Ayhan Baltacı Gerçek gücümüzün, değerimizin içtenlikle farkında olmalıyızYüklə 108,66 Kb.
səhifə2/3
tarix14.08.2018
ölçüsü108,66 Kb.
#70864
1   2   3

İSMMMO yönetimince onaylanan ve kurulumuza sunulan ......... bilanço ve gelir tablosu hesaplarının kayıtlara uygun olduğu. Dönem içindeki işlemlere yönetim kurulu satın alma komisyonun kararlarına göre yapıldığı, tüm kayıtların ve işlemlerin belgelere dayandırıldığı, harcamaların incelenmesinde alımların ..... teklif alınma suretiyle gerçekleştirildiği, en ucuz teklif verenden satın almanın yapıldığı gözlenmiştir. Mevcut durumun değerlendirilmesinde azami ........ gösterildiği tespit edilmiştir. Bu itibarla 1.5.99-30.4.2000 dönemi bilançosu ile gelir ve gider hesaplarının onanmasını,yönetim kurulunun aklanmasını takdirlerinize arz ederiz. Denetleme raporu temel eğitim ve staj İstanbul şubesi için İstanbul Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik Odasının 11. olağan genel kuruluna, temel eğitim ve staj mevkiinin 1.5.99-30.4.2000 dönemi hesap incelemesi kurulumuzca yapılmıştır. Temel eğitim ve staj mevkiinin harcamalarının incelenmesinde alımların ......... en ucuz teklif verenden satın alınma yapıldığı incelenmiştir. TESMER yönetim kurulu kararları doğrultusunda kurslar, seminerler yapıldığı görülmüştür. Mevcut ..... değerlendirilmesinde asgari titizlik gösterilmiştir. Ödemelerin yasal belgelere uygun olarak çekle yapıldığı tespit edilmiştir. Bütün gelirler banka hesaplarına alınarak ....... ettirilmiştir. TESMER İstanbul Şubesi yönetim kurulunca onaylanan ve kurulumuza sunulan bilanço ile ilgili hesapların kayıt ve belgelere uygun olduğu görülmüştür. Genel kurula arz edilir. Teşekkür ediyor saygılar sunuyorum.

- Teşekkür ederiz. Disiplin kurulu faaliyet raporunu okumak üzere bir arkadaşımızı kürsüye davet ediyorum. Başkan Sayın Mehmet Yılmaz disiplin kurulu başkanı.

- Sayın konuklar,değerli meslektaşlarımız genel kurula hoş geldiniz. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirleri Odası’nın 11. olağan genel kuruluna sunarım. 1.6.98-11 mayıs 2000 tarihli disiplin kurulu çalışma raporu. 1.6.98 tarihinde göreve başlayan 5.dönem disiplin kurulumuz 11 mayıs 2000 tarihine kadar 73 disiplin kurulu toplantısı yapmıştır. 11 mayıs 2000 tarihine kadar 112 soruşturma dosyası oda yönetim kurulundan disiplin kuruluna intikal ederek kovuşturmalarına başlamış olup .... ifadelerine başvuran disiplin kurulumuz yaptığı çalışmalar neticesinde tüm kararları oybirliği ile almış ve aşağıdaki sonuçlara ulaşmıştır. Verilen cezalar, uyarma cezası 17, kınama cezası 25, meslekten geçici men 17, meslekten men 6, kovuşturmaya gerek duyulmayan 17, kovuşturması devam eden 22, ceza davası bekleyen 8 toplam 112 kişi hakkında karar verilmiştir. Kurulmaya intikal eden dosyaların incelenmesinde meslek mensuplarının haklarının çiğnenmesine müsaade etmemiş aynı zamanda mesleğin onuru ve .... dikkat ederek haklı talep ve şikayetlerin üzerinde titizlikle durarak ...... unsurlarına azami dikkat göstererek 3568 sayılı kanunda yer alan disiplin yönetmeliği hükümleri uygulanmıştır. Disiplin kurulumuz bu konularda çalışma yapmıştır. Yine TÜRMOB tarafından hazırlanan ve Maliye Bakanlığı’na sunulan disiplin yönetmeliğinin hazırlanmasında katkıda bulunmuştur. Ayrıca ..... çalışmalar yapmış ve odamız yönetim kuruluna sunmuştur. Odamızın kurumsallaşmasına verilen önemle kurulumuz üyeleri göreve başladıkları günden bu yana denetim kurulu üyeleri ve yönetim kurulu üyeleriyle ortak toplantılara katılarak ve fikirlerini beyan ederek oda yönetim kuruluna yardımcı olmaya gayret göstermişlerdir. Kurulumuz üyeleri kurul asli görevleri dışında odamızca düzenlenen bütün faaliyetlerinin yanında seminer ve eğitim çalışmalarına katılmış ve meslek mensuplarına meslek içi eğitim konusunda yardımcı olmuşlardır. Bilgilerinize sunulur. Teşekkür ederim.

- Sayın Mehmet Yılmaz’a teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer arkadaşlarım konuşmak isteyen şahsı adına alabilir, yazılı olarak divana verilirse zaman planlaması açısından grupların da mutabakatı var. Bu arada gruplardan ortak bir önerge geldi. Biliyorsunuz seçimle ilgili listelerin hazırlanması .... gibi çalışmalar yapılacak. Hem bu çalışmalara zaman kazandırmak açısından gündemin görüşmelere geçmeden önce seçimde kullanılacak oy pusulalarının şekli konusunun görüşülmesini öneriyorlar. 11. olağan genel kurul divan başkanlığına, zaman kazanmak açısından gündemin 9. maddesinin görüşmelere geçilmeden öne görüşülmesini öneriyoruz. Nail Sanlı, Sait Çakır, Selami Erdem, Hamdi Balcı. Bu öneriyi oylarınıza sunuyorum. 3 grubun ortak önerisidir. Kabul edenler işaret buyursun. Kabul etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir, teşekkür ederim. Şimdi gündemin 9. maddesi ile ilgili seçimde kullanılacak oy pusulalarının şekliyle ilgili bir mutabakat varsa zaman kazanmak açısından genel kurula mutabık şekliyle bir arkadaşımız bildirsin. Yoksa gruplar adına çok kısa birer konuşmacı düşüncelerini aktarırsa genel kurul üyeleri de aydınlanmış olur hem işin pratikleşmesi açısından. Lütfen müdahele etmeyin. Lütfen yerinize oturur musunuz. Saygıdeğer arkadaşlarım lütfen,grup yöneticileri arkadaşlar olgunlaşmış fikirler varsa bu kürsüde seçimin şekliyle ilgili mutabıksa gruplar onunla ilgili mutabık şeklini genel kurul üyelerine sunalım zaman kazanalım. Neyse farklı düşünceler varsa seçim listeleriyle ilgili 9. madde ile ilgili. Buyurun .... Bey. Çağdaş Demokratlar Grubu adına Sayın ..... seçimleri oy pusulaları olması şekliyle ilgili düşünceyi aktaracak. Buyurun efendim.

- Teşekkür ederim. Sayın genel kurul üyeleri diğer gruplarla birlikte imzalamış olduğumuz öneri şu şekildedir. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odası 11. olağan genel kurul divan başkanlığına, 28 Mayıs’da yapılacak olan seçimlere katılım yüksek olacağı tahmin edilmektedir. Seçime katılacak grupların birden fazla olması nedeni ile hem seçimlerin sağlıklı geçmesi hem de oy tasnifinin sağlıklı yapılabilmesi için mühürlü boş oy pusulasının yanı sıra çoğaltılmış mühürlü oy pusulalarının seçimde kullanılması. Ayrıca çoğaltılmış oy pusulalarında grup isimlerinin yazılması yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının asıl üye ve ... bir arada yazılmasını, yönetim kurulunda en az 3 , disiplin kurulunda en az 3, denetleme kurulunda en az 2 isim yazılmak suretiyle ..... oy pusulasından isimlerin ... ve bu pusulaların geçerliliğin kılınmasını, boş oy pusulalarında isteyen karma şekilde yazabilmesini öneriyoruz dedik ve seçime katılan gruplar adına da imzaladık. Gruplar adına basılı oy pusulalarında çağdaş demokrat muhasebeciler birliği grubunun turuncu renkte, meslekte birlik grubu için sarı renkte, çağdaş muhasebeciler .... demokratik platform güç birliği grubu içinde mavi renkte basılı oy pusulalarını kullanılacak önerilerimiz içersinde imza altına alınmış şekliyle de arz ederim.

- Teşekkür ederiz. Ben bu konuda farklı düşüncesi olan yoksa grupların vardığı bu mutabakatla ilgili seçimin oy pusulaları şekliyle ilgili sahsınız adına mı sayın Turgut Arığ? Buyurun efendim.

- Sevgili arkadaşlar saygılar sunarım. Hiç konuşmaya niyetim yoktu ama tahrik ediyorsunuz. Gündemin 9. maddesindeki seçimde kullanılacak oy pusulalarının şekli konusunun görüşülmesi anti demokratik bir maddedir. Seçimde kullanılacak oyların şekli biçimi ve ayrıntısı Seçim Kanunu’nda bellidir. Seçim Kanunu’nda bireyler genelde oy kullanırlar genelde de oy alırlar. Liste diye bir kavram yoktur, listelerin renkleri yoktur. Çünkü listelerin renkleri olduğu zaman uzaktan gözetleme imkanı vardır. Herkes gözetleyebilir ve kimin kime oy verdiğinin istatistiğini yapabilir. Bu da demokrasinin vicdan kavramına aykırıdır. Bu maddeyi kabul ettiğiniz takdirde bu konuda dava açacağımı bilmenizi istiyorum. Saygılarımı sunarım. Hata yapmamanızı istiyorum.

- Divan Başkanı

Sayın Turgut Arığ, en yüce kurul şu anda burada toplanmış bulunan genel kuruldur. Genel kurul kararları üstünde bir karar yoktur. Bir şartla yasa ve yönetmeliklerimizde seçimin liste halinde yapılamayacağına yönelik tek bir madde olmadığından zaman kazanmak açısından yüce kurulun üyelerinin neye karar verirse en doğrusu odur. Sizin tabii söylediğiniz kişisel hakkınız saklı kalmak üzere. Ben bu çerçeve içerisinde değerli arkadaşlar grup mutabakatıyla varılmış bu sonucu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Saygıdeğer meslektaşlarım faaliyet raporunu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu raporları okundu. Bu konuda kişisel anlamda baş vuruda bulunmuş söz hakkı isteyen arkadaşlarımız var. Grup mutabakatıyla grupların temsilcilerin konuşmaları planlandı. Buna rağmen bu süre içersinde de konuşmalar devam ederken yazılı olarak divana baş vurup söz isteyebilirsiniz. Grup adına konuşmacılar 6’şar kişi konuşacak. İlk 5 kişi 5’er dakika ile sınırlı lütfen bu süreye uyulsun. Uyulmadığı süre içersinde konuşmayı kesmek zorunda kalacağımı tüm grup üyelerine aktarmış olayım. Grup adına en son konuşmacının konuşma süresi 15 dakika ile sınırlı olacaktır. Bunun dışında kişisel anlamda söz isteyenlere kalan zaman çerçevesi içinde söz vereceğiz. Şimdi değerli arkadaşlarım ilk konuşmacımız meslekte birlik grubundan Sayın Selim Yılmaz, buyurun efendim. Evet Sayın Yılmaz arkadaşımız yok, konuşma hakkı 5’e düştü. Evet burada genel kurulun saygınlık içerisinde, birbirimizle anlayış içersinde ilerletmeye çalışıyoruz. Lütfen grup yöneticileri de kendi söyledikleri kararlara uysunlar bizi zorda bırakmasınlar. Sayın Salih çakır. Sayın Oktay Yeşilyurt buyurun efendim. Grup adına söz alınmış.

- Sayın başkan divana su göndermiyor musunuz?

- Sayın grup yöneticileri lütfen siz kendi aranızda tartışmanıza, görüşmenize devam ediniz. Buyurun Oktay Yeşilyurt.

- Gruplar anlaştı mı sayın başkan?

- Sizler grup adına anlaşmadıysanız buyurun, kendi şahsı adına konuşma talebinde bulunanlar var onlara söz vereceğim.

- Sayın başkanım,

- Sayın Oktay Yeşilyurt,

- Kürsüyü terk edin ifadesini demokratik yönetim anlayışına uygun bulmuyorum ve sizi eleştiriyorum. Çünkü gruplar adına konuşmayı siz önerdiniz.

- Ne ilgisi var Sayın Oktay Yeşilyurt. Grup adınıza konuşacaksınız buyurun konuşun. Konuşmayacaksanız orada sırada bekleyen arkadaşlar var.

- Grup arkadaşlarımızın konuşmalarını siz de bekliyorsunuz genel kurulda bekliyor.

- Buyurun o zaman aşağıya, zamanı değerlendirelim.

- Sayın selim Yılmaz. Kendi şahsı adına söz istemiş bu arkadaşımız.

- Merhabalar arkadaşlar. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Salih Yılmaz. Konuşmaya başlamadan önce hepinizden çok küçük bir ricam var. Bu salonda bulunan arkadaşlarımız içersinde İngilizce, Fransızca veya Almanca bilebilen, okuyup yazabilen kaç arkadaşımız var merak ediyorum. Konuşmam onun üzerine olacakta onun için.

- Sayın konuşmacı lütfen gündemle ilgili okunan raporlarla ilgili onların gelecekteki faaliyetleri ile ilgili konuşma süreniz 5 dakikadır.- Şimdi yabancı dil bilen meslektaşlarımızın sayısı %5 bile değil. Biliyor musunuz ki 4.5 yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Avrupa Birliği hizmet sektöründe serbest dolaşımın müzakerelerine başlıyor. Yani kısacası hepimize Avrupa kapıları açılıyor gözünüz aydın. Hizmet sektöründe serbest dolaşım müzakereleri yapılırken hiç kimse Avrupa Birliği’nde gider mesleğini yaparım diye sevinmesin. Çünkü bizim meslek mensubu arkadaşlarımızın eğer %5’i yabancı dil biliyorsa demek ki hiç birimiz Avrupa’da bu işi yapamayacağız. Avrupa’daki meslektaşlarımız bizim ülkemizde kurulacak şirketler vasıtasıyla gelip bizim mesleğimizi icra edecekler. Korkarım bir çok arkadaşımız bu şirketlerde muhasebe yardımcılığı statüsünde çalışacak. Her ne kadar burada milletvekili, delege, oda başkanlarımızın söyledikleri tersi olsa bile inancım o ki biz farklı bir yerde olacağız. Avrupa Birliği’nin Türkiye’de bir temsilciliği var biliyorsunuz. Bu temsilcilik her yıl bir rapor yayınlar Avrupa Birliği’nin Türkiye raporu. Bu yıl ki rapor yani .... sonu raporu aldık okuyoruz. Web sitelerinde var, herkes okuyabilir. Net bir ifadeyle diyor ki Türkiye’deki işletmelerin %99,5’i küçük ve küçük bile sayılamayacak ölçektedir. Bunların yarısı birkaç yıl içersinde tasfiye olacak geriye kalan diğer yarısı da eğer finansman desteği bulamazsa onlar da gidecek. Peki arkadaşlar biz bu mesleği yapan sadece İstanbul’da 15 bin insan ne iş yapacağız bunu lütfen iyi düşünün. Biz küreselleşmeye karşı bütün dünyada ve Türkiye’de bir mücadele hattında yürümeye çalışıyoruz. Seattle’da bir ateş yaktık, Washington‘da devam ediliyor. Bu tartışmalar sırasında hizmet sektöründe 1995 yılında 1.1.95’den itibaren GATS Anlaşmasının yürürlüğe girmesi, bu süreçte öğrendim ben bu meslekte oda kurulduğundan beri üyeyim. Ama GATS iki sene önce öğrendim arkadaşlar. GATS ile beraber bilesiniz ki bütün dünyada 135 ülkeden rakipleriniz var. Kim ne derse desin gerçek bu. Diyoruz ki GATS imzalanırken soruyoruz, GATS felaket olacak. İmzaladık. Soruyorlar, ben de soruyorum. Neredeydi TÜRMOB, bütün meslek odalarımız GATS imzalanırken. Merak ediyorum önümüzdeki ay başlayacak hizmet sektörü anlaşması Avrupa Birliği ile ilgili odalarımız ve TÜRMOB hangi çalışmayı yaptı hangi üyemize hangi bilgiyi verdi. Arkadaşlar meslek bitiyor, mesleğimiz bitiyor önlem almazsak. Eğer bu gidişe dur diyemezsek arkadaşlar, sermayenin küreselleşme sürecinde yok olacak mesleklerden biriyiz. GATS anlaşmasıyla GATS anlaşması imzalanırken nasıl yok sayıldıysak diğer anlaşmalar yapılırken de yine yok sayılacağız. Her gün firmalarımızın iflaslarını üzüntü ile izleyeceğiz. Yeni gelecek olan meslektaşlarımıza çocuklarımıza geleceği olan bir meslek bırakamayacağız endişesini taşıyorum. Gidin bu gidişi tersine çevirelim, beyinlerimizi ve mesleğimizi yok etmelerine izin vermeyelim. Bu genel kurul başlangıç olsun. Gruplardan önce konuşmama izin verdiği için sayın başkana teşekkür ederim. Gruplar lütfen olayın gerçeği ile uğraşsın. Yaşayacağımız önümüzdeki günlerde bize dayatılan Avrupa sermayesi tarafından dayatılanlarla ya da dünya sermayesi tarafından bize dayatılanlarla buna çözüm önerileri üretsin gruplar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun.

- Biz de çok teşekkür ederiz Sayın Selim Yılmaz. Sayın Ömer Erduran , buyurun efendim.

- Değerli başkan, değerli meslektaşlarım 11 olağan genel kurlun mesleğimize hayırlı olmasını dilerim. Hem ...... bütün organizmalar hastalıkları .... birlikte yaşadık, birlikte var olmaya devam ettik. Öyle ki ..... bahsetmek olanaksızdı. Ancak yine her bünye parazitlere karşı bağışıklı olmak durumundadır. Aksi halde sağlığını kaybeder hastalanır. Peki bu bünyeye bu mesleğin parazitleri kimlerdir? Kaçak muhasebecilerdir arkadaşlar. Yani kaçak muhasebe bürolarıdır, bu mesleği ve mensupları hiçe sayarak imzasız beyanname verenlerdir, kiralık sertifika alanlardır, sertifikasını kiralayanlardır arkadaşlar. Bu mesleği beyanname imzalayıcısı ...... 3568 sayılı yasaya rağmen meslek ...... bugün hala faaliyettedirler. Hem de hiçbir meslekte olmadığı kadar çok ve yoğun olarak faaliyettedirler. Bakın avukatlık mesleğinde dava vekilliği kalmamıştır. Ne yazık ki muhasebe mesleğinde hala azımsanmayacak sayıda defter kaçak bürolarda tutulmaktadır. Bugün bağımsız çalışan meslektaşım, 3568 sayılı yasayı çiğneyerek mükellef edinmişler karşısında mesleğini icra ederken zorlanmaktadır, odanın fiyat tarifesini talep ederken zorlanmaktadır. Bugün bağımlı çalışan meslektaşım gazete ilanları ile bulunup yetkisi patronu tarafından verilen muhasebe .......... sorunlarıyla rekabet edememektedir. Sertifikası hiçbir işe yaramayan bağımlı meslektaşım bu işsizlikte nasıl ücret pazarlığı yapsın veya nasıl bir iş bulsun sorarım size. Bugün ...... ya da bazı şirketlerin anlaştığı görevi yalnız beyanname imzalamak olan imza ............ haksız rekabetiyle karşı karşıyadır...

- Lütfen toparlar mısınız sayın konuşmacı. Lütfen toparlayınız.

- Bu mesleğe dirsek çürüterek göz nuru dökerek ........ ...... tamamlamış imtihan vermiş insanlar. İcabında ekmek parası ........ ....... yayın takip eden .........yanına kaçak büro açmaktır. Vergi dairesine bu mesleği hiçe sayarak şirket kaşeli beyanname göndermektir, sertifika kiralayıp para kazanmaktır ve kendi bastığı beyannamedeki meslek mensubuna ait imza yerine ...... maliyeye diyecek söz bulamıyorum. Arkadaşlar bu meslek, mali müşavirler pek çok badireler atlatmışlar pek çok sıkıntının üstesinden gelebilmişlerdir. Bünyesi sağlam ekmeğinden parçalar koparan bu parazitlere kaçak bürolar imzasız beyannamelere gitmeleri gereken yere yani hayat standardı beyanının yıllık KDV ve muhtasar bildirimlerin ........ Saygılar sunarım.

- Sayın konuşmacı teşekkür ederim. Sayın Ali İhsan Özdemir buyurun efendim. Konuşma süreniz 5 dakikadır.

- Arkadaşlar saygılarımı sunarım. Bütün ......... demokrasi adına yapıyorum. Mesleğimizin bu denli kötülenmesi, bir tek alacağımız kararla huzura kavuşturulması mümkünken neden bundan kaçınılıyor? Ben geçen kurulda bunu söyledim, bu genel kurulda da söylüyorum. 5 mesleki karar çıkartmışız altıncıyı çıkartmaya eğer kararlı olursak mesleğimiz onur kazanır. Nedir meslek kararımız? Ücret tarifesi çıkartmaya bizim odamızın yetkisi yok. Maliye Bakanlığı bizim adımıza bizim emeğimizi değerlendiriyor. Kendisi zaten himmeti muhtaç millete ........ Kalkacak da benim haklarımı savunacak. Gelin bir mesleki karar alalım. Bu mesleki kararda, odamın tarife vereceği ücret tarifesi bir işletme defteri 100 milyon lira desin. Uygulamazsam şerefsizim. Sen bu kararı almayacaksın, sorumluluk altına girmeyeceksin, herkesi kötü düşünmeye yönelik, zan altında bizi bırakmaya yönelik tutum ve davranış içine gireceksin. İşte arkadaş ama bu bir gerçek şu anda görev başında bulunan sosyal demokrat ve çağdaş grup yitirmiş bu hakkını, kardeşim kan değişimine gerek var. Ben iki dava açtım ikisini de kaybettim. Neydi bu? Bağımlılarla bağımsızlar. Şimdi bir üçüncü davayı eğer bu durumda mesleki karar almazsak üçüncü davayı ben olmazsa tekrar açacağım. Tarifelerin kaldırılması davası bugün karar alınmadığı takdirde Pazartesi günü açıyorum. Sayın divan benim bu konuda mesleki karar alınması mevzunda genel kurula karar alınması için lütfen girişimde bulunun.

Değerli arkadaşlarım bir lokalimiz var, zarar. İkinci teklifi yapıyorum, lokalin derhal kapatılması ve zararın mevcut yönetimin üzerine rücu ettirilmesi. Demek ki bir işletmede kar edemiyorsan sen bu dönemde de başarılı olamazsın. O halde kapatıp gitsin. Kayıt dışı ekonomi diyor benim odam, odamın lokali kayıt dışı ekonomi peşinde koşuyor. Bir bira içmiştim fişimi vermedi. Ne yaptı benim paramı merak ediyorum şimdi. O halde değerli arkadaşlarım kendimize gelelim. Ben bu önerimi yüce genel kurula sunuyorum: lokalimizin derhal kapatılması ve bu güne kadar yapılmış bütün zararların kendilerine rücu edilmesi. İkincisi de mesleki karar alınması. Saygılar sunuyorum efendim.

- Teşekkür ederiz Sayın Ali İhsan Özdemir. Saygıdeğer meslektaşlarım tüm genel kurul üyelerinin huzurunuzda grup yöneticilerini bir kez daha ikaz etmek istiyorum. Lütfen burada seviyeli, karşılıklı anlayış, saygı, sevgi çerçevesinde işi götürmeye çalışıyoruz. Gruplar anlaştı 6’şar kişi konuşmacı belirledi. Şimdi ben biliyorum o grupların listesinden aday olmuş, aday olan arkadaşa kişisel anlamda konuşmak istiyor. Yani bunun önünü açacaksak, bunun sonu gelmez bu genel kurul sonu gelmez bu genel kurul yarına kadar da bitmez. O anlayış çerçevesinde lütfen grup mümessilleri hiç olmazsa aday düzeyinde olan arkadaşlarımızı ön plana çıkmış insanları ya ikna etsinler ya grup adına konuşmacı belirlemekte ......... etsinler Yani her üye kendisi için söz hakkı istesin. Bizler de onu planlayalım konuşma hakkı verelim. Şimdi bu çerçeve içerisinde ben tekrar daha önceden kendi şahsım adına söz istemiş olanların bir arkadaşımıza söz vereceğim ve grup üyesi lütfen ben söyledim isim olarak o arkadaşlarımızda görüşsünler bir mutabakata varsınlar. Sayın İsmet Uğurlu buyurun efendim. Konuşma süreniz 5 dakikadır.

- Teşekkür ederim. Saygıdeğer arkadaşlar her toplantıda olduğu gibi hepimiz heyecanlı oluyoruz, fakat bu heyecanın ..... bilemiyoruz. Gerçekten bu seçime girecek arkadaşlar aramızda gerçekten değerlidir ve bunlar her zaman ayağa kalkıp selam verilecek kişilerdir. Ama ben desem ki daima seçimlere tek vücut olarak girmek lazım, o tek vücutta olmuyor maalesef. Azıcık, ufak bir tartışma oldu mu hemen herkes kendi tarafına çekiyor. Ben o kişiler aynı grupla çalışırlarsa bu mesleğimiz hem yücelir, hem de mesleğimiz için hayırlı olur. Ben onu daima hep beklerdim ama ne yapalım kader budur. O arkadaşlar gerçekten kendi başlarına çalışırlarsa onların haklarını veririz, vermez değiliz. Şimdi bizim meslek 3568 sayılı yasayla değer kazanmıştır. Bu yasayla bize ... verdiği rakamlarla biz daima herkese .... saygınlığımızı korumuşuzdur. Biz herhangi bir işte de pek zarar görmedik. Biz eğer ağırbaşlılıkla mesleki ahlak ve terbiyesini içine aldıysak daha güzel olur. Ben her zaman için odaya gider denetim yaparım, şu şekilde yaparım. Görüyorum arkadaşı soruyorum, bir vukuat var mı bir şey var mı ama hep bakıyorum ki arkadaşlar işini yapan ve çalışan kişilerdir. Bizim İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 100 kişi civarında gerekse eğitmen, gerekse danışman bir grup halinde çalışmaktalar. Bu güzel büyük grubu değerlendirmek lazım. Bu güzel grupla bizim İstanbul teşkilatı iyi çalışmıştır, bunu inkar etmeyelim. Çalışmanın azı veya çoğu yoktur. Ben şunu söylemek istiyorum ki efendim bu az çalışmıştır, eksik çalışmıştır, fazla çalışmıştır dersek bu hakaret sayılır, ama çalışıyorlar. Peki tatminkar olamıyorsunuz acaba siz geçseniz bu çalışmayı yapar mısınız bunu merak ediyorum. Ama inşallah öyle bir şey olursa yani seçim olursa kazanırsa onu da tebrik ederim ve şimdiki bu çalışan grubun idare heyeti arkadaşlarını çalışmadan sonra tebrik ediyorum yeni seçilecek arkadaşlara da komple teşekkür ediyorum. Ama mesleğimizi daima saygınlığımızı muhafaza edelim dostluk ve arkadaşlığı bozmayalım. Bu bir bayrak yarışıdır. Hepinizi hürmetle selamlarım.

- Zamanı çok iyi kullandığı için Sayın İsmet Beye çok teşekkür ediyoruz. Yeminli mali müşavirler odasının genel kurulu tamamlandı herhalde. Değerli arkadaşlarımız üstatlarımız genel kurulumuzu onurlandırdılar. Sayın Sabri Tümer, Muhlis Serçin, Recep Selimoğlu diğer arkadaşlara hepiniz adına hoş geldiniz diyorum. Sayın Erkan temel. Konuşma süreniz 5 dakikadır.

- Sayın başkan, değerli meslektaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 5 dakikalık süre yeterli değil ama söyleyeceklerimi toparlamaya çalışacağım. Öncelikle oda yönetimimizin 10 yıllık icraatı konusunda görüş ve önerilerimi sunmaya çalışacağım. Öncelikle 10 yıllık sürenin insan yaşamında çok önemli olduğu, fakat kurumlar için çok uzun bir süre olmadığı kanaatindeyim. Ben diyorum ki eğer bir kurum 10 yıllık süre içersinde meslek mensubunu temsil edebilme yetkisine haiz olamamışsa bu uzun bir süredir. Genç bir meslek mensubu olarak oda yönetiminin bizlere sunmuş olduğu olumlu gelişmeleri takdirle karşılıyorum. 15 bin üyeye e-mail elektronik posta gönderildiği ifade ediliyor. Doğrudur, fakat bunun kullanımı yok. Bilgi çağında iletişim teknolojisinin çok yoğun kullanıldığı bir ortamda ne yazık ki oda yönetimi elektronik postaya gereken önemi verememiştir. Beyannamelerin meslek mensuplarınca imzalanmasının kanun haline getirildiği ifade ediliyor, doğrudur. Fakat ne yazık ki sizler tarafından imzalanan beyannamelerin takip edilmesi ve karşılığında usulsüzlük cezalarının mükelleflere kesilmesi ifade ediyorum ki üzülerek söylüyorum ki temin edilememiştir. İşlerinde teminat iadesinin meslek mensuplarınca ..... ifade edilmesine rağmen ne yazık ki üzülerek söylüyorum Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından meslek mensupları dikkate .... sadece sigorta müdürlükleri tarafından değil ne yazık ki ....... tarafından da gereken itibar biz meslek mensuplarına gösterilmemektedir. Bunu üzülerek ifade etmek istiyorum. ... Olumlu bir gelişme fakat bunun nasıl yürürlükte tutulacağı konusunda ciddi endişelerimiz var. Gümrük beyannamelerinde meslek mensuplarının isminin yazılması zorunlu hale getirilmiş, iyi güzel de sadece beyannamelerde isim yazılması ne derece ......... Staj ve sınav yönetmeliklerinin yeniden düzenlemesi güzel bir gelişme. Fakat üzülerek söyleyeyim ki staja başlama sınavı ÖSYM tarafından yapılması önerisinde bulunulmuş ve bunun gerçekleştirilmesine .......... ve bu sınavda staja başlama sınavı ilk ayağı ne yazık ki yasa teklifinde de ifade edildiği gibi test usulünde yapılacaktır. Ben eski yönetmeliğe tabi bir mali müşavir olarak İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olmama nedeni ile vergi hukukunda yaklaşım .... meslek mensubu olarak vergi hukuk ve meslek .........ÖSYM aracılığı ile test tekniğine göre sınav yapmasını şiddetle eleştiriyorum. Burada sayın milletvekillerimiz, sayın genel başkanımız, sayın oda başkanımız benim de katıldığım güzel bir görüşte bulundular, eğitim her şeyin başı eğitim. Peki güzelde test tekniği ile nasıl bir eğitim sağlanacak sizlere sormak istiyorum. Zaten yeni sınav yönetmeliği ile ....... ....... mevzuatı yeminli mali müşavir sınavı konusu olabilir. Muhasebe ve istatistik dersi 3 farklı sınav konusu yapıldı. Yani kısaca meslek mensuplarının eğitilmesinin önüne set çekiliyor. Bu aşamadan sonra birde test tekniğine geçilmesini şiddetle eleştiriyor ve karşı çıkıyorum.


Kataloq: docs -> yayinlar -> GenelKurullar
GenelKurullar -> Yahya Arıkan Bir tane birinci önergeyi bir arkadaş takip etsinler
GenelKurullar -> Hemen herkes her kurum her kuruluş siyasetle uğraşırken ister istemez siyasetle uğraşmak durumunda olacaksınız başka türlü Türkiye’de ki gelişmelere müdahale etme şansınız olmayacak
GenelKurullar -> Yahya Arıkan İstanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odasının 6
GenelKurullar -> Yahya Arıkan
GenelKurullar -> Divan başkanı
yayinlar -> Değerli medya mensupları
GenelKurullar -> Yahya Arıkan Bir tane birinci önergeyi bir arkadaş takip etsinler
GenelKurullar -> 4. olağan genel kurul
GenelKurullar -> Yahya Arıkan Bir tane birinci önergeyi bir arkadaş takip etsinler
GenelKurullar -> Üyelere yapılan sosyal yardım aldığımız bilgilere göre olan bir meslektaşımızın bürosunun yanması neticesinde uğradığı zararı telafi etmeye yöneliktir

Yüklə 108,66 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə