Azərbaycan Hava YollarıYüklə 246,29 Kb.
tarix21.10.2017
ölçüsü246,29 Kb.
#7020

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Azərbaycan Hava Yolları” Qapalı Səhmdar CəmiyyətininMilli Aviasiya AkademiyasıAzərbaycan Respublikasının Dövlət Mülki Aviasiya Administrasiyası tərəfindən

bəyənilmişdir

Direktor müavini__________H.M.Əliyev

“___”___________________2015-ci il
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin _____saylı“____”_______ 2015-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir (protokol № ___)Bakalavr hazırlığı üçün
Azərbaycanın beynəlxalq hava limanlarının

aviasiya-iqlim səciyyələri”
fənnİnİn PROQRAMI
Fakültə: Hava nəqliyyatı

İxtisas: 050507 Hidrometeorologiya

İxtisas kafedrası: “Aviasiya meteorologiyası”

Fənni tədris edən kafedra: “Aviasiya meteorologiyası”

Kurs: 4

Semestr: 7

Fənnə ayrılan ümumi saatlar: 90

Auditoriya saatlarının cəmi: 45

o cümlədən

Mühazirələr: 30 saat

Laboratoriya: -

Seminar, praktiki məşğələ : 15 saat

Tələbənin auditoriyadan kənar işi: 45 saat

BAKI -2015

«Azərbaycanın beynəlxalq hava limanlarının aviasiya-iqlim səciyyələri” fənn proqramı


Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən
«__» _______ 2014-cü ildə təsdiq edilmiş Ali Təhsil Pilləsinin Dövlət Standartı və
«__» _______ 2014-cü ildə MAA-nın Elmi Şurası tərəfindən təsdiq edilmiş
050507 – “Hidrometeorologiya” ixtisasının tədris planı əsasında tərtib olunmuşdur

(ixtisaslaşması- “Aviasiya meteorologiyası”)


Fənn proqramını tərtib edənlər:

“Aviasiya meteorologiyası” kafedrasının müəllimi. ________ R. F. İslamova

Fənn proqramı “Aviasiya meteorologiyası” kafedrasının iclasında müzakirə olunmuşdur:
( “__”_________2015-ci il tarixli iclas “__/__/__” №-li protokol)
Kafedra müdiri, t.e.d.,prof._______________ N.Ş. Hüseynov
Fənn proqramı MAA-nın “Hava nəqliyyatı” fakültəsinin Elmi Şurasının iclasında müzakirə olunmuşdur və bəyənilmişdir
( “__”_________2015-ci il tarixli iclas “___/___” №-li protokol)
Dekan, t.e.n. dos. _________________________T.İ.Kərimli
Fənn proqramı MAA-nın Elmi-Metodiki Şurasında bəyənilmişdir
( “____”____________2015-ci il tarixli iclas “____” №-li protokol)
Sədr, tədris işləri üzrə prorektor, prof._______________Ə.S.Səmədov

MÜNDƏRİCAT
Giriş..................................................................................................................................4


  1. 1.1 Fənnin tədrisinin məqsədi.........................................................................................4

1.2 Fənnin tədrisinin əsas vəzifələri................................................................................4

1.3 Fənn üzrə bilik və bacarıqlara olan tələblər..............................................................4

1.4 Fənnin digər fənlərlə əlaqəsi.....................................................................................5

2. Fənnin məzmunu......................................................................................................5

2.1 Fənn üzrə saatların bölüşdürülməsi..........................................................................5

2.2 Fənnin mövzular üzrə planı......................................................................................6

2.3 Fənnin dərs növləri üzrə paylanması........................................................................7

2.3.1 Mühazirə dərslərinin mövzuları və həcmi.............................................................8

2.3.2 Məşğələ (laboratoriya) dərslərinin mövzuları və həcmi.......................................12

2.3.3 Tələbələrin sərbəst işlərinin mövzuları və həcmi.................................................13

2.3.4 Tələbələrin sərbəst işləri (TSİ və Sİ) və nəzarət növləri......................................14

3. Fənn üzrə tədris-metodiki materiallar və ədəbiyyat...............................................15

3.1 Əyani və digər tədris-metodiki vəsaitlərin, metodiki materialların siyahısı*.........15

3.2 Tövsiyə olunan ədəbiyyat.......................................................................................15

Əsas ədəbiyyat...............................................................................................................15

Əlavə ədəbiyyat.............................................................................................................16Giriş
Fənn proqramı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 24.12.2013-cü il tarixli 348 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində kredit sistemi ilə tədrisin təşkili Qaydaları” əsasında işlənib hazırlanmışdır. Fənn proqramı Milli Aviasiya Akademiyasının 050507 – Hidrometeorologiya ixtisasının “Aviasiya meteorologiyası” ixtisaslaşması üzrə bakalavr hazırlığı üçün tərtib olunmuşdur. Proqrama fənnin tədrisinin mərhələlər üzrə məzmunu və həcmi daxildir.

Fənn proqramı əsasında işçi proqram (sillabus) hazırlanır.

Fənn proqramı müəllim və tələbələrin istifadəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.


  1. 1.1. Fənnin tədrisinin məqsədi“Azərbaycan beynəlxalq hava limanlarının aviaiqlim səciyyəsi” fənninin tədris olunmasında əsas məqsəd tələbələrə tərəfindən Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq hava limanlarının iqlim səciyyəsini, xüsusiyyətlərini tədris etməkdir. Fənnin öyrənilməsində əsas məqsəd uçuşların meteoroloji təminatı zamanı hava limanlarının aviaiqlim xüsusiyyətlərini və hava limanlarının inşasında, layihələndirilməsində bu məlumatlardan istifadəni tələbələrə öyrətməkdir.  1. 1.2. Fənnin tədrisinin əsas vəzifəsi

Fənnin tədrisinin əsas vəzifəsi Azərbaycanın müxtəlif fiziki-sinoptik xüsusiyyətlərə malik bölgələrində yerləşən beynəlxalq aeroportların iqlimi ilə daha yaxından tanış olmaq və onların fiziki-coğrafi şəraitini, temperaturunu, rütübətliyini, buludluluğunu, yağıntılarını, külək xarakteristikalarını və iqlim səciyyələrini tələbələrə çatdırmaqdır.


1.3 Fənn üzrə bilik və bacarıqlara olan tələblər
Fənninöyrənilməsi nəticəsindətələbələr aşağıdakıları

bilməlidirlər:

 • Ərazilərin fiziki-coğrafi şəraitini;

 • Həmin ərazilərim ümumi iqlim səciyyəsini,

 • Uçuşlar zamanı təhlükəli atmosfer hadisələrini və onların ərazi üzrə paylanma xüsusiyyətlərini;

 • Meteoroloji elementlərin paylanma xüsusiyyətlərini;

 • Atmosfer hadisələrinin təkrarlanmalarını və onların yaranmasının iqlim-sinoptik şəraitini.

bacarmalıdırlar:

 • Ərazinin iqlim-sinoptik şəraitini təhlil etməyi;

 • Meteoroloji elementlərin paylanma xüsusiyyətlərini təhlil etməyi, müvafiq qrafik və cədvəlləri tərtib etməyi;

 • Meteoroloji hadisələrin təkrarlanmalarının aşkar edilməsini;

 • İqlim-statistik sorğu kitablarından istifadəni;

 • İqlim cədvəllərindən uçuşların meteoroloji təminatı zamanı istifadəni.Müəllim tərəfindən irəli sürülən tələblər:

a) hər bir tələbənin mühazirə və seminarlarda iştirak etmələri, çalışmalarını və müzakirələrdə iştirak etmələri. Tələbələrin bilikləri həm yazılı, həm də şifahi yoxlamalar aparmaqla qiymətləndirilir.

b) məsləhət görülən ədəbiyyat siyahısı və internet saytlarından istifadə vacibdir.

Fənnin öyrənilməsi nəticəsində əldə olunan bilik və bacarıqlar daha sonra tədris olunan digər fənnlərin öyrənilməsində, bakalavr və maqistr buraxılış işlərinin hazırlanmasında zəruri olaraq istifadə olunacaqlar.1.4. Fənnin digər fənlərlə əlaqəsi


2.Fənnin məzmunu

2.1. Fənn üzrə saatların bölüşdürülməsi
Hidrometeorologiya” ixtisasının tədris planına uyğun olaraq «Azərbaycan beynəlxalq hava limanlarının aviaiqlim səciyyəsi» fənni üzrə tədris 45 saat həcmində nəzərdə tutulmuşdur ki, onlardan 30 saat mühazirəyə, 15 saat isə praktiki məşğələlərə (seminarlara) ayrılmışdır. Tələbələrin sərbəst işi (TSİ) 45 saat təşkil edir. Buraya daxildir: Sİ – sərbəst işin yerinə yetirilməsi və təhvil verilməsi; mühazirələrə, seminarlara və kollokviumlara hazırlıq. Sərbəst işin hər biri 1 balla qiymətləndirilir və semestr üzrə cəmi 10 bal təşkil edir. Semestrin sonunda tələbənin fənn üzrə dərsə davamiyyəti maksimum 10 balla, məşğələ dərsləri və kollokviumlar isə 30 balla qiymətləndirilir.

Tədris planına uyğun olaraq fənn üzrə kurs işinin yazılması nəzərdə tutulmamışdır. Fənn üzrə qalan 50 bal imtahana ayrılır.Tədris yükünün 7-ci semestrdə yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Fənnin tədrisi imtahan ilə nəticələnir. Fənn üzrə kreditlərin sayı – 3.


2.2. Fənnin mövzular üzrə planı
Mövzunun adı

Dərs yükünün həcmi (saat)

Cəmi

Müha-

Zirə

Məş-

ğələ

Labora-

toriya


TSİ*

Sİ**

yerinə

yetiril-

məsi

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Mövzu №01. Giriş. İqlimin yaranmasında Günəş radiasiyasının rolu

3

2

-

-

1

-

2

Mövzu №02. Atmosfer dövranı və səth örtüyünün iqlimin yaranmasında rolu

6

2

1

-

2

1
Mövzu №03. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq hava limanlarının iqlim-sinoptik xüsusiyyətlərinin təhlili

6

2

1
2

1

3

Mövzu №04. Hava limanlarının iqliminə və hava şəraitinə yerli proseslərin təsirinin təhlili

4

2

-

-

2

-

4

Mövzu №05. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq hava limanlarının fiziki-coğrafi şəraitinin təhlili

4

2

-

-

2

-
Kollokvium №1.

4

-

2

-

2

-

5


Mövzu №06.Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq hava limanlarında atmosfer təzyiqinin paylanması

7

2

2

-

2

1

6

Mövzu №07. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq hava limanları ərazisində Günəş parlaqlığının davamiyyəti

4

2

-

-

2

-

7

Mövzu №08. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq aeroportlarında hava temperaturu və ona təsir göstərən amillərin təhlili

6

2

1

-

2

1

8

Mövzu №09. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq aeroportlarında hava rütubətliyinin paylanmasının təhlili

5

2

-

-

2

1

9


Mövzu №10. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq aeroportlarında atmosfer yağıntılarının paylanma xüsusiyyətlərinin təhlili

6

2

1

-

2

1
Kollokvium №2.

4

-

2

-

2

-

10

Mövzu №11. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq aeroportlarında külək rejiminin təhlili

6

2

1
2

1

11


Mövzu №12.Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq aeroportlarında üfüqi görünüş məsafəsinin təhlili

6

2

1

-

2

1

12

Mövzu №13. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq aeroportlarında buludluluq rejiminin təhlili

4

2

-

-

2

-

14


Mövzu №14. Azərbaycan Respublikasının hava limanları ərazisində təhlükəli atmosfer hadisələri

5

2

-

-

2

1

15

Mövzu №15. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq aeroportlarında meteoroloji görünüş məsafəsini məhdudlaşdıran təhlükəli atmosfer hadisələri və onların təhlili

6

2

1
2

1Kollokvium №3.

4

-

2

-

2

-
Cəmi

90

30

15

-

35

10

TSİ*- tələbənin sərbəst işləməsi üçün tövsiyə olunan saatlar; Sİ**-sərbəst işlər

2.3. Fənnin dərs növləri üzrə paylanması

2.3.1. Mühazirə dərslərinin mövzuları və həcmiMövzu və ədəbiyyatın şifri


Auditoriya saatları

TSİ

(mühazi-

rələrə hazırlıq)

1

2

3

4

1.

Mövzu №01. Giriş. İqlimin yaranmasında Günəş radiasiyasının rolu. Günəş radiasiyasının iqlimin yaranmasına təsirinin təhlili. İqlimin astronomik nəzəriyyəsi. İlin iqlim fəsilləri.

2

1


2

Mövzu №02. Atmosfer dövranı və səth örtüyünün iqlimin yaranmasında rolu. Iqlimin yaranmasında və formalaşmasında iqlim amillərinin rolunun qiymətləndirilməsi. İqlimin yaranmasında atmosfer dövranının rolu. İqlimin yaranmasında səth örtüyünün rolu. İqlimin yaranmasında tektonik amillər. İqlimin yaranmasında antropogen amillərin təhlili

2

1


3


Mövzu №03. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq hava limanlarının iqlim-sinoptik xüsusiyyətlərinin təhlili. Azərbaycan ərazisinə təsir edən əsas sinoptik proseslər. Kara antisiklonun təsiri. Skandinaviya antisiklonun təsiri. Azor maksimumunun təsiri. Subtropik siklonun təsiri. Cənub siklonlarının təsiri. Mülayim enliklərdən gələn kontinental hava kütlələrinin təsiri. Orta Asiya antisiklonunun təsiri.

2


1


4


Mövzu №04. Hava limanlarının iqliminə və hava şəraitinə yerli proseslərin təsirinin təhlili. Yerli atmosfer proseslərinin iqlimin yaranmasına və hava şəraitinə təsiri. Sinoptik tiplərin müdaxiləsi hava kütlələrinin transformasiyası. Su hövzələrinin iqlimə təsiri. Dəniz iqlimi. Kontinental iqlim.

2


1


5


Mövzu №05. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq hava limanlarının fiziki-coğrafi şəraitinin təhlili. H.Əliyev beynəlxalq hava limanın fiziki-coğrafi şəraitinin səciyyəsi. Gəncə beynəlxalq hava limanın fiziki-coğrafi şəraitinin səciyyəsi. Naxçıvan beynəlxalq hava limanın fiziki-coğrafi şəraitinin səciyyəsi. Zaqatala beynəlxalq hava limanın fiziki-coğrafi şəraitinin təhlili. Lənkəran beynəlxalq hava limanın fiziki-coğrafi şəraitinin səciyyəsi. Qəbələ beynəlxalq hava limanın fiziki-coğrafi şəraitinin səciyyəsi.

2


1

6


Mövzu №06. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq hava limanlarında atmosfer təzyiqinin paylanması. Atmosfer təzyiqi. Atmosfer təzyiqinin ölçü vahidləri. Atmosfer təzyiqinin dəniz səviyyəsinə gətirilməsi. QNH və QFE. H.Əliyev beynəlxalq hava limanında atmosfer təzyiqinin paylanması. Gəncə beynəlxalq hava limanında atmosfer təzyiqinin paylanması. Naxçıvan beynəlxalq hava limanında atmosfer təzyiqinin paylanması. Zaqatala beynəlxalq hava limanında atmosfer təzyiqinin paylanması. Lənkəran beynəlxalq hava limanında atmosfer təzyiqinin paylanması. Qəbələ beynəlxalq hava limanında atmosfer təzyiqinin paylanması. Atmosfer təzyiqinin digər meteoroloji elementlərlə əlaqəsi.

2


1


7

Mövzu №07. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq hava limanları ərazisində Günəş parlaqlığının davamiyyəti. Günəş radisiyası. Səpələnən və düz Günəş radiasiyası. Cəm Günəş radiasiyası. Albedo. Günəş radiasiyasının intensivliyi. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq hava limanları ərazisində Günəş parlaqlığının davamiyyəti. Günəş parlaqlığının sutkalıq və illik gedişi.

2

1


8

Mövzu №08. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq aeroportlarında hava temperaturu və ona təsir göstərən amillərin təhlili. Hava temperaturu. Hava temperatunun ölçülməsi. Temperaturun ölçü vahidləri. Hava temperaturunun sutkalıq, aylıq, illik və çoxillik gedişı. H.Əliyev beynəlxalq hava limanında hava temperaturu və ona təsir edən amillər. Gəncə beynəlxalq hava limanında hava temperaturu və ona təsir edən amillər. Naxçıvan beynəlxalq hava limanında hava temperaturu və ona təsir edən amillər. Zaqatala, Lənkəran və Qəbələ beynəlxalq hava limanlarında hava temperaturu və ona təsir edən amillər.

2

2


9

Mövzu №09. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq aeroportlarında hava rütubətliyinin paylanmasının təhlili. Rütubətlik elementləri. Doyma halı. Rütubət çatışmazlığı. Quru və rütubətli hava. Nisbi rütubətlik. Mütləq rütubətlik. Xüsusi rütubətlik. Şeh nöqtəsi temperaturu. Şeh nöqtəsinin çatışmazlığı. H.Əliyev beynəlxalq hava limanında hava rütubətliyinin paylanmasının təhlili. Gəncə beynəlxalq hava limanında hava rütubətliyinin paylanmasının təhlili. Naxçıvan beynəlxalq hava limanında hava rütubətliyinin paylanmasının təhlili. Zaqatala beynəlxalq hava limanında hava rütubətliyinin paylanmasının təhlili. Lənkəran beynəlxalq hava limanında hava rütubətliyinin paylanmasının təhlili. Qəbələ beynəlxalq hava limanında hava rütubətliyinin paylanmasının təhlili.

2

2

10


Mövzu №10. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq aeroportlarında atmosfer yağıntılarının paylanma xüsusiyyətlərinin təhlili. Atmosfer yağıntıları. Atmosfer yağıntılarının faza vəziyyəti. Yağıntıların intensivliyi və onun müəyyən edilməsi. H.Əliyev hava limanında atmosfer yağıntılarının paylanmasının təhlili. Gəncə hava limanında atmosfer yağıntılarının paylanmasının təhlili. Naxçıvan hava limanında atmosfer yağıntılarının paylanmasının təhlili. Zaqatala hava limanında atmosfer yağıntılarının paylanmasının təhlili. Lənkəran hava limanında atmosfer yağıntılarının paylanmasının təhlili.

2


1

11


Mövzu №11. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq aeroportlarında külək rejiminin təhlili. Külək və onun parametrləri. Külək rejimi və ona təsir edən amillər. Hakim küləklər. Yerli küləklər. Küləyin orta sutkalıq və aylıq sürəti. Güclü küləklər. Güclü küləkli günlərin sayı. H.Əliyev aeroportunda külək rejimi. Gəncə aeroportunda külək rejimi. Naxçıvan aeroportunda külək rejimi. Zaqatala aeroportunda külək rejimi. Lənkəran aeroportunda külək rejimi. Qəbələ aeroportunda külək rejimi. Külək şaxəsi. Külək məlumatlarından təsərüfatın müxtəlif sahələrində istifadə.

2

1


12

Mövzu №12. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq aeroportlarında üfüqi görünüş məsafəsinin təhlili. Meteoroloji görünüş məsafəsi. Meteoroloji görünüş məsafəsinə təsir edən amillər. Görünüş məsafəsinin növləri. Üfüqi görünüş məsafəsi. Maili görünüş məsafəsi. Qalxma-enmə zolağında görünüş məsafəsi. Məhdud görünüş məsafəsi. Hava minimumu. H.Əliyev aeroportunda üfüqi görünüş məsafəsinin təhlili. Gəncə aeroportunda üfüqi görünüş məsafəsinin təhlili. Naxçıvan aeroportunda üfüqi görünüş məsafəsinin təhlili. Zaqatala aeroportunda üfüqi görünüş məsafəsinin təhlili

2

1


13

Mövzu№13.Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq aeroportlarında buludluluq rejiminin təhlili. Buludluluq və buludluluq rejimi. Aşağı buludluluğun paylanması. Orta və yuxarı təbəqə buludluluğunun paylanması. Buludluluğa təsir edən amillər. Buludluluğun miqdarı. H.Əliyev hava limanında buludluluğun paylanması və ona təsir edən amillər. Gəncə hava limanında buludluluğun paylanması və ona təsir edən amillər. Naxçıvan hava limanında buludluluğun paylanması və ona təsir edən amillər. Zaqatala hava limanında buludluluğun paylanması və ona təsir edən amillər. Lənkəran hava limanında buludluluğun paylanması və ona təsir edən amillər.

2

2


14

Mövzu №14. Azərbaycan Respublikasının hava limanları ərazisində təhlükəli atmosfer hadisələri. Təhlükəli atmosfer hadisələri haqqında ümumi məlumat. Güclü küləklər. Qasırğa. Toz burulğanları. Qum burulğanları. Güclü atmosfer yağıntıları və onların müəyyən edilməsi. İldırım. Dolu. Duman. Tornado. Çovğun. Buzbağlama. Elektrikləşmə. Ekstremal hava temperaturları. Azərbaycan Respublikasının hava limanları ərazisində aviasiya üçün təhlükəli meteoroloji hadisələrinin təkrarlanma hallarının təhlili. İqlim-sorğu məlumatlarına əsasən təhlükəli atmosfer hadisələrinin təhlili.

2

2


15

Mövzu №15. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq aeroportlarında meteoroloji görünüş məsafəsini məhdudlaşdıran təhlükəli atmosfer hadisələri və onların təhlili. Meteoroloji görünüş məsafəsi. Hava minimumu. Meteoroloji görünüş məsafəsini məhdudlaşdıran təhlükəli atmosfer hadisələri. Duman. H.Əliyev aeroportunda dumanların təkrarlanmasının təhlili. Gəncə aeroportunda dumanların təkrarlanmasının təhlili. Naxçıvan aeroportunda dumanların təkrarlanmasının təhlili. Zaqatala aeroportunda dumanların təkrarlanmasının təhlili. Lənkəran aeroportunda dumanların təkrarlanmasının təhlili. Sis. Gürünüş məsafəsini məhdudlaşdıran güclü atmosfer yağıntıları.

22
Fənn üzrə cəmi

30

20
   1. Məşğələ (laboratoriya) dərslərinin mövzuları və həcmi.
Mövzunun adı

Auditoriya saatları

TSİ (məşğşlələrə hazırlıq)

1

Atmosfer dövranı və səth örtüyünün iqlimin yaranmasında rolu

-

-

2

Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq hava limanlarının iqlim-sinoptik xüsusiyyətlərinin təhlili

2

1

3

Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq hava limanlarında atmosfer təzyiqinin paylanması

-

-
Kollokvium №1

2

2

4

Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq aeroportlarında hava temperaturu və ona təsir göstərən amillərin təhlili. Temperatur qrafiklərinin qurulması.

2

1

5

Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq aeroportlarında atmosfer yağıntılarının paylanma xüsusiyyətlərinin təhlili. Atmosfer yağıntıların statistik təhlili və külək rejiminin təhlili.Külək güllərinin qurulması.

2

1

6

Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq aeroportlarında üfüqi görünüş məsafəsinin təhlili. Görünüş məsafəsinin təyin edilməsi

-

2
Kollokvium №2

2

2

7

Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq aeroportlarında buludluluq rejiminin təhlili. Bulud növlərinin təyin edilməsi.

2

2

8

Təhlükəli atmosfer hadisələrin statistik təhlili.

1

2
Kollokvium №3

2

2
Cəmi

15

152.3.3. Tələbənin sərbəst işlərinin mövzuları və həcmi
Fənn proqramında nəzərdə tutulmuş mövzuların mənimsənilməsini möhkəmləndirmək məqsədi ilə sərbəst iş (Sİ) yerinə yetirilməlidir. Fənnin öyrənilməsi nəticəsində əldə olunan bilik və bacarıqlar Sİ-in hazırlanmasında öz əksini tapmalıdır.

Sərbəst işin həcmi, tərtibatı və qiymətləndirilməsinin kriteriyaları sillabusda izah olunur.

Tələbəyə fənn üzrə semestr ərzində 10 sərbəst işin yerinə yetirilməsi tapşırığı verilir. Sərbəst işlərin tapşırıqları müxtəlif formada (referat, mühazirə mövzuları üzrə problem və praktiki xarakterli tapşırıqlar, məsələ, misallar, sxemlərin və ya modellərin işlənilməsi, fənn üzrə hesablama-cədvəl işləri və s.) ola bilər. Həmin tapşırıqlar fənni tədris edən müəllim tərəfindən müəyyənləşdirilir, kafedra iclasında müzakirə edilir və fakültə dekanı tərəfindən təsdiq edilir.

Sərbəst işlər üzrə məqbullar fənni tədris edən müəllim tərəfindən auditoriya saatlarından kənar saatlarda keçirilir.Sərbəst işlərin nümunəvi mövzuları
Mövzunun adı və ədəbiyyatın şifri

1

Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq hava limanlarının iqlim-sinoptik xüsusiyyətlərinin təhlili

2

Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq hava limanlarında atmosfer təzyiqinin paylanması

3

Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq hava limanları ərazisində Günəş parlaqlığının davamiyyəti

4

Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq aeroportlarında hava temperaturu və ona təsir göstərən amillərin təhlili

5

Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq aeroportlarında torpaq səthinin temperaturu və onun paylanması

6

Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq aeroportlarında hava rütubətliyinin paylanmasının təhlili.

7

Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq aeroportlarında atmosfer yağıntılarının paylanma xüsusiyyətlərinin təhlili

8

Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq aeroportlarında külək rejiminin təhlili.

9

Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq aeroportlarında üfüqi görünüş məsafəsinin təhlili.

10

Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq aeroportlarında buludluluq rejiminin təhlili.2.3.4. Tələbənin sərbəst işi (TSİ və Sİ) və nəzarət növləri

Həftənin

-si
Tələbənin sərbəst işinin məzmunu

TSİ-

nin həcmi (saat)Nəzarətin növü

Nəzarət keçirilən həftənin №-si

1

2

3

4

5
1 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

1

CN2 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

1

CN3 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

1

CN1 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

2

Məqbul1 №-li məşğələ dərsinə hazırlıq

1

CN2 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

2

Məqbul4 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

1

CN2 №-li məşğələ dərsinə hazırlıq

1

CN3 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

2

Məqbul5 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

1

CN3 №-li məşğələ dərsinə hazırlıq

1

CN1 №-li kollokviuma hazırlıq

2

CN*6№-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

1

CN4 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

2

Məqbul7 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

1

CN5 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

2

Məqbul8 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

1

CN6 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

2

Məqbul9№-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

1

CN10№-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

1

CN4 №-li məşğələ dərsinə hazırlıq

1

CN2 №-li kollokviuma hazırlıq

2

CN*11№-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

1

CN5 №-li məşğələ dərsinə hazırlıq

1

CN7 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

2

Məqbul12№-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

1

CN6 №-li məşğələ dərsinə hazırlıq

1

CN8 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

2

Məqbul13№-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

1

CN9 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

2

Məqbul14№-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

1

CN7 №-li məşğələ dərsinə hazırlıq

1

CN10 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

2

Məqbul8 №-li məşğələ dərsinə hazırlıq

1

CN15№-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

1

CN3 №-li kollokviuma hazırlıq

2

CN*Fənn üzrə cəmi

45


*CN – cari nəzarət (məşğələ dərslərində cavabların və kollokviumların qiymətləndirilməsi)


3. Fənn üzrə tədris-metodiki materiallar və ədəbiyyat

3.1.Əyani və digər tədris-metodiki vəsaitlərin, metodiki materialların siyahısıİstifadə edilən əyani vəsaitlərin və tədris materiallarının adları

Fənnin mövzular üzrə planında mövzunun (mövzuların) №-si

Mövzunun tədris olunduğu auditoriya

1

Azərbaycanın iqlim xəritəsi

1, 2,3,4,5
2

Azərbaycanın iqlim tiplərinin xəritəsi

4,5,6,
3

Azərbaycanın hava temperaturunun şaquli paylanmasını əks etdirən qrafiklər

13,14,15
4

Fənnin öyrənilməsinə dair metodiki göstərişlər Çap nüxsəsi*Tədris olunan fəndən və həmin fənnin tədris-metodiki, texniki, əyani və laboratoriya təminatından asılı olaraq, fənnin mövzuları üzrə 3.2 cədvəli tərtib edilmişdir

3.2. Tövsiyə olunan ədəbiyyat

Əsas ədəbiyyat
1. Xromov S.R. «Meteorologiya və iqlimşünaslıq». Universitetlərin coğrafiya fakultələri üçün. Bakı, 2005, 325 s

2. Müseyibov M.A. “Azərbaycanın fiziki coğrafiyası” Bakı-1998.

3. Paşayev A.M., Sultanov V.Z., Hacıyev N.C. , Hüseyinov N.Ş., Nəbiyev R.N. «Naxçıvan aeroportunun iqlim xarakteristikası» Bakı-2005 (200 səhifə)

4. Paşayev A.M., Sultanov V.Z., Hüseyinov N.Ş., Nəbiyev R.N. «Gəncə aeroportunun iqlim xarakteristikası», Bakı-2003, 164 s.

5. Пашаев. А.М, Иманов Ф.А., Гусейнов Н.Ш., Гулиев Г.И., Набиев

Р.Н. « Климатический характеристика аеропорта Гейдар Адиев» Баку 2007.

6. Хромов. С.П. «Метеорология и климатология» Москва-2006 ст.581.

Əsas ədəbiyyat

7. Алисов Б.П., Ролтараус Б.В. Климатология Изд-во МГУ, 1974, 299стр.

8. Руководства по долгосрочным прогнозам погоды Л-Гидрометеоиздат, 1972.

9. Руководства по прогнозам метеорологических условий для авиачии Л: Гидрометеоиздат, 1985,300 стр.10.Зверев А.С. Практикум по синоптической метеорологии-Л: Гидрометеоиздат, 1972.

Yüklə 246,29 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə