Azərbaycan dili Çərçivədə verilmiş feilləri quruluşuna görə qruplaşdırın


Biri coğrafi informasiya mənbəyi deyilYüklə 267,31 Kb.
səhifə4/4
tarix13.03.2020
ölçüsü267,31 Kb.
1   2   3   4

67.Biri coğrafi informasiya mənbəyi deyil:

  1. Aerokosmik şəkillər, xəritə və atlaslar

  2. Sorğu kitabları, lüğətlər

  3. Dövri mətbuat, internet axtarış sistemləri

  4. Dünya yazıçılarının roman və povestləri

68.Qlobus və xəritə üzərində meridian və paralellərin kəsişərək əmələ gətirdiyi şəbəkəyə nə

deyilir?

  1. Dərəcə toru b) Qrinviç meridianı c) miqyas d) coğrafi uzunluq

69.Biri daxili planet deyil:

  1. Merkuri B) Uran C) Venera D) Mars

70.Nivelir vasitəsilə ölçülür:

  1. Kəşmə yüksəklik B) Nisbi hündürlük C) Horizontallar D) Miqyas

71. …… ərazinin kiçildilmiş şərti işarələrlə təsviridir.

  1. horizontallar b) saat qurşaqları c) plan d) relief

72.Bakı hansı şimal enliyində yerləşir?

  1. 40oşm.e.-də b) 56o şm.e.-də c) 65o şm.e.-də d) 38o şm.e.-də


KİMYA
73.Hansılar saf maddələrə aiddir?

1.oksigen 2.hidrogen 3.neft 4.dəniz suyu 5.civə 6.dəmir

A)1,3,5 B)1,2,5,6 C)5,4,1,3 D)2,4,6,1 E)5,2,1 4

74.Saf maddələri seçin.

1.Hava 2.Təbii su 3.Soda 4.Distillə suyu 5.Oksigen 6.Mərmər 7.Təbaşir

A)1,2,3 B)3,4,5 C)6,7,2 D)5,2,4 E)4,6,7

75.H3PO4 birləşməsinin nisbi molekul kütləsi neçədir?Ar(H)=1;Ar(P)=31;

Ar(O)=16

A)49 B)63 C)94 D)96 E)9876. 1,2041024 molekuldan ibarət karbon qazının (CO2) mol miqdarı nə qədərdir?

A)0,5 möl B)1 mol C)1,5 mol D)2 mol E)0,2 mol77.Karbon qazında (CO2) karbon və oksigen elementləri hansı kütlə nisbətində

birləşiblər?Ar(O)=16 Ar(C)=16

A)3:4 B)3:7 C)3:8 D)4:7 E)4:978.Hidrogenə görə sıxlığı 22 olan birləşməni göstərin.Ar(O)=16;Ar(C)=12;

Ar(S)=32

A)CH4 B)CO C)CO2 D)O2 E)SO2HƏYAT BİLGİSİ
79.Buz üzərində hərəkət torpaq yoldakı hərəkətdən daha sürətli olur.

Bunun səbəbi buz üzərində:

A)sürtünmənin az olması B) sürtünmənin çox olmaması C) sürtünmənin çox olması D) havasızlıq

E) havanın sıx olması
80.Aşağıdakıları materiyanın hansı xassəsi ilə əlaqələndirmək olar?

Yarpaqların işığa doğru yönəlməsi , çəkilmə və qabarma, atmosfer hadisələri

_________________________________________________________________________


81.Aşağıdakılardan hansı ekoloji problem deyil.

A) yaşıllıqların azalması B) yaşıllıqların artması C) suyun çirklənməsi

D) ozon qatının dağılması E) istixana effekti
82.Aşağıda sadalanan qurumlardan hansıları cəmiyyəti idarə edənlərə aid etmək olmaz?

A) siyasi partiyalar B) qadın hüquqlarını tənzimləyən urumlar

C) qeyri-hökumət təşkilatları D) dini qurumlar

83.Azərbaycan Respublikası haqqında verilmiş fikirlərdən hansı səhvdir?

1) demokratik respublikadır 2) prezident xalq tərəfindən seçilir 3) monarxiyadır

4) parlamenti prezident seçir

A) bütün cavablar doğrudur B) 1,3 C) 3,4 D) 1,2,3BİOLOGİYA

84. Laminariya ilə quş mamırı üçün ümumi əlaməti müəyyən edin.

А). Rizoidlərin olması В). Köklərin olması С). Gövdənin olması

D). Gövdənin və yarpaqların olması Е). Yarpaqların olmas

85.Cinsi nəsli protaldır, 2 tip zoğu –yaz və yay zoğu olur.Ali sporlu bu bitkinin adı:

A) laminariyadır B)erkək qıjıdır C)quş mamırıdır D)qatırquyruğudur86.Kif göbələklərini seçin:

1.penisil 2.şampinyon 3.pas 4.sarı göbələk 5.sürmə göbələyi 6.mukor 7.milçəkqıran göbələk

A) 1,2və 3 B)2,5və 7 C)4 və 6 D)1və 6


87.Yalnız örtülütoxumlu bitkilərdə rast gəlinər:

A) toxuma B) çiçək və meyvəyə C) kök sisteminə D) endosperimə88. 3 doğru cavabı seçin:

Hansı bitkilərdə ikiqat mayalanma baş verir?

А). Alma В). küknar С). şam D). kələm E). sərv F). Badımcan


89. Saçaqlı kök sisteminə malikdir:

А). Lobya, soğan, buğda; В). Pomidor, arpa, acı paxla;

С). Çovdar, günəbaxan, çəltik; D). Buğda, inciçiçəyi, qarğıdalı.
90. Çiçəyinin hissələri çiçək pulcuğu və çiçək pərdəsi olan fəsiləni qeyd edin.

А). Paxlalılar; В). Zanbaqkimilər; С). Taxıllar; D). Mürəkkəbçiçəklilər91. Göbələklərin hansı parazitdir? 3 doğru cavab seçin:

А). Pas göbələyi; В). Solğun əzvay; С). Çovdar mahmızı; D). Sürmə göbələyi;

Е). Milçəkqıran

92.Doğru fikirləri seçin:

Şibyə simbioz canlıdır şibyədə göbələk hüceyrəsidə olur

Şibyədə toxuma və orqan olur şibyə suyu köklə udur
93.Adi şam və erkək qıjı üçün ümumi sayılar:

A)çiçək və meyvənin olması C)lələkvarı yarpağın olması

B)kök sisteminin olması D)iynəşəkilli yarpağın olması


AZƏRBAYCAN TARİXİ
94.819-cu il üsyanında:


  1. Ərəblər qalıb gəldilər. B) Xürrəmilər qalib gəldilər.

C) Bəzz qalası ərəblər tərəfindən alındı. D) Həşdadsər döyüşü başladı.

95.Sasanı imperiyası süqut etdi:

A)651-ci ildə B) 561-ci ildə C) 705-ci ildə D) 681-ci ildə96.IX-XI əsrdə Azərbaycanda ən böyük liman şəhər:

A) Bakı B) Şamaxı C) Dərbənd D) Gəncə97.Feodallardan asılı olan kəndlilər nə adlanırdı?

A) azad kəndlilər B) təhkimçi kəndli C) icmaçı kəndlilər D) uluclar98.Arranın baş şəhəri:

A) Bakı B) Dərbənd C) Şamaxı D) Bərdə99.1063-cü ildə:

A)Xudafərin körpüsü tikildi. B) Yusif İbn Sac Tiflisi ələ keçirdi.

C) Gəncənin qala qapıları düzəldildi.

D)Bizans qoşunlarına Dəbili ələ keçirmək istəyərkən zərbə vuruldu.100.Sacilər dövlətinin əsası nə vaxt qoyulmuşdur?

A)879-cu ildə B)912-ci ildə C)861-ci ildə D)1032-ci ildə101.Şirvanşahlar dövlətinin ilk paytaxtı:

A) Şabran şəhəri B) Gəncə şəhəri C) Şirvan şəhəri D) Bərdə şəhəri102.Mehranilərin hakimiyyəti Albaniyanın hansı vilayətində qurulmuşdur:

A) Uti B) Girdman C) Arsax D) PaytakaranÜMUMİ TARİX

103.VI əsrə aid olan hadisələr:

1.Ağ Hun dövlətinin yaranması

2.Çində Suy sülaləsinin hakimiyyətə gəlməsi

3.Sasanilər dövlətinin yaranması

4.Göytürk dövlətinin əsasının qoyulması
a)1, 3 b)2, 4 c) 2, 3 d) 1, 4
104. VI əsrin 60-cı illərində Ağ Hun dövlətinə son qoydular:

a) sasanilər və bizanslar b) çinlilər və ərəblər

c) ərəblər və uyğurlar d) sasanilər və göytürklər


105. Çinlilər mübarizə aparmamışdılar :

a) ərəblərlə b) göytürklərlə c) monqollarla d) franklarla


106 . Əməvilər sülaləsi dövründə xilafətin paytaxtı oldu:

a) Dəməşq b) Bağdad c) Məkkə d) Ktesifon107.Hökmdarlardan biri yeni dövlətin əsasını qoymamışdı :

a) Qutluq Bilgə Qədir xan b) Sultan I Toğrul

c) I Xosrov Ənuşirəvan d) Bumın xaqan

108. Asparux xanın başçılığı ilə Dunay ətrafına çəkilmişdilər:

a) xəzərlər b) bulqarlar c) göytürklər d) avarlar109. Ərəb xilafətində islam dinini qəbul etməyən əhalidən alınırdı:

a) xərac b) zəkat c) cizyə d) üşrTEXNOLOGİYA

110.Torna dəzgahı.......maşındır.Nöqtələrin yerinə hansı söz uyğun gəlir?
A)Texnoloji B)Nəqliyyat C)Məişət
111.Qayış ötürməsi nədir?
A)Mexanizmdir B)Detaldır C)Maşındır
112.Oduncağın mexaniki xassəsi hansıdır?
A)Sıxlıq B)Nəmlik C)Möhkəmlik
113.Oduncağın müəyyən yükə davam gətirmə qabiliyyəti necə adlanır?

A)Elastiklik B)Bərklik C)Möhkəmlik


114.Oduncağın rənginə və iyinə görə nəyi təyin etmək olar?
A)Ağacın növünü B)Nəmliyini C)Möhkəmliyini
115.Elektrik enerjisi generatorları hansı növ maşınlara aiddir?
A)İş maşınlarına B)Enerji maşınlarına C)Məlumat maşınlarına

TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT

116. Monumental-dekorativ heykəltəraşlığa aiddir:

a) baş, bədən, büst b) abidələr, ansambllar c) fasad və interyerləri bəzəyən heykəllər117. Monumental rəngkarlığa aiddir:

a) heykəl b) freska c)tikililər118. Memarlıq üslubları bunlardır:

a) tağ, günbəz b) dizayn, konstruksiya c) qotik, barokko119.Sujetli əsərlərə aiddir:

a) məişət, əsatir b) natürmort, mənzərə c) animalist, portret120. Miniatür - təsvirdir:

a) iri ölçüdə b) kiçik ölçüdə c) daş üzərində121. Heykəltəraşlığa xarakterik olan janr:

a) natürmort b) mənzərə c) portretMUSİQİ

122. “Şəhrizad” süitasını kim yazmışdır?

A) Q.Qarayev B) F. Əmirov C) N.A. Rimski-Korsakov123. “Azərbaycan” mahnısının tempi necədir?

A) cəld B) mülayim C) marş


124. “Şuşanın dağları” mahnısının xarakteri necədir?

A)Qəmli b) şən c) təntənəli


125. Fikrət Əmirovun “Kor ərəbin mahnısı” hansı səs üçün yazılmışdır?

A)bas b) tenor c) soprano


126. “Sumqayıt” mahnısının bəstəkarı kimdir?

A)Q.Qarayev B) A.Rzayeva C) S.Rüstəmov


127. Laylalar, ninnilər və oxşamaları zənginləşdirən nədir?

A)Melizmlər

B)Diyez (#) işarələrin çoxluğu

C)Beşik başında oxunmasıFƏNLƏR: QİYMƏTLƏR: İMZA: YOXLAYICI MÜƏLLİM:

Azərbaycan dili ______________ ____________ ______________________

Ədəbiyyat ______________ _____________ _______________________

İngilis dili ________________ ______________ _______________________

Riyaziyyat ________________ ______________ _______________________

İnformatika ________________ ______________ _______________________

Azərbaycan tarixi ________________ _______________ _______________________

Tarix ________________ _______________ _______________________

Fizika ________________ _______________ ______________________

Kimya _________________ _______________ ______________________

Biologiya ________________ _______________ ______________________

Coğrafiya _________________ ________________ ___________________

Həyat bilgisi ___________________ _______________ ___________________

Texnologiya ________________ _______________ ___________________

Musiqi _________________ _______________ _____________________

Təsviri incəsənət ________________ _______________ __________________

KƏLBƏCƏR RAYON 105 SAYLI TAM ORTA MƏKTƏB


2014-2015-cü tədris iliI yarım ilVII sinif
Şagirdin Soyadı və adı : ______________________________________________

Fənnlər: Azərbaycan dili Ədəbiyyat

Riyaziyyat İnformatika

Azərbaycan tarixi Musiqi

Ümumi tarix Texnologiya

Həyat bilgisi Fizika

İngilis dili Təsviri incəsənət

Coğrafiya Biologiya

Kimya


İmtahan komissiyasının sədri: Muğan Hüseynov

Üzvləri: Aqil ŞahbəndəyevVəsilə Həşimov

Akif İbrahimov

Sürəyya Məmmədova

Racib İmanverdiyev

Əli Hüseynli

Azad Şahbəndəyev

TARİX: 26 Dekabr 2014-cü il Atəşin Həsənov

Yüklə 267,31 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə