Aydinli mahallesi revizyon uygulama imar plani (15. 10. 2012 T. T.) Genel hüKÜmlerYüklə 102,65 Kb.
tarix30.10.2017
ölçüsü102,65 Kb.

AYDINLI MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI

(15.10.2012 T.T.)

1. GENEL HÜKÜMLER

1.1. Aydınlı Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı; plan paftaları, plan raporu ve plan uygulama hükümleri ile bir bütündür.

1.2. Avan proje uygulamaları sırasında ilgili kurum görüşleri alınacaktır.

1.3. Deprem yönetmeliği esaslarına uyulacaktır.

1.4. Sosyal ve teknik altyapı alanları ile kentsel yeşil alanlar kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.

1.5. İmar Kanununun 18. maddesine göre uygulama yapılacaktır.

1.6. 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

1.7. Planda genişliği yazılmayan yollarda plan üzerinden ölçü alınarak uygulama yapılacaktır. Planda verilen yol ölçüleri minimum olup, bu ölçülerin altına düşmemek kaydı ile istikametler arasındaki mesafe plan üzerinden ölçülerek alınacaktır.1.8. Plan onama sınırı içerisinde kalan konut, konut+ticaret, ticaret ve ticaret +hizmet alanlarında 1000m2’den küçük parsellerin tevhid edilmesiyle oluşan 1000m2’den büyük parsellerde planda verilen emsal değeri %10 arttırılarak, 2000m2’den büyük parsellerde %20 arttırılarak uygulama yapılır. Tevhid edilerek imar artışından faydalanan parseller ifraz edilemezler.Bu parsellerde otopark ihtiyacının parsel bünyesinde karşılanması zorunludur. ( 17.01.2014 T.T.)

1.9. Aynı Yapı Adasında Bulunan Konut, Konut+Ticaret Fonksiyonunda Kalan Parsellerin Yapılanma Şartlarında Farklılık Olmadığı Durumlarda Parseller Tevhid Edilebilir. Parsellerin Tevhid Edilmeleri Durumunda Uygulama Konut Fonksiyonuna Göre Yapılacaktır. (14.06.2014 T.T.)

Planda verilen emsal değerleri net parsel üzerinden hesaplanacaktır. Ancak daha önce uygulama görmüş veya rızaen terk yapılmış parsellerde, bu plana göre ilave terkler çıkması ve toplam terk miktarının %40’ı aşması halinde terklerin rızaen yapılması kaydıyla emsal hesabı parselin kadastral alanının %60’ı üzerinden yapılır.Bu hüküm bu plana göre terk miktarı %40’ı aşan parsellerde de terklerin rızaen yapılması koşuluyla uygulanır. (08.09.2014 T.T.)

Elektirik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. (08.09.2014)

2.ÖZEL HÜKÜMLER

2.1. Planda belirtilen karayolu istimlak alanı içinde kalan boş alanlar T.C. Karayolları tarafından yeşillendirmek gayesiyle kamulaştırıldığından adı geçen kamu kuruluşunca bu saha dahilinde yapı yapılmaksızın ağaçlandırma yapılacaktır.

2.2. Okul, hastane, kat otoparkı gibi kamu yapıları ve tüm yapılarda parsel bazında jeolojik ve jeoteknik etütler yapılmadan yapı ruhsatı verilmez.

2.3. Eğitim tesisleri, kültür merkezi, sağlık tesisleri, dini tesisler, kentsel hizmet alanı vb. alanlarda uygulama avan projeye göre yapılacaktır.2
2.4 Mikrobölgeleme Çalışmaları, Meri İmar Yönetmeliği ve mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 18.02.2005 tarihli genelgesinde belirtilen etüt raporu esaslarına göre yapılacak zemin etüt raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır. (21.02.2017 T.T.)
.4. Bu plan kapsamında öngörülen tüm yapılanma alanlarında iki katı geçen tüm binalarda en az bir bodrum kat yapılacak olup yapıların temel derinliğinin yapı yüksekliğine oranı 1/6'dan az olmayacaktır.

2.5. Özellikle eğim yönünde ve kuzey-güney doğrultusunda bitişik nizam öngörülmesi durumunda; kat döşeme seviyelerinin aynı seviyede yapılması ve yapı aralarına diletasyon yerleştirilmesi için ilçe belediyesince gerekli tedbirler alınacaktır.

2.6. Her bir parsel için jeolojik-jeoteknik ve deprem yönetmeliğine uygun zemin etüdü yapılmadan ve ilgili kuruluş tarafından tasdik edilmeden, proje tasdiki ve inşaat uygulaması yapılamaz.

2.7. Plan genelinde yapılaşma değerleri net parsel alanları üzerinden hesaplanacaktır.2.8. YERLEŞİM ALANLARI

2.8.1. KONUT ALANLARI

K1 Konut, Konut + Ticaret ve Ticaret Alanlarında;

PARSEL ALANI

EMSAL

500 m2'ye kadar

1.50

501-999 m2

1.60

1000-4999 m2

1.7520.04.2015 T.T.


Kat yüksekliği; parsel bazında MaxH =12.50 metre (4 kat)

Plan onama sınırları içerisinde kalan K1 Konut, Konut+Ticaret ve Ticaret alanlarında, bina üst kotu yürürlükte bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı Mania Planları kapsamında belirtilen limitleri geçmemek koşulu ile;PARSEL ALANI

KAT YÜKSEKLİĞİ

300 m2'ye kadar

4 Kat (14.50m)

301-999 m2

6 Kat (21.50m)

1000 m2 ve üzeri

Hmax:36.50m uygulanacaktır.


Alan içerisinde kalan 1000 m2 ve üzerindeki imar parsellerinde bina üst kotu yürürlükte bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı Mania Planları kapsamında belirtilen limitleri geçmemek koşulu ile Hmax: Serbest, Emsal: 1.75'dir.

Ada bazında belirlenecek ön-arka-yan istikametler doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

Korunabilir yapıların istikameti hakim istikamet olarak kabul edilir.

Yapı nizamı ayrık nizam olup istenildiği takdirde bitişik, ikiz ya da sıralı uygulama yapılabilir.

Avan projeye göre uygulama yapılacaktır.K2 Konut Alanlarında:

TAKS: 0.30, KAKS:1.50 olmak üzere ön bahçe mesafesi 5m, yan bahçe çekme mesafesi 3m olup, yapı nizamı "Ayrık Nizam" dır. Yapı yüksekliği maksimum 12.50 metre (4 kat) geçemez.K3 Konut Alanlarında:

KAKS:0,65 olup Çekme mesafeleri min 3 m., H:6.50 m. dir

Mevcut binalara KAKS aşılmamak kaydıyla ilave yapılabilir.

Kapalı çıkmalar emsale dahil olup açık çıkmalar emsale dahil değildir.

Yapı nizamı ayrık olup ikiz ve üçüz ayrık çözümlere gidilebilir.

Cephe şartları konusunda yönetmelik hükümleri uygulanmayacaktır.2.9. KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI

2.9.1. TİCARET + HİZMET ALANLARI

Bu alanlarda günlük ve haftalık ihtiyaçlara cevap verebilecek perakende ticaret, lokanta kafeterya, ticari, mali kurumlar, teknik vb. hizmet birimlerinin bölümler ile bilgi-iletişim ve koordinasyon birimleri, bakım ve servis hizmetleri vb. kullanımlar yer alabilir.

Yapılanma koşulları; TAKS=0.40 KAKS=1.75, Hmax.=15.50 m. olup yapı yaklaşma sınırı, yollara ve komşu parsele 5 metre olacaktır.

Uygulama avan projeye göre yapılacaktır.

Ticaret hizmet alanlarında planın getirdiği yapılanma şartlarını geçmemek kaydıyla özel sağlık ve eğitim tesisleri ( yüksek öğrenim hariç ) yapılabilir.

Gerekli olan otopark ihtiyacını karşılayabilmek için parsel sınırını 5 metreden daha fazla yaklaşmamak şartıyla yer altı otopark ve emsal değerine dahil olmadan 2 bodrum katı otopark alanı olarak ayrılabilir. Her 30 m2 kapalı ticaret ve hizmet alanı için 1 adet otopark alanı ayrılacaktır.

Yönetim merkezleri, Ticaret Meslek Lisesi, Kültür Merkezi, Sağlık Tesisleri, Dini Tesisler, PTT alanı, Kamu Hizmet Alanları, Açık Spor alanları vb. uygulama avan projeye göre yapılacaktır. Ticaret-Hizmet alanları mevcut kullanımların Ticaret-hizmet kullanımına dönüşümünün öngörüldüğü alanlardır. Bu alanlarda yer alan işlevler dönüşüm plan ve programlarını en geç bu planın onay tarihinden bir yıl sonra ilgili belediyesine sunmak ve onaylatmak koşulu ile10 yılı aşmayan dönüşüm süreci içinde geçici olarak yer alabilirler. Geçici ruhsat aşamasında,10 yıllık süreç sonunda dönüşümün gerçekleştirileceğine dair taahhütname düzenlenecektir.

15.11.2014 T.T.


Ticaret+Hizmet Alanlarındaki 1000m2 ve üzerindeki imar parsellerinde bina üst kotu yürürlükte bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı Mania Planları kapsamında belirtilen limitleri geçmemek koşulu ile TAKS:0.40 Emsal: 1.75, Hmax:36,50m’dir.17.06.2016 T.T.


-Konut+ Ticaret ve Ticaret+ Hizmet alanlarında istenildiği takdirde zemin kat ticaret olmak kaydıyla üst katlarda konut yapılabilir.

-Hacet Deresi Tabiat Parkı Sınırları dışında kalan alanlarda geçerlidir.
2.9.4. BELEDİYE HİZMET ALANI

Belediye hizmet alanı olarak ayrılan alanda belediye hizmetleriyle ilgili tesislerin yanı sıra teknik ve sosyal tesisler, kültürel tesisler, sinema, tiyatro, çok amaçlı salonlar ile ticaret ve hizmete yönelik üniteler yer alabilir. Bu alanda uygulama avan projeye göre yapılacaktır.2.9.3. KENTSEL HİZMET ALANLARI

Bölgesel ve kentsel ölçekteki kentsel hizmet alanlarıdır. Bu alanlar içerisinde İSKİ, İtfaiye, TEDAŞ, PTT, Kamu Hizmet Alanları ve Belediye Hizmet Birimleri yer alabilir.2.9.3.1.İlçe Belediyesince onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır. (08.09.2014 T.T.)

2.9.5. TURİZM VE KONAKLAMA ALANLARI

Bu alanlar otel haricinde başka bir amaçla kullanılamaz Yapılanma koşulları; Emsal: 2.00, H: 5 kattır.

Eğimden dolayı açığa çıkan bodrum katlarda otopark, toplantı salonu vs. yapılabilir. Bir bodrum kat iskan edilebilir ve emsale dahil değildir.

1/1000 ölçekli imar planı onanmadan, kamu eline geçmesi gereken alanlar terkin edilmeden ve yoldan ihdaslar yapılmadan uygulama yapılamaz.

Avan projeye göre binalara denk gelen ağaçların ilgili kurum nezaretinde yerleri değiştirilecektir.

2.10. KENTSEL TEKNİK ALTYAPI ALANLARI

2.10.1. ULAŞIM ARTERLERİ

Genişletilen ve yeniden planlanan ana arterlerde uygulama yapılırken ilgili kamu kurumlarından görüş alınmadan uygulama yapılamaz.2.10.2. YÜKSEK GERİLİM HATTI KORUMA KUŞAĞI

Yüksek Gerilim Hattı Koruma Kuşağı altında kalan ve imar uygulaması sonucunda oluşturulmuş olan imar parselleri üzerinde TEİAŞ 'ın belirlemiş olduğu emniyet mesafeleri aşılmamak kaydıyla imar plan kararları doğrultusunda uygulama yapılabilir. Söz konusu alanlarda TEİAŞ'tan görüş alınmadan uygulama yapılamaz2.11. KENTSEL SOSYAL ALTYAPI ALANLARI

2.11.1. SPOR ALANLARI

Bu alanlarda yapılanma koşulları; KAKS:0.15 Hmax: 6.50 m. olup yapı yaklaşma sınırı yollara ve komşu parsele 5 metre olacaktır.

Uygulama avan projeye göre yapılacaktır.

2.11.2.DİNİ TESİS ALANI

Dini Tesis Alanlarında yapılaşma koşulu ve çekme mesafeleri ilçe belediyesi tarafından onaylanacak avan proje kapsamında belirlenecektir. İlgili kurum görüşleri doğrultusunda uygulama yapılacaktır.2.11.3.MESLEK LİSESİ ALANI

Meslek Lisesi Alanında kamu eline geçmesi gereken yerler terkin edilmeden uygulama yapılamaz. Bu alanlarda çok amaçlı eğitim tesisleri ve ilave olarak yurt ve lojman tesisleri yapılabilir. Avan projeye göre uygulama yapılacaktır.2.12. AÇIK VE YEŞİL ALANLAR

2.12.1. AĞAÇLANDIRILACAK ALAN

Bu alanlarda öncelikli olarak ağaç revizyonu yapılarak amenajman planı oluşturulacaktır. Bu ağaç revizyon planındaki ağaçlar korunarak her 2000 m2'ye bir adet 250 m2'lik bağımsız konut birimi olacak şekilde düzenleme yapılabilir.

2.13.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafından hazırlatılan ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca 19.01.2010 tarihinde onaylanan Anadolu Yakasına ait Mikrobölgeleme Yerleşime Uygunluk Haritaları ve Raporu kapsamında "Yerleşime Uygun Alan" ve "Önlemli Alanlar" için belirlenen şartların inşaat aşamasında yerine getirilmesi şartı ile uygulama yapılabilir. Şartları yerine getirmeyen yapılar için ruhsat verilemez.

8295 ADA 3 PARSEL İLE 8283 ADA 3 VE 4 PARSELLERE İLİŞKİN UIP DEĞİŞİKLİĞİ (14.06.2013 T.T.)

PLAN NOTLARI


 1. Plan tasdik sınırı içerisindeki 8283 ada 3 parsel Bakım Akaryakıt ve LPG İstasyonu alanı,828 3 ada 4 parsel Belediye Hizmet Alanı,8295 ada 3 parsel Sağlık Tesis Alanıdır.

 2. Bu planda yer alan akaryakıt istasyonlarında sadece günlük ve haftalık satış ihtiyacı için gerekli akaryakıt depolanabilir. Büyük ölçekli akaryakıt,LPG vb. depolama alanları kurulabilir.

 3. Bakım Akaryakıt ve LPG istasyonu alanında TAKS:0.15 KAKS:0.30 H=2 katıdır.

 4. Bu alanlar İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına İlişkin Yönetmeliğe tabi alanlar olup,bu alanlarda uygulamayla ilgili kurum görüşleri(UKOME,İtfaiye Daire Başkanlığı,İSKİ vb.) alındıktan sonra avan projesine göre yapılacaktır.

 5. Jeolojik ve jeoteknik raporlar doğrultusunda yürürlükteki deprem yönetmeliğine uyulacaktır.

 6. Açıklanmayan hususlarda mer’i plan hükümleri ve İstanbul İmar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

İSTANBUL İLİ TUZLA İLÇESİ TUZLA AYDINTEPE YOLU SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI ARASI YOL KAVŞAK UYGULAMA PROJESİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 17.01.2014 T.T.

PLAN NOTLARI

1-UYGULAMA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NCA ONANACAK OLAN UYGULAMA PROJESİNE GÖRE YAPILACAKTIR.

2-JEOLOJİK VE JEOTEKNİK ETÜD RAPORLARI DOĞRULTUSUNDA UYGULAMA YAPILCAKTIR.

3- YOL REZERV ALANI OLARAK GÖSTERİLEN ALANLARDA; YOL ALANI, KAVŞAK ALANI, YOL ALTYAPI ALANI VE YEŞİL ALAN HARİCİNDE DÜZENLEME YAPILAMAZ.

4- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NCA ONANACAK OLAN UYGULAMA PROJESİ AŞAMASINDA YOL GÜZERGAHLARINA İLİŞKİN LGİLİ KAMU KURUM GÖRÜŞLERİ ALINACAKTIR.

5-TASDİK SINIRI İLE YOL ADA İSTİKAMET ÇİZGİSİ ARASINDA KALAN KISIMLARDA AİT OLDUĞU ADA YAPILANMA KOŞULLARI VE FONKSİYONLARI GEÇERLİDİR.

6-AÇIKLANMAYAN HUSUSLARDA MERİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.

7- PLAN TASDİK SINIRLARI İÇİNDE KALAN PARSELLERİN MERİ PLANDAKİ EMSAL DEĞERLERİ ARTTIRILAMAZ.HACETDERESİ TABİAT PARKI UYGULAMA İMAR PLANI (28.01.2014 T.T.)

PLAN NOTLARI

 1. Bu Plan Ve Plan Notlarında Yer Almayan Hususlarda “2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu” Ve İlgili Yönetmelikleri “648 Sayılı Çevre Ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Khk İle Bazı Kanun Ve Khk’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Khk’nin İlgili Hükümleri Ve Diğer İlgili Kanun Ve Yönetmeliklerin Aykırı Olmayan Hükümleri İle 1/10000 Ölçekli Hacetderesi Tabiat Parkı Gelişme Alanı, Plan Notları Ve Plan Açıklama Raporu Hükümleri Geçerlidir.

 2. Planda Belirtilen Kullanım Alanlarında, Kullanım Amacı Dışında Hiçbir Yapı Ve Tesis Yapılamaz. Yapılacak Yapı Ve Tesisler Sonradan Hiçbir Biçimde Planda Gösterilen Amaç Dışında Kullanılamaz.

 3. Hacetderesi Tabiat Parkı İçinde, Güvenlik Nedeniyle Karakol, Kontrol Noktası Vb. Tesisler İçin İlgili Kurumlara,

  • Hizmet İhtiyacından Fazla Alan Tahsisi Yapılamaz.

  • Misafirhane, Yüzme Havuzu Vb. Kullanımlar Yer Alamaz.

  • Bina Yerinin Seçiminin Minimum Sayıda Ağaç Kesilecek Şekilde Yapılması Zorunludur.

  • Zorunlu Sabit Yapılar Ve Tesisler Dışında Kalan Alanların Doğal Topografyasına Ve Bitki Örtüsüne Zarar Verilmez.

  • Güvenlik Kontrol Noktası Vb. Tesisler İçin Ağaç Rölevesi Çıkarılarak Aplikasyon Projesi Çizilecektir.

 1. Plan Kararlarında Belirlenen Kapasite Ve Yoğunluk Hiçbir Şekilde Arttırılamaz, Kullanım Kararları Ve Plan Hükümleri Üzerinde Doğa Koruma Ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün Onayı Alınmadan Değişiklik Ve İlave Yapılamaz.

 2. Sahada Yapılması Öngörülen Giriş Kulübesi Gibi Temelsiz Yapılar Haricinde Kalan Üst Yapı (Temel Gerektirecek Her Türlü Yol Vb.) Ve Alt Yapı Projelerinde “Doğal Afetler” (Deprem, Kütle Hareketleri, Su Baskını, Erozyon, Heyelan, Çığ, Çökme, Gibi) Göz Önünde Bulundurularak Bu Kısımlarda Mühendislik Jeolojisi Çalışmaları, Zemin Etütleri Tamamlanmadan Yapılaşma İzni Verilemez.

 3. Tabiat Parkı Sınırları İçinde Kalan Orman Alanları Bu Plan Hükümleri İle Belirlenen Faaliyetler Dışında Hiçbir Amaç İçin Kullanıma Açılamaz Ve Tahsisi Yapılamaz.

 4. Planda Belirtilen Her Türlü Yapı Ve Tesisin Yer Seçiminde, Kaynak Değerlerine En Az Zarar Verecek, Doğal Topografyayı En Az Bozacak, En Az Ağaç Kesilecek Veya En Az Ağaç Nakledilecek Şekilde Yapılması Zorunludur. Bu Kapsamda Planda Belirlenen Yol Hatlarında, Toplam Yol Gabarileri Alanı Aşılmamak Üzere Kısa Mesafeli Güzergah Değişiklikleri Yapılabilir.

 5. Bu Alanlarda İmar Uygulaması Yapılamaz. Uygulama Vaziyet Planları Doğrultusunda Yapılacaktır.

 6. Planlama Alanı İçerisinde Genel Topografik Ve Doğal Yapıyı Bozmadan Nebati Toprak Takviyesi Yapılabilir.

 7. Planlama Alanı İçerisindeki Bungalow (Kır Evleri) Kamp Alanı İçerinde Topoğrafik Yapıya Ve Doğal Yapıya Uygun Kademelendirme Yapılabilir.

 8. Mevcut Ağaçlara İlave Olarak Yapılaşmanın Niteliğine Uygun (Bungalov (Kır Evleri)) Ağaçlandırma Yapılabilir.

 9. Mevcut Derenin Düzenlemesi Yapılarak Derenin Doğal Yapısına Uygun Şelaleler Yapılabilir.

 10. Planlama Alanında Toplam Taban İnşaat Alanı Miktarı 6000 M2’dir. Bu büyüklük Planlama Alanı Bütünü İçin Geçerli Olup, Plan Onama Sınırları Dahilinde Toplam Taban İnşaat Alanı Olarak Belirlenen Büyüklük Hiç Bir Şekilde Aşılamaz. Asıl Yapılara İlave Olarak Yapılan Her türlü Veranda Ve Açık Çıkmalar Toplam İnşaat Alanı Miktarına Dahil Değildir.

 11. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 21.11.2012 Tarih, 570775 Sayılı Ve 24.01.2014 Tarih, 44742 Sayılı Yazılarında Belirtilen Koşullara Uyulacaktır.

 12. “UA” Alanları; Her Ne Kadar Yapılaşmaya Uygun Alanlar Olsa Da, Yerel Olarak Bazı Problemler Karşılaşılabilir. Bu Nedenle, Uygulama Öncesi Parsel Bazında Yapılacak Çalışmalarda Yerel Olarak Görülebilecek Sorunlar Tespit Edilmeli Ve Çözüm Önerileri Sunularak Uygulama Projeleri Bu Hususlar Göz Önüne Alınarak Yapılmalıdır. Bu Alanlarda, Uygulama Aşamasında Yapılacak Derin Kazılarda Kaya Ortamlarında Sık Çatlaklı-Kırıklı Yapı Olması Nedeniyle Kama Tipi Kaymalar Ve Diğer Şev Stabilite Sorunları Görülebilir. Bu Durumlarda Gerekli Önlem Projeleri Hazırlanmalıdır. Çalışma Alanında Kireçtaşı Litolojilerinin Yatay Ve Düşey Olarak Geniş Alan Kaplamaları Göz Önüne Alındığında, Bu Çalışmada Tespit Edilemeyen Yerel Karstlaşma Alanları Bulunabilir. Bu Gibi Yerlerde Gerekli Önlemler Alınmalı Ve Tespit Sorunun Özelliğine Göre Uygun İksa Ve/Veya Zemin İyileştirme Projeleri Hazırlanmalıdır.

“ÖA-4a” Alanları; Kalınlığı 4m≤Th<40m Arasında Olan Yapay Dolgu Ve Kalınlığı 4m≤Th<50m Arasında Olan Alüvyon İle Temsil Edilmektedir.Yapay Dolgu Taşıyıcı Olarak Değerlendirilmediği İçin Dolgu Altında Yer Alan Alüvyon Göz Önüne Alınarak Uygulama Öncesi Yapılacak Zemin Etüd Çalışmalarında Dolgunun Kalınlığı Ve Yayılımı Tepsi Edilmeli, Yapı Dolgu Ve Alüvyon Altındaki Yeterli Taşıma Kapasitesine Sahip Ana Kayaya Ait Tabakalara Taşıttırılmalıdır. Alüvyonun Kalın Yumuşak Zemin Olması Nedeniyle Temel Mühendisliği Yönünden Zayıf Olup, Zemin Büyütmesi, Oturma Vb.Sorunlar Görülebilir.Bu Nedenle; Uygulama Öncesinde Yapılacak Etüdler De Ayrıntılı Çalışmalar Yapılıp, Gerekli Görülen Tüm Zemin İyileştirilmeli Yapılmalı, Yapı Planlaması Aşamasında İlgili Kurululardan (İSKİ, DSİ Gibi) Uygunluk Görüşü Alınmalıdır.

‘ÖA-4b2 Alanlar; Yapay Dolgu Alanları: Yapay Dolgu Kalınlığı 4myth<40m Olan Dolgular İle Temsil Edilen Bölgelerdir. Sahil Kesimlerinde Ve İç Kısımlardaki Karasal Alanların Bazı Bölümlerinde Yer Almaktadır.Bu Alanlarda Bulunan Dolgular; Taşıyıcı Olarak Değerlendirilemediği İçin, Yapılaşma Aşamasında Sıyrılmalı Veya Yapılar Dolgu Altındaki Yeterli Taşıma Kapasitesine Sahip Tabakalara Taşıttırılmalıdır.Yapılaşma İçin Dolgunun Kaldırılması Durumunda, Etrafını Çevreleyen Zeminin Stabilitesi Hesaplanmalıdır.Eğer Gerekirse, İstinad Duvarlarının Örülmesi Gibi Bazı Teknik Önlemler Alınmalıdır.Uygulama Öncesi Yapılacak Zemin Etüd Çalışmaların Da, Dolgunun Kalınlıkları Ve Yayılımları Ayrıntılı Olarak Tespit Edilmeli Ve Gerekli Önlemler Alınmalıdır.Yeni Yapılacak Yapıların Tasarım Ve Yapımı Aşamasında Sıkı Denetim Sağlanmalıdır. Mevcut Yapılar Zemin-Temel, Temel-Yapı Ve Statik Yönden İrdelenip, Gerekliliği Durumunda Teknik Müdahaleler Yapılmalıdır.GÜNÜBİRLİK KULLANIM ALANI

 1. Yalnız Günübirlik Kullanıma Yönelik Piknik Masası, Çöp Bidonu, Ocak, Açık Spor Ve Çocuk Oyun Alanı, Sosyal Tesis, Anfi Tiyatro, Büfe, Çeşme, Serender, Sızdırmasız Foseptikli Wc Veya Seyyar Wc, Otopark, Kır Kahvesi, İdari Bina, Bekçi Kulübesi, Sağlık Kabini, Bebek Bakım Odası, Mescit Vb. Tesisler Yer Alabilir. Bu Alanlarda En Fazla Yapı Yüksekliği Hmax:6.50 Metreyi Geçemez. Toplam Yapı İnşaat Alanlarına Wc, Büfe, Kır Kahvesi, Serender, Vb. Yapılar İle Bu Yapılara Ait Kapalı Çıkmalar Da Dâhildir. En Az Üç Tarafı Açık Olan Kamelya Vb. Yapılar İnşaat Alanı Miktarına Dahil Edilmez. Çatı Aralarında Ve Kottan Kat Kazanılmaz.

 2. Gecelemeye Yönelik Tesis Yapılamaz.

Kamp Alanları

 1. Planda Belirlenen Kamp Alanları Dışında Kamp Yapılmaz.

 2. Kamp Alanı İçerisinde, Baraka, Bungalow (Kır Evi),Çadır, Sosyal Tesis, Kır Kahvesi, Restaurantlar Ve Büfe, Vb. Tesisler Yer Alabilir. Bungalow Haricindeki Bu Yapılar İçin En Fazla Yapı Yüksekliği Hmax: 6,50m’dir. Bu Alanlarda, Otel, Motel Vb. Konaklama Tesisleri Yer Alamaz.

 3. Kamp Alanlarında Yer Alacak Bungalowlar Ortalama 40-60 M2 Taban Alanı Büyüklüğünde Olacak Şekilde İnşa Edilebilir. Her Bir Bungalow İçin 1 Adet Otopark Alanı Yer Alabilir. Her Bir Bungalow’un Diğerinin Manzarasını Ve Güneşini Kesmeyecek Bir Düzende Yerleştirilmesi Yanında Mimari Yapıların Ve Yapılarda Kullanılacak Malzemenin Doğayla Uyum İçerisinde Olmasına İklim Şartlarına Uygun Mimari Yapı Tarzını Yansıtmasına Ve Mümkün Olduğu Kadar Bitki Örtüsü İçerisinde Gizlenmesine Dikkat Edilecektir.

 4. Kamp Alanı İçerisinde Ortak Kullanıma Yönelik Tesisleri İle Satış Üniteleri De Yer Alabilir.

 5. Kamp Alanlarında Yer Alan Bungalow Yapıları İçin En Fazla Yapı Yüksekliği Hmax:4.50 Metre Olacaktır.

OTOPARK VE YOLLAR

 1. Planlama Alanında En Fazla 500 Araçlık Otopark Düzenlenebilir. Otopark Yerleri Ağaç Röleveli 1/500 Ve 1/200 Ölçekli Plankote Üzerine Hazırlanacak Peyzaj Tasarım Projelerinde Belirlenecektir.

 2. Yol Ve Otopark Alanlarında Zemin Parke Kaplama Olacaktır.

 3. Planlama Alanı İçi Hizmet Yolları Gerektiğinde Araç Ve Otopark Hizmetinde Kullanılabilir.

İBADET YERİ

 1. Bu Alanda Sadece Kullanım Amacına Hizmet Eden Birimler Yer Alabilir. Ayrıca Alan İçerisinde Yer Alan Ve Adak Yeri Olarak Tabir Edilen Alanda Kurban Kesim Alanı Yer Alabilir.

 2. Bu Alanlarda En Fazla Yapı Yüksekliği Hmax:6.50 Metre Olacaktır.

AYDINLI 8178 ADA 1 PARSEL, 8176 ADA 4 VE 1 PARSELLER, 8169 ADA 3-4-6-7-8-9-10-11-12-13-14 VE 15 PARSELLERE İLİŞKİN UIP DEĞİŞİKLİĞİ (12.12.2014 T.T.)

1.Belirtilmeyen hususlarda 15.10.2012 tasdik tarihli Aydınlı Mahallesi Revizyon Uygulama İmar Planı plan hükümleri ve mer’i imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.İSTANBUL İLİ TUZLA İLÇESİ AYDINLI MAHLLESİ 397 PARSEL İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 26.03.2015 T.T.

1.KONUT+TİCARET (K+T) ALANININ EMSAL DEĞERİ E: 2.00, YENÇOK:10 KATTIR. KONUT VE TİCARET KULLANIMLARI BİRLİKTE YER ALDIĞI DURUMDA TİCARETE İLİŞKİN KULLANIMLAR EMSALE ESAS TOPLAM İNŞAAT ALANININ %10’UNU GEÇMEZ. KONUT VE TİCARET KULLANIMLARININ BİR ARADA YER ALDIĞI DURUMLARDA TAKS: 0.25-0.50, YALNIZCA TİCARET KULLANIMLARININ YER ALDIĞI DURUMLARDA İSE TAKS: 0.60 OLACAKTIR.

2.MAKSİMUM YAPI YÜKSEKLİĞİ (YENÇOK) 10 KAT OLMAKLA BİRLİKTE KAT YÜKSEKLİKLERİ İLGİLİ KURUMLARCA BELİRLENECEK HAVA MANİA KRİTERLERİNE UYACAK OLUP, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINCA ONAYLANACAK’ KENTSEL TASARIM PROJESİNE GÖRE BELİRLENECEKTİR. AYRICA YOL GENİŞLİĞİNE GÖRE KAT ADEDİ SAPTANMAZ. ALAN İÇERİSİNDE BİRDEN FAZLA YAPI YAPILMASI DURUMUNDA H/2 ARANMAYACAKTIR.

3.PLANDA YER ALAN DİNİ TESİS ALANI İÇERİSİNDE İLGİLİ YEREL KURUM VE KURULUŞLARIN UYGUN GÖRÜŞLERİ ALINMAK VE TABİİ ZEMİN ALTINDA YOLDAN ÇEKME MESAFESİ KORUNMAK ŞARTI İLE PARSEL BÜTÜNÜNDE ZEMİN ALTI KATLI OTOPARK YAPILABİLİR.

4.YAPI YAKLAŞMA SINIRI DIŞINDA 25M2 Yİ GEÇMEYEN BEKÇİ KULÜBESİ GİBİ İDARİ TESİSLER İLE, SU DEPOSU, TRAFO V.B TEKNİK ALTYAPI ALANLARI İNŞAA EDİLEBİLİR.

5.OTOPARK GEREKSİNİMİ YÜRÜRLÜKTEKİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ DOĞRULTUSUNDA ADA/PARSEL İÇERİSİNDE KARŞILANACAKTIR.

6.YAYA YOLLARI SERVİS VE OTOPARK GİRİŞİ OLARAK KULLANILABİLİR.

7.PLANLAMA ALANINDA YER ALAN TİCARET+KONUT ALANINDA AÇIK OTOPARKLAR, YEŞİL ALANLAR, ÇOCUK OYUN ALANLARI, VOLEYBOL, BASKETBOL, TENİS SAHALARI, ÇEŞİTLİ SU OYUNLARINA İMKAN VERECEK SÜS HAVUZLARI, ŞELALE VE FISKİYELER DÜZENLENEBİLİR.

8.KAMUYA TERKEDİLMESİ GEREKEN ALANLAR BİL BEDEL TERK EDİLMEDEN İNŞAAT UYGULAMASINA GEÇİLEMEZ.

9.İMAR PLANI ONAMA SINIRI İÇERİSİNDE, PARK ALANINDA YER ALAN; ATIK SU BORU HATTI, ATIK SU BORU HATTI KORUMA KUŞAĞI, DERE GÜZERGAHI VE DERE İŞLETME (KORUMA) HATTI İÇERİSİNDE HİÇBİR ŞEKİLDE YAPILAŞMAYA GİDİLEMEZ. BU ALANA İLİŞKİN HER TÜRLÜ UYGULAMADA İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 08.04.2014 TARİH VE 175745 SAYILI GÖRÜŞÜNDE BELİRTİLEN HÜKÜMLERE KESİNLİKLE UYULACAKTIR.

10.BAŞBAKANLIK AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDAKİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

12.PARSEL BAZINDA AYRINTILI ZEMİN ETÜDÜ YAPILMADAN UYGULAMAYA GEÇİLEMEZ.

13.PLANLAMA ALANI İÇERİSİNDE YAPILACAK BÜTÜN YAPILARDA PLAN, FEN, SAĞLIK, GÜVENLİ YAPILAŞMA, ESTETİK VE ÇEVRE ŞARTLARI İLE İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

14.PLAN NOTLARINA AÇIKLANMAYAN HUSULARDA, 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.

15.5378 SAYILI “ÖZÜRLÜLER VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN” VE BU KANUN KAPSAMNDA PLANLAMA ALANINDA YER ALACAK KENTSEL, SOSYAL, TEKNİK ALTYAPI ALANLARINDA VE YAPILARDA, TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ’NÜN İLGİLİ STANDARDINA UYULACAKTIR.

16.BU PLANIN ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİNE İLİŞKİN İŞ VE İŞLEMLER ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINCA YAPILIR.

17.BU PLAN, PLAN NOTLARI, PLAN AÇIKLAMA RAPORU VE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINCA ONAYLANACAK KENTSEL TASARIM PROJESİ İLE BİR BÜTÜNDÜR.

18. PLANLAMA ALANI, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINCA 31.01.2013 TARİHİNDE BELİRLENEN “REZERV YAPI ALANI” SINIRIDIR.İSTANBUL İLİ, TUZLA İLÇESİ, AYDINLI MAHALLESİ, G22-B-12-C-1-C PAFTA, 8501 ADA, 4-5 VE 8504 ADA, 1 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( 15.05.2015 T.T.)

PLAN NOTLARI:

 1. PLAN ONAMA SINIRI; İSTANBUL İLİ, TUZLA İLÇESİ, AYDINLI MAHALLESİ, G22-B-12-C-1-C PAFTA, 8501 ADA, 4-5 VE 8504 ADA, 1 PARSELLER İLE SINIRLIDIR.

 2. PLAN ONAMA SINIRI İÇERİSİNDEKİ ALAN “K1-KONUT ALANI” OLUP MERİ İMAR PLANI YAPILANMA KOŞULLARI GEÇERLİDİR.

 3. UYGULAMA AŞAMASINDA JEOLOJİK/JEOTEKNİK ETÜT RAPORLARI HAZIRLANARAK BU RAPOR HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

 4. BAHSEDİLMEYEN HUSUSLARDA 3194 SAYILI İMAR KANUNU, MER’İ İMAR PLANI VE PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.

 5. 15.10.2012 T.T.’Lİ AYDINLI MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI’NDA VERİLEN YAPILAŞMA HAKLARINDA ARTIŞ YAPILAMAZ.

AYDINLI MAH.4026 ADA 2,12,13 PARSELLER, 4018 PARSEL VE BİTİŞİĞİNDEKİ KADASTRAL BOŞLUĞA İLİŞKİN UIP DEĞİŞİKLİĞİ (20.04.2015 T.T.)

Açıklanmayan hususlarda meri İmar Yönetmeliği ve 15.10.2012 tasdik tarihli Aydınlı Mahallesi Revizyon Uygulama İmar Planı plan hükümleri geçerlidir.İSTANBUL İLİ TUZLA AYDINTEPE YOLU SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI ARASI BAĞLANTI YOLU REVİZE PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ (20.04.2015 T.T.)

PLAN NOTLARI

 1. UYGULAMA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA ONANACAK UYGULAMA PROJESİNE GÖRE YAPILACAKTIR.

 2. JEOLOJİK VE JEOTEKNİK ETÜD RAPORLARI DOĞRULTUSUNDA UYGULAMA YAPILACAKTIR.

 3. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA ONANACAK OLAN UYGULAMA PROJESİ AŞAMASINDA YOL GÜZERGAHLARINA İLİŞKİN KAMU KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ ALINACAKTIR.

 4. AÇIKLANMAYAN HUSULARDA MERİ İMAR PLANI VE MERİ İMAR YÖNETMELİĞİ ŞARTLARI GEÇERLİDİR.


AYDINLI MAHALLESİ 220 PARSEL VE KADASTRAL BOŞLUĞA İLİŞKİN REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ (20.11.2015 T.T.)

PLAN NOTLARI

  1. BELİRTİLMEYEN HUSUSLARDA 15.10.2012 TASDİK TARİHLİ AYDINLI MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ VE MER’İ İMAR YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.

İSTANBUL İLİ TUZLA İLÇESİ AYDINLI MAHLLESİ 8283 ADA 3 NOLU PARSELE AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 15.01.2016 T.T.

1- ONAMA SINIRI; İSTANBUL İLİ TUZLA İLÇESİ, AYDINLI MAHALLESİ, 8283 ADA 3 NOLU PARSEL SINIRIDIR.

2- ONAMA SINIRI İÇİNDE KALAN ALAN BAKIM AKARYAKIT VE LPG İSTASYONU İLE PARSEL UHDESİNDE BULUNAN AĞAÇLANDIRILACAK ALANDIR.

3- AĞAÇLANDIRILACAK ALAN 16.05.2015 T.T.’Lİ 1/5000 ÖLÇEKLİ MEVZİ NAZIM İMAR PLAN KARARLARI DOĞRULTUSUNDA PARSEL UHDESİNDE KALACAKTIR.

4- BU PLANDA YER ALAN AKARYAKIT İSTASYONLARINDA SADECE GÜNLÜK VE HAFTALIK SATIŞ İHTİYACI İÇİN GEREKLİ AKARYAKIT DEPOLANABİLİR. BÜYÜK ÖLÇEKLİ AKARYAKIT, LPG V.B. DEPOLAMA ALANLARI KURULABİLİR.

5- BAKIM AKARYAKIT VE LPG İSTASYONU ALANINDA TAKS:0.15, KAKS:0.30, H:2 KAT’TIR.

6- BU ALANLAR İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATINA İLŞKİN YÖNETMELİĞİNE TABİ ALANLAR OLUP, BU ALANLARDA UYGULAMA İLGİLİ KURUM GÖRÜŞLERİ (UKOME, İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI, İSKİ VB.) ALINDIKTAN SONRA AVAN PROJESİNE GÖRE YAPILACAKTIR.

7- JEOLOJİK VE JEOTEKNİK RAPORLARI DOĞRULTUSUNDA YÜRÜLÜKTEKİ DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYULACAKTIR.

8- AÇIKLANMAYAN HUSUSLARDA MER’İ PLAN HÜKÜMLERİ VE İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.
İSTANBUL İLİ, TUZLA İLÇESİ, AYDINLI MAHALLESİ, 2 PAFTA 430 NOLU PARSEL İLE GÜNEYİNDEKİ TESCİLSİZ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ (22.04.2016 T.T.)

PLAN NOTLARI

 1. ONAMA SINIRI İSTANBUL İLİ, TUZLA İLÇESİ, AYDINLI MAHALLESİ, 2 PAFTA 430 NOLU PARSEL İLE GÜNEYİNDEKİ TESCİLSİZ PARK ALANIDIR.

 2. ONAMA SINIRI İÇİNDE, 430 NOLU PARSELİN İPTAL EDİLEN İMAR YOLU KISMI KONUT ALANI, 430 PARSELİN GÜNEYİNDE YER ALAN VE KISMEN İPTAL EDİLEN PARK ALANININ İPTAL EDİLEN KISMI İSE İMAR YOLUDUR.

 3. SOSYAL VE TEKNİK ALTYAPI ALANLARI İLE KENTSEL YEŞİL ALANLAR KAMU ELİNE GEÇMEDEN UYGULAMA YAPILAMAZ.

 4. YOL TERKLERİ PLANA UYGUN OLARAK BEDELSİZ YAPILACAKTIR.

 5. KAMU ELİNE GEÇMESİ GEREKEN ALANLAR TERKİN EDİLMEDEN UYGULAMA YAPILAMAZ.

 6. ONAYLI JEOLOJİK VE JEOTEKNİK ETÜD RAPORLARI DOĞRULTUSUNDA UYGULAMA YAPILACAK OLUP, DEPREM, SIĞINAK VE OTOPARK YÖNETMELİĞİ’NE UYULACAKTIR.

 7. İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLARIN GÖRÜŞLERİNDE BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR.

 8. AÇIKLANMAYAN HUSUSLARDA YÜRÜRLÜKTEKİ 1/1000 ÖLÇEKLİ MERİ UYGULAMA İMAR PLANI VE MERİ İMAR YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.

AYDINLI MAHALLESİ 8494 ADA 7 VE 8 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ(17.06.2016 T.T.)

PLAN NOTLARI
1. BELİRTİLMEYEN HUSUSLARDA 15.10.2012 TASDİK TARİHLİ AYDINLI MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ VE MER’İ İMAR YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.

AYDINLI MAHALLESİ 8277 ADA 5 VE 6 PARSELLERİN DOĞUSUNDAKİ KADASTRAL BOŞLUK İLE 8295 ADA 10 VE 15 PARSELİN BİR KISMINA İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ (17.06.2016 T.T.)

PLAN NOTLARI

1. BELİRTİLMEYEN HUSUSLARDA MER’İ İMAR YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİ VE 15.10.2012 TASDİK TARİHLİ AYDINLI MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI GEÇERLİDİR.AYDINLI MAHALLESİ 8184 ADA 7,8,10 VE 11 PARSELLERE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ (26.09.2016 T.T.)

PLAN NOTLARI

1. BELİRTİLMEYEN HUSUSLARDA 15.10.2012 TASDİK TARİHLİ AYDINLI MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ VE MER’İ İMAR YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.


AYDINLI MAHALLESİ 8518 ADA 3 PARSEL, 8519 ADA 4 PARSEL, 8522 ADA 3 PARSELLER İLE KADASTRAL BOŞLUĞA İLİŞKİN REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

22.07.2016 T.T.

PLAN NOTLARI

Belirtilmeyen hususlarda 15.10.2012-08.09.2014 tasdik tarihli Aydınlı Mahallesi Revizyon Uygulama İmar Planı

plan hükümleri ve mer'i imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

AYDINLI MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTU İLAVESİ

(18.10.2016 T.T.)

Kentsel ve Sosyal Altyapı Alanlarında (Park, Yeşil Alan vb, Okul Alanı, Eğitim Tesis Alanı, Spor Alanı, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı, Sağlık Tesis Alanı, Kentsel Hizmet Alanı, Belediye Hizmet Alanı, İdari Tesis Alanı, Yönetim Tesis Alanı) kalan parsellerin bulunduğu bölgede çevre yapılanma koşullarındaki imar hakları, parselin donatı alanında kalan kısmını İlçe Belediyesi lehine bedelsiz terk etmeleri şartı ile Plan onama sınırı içindeki başka parsel ya da parsellerde kullanabilir. Terkin edilen bu alanlar planda belirtilen amacı dışında kullanılamaz. İmar hakkı transfer edilen parselde o bölgedeki yapılanma şartına göre hesaplanan emsal değeri en fazla %50 artırılabilecektir. Varsa kullanılamayan imar hakları başka parsel veya parsellerde kullanılabilir. Uygulama görmemiş parsellerde imar hakkı transfer edilirken parsel alanının donatı alanında kalan kısmının %60’ı üzerinden hesaplanır. İmar uygulaması görmüş parsellerde ise imar uygulaması öncesi parsel alanının %60’ı üzerinden hesaplanır.

Taşınmazın, Kentsel ve Sosyal Altyapı Alanlarında (Park, Yeşil Alan vb, Okul Alanı, Eğitim Tesis Alanı, Spor Alanı, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı, Sağlık Tesis Alanı, Kentsel Hizmet Alanı, Belediye Hizmet Alanı, İdari Tesis Alanı, Yönetim Tesis Alanı) dışında kalan kısmının planda verilen hükümlere göre yapılaşmaya uygun olması halinde Kentsel ve Sosyal Altyapı içerisinde kalan kısımlarının imar hakları bu kısımların İlçe Belediyesi lehine bedelsiz terk edilmesi koşulu ile taşınmazın Kentsel Ve Sosyal Altyapı alanları dışında kalan kısımlarında kullanılabilir veya başkaca parsel ya da parsellere yukarıda belirtilen koşullar çerçevesinde transfer edilebilir.

Taşınmazın, Kentsel ve Sosyal Altyapı Alanlarında (Park, Yeşil Alan vb, Okul Alanı, Eğitim Tesis Alanı, Spor Alanı, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı, Sağlık Tesis Alanı, Kentsel Hizmet Alanı, Belediye Hizmet Alanı, İdari Tesis Alanı, Yönetim Tesis Alanı) dışında kalan kısmın yapılaşmaya uygun olmaması halinde bu kısmın da ilçe belediyesine bedelsiz terk edilmesi halinde imar hakları yukarıda belirtilen çerçevede başka parsel ya da parsellerde kullanılabilir transfer edilebilir.AYDINLI 3302 PARSELDE BULUNAN TESCİLLİ YAPIYA İLŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UIP DEĞİŞİKLİĞİ (18.10.2016 T.T.)

1.Aydınlı 3302 parselde bulunan yapı, İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından alınan 10.05.2010 gün 2529 sayılı kurul kararı ile "Korunması Gerekli Kültür Varlığı" olarak tescil edilmiş olup KVKBK'nun görüşü alınmadan uygulama yapılamaz.

2. Açıklanmayan hususlarda mer'i plan hükümleri ve mer'i imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

AYDINLI MAHALLESİ 3562 PARSELİN BİR KISMINA İLİŞKİN REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ (12.05.2017 T.T)

PLAN NOTLARI:

1. Plan değişiklik sınırı; İstanbul ili, Tuzla İlçesi, Aydınlı Mahallesi 3562 parselin bir kısmını kapsamaktadır.

2. Dini Tesis Alanlarında yapılaşma koşulu ve çekme mesafeleri ilçe belediyesi tarafından onaylanacak avan proje kapsamında belirlenecektir. İlgili kurum görüşleri doğrultusunda uygulama yapılacaktır.3. Belirtilmeyen hususlarda 15.10.2012 T.T. Aydınlı Mahallesi Revizyon Uygulama İmar Planı meri plan hükümleri ve mer'i imar yönetmeliği geçerlidir.

Yüklə 102,65 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə