Azerbaycan Cumhuriyeti’nin


Madde 142. Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları karşısında ilkin muameleler zamanı sorumlulukYüklə 0,94 Mb.
səhifə4/14
tarix18.06.2018
ölçüsü0,94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Madde 142. Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları karşısında ilkin muameleler zamanı sorumluluk
Belirli gümrük rejimi altında yerleştirilene kadar taşıyıcı mallar ve nakliye araçlarına göre (gümrük ödemelerinin ödenilmesi de dahil olmakla) Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları karşısında sorumluluk taşır. Bu Mecelle’de öngörülen diğer hususlar istisna edilir.
23. FASIL. GEÇİCİ KORUMA
Madde 143. Mallar ve nakliye araçlarının geçici korumaya teslim edilmesi
Mallar ve nakliye araçları, Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organına sunulduğu an itibarile onların çıkışına kadar veya seçilmiş gümrük rejimine verilene kadar gümrük kontrolü altında geçici korumaya teslim edilir.
Madde 144. Geçici koruma yerleri
Geçici koruma, özel olarak ayrılmış ve hazırlanmış binalarda veya diğer yerlerde (geçici koruma anbarlarında) gerçekleştirilir.

Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları veya Azerbaycan vatandaşları geçici koruma anbarı kurabilirler.


Madde 145. Geçici koruma anbarının kurulması için lisans
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organından lisans alındıktan sonra geçici koruma anbarı kurulabilir. Geçici koruma anbarının tesisçisi Azerbaycan Cumhuriyeti Gümrük organı olduğu takdirde, lisans talep edilmez.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin muvafık icra hakimiyeti organı geçici koruma ambarı tesis edilmesi için lisans verilmesi kurallarını belirler. Geçici koruma anbarı kurmak için verilen lisansın faaliyet süresini Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organı belirler.

Geçici koruma anbarı kurulması için lisans verilmesine göre Azerbaycan Cumhuriyeti muvafık icra hakimiyeti organının belirlediği miktarda ücret kesilir.

Lisansı veren organ onu feshede veya geri alabiler. Lisans verildiği zaman esas hesap edilmiş bilginin yanlış olduğu veya belirlenmiş kurallara uyulmadan verildiği açıklığa kavuşturulduğu takdirde, lisans feshedilir. Feshetme konusunda karar alındığı tarih itibarile yürürlük kazanır.

Anbar sahibi Mecelle’nin bu fasılının taleplerine uymadığı takdirde, lisans geri alınır. Geri alma bu konuda karar kabul edildiği andan yürürlük kazanır. Lisans feshedildiği zaman veya geri alındığında, onun verilmesine göre alınma ücretler geri ödenilmez.
Madde 146. Geçici koruma anbarının çeşitleri (tipleri)
Geçici koruma anbarları açık tipli (tüm mallar için kullanılabilen) ve kapalı tipli (korunması özel ortam talep eden mallar için) olabilir.

Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları tarfından kurulan geçici koruma anbarları açık tipli anbarlardır.

Açık tipli geçici koruma anbarları kurulmasının amaca yönelik olmaması konusunda yeteri kadar esas (delil) olduğu takdirde kapalı tipli anbarlar yapılır.
Madde 147. Geçici koruma anbarına konulan mallar
Geçici koruma anbarına her türlü mal konulabilir. Diğer malları zarara uğratabilen veya özel koruma ortamına ihtiyacı olan mallar özel olarak techiz edilmiş geçici koruma anbarında korunur.


Madde 148. Geçici koruma anbarı sahibinin, nakliye araçlarını ve malları anbara bırakan kişilerle müşterek ilişkileri.
Geçici koruma anbarı sahibinin malları ve nakliye araçlarını anbara bırakan kişilerle müşterek ilişikiler anlaşmaya dayalı olarak düzenlenir.

Geçici koruma anbarının sahibi olan Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının, malları ve nakliye araçlarının anbara bırakan kişilerle müşterek ilişkileri bu Mecelle’ye ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organının normlu tutanaklarına uygun olarak düzenlenir.


Madde 149. Mallar ve nakliye araçları geçici kullanma anbarlarına bırakıldığı zaman talep edilen belgeler
Mallar ve nakliye araçları geçici koruma anbarına bırakıldığı zaman Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları bir kural olarak, malların ve nakliye araçlarının eşitlenmesi için gerekecek belgeleri, ezcümle gümrük organının görevli kişisinin bildiği yabancı dillerin birinde düzenlenmiş belgeleri talep eder.
Madde 150. Geçici koruma anbarı sahibinin görevleri
Geçici koruma anbarı sahibinin görevleri şunlardır:

 • anbarın gümrük kontrolünün sağlanılması için anbarı gerekli olan biçimde hazırlamak;

 • anbarda korunan malların ve nakliye araçlarının gümrük kontrolü dışına çıkarılmasına müsaade etmemek;

 • gümrük kontrolünün gerçekleştirilmesi için zorluk çıkarmamak;

 • Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organının belirlediği kurala uygun olarak korunan malların ve nakliye araçlarının kaydını (sayımını) yapmak ve onlar konusunda Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarına raporlar sunmak;

 • anbarda korunan mallar ve nakliye araçlarının yanına kanunda öngörülen hususlar istisna edilmekle üçüncü kişilerin dahil olmalarına müsaade etmemek;

 • gerekli bulunduğu takdirde, anbarı çift kapatıcı sistemle techiz etmek ve bu kapatıcı sistemlerden birini Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının emrine teslim etmek;

 • geçici koruma anbarı kurulması için verilen lisansın koşullarına uymak;

 • gümrük kontrolü ve gümrük işlemlerini gerçekleştirmek için Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları görevli kişilerinin malların ve nakliye araçlarının yanına girişini sağlamak, geçici koruma anbarlarında karşılıksız olarak yer ve irtibat araçları verilmesi de dahil olmakla onların kanuni taleplerini yerine getirmek.


Madde 151. Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarının geçici koruma anbarlarına ilişkin ilave hakları
Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları geçici koruma anbarının kuruluşu, avadanlığı ve yerleştiği yerlere ilişkin talepleri belirlemek hakkına sahiptirler.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organının, yalnız Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının geçici korunma anbarlarında korunmasına müsaade edilen malların listesi belirlemek hakkına sahiptir.


Madde 152. Gümrük ödemelerinin yapılmasına (ödenilmesine) göre sorumluluk.
Bu maddenin ikinci ve üçüncü kısmında öngörülen durumlar istisna edilmekle, geçici koruma anbarından korunan mallar ve nakliye araçlarına ilişkin gümrük ödemelerinin yapılmasına göre Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük ödemelerinin yapılmasına göre Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları karşısında anbarın sahibi sorumluluk taşır.

Geçici koruma anbarı sahibinin malları ve nakliye araçlarını anbarda yerleştiren kişiye anlaşmasında gümrük ödemelerinin yapılmasına göre sorumluluğun bu kişiye havale edilmesi öngörülmüş ise, geçici koruma anbarının sahibi gösterilen kişi ile birlikte gümrük ödemelerinin ödenilmesine göre sorumluluk taşır.

Eğer geçici koruma anbarının sahibi Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organı olduğu takdirde, gümrük ödemelerinin yapılmasına göre malları ve nakliye araçlarını bu anbara teslim eden kişi, bu tür kişi olmadığı takdirde ise, mallar ve nakliye araçlarının mülk sahibi sorumluluk taşır.
Madde 153. Geçici koruma süreleri
Geçici koruma süreleri Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük organınca gümrük beyannamesinin verilmesi için gerekli olan zaman, malın ve kullanılan nakliye aracının karakteri göz önünde tutularak belirlenir. Belirlenen süreler Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organınca uzatılabilir.

Geçici koruma anbarıında malların ve nakliye araçlarının korunmasının genel süresi iki aydan, bu Mecelle’nin diğer maddelerinde öngörülen durumlarda ise adı geçen maddelerde gösterilen sürelerden fazla olmamalıdır.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organı malların ayrı ayrı kategorileri için daha kısa koruma süresinin son sınırını belirliyebilir.
Madde 154. Geçici koruma anbarındakı mallarla yapılan muameleler
Geçici kullanma anbarındaki mallarla şu muameleler yapılabilir:


 • geçici kullanma anbarının sahibi, mallar konusunda yetkili olan diğer kişi ve onların temsilcileri tarafından malların kontrolü ve ölçülmesi;

 • Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organının müsaadesi ile bu mallardan mosta (örnek) ve nümuneler alınması;

 • Anbalajlama hasarlarının düzeltilmesi de dahil olmakla, bu malların değişmez durumda kalmasının sağlanması için gerekli olan diğer işlemlerin yapılması.

24. FASIL. GÜMRÜK ARACISI (BROKERİ)


Madde 155. Gümrük aracısının faaliyeti
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organından lisans almış tüzel kişi olan müesseseler gümrük aracısı (Brokeri) olabilir.

Azerbaycan Cumhuriyeti kanununa uygun oluşturulmuş Gümrük aracısı kendi faaliyetini bu Mecelle’ye ve Azerbaycan Cumhuriyeti muvafık icra hakimiyeti organının onayladığı Talimatname’ye uygun gerçekleştirir.

Gümrük aracısının temsil ettiği kişilerle karşılıklı ilişkileri noterde onaylanmış anlaşmaya dayalı olarak kurulur.
Madde 156. Gümrük aracısı gibi faaliyet göstermek için lisans
Gümrük aracısı gibi faaliyet yapmak hakkı kazandıran lisans almak için şunlar talep edilir:


 1. Kadro listesinde gümrük işlemleri için ihtisas belgesine sahip uzmanların olması;

 2. Sigorta tutarı kanunla belirlenmiş asgari emek (iş) ücreti tutarının on katından az olmamakla kendi faaliyeti için sigorta Anlaşması bağlamak;

 3. Gümrük aracısı gibi faaliyet yapmak için yeteri derecede maddi teknik techizata sahip olmak;

 4. Gümrük kontrolünde olan mallarla yapılan muameleleri doğru ve tamamen belirten kayıt (sayım) ve hesapların yapılmasını sağlamak için ortamın mevcut olması;

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin muvafık icra hakimiyeti organı gümrük aracısı (brokeri) lisansının verilme kurallarını belirler. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organı gümrük aracısı gibi faaliyet yapmak için başvuruları inceler, lisans verir ve onun faaliyet süresini belirler.

Lisans verildiği zaman esas alınmış bilginin yanlış olduğu açıklığı kavuşturulduğu veya belirlenmiş kurallar uygulanmadan verildiği takdirde lisans feshedilir. Feshetme kararı alındığı an itibarile geçerlilik kazanır.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organı Lisansı şu durumlarda geri alabilir:


 1. Gümrük aracısı (brokeri) kendi görevini birçok kez yerine getirmediği takdirde;

 2. Bu Mecelle’de öngörülen hukuk ihlallerine birçok kez yol verildiği takdirde;

 3. Ticari sır olan veya diğer gizli (saklı) bilgileri kanun dışı yolla kullanmakla, temsil ettiği kişiyi önemli ölçüde zarara uğrattığı takdirde,

 4. Gümrük aracısının ödeme yeteneğine sahip olmadığı onaylandığı takdirde, yahut o kendinin ödeme yeteneğinin bulunmadığını ilan ettiği takdirde;

 5. İhtisas belgesi (diploması) olmayan veya ihtisas belgesinden mahrum edilmiş, yahut ihtisas belgesi feshedilmiş, geri alınmış, hükümsüz kılınmış, faaliyeti durdurulmuş uzmanın hizmetleri kullanılmış olduğu takdirde;

 6. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin vergi veya diğer kanunu ihlal edildiği takdirde.

Geri alma bu konuda karar alındığı tarih itibarile geçerlilik kazanır. Lisans olmak için konusunda karar alındığı tarihten iki yıl sonra lisansın feshedilmesi veya geri alınması için esas olan nedenlerin giderilmesi koşulu ile incelenebilir.

Gümrük aracısının kendi haklarını suistimal etmesi konusunda yeterli esaslar olduğu takdirde lisans, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organı tarafından feshedilebilir veya üç ay kadar süreye faaliyeti durdurulabilir.
Madde 157. Gümrük aracısının (brokeri’nin) hak ve görevleri
Gümrük aracısının temsil ettiği kişinin talimatı ile ve onun hesabına kendi adına gümrük işlemleri üzere her türlü muamele yapmak ve gümrük işi alanında diğer aracılık görevlerini yerine getirmek hakkına sahiptir.

Gümrük kontrolü ve gümrük işlemleri gerçekleştirildiği zaman gümrük aracısı Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük sınırından bağımsız olarak malları geçiren kişi gibi tüm görevleri yerine getirir ve adı geçen kişi gibi tam sorumluluk taşır.

Gümrük aracısının temsil ettiği kişi ile anlaşmasında Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları ile ilişkiler, haklar, görevler ve sorumluluklar sınırlandırılamaz.
Madde 158. Gümrük aracısının devlet kayıt listesi
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organı gümrük araclarının Devlet Kayıt Listesini yürütür ve onun zaman zaman yayımını sağlar.
Madde 159. Gümrük işlemleri üzere uzmanlar
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organından ihtisas belgesi almış uzman gümrük aracısı adına gümrük işlemleri ile ilgili faaliyetleri yerine getirmek hakkına sahiptir.

Bu maddenin birinci kısmında gösterilen uzman gümrük işlemleri ile ilgili muameleleri gümrük aracısı adına yerine getirdiği takdirde, bu iş için gümrük aracısı tarafından vekil tayin olunmuş hesap edilir. Gümrük aracısının bunun aksini kanıtladığı durumlar istisna edilir. Gümrük aracısı gümrük işlemleri üzere uzmanın Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları ile ilişkileri üzere görevlerini sınırlıyamaz.

İhtisas belgesinin verilme kuralını, onun faaliyet süresini ve gümrük işlemleri için uzmanların yapacakları işleri Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organı belirler.

Gümrük işlemleri üzere uzmana ihtisas belgesi (diploması) için esas hesap edilen bilginin yanlış olduğu veya belirlenmiş kurallar uygulanmadan verildiği açıklığa kavuşturulduğu takdirde, ihtisas belgesi Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanunu ile feshedilir.

Azerbaycan Cumhuriyeti kanunu ile gümrük işlemleri üzere uzmanın ihtisas belgesi (diploması) şu durumlarda geri alınabilir:


 1. Uzman Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organları karşısında kendi görevlerini birçok kez yerine getirmediği takdirde;

 2. Belgeleri sahteleştirmek, hırsızlık yapmak, rüşvet almak, keza, birçok kez bu Mecelle’de öngörülen hukuk ihlallerine sebebiyet verdiği konusunda suçlu olduğu onaylandığı takdirde,

 3. Ticari sırrı olan veya saklı bilgileri kanun dışı yollarla kullanarak temsil ettiği kişiyi zarara soktuğu takdirde;

 4. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük organlarının taleplerine uymadığı ve onları yerine getirmediği takdirde;

 5. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin vergi ve diğer kanunlarını ihlal ettiği takdirde;

Gerialma bu konuda karar alındığı tarih itibarile geçerli hesap edilir.

Gümrük işlemleri üzere uzmanın kendi görevlerini vicdanen yerine getirmemesi konusunda yeteri kadar esaslar olduğu takdirde, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten muvafık merkez icra hakimiyeti organı ihtisas bölgesinin süresini iki ay kadar durdurabilir.

Gümrük işlemleri üzere uzman mahkeme kararı ile ihtisas belgesinden mahrum edilebilir.

İhtisas belgesi almak için tekrar yaptığı müracaatlara onu feshedildiği, geri alındığı veya ihtisas belgesinin geçersizliği onaylandığı tarihten altı ay sonra bunun için esas olan nedenlerin ortadan kaldırılması koşulu ile veya mahkemenin belirlediği süre sona erdikten sonra incelenebilir.


Madde 160. Lisans ve ihtesas belgelerinin (diplomalarının) verilmesi, keza onların faaliyetlerine tekrar müsaade için ücretler
Gümrük aracısı gibi faaliyet yapmak için lisansın ve gümrük işlemleri üzere uzmana ihtisas belgesinin verilmesi ve keza lisans ve ihtisas belgesinin faaliyetlerine tekrar müsaade edilmesine göre Azerbaycan Cumhuriyeti muvafık icra hakimiyeti organı tarafından belirlenmiş miktarda ücret kesilir.

Gümrük aracısı gibi faaliyet göstermek için lisans feshedildiği veya geri alındığı, keza onun faaliyeti durdurulduğu, gümrük işlemleri üzere uzmanın ihtisas belgesi feshedildiği, geri alındığı, geçersiz hesap edildiği, faaliyeti durdurulduğu veya mahkeme kararı ile onlardan mahrım edilme durumları olduğu takdirde, lisansın veya belgenin (diplomanın) verilmesi, keza onların faaliyetine tekrar müsaadeye göre kesilmiş ücretler iade edilmez.


Madde 161. Gümrük aracısının ve onun işlerinin temsil ettikleri kişilerden elde edilmiş bilgilere ilişkileri
Temsil ettikleri kişilerden gümrük amaçları için gümrük aracısının ve onun işçilerinin elde ettikleri bilgiler diğer amaçlar için kullanılamaz.

Gümrük aracısı ve onun işçileri temsil ettikleri kişilerden elde edilen banka, ticari sırrından ve diğer sırlardan ibaret olan bilgileri kişisel amaçlar için kullanmamalı, yaymamalı, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanun tutanaklarında öngörülen durumlar istisna edilmekle üçüncü kişilere vermemelidirler.


25. FASIL. GÜMRÜK TAŞIYICISI
Madde 162. Gümrük taşıyıcısının faaliyeti
Azerbaycan Cumhuriyeti kanununa uygun olarak oluşturulmuş ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyetinden, gümrük taşıyıcısı gibi faaliyet göstermek için lisans almış Tüzel kişi olan müesseseler gümrük taşıyıcısı olabilir.

Gümrük taşıyıcısı kendi faaliyetini bu Mecelle’ye ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nde gümrük işini yapan icra hakimiyeti organının onaylıdığı Talimatname’ye uygun olarak gerçekleştirir.

Gümrük taşıyıcısı ile mallar ve onlara ait belgeleri gönderenler arasında müşterek ilişkiler anlaşmaya dayalı olarak kurulur.
Madde 163. Gümrük taşıyıcısı gibi faaliyet göstermek için lisans
Gümrük taşıyıcısı gibi faaliyet göstermek hakkı tanıyan lisans almak için şunlar talep edilir:


 1. Gümrük işi konusunda Azerbaycan Cumhuriyeti Kanununa uyulmasının sağlanılması üzere Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organının belirlediği taleplere uygun techiz edilmiş nakliye araçlarının olması;

 2. Asgari ücretin bin katından az olmamakla kendi faaliyetinin sigortalanmasına ilişkin anlaşma bağlamak;

 3. Gümrük taşıyıcısının mülkünde veya kiralamak ücretiyle üç yıldan az olmayarak alınmış talep edilen techizata sahip yeteri sayıda nakliye aracının olması ve gümrük taşıyıcısının kaydı yapıldığı yer üzere Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük organının faaliyet bölgesinde gümrük muameleleri yerine 24 saat süresinde hiç olmazsa bir nakliye aracının gelmesinin sağlanılması.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nde gümrük işini yapan icra hakimiyeti organı gümrük taşıyıcısı gibi faaliyet göstermek için lisansı verir ve onun faaliyet süresini belirler.

Gümrük taşıyıcısı gibi faaliyet göstermek için verilmiş lisansı Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organı feshede, geriala veya onun faaliyetini durdurabilir.

Lisans verildiği zaman esas hesap edilmiş bilginin yanlış olduğu veya belirlenmiş kurallara uyulmadan verildiği açıklığa kavuşturulduğu zaman Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanunu ile lisans feshedilebilir.

Lisans şu durumlarda geri alınır: 1. Gerekli biçimde techiz olunmamış nakliye aracı kullanıldığı, ezcümle taşınma ücreti yapılan hizmetin orta değerince uygun gelmediği takdirde, mallar ve onların belgelerinin taşınmasından esassız olarak imtina edilmesi de dahil olmakla birkaç kez gümrük taşıyıcısı kendi taahhütlerini yerine getirmedikleri takdirde;

 2. Bu Mecelle’de öngörülmüş hukuk ihlalleri birkaç kez tekrarlandığı takdirde;

 3. Mallar ve onlarla ilgili belgeler gönderenlere kanun dışı olarak önemli zarara uğratıldığı, ezcümle ticari ve diğer sırlar olan bilgilerin kanundışı kullanılması onaylandığı takdirde.

Gerialma konusunda karar alındığı tarih itibarile geçerlilik kazanır.

Gümrük taşıyıcıları kendi haklarından süistimal edildiği takdirde, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organı lisansın faaliyetini üç ay kadar süreye durdurabilir.

Lisansın tekrar verilmesine ilişkin başvuru bir yıl sonra lisansın feshi veya geri alınması üzere kararda gösterilen nedenler ortadan kaldırıldığı takdirde, incelenebilir.

Gümrük taşıyıcısı gibi faaliyet göstermek için lisansın verilmesine, keza onun faaliyetinin yeniden başlamasına müsaade etmeğe göre kesilen paraların (ücretlerin) miktarı Azerbaycan Cumhuriyeti’nin muvafık icra hakimiyeti organınca belirlenir.

Lisansın feshedildiği, geri alındığı veya onun faaliyet durdurulduğu takdirde, onun verilmesi ve faaliyetinin yeniden başlaması için kesilmiş ücretler iade edilmez.

Madde 164. Gümrük taşıyıcılarının kaydı ve onlar konusunda bilgi verilmesi
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük organı, kendi faaliyet bölgesinde gümrük taşıyıcısı görevini yerine getirmek isteği ve yeteneği bulunan gümrük taşıyıcılarının kaydını yapar. Kayıt gümrük taşıyıcılarının başvurusuna dayalı olarak gerçekleştirilir.

Gösterilen gümrük organları kaydı yapılmış gümrük taşıyıcılarının listesini genel tanışma amacı için düzenler.


Madde 165. Gümrük taşıyıcılarının mallara ve onlara ilişkin belgeleri gönderenlerden elde edilmiş bilgilere ilişkileri
Mallara ve onlara ilişkin belgeleri gönderenlerden alınmış ticari, banka diğer kanunla sırlardan ibaret bilgiler, gümrük taşıyıcısı ve onun işçileri tarafından yayılmamalı, kişisel amaçla kullanılmamalı, Azerbaycan Cumhuriyeti kanun tutanaklarında öngörülmüş durumlar istisna edilmekle üçüncü kişiye verilmemelidir.
26. FASIL. BEYAN ETME
Madde 166. Malları, nakliye araçlarını beyan etme ve onun formları
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük sınırından geçirilen mallar ve nakliye araçları veya ait olduğu gümrük rejimi değiştirilen mallar ve nakliye araçları, keza Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kanun tutanakları ile belirlenen diğer durumlarda mallar ve nakliye araçları Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organlarına beyan edilir. Beyan etme belirlenmiş formda (yazılı, sözlü, elektron cihazları aracılığı ile ve diğer formlarda) mallar ve nakliye araçları onların gümrük rejimi hakkında ve gümrük maksatları için gerekli olan diğer doğru bilgilerin verilmesi yolu ile gerçekleştirilir.

Beyan etme formunu ve kurallarını, keza gümrük amaçları için gerekli olan bilgilerin listesini Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organı belirler.


Madde 167. Beyanetme yeri
Mallar, onların gümrük işlemlerini gerçekleştiren Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organına beyan edilir.

Malları taşıyan nakliye araçları bu maddenin üçüncü kısmında gösterilen durumlar istisna edilmekle, mallarla aynı zamanda beyan edilir.

Deniz, nehir ve hava gemileri Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük arazisinde, geldikleri su ve hava limanında, yahut Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük arazisinden ayrıldıkları su veya hava Limanında beyan edilir.

Boş nakliye araçları ve yolcu taşıyan nakliye araçları Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük sınırını geçtiği zaman beyan edilir.Madde 168. Gümrük beyannamesinin verilme süresi
Gümrük beyannamesi Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organının belirlediği sürelerde verilir. Bu süreler mallar ve onları taşıyan nakliye araçları Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük organına sunulduğu tarih itibarile en çoğu on günden fazla olmamalıdır.

Gerçek kişilerce ticari amaçlar için öngörülmeyen mallar el bagajında ve refakat edilen bagajda Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük sınırından geçirildiği zaman, gümrük beyannamesi malların gümrük organına sunulması ile aynı zamanda verilir.

Boş nakliye araçları ve yolcu taşıyan nakliye araçları Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük arazisine girerken ve bu arazide çıkarken Azerbaycan Cumhuriyeti kanun tutanakları ile öngörülen sürelerde beyan edilmelidir.

Bu maddede gösterilen süreler Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük işini yürüten icra hakimiyeti organının belirlediği kural gereğince uzatılabilir.


Madde 169. Deklarant (beyanname veren kişi)
Malları ve nakliye araçlarını geçiren kişi, yahut gümrük aracısı deklarant olabilir.

Deklarant, malları ve nakliye araçlarını Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gümrük sınırından geçiren kişi veya gümrük aracısı olup olmamasına bağlı olmadan, tüm görevleri yerine getirir ve bu Mecelle’de öngörülen kurala uygun olarak tam sorumluluk taşır.
Yüklə 0,94 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə