Azərbaycan Respublikasında qanunvericilik hakimiyyətini kim həyata keçirir ?


Regional iqtisadiyyat hansı elmi fənlərlə daha yaxındır?Yüklə 1,15 Mb.
səhifə4/6
tarix19.06.2018
ölçüsü1,15 Mb.
#54259
1   2   3   4   5   6

253. Regional iqtisadiyyat hansı elmi fənlərlə daha yaxındır?

A) İqtisadi tənzimlərin əsasları


B) İqtisadiyyat və sosial əmək
C) İqtisadi çoğrafiya
D) İqtisadi tarix statistika
E) Hər biri ilə

254. Regionların iqtisadiyyatına hansı proseslər təsir edir?

A) Əmək bölgüsünün təkmilləşdirilməsi


B) Regonlarda təsərrüfatların əhatəli təşkili
C) İqtisadiyyatın yeniləşdirilməsi strukturu
D) Beynəlxalq əməkdaşlıq və rregionun bir hissəsində əmək məhsuldarlığı
E) Hər biri ilə

255. Regionların proqramında dövlət hansı işləri tənzimləyir?

A) Regionların inkişafı üçün xüsusi fondların yaradılması


B) Xarici və daxili investorların cəlb etmək
C) Vergi siyasətinin yumaşldılması
D) Ekoloği təmiz məhsullara görə mükafatlandırma
E) Hər biri ilə

256. Respublikanın hansı bölgələrində daha çox işsizlik hökm sürür?

A) Kənd yerlərində


B) Dağlıq hissədə
C) Sərhədlərdə
D) Ucqar dağ yerlərində
E) Hər birində

257. Respublikanı hansı sahələrində sənayenin inkişaf etdirilməsi məqsədə uyğun hesab olunub?

A) Gəncə, Sumqayıt, Qaradağ

B) Yevlax, Şabran, Mingəçevir

C) Bakı, Gəncə, Sumqayıt

D) Qəbələ, Dəvəçi, İsmayıllı

E) Hər biri


258. Müəsisə ümumi şəhər tədbirlərinə hansı resursları təqdim edir?

A) Maliyyə

B) Maddi

C) Əmək


D) Maliyyə və əmək

E) Hər birini


259. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində müəssisələrinin yerləşdirilməsi hansı qanunauyğunluqlara əsaslanır?

A) Rasional, müəssisənin dahada səmərəli yerləşdirilməsi

B) İqtisadi rayonlarda təsərrüfatların kompleks inkişafı

C) Əmək bölgüsünün sahələri üzrə rasional yerləşdirilməsi

D) Regionun sosial və iqtisadi tarazlığının saxlanılması

E) Hər biri


260. Müəssisələrin rasional yerləşdirilməsi üçün əsas şərt hansıdır?

A) İstisalın kooperasiyası

B) İstehsalın kombinə edilməsi

C) Yeni mütərəqqi texnologiyanın tətbiqi

D) İtgisiz texnologiya tətbiqi

E) Hər biri


261. Bunlardan hansı region məhfununu özündə əks etdirir?

A) Ərazisi təsərrüfat sahələrindən yüksək səviyyədə sənayenin inkişafı əhalinin

coxluğu və infrastruktura

B) İri şəhərləri özündə çəmləşdirib çoxlu sayda kənddən axın yaradan

C) Böyük əraziyə malik olan, inzibati sərhəddi olan hansı ki, əhalinin sosial və iqtisadi problemlərini həl edən, icdimai əmək bölgüsi həll edən

D) Hər biri düzdür

E) İri rayonları özündə birləşdirən
262. Maddi – istehsal potensialı hansı elementlərdən ibarətdir?

A) Keyfiyyətli torpaq, hava şəraiti

B) Əsas və dövriyyə kaptalı

C) Sturukturun həcmi və işçi qüvvəsinin keyfiyyəti

D) İşçi qüvvəsi

E) Hər biri düzdür


263. Regionun sosial – iqtisadi inkişafına hansı faktorlar təsir edir?

A) Ümumi iqtisadi elmi – texniki demoqrafiki

B) Bazar, rəqabət, istehsalat

C) Ümumisiyası, təbii ekoloği, demoqrafik

D) Rəqabət

E) Elmi – texniki


264. Daşınmaz əmlakın tənzimlənməsinə hansı dövlət orqanı nəzarət edir?

A) Maliyyə nazirliyi

B) Vergi nazirliyi

C)) Əmlak komitəsi

D) İqtisadi inkişaf nazirliyi

E) Torpaq komitəsi


265. İqtisadi idarəetmə metod hansı əsasla öz işini qurur?

A) İnzibati ərlər

B) İnzibati göstərişlər

C) İşçilərin məsuliyyərini və marağını artırmaq məqsədilə onların əməyini stimullaşdırmaq

D) İşçilərin əməyindən maksimum istifadə etmək

E) Hər biri


266. Azad iqtisadi zonaların fəaliyyət göstərmə müddəti nə qədərdir?

A) 5 il


B) 25 – 30 il

C) 10 il


D) 15 – 20 il

E) Hər biri


267. Kadırları kəndlərə göndərməklə nəyə nail olur?

A) Sosial problemin həlli

B) Torpağa sahib çıxmaq

C) Kənd və şəhər arasında həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması

D) Yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşdırılması

E) Hər biri


268. İqtisadi – texniki hesabatda göstərilir?

A) Layihələndirilən müəssisənin texniki gücü

B) Müəssisənin istehsal proqramı

C) Müəssisəyə tələb olunan xammal istilik və elektoeherjisi

D) İşaat işlərinin texniki qiyməti

E) Hər biri


269. Texniki – iqtisadi göstərici nəyi müəyyən edir?

A) Müəssisənin ərazidə düzgün yerləşdirilməsi

B) Müəssisənin az məsrəflərlə qurulması

C) Müəssisənin az işçi qüvvəsi ilə inçası

D) Sənaye obyektlərinin rentabellə işləməsi

E) Hər biri


270. Müəssisəsinin material resurslarına hansılar aitdir?

A) Yanacaq material

B) Su, taxta balıq

C) Torpaq yeyinti məhsulları

D) Heyvandarlıq

E) Hər biri


271. Sənayenin sahə strukturu hansı iqtisadi və ictimai faktorlarla təyi

olunur?

A) İstehsalın inkişafının səviyyəsi

B) Texniki tərəqqi

C) İctimai – tarixi şərt

D) Əhalinin istehsalat yeniliyi, təbii resurslar

E) Hər biri


272. Depressiyaya uğramış sənaye sahəsi hansıdır?

A) Kömür


B) Toxucu

C) Avto traktor

D) Müdafiə

E) Hər biri


273. Kombina istehsalat harada geniş tətbiq olunur?

A) Ağır sənayedə

B) Yüngül sənayedə

C) Yeyinti sənayesində

D) Toxucu sənayesində

E) Hər biri


274. Nəyin hesabına iqtisadi səmərə əldə edilir?

A) Xammal, material sənayesi hesabına

B) İsriliyin səmərəsi hesabına

C) Baxt sərfinin azadılması hesabına

D) Məhsulunun qiymətinin aşağı salınması hesabına

E) Hər biri


275. Yüngül sənayenin toxucu sənayesinə daxil olan sahə hansıdır?

A) Kətan, pambıq, kağız

B) Yun, ipək, trikotaj

C) Yunun və kətanın ilkin emalı

D) Toxumadan polotnoların istehsalı

E) Hər biri


276. Yüngül sənaye müəssisələrin hansı faktorlara görə yerləşməsi məqsədəuyğundur?

A) Xammal

B) Əhalinin sıxlığı

C) İşçi qüvvəsi

D) Həqliyyat

E) Hər biri


277. Toxuculuq sənayesinin əsas məhsulu – parçadır?

A) Əhalinin təlabatı ödəmək üçündür

B) Tikiş və ayaqqabı sənayesi üçün xammal

C) Yeyinti sənayesində köməkçi məmulat kimi

D) Maşın qayırmada əlavə material kimi

E) Hər biri


278. Trikotaj sənayesi hansı məhsulu istehsal edir?

A) Trikotaj polotno

B) Alt və üst trikotaj

C) Corab – dəsmal məmulatı

D) Əlcək

E) Hər biri


279. Rayonlaşdırma prinsipi üçün əsas nə qəbul olunur?

A) İqtisadi

B) Milli

C) İnzibati

D) Demoqrafik

E) Hər biri280. Respublikanın hansı rayon və şəhərlərdə müasir tikiş müəssisələri

fəaliyyət göstərir?

A) Yevlax, Ağstafa, Göranboy

B) Quba, Xaçmaz, Dəvəçi

C) Ucar, Göycay, Qazax

D) Qəbələ, Oğuz, Şəki

E) Hər biri


281. Prezident bir qayda olaraq hansı müddətə iki dəfə seçilə bilər

A) 4-7 il arasında

B) 3-8 il arasında

C) 4-5 il arasında

D) 3-7 il arasında

E) 5-8 il arasında282. Əgər idarəetmə qanunu yerinə yetirən şəxsdən irəli gəlirsə, belə quruluş necə adlanır?

A) Aristokratik

B) Demokratik

C) Plutokratik

D) Klassik

E) Demoqrafik


283. Əgər idarəetmə qanunu sərvətdən irəli gəlirsə belə quruluş necə adlanır?

A) Plutokratik

B) Aristokratik

C) Demokratik

D) Klassik

E) Demoqrafik


284. Əgər idarəetmə qanunu hamının iradəsindən irəli gəlirsə belə quruluş necə adlanır?

A) Demokratik

B) Aristokratik

C) Plutokratik

D) Klassik

E) Demoqrafik


285. Quruluşuna (dövlətin idarəetmə funksiyalarının ərazi bölgüsünə) görə dövlətlər hansı dövlətlərə bölünürlər?

A) Unitar və federativ

B) Sosial və demokratik

C) Demokratik və federativ

D) Birləşmiş və demokratik

E) Aristokratik və plutokratik


286. Federativ dövlətlər hansılardır?

A) Rusiya, Hindistan, Pakistan

B) ABŞ, İsveç, Hollandiya

C) Nigeriya, Efiopiya, İsveçrə

D) ABŞ, Meksika, Kanada

E) Almaniya, Böyük Britaniya, İspaniya


287. Dövlətlər hansı üsul, vasitə və metodlarına görə fərqlənirlər?

A) Siyasi dövlət rejiminə görə

B) Iqtisadi və siyasi rejiminə görə

C) Sosial və iqtisadi rejiminə görə

D) Sosial və mədəni rejiminə görə

E) Siyasi və sosial rejiminə görə


288. Dövlətin funksiyaları nədən asılıdır?

A) Onun sosial təbiətindən, formasından və tipindən

B) Sosial-iqtisadi inkişaf proqramından

C) Cəmiyyətin siyasi durumundan

D) Dövlətin hərbçilər tərəfindən idarə olunmasından

E) Səriştəli adamlarının hakimiyyəti idarə etməsindən


289. Dövlətin funksiyalarını hansı formada təsnifləşdirmək olar?

A) Daxili və xarici

B) Əsas və köməkçi

C) Sadə və mürəkkəb

D) Az və çox

E) Böyük və kiçik


290. Daxili funksiyalara hansı göstəricilər daxildir?

A) Siyasi, sosial, iqtisadi

B) Mənəvi, bədii, estetik

C) Normal və anormal

D) Icra hakimiyyəti və bələdiyyələr

E) Hüquq-mühafizə və məhkəmə orqanları


291. Xarici funksiyalara hansı göstəricilər daxildir?

A) Dövlətin dünya birliyinə inteqrasiyası, ölkənin müdafiəsi, müasir dövrün qlobal problemlərinin həllində başqa dövlətlərlə əməkdaşlıq, dünyada sülhün müdafiəsində fəal iştirak etmək

B) Mülkiyyət formaları, maddi nemətlərin bölgü forması, dövlət mülkiyyətinin xüsusi çəkisi, istehsalın inkişaf səviyyəsi, texniki vəziyyəti və i.a

C) Insanların hüquq və azadlığına əsaslanan özünütəşkilin müəyyən sisteminin zorakılıq vasitəsilə formalaşmasıdır

D) Insanların siyasi şüuru, siyasi partiyalar, siyasi ideyalar, siyasi sabitliyin vəziyyəti və i.a.

E) Cəmiyyətin inkişaf səviyyəsi, sosial strukturu və onlar arasındakı münasibətlərin vəziyyəti


292. Dövlət öz funksiyalarının həyata keçirilməsi üçün hansı formalardan istifadə edilir?

A) Qanunvericilik, idarəetmə, məhkəmə, nəzarət

B) Siyasi, sosial, iqtisadi

C) Normal və normadan kənar

D) Icra hakimiyyəti və bələdiyyələr

E) Hüquq-mühafizə və məhkəmə orqanları


293. Dövlət öz funksiyalarının həyata keçirilməsi üçün hansı metodlardan istifadə edir?

A) Iqtisadi, inzibati, ideoloji vasitələrdən

B) Hüquq-mühafizə və məhkəmə orqanlarından

C) Siyasi, sosial, iqtisadi

D) Normal və normadan kənar

E) Dövlət idarəetmə orqanlarından294. ABŞ, Yaponiya və İspaniyada dövlət xərclərinin ÜDM-də xüsusi çəkisi neçə faizdir?

A) 30-35%

B) 40-45%

C) 25-30%

D) 50-60%

E) 20-25%


295. Niderland, Norveç və İsveçrədə dövlət xərclərinin ÜDM-də xüsusi çəkisi neçə faizdir?

A) 60%


B) 50%

C) 20%


D) 30%

E) 70%
296. Müasir demokratik dövlətlər hansı ideoloji qaydaları müəyyən edirlər?

A) Plüralizm

B) Kommunizm

C) Sosializm

D) Demokratizm

E) Dövlət qanunlarını
297. Sistemlər nəzəriyyəsinin baniləri kimdirlər?

A) Norbert Viner, fon Bertalanf və Boqdanov

B) Filmer, Mixaylovski, Aristotel

C) Zelman, Kançalovski, Nyuton

D) İbn Sina, M.Fizuli

E) Marks, Engels, Lenin


298. Dövlət idarəetmə sisteminin neçə tərifi vardır?

A) Iki


B) Bir

C) Üç


D) Beş

E) Dörd
299. Dövlət idarəçiliyi sistemliliyinin genezisi nə deməkdir?

A) “Yaranma” və “təkamüllü” inkişafın başlanğıcı

B) “Daxili” və “xarici” dövlət siyasətinin konsepsiyası

C) “Üfüqi” və “şaquli” dövlət idarəetməsinin normativ bazası

D) Qanunverici, icraedici və məhkəmə orqanlarının vəhdəti

E) Icra hakimiyyəti və bələdiyyələrin fəaliyyət proqramları

300. Müasir dövlət idarəetməsi nəzəriyyəsi neçə elmdən ibarətdir?

A) Üç


B) Dörd

C) Iki


D) Beş

E) Altı
301. Müasir dövlət idarəetməsi nəzəriyyəsi hansı elmlərdən ibarətdir?

A) Hüquq, sosiologiya və sistemlər nəzəriyyəsindən

B) Hüquq, iqtisadiyyat və tarixdən

C) Iqtisadiyyat, kibernetika və fəlsəfədən

Ç) Fəlsəfədən, hüquqdan və kibernetikadan

D) Ictimai, təbiət və fundamental fənlərdən
302. Dövlət idarəçilik sisteminin məqsədlərinin təsnifatında miqyas və həcm.

A) Ümumi (bütün dövlət idarəetməsi üçün) və xüsusi (ayrı-ayrı yarım sistemlər,

komponentlər üçün)

B) Yekun və aralıq

C) Ictimai-siyasi, təşkilati, sosial, iqtisadi

D) Strateji, taktiki, operativ

E) Ümumsistem, iqtisadi və ya sosial sahə, ərazi, qrup
303. Dövlət idarəçilik sisteminin məqsədlərinin təsnifatında yerinə yetirilmənin nəticəsi.

A) Yekun və aralıq

B) Ümumi (bütün dövlət idarəetməsi üçün) və xüsusi (ayrı-ayrı yarım sistemlər,

komponentlər üçün)

C) Strateji, taktiki, operativ

D) Ümumsistem, iqtisadi və ya sosial sahə, ərazi, qrup

E) Ictimai-siyasi, təşkilati, sosial, iqtisadi
304. Dövlət idarəçilik sisteminin məqsədlərinin təsnifatında icra müddəti.

A) Strateji, taktiki, operativ

B) Ictimai-siyasi, təşkilati, sosial, iqtisadi

C) Ümumi (bütün dövlət idarəetməsi üçün) və xüsusi (ayrı-ayrı yarım sistemlər,

komponentlər üçün)

D) Yekun və aralıq

E) Ümumsistem, iqtisadi və ya sosial sahə, ərazi, qrup
305. Dövlət idarəçilik sisteminin məqsədlərinin təsnifatında idarəetmə səviyyəsi.

A) Ümumsistem, iqtisadi və ya sosial sahə, ərazi, qrup

B) Yekun və aralıq

C) Ictimai-siyasi, təşkilati, sosial, iqtisadi

D) Ümumi (bütün dövlət idarəetməsi üçün) və xüsusi (ayrı-ayrı yarım sistemlər,

komponentlər üçün)

E) Strateji, taktiki, operativ

306. Dövlət idarəçilik sisteminin məqsədlərinin təsnifatında məzmun.

A) Ictimai-siyasi, təşkilati, sosial, iqtisadi

B) Strateji, taktiki, operativ

C) Ümumsistem, iqtisadi və ya sosial sahə, ərazi, qrup

D) Yekun və aralıq

E) Ümumi (bütün dövlət idarəetməsi üçün) və xüsusi (ayrı-ayrı yarım sistemlər,

komponentlər üçün)
307. İnsanın yeri və roluna görə idarəetmənin növü.

A) Demokratik, avtoritar

B) Dövlət (federativ), regional, yerli, korporativ

C) Əlaqələndirmə, subordinasiya

D) Sahə, ərazi, funksional

E) Inzibati, iqtisadi


308. Mərkəzi hakimiyyətin milli-inzibati vahidlərlə münasibətlərinə görə idarəetmənin növü.

A) Əlaqələndirmə, subordinasiya

B) Demokratik, avtoritar

C) Inzibati, iqtisadi

D) Dövlət (federativ), regional, yerli, korporativ

E) Sahə, ərazi, funksional


309. Mülkiyyət formalarının istifadəsinə görə idarəetmənin növü.

A) Dövlət (federativ), regional, yerli, korporativ

B) Sahə, ərazi, funksional

C) Demokratik, avtoritar

D) Əlaqələndirmə, subordinasiya

E) Inzibati, iqtisadi


310. İdarəolunan obyektin növünə görə idarəetmənin növü.

A) Sahə, ərazi, funksional

B) Inzibati, iqtisadi

C) Dövlət (federativ), regional, yerli, korporativ

D) Demokratik, avtoritar

E) Əlaqələndirmə, subordinasiya


311. Obyektin maraqlarını nəzərə alma üsuluna görə idarəetmənin növü.

A) Inzibati, iqtisadi

B) Əlaqələndirmə, subordinasiya

C) Sahə, ərazi, funksional

D) Dövlət (federativ), regional, yerli, korporativ

E) Demokratik, avtoritar312. İdarəetmə orqanlarının iyerarxiyası nə deməkdir?

A) Avtoritar və ya inzibati amirlik sistemləri

B) Yuxarıların aşağılara tabeçiliyi

C) Aşağıların yuxarılara tabeçiliyi

D) Qəbilə, etnokratik və ya qohum-klan sistemi

E) Dövlətin əsasını təşkil edən konseptual məsələ


313. Sosial əlamətlər və statuslar iyerarxiyası nə deməkdir?

A) Qəbilə, etnokratik və ya qohum-klan sistemi

B) Yuxarıların aşağılara tabeçiliyi

C) Aşağıların yuxarılara tabeçiliyi

D) Avtoritar və ya inzibati amirlik sistemləri

E) Dövlətin əsasını təşkil edən konseptual məsələ


314. “Ekspansiya” nə deməkdir?

A) Təsir dairəsinə salınmasını

B) Dövlətin təkamülü

C) Qanunlar, hüquqi-normativ aktlar

D) Qəbilə, etnokratik və ya qohum-klan sistemi

E) Dövlətin əsasını təşkil edən konseptual məsələ


315. Q.X.Popov və Q.A.Cavadov «İctimai istehsalın idarə olunmasının təşkili» əsərində (1979-cu il) neçə əsas mərhələni qeyd edirlər?

a) 3


b) 4

c) 2


ç) 5

d) 7
316. Q.V. Atamançuk “Dövlət idarəçilik nəzəriyyəsi” dərsliyində idarəetmə prosesinin təşkilinin neçə mərhələsini qeyd etmişdir?

A) 7

B) 5


C) 3

D) 8


E) 4
317. Bələdiyyə qurumlarının idarəetmə prosesinin təşkilinin neçə mərhələsi qeyd edilir?

A) 9


B) 8

C) 7


D) 6

E) 10


318. Dövlət idarəetmə prosesinin neçə mərhələdən ibarət olan silsilə modeli üzərində dayanırlar?

A) 7


B) 9

C) 3


D) 4

E) 5
319. “Siyasət” anlayışının hərfi mənası nədir?

A) Dövləti idarə etmək məharəti

B) Dövlətin xarici siyasətini həyata keçirmək

C) Dövlətin daxili siyasətini həyata keçirmək

D) Məqsədə nail olmaq üçün aldatmaq

E) Məqsədə nail olmaq üçün müəyyən fəndlər işlətmək
320. Dövlət idarəetməsi dövlət siyasətinin hansı formasıdır?

A) Təzahürü və reallaşdırılması

B) Idarəedilməsi və idarəolunanı

C) Daxili və xarici siyasətidir

Ç) Inzibati təsir və güc

D) Sosial, siyasi və iqtisadi


321. Azərbaycanda Yoxsulluğun Azaldılması üzrə Dövlət Proqramı

A) 2003-2005-ci illər

B) 2006-2015-ci illər

C) 2000-2010-cu illər

D) 2004-2014-cü illər

E) 1995-2000-ci illər


322. Azərbaycanda neçə rayon vardır?

A) 66


B) 77

C) 55


D) 44

E) 33
323. Azərbaycanda neçə şəhər rayonu vardır?

A) 13

B) 3


C) 23

D) 5


E) 15
324. Azərbaycanda neçə şəhər tipli qəsəbə vardır?

A) 130


B) 80

C) 90


D) 120

E) 140
325. Azərbaycanda neçə kənd yaşayış məntəqəsi vardır?

A) 4354

B) 3454


C) 2332

D) 5456


E) 10000
326. Dövlət siyasətinin formalaşması və reallaşdırılması neçə mərhələdən ibarətdir?

A) 4


B) 3

C) 7


D) 9

E) 5
327. Dövlət siyasətinin formalaşması və reallaşdırılmasının I-mərhələsi

A) Vacib ictimai problemlərin həlli üçün siyasətin məqsədlərinin müəyyən edilməsi

B) Cəmiyyətin inkişaf səviyyəsi, sosial strukturu və onlar arasındakı münasibətlərin vəziyyəti

C) Dövlət siyasətinin nəticələrinin qiymətləndirilməsi və tənzimlənməsi

D) Dövlət siyasətinin realizə olunması və monitorinqi

E) Dövlət siyasətinin işlənib hazırlanması və legitimləşdirilməsi

328. Dövlət siyasətinin formalaşması və reallaşdırılmasının II-mərhələsi

A) Dövlət siyasətinin işlənib hazırlanması və legitimləşdirilməsi

B) Dövlət siyasətinin realizə olunması və monitorinqi

C) Vacib ictimai problemlərin həlli üçün siyasətin məqsədlərinin müəyyən edilməsi

D) Dövlət siyasətinin nəticələrinin qiymətləndirilməsi və tənzimlənməsi

E) Cəmiyyətin inkişaf səviyyəsi, sosial strukturu və onlar arasındakı münasibətlərin vəziyyəti


329. Dövlət siyasətinin formalaşması və reallaşdırılmasının III-mərhələsi

A) Dövlət siyasətinin realizə olunması və monitorinqi

B) Cəmiyyətin inkişaf səviyyəsi, sosial strukturu və onlar arasındakı münasibətlərin vəziyyəti

C) Dövlət siyasətinin işlənib hazırlanması və legitimləşdirilməsi

D) Vacib ictimai problemlərin həlli üçün siyasətin məqsədlərinin müəyyən edilməsi

E) Dövlət siyasətinin nəticələrinin qiymətləndirilməsi və tənzimlənməsi


330. Dövlət siyasətinin formalaşması və reallaşdırılmasının IV-mərhələsi

A) Dövlət siyasətinin nəticələrinin qiymətləndirilməsi və tənzimlənməsi

B) Dövlət siyasətinin realizə olunması və monitorinqi

C) Cəmiyyətin inkişaf səviyyəsi, sosial strukturu və onlar arasındakı münasibətlərin vəziyyəti

D) Dövlət siyasətinin işlənib hazırlanması və legitimləşdirilməsi

E) Vacib ictimai problemlərin həlli üçün siyasətin məqsədlərinin müəyyən edilməsi331.Region nədir?

A) Daha böyük ərazinin bir hissəsidir

B) Böyük bir ərazidir

C) Ərazidir

D) Əkin sahəsidir

E) Yaşayış məskənidir


332.Ərazi dedikdə nə başa düşülür?

A) Bizi əhatə edən maddi dünyanın bir hissəsi

B) Maddi dünyadır

C) Bizi əhatə edən aləm

D) İstifadə etdiyimiz torpaq sahəsi

E) Əkin üçün yararlı olan torpaq sahəsi


333.Ərazi vahidi nədir?

A) Müəyyən sərhədlərlə məhdudlaşan Azərbaycan Respublikasının bir hissəsidir

B) Respublikanın bir guşəsidir

C) Azərbaycan Respublikanın böyük bir hissəsidir

D)Aran rayonlarıdır

E) Dağlııq zonalar


334.İnzibati ərazi vahidi nədir?
A) Hüdudlarında dövlət hakimiyyəti orqanlarının yaradıldığı ərazi

B) Dövlət hakimiyyəti orqanlarının fəaliyyət göstərdiyi ərazi 1. Hüdudlarında dövlət hakimiyyəti orqanlarının yaradılmadığı ərazi

 2. Torpaq sahəsi

 3. Yaşayış üçün yararsız sahə


335.İnzibati nəzarəti həyata keçirən orqan hansıdır?

A) Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı

B)Bələdiyyələr

C) Dövlət

D) Rayon və şəhər icra hakimiyyətidir

E) Daimi və başqa komissiyalar


336.Ərazinin strukturunu nə təşkil edir?

A) Quru sahə, su, yerin təki və hava

B) Quru torpaq sahəsi, yerin təki, quru sahə


 1. Yerin təki

 2. Hava məkanı, su, quru sahə

 3. Yalnız sulu sahələr


337.Ərazi hansı əlamətlərin birliyi ilə xarakteriza olunur?

A) Siyasi-inzibati, iqtisadi, təbii coğrafi ərazi ilə

B) Vilayət, respublika ərazisilə, siyasi- inzibati, iqtisadi


 1. Dövlət sərhəddi, Respublika ərazisi ilə

 2. Meşə tarla ərazisi ilə, təbii sərvətlər

 3. İqtisadi zonaların ərazisilə


338.Ərazinin inkişafının əsas amillərini göstərin

A) Cəmiyyətin inkişafının xarakteri, səviyyəsi və onunla sıx əlaqədə olan insanların yaradıcı fəaliyyəti

B) Cəmiyyətin inkişafı, insanların yaradıcı fəaliyyəti


 1. İnsanların xarakteri, cəmiyyətin inkişafı

 2. İnsanların yaradıcılığı, insanların yaradıcı fəaliyyəti

 3. Elm və texnikanın inkişafıYüklə 1,15 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə