Axirət azuqəsi


OTUZ YEDDİNCİ DƏRS İlahi tədbir və təqdirlər, doğru etaqad və inamın roluYüklə 4,35 Mb.
səhifə18/23
tarix08.03.2020
ölçüsü4,35 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

OTUZ YEDDİNCİ DƏRSİlahi tədbir və təqdirlər, doğru etaqad və inamın rolu


Haqq qarşısında təslim, nigarançılıqların aradan qaldırılmasının amili.

Qəzavü-qədərə bir baxış

Yəqinin məqam mərtəbələri

Övliyalar ilahi təqdirə razı olmaq.

Səbr məqamına bir baxış onun əhəmiyyəti.

Allahın istəyini öz istəyindən irəli salmağın rolu.İlahi tədbir və təqdirlər, doğru etiqad və inamın rolu


Bu bir neçə məclisdə bəhsimizin mehvəri təqva idi və o da bəyan edildi. Təqvası olan kəs öz ruzisinə görə nigəran olmamalıdır. Çünki Allah-təala belə adamın qarşısına problemlərini həll edə biləcək çoxlu yollar çıxarır. Elə ki, çıxılmaz vəziyyətə düşdü, hər yerdən qapılar üzünə bağlandı, Allah-təala onun üçün qurtuluş qapısı açır, güman etmədiyi yerdən onun ruzisini yetirir.

Keçən bölümlərdə peyğəmbərin (s) Əbuzərə nəsihətləri təqva ilə ruzinin bağlılığı barədə idi. Çünki insan halal, pak və bolluca ruzi istəyindədir. İndi, əgər bilsə ki, təqva ruzinin artmasına və bolluğuna səbəb olur, onda təqva əldə etməyə meyl meydana çıxır.

Haqq qarşısında təslim, nigarançılıqların aradan qaldırılmasının amili


Qarşıya belə bir sual çıxır ki, görən mömin öz ruzisinə görə nə qədər nigaran olmalıdır, öz güzəranının yaxşılaşdırmaq, məişət imkanlarını genişləndirmək üçün hansı həddə qədər düşünüb-daşınmalı, çalışıb-vuruşmalıdır? Ruzisini haradan və necə əldə edəcəyi barədə nə qədər düşünməli, götür-qoy etməlidir?

Şəksiz, hər insanın həyatda özünə görə ehtiyacları olur ki, əgər onlar ödənilməsə, yaşamaq onun üçün qeyri-mümkün olur. Həyatın davamı üçün lazım olan, zəruri şeylərdən biri də ruzidir. Təbii olaraq həyatını sevən hər bir kəs, ruzisinin də nigarançılığını çəkir. Əvvəldə də dediyimiz kimi, ruzi ancaq yemək-içməyə şamil olmur. Allah-təalanın bu dünyada insana verdiyi bütün maddi və mənəvi nemətlər ruzidir. Geyim, ev, həyat yoldaşı, müəllim və elm də ruzidirlər. Ruzini bu cür geniş miqyasda götürəndə və həmçinin hər kəsin naçar ruzi əldə etməsinə yəqinlik hasil edəndə, təbiidir ki, hər kəs öz ruzisi üçün nigaran olmalıdır; amma insanların nigarançılıqlarının mizanı, onların iman və mərifət dərəcələrinə bağlıdır. İnsanların iman və mərifətləri eyni həddə olmadığı kimi, onların nigarançılıqları da eyni həddə deyil. İnsanların iman və mərifətləri nə qədər artırsa, bir o qədər də nigarançılıqları azalmağa üz qoyur. O həddə qədər ki, bəzi övliyaların təbiri ilə desək–Allah övliyaları mərifətin elə dərəcəsinə çatırlar ki, –hətta özlərini belə düşünmürlər. Quranda zikr olunan təslim məqamı da o dərəcəyə işarə edir. Allah buyurur: “Amma xeyir! Ya Rəsulum Rəbbinə and olsun ki, onlar öz aralarında baş verən ixtilaflarda səni hakim təyin etməyincə və verdiyin hökmlərə görə özlərində bir sıxıntı duymadan sənə tam bir itaətlə boyun əyməyincə, həqiqi surətdə təslim olmazlar.”1

İnsan təslim məqamında elə bir mərhələyə yetişir ki, kamil surətdə Allaha təslim olur. Belə insan özü üçün heç bir şey istəmir, öz istəklərini tamamilə unudur, diqqətini yalnız Allah istəyən şeylərə yönəldir. Əgər insan bu mərhələyə çatsa, birdəfəlik nigarançılıqlardan yaxa qurtarar və hər iş ona asan olar: “Allah-təala həzrəti Davuda vəhy etdi ki, ey Davud, sən bir şey istəyirsən, Mən də bir şey istəyirəm, amma hər zaman Mən istəyən şey olur. Belə olan surətdə, əgər Mən istəyənlərə təslim olsan, istədiyinə çatacaqsan, əgər Mən istəyənə təslim olmasan, istədiyin şeyə çatmaqda səni əzab-əziyyətə düçar edəcəyəm və axırda da istədiyinə qovuşmayacaqsan, yenə də axırda Mən istəyən olacaqdır.”2

Bəziləri təslim məqamını riza məqamından üstün sayırlar. Çünki, etiqadlarına görə riza məqamında insan Allahın gördüyü işləri öz istəyinə müvafiq şəkildə qəbul edir; buna görə də öz istəklərinə fikir verir. Amma təslim məqamında öz iradəsini, ona müvafiq və müxalif olan hər şeyi Allahın öhdəsinə buraxır. Həmçinin bu məqamı təvəkkül məqamından da üstün bilirlər.

Çünki təvəkkül dünya işlərində Allaha etimad etməkdən ibarətdir. Təvəkkül məqamında bəndə Allahı öz işlərində vəkil kimi tutur, ona görə də hələlik gördüyü işlər özünə aiddir. Amma təslim məqamında özünə adi olan bütün işlərdən əl çəkir və hamısını Allaha tapşırır.3

Allah möminləri təslim məqamına dəvət edərək buyurur: “Ey iman gətirənlər! Hamınız bir yerdə Allahın qarşısında təslim olun. Şeytanın yolu ilə getməyin, çünki o sizin açıq-aşkar düşməninizdir!”4

Rəhmətlik Əllamə Təbatəbai bu ayənin təfsirində buyurur: “Səlim” (سلیم), “İslam” (اسلام) “Təslim” (تسلیم) kəlmələri– hər üçü bir mənadadır. “Kafə” (کافه) kəlməsi “cəmiən” (خمیعاً) kəlməsi kimi təkidi ifadə edir. Ayədə möminlərə xitab edildiyi üçün və onlara “sələm”ə daxil olmaları tapşırıldığı üçün, nəticədə ayədəki əmr cəmiyyətin hamısına, eləcə də onun təklikdə hər bir fərdinə aid olur. Deməli həm ayrılıqda hər bir fərd, həm də toplu halında bir cəm Allahın dinində oyan-buyan etmədən Allahın və Onun rəsulunun əmrlərinə təslim olmalıdırlar. Həmçinin xüsusi olaraq möminlərə xitab edildiyi üçün, möminlərin dəvət olunduğu həmin “səlim” Allah və Onun rəsulu qarşısında təslim olmaq mənasındadır. Deməli dəvət olunduqları “səlim” Allaha iman gətirdikdən sonra, Onun qarşısında təslim olmaqdan ibarətdir. Buna görə də möminlərə Allah qarşısında təslim olmaları vacibdir. Möminlərə vacibdir ki, Allahın istəyini öz istəklərindən üstün tutsunlar, Allahın və rəsulunun bəyan etdikləri yoldan başqa yolu seçməsinlər. Bilsinlər ki, həlak olmuş bütün qövmlərin həlak olmalarının ancaq bir səbəbi olmuşdur; onlar Allahın yolunu buraxıb həvayi-nəfsin yolunu tutdular; elə bir yolu ki, Allah tərəfindən həmin yolu tutmalarına dair heç bir dəlilləri yox idi.1

Bəli, təslim məqamına yetişən kəslərin öz istəkləri olmur; onların istəkləri Allahın istəyidir. Belə adamlar artıq ruzi haqqında baş sındırmırlar ki, görən ruzimiz necə olacaq, haradan gələcək. Onların fikri-zikri budur ki, Allaha necə bəndəlik etsinlər ki, daha artıq razı olsun. (Aydındır ki, bu dəstə qurtuluşa və səadətə çatır. Necə ki, İmam Sadiq (ə) buyurur: “Allahın möhkəm ipindən yapışan nicat tapmışdır.”

İmamdan soruşanda ki, Allahın möhkəm ipindən yapışmaq nə deməkdir, mənası nədir, buyurur: “O, Allah qarşısında təslim olmaqdır.2

Şübhəsiz, təslim məqamının təsəvvürü bizim üçün çətindir. Biz belə bir mənanın dərkində acizik. Yəni, necə ola bilər ki, insan mərifətin, idrakın elə bir mərhələsinə yetişir ki, özünü unudub ancaq Allahın istəkləri barədə düşünsün? Amma bu məqamı inkar da edə bilmərik; yəqin olaraq bilirik ki, Allahın xas bəndələri, təslim və təfviz məqamı olan bu mərhələyə yetişmişlər.


Qəzavü-qədərə bir baxış


Təslim məqamına çatmışlardan əlavə insanlar arasında elə bir dəstə də vardır ki, təslim məqamından aşağı mərtəbələrə çatırlar. Həmin mərtəbələrdən biri də “Elmül-yəqin” dərəcəsidir. Bu mərtəbəyə çatanlar, bu aləmin kiçikdən böyüyə tutmuş bütün hadisələrinin Allah tərəfindən müəyyənləşdirilmiş bir sabit sistemə malik olduğunu bilirlər. Bu sistemin müəyyənləşməsi bir tərəfə, hətta qəti qəza mərtəbəsinə də çatmışdır. Yəni Allah tərəfindən təqdir möhrü vurulmaqdan əlavə, bütün işlər qəti qəza mərhələsinə də çatmışlar ki, onlarda heç bir dəyişiklik baş vermir.

Qəza hökm, qət və başa vurmaq, həll etmək mənasındadır. Qədər ölçü və həddin təyini mənasındadır. Dünya hadisələri baş vermələri baxımından Allahın elmində qətiyyət tapdıqları üçün ilahi qəzada müqəddər olmuşlar. Hüdudları, ölçüləri, zaman və məkan baxımında mövqeləri müəyyən olunduğuna görə ilahi təqdirdə müqəddər olmuşdur.1 Bunu da xatırladaq ki, hərdən qəzavü-qədər məsələsini düzgün və aydın təfsir etmirlər; məsələdə bir çox qaranlıq yerlər qalır və çoxları elə güman edir ki, qəzavü-qədər cəbrlə birdir. İcmali olaraq ərz edim ki, cəbr məsələsinin qəzavü-qədərə heç bir aidiyyəti yoxdur. Qəzavü-qədərə etiqadı olmaq o demək deyil ki, insan işini-gücünü buraxıb desin ki, hər şey əvvəlcədən müəyyən edilmişdir, ona görə də artıq onun təklifi yoxdur. Bizim etiqadımıza görə illiyyət qanunu, silsilə səbəblər sistemi dünyaya hakim olub bütün hadisələr üzərində cərəyan edir. Hər baş verən hadisə öz zərurətini, vücubunu, vücudunun qətiliyini və eləcə də formasını, zamana, məkana görə daşıdığı xüsusiyyətlərini və digər xüsusiyyətlərini öz illətlərindən kəsb edir. Bu illətlərdən, səbəblərdən biri də şəxsin öz iradəsidir. Qəza və qədər o zaman cəbrə gətirib çıxarar ki, insanı və iradəsini baş verənlərdə dəxil bilməyək; qəzavü-qədəri bəşər qüvvəsinin, iradəsinin canişini bilək. Həqiqətdə, yəni ilahi qəzavü-qədər Allahın iradə və elmindən qaynaqlanan dünyəvi səbəblər sistemindən başqa bir şey deyil. Əlbəttə, bu silsilə səbəblər sistemində zəncirin halqalarından biri də insanın iradəsidir. Buna görə də qəzavü-qədərə etiqad bəsləməyin insanın ilahi mükəlləfiyyət daşıması ilə ziddiyyəti yoxdur.

Allahın rəsulundan (s) soruşurlar ki, şəfa məqsədi ilə istifadə edilən qoruyucu dualar (herzlər) nə dərəcədə ilahi qədərin qarşısını ala bilər? Həzrət (s) cavablarında buyurur: “Bunların özü də ilahi qədərdəndir.”2 (Yəni xəstəliklərin qarşısını almaqda duaların göstərdiyi təsirin özü də ilahi qəzavü-qədərlər silsiləsinin halqalarından biridir.)

Həzrət Əli (ə) əyri bir divarın kölgəsində əyləşmişdi. Sonra oradan qalxıb başqa bir divarın kölgəsində oturdu. Yanında oturanlardan biri ona dedi: “Ey Əli, Allahın qəzasındanmı qaçırsan? Həzrət (ə) cavabında buyurdu: “Allahın qəzasından qədərinə pənah aparıram.”1

Yəni qəzavü-qədərin bir növündən başqa bir növ qəzavü-qədərə pənah aparıram: Əgər əyri divarın dibində otursam və divar başıma uçub tökülsə, ilahi qəzavü-qədərə məhkum olunmuşam. Buna görə də səbəblər cərəyanında, əgər insan dağılmaq təhlükəsi olan divarın altında otursa, həmin divar başına aşacaq və insan xəsarət görəcəkdir. Amma, əgər özünü kənara çəksə, xətərdən amanda qalacaqdır; bu da ilahi qəzavü-qədərdir.

Diqqət yetiriləsi mətləblərdən biri də budur ki, səbəblər və illətlər ancaq maddi və adi səbəblərlə məhdudlanmır. Baş verən hadisələrdə bizim tanıdığımız, bildiyimiz silsilə səbəblərdən başqa mənəvi və qeyri maddi səbəblər də mövcuddur. O cümlədən dua, bu dünyanın illətlərindən biri olub insanın taleyində mühüm rol oynayır. Başqa ibarətlə, dua, qəzavü-qədər zəncirinin halqalarından biri olub hadisələrin formalaşmasına təsir göstərə bilər və ya qəzavü-qədərin qarşısını ala bilər. Bu üzdən buyurmuşlar: “Qəza nə qədər möhkəm yer tutsa da, dua onu qaytarır.”2 Bu cür hədislər onu göstərir ki, dünyanın külli sistemi maddi və mənəvi səbəblər toplusundan təşəkkül tapmışdır. Bu hədisdən anlaşılır ki, mənəvi səbəblər maddi illətləri və səbəbləri öz şüası altında saxlayır. Ancaq maddi və hiss olunan səbəbləri görən şəxs elə güman edir ki, səbəblər ancaq onun gördüklərindən ibarətdir; daha bilmir ki, mümkündür işin içində Allahın qəzavü-qədərinin hökmü ilə minlərlə başqa səbəblər də olsun. Bir işin gedişatına bu cür səbəblər daxil olanda maddi illətləri öz şüası altına alır və təsirsiz edir: “Düşmənlə üz-üzə gəldiyiniz zaman Allah olacaq işi yerinə yetirmək məqsədilə onları sizin gözünüzdə sayca az göstərir, sizi də onların gözündə azaldırdı. Bütün işlər axırda Allaha qayıdacaqdır. Zəfər də, məğlubiyyət də sayın çoxluğu ilə deyil, Allahın iradəsi ilədir.”3

Dediyimiz kimi mərifət və yəqinin müəyyən bir mərhələsinə çatmış elə insanlar var ki, aləmin dəqiq sistemi əsasında Allah tərəfindən idarə edildiyini, hər hadisənin ilahi qəzavü-qədər əsasında baş verdiyini bilirlər. Belə insan bilir ki, hər bir şey, o cümlədən də ruzi Allah tərəfindən müqəddər olmuşdur. Allahın qədərini təyin etdiyi bir şeydən insan məhrum ola bilməz. İnsan necə olur-olsun həmin şeyə çatmalıdır. Bunun əksinə, ilahi qəzavü-qədərdə yer almayan bir şey baş vermir, bir şeyin müqəddəratı təyin edilməyibsə həmin şey həyata keçmir və insan ona çatmır.

Əlbəttə, deyildiyi kimi bu cür dəqiq və həkimanə sistemə etiqad bəsləməyin təkliflə bağlı əqidəylə, etiqadla heç bir ziddiyyəti yoxdur.

İnsan cəbriliyə və ya tənbəlliyə mübtəla olmadan qəzavü-qədərə və əfali-tövhidə etiqad bəsləyə bilər. Qəzavü-qədərə inanmaq o demək deyil ki, insan əlini əlinin üstünə qoyub səhərdən axşama kimi evdə otursun və desin ki, indi ki, hər şey Alah tərəfindən müqəddər olur, onda mənim görəcəyim bir iş yoxdur. Bu yanlış fikirdir. İlahi maarifə əsasən qəzavü-qədərə inanmağın çalışmaqla, ictimai və fərdi sahədə fəaliyyət göstərməklə, maddi və mənəvi qazanc əldə etməklə tərs mütənasibliyi yoxdur. Hər halda, əgər bir nəfər mərifətin və yəqinin bu həddinə çatsa artıq onun nigarançılığı olmayacaqdır.

Yəqin məqamı və onun mərtəbələri


İndi ki söz yəqin məqamından düşdü, yaxşı olardı ki, ötəri də olsa yəqin məqamına və onun mərtəbələrinə işarə edək:

Yəqin zavala uğramayacaq sabit, həqiqətə uyğun bir etiqad olub insanın rahatlığının mayasını təşkil edir.

Şübhəsiz, yəqin, adi mərifət və inamdan üstün olub çox az insanın çatdığı ən şərəfli, ən dəyərli insani fəzilətdir. Həmçinin elə böyük bir sərmayədir ki, ona çatan hər kəs böyük bir səadətə nail olmuşdur. Yəqin məqamına çatmış şəxs Allahdan qeyrisinə diqqət yetirmir, ancaq Allaha təvəkkül edir, Ondan başqasını təsir mənşəyi hesab etmir. Həqiqətdə, yəqin islam, iman və təqvadan sonra hasil olur; necə ki, İmam Rza (ə) buyurur: “İman islamdan bir pillə yuxarıdır, təqva imandan bir dərəcə yüksəkdir, yəqin də bir pillə təqvadan yuxarıdır. Allah bəndələri arasında yəqindən daha az bir şey bölünməmişdir. (bölünüb paylanmamışdır.)1

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Peyğəmbər (s) sübh namazını camaatla qılıb qurtardıqdan sonra, gözü məscidin bir kənarında oturub mürgüləyən cavan bir oğlana sataşdı. Oğlanın rəngi saralmış, gözləri arıqlıqdan çuxura düşmüşdü. Peyğəmbər (s) yaxına gedib cavana dedi: “Ey cavan, səhərə necə çıxdın?”

Cavan dedi: “Ey Allahın rəsulu, yəqinə çatmış bir halda!”

Peyğəmbər (s) onun sözlərindən təəccüblənib buyurdu: “Hər yəqinin bir həqiqəti var, sənin yəqininin həqiqəti nədir?”

Ərz etdi: “Ya peyğəmbər! Yəqinimin həqiqəti məni qəmgin etdi, gecələri ibadət üçün oyaq saxladı, gündüzləri oruc üçün susuzluğa vadar etdi, həyatın mətahına rəğbətsiz olmuşam. Sanki, Allahın ərşi hesab-kitab üçün hazır durmuş, camaat sorğu-suala məhşər ayağına çəkilirlər və mən də onların arasındayam. Gözlərim önündə nemətlərə qərq olmuş behişt əhlini görürəm: Onlar bir-biri ilə hal-əhval tutur, taxtlara söykənərək dövrə vurub oturmuşlar.

Əzab çəkən cəhənnəm əhlini də görürəm:

Onlar əzabın şiddətindən nalə edir, kömək istəyirlər. Sanki qulaqlarımda cəhənnəmin tükürpədici səsi əks-səda verir.”

Peyğəmbər (s) üzünü əshabına tutub dedi: “Allah bu bəndənin qəlbini imanla işıqlandırmışdır.”

Sonra o cavana dedi: “Bu halında sabit ol və onu əldən vermə.”

Cavan dedi: “Ey Allahın rəsulu! Allaha dua et ki, mənə Öz yolunda, sənin kənarında şəhadətə yetməyi nəsib etsin.”

Peyğəmbər (s) ona dua edir. Çox keçmir ki, müharibələrin birində peyğəmbərin yanında döyüşməli olur və doqquz nəfərdən sonra şəhadətə yetir. O, onuncu şəhid idi.”1

Yəqinin üç mərtəbəsi var:

1. Elmül-yəqin.

2. Eynül-yəqin.

3. Həqqül-yəqin.

Quranda yəqinin hər üç mərtəbəsinə işarə edilmişdir: “Xeyr, əgər qiyamət günü sizə nə ediləcəyini tam yəqinliklə bilsəydiniz fani dünya malına üymazdınız! Ey müşriklər! qiyamət günü siz o Cəhənnəmi mütləq görəcəksiniz. Bəli, siz Cəhənnəmə vasil olduqdan sonra onu mütləq öz gözünüzlə görəcəksiniz!”2

“Şübhəsiz ki, bu, cəhənnəm vədəsi təkzibolunmaz həqiqətdir!”3

1. Elmül-yəqin sabit etiqad və həqiqətə uyğun yəqindən ibarət olub lazım bilinən vəsaitlərin dəlili yolu ilə hasil olur. Məsələn, alovun tüstüsünü görməklə onun vücuduna yəqin hasil etmək kimi. Yəni biz tüstünü müşahidə etməklə atəşin də olduğunu təsdiqləyir və yəqin olaraq onun var olduğunu deyirik.4

Allah-təala Quranda buyurur: “Onun Quranın haqq olduğu onlara müşriklərə bəlli olsun deyə, Biz öz qüdrət nişanələrimizi onlara həm xarici aləmdə, həm də onların öz daxilində göstərəcəyik. Ya Peyğəmbər! Məgər Rəbbinin hər işə sahib olması sənin dediklərinin doğruluğuna kifayət deyilmi?!”1

Bu ayədə afaqi və ənfusi nişanələr yolu ilə Allahın varlığına dəlil gətirilmişdir.

2. Eynül-yəqin: Görmək, müşahidə etmək (bəsirət gözü ilə) yolu ilə əldə edilən etiqaddır. Bu cür görüş (görmək) adi gözlə aydın və təmiz mühitdə görməkdən daha güclüdür.

Yəqinin bu mərtəbəsinə işarə olaraq Səduqun tohidində deyilir: “Kitab əhlindən bir nəfər alim Əli (ə)-ın yanına gəlib dedi: “Ey Əmirəlmöminin, heç ibadət vaxtı Allahınızı gördünüzmü?” Cavabında dedi: “Vay olsun sənə! Mən görmədiyim Allaha ibadət etmirəm.” Həmin alim dedi: “Allahı necə gördünüz?” Əli (ə) buyurdu: “Vay olsun sənə! Gözlər öz müşahidəsi ilə Onu dərk etməzlər (Allah zahiri gözlə görünməz) Onu ancaq həqiqi və sarsılmaz imanla dolu qəlblər bəsirət gözü ilə görə bilər!”2

3. Həqqül-yəqin: Nəzərdə tutulan bir şeyin özünə varıb, onunla həqiqi əlaqə yaratmaqla əldə edilən qəti ediqaddır. Bu şəkildə ki, yəqin sahibi öz bəsirət gözü ilə Onun tərəfindən gələn nuru (fuyuzat) müşahidə edir. Yəqinin bu mərtəbəsinə çatmağın nəticəsi fəna-fillahdır; yəni Allahda əriyib məhv olmaq, Onun eşqində yoğrulmaqdır. Bu dərəcəyə çatan insan özündə bir istiqlal görmür; bu mərhələyə qədəm qoymaq atəşə girib odda yanmaqdır.3

Qüdsi hədisdə deyilir: “Bəndələrimdən heç kim ona vacib etdiyim şeydən başqa daha sevimli olacaq bir şeylə mənə yaxınlaşa bilməz. Onun nafilə ilə Mənə yaxınlaşmağının nəticəsi, sonra onu sevməyim olar. Elə ki, onu sevdim, onun eşidən qulağı, görən gözü, danışan ağzı, tutan əli olaram.”4

İmam Səccad (ə) Əbu Həmzə Somali adlı duada buyurur: “İlahi, qəlbimə hopacaq bir iman istəyirəm Səndən. Məni elə bir sadiq yəqinə vardır ki, bilim ki, Sənin mənim üçün yazdığın (qismət olacaq) şeydən başqa heç nə mənə yetişmir. Mənə nəsib etdiyin şeylərə (bu həyata) görə məni Özündən razı et, ey rəhimlilərin ən rəhimlisi!”

İman, Allahdan həqiqi, sabit, yəqin dərəcəsinə çatmış bir iman istəyir. Həqiqətdə imanın son həddini tələb edir. Çünki onun ardınca bu ifadəni işlədir: “Sadiq yəqin”; imamın Allahdan istədiyi sadiq yəqin ilahi inayətlərin ən üstünü və mühümüdür. Sadiq yəqin və Həqqül-yəqinin sayəsində insan elə bir qəlbi etiqad əldə edir ki, Allahdan başqa heç bir qüdrət və qüvvət sahibini aləmdə hökmran bilmir, bütün işlərin Allahın müqəddəs zatına söykəndiyini görür, özünü hər zaman Allahın hüzurunda hiss edir, çalışır, özünə göz qoyur ki, Allahın meylinin xilafına bir iş tutmasın.

Rəvayətlərdə yəqin mərtəbəsi Allahın ən böyük nemətlərindən biri kimi yad edilmişdir. Öndə işarə etdiyimiz kimi İmam Rza (ə) deyir ki, insanlar arasında heç bir şey yəqin qədər az bölünməmişdir, yəni yəqin mərtəbəsinə çatanlar çox azdır.

Həzrət Əli (ə) buyurur: “Heç bir bəndə ona çatmalı olacaq şeyin heç vaxt ondan yan keçməyəcəyini, ondan yan keçəcək şeyin isə ona çatmayacağını, ziyan verib, xeyir yetirən kəsin ancaq Allah olduğunu dərk etməyincə imanın məzəsini dadmaz.”1

Əgər insan yəqinin bu həddinə çatsa, bilsə ki, ona üz vermiş hər müsibət, giriftarçılıq, xeyir gərək olaydı, mümkün deyildi olmasın və həmçinin ona yetişməyən şeylər də ona çatası şeylər deyilmiş, istəsəydi də çatmayacaqdı, öz qəlbində qəribə bir rahatlıq hiss edir və imanın şirinliyini bu anda dadır. Mərifətin bu həddinə çatmış kəs maddi və mənəvi ləzzətlər istəməsinə baxmayaraq hər şeyin bir hesab-kitabı olduğunu da bilir; bilir ki ona çatacaq bir şey müəyyən sistemə əsaslanır. Belə deyil ki, o nə istəyirsə ona da çatmalıdır və nəyi istəmirsə o şey olmamalıdır. İnsanın istədiyi əksər şeylər Allahın məsləhəti əsasında onun üçün müqəddər olmuşdur və əksinə, elə də olur ki, biz bir şeyi istəyirik; amma ilahi məsləhət onu həyata keçməyə qoymur, nə qədər çalışsaq da ona çatmırıq.

Allah övliyaları və ilahi təqdirə razılıq


Yəqinə çatmaqla insan öz istəklərindən vaz keçir və gözünü Allahın istədiklərinə dikir. Bu andan etibarən artıq vaxtını əlçatmaz arzuları haqqında düşünməyə sərf etmir, vaxtını ancaq onun üzərinə düşən öhdəlikləri, ilahi təklifləri yerinə yetirməyə sərf edir. Onu düşündürən bircə şey var; o da budur ki, Allah ondan nə istəyir və Allah onun üçün nəyi nəzərdə tutmuşsa, o həmin şeyə razıdır. Yəqin əhli onlar üçün müqəddər olmuş şeyə çatacaqlarını bilməkdən əlavə, bunu da bilmirlər ki, onların xeyri Allahın təyin etdiyi qədərdədir. Yəni gözəl bir sistemin varlığından agahdırlar və bilrlər ki, Allahın bölgüsündə, təyin etdiyi qədərdə hər bir şey ən gözəlidir.

Həmin ilahi bölgüdə müəyyənləşən hər nə varsa. Aləmin külli sisteminin bir parçasıdır və həmin sistem, sistemlərin ən yaxşısıdır və həmin xas fenomen, onun öz xüsusi şəraitini, səbəblər halqasını, zəminələrini nəzərdə tutmaqla var olduğundan daha gözəl bir şəkildə var ola bilməz.

Bəli, mərifətin bu həddinə çatanlar Allah istəyən şeyin olduğuna yəqinləri olmaqdan əlavə sevinc içində olarlar. Onların nigarançılıqları olmaz. Onlara əgər bir müsibət üz versə özlərini itirməz, nigaran olmazlar, həmin müsibəti gülər üzlə qarşılayarlar. Çünki, xeyirlərinin baş vermiş hadisədə olduqlarını bilirlər. Bu, riza məqamıdır.

Riza məqamı o kəslərin məqamıdır ki, bütün ilahi hökmlərin bəndələrin xeyrinə olduğuna inanırlar. Bu haqqda çoxlu rəvayətlər qeyd edilmişdir. O cümlədən İmam Sadiq (ə) buyurur: “Əcəba! Ola bilərmi ki, Allah bir nəfər müsəlmanın qəzavü-qədərini təyin etsin və orada xeyirdən başqa bir şey olsun? Əgər bədəni qayçı ilə tikə-tikə doğranmalısa, deməli xeyri bunda imiş və əgər bütün yer üzünə şərqdən-qərbə malik olacaqa, yenə də xeyri bu imiş.”1

İmam buyurur mömin üçün Allahın nəzərdə tutduğu qədərin hamısı xeyirdir. Ola bilsin işin zahiri onun xoşuna gəlməsin, amma xoşuna gəlsə də, gəlməsə də işin həqiqəti bundan ibarətdir. O xoşagəlməz bir hadisə ilə qarşılaşıbsa, deməli ya dünyasına xeyri var, ya da axirətinə. Belə bir mərifəti kəsb etmiş şəxs qarşılaşdığı yaxşı-pis hadisələrdən narahat olmur, çünki bəndəlik məqamında əskikliyi olmayıb, boynuna düşən vəzifəsini yerinə yetiribdir. Ona görə də birdən ruzisi az olar, çox olar deyə nigarançılıq keçirmir və ya görəsən nə baş verəcək deyib özünü əbəs yerə qorxuya-hürküyə salmır: O, işini Allaha təpşırıb öz bəndəçiliyi ilə məşğuldur. Tam yəqinlə bilir ki, nə baş versə onun xeyrinədir. O bundan başqa bir şey istəmir. O bütün hadisələrə nikbin gözlə baxır. Qarşılaşdığı müsibətlərə razılıq verir: Əgər zindana düşsə gileylənmir; rəvayətdə göstərilən təbirlə desək, hətta bədənini qayçı ilə tikə-tikə doğrasalar da o bundan razı qalır, çünki öz xeyrini bunda görür.

Biz inqilab və müharibə dövründə çox adamlar görmüşdük ki, başlarına gələn hadisələri könül xoşluğu ilə qəbul edirdilər. Arxa cəbhədə elə atalar, analar, gəlinlər olurdu ki, əzizlərinin tikə-tikə olmuş və ya yanmış cənazələrini gətirib onlara təhvil verəndə onu könül xoşluğu ilə təhvil alırdılar və onlara belə bir iftixar nəsib olduğuna görə Allaha şükür edirdilər!

Bunları dildə demək asandır, amma həyatda yaşamaq olduqca çətindir. Allahın verdiyi yazıya dilxoş olmaq hər adamın işi deyil. Bu mənanı dərk etməyin özü də çətindir: Necə olur ki, Allah bəndələrindən bəziləri elə bir məqama çatırlar ki, onlara baş vermiş, baş verəcək hadisələrdən giley-güzarları olmur; Onlar üçün elə də önəmli deyil sabah nə olacaq, ruziləri çatacaq, ya yox. Əziz bir adamı cəbhəyə gedibsə onun ölümü üçün nigaran olmur və ya əgər özü haqq yolun fədailəri ilə cəbhədə vuruşursa, artıq evinin, külfətinin nigarançılığını çəkmir. Çünki canını, varlığını şəhadətə hazır etmiş adam evinin, külfətinin fikrini çəkə bilməz. Belə insanlar cəbhədən qayıtdıqlarında çox yaxşı olardı ki, öz ruhiyələrini, mənəvi hallarını qoruyub saxlayardılar və fədakarlıq, Allahın qəzavü-qədəri qarşısında təslim olmaq dərsini başqalarına da verərdilər. Həmişə dillərinin virdi bu olardı ki:
Dərd versə, qənd versə, dost verib

Dost verən şey dərd olsa, qənd verib
Rəhmətlik Molla Mehdi Nəraqi deyir: “Allahın qəzasına razılıq dinin ən yüksək məqamlarından, müqərrəblərin ən şərəfli mənzillərindən və Allahın əzəmətli qapılarından biridir. Bu qapıdan girən şəxs behiştdə daxil olar. Riza məqamının əhəmiyyəti o həddədir ki, peyğəmbərdən nəql edilən rəvayətlərin birində deyilir: “Allah qiyamət günü mənim ümmətimdən bir dəstəyə elə bir qanad verər ki, onunla onlar qəbirlərindən behiştdə doğru pərvaz edərlər və ürəkləri istəyən behişt nemətlərindən bəhrələnərlər. Mələklər onlardan soruşarlar: “Hesab-kitab üçün sizi saxlamadılar ki?” Onlar deyər: “Bizdən hesab sormadılar.” Yenə soruşarlar: “Sirat körpüsündən keçə bildinizmi?” Deyərlər: Biz sirat görmədik. Soruşarlar: Cəhənnəmi gördünüzmü? Deyərlər: Biz cəhənnəm, filan görmədik. Mələklər yenə soruşarlar: Kimin ümmətindənsiniz? Deyərlər: Məhəmmədin (s) ümmətindənik.

Mələklər onlara and verdirib soruşarlar ki, siz dünyada nə iş görmüsünüz, ürəyinizdə nə olub ki, bu cür şərəfə layiq görülmüşsünüz? Deyərlər: Bizim iki xislətimiz olub. Allah bu iki xislətə görə, Öz fəzli və rəhməti ilə bizi bu dərəcəyə çatdırıb: “O xislətlərdən biri budur ki, xəlvətdə olduğumuzda Allahdan utanıb günah iş tutmamışıq, ikincisi də budur ki, Allahın bizə qismət etdiyi şeyə razı olmuşuq.”1

Allah-təala riza məqamına nail olmuş kəs haqqında buyurur: “Qiyamət günü Allah-təala mömin kimsəyə belə buyuracaqdır:”Ey öz imanından, əməlindən və Allahın vədindən xatircəm olan kəs! Və ya: “Ey arxayın nəfs!” Dön Rəbbinə, sən Ondan razı olaraq, O da səndən!”2

Şərif olan bu ayə Riza məqamını və Allaha olan etimadı açıqlayır. Bu hal insanı hər cür sıxıntıdan, pərişanlıqdan, təşvişdən azad olmasına səbəb olur. Bu məqamın əsas xüsusiyyətlərindən biri də budur ki, insan həm razıdır, həm də razı olunmuş. Yəni arada qarşılıqlı razılıq var. Bu məna başqa bir ayədə belə bəyan edilir: “Allah onlardan, onlar da Allahdan razıdırlar...”1

“Raziyə” və “mərziyyə” kəlmələri haqqında rəhmətlik Əllamə Təbatəbai buyurur: “Allah-təala mütməinnə nəfsi ona görə “raziyə” və “mərziyə” kəlmələri ilə vəsf edir ki, qəlbin Allahla təskinlik və arxayınlıq tapması tələb edir ki, insan Allahdan razı olsun və onun başına gətirdiyi qəzavü-qədərlərə görə azacıq da olsa etiraz etməsin; istər o qəzavü-qədər təkvini olsun, istərsə də Onun hökm etmiş olduğu qələmi ilə olsun - fərq etməz. Belə olan surətdə heç bir qəzəbləndirici hadisə onu qəzəbləndirməz, heç bir günah onun qəlbini haqdan döndərməz. Bəndə Allahdan razı olanda, təbii ki Allah-təala da ondan razı olacaqdır; çünki Allahın bəndəlik libasından çıxmağa səbəb olacaq heç bir başqa amil onu qəzəbləndirmir. Allah bəndəsi übudiyyət yoluna qədəm qoydusa, Allahın ondan razı qalmasına layiq görüləcəkdir. Buna görə də Allah “raziyə” və “mərziyə” kəlməsini gətirmişdir.”

Deməli insan kamil arxayınlığa o zaman çatır ki, Allahdan razı olmuş olsun. Başqasından razı olmaq budur ki, insan onun sifət və işlərini bəyənsin. Müvəhhid şəxs2 anlayanda ki, bütün aləmin işləri ilahi tədbir əsasında baş verir, elə ki, riza məqamına çatır, artıq heç bir hadisədən narahat olmur; çünki həmin hadisənin Allah tərəfindən, Onun tədbirinə əsasən olduğunu görür. Yəni baş vermiş hadisə ilə Allah-təala arasındakı bağlılığı dərk edir. Bilir ki, heç bir hadisə Allahın izni olmadan baş vermir. Buna görə də narahat olmamağı öz yerində qalsın, hətta həmin hadisə Allahın iradəsinə əsasən baş verdiyi üçün, yəni Allahın iradəsi həyata keçdiyi üçün ondan məmnun da qalır.

Həqiqətdə riza məqamı səbir məqamından üstündür, çünki səbir narazıçılıqla bir araya gələ bilir: İnsan narazı olsa da canını dişinə tutub səbir edir, bununla belə baş vermiş hadisə onun üçün acıdır və bunu acı hadisə kimi qəbul edib dözür. Amma riza məqamına çatmış şəxs artıq çətinliyi, acılığı dərk etmir ki, ona da səbir etsin, əksinə hər şey onun üçün şirindir, başına nə gəlsə xoşu gəlir, heç bir şeydən nigaran olmur.

Ciddi olaraq bu məqamı təsəvvür etmək bizim üçün çox çətindir, o ki qalmışdı o məqama yetişək. Doğrudan da necə olur ki, insan sap-sağlam olduğu vaxt da şad olur, əgər xəstələnsə, xəstəliyindən də şad olur? Əgər varlı olsa, varı, dövləti olduğu üçün xoşhaldır, əgər kasıb olsa, yenə də halına təfavüt etmir, xoşhaldır. Bundan da üstün, riza məqamına çatmışlar, qəribə də olsa, zahirləri razılıqla düz gəlməyən o iki ruhi, psixoloji və əməli haləti bir yerə sığışdıra bilirlər:

Aydındır ki, pak imamlar, o cümlədən də İmam Hüseyn (ə) riza məqamının ən yüksək mərtəbəsinə çatmış olmalıdırlar. Biz baxıb görürük ki, onlar bir tərəfdən baş vermiş hadisədən– Allah tərəfindən olduğu üçün– razıdırlar, amma bununla belə qılınca əl atırdılar və axır nəfəslərinə qədər vuruşurdular. Bu o deməkdir ki, Bəni-Üməyyə hökumətindən narazı idilər. yaxşı, necə olur ki, insan bir hadisədən–Allah tərəfindən olduğu üçün–həm razı olsun, həm də narazı? Bu ikisini bir-birindən ayırmaq çətindir. Bunun üçün insan təkamülün ali dərəcəsinə çatmalıdır ki, bu mərtəbələri ayırd edə bilsin. Başqa ibarətlə, insan nəfsi uzununa (şaquli) sıralanma baxımından fərqli sifətlərə malik olmalıdır ki, bir mərtəbədə hadisələri ona yaxın faillərlə ölçsün və onların rəftarından narazı qalsın; onların etdikləri günahlardan, rəva bildikləri zülümlərdən, xəyanətlərindən narahat olsun və onların əleyhinə qalxsın, eyni halda, başqa bir mərtəbədə həmin hadisələri Allahın iradəsinə tabe bilib, hadisənin baş verməsindən nəfsi razı və şad olsun.

Məsələnin aydın dərk edilməsi üçün bir misal çəkək: Fərz edin bir nəfərin başı ağrıyır və həkim müalicə üçün ona acı bir dərman yazır. Burada insan öz sağlamlığını istədiyi üçün dərmanı içir və bu cəhətdən, acı dərmanı içdiyinə görə razıdır, amma başqa bir tərəfdən dərmanın acılığına görə üz-gözünü turşudur və narahat olur. Əgər bir adamın əli yara bağlasa, məsələn–Allah eləməmiş–qanqrena olsa, əgər kəsilməsə get-gedə digər bədən üzvülərini də əhatə edəcək və canını ciddi xətərə salacaqdır. Bu baxımdan həmin şəxs əlinin kəsilməsinə razılıq verir, çünki bununla sağlamlığını qorumuş olur. Belə olanda üzərində aparılan cərrahiyə əməliyyatı nə qədər ağır olsa da, onun üçün məqbuldur, o bundan razılıq edir. Amma əlini, ya ayağını əldən verəcəyi üçün narahatdır, xüsusilə də cərrahiyə əməliyyatından sonra üzə çıxacaq ağrıları, problemləri fikirləşəndə lap narahat olur. Həqiqətdə, insanda bu cür iki yönlü, bir-birindən fərqli halların olması çox qəribədir. İnsan bir anda, bir hadisəyə nisbətdə iki fərqli halı yaşayır. Əlbəttə həmin iki halın varlığı iki amillə müqayisədə müxtəlifdir: görəndə ki, əlinin kəsilməsi onun həyatını qurtaracaq, xoşhal olur, amma bir tərəfdən də əlini itirdiyi üçün, ağrılara dözməli olduğuna görə narahatçılıq keçirir.

Bu misalı nəzərdə tutaraq ərz edirik: Mərifəti kamal həddinə çatmış bir insan bilir ki, hadisələr Allahın iradəsi olmadan baş vermir. Bu səbəbdən də həmin hadisələrin Allahın iradəsilə baş verdiyini dərk edib xoşhal olur, amma həmin hadisələrin, vücudunun nişanəsi alçaqlıq, nöqsan olan zalim tərəfindən törədildiyini görəndə narahat olur ki, niyə insan bu qədər cahil və günahkar olsun ki, belə bir nalayiq işə əl atsın. Deməli mümkündür bir hadisəyə nisbətdə insanın iki görüşü olsun və hər baxışın bərabərində mütənasib reaksiya göstərsin.

Mömin baş verən hadisələrə görə, həmin hadisələrin Allahın iradəsinə tabe olduqlarını nəzərə alıb xoşhal olmalıdır. Çünki, bilir ki, Allah hikmətsiz iş tutmur. Kamil ilahi sistem hər bir hadisənin öz yerində, öz münasib şərtləri ilə olmalı olacağı şəkildə baş verməsini icad edir. İnsan biləndə ki, Allah həkimdir və əbəs yerə bir iş tutmur, bu dünyada baş verən hər bir hadisənin, kamil və həmahəng bir sistemə uyğunluğu baxımından dünya mövcudatının təkamülünə səbəb olduğunu dərk edir. Anlayır ki, insanlar baş verən müxtəlif hadisələrin sayəsində Allaha yaxınlaşırlar və dünya ləzzətləri ilə müqayisə olunmaz mənəvi kamilliyə çatırlar. Deməli bunları dərk edən insan ümumi götürəndə hadisələrin məcmusuna nikbindir. Hətta bu baxışla peyğəmbərlərin, imamların öldürülməsindən də narahat olmur. Çünki, onların şəhadətə çatmaqla daha üstün kamala yetdiklərindən agahdır və həmçinin bilir ki, onların şəhadəti dinin inkişafına səbəb olur.

Şəhidlər sərvəri İmam Hüseyn (ə) öz şəhadəti ilə ən ali məqamlara yetişdi. Onun şəhadəti islamın qorunmasına, inkişafına səbəb oldu. Həmçinin onun şəhadətinin bərəkətindən, onun mərifəti sayəsində bir sıra insanlar mənəvi kamilliyə çatdılar. İnsanlar Hüseynin (ə) şəhadətini yad etməklə, dərk etməklə sağlam həyat yolunu, dünya və axirət səadətini yenidən tanımış oldular. Əgər imam şəhid olmasaydı nə o məqama çatardılar, nə islam genişlənib yayılardı, nə biz imam tanıyan olardıq, nə də şəfaətlərini qazana bilərdik.

Bu cəhətdən, onun şəhadətinin ilahi təqdirdə yer tutduğu, gözəl ilahi sistemin silsiləsində müsbət təsirə malik olduğu üçün xoşhal olmalıyıq. Amma qəmlənmək, narahat olmaq insan ruhunun təsirlənməsindən irəli gəlir. Çünki insan təsirlənə bilən bir varlıqdır və onun bu hissi məhbubunun başına narahat bir iş gələndə tələb edir ki, insan qəmgin olsun.Bəli, zəif insanlar bu heysiyyətləri bir-birindən ayıra bilmirlər, onları üfüqi (eninə) sıralanmada yerləşdirirlər və hərdən onların vücudlarının əqli və hissi yönləri bir-birinə maneə törədirlər. Bu cəhətdən həmin iki vəziyyəti (halı) bir araya gətirə bilmirlər. Amma ruhları təkamülə çatmış insanlar heysiyyətləri bir-birindən ayırırlar və heysiyyətlərin ayrılığı bir hadisəyə nisbətdə müxtəlif halların üzə çıxmasına səbəb olur. Bu, nəfsin müxtəlif mərtəbələrinə görədir ki, mərtəbələrin birində şad olur, digərində isə qəmgin.

Səbr məqamına bir baxış və onun əhəmiyyəti


Hər halda riza, mərifət və yəqin məqamı elə əzəmətli bir nemətdir ki, insan bu nemətə Allahın bütün təqdiratına razı olmaqla nail olur. Çünki bilir Allah onun xeyirini istəyir. Amma hər kəs bu məqama çata bilmir, bu mərifət asanlıqla qazanılmır, ona çatmaq üçün özünütərbiyə və çoxlu çalışmaq lazımdır. Əgər kimsə bu yüksək məqama çatmasa, bunu da bilməlidir ki, Allahın təqdiratı xeyirdir. Düzdür ki, acılara, çətinliklərə dözmək onun üçün çox çətindir, amma səbrli olmağa səy etməlidir və özünə səbrdən don biçməlidir. Riza məqamına çatmamış mömin bu mərtəbəni aşmasına baxmayaraq üzləşdiyi hadisələr qarşısında səbirli olur. Belə insan xoşagəlməz hadisələrin baş verməsini istəmir. Amma bu cür hadisələrlə üzləşməli olsa öz vəzifəsinə əməl edir və görməli olacağı işlərdə əskikliyə yol vermir. Əgər düşmənlə cihad və mübarizə aparılmalı olsa, ilahi vəzifəsinə boyun əyərək cihada başlayır, baxmayaraq ki, bu cür acı hadisələrin baş verməsindən narahatdır, qəlbinin dərinliyində bu məsələyə, yəni döyüşün olmasına razı deyil, amma baş vermiş hadisədən boyun da qaçırmır, zəhmətə düşməli də olsa qəbul edib döyüşə gedir. Deməli riza məqamına çatmış şəxs üçün, riza məqamından sanra gələn səbr məqamı bəyəniləndir. Səbr məqamı islam əxlaqında çox tövsiyə edilən əxlaq məfhumlarından biridir. Bu kəlmədən başa düşülən şey nəfsani bir haldır ki, çətinliklərdə, müsibətlərdə xüsusi adamlar üçün baş verir. İnsanların xoşagəlməz hadisələrlə üzləşdiklərində keçirdiyi hallar fərqlidir. Bəziləri bu hadisələrin qarşısında dad-fəryad edirlər və bu nigarançılıq onların həyatına da təsir qoyur, belə ki, işdən-gücdən olurlar. Bunlar səbirsiz və taqətsiz adamlardır. Bu dəstənin müqabilində bəzi adamlar da var ki, çətin hadisələrlə üzləşdiklərində özlərini ələ alır, səbirli olurlar. Xoşagəlməz hadisələr onların ruhiyyəsinə bir elə də təsir qoymur. Bu dəstə də səbirli və dözümlüdürlər. Düzdür ki, bu cür adamlar qəlblərində bu kimi acı və xoşagəlməz hadisələrdən razı qalmırlar, amma bu hadisələrin qarşısında dözümlülük nümayiş etdirirlər. Xoşagəlməz hadisələri xoşlamırlar, ürəkləri istəmir cəbhəyə getsinlər, şəhid olsunlar, amma cəbhəyə getmək lazım olanda, xətərə düşmək təhlükəsi gələndə də üz döndərmirlər, meyilləri olmasa da, boyun da qaçırmırlar. Ata-ana övladlarının cəbhəyə getməsini istəmir, amma təklifləri bunu vacib etsə, ona mane olmurlar, səbir edirlər, dişlərini bağırsaqlarına tutub dözürlər. Bilirlər ki, insan səbir göstərməklə çətinliklərə sinə gərir, insan səbrlə həyatına düzən verir və həmçinin axirət səadətini də bu yolla təmin edir.

Hərdən səbri səhv təfsir edirlər, elə bilirlər səbr çətinliklərə, zillətə boyun əyməkdir, yəni başqalarının haqqında edilən zülmə, baş verən hadisəyə biganə, bitəfavüt olmaqdır. Səbr məfhumunun bu cür başa düşülməsi qələtdir. İslam sözlüyündə səbr, yəni insanın onu batil yollara çəkən, kamalının qarşısını alan amillər müqabilində göstərdiyi müqavimət və dözümlülükdür. Həmin amillər hərdən daxili olur, hərdən də xarici. İstər o amil insanı hərəkətə dəvət etsin, amma nahəqq hərəkətə, istərsə də sükuta, tərpənməzliyə dəvət etsin, amma nahəqq sükuta. Məsələn, insan acdığı zaman çörək yemək istəyir, amma ixtiyarında olan xörək haram və ya şübhəli yeməkdir. Bu anda insan təbiəti təbii olaraq bizi o yeməyi yeməyə dəvət edir, amma onu yemək haqq deyil. Bu anda həmin təbii istəyin müqabilində başqa bir hiss baş qaldırıb müqavimətə başlayır, bu həmin səbrdir.

Döyüş cəbhəsində düşmən hücuma keçmişdir, hər yerdən güllə yağır, nəfs deyir qaç canını qurtar, amma Allah deyir müqavimət göstər ki, İslam qələbə çalsın. Burada insanı qaçmağa dəvət edən nəfsani amil qarşısında göstərilən müqavimət səbrdir.

Hərdən insanı nahəqqə dəvət edən amil xarici amil olur. Həmin xarici amil hərdən insanlar vasitəsilə həyata keçir və hərdən də qeyri insan vasitəsilə ki, bu da sonunda gedib Allahın qəzavü-qədərinə çıxır. Məsələn, zəlzələ baş verir və evin tavanı uçub tökülür, indi bu hadisənin müqabilində əgər özümüzü itirib haray-həşir qoparmasaq, soyuqqanlı olsaq, tələb olunan vəzifəmizə əməl etsək, səbrimiz var. Deməli rəvayətdə zikr edilən səbrin bölmələri arasında müştərək cəhət (itaətə və müsibətə edilən səbr) özünü kontrol edə bilmək və nahaqqa qarşı addım atmamaqdır və həmçinin insanı batilə dəvət edən amillər qarşısında müqavimət göstərməkdir.

Səbrin insanın həyatında, təkamülə çatmasında oynadığı rola və əlavə insan təkamülünün hanı yollarla hasil olduğuna diqqət yetirəndə səbrin əhəmiyyəti aydın olur. İnsanın təkamülü onun ixtiyari əməllərinin təsirindən hasil olur, yəni iki təzadlı qüvvə ilə üzləşəndə, onu kamala çəkən qüvvəni seçsə, düzgün olan bu seçim onu bir pillə kamala doğru götürür. İnsanın cöhəri və kamalı o zaman zahir olur ki, Allahın razı olduğu şeyi seçsin. Deməli insanın təkamülü iki zidd qüvvənin keşməkeşində, çəkişməsində üzə çıxır. Bu cür çəkişmələrdə insanın özündən maya qoyması gərəkir, məhz belə bir anda–iki müxtəlif meylin dartışmasında–insan Allahın razı saldığı tərəfi seçməyi bacarmalıdır. Əgər bu halda onu haqqa dəvət edəcək imanı və fitri gücü güclü olarsa, öz layiqli kamalına çatacaqdır, amma əgər nəfsani və şeytani amil güc gələrsə, iki qüvvənin mübarizəsində insan büdrəyib onu uçruma salacaq səmtə yönələcəkdir. Bu həqiqətdə həmin ilahi imtahanın mənasıdır:

“Hökm hər şeyin ixtiyarı əlində olan Allah nə qədər uca, nə qədər uludur. O, hər şeyə qadirdir! Hansınızın əməlcə daha gözəl olduğunu sınamaq bəlli etmək üçün ölümü və həyatı yaradan Odur...”1

Bəli, biz öz təkamül yolumuzda bizi müxtəlif cəhətlərə dəvət edən amillərlə üzləşirik. Əqlani, İlahi amillər bizi bir tərəfə sövq etdirirlər, heyvani və şeytani amillər isə başqa səmtə. Düzgün seçim budur ki, bizi batil yola dəvət edən amillər qarşısında müqavimət göstərək. Deməli biz əgər həyatımızın təkamülə doğru irəliləməsini istəyiriksə səbrdən özümüzə don biçməliyik. Rəvayətlərin birində deyilir ki, Peyğəmbər (s) Cəbrayıldan soruşdu ki, səbr nədir? Cəbrayıl ərz etdi: “Səbr odur ki, şad günlərində möhkəm və müqavimətli olduğun kimi, narahat günlərində də müqavimətli və sarsılmaz olasan. Həmçinin imkanlı olduğun vaxtlardakı kimi, kasıblığında, sağlam günlərində olduğu kimi, xəstələndikdə əzmini, hövsələni əldən verməyəsən. Deməli səbrli adam ona bir müsibət üz verdiyində, bir bəlaya düçar olduğunda, camaat yanında şikayət edib, öz halından gileylənməməlidir.”1

Bəli, yəqin məqamına çatmayan kəslər–o kəslər ki, baş verən hadisələrin xeyir olduğunu aydın surətdə anlaya bilmirlər və açıq üzlə çətinliklərə sinə gərə bilmirlər–onların səbirli olması gərəkir və dua etməlidirlər ki, Allah istəklərini həyata keçirsin və qarşılaşdıqları çətinliklərdə dözümlü olsunlar. Dediyimiz kimi riza məqamına çatmış adam baş verən hadisələrdən narahat olmur, yəni başına bir müsibət gəldikdə özünü itirmir, Allaha şükr edir. Əgər övladı şəhid olsa, deyir: Əlhəmdülillah, ey kaş bir övladım da olardı, onu da göndərərdim cəbhəyə şəhid olsun. Belə adam nəinki narahat olmur, əksinə öyünüb iftixar edir ki, övladı müqəddəs amallar uğrunda şəhid olmuşdur. Amma bu həddə çatmayan insanlar çoxdur, Allah da buyurur: “...Bəndələrimdən nemətlərimə şükr edəni azdır!”

Müsibətlər qarşısında etiraz etməyəcək və şükür edəcək qədər riza məqamına çatmamış kəslər əgər üzüntülü hadisələrdə səbr etsələr, Allah onlara səbirlərinin mükafatını verəcəkdir. Səbr etsinlər, dad-fəryad qopartmasınlar, əsəblərini qoruyub saxlasınlar, inşəallah Allah onların mükafatını verər. Baxmayaraq ki, müsibətlər onlar üçün çox acıdır, amma dözməlidirlər, necə ki, bir adam acı dərmanı içir və ondan heç bir ləzzət almır, amma bilir ki, onu içməklə sağalacaqdır. Cərrahiyyə əməliyyatı zamanı hər şəxsə bədəninin bir üzvünü, məsələn ayağını itirmək olduqca çətindir, amma başqa çarəsi olmadığı üçün qəzavü-qədərə boyun əyir, ayağının kəsilməsinə razı olur ki, əvəzində canı salamat qalsın.

Allahın istəyini öz istəyindən önə salmağın rolu


Deyilənləri nəzərdə tutaraq, ürəklərində istəkləri olub hələlik riza və təslim məqamına çatmayan kəslərin tərbiyyəsi yolunda bəzi Quran ayələri və hədislər vəd edərək deyir ki, əgər təqvalı olsanız Allah sizin dünyəvi istəklərinizi verəcəkdir. Bununla əlaqədar Peyğəmbər (s) buyurur: “Ey Əbuzər! Allah təbarək və taala buyurur: “İzzət və cəlalıma and olsun əgər bəndəm Mənim istəyimi öz istəyindən irəli salarsa (üstün tutarsa) onu bu dünyada elə qəni edərəm ki, fikri-zikri ancaq axirət olar.”

Allah bu məsələnin ciddiliyini çatdırmaq üçün təkid olaraq and içir, çünki deyilən sözlərin qəbulu ümumi camaat üçün o qədər də asan deyil. Bu səbəbdən də and içir ki, xalq inansın. Buyurur, əgər bir vaxt bəndəmin istəyi ilə Mənim istəyim bir məsələdə toqquşarsa, bəndəm öz istəyindən vaz keçib Mənim istəyimi irəli salarsa, onun üçün bir neçə şey zəmanət verirəm: Birinci, qəlbində başqalarına nisbətdə ehtiyacsızlıq hissi yerləşdirərəm. Əlbəttə, insanın daimən Allaha ehtiyacı var və Ona möhtaclıq hissi də onda var və olmalıdır da. İnsanın ən üstün şərəfi və iftixarı da Allah qapısında fəqir olduğunu dərk etməkdir.

İnsan adətən öz istəklərini başqalarının vasitəsilə həyata keçirdiyi üçün özünü başqalarına möhtac görür. Başqalarına möhtac olmaq hissi insanı xar edir. İnsan nə qədər özünü başqalarına möhtac bilsə, bir o qədər onun qarşısında əyilir, hərdən yaltaqlıq etməli olur, hərdən də xahiş və yalvarışa əl atır. Əgər insan Allahla əlaqəsini möhkəmləndirsə, Onun istəklərini öz istəklərindən önə çəksə, Allah başqalarından ehtiyacsızlıq ruhiyyəsini onun vücudunda yerləşdirəcək, insanı öz hədəflərinə çatmaqda lazım olan vəsaitlərlə təmin edəcək. Əlbəttə həmin vasaitlər məqsədə çatmaq yolundakı vasitələr həddindədirlər. İnsan o vasitələrdən istifadə edib onlardan bəhrələndiyinə görə Allaha şükür etməyə borcludur. Əgər onun dünyəvi məqsədlərinə çatmasında digər insanlar da vasitə olaraq işdə dəxil olmuşlarsa, onlara da təşəkkür edilməlidir. Bu cür insan vəsaitlərdən bəhrələnməyinə baxmayaraq özünü ancaq Allaha möhtac görür, Ondan qeyrisinə ehtiyac hiss etmir.

Başqasına möhtac olmamaq hissi böyük nemət olub insana şəxsiyyət verir. Əlbəttə, deyilənlərdən elə nəticə çıxmasın ki, insan başqalarının qarşısında təvazökar olmamalıdır. İnsan həm Allahın qarşısında, həm də Onun xəlqi qarşısında təvazökar olmalıdır. İslam maarifi ilə tanışlığı olmayanlar elə bilirlər ki, islam bizim hətta Allah qarşısında da əyilməməyimizi istəyir! Bunlar islamı tanımamışlar, islam haqqında düşündükləri batildir. Əsl islam bəndəlikdir. İnsanın ən böyük iftixarı Allah qarşısında özünü kiçik hiss etməsidir, alnını torpağa qoymasıdır. İnsan kamalının son həddi budur ki, özünü Haqq-təala qarşısında zəlil görsün. Çünki Allah insanın kamalını, tərəqqisini istəyir, istəyir ki, bəndəsi Onun qarşısında zillət hiss etsin, öz ehtiyaclarını Onun dərgahına aparsın. Çünki insanın təkamülü Allaha bəndəlik etməklə mümkün olur. Əvəzində başqalarının qarşısında zillət və kiçiklik hiss etməsin, özünü onlardan asılı, onlara möhtac bilməsin. Çünki özünü onlara möhtac görsə, istər-istəməz möhtac olduğu qədəri də zillət hiss edəcəkdir.

İnsan, işinin başqalarının əli ilə düzələcəyini hansı miqdarda hiss edirsə, o qədər də özünü onun qarşısında kiçik görür. Əgər dilinə gətirməsə də, ürəyində özünü xar və zəlil görür. Amma mömin imanın bərəkəti ilə işlərini Allahın öhdəsinə buraxsa, özünü ancaq Ona möhtac görsə, artıq özünü başqalarından asılı hiss etməyəcəkdir.

Düzdür ki, mümkündür Allah onun ehtiyacını bəndələrindən birinin əli ilə həll etsin və ondan həmin şəxsə təşəkkür etməsini istəsin, amma bununla belə o özünü ancaq Allaha möhtac bilir.

Həzrət İbrahimin (ə) dastanında deyilir ki, Nəmrudun əmri ilə həzrət İbrahimi oda atmaq istəyəndə, elə böyük atəş qalanır ki, heç kimin ona yaxın düşməyə cürəti çatmır, hətta uzaqdan dayanıb baxanda da atəşin istisi baxanları yandırırdı. Vəziyyəti belə görüb qərara gəlirlər ki, Həzrəti İbrahimi (ə) mancanaqla atəşin içinə atsınlar. İbrahimi odun içinə atanda Cəbrayıl (ə) kömək üçün onun yanına gəlib deyir: “Köməyə ehtiyacın var? İbrahim (ə) deyir: “Var, amma sənin köməyinə yox.”1

İbrahim (ə) deyir köməyə ehtiyacım var, amma Allahdan qeyrisinin köməyinə möhtac olmaq istəmirəm. Allahın mənim qəlbimdən xəbəri var və ehtiyacımı da bilir. Məsləhəti nə olsa onu da edəcək. İbrahim (ə) bu cür çətin imtahanı müvəffəqiyyətlə verəndən sonra Allah onu xollat məqamına çatdırır və Özünə dost seçir. Əlbəttə başqasına ehtiyac duymamaq kimi bir məqamı əldə etmək elə də asan iş deyil. Bu ancaq Allahın lütf və inayəti ilə olur. Amma Allah o məqama çatmağın müqəddəmatını insanın ixtiyarında qoymuşdur. Həmin müqəddəmatın bir hissəsi də deyildiyi kimi, insanın Alahın istəyini öz istəyindən qabağa salmasıdır. İnsan bunu bacara bilsə, ilk növbədə özünü başqasından asılı hiss etməyəcək. Yəni özündə bir qənilik, ehtiyacsızlıq hiss edəcək.

İkincisi, dünya işlərinə görə artıq nigaran olmayacaqdır, dünyasının xeyrini, məsləhətini Allahın öhdəsinə qoyacaq. Ancaq axirətinin nigarançılığını çəkəcək, fikri-zikri axirəti olacaq. Fikrində bu olacaq ki, görək axirəti necə olacaq, bu dünyada axirətlə bağlı vəzifələrinə əməl edirmi? Beləliklə onun nigarançılığı həmişə axirət olacaqdır.

“Göyü və yeri onun ruzisinə zamin edərəm. Onun işini, sənətini Özüm qoruyaram. Onun üçün hər bir tacirdən daha yaxşı tacirlik edərəm.”Üçüncü: Kim Mənim istəyimi öz istəyindən üstün tutsa, Mən də Öz növbəmdə onun istəklərini həyata keçirərəm. Yeri, göyü onun ruzisinə zamin tutaram. Onlara əmr edərəm ki, onun ruzisini təmin etsinlər.

Dördüncü: İşini, qazancını ehtimal olunan bəlalardan qoruyub saxlayaram.

Hər kəs həyatda yaşaya bilməsi üçün müəyyən bir qazanc yolu tutur, özünə bir iş, sənət seçir ki, onun vasitəsilə ruzi əldə etsin. Təbiidir ki, ticarət, əkinçilik və s işlərin səmər verməsi, qala bilməsi üçün heç bir zamin yoxdur: Haradan məlumdur ki, bağ meyvə verəcək və ya bostan məhsul gətirəcək və ya inək, davar sağ qalacaq? Kim bilir ki, insanın alış-verişində, ticarətində xəsarəti olmayacaq?

Allahın istəyini öz istəyindən irəli salan adama Allah zəmanət verir ki, onun işini, bağını, heyvanını, bostanını ehtimal olunan qada-bəlalardan sığortalayacaq.

Beşinci: Hər hansı müamilədə, ticarətdə ona kömək edərik ki, ziyana düşməsin. Daimən dünya fikrində olan adamlar səy edirlər elə adamla alış-veriş etsinlər ki, daha çox xeyir qazansınlar. Elə ticarəti, müamiləni seçirlər ki, daha çox qazanc gətirir. Həmişə narahat olurlar ki, birdən olmaya zərərə düşərlər və ya az qazanc götürərlər. Allah-təala buyurur: Mənim istəyimi öz istəyindən önə çəkən adama hər bir alış-verişində arxa duraram ki, daha çox qazanc əldə etsin; Hər bir işdə Mənim əlim onun üstündə olar: Elə edərəm ki, özü düşünüb, tədbir töküb, plan cızana kimi, kiminlə və necə alver edəcəyini götür-qoy edənə kimi, Mən onun işini yoluna qoyaram. Onu himayə edib, mənafeyini qoruyaram.

Sonra Peyğəmbər (s) insanın öz ruzisi üçün nigaran olmamasına işarə edərək buyurur: “Ey Əbuzər! Əgər Adəm övladı ölümdən qaçdığı kimi öz ruzisindən qaçası olsa, onun təyin edilmiş ruzisi, o harada olsa da gəlib ona çatacaqdır, necə ki, ölüm insanı haqlayır.”

İnsanın ölümdən xoşu gəlmir, həmişə ondan qaçır, amma axırı ölüm onu haqlayıb öz kamına çəkir. Eləcə də insan öz ruzisindən qaçmaq istəsə, qaça bilməz, yenə də axırda gəlib ona çatacaq. Təyin edilmiş qədərdən qaçmaq olmaz. Əgər bir adam çox çalışsa, işləsə də, məlum deyil ruzisi çatacaq, ya yox. Çox görünüb ki, bəzi adamlar ruzi üçün canlarını oda-suya vurublar, amma axırda acından ölüblər. Bununla əlaqədar, həddən artıq varlı adamlar haqqında qəribə hekayələr nəql etmişlər. Deyirlər bəzi adamlar öz həyatlarında elə vəziyyətlə üzləşməyə məcbur olmuşlar ki, acından ölməmək üçün öz ayaqqabılarını yemişlər! Başqa bir tərəfdən də elə əlsiz-ayaqsız adamlar olub ki, əllərindən bir iş gəlməsinə baxmayaraq Allah onlara saysız-hesabsız sərvət əta edibdir və qismətlərində olan dövlətə çatmışlar.

Bunula belə insan öz işindən qalmamalıdır. Daim çalışmalı, öhdəsinə düşən vəzifəsini yerinə yetirməlidir. Qəzavü-qədərə etiqad bəhanəsi ilə tənbəllik etməməlidir. Çünki Allahın tənbəl adamlardan acığı gəlir. Amma, əgər insan təhsil və başqa bir sənəti seçmək məsələsində azad olub onlardan birini seçmək vəzifəsini daşısa, ruzinin kasad olacağından qorxub elmi rədd etməməlidir. Əgər Allaha mərifəti, imanı olsa, ruzinin Allah tərəfindən yetişməsinə olan imanı onu vadar edəcək ki, xatircəmliklə elmin ardınca getsin və ruzi cəhətdən arxayın olsun. Çünki, imanlı şəxs müqəddər olmuş ruzidən mərhum olmayacağını bilir.

Yüklə 4,35 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə