Azərbaycan Respublikasında qanunvericilik hakimiyyətini kim həyata keçirir ?


Lider vəzifəsini sadəcə icra etməklə qalmaz, həm də onun nəyidir ?Yüklə 1,15 Mb.
səhifə2/6
tarix19.06.2018
ölçüsü1,15 Mb.
1   2   3   4   5   6

Lider vəzifəsini sadəcə icra etməklə qalmaz, həm də onun nəyidir ?


 1. Ustasıdır

 2. Rəhbəridir

 3. Bilicisidir

 4. Nəzarətçisidir

 5. Himayədarıdır

 1. Liderlərdə, güvən(etibar) yaradan və onu bəsləyən üç ana ünsür vardır:

   1. Fədakarlıq

   2. Güvən

   3. Vəfa

   4. Ləyaqət

   5. Sevgi

    1. 1,2,3 b) 1, 2, 4 c) 1, 3, 5 d) 1, 4, 5 e) 1, 2, 5

 1. Müasir liderlərin müəyyən olunmuş özəllikləri: (biri yanlış cavabdır)

 1. Mükafat verən.

 2. Əhatəli bir təhsil

 3. Uzaqgörənlik, risqi gözə almaq

 4. Görünüş( geyim – səliqə)

 5. İnsanlara və qrup çalışmasına inanmaq.

 1. İş həyatında Liderin vəzifələri. (biri yanlış cavabdır)

 1. Görünüş

 2. dinləyən,

 3. həvəsləndirən,

 4. sualları cavablayan,

 5. mükafat verən

 1. İdarəçilik səviyyələri neçə qrupa bölünür ?

 1. 3

 2. 2

 3. 1

 4. 4

 5. 5

 1. İdarəçilik səviyyələri hansı qruplara bölünür ?

1.Aşağı səviyyə rəhbərləri;

2.Orta səviyyə rəhbərləri;

3.Ali səviyyə rəhbərləri.

4. Üst səviyyə rəhbərləri

5. Baş səviyyə rəhbərləri

a) 1, 2, 3 b) 1,3,5 c) 1, 2, 5 d) 1, 4, 5 e) 1, 3, 4 1. Mülkiyyətçiyə görə o, muzdlu işçidir və ondan əmək haqqı alır, işçilərə görə isə, mülkiyyətçinin səlahiyyətli nümayəndəsidir və rəhbər işçi kimi onun maraqlarının ifadəçisidir. Bu kimdir ? 

 1. Menecer

 2. işçi 

 3. rəhbər müavini

 4. idarəçi

 5. lider

 1. Xammallardan hazır məhsul alınması üçün texnoloji əməliyyatların təşkili və icrası ardıcıllığının məqsədyönlü inkişaf etdirilməsinə nə deyilir? 

 1. İdarəetmə prosesi

 2. İstehsal prossesi

 3. İş prosesi

 4. Marketinq

 5. Texnoloji prosesi

 1. Kadrların köməyilə texnoloji əməliyyatların icra ardıcıllığı nə adlanır ? 

 1. İstehsal prossesi

 2. İdarəetmə prosesi

 3. İş prosesi

 4. Marketinq

 5. Texnoloji prosesi

 1. Texnoloji prosesə daxil olan zəruri elementlər:

 1. xammal,

 2. avadanlıqlar,

 3. enerji,

 4. su təchizatı,

 5. işçi qüvvəsi,

 6. nəqliyyat

 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 b) 1,2, 3,5 c) 1, 3, 5,6 d) 1, 2, 3 e) 1,2,5,6

 1. İdarəetmənin ölçü meyarı nədir ?

 1. nəticə

 2. istehsal

 3. emal

 4. xammal

 5. işçi qüvvəsi
 1. Dövlətin kadr siyasətinin prinsipləri neçə yerə bölünür ?

 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 1

 1. Dövlətin kadr siyasətinin ümumi prinsipləri .......... kadr prosesini tənzimləyən prinsiplərdir. (Nöqtələrin yerinə düzgün variantı qoyun)

 1. bütövlükdə

 2. ümumilikdə

 3. xüsusilikdə

 4. ayrıca

 5. konkret bir sahənin

 1. Dövlətin kadr siyasətinin xüsusi prinsipləri ............. kadr prosesini tənzimləyir ? (Nöqtələrin yerinə düzgün variantı qoyun)

 1. konkret bir sahənin

 2. bütövlükdə

 3. ümumilikdə

 4. xüsusilikdə

 5. ayrıcalıqlı

 1. Dövlətin kadr siyasətinin fərdi prinsipləri – kadr prosesinin...................fəaliyyətini tənzimləyir. (Nöqtələrin yerinə düzgün variantı qoyun)

 1. ayrı-ayrı elementlərinin

 2. konkret bir sahənin

 3. bütövlükdə bir sahənin

 4. ümumilikdə bir sahənin

 5. xüsusilikdə bir sahənin

 1. Dövlət qulluqçularının hazırlanması, yenidən hazırlanması və ixtisasının artırılması üzrə tədris prosesinin neçə növ prinsipləri müəyyənləşdirilmişdir ?

 1. 3 b) 2 c) 4 d) 5 c) 6

 1. Ümumvətəndaşlıq mövqeyinin formalaşması üzrə prinsiplər tədrisə cəlb olunanlarda aşağıdakı keyfiyyətlərin aşılanmasını nəzərdə tutur:

 1. yüksək şüur,

 2. məsuliyyət hissi

 3. vətəndaşhq borcu;

 4. ətrafdakdara təsir etmək bacanğı;

 5. ədalətli olmaq,

 6. korrupsiyanın təsirinə düşməmək,

 1. hamısı b) 2, 3, 4, 5 c) 1, 3, 4, 5, 6 d) 1, 3, 5, 6 e) 1, 2, 5, 6

 1. Rəhbər vəzifələrdə işləmək bacarığının aşılanmasına və liderlik keyfiyyətlərinin formalaşmasına yönələn tədbirlərin həyata keçirilməsini nəzərdə tutan prinsiplərə hansı prinsiplər deyilir ?

 1. Daxili korporativ prinsiplər

 2. Peşə hazırlığını təmin edən prinsiplər

 3. Ümumi vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşması prinsipləri;

 4. Xüsusi korporativ prinsiplər

 5. Xarici korporativ prinsiplər

 1. İdarəetmə qərarlarının qəbul edilməsini aşağıdakı kimi təsnif etmək olar: 
  1. Məqsədə görə.

 1. İdarəetmənin səmərəliliyinə görə

 2. Alınan son nəticəyə görə

 3. İdarəetmə metodlarına görə

 4. Giriş elementlərinə görə.

 5. Təsir vasitələrinə görə.

 6. İnformasiya tələblərinə görə.

 1. hamısı b) 2, 3, 4, 5, 7 c) 1, 3, 4, 5, 6 d) 1, 3, 5, 6,7 e) 1, 2, 5, 6

 1. İdarəetmə qərarlarına və onların keyfiyyətinə təsir göstərən meyarlar aşağıdakılardır: (Biri yanlış cavabdır)

 1. İdarəetmə metodları

 2. Elmi əsasa söykənməsi

 3. Vaxtında (lazım olan zamanda) olması

 4. Qərarların hazırlanmasına və icrasına təsir gücü.

 5. Rəhbərin savadı, səriştəsi və təcrübəsi.
 1. Qərar qəbul edilməsində iştirak edən əsas üsullar üç qrupa bölünür: Hansılardır?

1.İntuitiv qərar;

2. Müşahidə və ya səriştə əsasında qərar;

3. Rasional qərar

4. Kollegiallıq

5. Reallıq

a)1, 2, 3 b) 1,3,5 c) 1, 2, 5 d) 2,3,5 e) 1,2,4 1. Hər bir rəhbər işçinin (menecerin) intuisiya əsasında qəbul etdiyi qərar necə adlanır ?

   1. İntuitiv qərar

   2. Kollegiallıq

   3. Müşahidə və ya səriştə əsasında qərar

   4. Rasional qərar

   5. Xüsusi qərar

 1. Aparılmış müşahidələrin yekunlaşdırılması və yaxud da əvvəllər baş vermiş pozuntuların (xətaların) həlli zamanı müsbət nəticə vermiş təcrübənin tətbiqi yolu ilə qəbul etdilən qərar necə adlanır ?

 1. Müşahidə və ya səriştə əsasında qərar

 2. İntuitiv qərar

 3. Kollegiallıq

 4. Rasional qərar

 5. Xüsusi qərar

 1. Elmi və təcrübi biliklərin tətbiqi, rəhbər işçinin ntellectual səviyyəsi və qabiliyyəti əsasında qəbul etdilən qərar necə adlanır ?

 1. Rasional qərar

 2. Müşahidə və ya səriştə əsasında qərar

 3. İntuitiv qərar

 4. Kollegiallıq

 5. Xüsusi qərar

 1. Müəyyən struktur bölməyə daxil olan idarəetmə informasiyasının işləməsinin parçalanmayan texnoloji proses necə adlanır ?

 1. İdarəetmə əməliyyatı

 2. Formal əməliyyat

 3. Alternativ əməmliyyat

 4. Həlledici əməliyyat

 5. Bölmə əmliyyatı

 1. İdarəetmədə fəaliyyətin son və arzuolunan nəticəsidir necə adlanır ?.

 1. İdarəetmədə məqsəd

 2. İdarəetmə prosedurası

 3. Məqsədə çatmaq

 4. İdarəetmədə alternativlər

 5. İdarəetmədə model

 1. Obyektin, prosesin və ya hadisənin şərti təsviri olub, orijinalı və onun mahiyyətini əks etdirən əvəzləyici kimi istifadə olunması necə adlanır ?

 1. model

 2. məqsəd

 3. prosedurası

 4. məqsədə çatmaq

 5. alternativlər

 1. Məqsədin əldə edilməsi üsulları necə adlanır?

 1. alternativlər

 2. model

 3. məqsəd

 4. prosedurası

 5. məqsədə çatmaq

 1. Azərbaycan Respublikasının qanunlarına əsasən, elektron imza ilə imzalanmış elektron sənədlər əl imzası ilə imzalanmış və möhürlənmiş sənədlərə ...............tutulur ?

 1. bərabər

 2. tam

 3. əks

 4. alternativ

 5. məxvi

 1. E-imza kartının dörd əsas atributu var? (bir yanlış cavabdır)

 1. Aşkarlıq

 2. Tamlıq

 3. Sənədi göndərən şəxsin sənədi inkar edə bilməməsi

 4. Sənədi qəbul edən şəxsin sənədi inkar edə bilməməsi

 5. Məxfilik

 1. Hazırda ntellec imzanın qiyməti əhali üçün neçə manatdır ?

 1. 18

 2. 36

 3. 72

 4. 80

 5. 115

 1. Hazırda ntellec imzanın qiyməti sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki üçün neçə manatdır ?

 1. 36

 2. 18

 3. 72

 4. 80

 5. 115

 1. Hazırda ntellec imzanın qiyməti sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxslər üçün neçə manatdır ?

 1. 72

 2. 36

 3. 18

 4. 80

 5. 105

 1. Hazırda ntellec imzanın qiyməti dövlət strukturları üçün neçə manatdır?

 1. 80

 2. 72

 3. 36

 4. 18

 5. 105

 1. Elektron imza sertifikatının fəaliyyət müddəti nə qədərdir ?

 1. 3 il

 2. 1il

 3. 5 il

 4. 4 il

 5. Ömürlük

 1. Dövlətin meydana gəlməsinin ən qədim izahlarından biri olan- teokratik nəzəriyyənin mənası nədir ?

 1. ilahidən meydanagəlmə

 2. ailə hakimiyyətinin məntiqi davamıdır

 3. bəxş olunmuş dövlət

 4. qulların hakimiyyəti

 5. varlılar kasıblar üzərində hakimiyyət

 1. Dövlətin meydana gəlməsinin ən qədim izahlarından biri olan- patriarxal nəzəriyyənin mənası nədir ?

 1. ailə hakimiyyətinin məntiqi davamıdır

 2. ilahidən meydanagəlmə

 3. bəxş olunmuş dövlət

 4. qulların hakimiyyəti

 5. varlılar kasıblar üzərində hakimiyyət

 1. Dövlətin forması onun ibarət olduğu neçə elementlə xarakterizə olunur:

 1. 3

 2. 2

 3. 4

 4. 5

 5. 7

 1. Demokratik hüquqi rejimin mahiyyəti

a) hakimiyyət xalqın ümumi iradəsini ifadə edir

b) hakimiyyət xalqın ümumi iradəsini ifadə etmir

c) xalqın qorxu və təşviş içərisində yaşaması

d) normativ hüquqi aktların tez-tez pozulması

e) bir neçə dövlətlərin birləşib federativ dövlət yaratması


 1. Siyasət anlayışının hərfi mənası

a) dövləti idarə etmək məharəti

b) siyasətlə məşğul olana adama deyilir

c) aldatmaq

ç) hər hansı bir fənd işətmək

d) yalan danışmaq


 1. Azərbaycanda Davamlı İnsan İnkişafı Proqramı

a) 2006-2015-ci illər

b) 2003-2013-cü illər

c) 2005-2012-ci illər

ç) 2007-2015-ci illər

d) 2006-2012-ci illər


 1. Xalq Cümhuriyyəti dövründə hansı dəmir yolunun tikintisi başa çatdırılmışdır?

 1. Bakı-Culfa

 2. Bakı-Gəncə

 3. Bakı-Astara

 4. Bakı-Moskva

 5. Bakı-Tiflis
 1. Metodologiya deyəndə nə başa düşülür?

a) bu və ya digər həqiqəti dərk etmək üçün istifadə olunan metodların və ümumi prinsiplərin məcmusu

b) texnoloji prosesləri yerinə yetirmək üçün istifadə edilən üsulların toplusu

c) metodiki vəsaitlərin müasir tərtibat formalarıdır

ç) nəzəri və praktiki məsələlərin həllində istifadə olunan proqramların məzmunu

d) Nazirlər Kabinetinin qəbul etdiyi qərar və qətnamələr


 1. İdarəetmədə məqsəd necə olmalıdır?

a) aydın, yerinə yetirilə bilən olmalı və real şəraitdən irəli gəlməlidir

b) uzunmüddətli proqramlar qəbul edilməlidir

c) dövlət orqanlarında islahatlar aparılmalıdır

ç) məhkəmə orqanları ədalətli qərarlar çıxarmalıdır

d) kompleks tədbirlər planı hazırlanıb həyata keçirilməlidir


 1. Dövləti dini və ya ilahi mənşəli hesab edən nəzəriyyə harada yaranmışdır?

a) Misirdə

b) Yunanıstanda

c) İtaliyada

ç) Mesopotomiyada

d) Hindistanda 1. Dövlətin əmələ gəlməsində patriarxal yanaşma harada yaranmışdır?

a) Yunanıstanda

b) Misirdə

c) İtaliyada

d) Mesopotomiyada

e) Hindistanda


 1. Müstəqillik haqqında Dövlət aktı” nə vaxt qəbul edilmişdir?

a) 1991-ci ildə

b) 1990-cı ildə

c) 1992-ci ildə

d) 1993-cü ildə

e) 1989-cu ildə


 1. Monarxiya üsulu ilə idarəedilən dövlətlər.

a) Böyük Britaniya, Belçika, Danimarka, İspaniya, Yaponiya

b) Böyük Britaniya, İtaliya, Malta, İspaniya, Fransa

c) Böyük Britaniya, Malta, Portuqaliya, Fransa, İsveç

ç) Fransa, İsveçrə, Malta, Böyük Britaniya, İtaliya

d) Portuqaliya, Belçika, Yunanıstan, Yaponiya, Böyük Britaniya


 1. Aristokratiyanın mənası nədir ?

a) ən yaxşıların hakimiyyəti

b) kütlə tərəfindən dövlətin idarəetməsi

c) təkbaşına dövlətin idarəedilməsi

ç) dövlətin hərbçilər tərəfindən təşkili

d) incəsənət adamlarının hakimiyyəti


 1. Xalis aristokratik dövlət yaratmaq təşəbbüsü hansı ölkədə olmuşdur?

a) Yunanıstanda

b) İtaliyada

c) Böyük Britaniyada

d) Fransada

e) Misirdə


 1. Dövlət idarəetməsinin funksiyaları hansı suala cavab verir?

A) “necə etməli?”

B) “nə üçün?”

C) “necə?”

D) “haraya?

E) “kimdən”


 1. İdarəetmə funksiyalarının istiqamətləri

A) üfüqi və şaquli

B) sağ və sol

C) aşağı və yuxarı

D) enli və dar

E) açıq və qapalı


 1. Üfüqi dövlət quruluşu dedikdə nə başa düşülür

A) şəhərin, rayonun ərazi idarəetmə orqanları

B) bələdiyyələr

C) polis orqanları

D) yeyinti təşkilatları

E) yüngül sənaye sahələri


 1. Şaquli dövlət quruluşu dedikdə nə başa düşülür

A) mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları

B) bələdiyyələr

C) polis orqanları

D) yeyinti təşkilatları

E) yüngül sənaye sahələri


 1. «Kadr işi» anlayışı

A) kadr siyasətinin həyata keçirilməsinə dair şəxslərin fəaliyyəti

B) kadrların işə qəbulu

C) kadrların işlən azad edilməsi

D) kadrların xarici ölkədə təhsili

E) kadrların cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması


 1. «Kadr siyasəti» nədir?

A) fəaliyyət proqramı

B) inzibati idarəetmə

C) qanunverici akt

D) layihə

E) ntell


 1. Dövlətin kadr siyasəti konsepsiyasının hazırlanmasında nəzərə alınmalıdır

A) bu siyasət çərçivəsində ntell-iqtisadi, hüquqi, mənəvi, ntell-psixoloji və digər problemlərin həlli də öz əksini tapmalıdır

B) daxili stabilliyin obyektiv və subyektiv istiqamətləridir

C) dövlət fərmanlarını və qərarlarının icra mexanizmləridir

D) ntellect hüquqi aktların dövlət tənzimlənməsidir

E) dövlətin ntell-iqtisadi inkişaf proqramlarının proqnozlaşdırılmasıdır


 1. Hüquqi dövlətdə kadrların seçilməsi, yerləşdirilməsi və fəaliyyət göstərməsi nə ilə tənzimlənir?

A) qanunvericiliklə

B) sərəncamla

C) qərarlarla

D) əmrlərlə

E) qətnamə ilə


 1. Kadr siyasətinin ümumi prinsipləri

A) bütövlükdə kadr prosesini tənzimləyir

B) qismən kadr prosesini tənzimləyir

C) natamam kadr prosesini tənzimləyir

D) mürəkkəb kadr prosesini tənzimləyir

E) adi kadr prosesini tənzimləyir


 1. Kadr siyasətinin xüsusi prinsipləri

A) konkret sahə üzrə kadr prosesini tənzimləyir

B) bütövlükdə kadr prosesini tənzimləyir

C) natamam kadr prosesini tənzimləyir

D) mürəkkəb kadr prosesini tənzimləyir

E) adi kadr prosesini tənzimləyir


 1. Kadr siyasətinin fərdi prinsipləri

A) kadr prosesinin ayrı-ayrı elementlərinin fəaliyyətini tənzimləyir

B) kadr prosesinin bütün elementlərinin fəaliyyətini tənzimləyir

C) kadr prosesinin elitar elementlərinin fəaliyyətini tənzimləyir

D) kadr prosesinin sadə elementlərinin fəaliyyətini tənzimləyir

E) kadr prosesinin açıq elementlərinin fəaliyyətini tənzimləyir


 1. Kadr siyasətində aparıcı, başlıca prinsip

A) kadrların peşəkarlıq, işgüzarlıq və mənəvi keyfiyyətlərinə görə seçilməsi

B) kadrların təhsilinə görə seçilməsi

C) kadrların peşə ixtisası təhsilinə görə seçilməsi

D) kadrlardan düzgün istifadə olunması

E) kadrların iş qabiliyyətinə görə seçilməsi


 1. Dövlətin kadr siyasətinin səmərəli həyata keçirilməsində ntellect-hüquqi vasitəsi

A) dövlətin kadr siyasətinin qanunvericilik bazasının yaradılmasını nəzərdə tutur

B) ölkə üzrə kadr işini tənzimləyən subyektlər iyerarxiyasını yaradır

C) siyasətin metodoloji əsaslarının yaradılmasını və kadr işində dəyişikliklərin proqnozlaşdırılması texnologiyalarından istifadəni nəzərdə tutur

D) kadr hazırlığının, yenidən hazırlığının və ixtisasının artırılmasının bütün səviyyələrini əhatə edir

E) dövlət proqramlarının, ali qanunvericilik aktlarının həyata keçirilməsinə nəzarətdir


 1. Dövlətin kadr siyasətinin səmərəli həyata keçirilməsində təşkilati vasitəsi

A) ölkə üzrə kadr işini tənzimləyən subyektlər iyerarxiyasını yaradır

B) dövlətin kadr siyasətinin qanunvericilik bazasının yaradılmasını nəzərdə tutur

C) dövlət proqramlarının, ali qanunvericilik aktlarının həyata keçirilməsinə nəzarətdir

D) siyasətin metodoloji əsaslarının yaradılmasını və kadr işində dəyişikliklərin proqnozlaşdırılması texnologiyalarından istifadəni nəzərdə tutur

E) kadr hazırlığının, yenidən hazırlığının və ixtisasının artırılmasının bütün səviyyələrini əhatə edir


 1. Dövlətin kadr siyasətinin səmərəli həyata keçirilməsində elmi-informasiya vasitəsi

A) siyasətin metodoloji əsaslarının yaradılmasını və kadr işində dəyişikliklərin proqnozlaşdırılması texnologiyalarından istifadəni nəzərdə tutur

B) kadr hazırlığının, yenidən hazırlığının və ixtisasının artırılmasının bütün səviyyələrini əhatə edir

C) dövlətin kadr siyasətinin qanunvericilik bazasının yaradılmasını nəzərdə tutur

D) ölkə üzrə kadr işini tənzimləyən subyektlər iyerarxiyasını yaradır

E) dövlət proqramlarının, ali qanunvericilik aktlarının həyata keçirilməsinə nəzarətdir


 1. Dövlətin kadr siyasətinin səmərəli həyata keçirilməsində tədris metodoki təminat vasitəsi

A) kadr hazırlığının, yenidən hazırlığının və ixtisasının artırılmasının bütün səviyyələrini əhatə edir

B) kadr hazırlığının, yenidən hazırlığının və ixtisasının artırılmasının bütün səviyyələrini əhatə edir

C) dövlətin kadr siyasətinin qanunvericilik bazasının yaradılmasını nəzərdə tutur

D) dövlət proqramlarının, ali qanunvericilik aktlarının həyata keçirilməsinə nəzarətdir

E) ölkə üzrə kadr işini tənzimləyən subyektlər iyerarxiyasını yaradır


 1. Dövlət qulluqçularının hazırlanması, yenidən hazırlanması və ixtisasının artırılması üzrə ümumvətəndaşlıq mövqeyinin formalaşması üzrə prinsiplər

A) yüksək şüur, məsuliyyət hissi və vətəndaşlıq borcu; ədalətli olmaq, korrupsiyanın təsirinə düşməmək

B) politologiya, sosiologiya, ntell psixologiya, hüquq, iqtisadiyyat, dövlət idarəçiliyi nəzəriyyəsi, bürokratiya nəzəriyyəsi və digər ictimai elmlər sahəsində biliklərə yiyələnmək;

C) həmin biliklərdən istifadə etmək bacanğmı aşılamaq; peşə səviyyəsinin daim yüksəlməsinə nail olmaq

D) dövlət proqramlarının, ali qanunvericilik aktlarının həyata keçirilməsinə nəzarətdir

E) ölkə üzrə kadr işini tənzimləyən subyektlər iyerarxiyasını yaradır 1. Dövlət qulluqçularının hazırlanması, yenidən hazırlanması və ixtisasının artırılması üzrə peşə hazırlığını təmin edən prinsiplər

A) politologiya, sosiologiya, ntell psixologiya, hüquq, iqtisadiyyat, dövlət idarəçiliyi nəzəriyyəsi, bürokratiya nəzəriyyəsi və digər ictimai elmlər sahəsində biliklərə yiyələnmək;

B) yüksək şüur, məsuliyyət hissi və vətəndaşlıq borcu; ədalətli olmaq, korrupsiyanın təsirinə düşməmək

C) dövlət proqramlarının, ali qanunvericilik aktlarının həyata keçirilməsinə nəzarətdir

D) ölkə üzrə kadr işini tənzimləyən subyektlər iyerarxiyasını yaradır

E) həmin biliklərdən istifadə etmək bacanğmı aşılamaq; peşə səviyyəsinin daim yüksəlməsinə nail olmaq 1. Yüklə 1,15 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə