Azərbaycan Respublikasında qanunvericilik hakimiyyətini kim həyata keçirir ?


Bir ərazini o birindən ayıran müəyyən bir sərhədd-əlamət hansıdır?Yüklə 1,15 Mb.
səhifə5/6
tarix19.06.2018
ölçüsü1,15 Mb.
#54259
1   2   3   4   5   6

339.Bir ərazini o birindən ayıran müəyyən bir sərhədd-əlamət hansıdır?

A) Siyasi, iqtisadi, geoloji, milli, coğrafi əlamət

B) Siyasi əlamət, iqtisadi, milli


 1. İqtisadi əlamət, milli, coqrafi əlaməti

 2. Geoloji əlamət

 3. Coğrafi əlamət, geoloji əlamət


340. Hər hansı bir ərazidə ictimai əmək bölgüsünün dərin inkişafı üçün nə lazımdır?

A) Ərazinin bu və ya digər sənaye istehsalı əsasında mənimsənilməsi

B) Məhsuldar qüvvələrin kəmiyyətcə artması, istehsalın mənimsənilməsi

C) Məhsuldar qüvvələrin kəmiyyətcə artması, istehsalın mənimsənilməsi 1. Sənayenin inkişafı, kənd təsərrüfatının inkişafı

 2. Məhsuldar qüvvələrin kəmiyyət və keyfiyyətcə artımı


341. Ərazi idarəetmə ölkənin rayonlarını nə ilə təmin etməlidir?

A) Ölkənin hər bir rayonunun təbii və sosial iqtisadi resuslarından tam istifadəni təmin etməlidir

B) Faydalı qazıntılardan istifadəni təmin etməlidir, sosial-iqtisadi risumlarla təyin etmək

C)Torpaq sahəsindən istifadəni təmin etməlidir

D)Dağlıq ərazidən istifadəni təmin etməlidir

E)Əkin üçün yararlı sahələrdən istifadəni təmin etməlidir


342.İçtimai əmək bölgüsünün eninə inkişafı nəyi nəzərdə tutur?

A)Təbii ehtiyyatların istehsala ilkin cəlb olunması əsasında məhsuldar qüvvələrin ərazi üzrə səpələnməsini

B) Təbii ehtiyyatları istehsala cəlb etmək

C) Məhsuldar qüvvələrin cəmləşdirilməsini

D) Ərazi üzrə məhsuldar qüvvələrin cəmləşməsini

E) Təbii ehtiyyatlardan istifadə olunmasını


343. Maddi nemətlər istehsalı nədən başlanır?

 1. Onun yerləşdiyi rayonun və müəssisənin təşkili yerinin seçilməsindən

 2. Müəssisələrin təşkilindən və inkişafı

 3. Torpağın münbitliyindən ondan düzgün istifadə

 4. İstehsal vasitələrinin inkişaf səviyyəsindən

 5. İşçilərin bilik səviyyəsindən


344. Müəssisələrin yerləşməsi və təsərrüfat fəaliyyəti üçün ərazi seçərkən hansı ölçü vahidləri əldə əsas tutulur?

 1. Təcrübə, inkişaf səviyyəsi, bilik və istehsal vərdişləri

 2. Bilik, təcrübə, istehsal vərdişi

 3. Maarifləndirmə, təcrübə

 4. Təcrübə, istehsa

 5. Vərdiş, təcrübə


345. İstehsalın region miqyasında tənzim və idarə olunması imkanları hansı amillərdən asılıdır?

 1. Dövlətin cəmiyyətin həyatındakı rolundan, məhsuldar qüvvələrin inkişaf səviyyəsindən, regional qanunçuluğun vəziyyətindən

 2. Sosial problemlərin həllindən, məhsuldar qüvvələrin inkişafı

 3. Məhsuldar qüvvələrin inkişafından sosial və iqtisadi problemlərin həlli

 4. Regional qanunçuluqdan məhsuldar qüvvələrin inkişafı

 5. Milli problemlərin həllindən ntell və iqtisadi problemlər


346. Ərazi əmək bölgüsü nədir?

 1. İçtimai istehsalın sahə ixtisaslaşması və interqrasiyasını özündə əks etdirən vahid dialektik proses

 2. İçtimai istehsalın idarə olunması, inteqrasiya, ixtisaslaşma

 3. İstehsalın ixtisaslaşması, inteqrasiyası

 4. İstehsalın inteqrasiyası, ixtisaslaşması və idarə olunması

 5. İstehsal münasibətlərinin formalaşması


347.Ərazidə istehsalın dövlət tənzimlənməsi hansı miqyasda həyata keçirilir?

 1. Həm sahə, həm də region

 2. Vilayət, ölkə, sahə

 3. Ölkə, vilayət

 4. Şəhər, rayon

 5. Qəsəbə, kənd


348.Ölkəmizdə xalq təsərrüfatının ərazi tənzim və idarə olunmasının neçə səviyyəli şəbəkəsi formalaşmışdır?

 1. 3 səviyyəli şəbəkəsi

 2. 1 səviyyəli şəbəkəsi

 3. 4 səviyyəli şəbəkəsi

 4. 2 səviyyəli şəbəkəsi

 5. 5 səviyyəli şəbəkəsi


349. Regionlar neçə qrupa bölünür?

 1. 4 qrupa bölünür

 2. 3 qrupa bölünür

 3. 2 qrupa bölünür

 4. Qruplara bölünmür

 5. 5 qrupa bölünür


350.Xalq təsərrüfatının regional struktur vahidi nədir?

 1. Ölkənin ntell-iqtisadi sistemində nisbətən ayrı və müstəqil ərazi hissəsidir

 2. Ölkənin az bir hissəsidir və müstəqildir

 3. Ölkənin böyük bir hissəsidir

 4. Kiçik bir rayondur və eyni zamanda qəsəbədir

 5. Vilayətdir


351. Ölkə iqtisadiyyatının səmərəli inkişafı nədən aslıdır?

 1. Problemlərin düzgün və vaxtında həll olunması, hər bir konkret regionun xüsusiyyət və imkanlarından

 2. Maddi sərvətlərdən, regionu xüsusiyyəti, imkanı

 3. Regionun xüsusiyyətindən, imkanı

 4. Təbii resurslardan, maddi sərvətlər

 5. Məhsuldar qüvvələrin kəmiyyətindən


352. Regional inkişaf siyasəti nədir?

 1. Dövlətin sosial iqtisadi inkişaf siyasəti mexanizminin tərkib hissəsidir

 2. Ölkənin inkişaf siyasəti, iqtisadi inkişaf

 3. Dövlətin siyasətini ərazilərdə həyata keçirmək siyyasəti

 4. Ekaloji ziddiyyətləri yumşaltmaq

 5. Dövlətin siyyasətini ərazilərdə həyata keçirmək


353. Dövlət regional siyasətinin müvəffəqiyyətləri nədən asılıdır?

 1. Dövlət obyektlərinin məqsəd və vəzifələrinin həyata keçirilməsindən

 2. İqtisadi şəraitdən, obyektin inkişafı

 3. Ayrı-ayrı ölkələrdə regional siyasətin həyata keçirilməsindən

 4. Ölkənin inkişaf səviyyəsindən, sosial siyasət

 5. Dövlətin apardığı düzgün siyasətdən


354.Azərbaycanın regional siyasətinin ən başlıca vəzifəsi nədən ibarətdir?

 1. İşğal olunmuş ərazilərin azad olunması və həmin ərazilərdə təsərrüfat sahələrinin bərpa və inkişaf etdirilməsi

 2. Yeni iş yerlərinin açılması, işğal olunumuş ərazilərin azad olunması

 3. Yeni sənaye mərkəzlərinin yaradılması

 4. Sənaye müəssisələrinin düzgün yerləşdirilməsi

 5. Bərpa işlərinin aparılması


355. Regional siyasətin həyata keçirilməsində ən mühüm vasitə nədir?

 1. Maliyyə bazası

 2. Regional problemin həllinə kompleks yanaşma, vergi sistemi

 3. Siyasət mexanizmi, iqtisadi inkişaf

 4. İnzibati-iqtisadi stimullaşdırma, iqtisadi inkişaf

 5. Dövlət tərəfindən hazırlanan qanunvericilik


356. Regional maliyyə nədir ?

A) Dövlətin aktiv regional siyasət vasitəsidir

B) İnzibati ərazi vahidinə ayrılan büdcədir

C) Regionun inkişafı üçün ayrılan vəsaitdir

D) Regionda baş verən pul münasibəti sistemidir

E) Sosial infrastukturların inkişafına ayrılan vəsaitdir


357. Regional siyyasətin məqsədlərini müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsini təmin etmək üçün nə lazımdır?

 1. Onların hüqiqi əsaslarını yaradan və tətbiqi formalarını müəyyən edən qanunların, normativ hüquqi aktların, sərəncam və qərarların qəbul edilməsi

 2. Normativ aktlar sisteminin yaradlması, hüququ əsasları yaradan

 3. Hüquqi əsasları müəyyən edən qanunlar, ntellect-hüquqo baza

 4. Təşkilatı işlərin, tədbirlərin həyata keçirilməsi və ntellect-hüquqi baza

 5. İnzibati, təşkilatı iqtisadi vasitələri əldə edən qanunların qəbul edilməsi


358. Ölkəmizdə iqtisadiyyatın bütövlükdə ntell-iqtisadi inkişafın regional idarəolunmasında qanunvericilik funksiyasını hansı orqanlar yerinə yetirir?


 1. Milli məclisin və onun daimi komissiyaları, Naxçıvan MR ali məclisi və onun müvafiq komissiyaları

 2. Milli məclisin müvafiq komissiyaları, ali məclis

 3. Milli məclis, millət vəkilləri

 4. Hüquq-mühafizə orqanları, daxili iş orqanları

 5. Prokurorluq orqanları, vergi, maliyyə orqanları


359. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi neçə deputatdan ibarətdir?


 1. 125 nəfərdən

 2. 119 nəfərdən

 3. 115 nəfərdən

 4. 120 nəfərdən

 5. 123 nəfərdən


360. MM-in hər çağrışının səlahiyyət müddəti neçə ildir?

 1. 5 il

 2. 2 il

 3. 3 il

 4. 3 il 6 ay

 5. 4 il 1 ay


361. MM hər çağrışının seçkiləri neçə ildən bir nə vaxt keçirilir?

 1. Hər 5 ildən bir noyabr ayının 1 ci bazar günü

 2. hər 3 ildən bir oktyabr ayının 2 ci bazar günü

 3. hər iki ildən bir oktyabr ayının 1 ci bazar günü

 4. hər 5 ildən bir dekabr ayının 1 ci həftəsi

 5. hər 5 ildən bir yanvar ayının 1 ci bazar günü


362. MM-in qəbul etdiyi qanunlar qəbul edildiyi gündən neçə gün müddətinə imzalanmaq üçün Respublika Prezidentinə göndərilir?


 1. ) 14 gün müddətinə

 2. 19 gün müddətinə

 3. 15 gün müddətinə

 4. 11 ay müddətinə

 5. 13 ay müddətinə


363. Azərbaycan Respublikası icra hakimiyyəti hansı orqana tabedir?

 1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinə

 2. Milli təhlükəsizlik Nazirliyinə, Milli məclisə

 3. Milli Məclisə

 4. Daxili İşlər Nazirliyinə

 5. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə


364. Ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf siyyasətini kim müəyyən edir?

 1. Respublika Prezidenti

 2. Nazirlər kabineti, Milli məclisə

 3. Milli məclis

 4. İqtisadi inkişaf Nazirliyi

 5. Ədliyyə nazairliyi


365. Azərbaycan Respublikasının icra hakimiyyəti kimə tabedir?

 1. Azərbaycan Respublikasınınn Prezidentinə

 2. İqtisadi inkişaf nazirliyinə, Ədliyyə Nazirliyinə

 3. Azərbaycan Respublikası Milli məclisinə

 4. Azərbaycan Respublikası Maliyyə nazirliyinə

 5. Ədliyyə Nazirliyinə


366. Respublikanın bütün region strukturlarında idarəetmənin həyata keçirilməsində mühüm rolu kim oynayır?

 1. Respublika Prezidenti və onun baş icra aparatı

 2. İcra hakimmiyyəti, Nazirlər kabineti

 3. Milli məclis, Nazirlər kabineti

 4. Nazirlər kabineti

 5. Maliyyə nazirliyi, iqtisadi inkişaf nazirliyi


367. Azərbaycan baş nazirini kim vəzifəyə təyin edir və vəzifədən azad edir?

 1. Prezident

 2. Nazirlər kabineti, Milli məclisə

 3. Milli məclis, Daxili işlər Naziri

 4. Milli Təhlükəsizlik Naziri

 5. Daxili İşlər Naziri


368. Yerli icra hakimiyyəti orqanları hansı funksiyanı yerinə yetirir?

 1. İnzibati ərazi vahidləri səviyyəsində idarəetmə funksiyasını yerinə yetirir

 2. Şəhəri idarə edir, rayonu idarə edir

 3. Rayonları idarə edir

 4. Yerli özünüidarəyə rəhbərlik edir, şəhəri idarə edir

 5. Qəsəbələri idarə edir, rayonu idarə edir

369. Yerli icra hakimiyyəti orqanları hansı vəsaitlə maliyyələşir?

 1. Dövlət büdcəsi hesabına maliyyələşir

 2. Yerli büdcələrin hesabına maliyyələşir, öz gəlirləri hesabına

 3. Öz gəlirləri hesabına maliyyələşir, dövlət büdcəsi hesabına

 4. İqtisadi inkişaf Nazirliyinin ayırdığı vəsait hesabına maliyyələşir

 5. Maliyyə nazirliyinin ayırdığı vəsaitlə maliyyələşir


370. Demokratik Azərbaycanda bələdiyyələr nə vaxt yarandı?

 1. 1999-cu ilin dekabırın 12 də ümumxalq seçkiləri əsasında

 2. 1995-ci ilin noyabrın 25 də

 3. 1999-cu ilin yanvar ayının 10 da

 4. 2000-ci ilin noyabrın 5 də

 5. 2002-ci ilin oktyabrın 16 da


371. Bələdiyyə nədir?

 1. Qanunla müəyyən edilmiş ərazi vahidləri daxilində yerli özünüidarəetmə formasıdır

 2. Yerli idarəetmədir, idarəetmə formasıdır

 3. İdarəetmə formasıdır, şəhər idarəçiliyidir

 4. Vətəndaşların birliyidir, şəhər idarəçiliyidir

 5. Şəhər idarəçiliyidir


372. Bələdiyyələr necə il müddətinə seçilir?

 1. 5 il

 2. 3 il

 3. 2 il 6 ay

 4. 4 il

 5. 3 il 6 ay


373. Bələdiyyənin icra orqanı nədir?

 1. İcra aparatı

 2. İcra strukturu, icra hakimiyyəti

 3. İcra hakimiyyəti

 4. Nizamnamə, təlimatlar

 5. Konstitusiya, qanunlar


374. Vətəndaş birlikləri dedikdə nə başa düşülür?

 1. Məhəllə komitələri

 2. Siyasi partiyalar, ictimaii təşkilatlar

 3. Qeyri-hökümət təşkilatları, hökümət təşkilatlar

 4. Məktəb, ailə

 5. Ailə, məktəb, ictimaii təşkilatlar


375. Azərbaycan yerli özünü idarəetmə orqanlarının müstəqil fəaliyyət göstərə bilməsi hansı məsələlərdən asılıdır? 1. Yerli icra orqanları ilə yerli özünüidarəetmə orqanlarının salahiyyət bölgüsündən

 2. Qanunvericilikdən, hüququ-normativ sənədlərdən

 3. Yerli icra hakimiyyəti tərəfindən verilən səlahiyyətlərdən

 4. Yerli özünüidarəetmə orqanının səlahiyyətlərindən

 5. Prezident tərəfindən verilən səlahiyyətlərdən


376. Bələdiyyələrin müstəqilliyinin həlledici şərti hansıdır?

 1. Bələdiyyə mülkiyyətinin formalaşması

 2. Bələdiyyə mülkiyyətinin miqyası, formalaşması

 3. Bələdiyyə mülkiyyətinin inkişafı, formalaşması

 4. Bələdiyyə mülkiyyətinin strukturu, formalaşması

 5. Bələdiyyə mülkiyyətinin həcmi


377. Bələdiyyə mülkiyyətinin formalaşdırılmasında mühüm amil hansıdır?

 1. Bələdiyyə mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi

 2. Bələdiyyə mülkiyyətinə əmlakın verilməsi, özəlləşdirilməsi

 3. Bələdiyyə mülkiyyətinin icarəyə verilməsi, özəlləşdirilməsi

 4. Bələdiyyə mülkiyyətinin strukturu

 5. Bələdiyyə mülkiyyətinin həcmi


378. Dövlət əmlakı bələdiyyə mülkiyyətinə nə vaxt verilir?

 1. Bələdiyyələr tərəfindən bu əmlakdan istifadə etmək imkanı yarandıqda və onların müraciəti əsasında

 2. Bələdiyyənin ehtiyacı olduqda, imkan yarandıqda

 3. Həmin əmlak bələdiyyə torpağınada yerləşdikdə, onların müraciyyəti əsasında

 4. Özəlləşdirilmədikdə

 5. Əhali müraciət etdikdə, özəlləşdirdikdə


379. Bələdiyyə mülkiyyətinin iqtisadi əsasını nə təşkil edir?

 1. Bələdiyyə əmlakı, bələdiyyə torpaqları, yerli büdcə və büdcədən kənar fondlar, bələdiyyənin istehsal, xidmət və digər (sahələr) iqtisadi sahələri

 2. Bələdiyyənin iqtisadiyyatı və iqtisadi fəaliyyəti, əmləki, torpaqları yerli büdcə

 3. Bələdiyyə əmlakı və yerli büdcə, büdcə, torpaqlar

 4. Yerli büdcə və büdcədən kənar fondlar

 5. Torpaqlar, əmlak, fondlar


380. Bələdiyyə maliyyəsinin əsasını nə təşkil edir?

 1. Yerli büdcə

 2. Büdcədən kənar fondlar, torpaq fondu, yerli büdcə

 3. Kreditlər, yerli büdcə

 4. Subsidiyalar, kreditlər

 5. Bir dəfəlik yardımlar, kreditlər


381.Azad iqtisadi zonalar necə qruplaşdırılır?

A) Azad, ticarət zonaları

B) Azad istehsal-ixrac zonaları

C) Azad bank-sığorta zonaları

D) Azad sahibkarlıq zonaları

E) Hamısı


382.Liman şəhərlərində ilk dəfə sərbəst ticarət zonaları hansı ölkələrdə olmuşdur?

A) İngiltərə, Fransa

B) Odessa, Batumi

C) Bakı, İstanbul

D) Sinqapur, Kolumbiya

E) Malta, Sank-Peterburq


383. Azad istehsal-ixrac zonaları hansılardır?

A) Ixrac-istehsal zonası, ixrac-istehsal rejimi, sənaye ixrac zonası

B) Ixrac-istehsal zonası

C) Ixrac-istehsal rejimi

D) Sənaye ixrac zonası

E) Azad ticarət mağazası


384. Azərbaycanda azad iqtisadi zonalar nəyin əsasında yaradıla bilər?

A) Dövlət təşəbbüsü və proqram əsasında

B) Bir qrup insanların

C) Kollektivin

D) Səhmdar cəmiyyətlərin

E) Şirkətlərin proqramı əsasında


385. Xüsusi iqtisadi zonalar hansılardır?

A) Güzəştli təsərrüfat fəaliyyəti zonası

B) Azad iqtisadi zona

C) Azad ticarət zonası

D) Sərbəst ticarət

E) Müvəqqəti ticarət zonası


386. Elmi-texniki inkişaf zonası və onalrın yaradılması necədir?

A) Xarici, müştərək və milli müəssisələrin güzəştli şərtlərlə yaradılması

B) Xarici müəssisələr

C) Daxili müəssisələr

D) Elmi müəssisələr

E) Elmi-istehsalat birliyi


387. Sənaye parkının yaradılması nə üçündür?

A) Infrastrukturun yenidən qurulması və iqtisadi cəhətdən inkişaf etdirilməsi

B) Infrastrukturun inkişafı

C) Iqtisadiyyatın inkişafı

D) Sənayenin inkişafı

E) Sənayenin yenidən təşkili


388. Ofşor zonaların əsas əlaməti hansıdır?

A) Xarici kompaniyaların azad qeydə alınması və onların fəaliyyətinin yerli qanunçuluğa, tabe olmaması

B) Xarici kompaniyaların qeydə alınması

C) Yerli qanunçuluğa tabe olması

D) Qanun əsasında fəaliyyət göstərmək

E Müəssisənin azad fəaliyyəti


389. Güzəştli zonaların forması nə qədərdir?

A) 30


B) 40

C) 45


D) 50

E) 55


390.Güzəştli zonaların ümumi sayı neçədir?

A) 500


B) 400

C) 450


D) 480

E) 490
391.Güzəştli zonalarda verilən güzəştlər?

A) İcarələr və lisenziyalar

B) Razılıq

C) Göstəriş

D) Icazə


E) Lisenziya
392. Güzəştli zonaları idarə etmək üçün hansı tədbirlər görülməlidir?

A) Yüksək səviyyədə xüsusi idarəetmə orqanı yaradılmalıdır

B) Yüksək təşkilatçılıq olmalıdır

C) Idarəetmə dəyişməlidir

D) Kollektiv idarəetməyə keçirilmədir

E) Kooperasiya yaradılmalıdır


393. Güzəştli zonalarda vergitutma məsələsi necə olmalıdır?

A) Əhəmiyyətli güzəştlər etmək

B) Kredit vermək

C) Vergi vermək

D) Subsidiya vermək

E) Əlavə vəsait cəlb etmək


394.Regional idaetrmənin məqsədi nədir?

A) Regionun hərtərəfli inkişaf etdirmək

B) Zavodlar tikmək

C) Fabriklər inşa etmək

D) Sosial obyektlər təşkil etmək

E) Mədəni-məişət obyektləri təşkil etmək


395. Regionda dövlət idarəetmə sisteminin əsas vəzifəsi nədir?

A) Yaşamaq və regionun müxtəlif təbii ehtiyyatlarından istifadə etmək

B) Yaşamaq

C) Ərazinin spesifik xüsusiyyətlərini nəzərə almaq

D) Təbii sərvətlərdən istifadə etmək

E) Ərazini öyrənmək


396.Dövlətin regional iqtisadi siyasətində başlıca istiqamət hansıdır?

A) Yeni istehsal sahələrinin, onların inkişafı üçün , daha əlverişli şəraitin mövcud olduğu ərazidə yerləşdirilmək iqtisadi cəhətdən məqsədəuyğunluğu

B) Iqtisadi səmərəliliyin yüksəldilməsi

C) Inkişaf üçün daha əlverişli şərait

D) Məhsuldarlığın yüksəldilməsi

E) Istehsal gücünün artırılması


397.Demokratik cəmiyyətdə iqtisadiyyatın yüksəldilməsi yolları hansılardır?

A) Həm sahə, həm də ərazı

B) Sahə üzrə

C) Regionlar üzrə

D) Iqtisadi rayonlar üzrə

E) Ərazi üzrə


398.Respublikamızda sənaye ili hansı ilə təsadüf edilir?

A) 2014-cü il

B) 2012-ci il

C) 2010-cu il

D)2011-ci il

E)2009-cu il


399.Ölkəmizin regional strukturu hansılardır?

A) Məhsuldar qüvvələrin yerləşməsi formaları, metodları və vasitələri

B) Məhsuldar qüvvələrin düzgün yerləşdirilməsi

C) Dövlət idarəetməsinin formaları

D) Dövlət idarəetməsinin metodları

E) İdarəetmə vasitələri


400.Regional idarəetmə elminin predmeti hansılardır?

A) İnsanların regional əlaqə və münasibətlərinin idarə olunması prosesi

B) Regionun əmək fəaliyyətinin idarə etilməsi

C) Həyat fəaliyyətini birgə təşkil etmək

D) Həyat fəaliyyətini tənzimləmə

E) Müxtəlif sahələrin təşkilatları arasında münasibətlər


 1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin vəzifədən kənarlaşdırılması haqqında qərar Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə müraciət etdiyi gündən başlayaraq hansı müddət ərzində qəbul olunmalıdır ?

 1. 2 ay

 2. 21 gün

 3. 1 ay

 4. 14 gün

 5. 3 gün

 1. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkiləri kim təyin edir ?

 1. Prezident

 2. Milli Məclisin sədri

 3. Baş nazir

 4. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri

 5. Seçkilər qəbul olunmuş qanuna əsasən təyin edilir

 1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin istefası haqqında qərar kim qəbul edir ?

 1. Prezident

 2. Milli Məclisin sədri

 3. Baş nazir

 4. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri

 5. Baş prokuror

 1. Azərbaycan Respublikasında qanunları kim imzalayır və dərc edir ?

 1. Prezident

 2. Milli Məclisin sədri

 3. Baş nazir

 4. Daxili İşlər Naziri

 5. Baş prokuror

 1. Azərbaycan Respublikasında əfv fərmanını kim imzalayır ?

 1. Prezident

 2. Ədliyyə Naziri

 3. Baş nazir

 4. Daxili İşlər Naziri

 5. Baş prokuror

 1. Azərbaycan Respublikasında fövqəladə və hərbi vəziyyət kim elan edir ?

 1. Prezident

 2. Ədliyyə Naziri

 3. Baş nazir

 4. Daxili İşlər Naziri

 5. Baş prokuror

 1. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti qanunları ona təqdim olunmuş gündən başlayaraq hansı müddətə ərzində imzalayır ?

 1. 56 gün

 2. 14 gün

 3. 3 gün

 4. 21 gün

 5. 30 iş günü

 1. Əgər qanun Azərbaycan Respublikası Prezidentinin etirazını doğurursa, o, qanunu imzalamayıb öz etirazları ilə birlikdə hansı müddət ərzində Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə qaytara bilər ?

 1. 56 gün

 2. 14 gün

 3. 3 gün

 4. 21 gün

 5. 30 iş günü

 1. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi 83 səs çoxluğu ilə qəbul edilən qanunları .......... səs çoxluğu ilə, 63 səs çoxluğu ilə qəbul edilən qanunları isə .......... səs çoxluğu ilə yenidən qəbul edərsə, belə qanunlar təkrar səsvermədən sonra qüvvəyə minir ? (nöqtələrin yerinə rəqəmləri qoyun)

 1. 95, 83

 2. 85, 65

 3. 85, 83

 4. 91, 83

 5. 93, 85

 1. Azərbaycan Respublikasında hərbi vəziyyəti kim elan edir ?

 1. Prezident

 2. Ədliyyə Naziri

 3. Baş nazir

 4. Daxili İşlər Naziri

 5. Müdafiə Naziri

 1. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti hərbi vəziyyət elan etdiyi zaman bu barədə fərmanı hansı müddətində Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin təsdiqinə verir ?

 1. 24 saat

 2. 6 saat

 3. 9 saat

 4. 12 saat

 5. Dərhal

 1. Azərbaycan Respublikasında Fövqəladə vəziyyəti tətbiq edilməsi kim elan edir ?

 1. Prezident

 2. Ədliyyə Naziri

 3. Səhiyyə Naziri

 4. Daxili İşlər Naziri

 5. Müdafiə Naziri
 1. Azərbaycan Respublikasının fövqəladə vəziyyət tətbiq edildiyi zaman bu barədə qəbul etdiyi fərman hansı müddətində Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin təsdiqinə verir ?

 1. 24 saat

 1. 6 saat

 2. 9 saat

 3. 12 saat

 4. Dərhal

 1. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti icra səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsinin təşkili məqsədi ilə ............... Azərbaycan Respublikasının yaradır ?

 1. Nazirlər Kabinetini

 2. Milli Məclisi

 3. İcra hakimiyyətini

 4. Daxili İşlər Nazirliyini

 5. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyini

 1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikasının kimə tabedir və onun qarşısında cavabdehdi ?

 1. Prezidentə

 2. Milli Məclisin sədrinə

 3. Baş Nazirinə

 4. Nazirlər Kabinetinə

 5. Heç kimə

 1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin iş qaydasını kim müəyyənləşdirir ?

 1. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 2. Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri

 3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər kabineti

 4. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin sədri

 5. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri

 1. Nə zaman Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikası Prezidentinə istefa verir ?

 1. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti vəzifəsini tutduğu və səlahiyyətlərini icra etməyə başladığı gün

 2. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti vəzifəsini tutduğu və səlahiyyətlərini icra etməyə başladığı gündən 14 gün sonra

 3. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti vəzifəsini tutduğu və səlahiyyətlərini icra etməyə başladığı gündən 21 gün sonra

 4. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti vəzifəsini tutduğu və səlahiyyətlərini icra etməyə başladığı gündən 1 ay sonra

 5. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti vəzifəsini tutduğu və səlahiyyətlərini icra etməyə başladığı gündən 3 ay sonra

 1. Azərbaycan Respublikasının Baş nazirini Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin razılığı ilə kim təyin edir ?

 1. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər kabineti

 3. Milli Məclisin 125 deputatı

 4. Milli Məclisin sədri

 5. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri

 1. Azərbaycan Respublikasının Baş naziri vəzifəsinə yaşı ....... aşağı olmayan, Azərbaycan Respublikası vətəndaşı təyin edilir ?

 1. 30-dan

 2. 35-dən

 3. 25-dən

 4. 21-dən

 5. 45-dən

 1. Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini, nazir, digər mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının rəhbəri vəzifəsinə yaşı .......... aşağı olmayan, Azərbaycan Respublikası vətəndaşı təyin edilir ?

 1. 25-dən

 2. 30-dan

 3. 35-dən

 4. 21-dən

 5. 45-dən

 1. Azərbaycan Respublikasının Baş naziri cinayət başında yaxalanarsa tutula bilər. Belə olduqda onu tutan orqan bu barədə dərhal Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroruna xəbər verməlidir. Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin toxunulmazlığına yalnız Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun təqdimatına əsasən................................. tərəfindən xitam verilə bilər ?

 1. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər kabineti

 3. Milli Məclisin 95 deputatı

 4. Milli Məclisin sədri

 5. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri

 1. İcra hakimiyyəti başçılarını kim vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir ?

 1. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər kabineti

 3. Baş prokuror

 4. Milli Məclisin sədri

 5. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri

 1. Yaşı neçədən aşağı olmayan, seçkilərdə iştirak etmək hüququna malik olan, ali hüquq təhsilli Azərbaycan Respublikası vətəndaşları hakim ola bilərlər ?

 1. 30-dan

 2. 25-dən

 3. 35

 4. 21-dən

 5. Yaş önəmli deyil

 1. Hüquqşünas ixtisası üzrə neçə ildən artıq işləyən Azərbaycan Respublikası vətəndaşları hakim ola bilərlər ?

 1. 5

 2. 10

 3. 7

 4. 15

 5. Müddət önəmli deyil

 1. Hakimlərin vəzifədən kənarlaşdırılması təşəbbüsünü hakimlər cinayət törətdikdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti və Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin rəyi əsasında Azərbaycan Respublikasının hansı orqanı qarşısında irəli sürə bilər ?

 1. Milli Məclisi

 2. Prezident Adminstrasiyası

 3. Konstitusiya məhkəməsi

 4. Baş nazir

 5. Baş prokuror 1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi, hakimlərinin işdən kənarlaşdırılması haqqında qərar Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində neçə səs çoxluğu ilə qəbul edilir ?

 1. 83

 2. 65

 3. 95

 4. 91

 5. 125

 1. Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi hakimlərinin işdən kənarlaşdırılması haqqında qərar Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində neçə səs çoxluğu ilə qəbul edilir ?

 1. 83

 2. 65

 3. 95

 4. 42

 5. 125

 1. Azərbaycan Respublikası Apellyasiya məhkəmələri hakimlərinin işdən kənarlaşdırılması haqqında qərar Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində neçə səs çoxluğu ilə qəbul edilir ?

 1. 83

 2. 65

 3. 95

 4. 42

 5. 125

 1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi, Ali Məhkəməsi və Apellyasiya başqa digər hakimlərin işdən kənarlaşdırılması haqqında qərar Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində neçə səs çoxluğu ilə qəbul edilir?

 1. 63

 2. 83

 3. 65

 4. 95

 5. 42

 1. Məhkəmənin qəbul etdiyi qərarlar ............ adından çıxarılır və onların icrası məcburidir.(Nöqtələrin yerinə uyğun olanı qoyun)

 1. Dövlətin

 2. Məhkəmənin

 3. Milli Məclisin

 4. Prokurorun

 5. Hakimin

 1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi neçə hakimdən ibarətdir ?

 1. 9

 2. 6

 3. 5

 4. 11

 5. 13

 1. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin hakimləri kimin təqdimatı ilə təyin edilir ?

 1. Prezidentin

 2. Prokurorun

 3. Milli məclisin sədrinin

 4. Ədliyyə nazirinin

 5. Baş nazirin
 1. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin hakimlərini Azərbaycan Respublikasının ............... təyin edir. (Nöqtələrin yerinə uyğun olanı qoyun)

 1. Milli Məclisi

 2. Prezidenti

 3. Prokuroru

 4. Ədliyyə naziri

 5. Baş naziri

 1. Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin hakimləri kimin təqdimatı ilə təyin edilir ?

 1. Prezidentin

 2. Prokurorun

 3. Milli məclisin sədrinin

 4. Ədliyyə nazirinin

 5. Baş nazirin

 1. Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin hakimlərini Azərbaycan Respublikasının ............... təyin edir. (Nöqtələrin yerinə uyğun olanı qoyun)

 1. Milli Məclisi

 2. Prezidenti

 3. Prokuroru

 4. Ədliyyə naziri

 5. Baş naziri

 1. Azərbaycan Respublikası Apelyasiya Məhkəməsinin hakimləri kimin təqdimatı ilə təyin edilir ?

 1. Prezidentin

 2. Prokurorun

 3. Milli məclisin sədrinin

 4. Ədliyyə nazirinin

 5. Baş nazirin

 1. Azərbaycan Respublikası Apelyasiya Məhkəməsinin hakimlərini Azərbaycan Respublikasının ............... təyin edir. (Nöqtələrin yerinə uyğun olanı qoyun)

 1. Milli Məclisi

 2. Prezidenti

 3. Prokuroru

 4. Ədliyyə naziri

 5. Baş naziri

 1. Azərbaycan Respublikasının Baş prokurorunu Azərbaycan Respublikasının ..................... vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir. (Nöqtələrin yerinə uyğun olanı qoyun)

 1. Prezidenti

 2. Milli Məclisi

 3. Baş naziri

 4. Hakimlər Kollegiyası

 5. Ədliyyə naziri

 1. Azərbaycan torpağında bir vaxtlar yaranan güclü dövlətlər hansıdır ?

a) Manna, Atropatena və Albaniya

b) Urmiya, Həsənli qardaşları, Baxçasaray

c) Urartu, Eldəgizlər, Qaraqoyunlu

d) Ağqoyunlu, Atabəylər, Yenilməzlər

e) Təbrizli, Mahallı, Gəncəbasar


 1. Manna dövlətinin idarəetmə sisteminə aşağıdakılardan hansı daxil idi ?

a) Ağsaqqallar Şurası

b) Xanın yaxın qohumları

c) həkimlər

d) müəllimlər

e) hüquqşünaslar


 1. Azərbaycan dövləti nə vaxt kiçik xanlıqlara parçalanmışdır?

a) XVIII əsrin ikinci yarısından

b) XVIII əsrin birinci yarısından

c) XVII əsrin ikinci yarısından

d) XVII əsrin birinci yarısından

e) XIX əsrin birinci yarısından


 1. Şimali Azərbaycanda Xalq Cümhuriyyəti nə vaxt yaranıb?

a) 1918-ci ilin mayında

b) 1919-cu ilin iyununda

c) 1920-ci ilin aprelində

d) 1917-ci ilin noyabrında

e) 1918-ci ilin iyulunda


 1. Şərqdə ilk demokratik respublika harada yaranıb?

a) Azərbaycanda

b) Türkiyədə

c) İranda

d) Çində


e) Yaponiyada

 1. H.Əliyevin SSRİ tərkibində Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövr.

a) 1969-1982-ci illər

b) 1970-1981-ci illər

c) 1973-1982-ci illər

d) 1969-1980-ci illər

e) 1969-1981-ci illər


 1. H.Əliyevin müstəqil Azərbaycan Respublikasına rəhbərlik etdiyi dövr

a) 1993-2003-cü illər

b) 1992-2002-ci illər

c) 1993-2004-cü illər

d) 1991-2003-ci illər

e) 1993-2002-cü illər


 1. Müstəqil Azərbaycanın ilk Konstitusiyası nə vaxt qəbul edilmişdir?

a) 1995-ci ilin 12 noyabrında

b) 1993-cü ilin 15 iyulda

c) 1994-cü ilin 22 avqustunda

d) 1996-cı ilin 05 yanvarında

e) 1992-ci ilin 26 oktyabrında


 1. Müstəqil Azərbaycanın ilk Konstitusiyası nə vaxt qüvvəyə minmişdir?

a) 1995-ci ilin 27 noyabrında

b) 1993-cü ilin 15 iyulda

c) 1994-cü ilin 12 noyabrında

d) 1996-cı ilin 1 yanvarındae) 1992-ci ilin 18 oktyabrında

 1. Manna dövləti kim tərəfindən idarə olunurdu ?

 1. Hökmdar

 2. Şah

 3. Çar

 4. Padşah

 5. Kral

 1. Manna idarəetmə üsülu olaraq ............... bölünmüşdü (nöqtələrin yerinə büzgün cavabı qoyun)

 1. Mahallara

 2. Vilayətlərə

 3. Canişinliklərə

 4. Rayonlara

 5. Xanlıqlara

 1. Cənubi Azərbaycanda Məhəmməd Xiyabaninin rəhbərliyi altında Azadistan dövləti nə vaxt yaranmışdı ?

 1. 1920–ci ildə

 2. 1918-ci ildə

 3. 1941-ci ildə

 4. 1945-ci ildə

 5. 1991-ci ildə
 1. Heydər Əliyevin Azərbaycan SSRİ-nin partiya təşkilatına rəhbəri nə zaman seçilmişdi ?

 1. 1969-cu il 14 iyulda

 2. 1993-cü il 15 iyunda

 3. 1969-cu il 15 iyunda

 4. 1991-ci il 18 oktyabrda

 5. 1982-ci il 17 noyabrda
 1. Heydər Əliyevin müstəqil Azərbaycan rəhbəri nə zaman seçilmişdi?

 1. 1993-cü il 15 iyunda

 2. 1969-cu il 14 iyulda

 3. 1969-cu il 15 iyunda

 4. 1991-ci il 18 oktyabrda

 5. 1982-ci il 17 noyabrda

 1. İdarəetməyə elmi yanaşmanın banisi istehsalat təşkilatçısı, amerikalı mühəndis Frederik Teylor neçənci ildə yaşamışdır ?

 1. 1856 – 1915-ci illərdə

 2. 1556 – 1615-ci illərdə

 3. 1956 – 1995-ci illərdə

 4. 1906 – 1956-ci illərdə

 5. 1900 – 1955-ci illərdə

 1. Müasir idarəetmə elminin tarixi sayılan “Elmi idarəetmənin prinsipləri” adlı kitabını neçənci ildə çap olunmuşdur ?

 1. 1911- ci ildə

 2. 1901- ci ildə

 3. 1956-cı ildə

 4. 1995-ci ildə

 5. 1961-ci ildə

 1. Frederik Teylor təklif etdiyi “elmi idarəetmə” sistemini Teylor qısa şəkildə belə səciyyələndirir (biri yanlış cavabdır)

 1. Kütləvilik

 2. “Ənənəvi vərdişlər əvəzinə elm;

 3. Ziddiyyətlər əvəzinə harmoniya;

 4. Fərdi iş əvəzinə qarşılıqlı əməkdaşlıq;

 5. Məhsuldarlığın məhdudlaşdırılması əvəzinə maksimum məhsuldarlığa nail olunması; ayrılıqda hər bir fəhlənin maksimum əlyetərli məhsuldarlığına və maksimum şəxsi güzaranına qədər inkişaf etdirilməsi”.

 1. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində idarəetmənin müxtəlif funksiyası vardır. Bu funksiyalar hansılardır ? (biri yanlış cavabdır)

 1. elm

 2. planlaşdırma

 3. təşkiletmə

 4. aparıcılıq

 5. nəzarət

 1. Hər hansı bir məqsədə çatmaq üçün gediləcək yol və davranışa nə deyilir ?

 1. Plan

 2. elm

 3. təşkiletmə

 4. aparıcılıq

 5. nəzarət

 1. Bir idarəedicinin irəli baxmasına və özünə uyğun olan variantların tapılmasına kömək edən bir prosesə nə deyilir ?

 1. Planlaşdırma

 2. Təşkiletmə

 3. Elm

 4. Aparıcılıq

 5. Nəzarət
 1. Müəssisənin məqsədinə çatmaq üçün bütün resurslardan istifadənin, vəzifələrin bölgüsünün, işçilər və bölmələr arasında əlaqələrin qurulmasına hansı prosses deyilir ?

 1. Təşkiletmə

 2. Planlaşdırma

 3. Elm

 4. Aparıcılıq

 5. Nəzarət

 1. İdarəedicinin əmr verdiyi, işçilərinin fəaliyyətinə təsir etməsi və onlara nə etmələrinə vacib olduğunu bildirməsi ilə əlaqəli bir idarəçilik fəaliyyətinə nə deyilir ?

 1. Aparıcılıq

 2. Təşkiletmə

 3. Planlaşdırma

 4. Elm

 5. Nəzarət

 1. Müəssisənin təyin etdiyi standartlardan qaçmamağı araşdıran və bu kənarlaşmaları azaltmağı və ya ortadan qaldırmağı məqsəd qoyan proses necə adlanır?

 1. Nəzarət prosesi

 2. Aparıcılıq

 3. Təşkiletmə

 4. Planlaşdırma

 5. Elm

 1. İdarəetmənin neçə əsas metodu vardır ?

 1. Üç

 2. İki

 3. Bir

 4. Dörd

 5. Beş

 1. İdarəetmənin əsas metodları hansılardır ?

1. inzibati,

2. metodiki

3. iqtisadi,

4. ntell-psixoloji5. elmi

a) 1, 3, 4 b)1, 2, 3 c)1, 3, 5 d) 2, 4, 5 e) 1, 2, 4 1. Mövcud hakimiyyət, nizam-intizam və cəza ilə əlaqədar olaraq heyətə idarəçilik təsirini həyata keçirilməsi qaydası dedikdə nə nəzərdə tutulur ?

 1. İdarəetmənin inzibati metodu

 2. İdarəetmənin metiodiki metodu

 3. İdarəetmənin iqtisadi metodu

 4. İdarəetmənin ntell-psixoloji metodu

 5. İdarəetmənin elmi metodu

 1. İqtisadi metodlar idarə olunan obyektdə təsir neçə formada olur ?

 1. 2

 2. 3

 3. 1

 4. 4

 5. 5

 1. Collins” ingilis dili lüğəti liderliyi belə müəyyənləşdirir :

 1. komanda və qrupun rəhbəri

 2. qrupun əsl lideri

 3. qrupu ardınca aparmağı bacaran şəxs

 4. lider olma istedadına mlik olan şəxs

 5. öndər

 1. Müvəffəq olunmayacaq nəticəni əldə etmək üçün digərlərinə rəhbərlik etmək sənətinə nə deyilir ?

 1. Liderlik

 2. Öndərlik

 3. Rəhbərlik

 4. Qrup rəhbəri

 5. Başçı

 1. Yaxşı lideri necə olur ? (biri yanlış cavabdır)

 1. Yaxşı lider qrupun başçısıdır

 2. Yaxşı lider hər bir işçi barədə gizli biliyə malik olur.

 3. Yaxşı lider hər bir işçinin güclü tərəflərini bilir.

 4. Yaxşı lider zəif tərəflərini bilir.

 5. Yaxşı lider zamanı bölməyi bilir.

 1. Liderlər insanlara nəyi etməli olduqlarını deyərək rəhbərlik etməməlidirlər. Əvəzində liderlər insanların onlara kömək etməyi istəmələrinə səbəb olmalıdırlar. Başqaları ntell onlara kömək etmək istədiyinizi düşündükdə onlar da öz növbəsində sizə yardım edəcəklər. Buna idarəetmdə nə deyilir ?

 1. Motivasiya etmək bacarığı.

 2. Özünü tanıma

 3. Emosional zəka

 4. Liderlik

 5. İdarəetmə və liderlik

 1. Liderliyin Təməl Ünsürləri hansılardır (Biri yanlışdır)?

 1. Risqə getməmək

 2. Hədəf

 3. Həvəs

 4. Bütünlük

 5. Maraq və meydan oxuma

 1. Müasir cəmiyyət üçün ən böyük üç təhlükə var ?

  1. Nüvə müharibələri

  2. Dünya səviyyəsində keçici xəstəliklər və aclıq

  3. Dünya müharibələri

  4. Kadr keyfiyyətsizliyi və lider əksikliyidir

  5. Terorizm
 1. 1, 2, 4 b) 1, 2, 3 c) 1, 4, 5 d) 1, 4, 5 e) 1, 3, 5
 1. Liderin fiziki xüsusiyyətləri hansılardır ? (biri yanlış cavabdır)

 1. Zəka,

 2. Yaş,

 3. Boy,

 4. Gözəllik,

 5. Etibarlı olmaq.
 1. Liderin zehni fiziki xüsusiyyətləri hansılardır ? (biri yanlış cavabdır)

 1. Yaş,

 2. Gözəl nitq mədəniyyəti,

 3. Zəka,

 4. Bilik,

 5. İntuisiya (yerinə görə düzgün qərar vermək ) bacarığı.

 1. Liderin xarakterik fiziki xüsusiyyətləri hansılardır ? (biri yanlış cavabdır)

 1. Zəka,

 2. Səmimiyət,

 3. Doğruluq,

 4. Açıq sözlülük,

 5. Özünə inamlı olmaq,

 1. Özünü tanımağın dört dərsi: (biri yanlış cavabdır)

 1. Özünüz özünüzə ən yaxşı tələbəiniz.

 2. Özünüz özünüzə ən yaxşı müəlllimsiniz.

 3. Məsuliyyəti almaq. Başqalarını günahlandırmamaq

 4. Öyrənmək istədiyiniz hər şeyi öyrənə bilərsiniz.

 5. Həqiqəti dərk etmək

 1. Öyrənmək üçün iki istiqamət: Özünü Tanı - .......... Tanı.(Nöqtələrin yerinə düzgün variantı qoyun)

 1. Dünyanı

 2. Həyatı

 3. Kollektivi

 4. İnsanları

 5. İşlədiyin yeri


 1. Yüklə 1,15 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə