Audituluiconformității evidenței înregistrării și gestionării patrimoniului public, precum și a impozitării bunurilor imobileYüklə 1,45 Mb.
səhifə2/20
tarix30.07.2018
ölçüsü1,45 Mb.
#64018
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
  Bu səhifədəki naviqasiya:
 • SINTEZA


GLOSAR


Cadastru– sistem informaţional de stat ce conţine înscrieri despre terenuri, despre obiectele aferente lor şi despre drepturile asupra lor, constituit din cadastrul bunurilor imobile şi cadastre specializate;

Cadastru/Registru al bunurilor imobile –un sistem unic multifuncţional de înregistrare de stat a bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor, de estimare a valorii acestora;

Cadastrul funciar –un sistem de informații și documente despre regimul juridic al terenurilor, despre atribuirea lor deținătorilor de terenuri, despre parametrii cantitativi şi calitativi şi despre valoarea economică a terenurilor;

Teren– parte din teritoriu având hotare închise ale cărei suprafaţă, amplasament şi caracteristici sunt reflectate în cadastrul bunurilor imobile;

Construcţie– clădire sau construcţie legată solid de pământ, a cărei strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinaţiei ei. Poate fi obiect independent al înregistrării de stat;

Încăpere izolată – partea interioară a unei construcţii, separată de alte părţi adiacente ale acestei construcţii prin pereţi sau prin despărţituri fără goluri pentru uşi, având ieşire separată pe palierul scării, în coridor comun, în curte sau în stradă;

Plan cadastral – reprezentare grafică a teritoriului, conţinând date despre amplasamentul, hotarele şi numerele cadastrale ale terenurilor, precum şi alte date;

Plan geometric – document tehnic, întocmit în urma măsurărilor la faţa locului, în care se indică hotarele terenului şi construcţiile capitale amplasate pe acesta;

Număr cadastral – număr individual al bunului imobil,irepetabil pe teritoriul ţării. Se atribuie conform procedurii stabilite de legislaţie şi se păstrează pe toată perioada de existenţă a bunului imobil în calitate de obiect de drept unic;

Dosar cadastral – colecţie sistematizată de documente ce confirmă drepturile, de scheme, planuri, schiţe şi de alte documente referitoare la fiecare bun imobil;

Monitoring al bunului imobil – sistem de supraveghere asupra modificărilor ce se produc în componenţa bunului imobil, asupra transmiterii sau grevării drepturilor asupra lui;

Grevare– drepturile patrimoniale asupra unui bun imobil ale unor persoane care nu sunt proprietarii lui (ipotecă, arendare, servitute şi altele);

SIA „Cadastrul Fiscal”– sistem specializat ce include date sistematice privind subiecții impunerii, numerele cadastrale, tipurile și adresa obiectelor ce constituie bunuri imobiliare, baza impozabilă, suma impozitului pe bunurile imobiliare ce urmează a fi achitată, precum și altă informație ce ține de plata acestui impozit;

Proprietate publică – totalitate a bunurilor domeniului public şi a bunurilor domeniului privat ale statului și ale unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv ale unităţii teritoriale autonome Găgăuzia.

SINTEZA


Gestiunea/impozitareaproprietății are un rol deosebit în totalitatea activităților întreprinse de APL și APC, având ca scop asigurarea unui management eficient, bazat pe principiile legalităţii şi ale transparenţei. Misiunea de audit efectuată la nivelul APC și APL a relevat existenţa multiplelor iregularităţi şi neconformităţi, cele mai semnificative constatări sunt expuse, după cum urmează:

 • privind conformitatea procesului de identificare, delimitare, înregistrare și evidență a patrimoniului public (bunurilor imobile):

 • lipsa resurselor financiare, precum și preocuparea insuficientă a APL și APC cu privire la delimitareabunurilor imobile proprietate publică de stat și locală au condiționat tergiversarea înregistrării drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobile (pct.1.2 și pct.1.3);

 • nu este finalizat procesul de împroprietărire a cetățenilor conform prevederilor art.11 din Codul funciar (20591 de terenuri cu suprafața de 8679,5 ha) (pct.1.3);

 • cadastrul funciar, conform situației de la 1 ianuarie 2017, nu oferă utilizatorilor informaţii veridice, dat fiind faptul că acesta include date neactuale şi eronate (pct.1.1);

 • statul nu deţine o informaţie amplă privind bunurile imobile proprietate publică, această situaţie fiind determinată de neactualizarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului (pct.1.4);

 • până la moment nu există o evidență clară privind bunurile domeniului privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale, fapt ce cauzează incertitudini la stabilirea regimului juridic al acestora (pct.1.5);

 • APC și APL nu au asigurat înregistrarea obligatorie a drepturilor asupra bunurilor imobile (terenuri – 988,0 mii ha, construcții etc. – 6176 de unități),creând condiţii de pierdere a drepturilor asupra acestora, soldate cu ratarea veniturilor bugetare (pct.1.5);

 • privind plenitudinea acumulării veniturilor bugetare în procesul de impozitare a bunurilor imobile:

 • în procesul administrării impozitului pe bunurile imobile, nu a fost asigurată echitatea și transparența fiscală, autoritățile publice centrale și locale nu au demonstrat o conlucrare eficientă pentru perfecționarea procedurilor fiscale, inclusiv în procesul identificării și evidenței tuturor subiecților și obiectelor impunerii, precum și evaluării adecvate (la prețul de piață) a bunurilor imobile. Această situație este condiționată de lipsa procedurilor și capacităților de implementare a cadrului legal-normativ (pct.2.2);

 • se tergiversează procesul de (re)evaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării,acesta fiind un impediment semnificativ în completarea resurselor bugetare(la situația din 01.01.2017, în total pe UAT erau înregistrate 5370,1 mii bunuri imobiliare neevaluate) (pct.2.3);

 • metoda de reevaluare utilizată nu asigură evaluarea bunurilor imobile la prețurile de piață, ceea ce determină diminuarea bazei impozabile și, în consecință, neobținerea veniturilor în bugetele locale (pct.2.4);

 • privind conformitatea gestionării bunurilor imobile deținute de către autoritățile și instituțiile publice:

 • condiții inegale prevăzute de cadrul legal la legiferarea drepturilor de folosință a terenurilor din domeniul privat al UAT și al statului aferente obiectivelor private,a determinat ratarea veniturilor care ar putea fi extinse cu circa 77,0 mil.lei (pct.3.1);

 • nerespectarea legislației funciare și insuficiența implementării procedurilor de control intern în cadrul APL au determinat gestiunea ineficientă a terenurilor proprietate publică a UAT și nerealizarea veniturilor la bugetul local (de la 4,6 mil.leipână la 23,9 mil.lei) (pct.3.1);

 • absența cadrului de reglementare la determinarea suprafeței terenurilor aferente și adiacente obiectivelor private complică identificarea suprafețelorde terenuri folosite în excedent și sporește riscul de comercializare a acestora la prețuri reduse, în raport cu cele de piață, fapt ce duce la diminuarea veniturilor posibile în buget (pct.3.2);

 • unii factori de decizie ai APL, folosind lacunele existente în cadrul legal, tolerează darea în arendă a terenurilor, cu comercializarea lor ulterioară, transformând aceste operațiuni într-o metodă de a diminua preţul acestuia și determinândratarea unor venituri semnificative în bugetele locale. Ca urmare a gestionării ineficiente de către CM și CL a terenurilor publice, auditul a determinat ratarea unor venituri financiare ca rezultat al privatizării terenurilor (celor aferente obiectivelor private), după expirarea contractelor de arendă în scopul construcțiilor capitale (circa 107,6 mil.lei) (pct.3.2);

 • înstrăinarea terenurilor fără participarea CMC (organul decisiv în administrarea fondului funciar) a cauzat neîncasarea veniturilor pasibile în bugetul municipal de circa 117,2 mil.lei (pct.3.2);

 • privatizarea locuințelor de serviciu, puse la dispoziție de către APL și APC unor persoane în perioada exercitării atribuțiilor funcționale, contravine cadrului legal, fapt soldat cu pierderea dreptului de proprietate asupra bunurilor publice (pct.3.3);

 • nerespectarea cadrului legal și a normelor de efectuare a inventarierii de către unele APLauditate au cauzat necontabilizarea bunurilor imobile (terenuri – de 91,4 ha, și construcții / încăperi izolate – 127 de obiecte) (pct.3.5);

 • unele APLnu au asigurat contabilizarea conformă a angajamentelorpersoanelor care dețin în folosință terenuri proprietate publică, precum şi soldurile datoriilor la data raportată privind relaţiile de arendă/folosinţă și vânzare a terenurilor în sumă totală de 59,6 mil.lei, ceea ce generează riscul de neonorare de către agenții economici a obligațiilor asumate (pct.3.5);

 • lipsa evidenței fondului locativ la UAT, precum și evidența neconformă a acestuia la ÎM au determinat raportarea neautentică a situațiilor patrimoniale, cu denaturarea dării de seamă (pct.3.5);

 • raportarea eronată a situaţiilor patrimoniale (449,0 mil.lei) (pct.3.5).

Abaterile și iregularitățile stabilite în cadrul auditului sunt o consecință acadrului legal și normativ neactualizat, a preocupării nesistemiceși nepunctualea autorităților publice pentru asigurarea unui management eficient bazat pe principiile legalității și transparenței.


Kataloq: UserFiles -> File -> 2018
2018 -> Lista organismelor dăunătoare ale căror introducere şi răspîndire în Republica Moldova sînt interzise, în cazul în care acestea sînt prezente la anumite plante sau produse vegetale
2018 -> Lista organismelor dăunătoare ale căror introducere şi răspîndire în Republica Moldova sînt interzise, în cazul în care acestea sînt prezente la anumite plante sau produse vegetale
2018 -> Raportul auditului performanței Fondului republican și fondurilor locale de susținere socială a populației sinteza
2018 -> Raportul auditului conformității executării bugetelor unităților administrativ-teritorialedin raionul Dubăsari pe anii 2015-2016 Martie 2018
2018 -> Raportul auditului de mediu privind calitatea aerului în Republica Moldova
2018 -> Financont moldova romani electricity interconnection docx
2018 -> Standardul Internaţional de Raportare Financiară 16 Contracte de leasing
2018 -> Raportul auditului conformității asociat auditului performanței „Managementul serviciilor publice de transport urban și impactul fiscal bugetar al acestora
2018 -> Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2017 Lista acronimelor
2018 -> Raportul auditului situațiilor financiare ale Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității la 31 decembrie 2017

Yüklə 1,45 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə