Aydın Mədətoğlu (Qasımlı) TÜRKÇÜLƏR (Tarixi – siyasi-ideoloji oçerklər)Yüklə 2,29 Mb.
səhifə30/30
tarix12.08.2018
ölçüsü2,29 Mb.
#70455
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

Ədəbiyyat göstəricisi
1. Abbas Aslanov, Üzeyr Hacıbəyov – jurnalis, Bakı 1985.

2. Abdulkadir İnan, Cağatay edebiyatı, Türk dünyası el kitabı, III cilt, Ankara 1992.

3. Abdulla Abbasov, Sənətkar ömrü, Üzeyr Hacıbəyli, Seçilmiş əsərləri, Bakı 2005.

4. Adile Ayda, Sadri Maqsudi Arsal, Ankara 1991.

5. Ahmed Caferoğlu, Karahanlılar devri Türk edebiyatı, Türk dünyası el kitabı, III cild, Ankara 1992.

6. Ahmed Temir, Türk – Moğol İmperatorluğu ve devamı, Türk dünyası el kitabı, I cild, Ankara 1992.

7. Ahmet Temir, Cengiz Han, Ankara 1989.

8. Ahmet Temir, Yusif Akçura, Ankara1989.

9. Ahmet Hikmet, Türkcemize dair, “Türk Yurdu” cil V, İstanbul 1927.

10. Ahmet Hikimet, Türk və Macar lisanı hakkında tecrübe, “Türk Yurdu”, cild II, İstanbul, hicri 1341.

11. Ahmet Hikimet, Türk dili ve edebiyatı hakkında düşünceler, “Türk Yurdu”, sayı 12, İstanbul, hicri 1327.

12. Ahmet Hikmet, Milli aruz, “Türk Yurdu”, cild I, İstanbul, hicri 1327.

13. Ahmet Hikmet, Kaya Hanmı, Kayı Hanmı, “Türk Yurdu”, cild IX, İstanbul, hicri 1331.

14. Ahmet Hikimet, Milli terbiye, Milli Talim ve Terbiye Cemiyeti Mecmuesi, sayı;3, İstanbul, hicri 1334.

15.Ahmet Hikimet, Maşukai-insaniyyet, “Resimli kitap”, № 3, İstanbul, hicri 1324.

16. Aqayev A., Panislamizm, yeqo xarakter i napravleniye, “Kaspi” qəzeti, № 1, Bakı 1900.

17. Akçura Yusif, Türkçülüyün tarihi, İstanbul 1990.

18. Akçura Yusif, 3 haziran Vakayi-Müəssifesi, Orenburq, 1907.

19. Akçura Yusif, Osmanlı devletinin dağılma devri, İstanbul 1940.

20. Akçura Yusif, Üç terzi-siyaset, II baskı, Ankara 1987.

21. Al-Farabi, Filosofskiye traktatı, Alma-Ata 1972.

22. Al-Farabi, Loqiçeskiye traktatı, Alma-Ata 1975.

23. Al-Farabi, Matematiçeskiye traktatı , Alma-Ata 1972.

24. Al-Farabi, Muxtarat min rəsailih, Beyrut 1954.

25. Alfoldi Andros, Atilla və Hunlar (Macar dilində), Budapeşt 1941.

26. Alparslan Türkeş, Temel görüşler, İstanbul 1979.

27. Anonim Osmanlı tarihi,Ankara 1973.

28. Atilla Çetin, Büyük Türk hükümdarı Babur, Türk dünyası tarih dergisi, №1, İstanbul 1987.

29. Azerbaycan belgerlerinde ermeni sorunu (1918-1920), Ankara 2001.

30. Azər Turan, Hüseyn Cavid, Bakı 2007.

31. Barboro, Konstantiniye muhasırası, İstanbul 1953.

32. Cahangir Qəhrəmanov, İmadəddin Nəsimi, Əsərləri, I-III cild, Bakı 1973.

33. Cəfər Cabbarlı, Seçilmiş əsərləri, Bakı 1974.

34. Cəfər Cabbarlı, Ədirnə fəthi, Bakı 1996.

35. Cəfər Cəbbarlı, Ədəbi mülahizələr, “Zəhmət”qəzeti, №133-141, Bakı 1922.

36. Cəfər Cəfərov, Seçilmiş əsərləri, Bakı 1974.

37. De Groot, Die Hunnen, Berlin 1927.

38. Dr.Fethi Tevetoğlu, Türk Ansiklopedisi, “Çül Baba”, maddəsi, cilt;XVIII

39. Dr. Tevetoğlu Fethi, Milli şairimize aid hatıralarım, “Kopuz” dergisi, sayı; 10(19), Samsun 1944.

40. Dr. Fethi Tevetoğlu, Mehmet Emin Yurda Kul, Ankara 1988.

41. Duklas,Bizans tarihi, İstanbul 1956.

42. Elçibəy, Azərbaycandan başlayan tarix, Bakı 2003.

43. Elman Quliyev, Türkiyə Türk ədəbiyyatı (XIX-XX əsrlər), Bakı 2003.

44. Eckhard S., Atilla ve Hunlar, İstanbul 1962.

45. Erich Haenisch, Moğolların gizli tarihi, tercümü edeni A.Temir, Türk Tarih Kurumu, II seri, №13, Ankara 1948.

46. Əhməd Ağaoğlu, Üç mədəniyyət, Bakı.

47. Əlişir Nəvayi, Fərhad və Şirin, Bakı 1968.

48. Əlibəy Hüseynzadə, Siyasəti-Fürusət, Bakı 1994.

49. Əli Sultanlı, Azərbaycan dramaturgiyasının inkişaf tarixi, Bakı 1964.

50. Fethi Tevetoğlu, Müftüoğlu Ahmed Hikimet, Ankara 1986.

51. Fərhad Ağazadə Şərqli, Həsən bəy Məlikov Zərdabinin tərcümeyi-halı, “Kommunist” qəzeti, Bakı 1926.

52. Firudin bəy, Münşəat üs-Səlatin, I cild, İstanbul, hicri 1265-1274.

53. Fr Babinqer, Mehmet II der Eroberer und İtalilen, Beyantion 1951.

54. Faruk Sumer, Oğuzlar, Ankara 1972.

55. Fuad Qasımzadə, Qəm Karvanı yaxud zülmətdə nur, Bakı 1968.

56. Qrenard F., Grandeur et desatense de l”Asii, Paris 1939.

57. Qrenard, Babur, Paris 1930.

58. Qulam Məmmədli, Üzeyr bəy Hacıbəyov 1885-1948, Həyatı və yaradıcılıq səlnaməsi, Bakı 1984.

59. Qumral Sadıqzadə, Son mənzili Xəzər oldu, Bakı 2001.

60. Güveyni, Tarihi-Cihan-guşa, I cild, Belleten XIX, Ankara 1941.

61. Hakkı Süha Çezgin, Mehmed Emin Yurdakul için, “Vatan” qezetesi, yıl;27, sayı;9308, 17 Ocak 1944.

62. Hamdullah Sübhü , Hitabe, “Türk Yurdu” , cild;1, №6, İstanbul, hicri 1341.

63. Hamdullah Sübhü, Başlanğıc, “Türk Yurdu” Cenmiyeti, №1, İstanbul, hicri 1340.

64. Hamdullah Sübhü, Putlar nasıl yıkılır?, “İkdam” qəzeti, Ankara, 7 iyul 1929.

65. Həsən bəy Zərdabi, Seçilmiş əsərləri, Bakı 1960.

66. Həsən bəy Zərdabi, Seçilmiş məqalələri və məktubları, Bakı 1962.

67. Hüseyn Baykara, Aərbaycan istiqlal mübarizəsi tarixi, Bakı 1992.

68. Hüsn Cavid, Seçilmiş əsərləri, III cild, Bakı 1971.

69. Hüseyn Cavid, Əsərləri, I cild, Bakı 2005.

70. Hüseyn Cavid, Əsərləri, III cild, Bakı 2005.

71. Hüseyn Cavid Əsərləri, IV cild, Bakı 2005.

72. Hüseyn Cavid, Əsərləri, V cild, Bakı 2005.

73. Hüseyn Cavid, Başsağlığı (Cəfər Cabbarlının ölümü ilə bağlı), “Ədəbiyyat qəzetəsi, sayı;19, Bakı 1935.

74. Hüseyn Namık Orkun, Türkcülüyün tarihi, İstanbul 1944.

75. Hüseyn Tuncer, “Türk Yurdu” üzerine inceleme, Ankara 1990.

76. Xeyrullayev M.M., Mirovozzreniye Farabi i yeqo znaceniye v istorii filosofii, Taşkent 1967.

77. Xoca Sadeddin, Tac-üt-Təvarih (Selimname), II cild, İstanbul, hicri 1279.

78. İbn əl-əsir, Əl-Kamil fit-Tarix, IX cild, Beyrut 1965.

79. İbn Hassul, Təfzil-ül-Ətrak, Belleten XV, Ankara 1940.

80. İbn Hassull, Tadil-ül-Ətrak, Çevireni Ş. Yatkaya, Belleten №13, Ankara 1940.

81. İbrahim Kafesoğlu, Selcuklu tarihi,İstanbul 1972.

82. İbrahim Kafesoğlu,Batı Hunları, Türk dünyası el kitabı, I cild, Ankara 1992.

83. İbrahim Kafesoğlu, İslami Türk devletlerinde kültür ve teşkilat, Türk dünyası el kitabı,I cild, Ankara 1992.

84. İbn İyad, Bədai-üz-Zühur fi Vakayi-üd-Dühur;V cild, İstanbul 1932.

85. İmadəddin Nəsimi, Seçilmiş əsərləri, Bakı 1973.

86. İzbranniye proizvedeniya mısliteley stran Blijneqo i Sredneqo Vostoka, Moskva 1963.

87. Kasumova S.Y., Azerbaydjan V III-VII v.v., Baku 1985.

88. Kırımer Cafer Seydahmet, Kaspıralı İsmayıl bey, İstanbul 1996.

89. Klavijo, Siyahetname, Ankara 1938.

90. Koymen M.A.Toğrul bey ve zamanı, İstanbul 1976.

91. Köprülü Mehmed Fuad, İslam Aniklopedisi, “Babur” maddəsi.

92. Kulizadə Z., Xurifizm i yeqo predstaviteli v Azerbaydjane, Baku.

93. Kurat Akdes Nimet, Türkiye ve Rusya, Ankara 1990.

94. Köprülüzade Mehmed Fuat, Mehmed Emin Bey, İstanbul 1914.

95. Köprülü Mehmed Fuat, Türk dili ve edebiyatı hakkında araşdırmalar, İstanbul 1934.

96. Lütfi Paşa, Təvarixi Ali Osman, İstanbul, hicri 1341.

97. Mahmud Kaşğarlı, Divanü-l-lüğat-it-Türk, İstanbul, hicri 1333.

98. Mahmud Kaşğari, Divanü-Lüğat-it-Türk, I cild,Tərcümə edən və nəşrə hazırlayan Ramiz Əskər, Bakı 2006.

99. Mehmet Aydın, Türklerde felsefe kültürüne katkılar, Türk dünyası el kitabı, II cilt, Ankara 1992.

100. Mehmedzade Mirza Bala, Azerbaycan misaki-millisi, Türk dünyası araştırmaları, Ankara 1995.

101. Məcid Əfəndiyev, Siyasi və hüquqi təlimlər tarixi, Bakı 2006.

102. Mehmet Emin Resulzade, Kafkasya Türkleri, İstanbul 1993.

103. Məmməd Əmin, Əsrimizin Səyavusu, Çagdaş Azərbaycan ədəbiyyatı, Çağdaş Azərbaycan tarixi, Bakı 1991.

104. Məmməd Əmin Rəsulzadə, Azərbaycan Cumhuriyyəti, Bakı 1990.

105. Mahir Qəribli, Azərbaycanın mühacirətdəki mütəfəkkiri Əli bəy Hüseynzadə, “Azərbaycan dünyası” dərgisi, №1, Ankara 1999.

106. Mehmet Kaplan, Ziya Gökalpın hayatı ve eserleri hakkında bir kaç söz, Ziya Gökalp, Türküçülüyün esasları İstanbul 1927.

107. Məlikova M., Bayramov E., Azərbaycan siyasi-hüquqi nəzəriyyələr tarixi (oçerklər), Bakı 1984.

108. Məmmədəli Tərbiyət, Danişməndani- Azərbaycan, Bakı 1987.

109. Məhəməd Füzuli, Əsərləri, IV cild, Bakı 2005.

110. Məhəmməd Füzuli, Əsərləri, V cild, Bakı 2005.

111. Məhəmmədtağı Zehtabi, İran Türklərinin əski tarixi, I cild, Təbriz, hicri 1378, II cild, 1379.

112. Merçil E., Müslüman Türk devletleri tarihi, İstanbul 1985.

113. Məxdumqulu Fəraqi, Seçilmiş əsərləri, Bakı 2010.

114. Mirzə Bala Məmmədzadə, Milli Azərbaycan hərəkatı, Bakı 1992.

115. Minorski Vladimir Federoviç, Nasionalnaya stixotvereniya Emin Beya, Moskva 1903.

116. Michel le Syrien, Chronique, III cild, Fransızcaya çevirən Chabat, Paris 1905.

117. Moğalların gizli tarihi, Ankara 1989.

118. Moğalların gizli tarihine göre Cengiz Han, hazırlayan Ahmet Temir, Ankara 1989.

119. Mustafa Uslu, Fatihin ölümü uzerine, Türk dünyası tarih dergisi, İstanbul 1988.

120. Müftüoğlu Ahmed Hikmet, Çağlayan, Ankara 1990.

121. Müstafa Haqqı Türkəqəbul, Azərbaycan Türk şairi Hüseyn Cavid, Bakı 2002.

122. Müzəffər şükür Məchul, Haqq aşığı-Haqq işiğı, Yunus Əmrə, Güldəstə, Bakı 1992.

123. Məsudi, Muruc uz-zəhəb, Paris 1861.

124. Nihad Sami Banarlı, Resimli Türk edebiyatı tarihi, I cild, İstanbul 1971.

125. Nihal Atsız, Türk tarihinde meseleler, İstanbul 1990.

126. Nizami Cəfərov, Türk xalqları ədəbiyyatı, I cild, Bakı 2006.

127. Nizami Cəfərov, Mehmet Akif Tural, Atatürkün Azərbaycan siyasəti (öz dili ilə), Bakı 2008.

128. Nüzhet Haşim, Milli edebiyyata doğru, I cild, İstanbul 1918.

129. Osman Turan, Selcuklular tarihi, Ankara 1965.

130. Osman Turan, Türk Cihan hakimiyeti mefkuresi tarihi, I-II cild, Ankara 1968.

131. Önder Göçgün, Tanzimat devri Türk edebiyatı, Türk dünyası el kitabı, III cild, Ankara 1992.

132. Prof. Gök Alp Türkoğlu, Sedri Maksudi Arsal, “Türküstan” dergisi, yıl;2, sayı;5, Ankara 1989.

133.Prof.Dr.Ercüment Konukman, Topluluktan millete, İstanbul 1989.

134. Prof.Dr.Anıl Çeçen, Türk devletleri, Ankara 2003.

135. Prof.Dr.Laszlo Rasonyi, Tarihte Türklük, Ankara 1971.

136. Prof.Dr. Zekeriya Kitapçı, Hz.Peyqamberin hadislerinde Türk varlığı, İstanbul 1989.

137. Rafail Əhmədli. Azərbaycan milli dövlətçilik məfkurəsi – Türkçülük, Müasirlik, İslamçılıq, Bakı 2007.

138. Rafail Əhmədli, Azərbaycan dövlətçilik fəlsəfəsi, Bakı 2008.

139. Ravəndi, Rahat üs-südur, London 1921.

140. Rəşidəddin, Cami-ət-təvarix, I cild, Ankara 1960.

141. Rəfik Özdək, Türkün qızıl kitabı, Bakı 1992.

142. Sadık Kemal Tural, İkinci Meşrutiyet döneminde Türk edebiyatı, Türk dünyası el kitabı, III cilt, Ankara 1992.

143. Sadri Maksudi, Dillerin inkişaf ve tekamülünde Akademiyaların rolu, “Türk Yurdu”, sayı;12, İstanbul, Septanbr 1925.

144.Sevgi Ayvaz Göydəmir, Yunus Əmrənin həyatı və səxsiyyəti, Yunus Əmrə, Güldəstə, Bakı 1992.

145. Summer B.H., Russia and the Balkans, 1870-1880, Oxford 1937.

146. Şahnəzər Hüseynov, Əhməd bəy Ağaoğlunun dünyagörüşü, Bakı 1998.

147. Şerif Aktaş, Cumhuriyet devri Türk edebiyatı, Türk dünyası el kitabı, III cild, Ankara 1992.

148. Tarixi-Fəxrəddin Mübarəkşah, London 1927.

149. Tarixi Sultan Mehmet Han, İstanbul, hicri 1328

150.TaymasAbdullah Battal, İki Maksudiler, İstanbul 1959.

151. Temir A., Türk büyükleri dizisi, 124. Ankara 1989.

152. Thomson A., A History of Attila, Oxford 1948.

153.Tevetoğlu Fethi, Milli şairimiz Mehmed Emin Yurdakul, “Kopuz”, sayı;5, 15 avqust 1909.

154. Turan yolu, Bakı 2006.

155. Türk dünyası el kitabı, I, II, III cild, ikinci baskı, Ankara 1992.

156. Türk edebiyyatı tarihi, İstanbul 1982.

157. Urfalı Mathien, Chronique, fransızcaza çevirən E.Dulanrier, Paris 1858.

158. Üzeyr Hacıbəyli, Seçilmiş Əsərləri, I, II cild Bakı 2005.

159. Yavuz Akpınar, XIX ve XX yüzyıllarda Azeri edebiyyatı, Türk dünyası el kitabı, III cild, Ankara 1992.

160. Yaşar Qarayev, Azərbaycan ədəbiyyatı XIX və XX yüzilliklər, Bakı 2002.

161. Yusuf Has Hacib Balasağunlu, Kutadqu Bilik, Ankara 1959.

162. Yılmaz Öztuna, Büyük Türkiye tarihi, I cild, İstanbul 1983.

163. Yusuf Ziya Ortac, Portreler, İstanbul 1960.

164. Yunus Əmrə, Divan, İstanbul 1990.

165. Yunus Əmrə, Güldəstə, Bakı 1992.

166. Yusif Rüstəmov, Mövlana Cəlaləddin Ruminin sufilik fəlsəfəsi, Bakı 2002.

167.Vamberi Çerman, Əmir Temur, Bakı 1991.

168. Vittek P., Fethi-Mübin, İstanbul Enstitüsü dergisi. II, Ankara 1956.

169. Zakir Məmmədov, Azərbaycanda XI-XIII əsrlərdə fəlsəfi fikir, Bakı 1978.

170. Zakir Məmmədov, Azərbaycan fəlsəfəsi tarixi, Bakı 1994.

171.Zakir Məmmədov, Bəhmənyarın fəlsəfəsi, Bakı 1983.

172. Ziya Gökalp, Türkçülüyün esasları, İstanbul 1972.

173. Ziya Gökalp, Türkleşmek, İslamlaşmak, Çağdaşlaşmak ve Doğru yol, İstanbul 1976.

174. Zühal Yüksel, Kırım Türk edebiyatı, Türk dünyası el kitabı, III cilt, Ankara 1992.

175. Zəki Vəlidi Toğan, Hatıralar, İstanbul 1969.

Qəzet və dərgilər

1. “ Ədəbiyyat qəzeti” sayı;19, Bakı 1935.

2. “Əkinçi” qəzeti, №2, Bakı 1875.

3. “Əkinçi” qəzeti №6, Bakı 1876.

4. “Əkinçi” qəzeti №13, Bakı 1876.

5. “Əkinçi” qəzeti №15, Bakı 1877.

6. “Əkinçi” 1875-1877 (tam mətn), Bakı 2005.

7. “Əkinçi”, “Xalq qəzeti” nin nəşri, Bakı 2008.

8. “Həqiqət” qəzeti, №1, Bakı, 25 dekabr 1909.

9. “Həqiqət” qəzeti, №18, Bakı, 24 yanvar 1910

10. “Həyat” qəzeti, №77, Bakı, 9 Aprel 1906.

11. “Həyat” qəzeti, №117, 120, Bakı 1905.

12. “İrşad” qəzeti, №91, Bakı, 17 Aprel 1906.

13. “Jurnal Asiatiq”, Yanvar- Mart, Paris 1924.

14. “Kaspi” qəzeti, №1, Bakı 1900.

15. “Kaspi” qəzeti, №137, Bakı 1900.

16. “Kazan müxbiri” qəzeti, №155, Kazan 1906.

17. “Kommunist” qəzeti, Bakı 1926.

18. “Türk edebiyatı” dergisi, Ocak, sayı;183. Ankara 1989.

19. “Türk düşüncesi”, sayı;40, Ankara 1957.

20. “Türküstan” qəzeti, yıl;2, sayı;5, 1989.

21. Tərcüman” qəzeti, 28 dekabr 1908.

22. “Türk Yurdu” dergisi, sayı;1, İstanbul, 24 kasım 1911; sayı;12, sentyabr 1925.

23. “Vatan” qəzetəsi, sayı;9308, 17 ocak 1944.
Kataloq: pdf
pdf -> Kataloq sərgi-Yarmarka Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunur
pdf -> XƏZƏR 2014, №2 bu sayda güMÜŞ DÖVRÜN ŞAİRLƏRİ
pdf -> Mühazirə otağı/Cədvəl 115 (old) / Cümə axşamı 11: 50-13: 20, 13: 40-15: 10 Məsləhət saatları
pdf -> F. H. Zeynalov
pdf -> F. H. Zeynalov
pdf -> HƏQİQƏTİ baki – 2011 azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi məHƏMMƏd füzuli adına Əlyazmalar institutu naiLƏ SƏMƏdova insan, zaman və HƏyat
pdf -> Xiii respublika elmi konfransının mater I allari (Bakı, 24 may, 2013) Bakı – “Elm və təhsil” – 2013 azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi
pdf -> Mühazirə otağı/Cədvəl B. e. 10: 10-11: 40, Ç. a. 10: 10-11: 40, C. a 10: 10-11: 40 Məsləhət saatları
pdf -> AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu səDNİk paşa pirsultanli
pdf -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ GƏNCƏ DÖVLƏt universiteti

Yüklə 2,29 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə