Aşağıdakılardan informasiya prosesi olanlarını seçin. İnformasiyanın qəbul edilməsi


Heç bir sahəsi olmayan cədvəl hər hansı informasiyanı saxlaya bilərmi?Yüklə 0,63 Mb.
səhifə4/5
tarix11.02.2020
ölçüsü0,63 Mb.
#102067
1   2   3   4   5

8. Heç bir sahəsi olmayan cədvəl hər hansı informasiyanı saxlaya bilərmi?

A) hec bir məlumat saxlamır

B) cədvəl verilənlər bazasının strukturu haqqında məlumat saxlayır

C) sahəsiz cədvəl mövcud ola bilməz

D) özündən sonrakı cədvəl haqqında məlumat saxlayır

E) gələcəkdə daxil ediləcək yazılar haqqında məlumat saxlayır9. “Sayğac” sahəsinin əsas xüsusiyyəti nədir?

A) avtomatik artma xüsusiyyətinə malikdir

B) məhdud ölçüyə malikdir

C) verilənlər sahədə yox, başqa yerdə saxlanılır, sahədə isə mətnin yerini göstərən göstərici saxlanılır

D) həqiqi ədədlərin daxil edilməsinə xidmət edir

E) ədəd verilənlərin daxil edilməsinə xidmət edir10. “MEMO” sahəsinin əsas xüsusiyyəti nədir?

A) verilənlər sahədə yox, başqa yerdə saxlanılır, sahədə isə mətnin yerini göstərən göstərici saxlanılır

B) ədəd verilənlərin daxil edilməsinə xidmət edir

C) həqiqi ədədlərin daxil edilməsinə xidmət edir

D) avtomatik atrma xüsusiyyətinə malikdir

E) məhdud ölçüyə malik deyil11. Hansı sahəni unikal hesab etmək olar?

A) informasiya saxlanmayan sahə

B) unikal adı olan sahə

C) artma xüsusiyyətinə malik olan sahə

D) başqa yerdə saxlanılan informasiya

E) qiymətləri təkrar olunmayan sahə12. Uygunluğu müəyyən edin.

1. Hər hansı predmet sahəsində dünyanın konkret real obyektləri haqqında

verilənlərin məcmusu

2. Verilənlərin təqdim olunma üsulları haqqında razılaşmanın əldə olunması

a) verilənlər bazası

b) verilənlər bazasını idarəetmə sistemi

c) verilənlərin strukturlaşdırılması

d) yazı

e) fayl

A) 1-b, 2-a

B) 1-b, 2-c

C) 1-e, 2-d

D) 1-a, 2-b

E) 1-d, 2-e13. Verilənlər bazası nədir?

A) istənilən elektron cədvəldir

B) informasiyanın saxlanması üçün təşkil edilmiş strukturdur

C) cədvəl formatında təqdim edilən istənilən informasiyadır

D) istənilən mətn faylıdır

E) istənilən elektron sənəddir14. Microsoft Access proqramının köməyi ilə yaradılan verilənlər bazasının genişlənməsi hansıdır?

A) .ppt

B) .doc

C) .xis

D) .dba

E) .mdb


15. Verilənlər bazası cədvəlinin elementini təsvir edən sətir necə adlanır?

A) blank


B) sahə

C) yazı

D) açar

E) sütun16. Cədvəldə yazıların nizamlanması necə adlanır?

A) qusma

B) filtirləmə

C) düzləndirmə

D) çeşidləmə

E) müəyydüzləndirmə17. Relyasiya verilənlər bazasında cədvəlin sütun başlıqları necə adlanır?

A) sahə

B) mahiyyət

C) atribut

D) açar

E) domen

18. MSAccess - də hansı sorğu tipləri vardır?

A) nizamlı, qrafik təsvirli

B) seçimli, kəsişən, parametrik

C) seçimli, sayğaclı, açarlı

D) kəsişən, açarlı, qrafik təsvirli

E) açarlı, parametrik, sayğaclı19. VB - də yazıların sayı neçeyə bərabərdir?

A) 3

B) 2

C) 6

D) 4

E) 5

20. Təqdim edilən verilənlər bazasında mətn sahələrinin sayı:

A) 2

B) 3

C) 6

D) 7

E) 5

MÜHAZİRƏ-11. Verilənlər və onların işlənmə üsulları.

1. MS Access - də uyğunluğu tapın.

I - Filter by Form

II - Filter by Selection

III - Advanced Filter

IV - Filter Excluding Selection

1 - genişləndirilmiş süzgəc

2 - “seçilmişin inkarı” süzgəc

3 - “formaya görə” süzgəc

4 - “seçilmişə görə” süzgəc

A) I - 3; II - 4; III - 1; IV - 2

B) I - 4; II - 2; III - 1; IV - 3

C) I - 3; II - 1; III - 2; IV - 4

D) I - 1; II - 2; III - 3; IV - 4

E) I - 4; II - 3; III - 1; IV - 22. Uyğunluğu tapın.

I - Properties

II - New obyect

III - Relationships

IV - Spelling

1 - orfoqrafik səhvləri yoxlayır

2 - seçilmiş obyektin xüsusiyyətlərini göstərən pəncərə açır.

3 - verilənlər bazasının yeni obyektlərini yaradır

4 - cədvəllərarası əlaqə yaradır və əlaqələri redaktə edir.

A) I - 4; II - 2; III - 1; IV - 3

B) I - 2; II - 3; III - 4; V - 1

C) I - 1; II - 2; III - 3; IV - 4

D) I - 4; II - 3; III - 1; IV - 2

E) I - 4; II - 1; III - 2; IV - 33. Əlaqələndirilmiş fayllar sistemi necə adlanır?

A) metaverilənlər

B) fayllar siyahısı

C) verilənlər bazası

D) fayllar qrupu

E) heç biri

4. Aşağıdakılardan hansılar MS Access - də sahə tipi ola bilər?

1 - memo

2 - simvol

3 - hiperlink

4 - currency

5 - formula

6 - data / time

A) 1, 3, 5

B) 1, 3, 4, 6

C) 1, 4, 6

D) 2, 4, 6

E) 1, 2, 4, 6

5. Verilənər bazası ilə işləməyə imkan verən proqram hansıdır?

A) Excel

B) Word

C) Power Paint

D) Calc

E) Access6. Aşağıdakı uyğunluğu göstərin:

I - Windows

II - Publisher

II - Delphi

IV- Microsoft Access

V - Powerpoint

VI - Corel Draw

1 - Əməliyyat sistemi

2 - Tətbiqi proqramlar

3 - Proqramlaşdırma alətləri

A) I – 1; II, IV, V, VI – 2; III - 3

B) I – 2; II – 3; III - 1

C) I – 3; II, III, VI – 1; IV, V - 2

D) I – 1; II – 3; III, IV, V, VI - 2

E) I – 2; II, III, VI – 2; IV, V - 37. Uyğunluğu tapın:

I - Mətn redaktorları

II - Elektron cədvəllər

III - Verilənlər bazasının idarəolunması sistemləri

IV - Qrafik redaktorlar

1 - Excel

2 - Word

3 - Corel Draw

4 - Access

5 - Delphi

6 - Flash Professional

A) I - 1, II - 2, 3, III - 6, IV - 4, 5

B) I - 2, II - 1, III - 4, 5, IV - 3, 6

C) I - 1, 3, II - 4, III - 6, IV - 2, 5

D) I - 4, II - 1, III - 2, 5, IV - 3, 6

E) I - 5, II - 3, III - 1, 2, IV - 4

8. MS Access - də Memo tipli sahənin uzunluğu nə qədər ola bilər?

A) 64000

B) ixtiyari

C) 255

D) 6400

E) 640

9. MS Access - də forma nə üçün nəzərdə tutulub?

A) verilənlərin seçilməsi üçün

B) verilənlərin qruplaşdırılması üçün

C) cədvəl və sorğulara verilənlərin daxil edilməsi üçün

D) verilənlərin çap edilməsi üçün

E) obyektlərin emalı üçün10. Uyğunluğu tapın:

I. Emal texnologiyasına görə VB-lərin təsnifatı:

II. Müraciət üsuluna görə VB-lərin təsnifatı

1. lokal müraciətli və uzaqlaşdırılmış müraciətli

2. mərkəzləşdirilmiş və paylanmış

3. fayl-server və kliyent-server

4. lokal müraciətli və şəbəkə müraciıtli

5. lokal serverli və qlobal serverli

A) I-3, II-4,

B) I-2, II-1,

C) I-5, II-2,

D) I-1, II-3 ,

E) I-3, II-5,11. Vеrilənlər bazası ACCЕSS sistеminin tətbiq layihəsinin əsas kоmpоnеnti olan Cədvəlin tərifi?

A) Məntiqi əlaqəli yazılar məcmusudur

B) Bazada vеrilənlərin saxlanmasının əsas vahididir

C) Sahələrin konkret qiymətlərinə malik, ayrıca reallaşmış yazıdır

D) Ümumi bir adla saxlanan VB dilində yazılmış təsvirlər, оpеratоrlar və prоsеdurlar tоplusudur

E) ACCЕSS-in müəyyən əməliyyatlarını yеrinə yеtirmək üçün VB dilində yazılmış makrоəmrlər ardıcıllığıdır.12. Sistem proqramlarına aid olmayanı göstәrin...

A) MacOS


B) Scan Disk

C) Promt

D) Restore System

E) Disk Defragmenter13. MS Access proqramının fayllarının genişlənməsi nədir?

A) .dot


B) .mdb

C) .bmp

D) .doc

E) .xis14. MS Access - də verilənlərin neçə tipi var?

A) 5


B) 3

C) 7


D) 6

E) 8


15. MS Access - də OLE obyekt sahəsi nə üçün nəzərdə tutulub?

A) sayğac üçün

B) multimediya VB yaratmaq üçün

C) məntiqi verilənlər üçün

D) ikiqat dəqiqli ədədlər üçün

E) mətn tipli verilənlər üçün16. MS Access - də “Конструктор” rejimi nə üçündür?

A) verilənlərə baxmaq üçün

B) obyektlərin bağlanması üçün

C) cədvəllərin doldurulması üçün

D) obyektlərin strukturunun yaradılması və dəyişdirilməsi üçün

E) verilənlərin seçilməsi üçün

17. Uygunluğu müəyyənləşdirin

1. VB-nin struktur elementləri

2. Sahənin təsviri üçün istifadə edilən xüsusiyyətlər

a) sahə

b) dəqiqlik

c) uzunluq

d) tip

e) ad

A) 1-e, 2-d

B) 1-b, 2-c

C) 1-a, 2-e

D) 1-b, 2-a

E) 1-d, 2-e18. Verilənlər bazasının layihələşdirilməsinin hansı metodları vardır?

A) cavabların hamısı düzdür

B) mərkəzləşdirilmiş və qeyri - mərkəzləşdirilmiş layihələşdirmə metodları

C) analoq və yeni layihələşdirmə metodları

D) kaskad və mərhələli layihələşdirmə metodları

E) kaskad və spiralvari layihələşdirmə metodları

19. MS Access - də obyekt və sahələrə verilən ad ən çoxu neçə simvoldan ibarət ola bilər?

A) 255

B) 32

C) 16

D) 64

E) 8

20. İstifadəçi verilənlər bazası yaratmaqla nəyə cəhd edir?

A) düz cavab yoxdur

B) tədqiqata məruz qalan predmet sahəsinin öyrənilməsi

C) öyrınməyə məruz qalan predmet sahəsinin təyin edilməsi

D) verilənlərin strukturlaşdırılması

E) informasiyaların müxtəlif əlamətlər üzrə qaydaya salınması və ixtiyari əlamətlərlə

altçoxluğun sürətli çıxarılması

MÜHAZİRƏ-12. Verilənlər bazası konsepsiyası.

1. Hansı əlamətə görə verilənlər bazası mərkəzləşdirilmiş və qeyrimərkəzləşdirilmiş kimi təsnifləşdirilir?

A) əhatə etdiyi əraziyə görə

B) verilənlərin emalı texnologiyasına görə

C) infiormasiyanın həcminə görə

D) arxitekturasına görə

E) müraciət üsuluna görə2. VB-nin yaradılması üçün xüsusi proqram alətləri, VB-nin saxlanması və istifadəçilərin ona müraciətinin təmin edilməsi

A) fayl


B) verilənlərin strukturlaşdırılması

C) verilənlər bazasını idarəetmə sistemi

D) verilənlər bazası

E) yazı


3. Emal texnologiyasına görə VB-lərin təsnifatı

A) fayl-server və kliyent-server

B) lokal srverli və qlobal serverli

C) lokal müraciətli və şəbəkə müraciıtli

D) mərkəzləşdirilmiş və paylanmış

E) lokal müraciətli və uzaqlaşdırılmış müraciətli4. Düzqün fikiri müəyyənləşdirin

1. Yazı – bu:

2. Fayl – bu:

3. Yazı nüsxəsi – bu:

4. Cədvəl – bu:

a) Məntiqi əlaqəli yazılar məcmusudur

b) Eyni strukturanın yazı nüsxələri məcmusudur

c) Sahələrin konkret qiymətlərinə malik, ayrıca reallaşmış yazıdır

d) bazada vеrilənlərin saxlanmasının əsas vahididir

A) 1-d,2-b, 3-d,4-c

B) 1-b, 2-c, 3-a,4-d

C) 1-c, 2-d, 3-a, 4-b

D) 1-a, 2-b,3-c,4-d

E) 1-a,2-b,3-c,4-d5. Əlaqələndirilmiş fayllar sistemi necə adlanır?

A) çoxluqlar çoxluğu

B) fayllar sistemi

C) metaverilənlər

D) verilənlər bazası

E) monoçoxluq6. Kompüterdə, bir çox məsələlərin həlli üçün istifadə edilən ümumi verilənlər

bazasının yaradılması üçün nəzərdə tutulan proqram sistemi:

A) İAS


B) VBİS

C) AİS


D) SİAS

E) FİAS


7. VBİS-nin Windows-da iş üçün nəzərdə tutulmuş hansı tip sahəsi şəkillərin,

qrafiklərin və cədvəllərin saxlanması üçün istifadə edilir?

A) qeydlər

B) məntiqi

C) OLE obyekti

D) mətn

E) Universal8. MS Access - də “Constructor” rejimi nə üçündür?

A) obyektlərin bağlanması üçün

B) obyektlərin strukturunun yaradılması və dəyişdirilməsi üçün

C) cədvəllərin doldurulması üçün

D) verilənlərə baxmaq üçün

E) verilənlərin seçilməsi üçün

9. VBİS - lərin hansı rejimləri vardır?

A) dialoq rejimi, paket rejimi

B) konstruktor rejimi, funksional rejimi

C) struktur rejimi, idarəetmə rejimi

D) layihəçi reyimi, istifadəçi rejimi

E) cavabların hamısı düzdür10. Verilənər bazası ilə işləməyə imkan verən proqram hansıdır?

A) Fine Reader

B) Publisher

C) Power Point

D) Access

E) Excel

11. Hеsabatın tərtibini aşağıdakı üsullarla aparmaq mümkündür:

1- Kоnstruktоrun köməyilə

2- Ustanın köməyilə

5-Hеsabatın diaqram fоrmasında tərtibi

6- Fоrmada filtrin yaradılması

7- Yüksək məhsuldarlı tətbiqləri

8-Sоrğuların tərtibi

A) 2,3,5,6,8

B) 2,3,5,6,7

C) 1,2,3,4,5

D) 1,3,5,7,8

E) 1,2,4,6,712.Düzqün fikiri müəyyənləşdirin

  1. Uzunluq – bu:

  2. Dəqiqlik – bu:

a) sahələrin konkret qiymətlərinə malik, ayrıca reallaşmış yazıdır

b) ədədi verilənlərdə, kəsr hissənin əks edilməsi üçün istifadə edilən sahə xüsusiyyəti:

c) İşarələrin maksimum miqdarı kimi təyin edilən sahə xüsusiyyəti:

A) 1-c,2-b

B) 1-a,2-c

C) 1-b,2-c

D) 1-a, 2b

E) 1-c,2- a13. Obyektlərlə iş üçün VBİS-nin hansı əmrlər qrupu nəzərdə tutulmuşdur?

A) formatlaşdırma əmrləri

B) redaktə əmrləri

C) fayllarla iş əmrləri

D) arayış informasiyalarının alınması sisteminin əmrləri

E) pəncərələrlə iş əmrləri14. VBİS- nin hansı qrup əmrləri VB cədvəllərinin ixtiyari sahələrinə, ekran formaları

və hesabatlarin komponentlərinə daxiletmə və dəyişiklik üçün nəzərdə tutulmuşdur?

A) redaktə əmrləri

B) fayllarla iş əmrləri

C) arayış informasiyalarının alınması sisteminin əmrləri

D) pəncərələrlə iş əmrləri

E) formatlaşdırma əmrləri15. Vbis-nin hansı qrup əmrləri çıxış informasiyalarının formalaşmasının görünüşcə təsviri üçün nəzərdə tutulmuşdur?

A) fayllarla iş əmrləri

B) arayış informasiyalarının alınması sisteminin əmrləri

C) formatlaşdırma əmrləri

D) pəncərələrlə iş əmrləri

E) redaktə əmrləri16. Aşağıdakıların hansı VBİS interfeysinin tipik strukturu ekranının əsas elementidir?

A) menyu, köməkçi idarəetmə sahəsi və kömək sətri

B) işçi sahə və idarəetmə paneli

C) işçi sahə, idarəetmə paneli və menyu

D) işçi sahə, idarəetmə paneli, vəziyyət sətri

E) vəziyyət sətri, alətlər paneli və fırlatma xətkeşi17. VBİS-nin idarəetmə panelinin elementləri hansı bənddədir?

A) işçi sahə və idarəetmə paneli

B) menyu, köməkçi idarəetmə sahəsi və kömək sətri

C) işçi sahə, idarəetmə paneli və menyu

D) işçi sahə, idarəetmə paneli, vəziyyət sətri

E) vəziyyət sətri, alətlər paneli və fırlatma xətkeşi18. Düzqün fikiri müəyyənləşdirin

1. Vəziyyət sətri, alətlər paneli və fırlatma xətkeşi –

2. Işçi sahə və idarəetmə paneli –

3. Menyu, köməkçi idarəetmə sahəsi və kömək sətri –

a) VBİS interfeysinin tipik strukturu ekranının əsas elementidir

b) VBİS-nin idarəedilməsinin köməkçi sahəsinin elementləridir

c) VBİS-nin idarəetmə panelinin elementləridir

d) Kömək (diqtə) sətrinin elementləridir

A) 1- a, 2-c, 3- b

B) 1-b, 2- a, 3- c

C) 1-b, 2-d,3-c

D) 1-d,2-b,3-a

E) 1-c, 2-b, 3-d19. Aşağıdakıların hansı VBİS-də ümumi iş texnologiyasının əsas mərhələlərindən biridir?

A) VBİS faylları ilə iş

B) VB cədvəllərinin quruluşunun tərtibi

C) VBİS pəncərələri ilə iş

D) arayış informasiyasının alınması

E) aralıq saxlama buferinin istifadəsi20. VBİS-də obyekt OLE tipli sahələrin təyinatı

A) mətn informasiyalarının saxlanması

B) şəkil, qrafik və cədvəllərin saxlanması

C) qeydlərin saxlanması

D) məntiqi informasiyaların saxlanması

E) təqvim informasiyalarının saxlanmasıMÜHAZİRƏ-13. Cədvəllərin və Cədvəlin Strukturunun yaradılması

1. Verilənlər bazası idarəetmə sistemlərində məlumatlar hansı formada saxlanılır?

A) mətn və səs formatında

B) qrafik formatda

C) cədvəl formatında

D) səs formatında

E) qrafik və səs formatında2. MS Access - də blanklar hansı obyektlər əsasında hazırlanır?

A) Forms və Reports

B) Queries və Reports

C) Tables və Queries

D) Reports və Queries

E) Forms və Queries3. MS Access - də məlumatları çapa hazırlamaq üçün “Database” pəncərəsinin “Objects” sahəsindən hansı parametr seçilir?

A) Forms


B) Queries

C) Reports

D) Tables

E) Pages4. Formalar nə üçün nəzərdə tutulmuşdur?

A) verilənlər bazasını qoruyub saxlamaq üçün

B) bazaya verilənləri daxil etmək və onlara baxmaq üçün

C) bazanın verilənlərini seçmək və emal etmək üçün

D) əmrlər qrupunun avtomatik yerinə yetirilməsi üçün

E) mürəkkəb proqram əməliyyatlarını yerinə yetirmək üçün5. SQL nədir?

A) yüksək səviyyəli proqramlaşdırma dilidir

B) verilənlər bazasını nişanlama dilidir

C) aşağı səviyyəli proqramlaşdırma dilidir

D) sorğuların strukturlaşdırılmış dilidir

E) Web - səhifələri proqramlaşdırma dilidir

6. Access verilənlər bazasında cədvəl hazırlayarkən mütləq mütləq təyin olunmalıdır. . . sənədində kolontitul nədir?

A) yazı sayı və adları

B) sahə uzunluqları və verilənlərin tipi

C) yazı adları və uzunluqları

D) sahə adları və sahələrin verilənlərin tipi

E) sahə sayı və yazı sayı7. Access proqramında aşağıdakı əməliyyatlardan hansı yerinə yetirilə bilməz?

A) verilənlər bazası cədvəli hazırlana bilər

B) cədvəldəki verilənlər üzərində sorğular hazırlana bilər

C) cədvəldəki verilənləri göstərə biləcək təqdimatlar hazırlana bilər

D) cədvəllər arasında əlaqələr qurula bilər

E) cədvəldəki məlumatları çap etmək üçün raporlar hazırlana bilər8. Verilənlər bazasında cədvəllər nə üçün nəzərdə tutulmuşdur?

A) bazaya verilənləri daxil etmək və onlara baxmaq üçün

B) bazanın verilənlərini seçmək və emal etmək üçün

C) verilənlər bazasını qoruyub saxlamaq üçün

D) əmrlər qrupunun avtomatik yerinə yetirilməsi üçün

E) mürəkkəb proqram əməliyyatlarını yerinə yetirmək üçün9. Uyğunluğu müəyyən edin.

1. İyerarxik modelin üstünlüyü:

2. Şəbəkə modelinin üstünlüyü:

a. modelin sadəliyi

b. modelin elastikliyi

c. modelin standartlığı

d. modelin effektivliyi

A) 1-a, 2-c

B) 1-c, 2-b

C) 1-d, 2-a

D) 1-a, 2-b

E) 1-c, 2-d

10. Aşağıdakılardan hansı MS Access - in obyekti deyil?

A) formalar

B) modullar

C) açarlar

D) hesabatlar

E) sorğular11. Verilənlər bazasında sorğunun nəticəsində alınır?

A) cədvəllər

B) hesabatlar

C) sorğular

D) formalar

E) makroslar12. Hansılar verilənlər bazasının modelidir?

1 - iyerarxik

2 - şəbəkə

3 - monokanal

4 - relyasiya

A) 1, 2, 3, 4

B) 1, 2, 4

C) 2, 3, 4

D) 1, 3, 4

E) 1, 2, 313. Verilənlər bazası nəyə xidmət edir?

A) mətn sənədlərinin emal edilməsinə

B) hesablama əməliyyatının aparılmasına

C) məlumatların nizama salınması və saxlanılmasına

D) qrafiq məlumatların emal edilməsinə

E) rəqəmli məlumatların saxlanılmasına14. Məntiqi verilənlər nədir?

A) pul verilənləri

B) iki qiymətdən biri

C) mətn

D) ədəd

E) memo15. VBİS-nin hansı rejimi verilənləri, onların cədvəldə olduğu kimi çıxarır?

1. cədvəl

2. forma

3. sorğu

4. hesabat

5. modul

A) 1,2,3


B) 1,2,4

C) 2,3,5


D) 1,3, 4

E) 2,4,5


16. VB cədvəllərinin quruluşunun tərtibi -...

A) Verilənlərin daxil edilməsi və redaktəsi əməliyyatlarından biridir

B) VBİS-də işin ümumi texnologiyasının əsas mərhələlərindən biridir

C) Cədvəldə olan verilənlərin emalı əməliyyatlarından biridir

D) VB-dən informasiyaların çıxarılması əməliyyatlarından biridir

E) Arayış informasiyalarının alınması əməliyyatlarından biridir
Yüklə 0,63 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə