Azerbaycan Cumhuriyeti’nin


Madde 57. Gümrük rejiminin muhtevasıYüklə 0,94 Mb.
səhifə2/14
tarix18.06.2018
ölçüsü0,94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Madde 57. Gümrük rejiminin muhtevası.
Gümrük arazisinde malların imali (işlenmesi) – ihraç gümrük rejimine uygun olarak imal ürünlerinin Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük arazisinin sınırları dışına çıkarılması koşulu ile, ekonomik siyaset önlemleri uygulanmadan ve ithal gümrük rüsumları ve vergiler iade edilmekle, yabancı malların Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük arazisinde belirlenmiş kurala uygun olarak imal için kullanılmasından ibaret gümrük rejimidir.
Madde 58. Malların imali üzere işlemler
Malların imali üzere işlemler aşağıdakilerdir:

 • montaj, toplama ve diğer mallara uygunlaştırışma da dahil, malların hazırlanması;

 • malın imalı ve tekrar imali;

 • restore olunma ve düzene sokulma da dahil, malın onarımı;

 • imal ürünlerinin üretimine hizmet eden veya üretimi kolaylaştıran bazı malların tümüyle ve kısmen kullanılması;

Malların imali üzere ayrı ayrı işlemlerin sınırlanmasını, Azerbaycan mallarının kullanılmasının mümkünlüğü ve kuralları da dahil olmakla imal işlemlerinin koşullarını Azerbaycan Cumhuriyeti’nin muvafık icra hakimiyeti organları ile mutabakata vardırmakla Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organı belirler.

Madde 59. Gümrük arazisinde malların imali için lisans
Gümrük arazisinde malların imali için lisans verilmesi kuralını Azerbaycan Cumhuriyeti’nin muavfık icra hakimiyeti organı belirler. Gümrük arazisinde malların imali için lisans Azerbaycan vatandaşlarına Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organı tarafından aşağıdaki koşullarla verilir:

 • Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organının belirlediği durumlar istisna edilmekle getirilen malları imal ürünleri ile eşitlemek mümkün olursa;

 • İmal etme imal ürünlerinin ihracına veya Azerbaycan Cumhuriyeti’nin üretim güçlerinden kullanılmasına yardım ederse;

 • Gümrük işi konusunda Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanununa uyulmasının sağlanılması için, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organının belirlediği diğer talepler yerine getirildiği takdirde;

 • Gümrük arazisinde malların imali için lisansı Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organı feshede veya geri alabilir.

Lisans verildiği zaman esas hesap edilmiş Malumatın yanlış olduğu açıklığa kavuşturulduğu takdirde veya belirlenmiş kurallara uyulmadan verilmiş ise, lisans feshedilir. Feshetme konusunda karar alındığı tarih itibari ile yürürlük kazanır.

Sahibi mecellenin bu faslının taleplerine uymadığı takdirde veya gümrük arazisinde malların imali da Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ekonomik siyasetine uygun olmadığı takdirde, lisans geri alınır. Geri alma bu konuda karar alındığı tarihten geçerlilik kazanır.Madde 60. Gümrük arazislerinde malların imal süreleri.
Gümrük arazisinde mallar Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organının belirlediği kurala uygun, Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organı tarafından belirlenen sürelerde imal edilmelidir. Sürelerin belirlenmesi malların imal sürecinin ve imal ürünleri üzerinde emir verilmesinin ekonomik yönden hak kazanan devamlılığına dayanmalıdır.

Madde 61. İmal ürünlerinin zorunlu hasılat miktarı
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük organları gümrük amaçları için malların imali sonucunda elde edilen ürünlerin zorunlu hasılat miktarını belirleyebilir. Gümrük amaçları için imal ürünlerinin zorunlu üretim miktarının belirlenmesi kuralını Azerbaycan Cumhuriyeti’nin muvafık icra hakimiyeti organı ile mutabakat sağlamakla Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organı belirler.

Madde 62. İthal gümrük rüsumlarının, vergilerin tutarının iade edilmesi

Bu Mecelle’nin hükümlerine uyulması koşulu ile, imal ürünleri Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük sınırından geçirildiği günden itibaren en geç iki yıl zarfında çıkarıldığı takdirde, imal ürünleri ihraç gümrük rejimine uygun olarak çıkarıldığı zaman Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organı tarafından ithal gümrük rüsumlarının, vergilerin tutarı iade edilir.Madde 63. İhraç gümrük rüsumlarından, vergilerden ve ekonomik siyaset önlemleri uygulanmaktan muaf tutma
Gümrük arazisinde imal için kullanılmış yabancı mallar ve onların ürünleri ihraç gümrük rüsumlarından, vergilerden muaf tutulur. Gösterilen mallara ve ürünlere ekonomik siyaset önlemleri uygulanmaz.
10. FASIL. GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA

MALLARIN İMALİMadde 64. Gümrük rejiminin muhtevası
Gümrük kontrolü altında malların imali – Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük arazisinde yabancı mallardan gümrük rüsumları ve vergiler kesilmeden, keza onlar için ekonomik siyaset önlemleri uygulanmadan belirlenmiş kurala uygun olarak gümrük kontrolü altında kullanılması ve sonradan imal ürünlerinin serbest devriye için bırakılışı veya diğer gümrük rejimi altında yerleştirilmesinden ibaret gümrük rejimidir.

Madde 65. Gümrük kontrolü altında malların imalinin gerçekleştirilmesi
Gümrük kontrolü altında malların imali bu Mecelle’nin 59 – 62 ve 64. maddelerinin hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilir.

Madde 66.Gümrük Rejiminin Kullanılmasının sınırlandırılması.
Gümrük kontrolü altında malların imalinden ekonomik siyaset önlemlerine uyulmasından ve malların kaynak memleketinin belirlenmesi kurallarından kaçınmak için faydalanılmaz.

Gümrük kontrolü altında malların imalinde gümrük rejiminden faydalanılmasına müsaade edilmeyen hususları Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organı belirler.


11.FASIL. GEÇİCİ İTHAL (İHRAÇ)
Madde 67. Gümrük rejiminin muhtevası
Malların geçici ithalı (ihracı) – Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük arazisinde veya onun dışında gümrük rüsumlarından vergilerden tamamen veya kısmen muaf tutulmakla, keza ekonomik siyaset önlemleri uygulamadan malların kullanılmasına müsaade eddilmesinden ibaret gümrük rejimidir.

Doğal aşınma veya malların kullanılması sonucunda değişiklikler, keza normal ortamda taşınma ve korunma kayıpları istisna edilmekle, geçici ithal (ihraç) edilen mallar değişmez durumda iade edilmelidir.


Madde 68. Malların gümrük rejimi altında yerleştirilmesinin koşulları
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organının belirlediği kurallarla gümrük ödemelerinin ödenilmesi sağlanılmakla malların geçici ithaline (ihracına) müsaade edilir.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin muvafık icra hakimiyeti organı, geçici ithaline (ihracına) müsaade edilmeyen malların kategorilerini (gruplarını) belirler.


Madde 69. Malların geçici ithal (ihracı) için müsaade
Malların geçici ithali (ihracı) için müsaadeyi Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organının belirlediği kurala uygun olarak Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük organları verir.

Malların itibarlı olarak eşit duruma getirilmesini sağlamak olanak dışı olduğu takdirde, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük organları malların geçici ithaline (ihracına) müsaade etmezler.


Madde 70. Malların geçici ithal (ihraç) süreleri
Malların geçici ithal (ihraç) süreleri Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük organlarınca belirlenir ve bir kural olarak bu tür ithalin (ihracın) amaçları ve koşulları göz önünde tutulmakla iki yıldan fazla olmamalıdır.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organı ayrı ayrı mal kategorileri için daha az ve daha çok geçici ithal (ihraç) süreleri belirliyebilir.

Gösterilen sürelerin uzatılması Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organının belirlediği kurala uygun olarak Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarınca gerçekleştirilir.
Madde 71. Gümrük rüsumları,vergileri ödemekten muaf tutma
Geçici ithal (ihraç) edilen malların gümrük rüsumu ve vergilerin ödenilmesinden tamamen ve kısmen muaf tutulması kurallarını Azerbaycan Cumhuriyeti’nin muvafık icra hakimiyeti organı belirler.

Mallar gümrük rüsumlarından, vergilerden kısmi olarak muaf tutuldukları takdirde, malların serbest devriye için bırakılışı veya ihraç gümrük rejimine uygun yürütülmesi zamanı ödenilmeli olan tutarın yüzde üçü (üç faiz) her ay ödenilir.

Gümrük rüsumlarından, vergilerden kısmi olarak muaf tutmakla geçici ithal (ihraç) zamanı kesilen gümrük rüsumlarının, vergilerin genel tutarı ithal (ihraç) anı için malların serbest devriyeye çıkarılışı veya ihraç gümrük rejimine uygun yürütülmesi için ödenilmeli olan gümrük rüsumlarının, vergilerin tutarından fazla olmamalıdır.

Gösterilen tutarlar eşit olduğu durumlarda, bu mallar konusunda ekonomik siyaset önlemleri uygulanmamak koşulu ile, mallar serbest devriye için bırakılmış veya ihraç gümrük rejimine uygun yürütülmüş hesap edilir.


Madde 72. Belirlenmiş geçici ithal (ihraç) süreleri sona erdikten sonra mallarla ilgili alınan önlemler.
Belirlenmiş süreler sona eren gün geçici ithal (ihraç) edilmiş mallar iade edilmediği takdirde, onlar diğer gümrük rejimi için beyan edilmeli, yahut sahibi Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük organları olan geçici bekleme anbarlarına veya Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları tarafından belirlenen diğer yerlerde yerleştirilmelidir.


Madde 73. Geçici ihraç edilmiş malların mahvolma, kaybedilme, noksanlık veya yabancı devlet organlarının ve görevli kişilerinin kanun dışı eylemleri sonucunda iade edilmemesi
Malları geçici ihraç etmiş ve belirlenmiş sürelerde iade etmemiş kişi, doğal aşınma veya malların kullanılması sonucunda değişiklikler, keza normal ortamda taşıma ve koruma kayıpları, keza malların kaza ve karşısı önlenmez gücün etkisi sonucunda mahvolması veya tamamen kaybedilmesi, yahut da yabancı devlet organlarının veya görevli kişilerinin Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanunları bakımından kanunsuz hareketleri neticesinde sahiplilikten çıkması olayı Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Dış ülkelerdeki konsolosluklarınca onaylandığı durumlarda Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları karşısında sorumluluk taşımaz.

Malların geçici ithalini yapmış ve belirlenmiş sürelerde geri çıkarmamış kişi doğal aşınma veya malların kullanılması sonucunda değişiklikler, yahut normal ortamda taşınma ve koruma kayıpları, keza malların kaza veya karşısı önlenemez gücün etkisi sonucunda mahvolma veya her zaman için kaybedilmesi, yahut da kişilerin kanundışı eylemleri sonucunda sahiplikten ayrılması olayı Azerbaycan Cumhuriyeti’nin yetkili devlet organları tarafından onaylandığı hallerde Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları karşısında sorumluluk taşımaz. (organlarına karşı sorumlu değildir).


12. FASIL. SERBEST GÜMRÜK BÖLGESİ, SERBEST ANBAR.
Madde 74. Gümrük rejimlerinin muhtevası
Serbest gümrük bölgesi ve serbest anbar – yabancı ülkelerden detirilen mallardan gümrük rüsumları ve vergiler kesilmeden, aynı zamanda gösterilen mallara ekonomik siyaset önlemleri uygulanmadan onların muvafık arazi sınırlarından veya binalarda (yerlerde) yerleştirilmesi ve kullanılmasından, Azerbaycan mallarının ise bu Mecelle ile belirlenen kuralda ihraç gümrük rejimine muvafık olarak malların çıkarılmasına uygulanan koşullarla yerleştirilmesi ve kullanılmasından ibaret gümrük rejimidir.
Madde 75. Serbest gümrük bölgesinin oluşturulması

Serbest gümrük bölgesi Azervbaycan Cumhuriyeti kanunu ile belirlenmiş kurala uygun olarak oluşturulur.

Serbest gümrük bölgesinin faaliyeti bu Mecelle’nin veya bu tür bölgeler konusunda Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanun tutanaklarının taleplerine uygun olmadığı takdirde, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin muvafık icra hakimiyeti organı serbest bölgesi oluşturulması (kurulması) konusunda kararını feshetmek hakkına sahiptir.
Madde 76. Serbest anbar tesis etmek için lisans
Serbest anbar Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organından lisans alındıktan sonra tesis edilebilir.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin muvafık icra hakimiyeti organının belirlediği kurallarla Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organı serbest anbar tesis etmek için lisans verir ve onun faaliyet süresini belirler.

Serbest anbar tesis etmek için lisans verilmesine göre Azerbaycan Cumhuriyeti muvafık icra hakimiyeti organının belirlediği miktarda ücret kesilir.

Serbest anbar tesis etmek için lisans veren organ, onu feshedebilir, geri alabilir, keza onun faaliyetini durdurabilir.

Lisans verildiği zaman temel hesap edilen bilginin yanlış olduğu veya onun belirlenmiş kurallara uyulmadan verildiği açıklığa kavuşturulduğu takdirde, lisans feshedilir.

Serbest anbar sahibi mecellenin bu faslının taleplerine uymadığı veya anbarın faaliyet göstermesi bundan sonra Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ekonomik siyasetine uygun gelmediği takdirde lisans geri alınır.

Serbest anbar sahibinin kendi haklarından suistimal etmesi hakkında eylemlere yeteri kadar esaslar olduğu takdirde, lisansın faaliyeti üç ay kadar süresinde durdurula veya feshedilebilir. Lisansın feshedilmesi, geri alınması veya faaliyetinin geçici olarak durdurulması konusunda karar alındığı tarihten yürürlük kazanır.

Lisans feshedildiği veya geri alındığı takdirde onun verilmesi için kesilmiş ücret iade edilmez.


Madde 77. Serbest gümrük bölgelerinde ve serbest anbarlarda mallarla yürütülen işlemler.
Serbest gümrük bölgeleri ve serbest anbarlarda bu Mecelle’nin hükümlerine uymak koşulu ile malların perakende satışı istisna edilmekle, mallarla üretim ve ticari işlemler yapılmasına müsaade edilir.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanununa uyulmasını sağlamak amacı ile, malların karakterine bağlı olarak, serbest gümrük bölgelerinde ve serbest anbarlarda mallarla yapılan işlemlere yasaklar ve sınırlamalar getirelebilir. Bu tür yasaklamaları ve sınırlamaları serbest gümrük bölgesi konusunda, Azerbaycan Cumhuriyeti muvafık icra hakimiyeti organı, serbest anbarlar konusunda ise Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organı belirler.

Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları serbest gümrük bölgelerinde ve serbest anbarlarda mallarla ilgili muameleler yapılmasını bu Mecelle’nin ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin diğer kanun tutanaklarının hükümlerine uymayan ayrı ayrı kişiler için yasaklayabilir.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin muvafık icra hakimiyeti organı ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organı kendi yetkileri çerçevesinde ayrı ayrı kategoriden olan malların serbest gümrük bölgelerine getirilmesini veya onların serbest anbarlarda yerleştirilmesini sınırlaya ve yahut yasaklayabilir.


Madde 78. Malların serbest gümrük bölgelerinde ve serbest anbarlarda yerleşme süresi
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin serbest gümrük bölgelerinde ve serbest anbarlarında mallar sınırsız sürelerde yerleştirilebilir.
Madde 79. Serbest gümrük bölgelerinde ve serbest anbarlarda gümrük işi konusunda Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanununa uyulmasının sağlanılması
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük organları yeteri kadar esaslar olduğu takdirde, serbest bölgelerde ve serbest anbarlarda olan mallara gümrük kontrolünü gerçekleştirmek hakkına sahiptir.

Serbest gümrük bölgesinde gümrük işi ile ilgili bina ve yardımcı yapıların inşaatına Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organından önceden mutabakat elde edilmesi koşulu ile müsaade edilir.

Serbest gümrük bölgelerine getirilen ve serbest anbarlara yerleştirilen, keza onların arazisinden çıkarılan malların gümrük işlemleri Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organının belirlediği kolaylaştırılmış (sadeleştirilmiş) kuralda gerçekleştirilebilir.
Madde 80. Serbest gümrük bölgelerinde ve serbest anbarlarda olan malların kaydı (sayımı)

Serbest gümrük bölgelerinde mallarla işlemleri yürüten kişiler ve serbest anbarların sahipleri getirilen, çıkarılan, korunan, hazırlanan, imal edilen, satın alınan ve satılan malların kaydını yürütür ve bu mallar konusunda Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarına, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organının belirlediği kural gereğince rapor verirler. Serbest gümrük bölgelerinde ve serbest anbarlarda malların maruz kaldığı tüm değişiklikler kayıt belgelerinde gösterilmelidir.


Madde 81. Serbest Anbarlar ve Onların Sahiplerine Ait Talepler
Serbest anbar tesis edilmesi için öngörülen bina veya diğer yer, gümrük kontrolünü sağlamak amacı ile gerekli olan kurala uygun yapılmalı, gerekli durumlarda onlar iki bağlayıcı sistemle techiz edilmeli ve bu sistemlerden biri Azerbaycan Cumhuriyeti Gümrük organının emrinde olmalıdır.

Serbest anbar sahibi yalnız Azerbaycan vatandaşı olabilir.

Serbest anbar sahibinin görevleri şunlardır:


 • anbarda olan malların gümrük kontrolü dışına çıkarılmasna müsaade etmemek;

 • gümrük kontrolünün gerçekleştirilmesini zorlaştırmamak;

 • serbest anbar tesis edilmesi için verilen lisansın koşullarına uymak, gümrük kontrolünün ve gümrük muamelelerinin gerçekleştirilmesi için Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının görevli kişilerinin serbest anbarlara dahil olmaları için ortam oluşturmak, Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının kanuni taleplerini yerine getirmek.Madde 82. Gümrük rüsumlarının, vergilerinin kesilmesi ve ekonomik siyaset önlemlerinin uygulanması
Yabancı malların ve Azerbaycan mallarının serbest gümrük bölgelerine getirilmesi veya onların serbest gümrük zonalarına yerleştirilmesi zamanı gümrük rüsumları, vergiler kesilmez, ekonomik siyaset önlemleri uygulanmaz.

Mallar serbest gümrük bölgeleri arazisinden ve serbest anbarlardan Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük arazisinin diğer kısmına getirildiği zaman veya mallar serbest gümrük bölgelerinin arazisinden ve serbest anbarlardan Azerbaycan Cumhuriyeti’nin sınırları dışına toptan satış biçiminde çıkarıldığı zaman malın kaynağına bağlı olarak gümrük rüsumları, vergiler kesilir ve ekonomik siyaset önlemleri uygulanır.

İlgili kişinin ricası üzerine Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organının belirlediği kural gereğince malın kaynağını sertifika ile onaylar.

İhraç zamanı kaynak hakkında sertifika olmadığı takdirde, ihraç gümrük rüsumlarının, vergilerin kesilmesi ve ekonomik siyaset önlemlerinin uygulanması amacı ile mallar Azerbaycan malları, diğer amaçlar için ise yabancı mallar hesap edilir.Madde 83. İhraç gümrük rejimine uygun çıkarılması öngörülen malların gümrük rüsumlarından, vergilerden muaf tutulması, yahut ödenilmiş tutarların iade edilmesi
İhraç gümrük rejimine uygun Azerbaycan Cumhuriyeti’nin sınırları dışına çıkarılması öngörülen mallar serbest gümrük bölgelerine getirildiği zaman veya serbest anbarlara yerleştirildiği zaman, bu tür muaf tutma veya iade etme malların gerçekten çıkarılması için öngörülmüş ise, bu tür mallar gümrük rüsumlarından, vergilerden muaf tutulur veya ödenilmiş tutar iade edilir. Bu tür malların gerçekten çıkarılması gümrük rüsumlarının, vergilerin iade edilmesi onları muaf tutma gününden başlamakla, altı aydan geç olmamakla gerçekleştirilir.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin sınırları dışına çıkarılmalı olan mallar serbest gümrük bölgeleri arazisinden ve serbest anbarlardan Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük arazisinin diğer kısmına iade edildiği zaman veya belirlenmiş sürelerde gerçek çıkarma gerçekleştirilmediği takdirde, gümrük rüsumları, vergiler, keza Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Milli Bankası’nın verdiği krediler üzere bu bankanın belirlediği derecelerle onlardan faiz alınır.Madde 84. Gümrük ödemelerinin ödenilmesi için sorumluluk
Malları serbest gümrük bölgesine getiren veya serbest anbara yerleştirilen kişi gümrük ödemelerinin ödenilmesi için sorumluluk taşır.

Madde 85. Serbest Anbarların Feshedilmesi
Lisansın faaliyet süresinin sona ermesine veya anbar sahibinin isteğine göre, keza Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organınca bu Mecelle’de belirlenmiş kurala uygun lisansın feshedilmesi veya geri alınması sonucunda serbest anbar feshedildiği zaman bu konu hakkında karar kabul edildiği tarihten itibaren serbest anbar geçici bekleme anbarına çevrilir. Geçici bekleme anbarından malların korunması bu Mecelle’ye uygun olarak gerçekleştirilir. Malların geçici koruma anbarlarında yerleşmesinin toplam süresi altı aydan fazla olmamalıdır.

Lisans feshedildiği takdirde, serbest anbarda bulunan mallar anbara dahil olduğu tarihten tekrar gümrük muamelesine tabi tutulur. Feshedilmiş anbarda malların tüm koruma süresi için anbar sahibinden Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları tarafından tesis edilmiş geçici bekleme anbarlarında koruma için belirlenmiş miktarda gümrük ücretleri kesilir.

Lisans geri alındığı takdirde, anbarda bulunan mallar geri alma hakkında kararın alındığı tarih itibari ile tekrar gümrük muamelesine tabi tutulur. Feshedilmiş anbarda mallar korunmasına göre, lisansın geri alınması hakkında karar alındıktan sonra anbar sahibinden, Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları tarafından tesis olunmuş geçici bekleme anbarlarında koruma için belirlenmiş miktarda gümrük ücretleri kesilir.

Lisansın faaliyeti durdurulduğu takdirde yabancı malların anbara yerleştirilmesi gümrük rüsumları, vergiler ödenilmekle ve ekonomik siyaset önlemleri uygulanmakla gerçekleştirilir, yerleştirilen Azerbaycan mallarına ilişkide ise gümrük rüsumlarından ve vergilerden muaf tutma veya gümrük rüsumlarının vergilerinin iade edilmesi uygulanmaz.


13. FASIL. GÜMRÜK ARAZİSİ DIŞINDA

MALLARIN İMALİ (İŞLENMESİ)Madde 86. Gümrük rejiminin muhtevası
Gümrük arazisi dışında malların imali – Azerbaycan mallarını ekonomik siyaset önlemleri uygulamadan ihraç ederek, onların Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük arazisi dışında imal için kullanılmasından ve sonra imal ürünlerinin, tamamen veya kısmen gümrük rüsumlarından, vergilerden muaf tutmakla ve onlara karşı ekonomik siyaset önlemleri uygulamadan, bu ürünlerin Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük arazisinde serbest devriye için çıkarılmasından ibaret gümrük rejimidir.

Madde 87. Gümrük arazisi dışında malların imali için muameleler.
Mallar gümrük arazisi dışında imal edildiği zaman, bu Mecelle’nin 58. maddesinin birinci kısmında gösterilen muameleler gerçekleştirilebilir.

Azerbaycan Cumnuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organı, Azerbaycan Cumhuriyeti muvafık icra hakimiyeti organı ile mutabakat sağlamakla gümrük arazisi dışında malların imali üzere ayrı ayrı muamelelere sınırlamalar getirilebilir.Madde 88. Gümrük rejimini kullanmayı istisna eden durumlar
Gümrük arazisi dışında malların imali gümrük rejiminden aşağıdaki durumlarda faydalanılamaz:

 • Eğer malların ihracı, ithal gümrük rüsumlarının, vergilerin iade edilmesini, onlardan muaf tutmayı, yahut ihraç zamanı yapılan ödemeleri talep etmek için sebep olduğu takdirde;

 • eğer malların ihracından önce ithal gümrük rüsumlarından, vergilerden tamamen muaf tutulmakla serbest devriyeye çıkarılmış ise, muaf tutmanın kullanma sona ermesine kadar;

 • Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organı, Azerbaycan Cumhuriyeti muvafık icra hakimiyeti organı ile mutabakata dayalı olarak belirlediği diğer durumlarda.Madde 89. Gümrük arazisi dışında malların imali için lisansı
Gümrük arazisi dışında malların imali Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organından lisans alındıktan sonra gerçekleştirilebilir.

Adı geçen lisans Azerbaycan vatandaşlarına şu koşullarla verilir: 1. Eğer Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük organı imal ürünlerinin ihraç olunmuş malların imali sonucunda alındığı belirlemesi mümkün hesap ettiği takdirde;

 2. Eğer malların gümrük arazisi dışında imal edilmesi Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ekonomik çıkarlarını ciddi olarak zarara sokmadığı takdirde.

Maların gümrük arazisi dışında imal olunmasına lisans verilmesi kuralını Azerbaycan Cumhuriyeti’nin muvafık icra hakimiyeti organı belirler.

Malların gümrük arazisi dışında imal olunması için lisans, veren organ feshede veya geri alabilir.

Lisans verildiği zaman esas hesap edilen bilginin yanlış olduğu açıklığa kavuşturulduğu veya onun belirlenmiş kurala uyulmadan verildiği meydana çıktığı takdirde lisans feshedilir. Feshetme konusunda karar kanuna uygun olarak belirlenen ve bu kararda gösterilen tarihde yürürlük kazanır.

Sahibi mecellenin bu faslında gösterilen taleplere uymadığı veya malların gümrük arazisinde imali Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ekonomik siyasetine uygun olmadığı takdirde, lisans geri alınır. Geri alma konusunda karar alındığı an itibariyle geçerlilik kazanır.Madde 90. Gümrük arazisi dışında malların imal süresi
Gümrük arazisi dışında malların imali, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yerine getiren icra hakimiyeti organının belirlediği kuralda Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının belirlediği müddetlerde gerçekleştirilmelidir. Sürelerin belirlenmesi malların imali sürecinin ekonomik yönden esaslandırılmış sağlamlığına uygun olmalıdır.
Madde 91. Gümrük arazisi dışında imal ürünlerinin hasılat Miktarı

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük organları gümrük arazisi dışında malların imali sonucunda elde edilen ürünlerin zorunlu hasılat miktarını belirliyebilir.

Gümrük arazisi dışında imal ürünlerinin zorunlu hasılat miktarını belirlemek kurallarını Azerbaycan Cumhuriyeti muvafık icra hakimiyeti organı ile birlikte Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organı belirler.

Madde 92. İmal ürünlerinin yabancı mallarla değiştirilmesi
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin muvafık icra hakimiyeti organının belirlediği kurala uygun olarak, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin çıkarları göz önünde tutulmakla müstesna durumlarda imal ürünlerinin yabancı mallarla değiştirilmesine müsaade edilebilir.
Madde 93. İmal için çıkarılan malların mahvolması, kaybedilmesi veya yabancı devlet organlarının, görevli kişilerinin kanun dışı faaliyetleri sonucunda iade edilmemesi
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük arazisi dışında malların imali için lisans almış ve belirlenmiş sürelerde malları veya imal ürünlerini geri getirmiyen kişi, ürünlerinin kaza veya karşısı önlenmez gücün etkisi sonucunda mahvedilmesi kaybedilmesi ve yahut malların Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanununa göre yabancı devlet organı veya görevli kişinin hukuk dışı (hukuki karşıt) faaliyeti sonucunda bozulması Azerbaycan Cumhuriyeti’nin yabancı memleketlerdeki konsoloslukları tarafından onaylandığı durumlarda Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organına karşı sorumluluk taşımaz.

Madde 94. Mallar imal için çıkarıldığı zaman gümrük rüsumlarının vergilerin uygulanması
İmal için çıkarılan mallar için ihraç gümrük rüsumları, vergiler kesilir ve mecellenin bu faslının hükümlerine uyulmak koşulu ile imal ürünleri Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük arazisinde serbest devriye için bırakıldıktan sonra onların tutarı iade edilir. İade edilmiş tutarlardan faiz (yüzdeler) kesilmez.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin muvafık icra hakimiyeti organı ile mutabakat sağlamakla, Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organının belirlediği kurala uygun Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının aldığı kararlara dayalı olarak mallar kesilen gümrük rüsumlarından muaf tutulabilir, mallardan kesilen vergiler ise gümrük arazisi dışında imal için götürüldüğü zaman iade edilebilir.


Madde 95. İmal ürünlerinin ithal gümrük rüsumları ve vergilerden muaf tutulması

Malların gümrük arazisi dışında imali için lisans almış kişi veya onun gümrük aracısı (brokeri) tarafından imal ürünleri serbest devriye için beyan edildiği takdirde bu ürünler tamamen veya kısmen gümrük rüsumlarından, vergilerinden muaf tutulabilir.

Malların serbest devriye için başlangıç çıkışında kusurluluğu göz önünde tutulan durumlar istisna edilmekle, imal için götürülen mallar bedelsiz olarak onarılmasına Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük organı emin olduğu takdirde, ithal gümrük rüsumlarından, vergilerden tamamen muaf tutulabilir.

Çıkarılmış mallar bedel karşılığında onarıldığı veya imal üzere diğer işlemlere tabi tutulduğu takdirde, ithal gümrük rüsumlarından, vergilerinden kısmen muaf tutmağa müsaade edilir. Gümrük rüsumlarının, vergilerin tutarı imal ürünü için uygulanan derecelere, onarımın veya imal üzere diğer muamelelerin değeri artırılmakla belirlenir.


14. FASIL. MALLARIN İHRACI
Madde 96. Gümrük rejiminin muhtevası
Malların İhracı – malların Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük arazisinden bu araziye iade etmek konusunda taahhüt altına girmeden çıkarılmasından ibaret gümrük rejimidir.
Madde 97. Malların ihracı için gerekli talepler
Malların ihracı, ihraç gümrük rüsumlarına, vergilerine, diğer gümrük ödemelerine uyulması, ekonomik siyaset önlemlerine uyulması, bu Mecelle’de ve gümrük işi alanında Azerbaycan Cumhuriyeti’nin diğer kanun tutanaklarında öngörülen taleplerin yerine getirilmesi koşulu ile gerçekleştirilir.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin vergi kanununa uygun olarak ihraç zamanı mallar vergiden muaf tutula veya ödenilen vergi tutarları iade edilebilir.


Madde 98. İhraç gümrük rejiminde malların çıkışı
Doğal aşınma sonucunda değişiklikler veya normal ortamda taşınma ve koruma kayıpları istisna edilmekle, ihraç gümrük rejimi ile çıkarılan (üretilen) mallar Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük arazisi dışına çıkarıldığı zaman gümrük beyannamesinin kabul edildiği andaki durumda olmalıdır.
15. FASIL. MALLARIN TEKRAR İHRACI

Madde 99. Gümrük Rejimlerinin MuhtevasıMalların Tekrar İhracı – yabancı malların bu Mecelle’ye ve gümrük işi üzere Azerbaycan Cumhuriyeti’nin diğer kanun tutanaklarına uygun olarak, ithal gümrük rüsumları, vergiler kesilmeden veya iade edilmekle, keza ekonomik siyaset önlemleri uygulanmadan Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük arazisi dışına ihraç olunmasından ibaret gümrük rejimidir.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nde gümrük işini yürüten muvafık icra hakimiyeti organının belirlediği kuralda Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları, Azerbaycan Cumhuriyeti kanun tutanaklarında ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin devletler arası anlaşmalarında belirlenen diğer durumlarda ise muvafık icra hakimiyeti organının müsaadesi ile malların tekrar ihracına müsaade edilir.


Madde 100. Malların Tekrar İhraç Koşulları
Mallar Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük arazisine getirildiği zaman, doğrudan doğruya ve yalnız tekrar ihraç için getirildiği Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organına beyan edildiği takdirde, onlardan ithal gümrük rüsumları, vergiler kesilmez, ekonomik siyaset önlemleri uygulanmaz. Bu tür malların gerçekten götürülmesi gümrük beyannamesi kabul edildiği günden başlamakla altı aydan geç olmamaksızın gerçekleştirilmelidir. Bu sürede mallar gerçekten çıkarılmadığı takdirde, gümrük rüsumları, vergiler, keza Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Bankası’nın verdiği krediler üzere bu bankanın belirlediği derecelerle onlardan faizler alınır.

Tekrar ihraç edilen mallar götürüldüğü zaman, onlar için ödenilmiş ithal gümrük rüsumları, vergiler şu koşullarla iade edilir: • doğal değişiklikler sonucunda veya normal ortamda taşınma ve koruma kayıpları istisna edilmekle, tekrar ihraç edilen mallar ithal olunduğu andaki durumunda ise;

 • malların tekrar ihracı ithal anından başlamakla iki yıl süresinde gerçekleştirilir ise;

 • tekrar ihraç edilen mallar gelir elde etmek amacı ile kullanılmadığı takdirde.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin muvafık icra hakimiyeti organınca belirlenen durumlar istisna edilmekle, tekrar ihraç edilen mallar çıkarıldığı zaman, götürme için yürürlükte olan ihraç gümrük rüsumları, vergiler kesilmez, ekonomik siyaset önlemleri uygulanmaz.
16. FASIL. MALLARIN İMHA EDİLMESİ
Madde 101. Gümrük rejiminin muhtevası
Malların imha edilmesi – yabancı malların gümrük rüsumları, vergiler kesilmeden, keza mallara karşı ekonomik siyaset tadbirleri uygulanmadan onların gümrük kontrolü altında kullanmak için yararsız duruma getirilmesi de dahil olmakla imha edilmesinden ibaret gümrük rejimidir. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Kanunu ile belirlenmiş müstesna durumlarda tekrar ithal edilen mallara ve diğer Azerbaycan mallarına da bu rejim uygulanabilir.

Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının müsaadesi ile mallar imha edilebilir. Çevreyi zarara uğratacağı halde ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organının belirlediği diğer durumlarda malların imha edilmesine müsaade edilmez.


Madde 102. Malların imha edilmesi ile ilgili masraflar ve oluşan tullantılar
Malların imha edilmesi ve oluşan atıkların zararsız duruma getirilmesi devlet kontrolünde ve onların sahibinin geliri hesabına yapılır. Malların mahvedilmesi sonucunda oluşan atıklar gümrük kontrolünde olan yabancı mal gibi muvafık gümrük rejimi altında yerleştirilmelidir.
17. FASIL. DEVLETİN LEHİNE (HAYRINA) OLARAK

MALDAN İMTİNA


Madde 103. Gümrük rejiminin muhtevası maldan İmtina
Maldan imtina gümrük rüsumları, vergiler kesilmeden, keza ekonomik siyaset önlemleri uygulanmadan kişinin maldan imtina etmesinden ibaret gümrük rejimidir.

Mecellenin bu faslının hükümlerine uygun olarak devletin lehine (hayrına) maldan imtina edilmesine Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Kanunu ile belirlenen kurala uygun olarak, Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının izni ile müsaade edilir.


Madde 104. Maldan imtina edilmesi ile ilgili masraflar
Mecellenin bu faslının hükümlerine uygun olarak imtina edilmiş malların devletin emrine verilmesi, devlet için herhangi bir masrafın karşılanmasına neden olmamalıdır.
18. FASIL. AZERBAYCAN CUMHURİYETİ’NİN GÜMRÜK

SINIRINDAN NAKLİYE ARAÇLARININ VE MALLARIN

AYRI AYRI ÇEŞİTLERİNİN GEÇİRİLMESİ
Madde 105. Nakliye araçlarının geçirilmesi.
Nakliye araçları, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük sınırından onlar için uygulanan gümrük rejimine uygun olarak geçirilir.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük sınırından geçen nakliye araçları, keza mal kısmında Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük sınırından geçirilen nakliye araçları Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük organı tarafından belirlenen yerde korunmalıdır. Bu talebe uyulmadığı takdirde, Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının nakliye araçlarını zorunlu olarak alıkoymak hakkına sahiptir.

Nakliye araçlarını alıkoyma süresi taşıyıcı ile birlikte Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organı tarafından belirlenir ve gümrük kontrolünün gümrük işlerinin muamelelerini gerçekleştirilmesinin zararına olarak azaltılamaz.

Nakliye araçları alıkonulduklar yerden ancak Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük organının müsaadesi ile hareket edebilir.

Taşıyıcı nakliye araçlarının Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük sınırından geçeceği zamanı ve yeri konusunda Azerbaycan Cumhuriyeti’nin muvafık gümrük organı ile önceden mutabakat sağlar.
Madde 106. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin milli parası, milli para ve karşılığı kıymetli kağıtların dövizin ve diğer döviz servetlerinin geçirilmesi
Azerbaycan Cumhuriyeti milli paranın, milli para karşılığı kıymetli kağıtların, yabancı dövizin ve diğer döviz servetlerinin Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük sınırından geçirilmesi Azerbaycan Cumhuriyeti’nin döviz kanununa uygun olarak gerçekleştirilir.
Madde 107. Gerçek kişilerce üretim ve ticari (kommersiyon) amaçlar için öngörülmeğen malların geçirilmesi
Gerçek kişiler üretim veya ticari faaliyeti için öngörülmeyen malları Azerbaycan Cumhuriyeti’nin muvafık icra hakimiyeti organının ve kendi yetkilileri çerçevesinde Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organının belirlediği kolaylaştırılmış (sadeleştirilmiş) ve indirimli olarak Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük sınırından geçirebilir.

Malların tayinatı, gerçek kişinin yolculuğunun tüm durumlarını göz önünde bulundurulmakla, malların Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük sınırından gerçek kişinin ve onun aile üyelerinin özel kullanım ve tüketim araçları için geçirildiği anlaşıldığı takdirde, onların karakterine ve miktarına, aynı zamanda da sınırdan geçirilmesinin çabukluğuna göre belirlenir.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organının, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin muvafık icra hakimiyeti organı ile mutabakata vardırmakla, ticari amaçları için öngörülmeyen ayrı ayrı kategorili malların kolaylaştırılmış (sadeleştirilmiş), indirimli olarak Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük sınırından geçirilmesi için miktar ve değer sınırlamaları belirlemek hakkına sahiptir. 1. BÖLÜM. GÜMRÜK ÖDEMELERİ

19. FASIL TEMEL HÜKÜMLER
Madde 108. Gümrük ödemeleri
Bu Mecelle ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin diğer kanun tutanakları ile belirlenmiş durumlarda şu gümrük ödemeleri kesilir:

 1. Gümrük rüsumu;

 2. Katma Değer Vergisi (KDV);

 3. Aksizler;

 4. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organı tarafından lisansların verilmesi ve lisansların faaliyetinin yeniden geçerlilik kazanmasına göre ücretler;

 5. Gümrük işlemleri üzere uzmanlara ihtisas belgelerinin verilmesi ve belgelerin faaliyetinin geçerlilik kazanmasına göre ücretler;

 6. Gümrük işlemlerine göre gümrük ücretleri;

 7. Malların korunmasına göre gümrük ücretleri;

 8. Malların gümrük refakatine göre gümrük ücretleri;

 9. Bilgilendirme ve danışmanlık ücreti;

10)Başlangıç (ilkin) kararlarıın alınması ücreti ;

11)Gümrük açık artırmalarına katılma ücreti;

12)Diğer gümrük ödemeleri;
Madde 109. Gümrük rüsumu
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük sınırından geçirilen mallar için «Gümrük Tarifesi Hakkında» Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Kanunu’na uygun olarak gümrük rüsumu ödenilir.
Madde 110. Katma değer vergisi
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük arazisine getirilen ve bu araziden çıkarılan mallara katma değer vergisinin uygulanması bu Mecelle’ye ve «Katma Değer Vergisi» hakkında Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanununa uygun olarak gerçekleştirilir.

Madde 111. Aksizler
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük arazisine getirilen ve bu araziden çıkarılan mallara aksizlerin uygulanması bu Mecelle’ye ve «Aksizler Hakkında» Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Kanunu’na uygun gerçekleştirlir.

Madde 112. Gümrük işlemlerine göre gümrük ücretleriMal kısmında Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük sınırından geçirilen nakliye araçları da dahil olmakla malların, bu arada refakat edilmeyen bagajda, uluslararası posta gönderişlerinde geçirilen ticari amaçları öngörülmeyen malların ve yüklerin, keza nakliye araçlarının gümrük işlemlerine göre Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Kanunu ile belirlenmiş miktarda gümrük ücretleri kesilir.

Malların ve nakliye araçlarının Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının mesai faaliyeti dışında ve belirlenmiş yer dışında gümrük işlemlerine göre gümrük ücretleri iki kat miktarında alınır.


Madde 113. Korumaya göre gümrük ücretleri
Gümrük anbarlarında ve sahibi Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları ile geçici koruma anbarlarında malların ve nakliye araçlarının korunmasına göre yapılan hizmetlerin ortalama değerine bağlı olarak Azerbaycan Cumhuriyeti’nin muvafık icra hakimiyeti organı ile mutabakat sağlamakla Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organının belirlediği miktarda gümrük ücretleri kesilir.

Yüklə 0,94 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə