Azərbaycan Respublikası vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədəYüklə 0,58 Mb.
səhifə1/4
tarix14.07.2018
ölçüsü0,58 Mb.
#56492
  1   2   3   4

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2004-cü il 6 oktyabr tarixli 149 nömrəliqərarı ilə təsdiq edilmişdir
3 nömrəli əlavə


Büdcə xərclərinin iqtisadi təsnifatı


BÖLMƏ

KÖMƏKÇİ BÖLMƏ

PARAQRAF

MADDƏ

YARIMMADDƏ


KOD


ƏMƏYİN ÖDƏNİŞİ

210000

ƏMƏK HAQQI


211000ŞTATDA OLAN İŞÇİLƏRİN ƏMƏK HAQQI211100
ŞTATDANKƏNAR İŞÇİLƏRİN ƏMƏK HAQQI211200
ƏMƏYİN ÖDƏNİŞİ İLƏ BAĞLI SAİR PUL ÖDƏNİŞLƏRİ211300Əməyin ödənişi üzrə nəzərdə tutulan artım211400
ƏMƏK HAQQINA ÜSTƏLİK


212000
DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDUNA AYIRMALAR212100İCBARİ DÖVLƏT SIĞORTASI212200
İCBARİ TİBBİ SIĞORTA212300


MALLARIN (İŞLƏRİN VƏ XİDMƏTLƏRİN) SATIN ALINMASI

220000

İDARƏNİN SAXLANILMASI


221000DƏFTƏRXANA VƏ TƏSƏRRÜFAT XƏRCLƏRİ221100
MƏTBƏƏ XƏRCLƏRİ221200
İDARƏNİN DİGƏR XƏRCLƏRİ221300İdarənin xərcləri
221310


CARİ TƏMİR
221320


MÜHAFİZƏ XƏRCLƏRİ
221330
EZAMİYYƏ XƏRCLƏRİ


222000
ÖLKƏDAXİLİ EZAMİYYƏLƏR222100


GÜNDƏLİK YEMƏK XƏRCİ
222110MEHMANXANA (MƏNZİL) VƏ YOL XƏRCLƏRİ
222120
XARİCİ EZAMİYYƏLƏR222200GÜNDƏLİK YEMƏK XƏRCİ
222210MEHMANXANA (MƏNZİL) VƏ YOL XƏRCLƏRİ
222220

NƏQLİYYAT XİDMƏTLƏRİ HAQQININ ÖDƏNİLMƏSİ


223000
YANACAQ VƏ SÜRTKÜ MATERİALLARININ ALINMASI223100
DİGƏR NƏQLİYYAT XİDMƏTLƏRİ223200

KOMMUNAL VƏ KOMMUNİ-KASİYA XİD-MƏTLƏRİNİN ÖDƏNİLMƏSİ


224000
ELEKTRİK ENERJİSİ HAQQININ ÖDƏNİLMƏSİ224100
QAZ HAQQININ ÖDƏNİLMƏSİ224200
SU HAQQININ ÖDƏNİLMƏSİ224300
İSTİLİK ENERJİSİ (YANACAQ) HAQQININ ÖDƏNİLMƏSİ224400
KANALİZASİYA XİDMƏTLƏRİ HAQQININ ÖDƏNİLMƏSİ224500
DİGƏR KOMMUNAL XİDMƏTLƏRİ HAQQININ ÖDƏNİLMƏSİ224600
KOMMUNAL VƏ KOMMUNİKASİYA XİDMƏTLƏRİ İLƏ BAĞLI DİGƏR XƏRCLƏR224700
TELEFON DANIŞIQ HAQLARININ ÖDƏNİLMƏSİ
224800ÖLKƏDAXİLİ TELEFON DANIŞIQ HAQLARININ ÖDƏNİLMƏSİ
224810BEYNƏLXALQ TELEFON DANIŞIQ HAQLARININ ÖDƏNİLMƏSİ

224820
POÇT-RABİTƏ XİDMƏTLƏRİ224900POÇT XİDMƏTLƏRİNİN ÖDƏNİLMƏSİ
224910"İNTERNET" XİDMƏTİ HAQQININ ÖDƏNİLMƏSİ
224920

İSTEHLAK MALLARININ VƏ MATERİAL-LARININ ALINMASI


225000
DƏRMAN, SARĞI LƏVAZİMATLARI VƏ MATERİALLARININ ALINMASI225100
YUMŞAQ İNVENTAR, YATAQ LƏVAZİMAT-LARI VƏ XÜSUSİ GEYİMLƏRİN ALINMASI
225200
ƏRZAQ MƏHSULLARININ ALINMASI225300
DİGƏR İSTEHLAK MAL VƏ MATERİALLARININ ALINMASI225400İNVENTAR VƏ AVADANLIĞIN ALINMASI
225410


İNVENTARIN ALINMASI

225411


AVADANLIĞIN ALINMASI

225412


DİGƏR ALIŞLAR VƏ XİDMƏTLƏR

225413

SAİR XİDMƏTLƏRİN HAQQININ ÖDƏNİLMƏSİ


226000
GEOLOJİ-KƏŞFİYYAT VƏ TOPOQRAFİYA-GEODEZİYA AXTARIŞ XİDMƏTLƏRİ HAQQININ ÖDƏNİLMƏSİ226100GEOLOJİ-KƏŞFİYYAT XİDMƏTLƏRİ HAQQININ ÖDƏNİLMƏSİ
226110TOPOQRAFİYA-GEODEZİYA AXTARIŞ XİDMƏTLƏRİ HAQQININ ÖDƏNİLMƏSİ
226120
ABADLAŞDIRMA XİDMƏTLƏRİ HAQQININ ÖDƏNİLMƏSİ226200
ELMİ-TƏDQİQAT XİDMƏTLƏRİ HAQQININ ÖDƏNİLMƏSİ226300


KÖHNƏLMƏ

230000

FAİZLƏR ÜZRƏ ÖDƏNİŞLƏR

240000

QEYRİ -REZİDENTLƏR ÜZRƏ ÖDƏNİŞLƏR


241000
BEYNƏLXALQ VALYUTA FONDUNUN KREDİTİ ÜZRƏ241100
DÜNYA BANKININ KREDİTİ ÜZRƏ241200
DİGƏR TƏŞKİLATLARIN KREDİTLƏRİ ÜZRƏ
241300
XARİCİ DÖVLƏTLƏRƏ241400
DİGƏR QEYRİ-REZİDENTLƏRİN KREDİTLƏRİ ÜZRƏ241500

DÖVLƏT İDARƏETMƏ SEKTORUNA AİD OLMAYAN TƏŞKİLATLAR ÜZRƏ ÖDƏNİŞLƏR242000
MİLLİ BANK ÜZRƏ242100
DİGƏR DÖVLƏT TƏŞKİLATLARI ÜZRƏ242200
KOMMERSİYA BANKLARI ÜZRƏ242300
ÖZƏL SEKTORUN DİGƏR TƏŞKİLATLARI ÜZRƏ242400.

DÖVLƏT İDARƏETMƏ SEKTORU ÜZRƏ ÖDƏNİŞLƏR


243000
MƏRKƏZİ DÖVLƏT İDARƏETMƏ ORQANLARI ÜZRƏ243100
DİGƏR İDARƏETMƏ ORQANLARI ÜZRƏ243200


SUBSİDİYA-LAR VƏ CARİ TRANS-FERTLƏR


250000

SUBSİDİYALAR ÜZRƏ ÖDƏNİŞLƏR


251000
QEYRİ-MALİYYƏ DÖVLƏT TƏŞKİLATLARI ÜZRƏ ÖDƏNİŞLƏR251100MƏHSULA GÖRƏ ÖDƏNİŞLƏR
251110QEYRİ-MALİYYƏ DÖVLƏT TƏŞKİLATLA-RINA SAİR ÖDƏNİŞLƏR
251120BAKI METROPOLİTE-NİNƏ VERİLƏN SUBSİDİYALAR

251121

"AZƏRBAYCAN HAVA YOLLARI" DÖVLƏT KONSER-NİNƏ VERİLƏN SUBSİDİYALAR

251122MALİYYƏ TƏŞKİLATLARI ÜZRƏ ÖDƏNİŞLƏR251200

ÖZƏL SEKTORA AİD OLAN MÜƏSSİSƏLƏRƏ ÖDƏNİŞLƏR


252000
ÖZƏL SEKTORA AİD OLAN QEYRİ-MALİYYƏ MÜƏSSİSƏLƏRİ ÜZRƏ ÖDƏNİŞLƏR252100
MALİYYƏ İNSTİTUTLARI ÜZRƏ ÖDƏNİŞLƏR252200


QRANTLAR VƏ DİGƏR ÖDƏNİŞLƏR

260000

XARİCİ DÖVLƏTLƏRƏ ÖDƏNİLƏN QRANTLAR


261000
XARİCİ DÖVLƏTLƏRƏ CARİ ÖDƏNİŞLƏR ÜÇÜN VERİLƏN QRANTLAR261100
XARİCİ DÖVLƏTLƏRƏ ƏSASLI ÖDƏNİŞLƏR ÜÇÜN VERİLƏN QRANTLAR261200

BEYNƏLXALQ TƏŞKİLATLARA ÖDƏNİLƏN QRANTLAR


262000
BEYNƏLXALQ TƏŞKİLATLARA CARİ ÖDƏNİŞLƏR ÜÇÜN VERİLƏN QRANTLAR262100
BEYNƏLXALQ TƏŞKİLATLARA ƏSASLI ÖDƏNİŞLƏR ÜÇÜN VERİLƏN QRANTLAR262200

DİGƏR DÖVLƏT İDARƏETMƏ SEKTORUNA ÖDƏNİLƏN QRANTLAR


263000
DİGƏR DÖVLƏT İDARƏETMƏ SEKTORUNA CARİ ÖDƏNİŞLƏR ÜÇÜN VERİLƏN QRANTLAR263100
DİGƏR DÖVLƏT İDARƏETMƏ SEKTORUNA ƏSASLI ÖDƏNİŞLƏR ÜÇÜN VERİLƏN QRANTLAR263200

ÜZVLÜK HAQQ VƏ DİGƏR ÖDƏNİŞLƏR


264000
BEYNƏLXALQ TƏŞKİLATLARA ÜZVLÜK HAQQI264100
DİGƏR ÖDƏNİŞLƏR264200

TƏQAÜDLƏR VƏ SOSİAL MÜAVİNƏTLƏR

270000

SOSİAL TƏMİNAT


271000
TƏQAÜDLƏR271100


İŞLƏYƏN TƏQAÜDÇÜLƏRƏ QOCALIĞA GÖRƏ VERİLƏN TƏQAÜDLƏR
271110İŞLƏMƏYƏN TƏQAÜDÇÜLƏRƏ QOCALIĞA GÖRƏ VERİLƏN TƏQAÜDLƏR
271120ƏLİLLƏRƏ VERİLƏN TƏQAÜDLƏR
271130HƏRBİ TƏQAÜDLƏR
271140


DİGƏR TƏQAÜDLƏR
271150
NATURAL FORMADA OLAN MÜAVİNƏTLƏR271200

SOSİAL MÜDAFİƏ ÜZRƏ MÜAVİNƏT-LƏR


272000SOSİAL YARDIMLAR ÜZRƏ ÖDƏNİŞLƏR
2721003 YAŞINA KİMİ UŞAQLARA VERİLƏN MÜAVİNƏTLƏR
272110İSTEFADA OLAN HƏRBÇİLƏRİN VƏ HƏRBİ QULLUQÇULARIN UŞAQLARINA VERİLƏN MÜAVİNƏTLƏR
272120Şəhid olanların uşaqlarına ödənilən müavinətlər
272130QAÇQINLARA VƏ MƏCBURİ KÖÇKÜNLƏRƏ VERİLƏN MÜAVİNƏTLƏR
272140QARABAĞ MÜHARİBƏSİ ƏLİLLƏRİNƏ VERİLƏN MÜAVİNƏTLƏR
272150QARABAĞ MÜHARİBƏ-SİNDƏ ƏLİL OLMUŞ HƏRBÇİLƏRƏ VƏ ÇERNOBIL QƏZASI NƏTİCƏSİNDƏ ƏLİL OLANLARA VERİLƏN MÜAVİNƏTLƏR
272160I VƏ II QRUP ƏLİLLƏRƏ VERİLƏN MÜAVİNƏTLƏR
272170İŞSİZLİYƏ GÖRƏ VERİLƏN MÜAVİNƏTLƏR
272180İŞSİZLƏRİN HAZIRLIĞI VƏ İXTİSASININ ARTIRILMASI İLƏ BAĞLI TRANSFERTLƏR
272190
NATURAL FORMADA OLAN SOSİAL YARDIMLAR272200

DÖVLƏT QULLUQÇU-LARINA SOSİAL MÜAVİNƏTLƏR


273000
MÜAVİNƏTLƏR ÜZRƏ ÖDƏNİŞLƏR273100
NATURAL FORMADA OLAN MÜAVİNƏTLƏR273200

DİGƏR TƏQAÜDLƏR, MÜAVİNƏT-LƏR VƏ TRANSFERTLƏR


274000
AZTƏMİNATLI AİLƏLƏRƏ VERİLƏN MÜAVİNƏTLƏR274100Ünvanlı dövlət sosial yardımı
274110


Aztəminatlı ailələrə verilən digər müavinətlər
274120QOCALIĞA GÖRƏ VERİLƏN MÜAVİNƏTLƏR274200
İŞ QABİLİYYƏTİNİ MÜVƏQQƏTİ İTİRMƏYƏ GÖRƏ VERİLƏN MÜAVİNƏTLƏR274300
UŞAĞIN DOĞULMASI İLƏ BAĞLI VERİLƏN MÜAVİNƏTLƏR274400
ANALIQ MÜAVİNƏTLƏRİ274500
BÖYÜK VƏTƏN MÜHARİBƏSİ İŞTİRAKÇILARINA VERİLƏN MÜAVİNƏTLƏR274600
TƏLƏBƏLƏRƏ VERİLƏN TƏQAÜDLƏR274700
DİGƏR MÜAVİNƏT VƏ TRANSFERTLƏR274800Kommunal güzəştlər
274810


Dövlət sosial yardımı
274820


Digər müavinət və transfertlər
274830

DİGƏR XƏRCLƏR

280000

FAİZLƏR ÜZRƏ ÖDƏNİŞLƏR İSTİSNA OLMAQLA MÜLKİYYƏTLƏ BAĞLI XƏRCLƏR


281000
İCARƏ VƏ MUZDLU XİDMƏTLƏR281400

SAİR MÜXTƏLİF XƏRCLƏR


282000
SAİR XƏRCLƏR282100ƏSASLI XƏRCLƏR282200


Mənzil fondunun əsaslı təmiri
282210


İstehsalat obyektlərinin əsaslı təmiri
282220


Sosial-mədəni və məişət təyinatlı obyektlərin əsaslı təmiri
282230


İnzibati və idarəetmə obyektlərinin əsaslı təmiri
282240


Yolların əsaslı təmiri
282250


Sair əsaslı təmir
282260BANK XƏRCLƏRİ282300Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fondunun xərcləri282400

QEYRİ-MALİYYƏ AKTİVLƏRİNİN ALINMASI

310000

ƏSAS VƏSAİTLƏR


311000
BİNA VƏ TİKİLİLƏR311100YAŞAYIŞ BİNALARI
311110


Yaşayış binalarının alınması

311111

Yaşayış binalarının tikintisi

311112


QEYRİ-YAŞAYIŞ BİNALARI
311120


Qeyri-yaşayış binalarının alınması

311121

Qeyri-yaşayış binalarının tikintisi

311122


DİGƏR TİKİLİLƏR
311130

Digər tikililərin alınması

311131

Digər tikililərin inşası

311132MAŞIN VƏ AVADANLIQLAR311200NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİ
311210DİGƏR MAŞIN VƏ AVADANLIQLAR
311220
DİGƏR ƏSAS VƏSAİTLƏR311300


KƏND TƏSƏRRÜFATI TEXNİKASl VƏ TOXUMLARI
311310QEYRİ-MADDİ AKTİVLƏR
311320

MADDİ-İSTEHSAL EHTİYATLARI312000

QİYMƏTLİ MATERİALLAR


313000

QEYRİ-İSTEHSAL AKTİVLƏRİ


314000
TORPAQ314100YERALTI AKTİVLƏR314200DİGƏR TƏBİİ AKTİVLƏR314300
İSTEHSALDA İSTİ-FADƏ OLUNMAYAN QEYRİ-MADDİ AKTİVLƏR314400


MALİYYƏ AKTİVLƏRİ ÜZRƏ ƏMƏ-LİYYATLAR

320000

DAXİLİ


321000VALYUTA VƏ DEPOZİTLƏR321200XƏZİNƏNİN VAHİD HESABI
321210GƏLİRLƏR ÜZRƏ TRANZİT HESAB
321220
SƏHMLƏR İSTİSNA OLMAQLA QİYMƏTLİ KAĞIZLAR321300QISAMÜDDƏTLİ
321310


İL ƏRZİNDƏ ALINMIŞ

321311


İL ƏRZİNDƏ QAYTARILMIŞ

321312UZUN-MÜDDƏTLİ
321320

İL ƏRZİNDƏ ALINMIŞ

321321


İL ƏRZİNDƏ QAYTARILMIŞ

321322
SSUDALAR321400


QISA-MÜDDƏTLİ
321410

İL ƏRZİNDƏ ALINMIŞ

321411

İL ƏRZİNDƏ QAYTARILMIŞ

321412UZUN-MÜDDƏTLİ
321420

İL ƏRZİNDƏ ALINMIŞ

321421


İL ƏRZİNDƏ QAYTARILMIŞ

321422
SƏHM VƏ DİGƏR KAPİTAL321500Qısamüddətli
321510

İl ərzində alınmış

321511

İl ərzində satılmış

321512


Uzunmüddətli
321520

İl ərzində alınmış

321521

İl ərzində satılmış

321522TÖRƏMƏ MALİYYƏ ALƏTLƏRİ321700
DİGƏR MALİYYƏ AKTİVLƏRİ321800

XARİCİ


322000VALYUTA VƏ DEPOZİTLƏR
322200XƏZİNƏNİN VAHİD HESABI
322210GƏLİRLƏR ÜZRƏ TRANZİT HESAB
322220
SƏHMLƏR İSTİSNA OLMAQLA QİYMƏTLİ KAĞIZLAR322300QISAMÜDDƏTLİ
322310

İL ƏRZİNDƏ ALINMIŞ

322311


İL ƏRZİNDƏ QAYTARILMIŞ

322312UZUN-MÜDDƏTLİ
322320

İL ƏRZİNDƏ ALINMIŞ

322321


İL ƏRZİNDƏ QAYTARILMIŞ

322322
SSUDALAR322400


QISAMÜDDƏTLİ
322410

İL ƏRZİNDƏ ALINMIŞ

322411


İL ƏRZİNDƏ QAYTARILMIŞ

322412UZUNMÜDDƏTLİ
322420

İL ƏRZİNDƏ ALINMIŞ

322421


İL ƏRZİNDƏ QAYTARILMIŞ

322422
Səhm və digər kapital322500


Qısamüddətli
322510

İl ərzində alınmış

322511

İl ərzində satılmış

322512


UZUNMÜDDƏTLİ
322520

İl ərzində alınmış

322521

İl ərzində satılmış

322522TÖRƏMƏ MALİYYƏ ALƏTLƏRİ322700
DİGƏR MALİYYƏ AKTİVLƏRİ322800

QIZIL VƏ SDR


323000

İl ərzində alınmış

323001

İl ərzində satılmış

323002

ÖHDƏLİK-LƏR ÜZRƏ MALİYYƏ ƏMƏLİY-YATLARI

330000

DAXİLİ


331000VALYUTA VƏ DEPOZİTLƏR331200
SƏHMLƏR İSTİSNA OLMAQLA QİYMƏTLİ KAĞIZLAR
331300QISAMÜDDƏTLİ
331310

İL ƏRZİNDƏ ALINMIŞ

331311


İL ƏRZİNDƏ QAYTARILMIŞ

331312


UZUNMÜDDƏTLİ
331320

İL ƏRZİNDƏ ALINMIŞ

331321


İL ƏRZİNDƏ QAYTARILMIŞ

331322
SSUDALAR331400


QISAMÜDDƏTLİ
331410

İL ƏRZİNDƏ ALINMIŞ

331411


İL ƏRZİNDƏ QAYTARILMIŞ

331412UZUNMÜDDƏTLİ
331420

İL ƏRZİNDƏ ALINMIŞ

331421


İL ƏRZİNDƏ QAYTARILMIŞ

331422
Səhm və digər kapital331500


QISAMÜDDƏTLİ
331510

İL ƏRZİNDƏ ALINMIŞ

331511

İL ƏRZİNDƏ QAYTARILMIŞ

331512


UZUNMÜDDƏTLİ
331520

İL ƏRZİNDƏ ALINMIŞ

331521

İL ƏRZİNDƏ QAYTARILMIŞ

331522Digər maliyyə öhdəlikləri331800
XARİCİ


332000VALYUTA VƏ DEPOZİTLƏR332200
SƏHMLƏR İSTİSNA OLMAQLA QİYMƏTLİ KAĞIZLAR332300


QISAMÜDDƏTLİ
332310

İL ƏRZİNDƏ ALINMIŞ

332311


İL ƏRZİNDƏ QAYTARILMIŞ

332312UZUNMÜDDƏTLİ
332320

İL ƏRZİNDƏ ALINMIŞ


332321

İL ƏRZİNDƏ QAYTARILMIŞ

332322
SSUDALAR332400


QISAMÜDDƏTLİ
332410

İL ƏRZİNDƏ ALINMIŞ

332411


İL ƏRZİNDƏ QAYTARILMIŞ

332412UZUNMÜDDƏTLİ
332420

İL ƏRZİNDƏ ALINMIŞ

332421


İL ƏRZİNDƏ QAYTARILMIŞ

332422
Səhm və digər kapital332500


QISAMÜDDƏTLİ
332510

İL ƏRZİNDƏ ALINMIŞ

332511

İL ƏRZİNDƏ QAYTARILMIŞ

332512


UZUNMÜDDƏTLİ
332520

İL ƏRZİNDƏ ALINMIŞ

332521

İL ƏRZİNDƏ QAYTARILMIŞ

332522Digər maliyyə öhdəlikləri332800

Büdcə xərclərinin iqtisadi

təsnifatına əlavə

Büdcə xərclərinin iqtisadi təsnifatı əvəzsiz və ya qaytarılmaq şərti ilə büdcələr tərəfindən aparılan ödənişlərdən ibarətdir. Büdcə xərclərinin iqtisadi təsnifatı bölmə, köməkçi bölmə, paraqraf, maddə və yarımmaddələrdən ibarətdir. İqtisadi təsnifat 2 və 3 rəqəmləri ilə başlanılmaqla, 6 rəqəmli kod-dan ibarətdir. Kodun birinci rəqəmi iqtisadi təsnifatı, ikinci rəqəm bölməni, üçüncü rəqəm köməkçi bölməni, dördüncü rəqəm paraqrafı, beşinci rəqəm maddəni, altıncı rəqəm isə yarımmaddəni göstərir.Kataloq: LDB -> LegalDB.nsf
LegalDB.nsf -> Təsdiq edilmişdir
LegalDB.nsf -> Təsdiq edilmişdir Elektron xidmət növlərinin Sİyahisi
LegalDB.nsf -> İxrac nəzarətinə düşən malların nomenklaturuna uyğun kodlar üzrə, habelə işlərin, xidmətlərin, əqli fəaliyyətin nəticələrinin s I yahis I
LegalDB.nsf -> Təsdiq edilmişdir Ali və orta ixtisas təhsili istiqamətlərinin və ixtisaslarının siyahısı
LegalDB.nsf -> Ali baza təhsili istiqamətləri və ixtisaslarının s I yahis I
LegalDB.nsf -> Təsdiq edilmişdir
LegalDB.nsf -> Təsdiq edilmişdir Ali və orta ixtisas təhsili istiqamətlərinin və ixtisaslarının siyahısı
LegalDB.nsf -> Təsdiq edilmişdir Ali təhsilin magistratura səviyyəsi üzrə ixtisasların (ixtisaslaşmaların) t ə s n I f a t I
LegalDB.nsf -> Təsdiq edilmişdir
LegalDB.nsf -> Təsdiq edilmişdir Ali təhsilin bakalavriat və magistratura səviyyələri üzrə bəzi ixtisasların (ixtisaslaşmaların) t ə s n I fati bakalavriat səviyyəsi üzrə

Yüklə 0,58 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə