Azərbaycan Texnologiya Universiteti "İnzibati idarəetmə" kafedrasıYüklə 0,93 Mb.
səhifə3/7
tarix17.06.2018
ölçüsü0,93 Mb.
#53898
1   2   3   4   5   6   7


 1. Infilasiya

 2. Dəyərsizləşmə

 3. Faydalanma

 4. Qiymətsizləşmə

 5. Doğru cavab yoxdur

139. Müəssisənin müflisləşməsi neçə mərhələdə baş verir? 1. 3

 2. 2

 3. 4

 4. 5

 5. 6

140. Müflisləşmənin 1-ci mərhələsi nədən ibarətdir?

 1. Gizli qiymətdən düşmə

 2. Aşkar qiymətdən düşmə

 3. Aşkar qiymət artımı

 4. Gizli qiymət artımı

 5. Doğru cavab yoxdur

141. Müflisləşmənin 1-ci mərhələsində hansı tədbirlər görülür? 1. Kosmetik tədbirlər görülür

 2. Müəssisə bağlanılır

 3. Rəhbərlik ölkəni tərk edir

 4. Müəssisə bağlanılır. Rəhbərlik ölkəni tərk edir

 5. Doğru cavab yoxdur

142. Müflisləşmənin 2-ci mərhələsində nə baş verir? 1. Nəğd vəsaitlə bağlı çətinliklər yaranır

 2. Likvidlik artır

 3. Müəssisə bağlanılır

 4. Likvidlik artır. Müəssisə bağlanılır

 5. Doğru cavab yoxdur

143. Müəssisənin öz borclarını ödəyə bilməməsi hansı mərhələdə baş verir? 1. 2-ci

 2. 1-ci

 3. 3-cü

 4. 1 və 2-ci mərhələlər arasındakı qeyri-müəyyənlikdə

 5. Bu proses ümumiyyətlə baş vermir

144 Müflisləşmənin 3-cü mərhələsində nə baş verir? 1. Bütün maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin pozulması

 2. Müəssisə bağlanılır

 3. Gizli qiymətdən düşmə

 4. Kosmetik tədbirlərə tələb yaranır

 5. Doğru cavab yoxdur.

145. Müflisləşmənin 3-cü mərhələsində baş verən proseslərdəndir: 1. Bunların hamısı

 2. Müəssisənin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin pozulması

 3. Kreditorların qanunvericilik çərçivəsində tələbləri

 4. Müflisləşmə prosedurlarnın başlanması

 5. Bunların heç biri

146. Müflisləşmənin ilkin çağlarında əl atılan tədbirlərdəndir: 1. Bunların hamısı

 2. Rəhbərliyin dəyişdirilməsi

 3. Müəssisənin təşkilati quruluşunun dəyişdirilməsi

 4. Xərclər üzrə sərt nəzarətin qoyulması

 5. mədəniyyətinin dəyişdirilməsi

147. Müflisləşməyə qarşı görülən ilkin tədbirlərdən deyil?

 1. Müəssisənin bağlanması

 2. Rəhbərliyin dəyişdirilməsi

 3. Müəssisənin təşkilati quruluşunun dəyişdirilməsi

 4. Xərclər üzrə sərt nəzarətin qoyulması

 5. Iş mədəniyyətinin dəyişdirilməsi

148 İlkin tədbirlərlə yanaşı daha hansı tədbirlər görülməlidir? 1. Strateji tədbirlər

 2. Taktiki addımlar atılır

 3. Beynəlxalq əhəmiyyətli addımlar atılır

 4. Ucuzlaşdırma taktikası irəli sürülür

 5. Bunlardan heç biri

149. Müəssisənin müflisləşməsi hansı halda məhkəmədənkənar yolla həll edilir? 1. Razılaşma əldə olunduqda

 2. Razılaşma əldə olunmadıqda

 3. Məsələ məhkəmə ilə həll olunmadıqda

 4. Dəyərsizləşmə başladıqda

 5. Doğru cavab yoxdur.

150. AR qanunvericiliyinə əsasən borclu müəssisəyə qarşı hansı tədbirlər görülə bilər? 1. Bunların hamısı

 2. Ləğvetmənin qarşısını almaq üçün müəssisənin yenidən qurulması

 3. Kreditorların nəzarəti altında borclu müəssisələrin ləğv edilməsi

 4. Barışıq sazişinin təxirə salınması

 5. Borcun ödənilməsinə güzəştlərin tətbiqi

151. AR qanunvericiliyinə əsasən borclu müəssisəyə qarşı hansı tədbirlər görülə bilməz? 1. Ləğvetmənin qarşısını almaq üçün müəssisənin yenidən qurulması.Barışıq sazişinin təxirə salınması

 2. Ləğvetmənin qarşısını almaq üçün müəssisənin yenidən qurulması

 3. Kreditorların nəzarəti altında borclu müəssisələrin ləğv edilməsi

 4. Barışıq sazişinin təxirə salınması

 5. Borcun ödənilməsinə güzəştlərin tətbiqi

152. Müəssisənin təsis sənədlərinə əsasən, məhkəməyə müraciət kimin qərarı ilə olur? 1. Tərəflərin qarşılıqlı razılığına əsasən

 2. Tərəflərdən birinin razılığı ilə

 3. Tərəflərdən ikincisinin məcburi razılığı ilə

 4. Tərəflərdən daha geniş imkanlara malik olanının təşəbbüsü kifayətdir

 5. Doğru cavab yoxdur

153. Məhkəmə prosedurunu başlamaq üçün borclu müəssisə məhkəməyə hansı sənədlərlə müraciət etməlidir? 1. Bunların hamısı

 2. Mülkiyyət hüququnun subyektləri haqda məlumat

 3. Işin icraata qəbul olunduğu günə olan mühasibat balansı

 4. Debitor borclarının siyahısı

 5. Kreditor borclarının siyahısı

154. Əgər təyin olunmuş vaxta qədər sənədlər məhkəməyə təqdim olunmazsa, onda hansı tədbir görülməlidir? 1. Müəssisə rəhbəri cərimələndirilməlidir

 2. Müəssisə rəhbəri cəzalandırılmalıdır

 3. Müəssisə rəhbəri həbs olunmalıdır

 4. Kadrlar şöbəsi tamamilə işdən azad edilməlidir

 5. Doğru cavab yoxdur

155. Qanunvericiliyə əsasən, müsabiqə icraatına başlandıqdan sonra, məhkəmə

aşağıdakılardan hansılarına məlumat verir?


 1. Müəssisə təsisçilərinə. Maliyyə orqan. Yerli icra hakimiyyəti orqanlarına

 2. Müəssisə təsisçilərinə

 3. Maliyyə orqanlarına

 4. Yerli icra hakimiyyəti orqanlarına

 5. Mühasibatlığa

156. Qanunvericiliyə əsasən, müsabiqə icraatına başlandıqdan sonra, məhkəmə

aşağıdakılardan hansılarına məlumat vermir?


 1. Mühasibatlığa

 2. Müəssisə təsisçilərinə

 3. Yerli icra hakimiyyəti orqanlarına

 4. Maliyyə orqanlarına

 5. Müəssisə təsisçilə Yerli icra hakimiyyəti orqanlarına.Maliyyə orqanlarına

157. Müsabiqə icraatı nədir? 1. Müflisləşmiş müəssisənin könüllü və ya məcburi ləğv edilməsi proseduru

 2. Məhkəmə proseduru

 3. İşə təyin olunma kodeksi

 4. Məhkəmə proseduru. İşə təyin olunma kodeksi

 5. Bunlardan heç biri

158 Müsabiqə icraatında əsas rolu nə oynayır? 1. Müsabiqə təşkilatçısı

 2. Məhkəmə qərarı

 3. Məhkəmə hakimi

 4. Bunların hamısı

 5. Bunların heç biri

159.Müsabiqə icraatında və yenidənqurma tədbirlərinin aparılmasında ən fəal rol kimə məxsusdur? 1. Kreditorlar yığıncağına

 2. Debitorlar yığıncağına

 3. Müəssisə təşkilatçılarına

 4. Debitorlar yığıncağına. Müəssisə təşkilatçılarına

 5. Doğru cavab yoxdur

160. Müsabiqə kütləsinin formalaşmasının əsasını nə təşkil edir? 1. Borclu əmlakı

 2. Sahibkarın əmlakı

 3. Borclu xərcləri

 4. Borcverən əmlakı

 5. Borclu xərcləri.Borclu əmlakı

161. Ləğvetmə planına aşağıdakılardan hansılar daxildir? 1. Bunların hamısı

 2. Nizamnamə fondunun tərkibi

 3. Müəssisənin maliyyə vəziyyəti

 4. Ləğvetmənin neqativ sosial nəticələrinin qaşısının alınması tədbirləri

 5. Müəssisə rekvizitləri

162. Ləğvetmə planına aşağıdakılardan hansılar daxil deyil? 1. Kommersiya vəziyyəti

 2. Müəssisə rekvizitləri

 3. Nizamnamə fondunun tərkibi

 4. Ləğvetmənin neqativ sosial nəticələrinin qaşısının alınması tədbirləri

 5. Bunların hamısı

163. Ləğvetmə planına əsasən borclu müəssisədə nələr baş verir? 1. Müəssisə əmlakı satılır. Kreditorların tələbləri ödənilir

 2. Müəssisə əmlakı satılır

 3. Yeni əmlak satın alınır

 4. Kreditorların tələbləri ödənilir

 5. Debitorlara əlavə pul vəasiti ayrılır

164. Pulun alıcılıq qabiliyyəti öz növbəsində nədən asılıdır? 1. təklif və tələbatdan, qiymət siyasətindəki səhvlərdən;

 2. müəssisənin əsas və köməkçi fondlarının ümumi dəyərindən;

 3. maliyyə, təsərrüfat, istehsal sahələrinin məcmu kapital qoyuluşlarından;

 4. müəssisənin banklarda olan nağd pul kütlələrindən;

 5. müəssisənin fəaliyyət dövründə qazandığı dividentlərdən.

165. Barışıq sazişi əsasən hansı formada bağlanır 1. Yazılı şəkildə

 2. Söz verilməsi yolu ilə

 3. And içmə ilə

 4. Söz verilməsi yolu ilə. Yazılı şəkildə

 5. Bunlardan heç biri

166. Barışıq sazişi səbəb ola bilər? 1. Bunların hamısı

 2. Borclardan imtina edilməsinə

 3. Borcların azaldılmasına

 4. Borcların ödənilə vaxtının təxirə salınmasına

 5. Yalnız borclardan imtina edilməsinə və borcların azaldılmasına

167 Barışıq sazişi həll edə bilmir? 1. Borcların tamamilə ləğvinə

 2. Borclardan imtina edilməsinə

 3. Borcların azaldılmasına

 4. Borcların ödənilə vaxtının təxirə salınmasına

 5. Bunların hamısını

168 Beynəlxalq təcrübədə iflasın neçə növü var? 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6

169. Qəsdən iflasa uğrama nə deməkdir? 1. Rəhbərlik tərəfindən bilərək müəssisənin tədiyyə qabiliyyətinin aşağı salınması

 2. Rəhbərliyin arzusu ilə müəssisənin ləğvi

 3. Borcların vaxtında geri qaytarılması

 4. Müəssisənin yalandan müflisləşmə elan etməsi

 5. Bunlardan heç biri

170. Saxta iflas nədir? 1. Müəssisənin yalandan müflisləşmə elan etməsi

 2. Rəhbərliyin arzusu ilə müəssisənin ləğvi

 3. Borcların vaxtında geri qaytarılması

 4. Rəhbərlik tərəfindən bilərək müəssisənin tədiyyə qabiliyyətinin aşağı salınması

 5. Bunlardan heç biri

171. Müəssisənin iflasına səbəb olan forsmajor hallara aiddir: 1. Bunların hamısı

 2. Təbii fəlakətlər

 3. Siyasi hadisələr

 4. Iqtisadi hadisələr

 5. Siyasi hadisələr. Iqtisadi hadisələr

172. Borclunun əmlakının idarə edilməsi zamanı müəssisənin idarə edilməsi kimə keçir? 1. Arbitraj rəhbərinə

 2. Qonşu müəssisə rəhbərinə

 3. Bu halda müəssisə sadəcə ləğv edilir

 4. Rəhbərlik təsisçilərdən alına bilməz

 5. Doğru cavab yoxdur

173. Hansı addım ilə müəssisənin yenidən qurulması 1-ci mərhələdə başa çatmış olur? 1. Məhkəməyə müraciət ilə

 2. Inhisarçılığa keçid ilə

 3. Bank kreditinin alınması ilə

 4. Rəhbərliyin işdən azad edilməsi ilə

 5. Bank kreditinin alınması ilə. Rəhbərliyin işdən azad edilməsi ilə

174. Borclu müəssisənin yenidən qurulmasının ikinci variantı hansıdır? 1. Sanasiya

 2. Dotasiyalaşdırma

 3. Kapitallaşdırma

 4. Maliyyələşdirmə

 5. Dotasiyalaşdırma. Kapitallaşdırma

175. Aşağıdakılardan hansı borclu müəssisələrin yenidən təşkilində daha çox istifadə edilir? 1. Sanasiya

 2. Məhkəmə qaydası ilə

 3. Kapitallaşdırma

 4. Kəskin maliyyələşdirmə

 5. Bunlardan heç biri

176. Müəssisələrin yenidən qurulmasının 1-ci mərhələsində əsas söz sahibi kimlərdir? 1. Sanasiya həyata keçirən şəxs

 2. Bank müdiri

 3. Rəhbər şəxs

 4. Debitorlar bazarı

 5. Kreditorlar yığıncağı

177. Sanasiya həyata keçirən şəxsə hansı tələb qoyulur? 1. 12 ay ərzində kreditorların tələb etdikləri məbləğin ən azı 1/3 hissəsini ödəməlidir

 2. 3 il əmək haqqısız işləməli

 3. Həftə sonları əlavə iş saatlarının tətbiqi

 4. 3 il əmək haqqısız işləməli. Həftə sonları əlavə iş saatlarının tətbiqi

 5. Bunlardan heç biri

178. Müəssisənin böhranlı vəziyyətdə idarə edilməsinin əsas elementlərindədir: 1. Maliyyə vəziyyətinin sağlamlaşdırılması

 2. Böhranlı idarəetmənin tətbiqi

 3. Aşağı qiymətlər strategiyası

 4. Böhranlı idarəetmənin tətbiqi. Aşağı qiymətlər strategiyası

 5. Maliyyə vəziyyətinin sağlamlaşdırılması. Böhranlı idarəetmənin tətbiqi

179. Müəssisənin böhranlı idarəedilməsinin neçə taktikası var? 1. 2

 2. 3

 3. 5

 4. 6

 5. 7

180. Müəssisənin böhranlı idarəedilməsinin hansı taktikaları var? 1. Müdafiə. Hücum

 2. Müdafiə

 3. Hücum

 4. Borclanma

 5. Müdafiə. Borclanma

181. Müdafiə taktikasına daxildir: 1. Xərclərin ixtisarı . Heyətin ixtisar edilməsi

 2. Xərclərin ixtisarı

 3. Heyətin ixtisar edilməsi

 4. Yüksək qiymətlər

 5. Deriləşdirmə

182. Hücum taktikasına daxildir: 1. Yüksək qiymətlər . Deriləşdirmə

 2. Xərclərin ixtisarı

 3. Heyətin ixtisar edilməsi

 4. Yüksək qiymətlər

 5. Deriləşdirmə

183. Müdafiə taktikasında əsas fikir verilən əlamətlərdəndir:

 1. Operativ vəzifələrin yerinə yetirilməsi

 2. Subyektiv qərarların tətbiqi

 3. Maliyyələşdirməyə diqqətin verilməsi

 4. Subyektiv qərarların tətbiqi. Maliyyələşdirməyə diqqətin verilməsi

 5. Operativ vəzifələrin yerinə yetirilməsi. Maliyyələşdirməyə diqqətin verilməsi

184. Müflisləşmiş müəssisənin sağlamlaşdırılmasıda hansı taktikadan istifadə dsaha çox səmərə verir? 1. Hücum

 2. Müdafiə

 3. Qaymaqyığma

 4. Dəyərsizləşdirmə

 5. Hücum. Müdafiə

185. Müəssisənin kompleks təhlili zamanı nələr həyata keçirilir? 1. Bunların hamısı

 2. Müəssisənin potensialı

 3. Istehsal proqramları

 4. Gəlirlər

 5. İnnovasiyaları

186. Müəssisənin kompleks təhlili zamanı nələr həyata keçirilmir? 1. İnvestisiyalaşma

 2. Müəssisənin potensialı

 3. İstehsal proqramları

 4. Gəlirlər

 5. İnnovasiyaları

187. Müflisləşmə sisteminin sivil tipinə aiddir: 1. Borclular. Kreditorlar və Dövlət hakimiyyət orqanları

 2. Borclular

 3. Kreditorlar

 4. Dövlət hakimiyyət orqanları

 5. Borclular. Kreditorlar

188. Müflisləşmə sisteminin sivil tipinə aid deyil: 1. Bunların heç biri

 2. Kreditorlar

 3. Borclular

 4. Kreditorlar. Borclular

 5. Dövlət hakimiyyət orqanları

189. Firma müflisləşməyə başlamışsa, ilk öncə dəyişən göstərici hansıdır? 1. Maliyyə göstəriciləri

 2. Məhsul göstəriciləri

 3. Idarəetmə göstəriciləri

 4. Mühasibat göstəriciləri

 5. Qiymətləndirmə göstəriciləri

190. Dövlət hakimiyyət orqanları müflisləşmə sistemində hansı təminatları yaradır? 1. Hüquqi. Sosial

 2. Hüquqi

 3. Sosial

 4. Fiziki

 5. Maliyyə

191. Dövlət hakimiyyət orqanları müflisləşmə sistemində hansı təminatları yaratmır? 1. Fiziki. Maliyyə

 2. Hüquqi

 3. Sosial

 4. Fiziki

 5. Maliyyə

192. Borclu müəssisənin sanasiyasında ən mühüm sənəd hansıdır?

 1. Biznes-plan

 2. Maliyyə sənədləri

 3. Mühasibat sənədləri

 4. Proqramlaşdırma planı

 5. Maliyyə sənədləri. Mühasibat sənədləri

193. Sanasiya biznes-planında nələr təhlil olunur? 1. Müəssisədə dəyişikliklik. Yaranmış böhrandan çıxış yolları. Müflisləşmədən çıxış yolları

 2. Müəssisədə dəyişikliklər

 3. Yaranmış böhrandan çıxış yolları

 4. Müflisləşmədən yararlanma yolları

 5. Müflisləşmədən çıxış yolları

194. Sanasiya biznes-planında nələr təhlil olunmur? 1. Müflisləşmədən yararlanma yolları

 2. Müəssisədə dəyişikliklər

 3. Yaranmış böhrandan çıxış yolları

 4. Müflisləşmədən çıxış yolları

 5. Varlanma tədbirləri

195. Qərb firmalarının biznes-planında hansı sferalardakı dəyişliklər əks olunur? 1. İstehsal və marketinq

 2. Marketinq

 3. Idarəçilik prinsipləri

 4. Bunların hamısı

 5. Istehsal

196. Biznes-plan nədir?

 1. Firmanın inkişafının kompleks planı

 2. 10 illik iqtisadiyyatı dirçəltmə planı

 3. Böhranla mübarizə proqramı

 4. Fəaliyyətin genişləndirilməsi planı

 5. 20 illik iqtisadiyyatı dirçəltmə planı

197. Biznes-plan hansı dövrlər üçün hazırlanır 1. 3-5 il

 2. 2-8 il

 3. 5-10 il

 4. Sadəcə 5 aylıq

 5. Bütün fəaliyyət dövrü üçün

198. Sanasiya biznes-planı hansı dövrlər üçün hazırlanır 1. 18-24 aylıq

 2. 5- 10 aylıq

 3. 9-18 aylıq

 4. Fəaliyyətin ilk 5 ili üçün

 5. Fəaliyyətsizlik dövrü üçün

199. Sanasiya biznes-planının neçə vəzifəsi var 1. 2

 2. 4

 3. 6

 4. Doğru cavab yoxdur

 5. 8

200. Biznes-planın birinci vəzifəsi kimlər üçün zəruridir 1. Kreditorlara

 2. Müəssisə heyətinə

 3. Rəhbərliyə

 4. Hər biri

 5. Heç biri

201. Biznes-planın birinci planına daxil deyil 1. Böhransızlaşdırmaya keçid

 2. Məhsul satışının əsaslandırılması

 3. Məhsul istehsalının əsaslandırılması

 4. Müəssisənin böhran vəziyyətindən çıxarılması

 5. Müəssisənin böhran vəziyyətindən çıxarılmaması

202. Biznes-planın birinci planına daxildir 1. Məhsul satışının və istehsalın əsaslandırılması, böhran vəziyyətindən çıxarılması

 2. Məhsul satışının əsaslandırılması

 3. Məhsul istehsalının əsaslandırılması

 4. Müəssisənin böhran vəziyyətindən çıxarılması

 5. Böhransızlaşdırmaya keçid

203. Biznes-planın birinci planına daxildir 1. Məhsul satışının əsaslandırılması və satış bazarında sabitlik

 2. Məhsul satışının əsaslandırılması

 3. Satış bazarında sabit tarazlaşmanın əldə edilməsi

 4. Böhransızlaşdırmaya keçid

 5. Sanasiya keçid

204. Biznes-planın ikinci vəzifəsinə daxildir 1. Məhsul satışının əsaslandırılması

 2. Məhsul istehsalının əsaslandırılması

 3. Müəssisənin böhran vəziyyətindən çıxarılması

 4. Müəssisənin böhran vəziyyətindən çıxarılmasına yönəldilən maliyyələşdirmə mənbələrini

 5. buna əsaslandırmaq

 6. Böhransızlaşdırmaya keçid

205. Sanasiya biznes-planında əsas diqqət hansı vəzifəyə verilir 1. Biznes-planın 2-ci vəzifəsinə

 2. Biznes-planın 1-ci vəzifəsinə

 3. Hər ikisinə

 4. Uğurlu seçim vəzifəsinə

 5. Heç birinə

206. Biznes-planda tərtibində hansı şəxsin iştirakı vacibdir 1. Sanasiya həyata keçirən şəxsin

 2. Bank işçilərinin

 3. Rəhbərlik işçilərinin

 4. Biznesmenlər

 5. Dövlət məmuru

207. Biznes-planın xülasəsinin həcmi nə qədər olmalıdır 1. 4 A4

 2. 12 A4

 3. 14 A4

 4. 10 A4

 5. Bunlardan heç biri

208. Xülasənin sonuncu səhifəsində nələr olmalıdır 1. Firmanın gələcək layihələrdən gözlədiyi maliyyə nəticələri

 2. Firmanın bu günə qədər olan balanslarının yekunu

 3. Firmanın bağlanma səbəbləri

 4. Qiymətlər haqda ümumi məlumat

 5. Firmanın bazar payı haqda ümumi məlumat

209. Xülasənin sonuncu səhifəsində aşağıdakılardan hansı olmamalıdır 1. Bunların hamısı

 2. Firmanın bazar payı haqda ümumi məlumat

 3. Firmanın bu günə qədər olan balanslarının yekunu

 4. Firmanın bağlanma səbəbləri

 5. Qiymətlər haqda ümumi məlumat

210. Marketinq strategiyasında nələr araşdırılır 1. Planlaşdırılan satış həcminə nail olma yolları

 2. Planlaşdırma planı təkrar olunur

 3. Keçmiş fəaliyyət araşdırılır

 4. Bazarların məcmu təklifləri

 5. Bunların heç biri

211. Marketinq strategiyasında nələr araşdırılmır 1. Hamısı

 2. Planlaşdırma planı təkrar olunur

 3. Keçmiş fəaliyyət araşdırılır

 4. Bazarların məcmu təklifləri

 5. Planlaşdırılan satış həcminə nail olma yolları

212. Marketinq strategiyası hazırlanarkən əsas diqqət nəyə verilir 1. Qiymət qoymaya

 2. Dəyərsizləşmə vahidinə

 3. Likvidlik əmsalına

 4. Böhrandan çıxış yolları

 5. Tədiyyə əmsalına

213. Məhsul və xidmətə qoyulan qiymət nəyə cavab verməlidir 1. Bazar konyunkturasına

 2. Likvidliyə

 3. Tədiyyə balansına

 4. Dəyərsizləşdirməyə

 5. Bunlardan heç birinə

214. Bazarda möhkəmlənmək üçün sahibkar bunu edə bilər 1. Qiyməti aşağı salmağa

 2. Dividentdən əl çəkməyə

 3. Bazar payından imtinaya

 4. Dəyərsizləşdirməyə

 5. Likvidliyə

215. Firma öz istehsal gücünü artırmaq üçün neçə variantdan istifadə edə bilərYüklə 0,93 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə