Azərbaycan Texnologiya Universiteti "İnzibati idarəetmə" kafedrasıYüklə 0,93 Mb.
səhifə5/7
tarix17.06.2018
ölçüsü0,93 Mb.
#53898
1   2   3   4   5   6   7

 1. Səhər – gündüz – axşam – gecə

 2. Səhər – axşam – gündüz – gecə

 3. Səhər – gecə – gündüz– axşam

 4. Səhər – axşam – gecə – gündüz

 5. Səhər –gündüz-gecə-axşam

295. İqtisadi tsikil fazaları hansılardır? 1. Zirvə ,resessiya,resessiyanın ən aşağı nöqtəsi və yüksəliş.

 2. Resessiya,resessiyanın ən aşağı nöqtəsi və yüksəliş.

 3. Zirvə ,resessiya,resessiyanın ən aşağı nöqtəsi.

 4. Resessiyanın ən aşağı nöqtəsi və yüksəliş.

 5. Zirvə ,resessiya.

296. İqtisadi aktivliyin zirvə nöqtəsində : 1. Hamısı.

 2. Iqtisadiyyat tam məşğulluq, istehsal isə potensial səviyyədə olur

 3. Qiymətlər səviyyəsi artmağa meyllidir.

 4. Işgüzar aktivliyin artımı ətalət vəziyyətindədir.

 5. Heç biri.

297. Resessiyaların hamısına aid tipik xüsusiyyətlər: 1. İstehlak xərcləri azalır,yığım artır.

 2. ÜDM artır.

 3. Müəssisələrin binalar və avadanlığa kapital qoyuluşu kəskin artır.

 4. Əməyə tələb artır.

 5. Işsizlik kəskin azalır.

298. Hansı fikir doğrudur? 1. İstehsal azaldıqca inflyasiya artır.

 2. Istehsal azaldıqca inflyasiya azalır.

 3. Xammala tələbin aşağı düşməsi nəticəsində onların qiyməti qalxır.

 4. Istehsalla inflyasiya arasında əlaqə yoxdur.

 5. Hamısı

299. Hansı fikir yanlışdır? 1. Resessiya zamanı faiz dərəcələri artır.

 2. Resessiya zamanı müəssisələrin gəlirləri kəskin surətdə aşağı düşür.

 3. Resessiya zamanı adi müəssisələrin səhmlərinin qiyməti aşağı düşür.

 4. Resessiya zamanı faiz dərəcələri aşağı düşür.

 5. Resessiya zamanı kreditlərə tələb azalır.

300. Yüksəliş fazasında : 1. Istehsal artaraq potensial səviyyəyə yaxınlaşır.

 2. Məşğulluq aşağı düşür.

 3. Müəssisənin gəlirləri azalır.

 4. Müəssisənin gəlirləri həmişə sabit qalır.

 5. Faiz dərəcələri aşağı düşür.

301. Istehsal artaraq potensial səviyyəyə yaxınlaşır,məşğulluq isə tam məşğulluq səviyyəsinə qədər artır. 1. Yüksəliş fazasında

 2. Zirvə fazasında

 3. Resessiya fazasında

 4. Ressesiyanın ən aşağı nöqtəsi fazasında

 5. Heç biri

302. Resessiya ilə eyni mənanı ifadə edir. 1. Tənəzzül

 2. Yüksəliş

 3. Zirvə

 4. Qalxma

 5. Heç biri

303. “Tsiklik tərəddüdlər get-gedə hamarlanması və iqtisadi inkişafın dalğavari deyil,düzxətliolması”. Ifadəsi hansı alimə məxsusdur? 1. Juqlyar

 2. Keyns

 3. Mitçell

 4. Corc Vaşinqton

 5. Eynşteyn

304. Resessiyanın (tənəzzülün) olub olmadığını yoxlamağın ən yaxşı yolu nədir? 1. Çoxlu indikatorların yoxlanılması

 2. Sahibkarlarla görüş

 3. Prezidentin fərmanlarını araşdırmaq

 4. Marketoluqların işinin yoxlanılması

 5. Hamısı

305. İşgüzar tsikl hansı parametrlərdən asılıdır? 1. Hamısı

 2. ÜDM

 3. Gəlir

 4. Işsizlik

 5. Ticarət

306.İşgüzar tsikl hansı parametrlərdən asılı deyildir? 1. Təşkilatı quruluş

 2. ÜDM

 3. Gəlir

 4. Işsizlik

 5. Ticarət

307 Hansı fikir doğrudur? 1. Fərdi sahələrdəki tərəddüdlərin və məcmu tələbin azalması tənəzzüllə nəticələnir.

 2. Məcmu iqtisadiyyat dedikdə iqtisadi qüvvələrin ayrılıqda öyrənilməsi başa düşülür.

 3. Məcmu iqtisadiyyatda baş verən tərəddüdlər fərdi sahələrdəki tərəddüdlərin cəmidir.

 4. Məcmu tələbin azalması tənəzzüllə nəticələnir.

 5. Heç biri

308. Təklif şoku nə ilə nəticələnir? 1. Istehsal azalır və qiymətlər artır

 2. Heç bir nəticə olmur

 3. Iqtisadiyyat çiçəklənir

 4. Istehsal azalır

 5. Qiymətlər artır

309. İqtisadiyyatda uzunmüddətli artımı şərtləndirən amillər hansılardır? 1. Hamısı

 2. Yığım səviyyəsi

 3. Əmək resurslarının artımı

 4. Texniki irəliləyişlər

 5. Heç biri

310. İqtisadi tsiklin baza modeli nədir? 1. ÜDM

 2. ÜMM

 3. Müəssisə gəliri

 4. Mənfəət

 5. Büdcə xərcləri

311. İqtisadi Tsikl gedişində iqtisadi parametrlərin mənasının necə dəyişməsindən asılı olaraq

neçə qrupa bölünür?


 1. 3

 2. 4

 3. 2

 4. 5

 5. 6

312. Yüksəliş fazasında mənası və təsir gücü artan və resessiya (tənəzzül) fazasında azalan parametrlərə : 1. protsikl parametr deyilir.

 2. Kontrtsikl parametr deyilir

 3. atsikl parametr deyilir.

 4. Hamısı

 5. Heç biri

313. Kontrtsikl parametrlərə elə göstəricilər aiddirki ; 1. Tənəzzül zamnı onların qiyməti artır və yüksəlişdə qiyməti azalır

 2. Resessiya (tənəzzül) zamnı onların qiyməti artır.

 3. Yüksəliş zamnı onların qiyməti azalır.

 4. Tənəzzül zamnı onların qiyməti sabit qalır.

 5. Yüksəliş zamnı onların qiyməti artır.

314. Hansı fikir doğrudur? 1. Qiymətlər istehsaldan daha az dəyişkəndir.

 2. Istehsal qiymətlərdən daha az dəyişkəndir.

 3. Tələb artdıqca qiymət azalır.

 4. Dotasiyaları ancaq kommersiya banklari verir.

 5. Hamısı

315. Bankların fəaliyyətinə daha çox hansı risklər təsir göstərmir 1. Bunların heç biri

 2. İnfliyasiya

 3. Faiz dərəcələri

 4. Valyuta riskləri

 5. Kapital riskləri

316. Valyuta riskinin aşağı endirmək üçün hansı qrup amillərdən istifadə olunur 1. Bunların hamısı

 2. Maliyyə amilləri

 3. Ümumiqtisadi amillər

 4. Siyasi amillər

 5. Psixoloji amillər

317. Valyuta məzənnələri üzrə proqnozlar hansı müddətlərə ayrılır

 1. Bunların hamısı

 2. Qısamüddətli

 3. Ortamüddətli

 4. Uzunmüddətli

 5. Bunlardan heç biri

318. Qısamüddətli valyuta proqnozları hansı müddət üçün verilir 1. 1 – 180 gün arası

 2. 1 aylıq

 3. 4 illik

 4. 3-6 il arası

 5. 9 ilə qədər

319. Ortamüddətli valyuta proqnozları hansı müddət üçün verilir 1. 3 aydan – 6 ilə qədər

 2. 4 aylıq

 3. 1 illik

 4. 3-6 il arası

 5. 15 illik

320. Uzunmüddətli valyuta proqnozları hansı müddət üçün verilir 1. ildən çox

 2. 1 aylıq3

 3. 4 illik

 4. 1 – 180 gün arası

 5. 9 ilə qədər

321. Bankın etibarlılığını müəyyənləşdirmək üçün nədən istifadə olunur 1. Kuk əmsalından

 2. Adam Smit nəzəriyyələrindən

 3. David Rikardo nəzəriyyələrindən

 4. Bank sənədlərindən

 5. Kreditorlardan

322. KƏ = BXV / BAA * 100 – Kuk əmsalı düsturunda “BAA” nəyi ifadə edir 1. Bank və banklararası aktivləri

 2. Bankın xüsusi vəsaitini

 3. Kuk əmsalını

 4. Bunlardan heç biri

 5. Bunların hamısı

323. Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin sağlamlaşdırılması və yenidən qurulması üçün ilk öncə hansı addım atılmalıdır 1. Müəssisənin təbii və iqtisadi şəraiti təhlil olunmalıdır

 2. Yeni investorlar axtarılmalı

 3. Yeni kreditorlar axtarılmalı

 4. Əməkdaşlıq üçün yeni banklar axtarılmalı

 5. Bunların hamısı

324. Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin müflisləşməsinin qarşını almaq üçün hansı tədbirlər görülməlidir 1. Bunların hamısı

 2. Sənaye və aqrar sahələri arasındakı qiymət proporsiyasının ləğvi

 3. Müəssisənin tədiyyə qabiliyyətinin yaxşılaşdırılması

 4. Kəndin istehsal potensialının astırılması

 5. Bunların heç biri

325. Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin müflisləşməsinin qarşını almaq üçün görülən

tədbirlərdən deyil


 1. Yeni kəndli əhalinin ərazidə məskunlaşdırılması

 2. Sənaye və aqrar sahələri arasındakı qiymət proporsiyasının ləğvi

 3. Müəssisənin tədiyyə qabiliyyətinin yaxşılaşdırılması

 4. Kəndin istehsal potensialının astırılması

 5. Bunlardan heç biri

326. İflasa uğrayan müəssisələrin işçilərinin ödənişləri hansı qaydalarla qorunur 1. İmtiyazlar və əmək haqqına təminat institutları

 2. İmtiyazlar

 3. Əmək kitabçası ilə

 4. Əmək haqqına təminat institutları ilə

 5. Bunlardan heç biri

327. Audit nədir? 1. Müstəqil maliyyə nəzarəti institutu

 2. Auditor ilə eyni məna daşıyan söz

 3. Maliyyə öhdəliklərinin qoyulması

 4. Maliyyə bazarındakı tələb

 5. Müəssisənin təklifləri məcmusu

328. Auditor kimdir ? 1. Bağlanmış müqavilə əsasında müəssisənin maliyyə-təsərrüfat vəziyyətini yoxlayan şəxs

 2. Bank rəhbəri

 3. İdarəetmə prinsipinin təminatçısı

 4. Maliyyələşmə prinsipinin daşıyıcısı

 5. Müəssisənin varisi

329. Broker harada fəaliyyət göstərir 1. Birjada

 2. Tənzimlənmə prosesində

 3. Məhkəmədə

 4. Bankda

 5. Mühasibatlıqda

330.Veksel nədir 1. Qiymətli kağız növü

 2. Pul vəsaiti

 3. Valyuta növü

 4. Idarəetmə prinsipi

 5. Doğru cavab yoxdur

331. Divident nədən əldə olunan gəlirdir . 1. Səhmdən

 2. Kapitaldan

 3. Qiymətli kağızlardan

 4. Bazar payından

 5. Doğru cavab yoxdur

332. Müsabiqə təşkilatçısının hüquqlarına daxildir 1. Bunların hamısı

 2. Borclunun əmlakını idarə edir və sərəncam verir

 3. Borclunun maliyyə vəziyyətini təhlil edir

 4. Ləğvetmə komissiyasının tərkibini formalaşdırır

 5. Bunlardan heç biri

333. Kreditorlar yığıncağı nə üçün keçirilir

 1. Kreditorların borcluya olan tələblərini müəyyənləşdirmək üçün

 2. Üzvlərin bir-birini daha yaxından tanıması üçün

 3. Birtərəfli əlaqələrin inkişafı üçün

 4. Müttəfiqlərin tapılması üçün

 5. Bunlardan heç biri

334. Kreditorların ilk yığıncağı nə zaman keçirilməlidir 1. İflas elan olunduqdan 30 gün ərzində

 2. Maliyyələşmə tapılan kimi

 3. Iflasdan 2 il qabaq

 4. Iflasdan 2 il sonra

 5. Müəssisə bağlandıqdan 2 il sonra

335. Kreditorlar yığıncağı nə zaman səlahiyyətli hesab olunur 1. Üzvlərin 50% - nin iştirakı ilə

 2. Üzvlərin hamısı iştirak etdikdə

 3. Üzvlərin yalnızca 30% iştirak etdikdə

 4. Bunların hamısı

 5. Bunların heç biri

336. Kreditorlar yığıncağının qərarı ola bilər 1. Bunların hamısı

 2. Müsabiqə təşkilatçısının namizədliyini məhkəmənin təsdiqinə verir

 3. Borclu müəssisənin yenidən təşkil etməyi və ya sağlamlaşdırmağa kömək edir

 4. Müəssisənin ləğv olunmasını tələb edir

 5. Bunların heç biri

337. Hansı halda borclu müsabiqə təşkilatçısının hüquqa zidd hərəkətlərindən şikayət hüququna malikdir ? 1. Müsabiqə icraatı başladıqdan sonra

 2. Müsabiqə başa çatdıqdan sonra

 3. Müsabiqə icraatçı başlamazdan əvvəl

 4. Müsabiqdən 3 ay sonra

 5. Qərardan 2 həftə sonar

338. Barışıq sazişi bağlana bilər 1. İflas haqqında işlərə baxılmasının istənilən mərhələsində

 2. Məhkəmə başa çatdıqdan sonra

 3. Böhran zamanı

 4. Böhransızlaşdırma proqramının tətbiqi ərəfəsində

 5. Bunların heç biri

339. Kreditorların hansı hissənin təsdiqi barışıq sazişi bağlanmış hesab olunur 1. 2/3

 2. 2/4

 3. 80%

 4. 1/3

 5. 55 %

340. Hansı halda barışıq sazişinə xitam verilə bilər 1. Bunların hamısı

 2. Sazişin şərtləri yerinə yetirilmədikdə

 3. Müəssisənin maliyyə vəziyyəti pisləşməyə davat etdikdə

 4. Borclu kreditorların hüquq və mənafelərinə zərər vurduqda

 5. Bunların heç biri

341. Hansı hallarda müəssisənin yenidən qurulmasına qərar verə bilər 1. Bunların hər biri

 2. Müəssisənin ödəniş qabiliyyəti bərpa olunduqda

 3. Kreditorların borclarını tam ödəmək üçün müəssisənin fəaliyyətini dayadırmadan əmlakının bir hissəsini satdıqda

 4. Bunların heç biri

 5. Müəssisə bağlandıqda

342. Müəssisənin yenidən qurulması layihəsində nələr nəzərdə tutulmaldır 1. Bunların hamısı

 2. Yenidənqurmanın məqsədi

 3. Yenidənqurmanın obyekti

 4. Yenidənqurmanın müddəti

 5. Kreditor yığıncağının hüquqları

343. Müəssisənin yenidən qurulması dayandırıla bilər 1. Məhkəmə qətnaməsi ilə

 2. Rəhbərliyin istəyi ilə

 3. Borcluların tələbi ilə

 4. İnvestorların tələbi ilə

 5. Bunlardan heç biri

344. Məhkəmə qərarı ilə hansı hallarda müəssisənin yenidən qurulması lahiyəsi dayandırıla bilər 1. Kreditorların mənafelərini pozduqda və ya hədəflərə nail olmağın qeyri-mümkünlüyü

 2. Hədəflərə nail olmağın qeyri-mümkünlüyü kreditorlar tərəfindən qərarlaşdırılarsa

 3. Müəssisənin yeni fəaliyyəti kreditorların mənafelərini pozduqda

 4. kreditorlar tərəfindən qərarlaşdırılarsa

 5. Bunların heç biri

345. Hansı fikir yanlışdır? 1. İnvestision xərclər istehsaldan daha hamar dəyişir.

 2. Istehlak istehsaldan daha hamar dəyişir.

 3. Xarici ticarət ÜDM-nin ən qeyri stabil komponentidir.

 4. Heç biri

 5. Hamısı

346. “Ən dayanıqsız dəyişkənlər”ə aiddir : 1investision xərclər; 2ehtiyatlara investisiyalar; 3cariəməliyyatlar hesabı. 1. 1,2,3

 2. 1,2

 3. 1

 4. 1,3

 5. Heç biri

347.iqtisadi tsikller davametmə müddətinə görə neçə yerə ayrılır? 1. 3

 2. 2

 3. 1

 4. 4

 5. 5

348. Qısamüddətli tsiklilər başqa cür necə adlanır? 1. Kitçin tsiklilər

 2. İMS tsiklilər

 3. Quartbrlu tsiklilər

 4. Üstələyən tsiklilər

 5. Indiqatorlar

349. Doğru variantı seçin. 1. Hamısı

 2. Qısamüddətli tsiklilər ümumi tsiklik sistemin ayrılmaz tərkib hissəsidir.

 3. Tsikl sisteminin əsasında ortamüddətli iqtisadi tsiklilər dayanır.

 4. ortamüddətli tsikllər Juqlyar tsiklləri adlanır.

 5. Tsikl qanunauyğun fenomendir.

350. Bankın sabitliyinə təsir göstərən amillərdəndir 1. Bunların hamısı

 2. Bankın strategiyası

 3. Bankın daxili siyasəti

 4. Menecment səviyyəsi

 5. Digər bankların etibarlılığı

351. Klement Juqlyar tsikllərin yaranma səbəbləri kimi nəyi göstərirdi? 1. Kredit sferasını

 2. Tələbi

 3. Təklifi

 4. Inflyasiyanı

 5. Kanyukturanı

352. Juqlyar ( ortamüddətli ) tsiklin davametmə müddəti nə qədərdir? 1. 9-10 il

 2. 2-3 il

 3. 18-19 il

 4. 9-10 ay

 5. 6-8 il

353. Akseleratoru investisiyalar və istehlak tələbi arasında nisbət kimi göstərən düstur hansıdır? : V – akselerator , İ – investisiyalar, Y – gəlir, t- investisiyalar edilmiş il. 1. V = İt / ( Yt-1 – Yt-2 )

 2. V = ( Yt-1 – Yt-2 ) / İt

 3. V = İt / Yt

 4. V = İY / ( t1 – t2 )

 5. V = İt * Yt

354. Akselerator prinsipinə görə : 1. Investisiyaların həcmi ÜDM-nin dəyişməsindən birbaşa asılıdır.

 2. Investisiyaların həcmi ÜDM-nin dəyişməsindən dolayı asılıdır.

 3. Investisiyaların həcmi ÜMM-nin dəyişməsindən birbaşa asılıdır.

 4. Investisiyaların həcmi ÜMM-nin dəyişməsindən dolayı asılıdır.

 5. Hamısı

355. İnvestision xərclərin azalması səbəb ola bilər 1. Cari ÜDM-nin azalmasına

 2. Cari ÜDM-nin artmasına

 3. Cari ÜMM-nin artmasına

 4. Cari ÜMM-nin azalmasına

 5. Heç biri

356. Stasionar səviyyə elə səviyyədir ki; 1. ÜDM tərəddüd etmir,yaxud da dəyişməz qalır.

 2. ÜDM tərəddüd etmir

 3. ÜDM dəyişməz qalır.

 4. ÜDM intensiv dəyişir.

 5. Hamısı

357. “İmpuls – yayılma” mexanizminə görə; 1. Impuls - iqtisadi sistem - iqtisadi tsikl.

 2. iqtisadi sistem - Impuls - iqtisadi tsikl.

 3. iqtisadi sistem - iqtisadi tsikl - Impuls.

 4. Impuls - iqtisadi sistem - iqtisadi tsikl.

 5. iqtisadi tsikl - Impuls - iqtisadi sistem.

358. Təklif şoklarına aiddir; 1. Hamısı.

 2. Texnoloji irəlliləyiş

 3. Iqlim dəyişiklikləri

 4. Təbii kataklizmlər.

 5. Yeni xammal mənbələrini aşkar edilməsi.

359. Təklif şoklarına aid deyil; 1. Fiskal siyasət.

 2. Texnoloji irəlliləyiş

 3. Iqlim dəyişiklikləri

 4. Təbii kataklizmlər.

 5. Yeni xammal mənbələrini aşkar edilməsi.

360. Siyasi şoklara aiddir: 1. Hamısı

 2. Pulun təklifi.

 3. Fiskal siyasət.

 4. Valyutanın dəyişmə kurslarındakı tərəddüdlər.

 5. Heç biri

361. Siyasi şoklara aid deyil : 1. Texnoloji irəlliləyiş və iqlim dəyişiklikləri

 2. Texnoloji irəlliləyiş

 3. İqlim dəyişiklikləri

 4. Pulun təklifi.

 5. Fiskal siyasət.

362. Keynsin fikrincə,iqtisadi tərəddüdlərin meydana gətirən impulsların əsas mənbəyidir: 1. Investision xərclər

 2. Tələb

 3. Təklif

 4. Qiymət

 5. Multiplikator

363. Keynsin Multiplikatoru ; 1. İstehsalın həcminin artması prosesini investisiyaların artımı ilə izah edir.

 2. Təklifin artmasını böhranla əlaqələndirir.

 3. Tələbin həcminin artmasını əmək haqqının aşağı düşməsi ilə izah edir.

 4. İstehsalın həcminin azalması prosesini investisiyaların artımı ilə izah edir.

 5. Heç biri.

364. Doğru fikri seçin: 1. Hər biri

 2. Tələbin artması ilə istehsalda artım baş verir.

 3. Tələbin artması ilə ehtiyatlar azalır.

 4. Tələb azaldıqca ehtiyatlar artır.

 5. Heç biri

365. Səhv fikri göstərin.

1Tələbin artması ilə istehsalın həcmi aşağı düşəcək.

2Tələbin artması ilə ehtiyatlar artacaq.

3Ressesiya (tənəzzül) zamanı firmanın ehtiyatları artacaq.


 1. 1,2

 2. 1,2,3

 3. 3

 4. 2

 5. 1

366.Müxtəlif sosial qruplar arasında ziddiyyətlərin kəskinləşməsi və yaxud onların maraqlarının toqquşması, üst-üstə düşməsi nəticəsində hansı böhran baş verir?  1. Sosial

  2. İqtisadi

  3. Təşkilatı

  4. Siyasi

  5. Ekoloji

367. Hansı böhran təşkilatı iflic vəziyyətinə sala bilər?

A) təşkilati

B) siyasi

C) sosial

D) müəssisə

E) psixoloji
368. Yeni texnoloji ideyaların meydana gəlməsi, yeni texnologiyaların tətbiq edilməsi vacibliyi dərk edilməsi ilə əlaqədar hansı böhran ortaya çıxır?

A) texnoloji

B) ekoloji

C) təşkilati

D) siyasi

E) iqtisadi


369. İşgüzar tsikllərin izahına dair multiplikator – akselerator nəzəriyyəsinin inkişaf etdirilməsiəsasən kimin adı iləbağlıdır.?

 1. Samuelson

 2. Devid Xyum

 3. Fransual Kene

 4. Keyns

 5. Adam Smit

370. İqtisadi tsiklin monetar konsepsiyası iqtisadi aktivlikdə tərəddüdləri nə ilə əlaqələndirirdi?

 1. Monetar sektorlardakı dəyişikliklər ilə.

 2. Ölkənin xarici siyasəti ilə.

 3. Monetar sektorlardakı sabitlik ilə.

 4. Heç biri.

 5. Hamısı.

371. R.Hautrinin fikrincə,iqtisadi tsiklin mənbəyi kimi nə çıxış edir?

 1. Hamısı.

 2. Bank kreditləri

 3. Faizlərin azalması

 4. Investisiyaların artımı

 5. Məcmu tələbin artımı

372. Yüksəliş fazasına təsir edən daxili və xarici amillər nəticəsində: 1. Hamısı

 2. Pul bazarında defisit yaranır.

 3. Faiz stavkaları artır.

 4. Investisiyaların həcmi azalır.

 5. Heç biri

373. Yüksəliş fazasının sonunda : 1. Hamısı
 1. Istehsal azalır

 2. Əmək haqqı azalır

 3. Məşğulluq azalır

 4. Qiymətlərin səviyyəsi artır.

374. Yüksəliş fazasının sonunda baş verən nəticələrə aid deyil.


Yüklə 0,93 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə