Azərbaycan Hava Yolları


TSİ* - tələbənin sərbəst işləməsi üçmün tövsiyə olunan saatlar Sİ*-Yüklə 329,33 Kb.
səhifə2/3
tarix17.06.2018
ölçüsü329,33 Kb.
1   2   3

TSİ* - tələbənin sərbəst işləməsi üçmün tövsiyə olunan saatlar

Sİ*- sərbəst işlər    1. Fənnin dərs növləri üzrə paylanması

      1. Mühazirə dərslərinin mövzuları və həcmi

Mövzunun adı

Auditoriya

saatları

TSİ (mühazirələr) hazırlıq)

1

Mövzu №01. Giriş.

Ümumi məlumat; Topoqrafiya və kartoqrafiyanın predmeti; Onların əhə-miyyəti və başqa elmlərlə əlaqəsi; Topoqrafiya və kartoqrafiyanın geo-informatika ilə birgə fəaliyyəti-geamatika. Topoqrafiya və kartoqrafiyanın inkişaf tarixi; Ölçü vahidləri və onların yaranmalarının qısa tarixi2

1

2

Mövzu №02. Yerin forması, ölçüləri və təyin edilmə metodları

Ümumi məlumat; Yerin fiziki və səviyyə səthi.Başlanğıc meridian və coğ-rafi koordinatlar:coğrafi şəbəkə, coğrafi uzunluq və enlik. Yer ellipsoidi-nin müxtəlif zamanlarda hesablanmış ölçüləri.Yerin forma və öçülərinin həndəsi,qravimetrik və kosmik metodlarla təyini.Yerin müstəvi səthi. Topoqrafiyada tətbiq edilən proyeksiyalar metodu.

2

1

3

Mövzu №03. Plan,xəritə və digər kartoqrafuk əsərlər

Ümumi məlumat; Plan və xəritənin oxşar və fərqli cəhətləri, elementləri və xüsusiyyətləri. Planın növləri. Digər kartoqrafik əsərlər-qlobus,atlas, anaqlif və fotoxəritələr, rəqəmli və elektron xəritələr və s.2

1

4

Mövzu №04. Koordinat sistemləri və onların çevrilməsi

Ümumi məlumat; Geodeziya və astronomiya koordinat sistemləri; Sferik koordinat sistemi;Düzbucaqlı,qütb,zona və bipolyar koordinat sistemləri; Koordinat sistemlərindən bir-birinə keçid.Yüksəklik koordinatları.2

1

5

Mövzu №05. Yer səthi üzərində nöqtələrin vəziyyətinin təyini

Ümumi məlumat; Nöqtələrin nişanlanması; Xətlərin payalanması;Yer üzərində xətlərin polad və elektron ruletka ilə ölçülməsi.Xətlərin maillik təshihinin hesablanmasıə.Meyl bucaqlarının ölçülməsi.Mütləq və nisbi yüksəklik.Coğrafi və ya düzbucaqlı koordinatara görə xəritə üzərinə koçürülməsi və ya nöqtənin vəziyyətinə görə koordinatlarının təyin edilməsi.2

1

6

Mövzu №06. Xəritələrin beynəlxalq nomenklaturası və bölünməsi

Ümumi məlumat; Xəritələrin sütunlara bölünməsi; Xəritələrin namenkla-turası.Topoqrafik və icmal topoqrafik xəritələrin nomenklatur cədvəli.2

1

7

Mövzu №07. Xəritələrin riyazi əsası və əsas elementləri. Kartoqrafik proeksiyalar və təhriflərin xarakterinə görə onların təsnifatı

Ümumi məlumat; Riyazi əsasın əsas elementləri.Kartoqrafik proyeksiyalarda mümkün təhriflər.Bərabəböyüklü,bərabərbucaqlı, bərabər-aralıqlı və ixtiyari proyeksiyalar haqqında məlumat.2

1

8

Mövzu №08. Normal kartoqrafik şəbəkə növlərinə görə kartoqrafik proyeksiyaların təsnifatı

Ümumi məlumat;Silindrik,konus proyeksiyaları.Qaussun bərabərbucaqlı köndələn silindrik proyeksiyası.Merkator proyeksiyası.Azimutal proyeksi-yalar: mərkəzi,stereoqrafik,xarici və ortoqrafik proyeksiyalar.Şərti proyek-siyalar.2

1

9

Mövzu №09.Topoqrafik xəritənin koordinat şəbəkəsi

Ümumi məlumat; Topoqrafik xəritələrdə nöqtənin vəziyyəti; Kilometr şəbəkəsi; Kvadratlar şəbəkəsi; Koordinat şəbəkəsindən istifadə edilməsi.2

1

10

Mövzu №10. Bucaqların ölçülməsi

Ümumi məlumat; Direksion bucaqlar; İstiqamət bucaqları; Rumblar; Koordinat artımları Meredianın yaxınlaşma bucağı; Maqnit meredianı2

1

11

Mövzu №11.Qlobus və atlaslar

Ümumi məlumat; Qlobus və atlasların əsas xüsusiyyətləri və onların tənifatları2

1

12

Mövzu №12. Miqyas,növləri və formaları.

Ümumi məlumat; Ədədi miqyas;Xətti miqyas Ümümi və ya baş miqyas; Xüsusi miqyas,xəritətələrdə xüsusi miqyasın təyin edilməsi. Proyeksiyada ixtiyari istiqamət üzrə xüsusi miqyasın düsturu.2

1

13

Mövzu №13. Xəritələrin miqyasına,ərazi əhatəsinə və məzmununa görə təsnifatı

Ümumi məlumat; Xəritələrin təsnifatının əsas prinsipləri.Miqyasa görə topoqrafik,topoqrafik-icmal və icmal xəritələrin xarakteristikaları; Ərazi əhatəsinə görə xəritələr; Məzmununa görə ümumcoğrafi.mövzu və xüsusi xəritələrin təsnifatı2

1

14

Mövzu №14. Xəritələrin tiplərinə və vəzifələrinə görə təsnifatı

Ümumi məlumat: Analitik,sintetik və kompleks xəritə tiplərinin qısa xarakteristikaları; Ümümcoğrafi xəritələr; Funksional xarakterli xəritələr;2

1

15

Mövzu №15. Xəritələrin kompanovkası və topoqrafik xəritə vərəqlərinin cəhətləndirilməsi

Ümumi məlumat; Xəritələrin kompanovka elementləri;Xəritə çərçivəsi vı tərkibi: Xəritələrin bussola,yerli cisimlərə və ox meridianına görə cəhətlən-dirilməsi:2

1

16

Mövzu №16 Topoqrafik xəritələr və şərti işarələri

Ümumi məlumat; Topoqrafik xəritələrin coğrafi məzmunu; Topoqrafik xəritələrin konturlu,xətti,miqyassız və izahedici şərti işarələri; Topoqrafik şərti işarələrin və konturların minimum ölçüləri; Yer səthi relyefinin əsas formaları.2

2

17

Mövzu №17. Xəritələrdə fiziki – coğrafi, ictimai - iqtisadi obyekt və hadisələrin təsviri

Ümumi məlumat; Ümümcoğrafi xəritələrin məzmunu; Hidroqrafik obyektlrin təsviri; Relyefin təsviri; Bitki örtüyünün və qurunun təsviri; Yaşayiş məntəqələrinin təsviri; Yolların və rabitə vasitələrinin təsviri2

1

18

Mövzu №18. Xəritələrdə fiziki – coğrafi obyekt və hadisələrin təsviri üsulları

Relyefin əsas xüsusiyyətləri və təsvirinin tabe olduğu əsas tələblər.Relyefin perspektiv təsvir üsulu; Ştrixləmə üsulu;Horizontallar üsulu və kəsmə yüksəkliyinin seçilməsi: Yuma üsulu; Blok-diaqrammalar üsulu; Hipsometrik şkala üsulu2

1

19


Mövzu №19 Xüsusi(tematik) xəritələrdə obyekt və hadisələrin təsvir üsulları

İşarələr üsulu: - həndəsi, hərfi, simvolik və bədii işarələr; İşarələrin miqyası; İzoxətlər üsulu; Nöqtələr üsulu; Keyfiyyət və kəmiyyət fonu üsul-ları; Aerial üsulu; Hərəkət xəttləri üsulu; Kartodioqram üsulu; Kartoqram üsulu və lokal diaqrammalar üsuli2

2

20

Mövzu №20. Kartoqrafik generalizasiyanın növləri

Ümumi məlumat; Kartoqrafik generalizasiya; Kartoqrafik ümumiləşdirmə; Kəmiyyət və Keyfiyyət göstəricilərinin ümumiləşdirilməsi2

1

21

Mövzu №21. Topoqrafik xəritələr üzərində aparılan kartometrik işlərin növləri

Ümumi məlumat; Uzunluğun. bucaqların,sahələrin müxtəlif üsullarla ölçülməsi; Koordinatlarına görə nöqtənin xəritəyə köçürülməsi,xəritə üzrə nöqtənin koordinatlarının təyin edilməsi;Loksodromoya və ortodromiyanın qurulması;2

1

22

Mövzu №22. Topoqrafik xəritələr üzrə həll edilən bəzi məsələlər

Ümumi məlumat; Nöqtələrin yüksəkliyinin təyin edilməsi.Xətlərin meyl bucaqlarının və meylliklərinin təyin edilməsi;Aralıq qrafiki; Verilmiş meylliyə görə xəttin qurulması.Verilmiş istiqamət üzrə xəttin profilinin qurulması; Morfometrik işlər; Üfiqi və şaquli parçalanma,hipsoqrafik əyri; Həcmlərin hesablanması, Çayların orta meylliyi və s.2

1

23

Mövzu №23 . Topoqrafik planalma və növləri.Teodolitlə planalma və abrizin təyin edilməsi

Ümumi məlumat;Üfiqi,şaquli və topoqrafik planalalma; Düzbucaqlı, bipolayr,qütb və dolanma üsulları ilı planaalma;Abrisin təyin edilməsi.2

2

24


Mövzu №24 .Nivelirləmə.Barometrik nivelirləmə

Ümumi məlumat;Nivelirləmənin mahiyyəti və növləri;Həndəsi nivelirləm- üsulları; Nivelir şəbəkəsi və nivelirləmə sinifləri.Barometrik nivelirləmə

nivelirləmə sinifləri.Barometrik Barik topoqrafiya xəritələri; Köməkçi hava xəritələri


2

2

25
26

Mövzu №25-26. Məsafədən təyin etmə üsulları ilə planalma.Aero və kosmik şəkillərin transformasiyası və deşifrəsi. Dövlət Geodeziya şəbəkəsi.İstinad şəbəkələrinin növləri.AZPOS sistemi.

Ümumi məlumat;Fototeodalit,aero və kosmik,sualtı fotoplanalma.Yandan radiolokasiya və hidrolokasiya çəkilişi.Aerokosmik şəkilllərin transformasiyası və relyefin planalınma metodları, Üfiqi və şaquli dövlət geodeziya şəbəkələri.AZPOS-GPS sistemi,mahiyyəti və tətbiq sahələri4

1

27
28

Mövzu №27-28.İqlim xəritələri.Hava proqnozlarının tərtibində istifadə edilən topoqrafik xəritələr. Qlobal peyk sisteminə əsaslanan koordinat sistemləri

Ümumi məlumat; Iqlim xəritələrinin tərtibi prinsipləri.Havanın temperaturunun ərazi üzrə paylanması;Atmosfer təzyiqinin ərazi üzrə paylanma xəritələri.Külək rejiminin ərazi üzrə paylanma xəritələri.Ulduz koordinat sistemləri;Geodezi koordinat sistemləri; PZ–90 geosentrik koordinat siste-mi; WGS – 84 geosentrik koordinat sistemi4

1

29

30


Mövzu №29-30.Aviasiyada istifadə olunan hava xəritələri.

Vaxt və onun ölçülməsi.

Ümumi məlumat; Aviasiyada istifadə olunan hava xəritələrinin seçilməsi və dəyərləndirilməsi.Həqiqi vaxt; Orta vaxt; Yerli vaxt; Ümündünya (Qrinviç) vaxtı; Qurçaq vaxtı; Dekret vaxtı

4

1
      1. Məşğələ dərslərinin mövzuları və həcmi

Mövzunun adı

Auditoriya saatları

TSİ (məşğşlələrə hazırlıq)

1

Giriş

1

1

2

Xəritə üzrə miqyaslar

1

1

3

Xəritə üzrə xüsusi miqyasın hesablanması

1

1

4

Koordinat sistemləri və onların çevrilməsi

1

1

5

Xəritələrin beynəlxalq nomenklaturası

1

1

6

1:1000000 miqyaslı xəritə bərəqinin böyük miqyaslı xəritə vərəqlərinə bölünmə sxemləri

1

1

7

Topoqrafik xəritələrdə relyefin oxunması

1

1

8

Topoqrafik xəritələrdə məsafələrin ölçülməsi

1

1

9

Topoqrafik xəritələrdə uzunluğun və sahələrin təyin edilməsi

-

2

10

Kollokvium 1

2

-

11

Topoqrafik xəritələrdə qrafiki və paletka üsulları

1

1

12

Horizontlar

1

1

13

Nöqtənin mütləq yüksəkliyinin təyin edilməsi

1

1

14

Suayrıcı xəttin və yamacın meyl bucağının təyin edilməsi

1

1

15-16

Geodeziya cihaz və avadanlıqlar: Teodolitlər, nivelirlər, elektron nivelirlər, taxometrlər, elektron taxometrlər

2

2

17-18

Koordinatların hesablanması

2

2

19

Düzbucaqlı koordinatlara görə nöqtənin xəritəyə köçürülməsi

-

2

20

Kollokvium 2

2

-

21

Profillərin qurulması

1

1

22

Bucaqların ölçülməsi

1

1

23

Maqnit meridianları

1

1

24

Topoqrafik xəritələrdə şərt işarələrin oxunması

1

1

25

Topoqrafik xəritə üzərində nöqtənin mütləq yüksəkliyinin təyin edilməsi

1

2

26 -27

Topoqrafik xəritə üzərində ərazinin üfiqi və şaquli parçalanması-nın,meyl bucaqlarının təyin edilməsi və ərazi sahəsinin öyrənilməsi

2

1

28

Avasiyada istifadə olunan hava xəritələri

1

1

29

İqlim xəritələri və yerin süni peyklırindən alınan hava xəritələri

-

2

30

Kollokvium 3

2

-


2.3.3. Tələbənin sərbəst işlərinin mövzuları və həcmi

Fənn proqramında nəzərdə tutulmuş mövzuların mənimsənilməsini möhkəmləndirmək məqsədi ilə sərbəst iş (Sİ) yerinə yetirilməlidir. Fənin öyrənilməsi nəticəsində əldə olunan bilik və bacarıqlar Sİ-in hazırlanmasında öz əksini tapmalıdır.

Sərbəst işin həcmi, tərtibatı və qiymətləndirilməsinin kriteriyaları sillabusda izah olunur.

Tələbəyə fənn üzrə semestr ərzində 10 sərbəst işin yerinə yetirilməsi tapşırığı verilir. Sərbəst işlərin tapşırıqları müxtəlif formada (referat, mühazirə mövzuları üzrə problem və praktiki xarakterli tapşırıqlar, məsələ, misallar, sxemlərin və ya modellərin işlənilməsi, fənn üzrə hesablama-cədvəl işləri və s.) ola bilər. Həmin tapşırıqlar fənni tədris edən müəllim tərəfindən müəyyənləşdirilir, kafedra iclasında müzakirə edilir və fakültə dekanı tərəfindən təsdiq edilir.

Sərbəst işlər üzrə məqbullar fənni tədris edən müəllim tərəfindən auditoriya saatlardan kənar saatlarda keçirilir.
Sərbəst işlərin nümunəvi mövzuları
Mövzunun adıYerin forması və ölçüləri haqqında müasir məlumatlar.Müxtəlif ellipsoidlərə görə yerin basıqlığının hesablanmasıYerin coğrafi şəbəkə sistemi və onun elementləriKartoqrafik xəritələrdə koordinat şəbəkəsiKartoqrafik proyeksiyalarXəritələrin miqyasıBöyük miqyaslı xəritələr və onların şərti işarələriFototopoqrafik planalma.Aerofotoplanalmanın aparılma metodu.Aerofotoşəkillərin əlaqələndirilməsi və trasformasiyasıSinoptik xəritələrAviasiya meteorologiyasında istifadə edilən xəritələrыXəritələr üzərində ölçü işlərinin aparılması üsullarıYüklə 329,33 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə