Azərbaycan Texnologiya Universiteti "İnzibati idarəetmə" kafedrasıYüklə 0,93 Mb.
səhifə7/7
tarix17.06.2018
ölçüsü0,93 Mb.
#53898
1   2   3   4   5   6   7
yoxlamalarına daxildir

 • a) maliyyə vəziyyəti, əmək, material və maliyyə resurslarından səmərəli istifadə

 • b) əmək resurslarının hesablanması, büdcədən pul ayırma qaydalarının təftişi

 • c) idarə müdirinin xərclədiyi vəsaitlər

 • d) kompleks və fundamental əsasda idarənin təftişi

 • e) dövlət tərəfindən ayrılan pulların xərclənmə texnologiyasının təftişi • 471. Maliyyə nəzarəti hansı metodlarla aparılır

  1. yoxlama, təftiş, təhlil və s.;

  2. təftiş, hesabat, analiz və s.;

  3. texniki, texnoloji, empirik və s.;

  4. iqtisadi, sosial, hüquqi və s.;

  5. yoxlama, idarəetmə, təftiş və s.  1. 472. Yoxlama maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinə aid məlumatlar hansı əsaslarda aparılır?

  1. ayrı-ayrı sənədlər, balans, hesabat və məxaric

  2. ilkin, cari və sonrakı nəzarət sənədləri

  3. ilkin, təkrar və komissiya əsasında hazırlanmış sənədlər

  4. ilkin, təkrar və əlavə əsasda hazırlanmış sənədlər

  5. kompleks və fundamental əsasda idarənin təftişi  1. 473. İllik hesabatların faktiki məlumatları əsasında nə aparılır?

  1. təhlil;

  2. müşahidə;

  3. yoxlama;

  4. təftiş;

  5. qərar;  1. 474. İstənilən təftişi həyata keçirmək üçün nə tərtib edilməlidir?

  1. proqram;

  2. cədvəl;

  3. siyahı;

  4. anket;

  5. eskiz  1. 475. Proqramda təftişin hansı əsas məsələləri əhatə olunur?

  1. obyekti, məqsədi, mövzusu;

  2. ilkin, cari və sonrakı nəzarət sənədləri;

  3. ilkin, təkrar və komissiya əsasında hazırlanmış sənədlər;

  4. ilkin, təkrar və əlavə əsasda hazırlanmış sənədlər;

  5. kompleks və fundamental əsasda idarənin təftişi  1. 476. Keçirilən təftişin yekununa əsasən nə tərtib edilir?

  1. akt;

  2. qərar;

  3. sərəncam;

  4. tapşırıq;

  5. yoxlama vərəqi  1. 477. Maliyyə nəzarətinin subyekti nəzarət funksiyaları verilmiş nə hesab edilir?

  1. idarə və təşkilatlar;

  2. dövlət idarəetmə orqanları;

  3. bələdiyyələr;

  4. məktəb və səhiyyə təşkilatları

  5. nazirlik və baş idarələr;  1. 478. Qanunverici hakimiyyət orqanları maliyyə nəzarətini hansı vasitə ilə icra edirlər?

  1. komitə və komissiyalarla;

  2. nazirlik və baş idarələrlə;

  3. dövlət idarəetmə orqanları ilə;

  4. bələdiyyələrlə;

  5. məktəb və səhiyyə təşkilatları ilə  1. 479. Respublika Maliyyə Nazirliyinin aparatı tərkibində hansı idarə fəaliyyət göstərir?

  1. nəzarət;

  2. təftiş;

  3. proqnozlaşdırma;

  4. planlaşdırma;

  5. sertifikasiya  1. 480. Müasir şəraitdə maliyyə nəzarəti aparılan zaman hansı müasir amillərdən geniş istifadə olunur?

  1. hesablama texnikasından, iqtisadi norma və normativlərdən

  2. texniki-normativ sənədlərdən, qanun və sərəncamlardan

  3. kompleks və fundamental əsasda idarənin təftişindən

  4. maliyyə nəzarəti sahəsində beynəlxalq təcrübə və normativlərdən

  5. dövlət standartı, texniki şərtdən və sərəncamlardan  1. 481. Yoxlamanın və təftişin nəticələri harada müzakirə edilməlidir?

  1. müəssisə rəhbərlərinin yanında;

  2. rəhbəredici orqanın kollegiyasında;

  3. yaradılmış komissiyanın yanında;

  4. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarında

  5. təftişi təyin edən idarədə;  1. 482. Obyektdən asılı olaraq təftiş necə fərqlənirlər?

  1. tam, qismən, kompleks və tematik;

  2. müstəqil, kollegial, kompleks;

  3. kollegial, komissiya, kompleks;

  4. kompleks, ilkin və fundamental

  5. ilkin, təkrar və əlavə

  1. 483. Kredit təşkilatları maliyyə nəzarətini nə zaman həyata keçirirlər?

  1. ssudanın verilməsi və geri qaytarılmasında

  2. kreditlərin verilməsi və bağlanmasında

  3. ssudanın tam geri qaytarılması və ya ləğvində

  4. baş ofisin yazılı təqdimatı əsasında

  5. maliyyə idarələrinin planda nəzərdə tutulmuş hallarında

  1. 484. Müəssisə və təşkilatlarda maliyyə nəzarəti kimlər tərəfindən həyata keçirilir?

  1. baş mühasib və maliyyə şöbəsinin işçiləri tərəfindən

  2. idarə müdiri və baş mühasib tərəfindən

  3. idarə müdiri və şöbə müdirləri tərəfindən

  4. baş mühasib və nəzarət şöbəsinin işçiləri tərəfindən

  5. idarənin bütün vəzifəli şəxsləri tərəfindən

  1. 485. Maliyyə nəzarəti üçün operativ orqan hansı orqan hesab edilir?

  1. vergi;

  2. gömrük;

  3. bələdiyyə;

  4. icra hakimiyyəti;

  5. maliyyə

  1. 486. Dövlət büdcəsinin icrasına nəzarəti əsasən hansı orqan tərəfindən həyata keçirilir?

  1. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi

  2. Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi

  3. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi

  4. Azərbaycan Respublikası Prezident Aparatı

  5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti

  1. 487. Sahibkarlıq fəaliyyətinin ilkin elmi-nəzəri konsepsiyası kimə məxsus olmuşdur?

  1. Riçard Kontilyona;

  2. David Rikardoya;

  3. Bernard Fosyeyə;

  4. Adam Smitə;

  5. Baxşəli Nəcəfova

  1. 488. 1776-cı ildə çapdan çıxmış «Xalqların sərvətlərinin təbiəti və səbəbləri haqqında tədqiqat» adlı əsərin müəllifi kimdir?

  1. Adam Smit;

  2. David Rikardo;

  3. Bernard Fosye;

  4. Riçard Kontilyon;

  5. Baxşəli Nəcəfov

  1. 489. “Sahibkarlığı şərtləndirən istehsal amillərinə, ilk növbədə, torpaq, əmək və kapital şamil olunmalıdır” fikri kimə məxsusdur?

  1. Jan Batis Seyə;

  2. Bernard Fosyeyə;

  3. Riçard Kontilyona;

  4. Baxşəli Nəcəfova

  5. David Rikardoya;  1. 490Müflisləşmə biznes fəaliyyətində hansı sahələri oyundan kənar vəziyyətə salır?

  2. A) ən zəif və xəstə təsərrüfat subyektlərini;

  3. B) ən güclü və sağlam təsərrüfat subyektlərini;

  4. C) ən güclü və sağlam təsərrüfat obyektlərini;

  5. D) ən zəif və xəstə təsərrüfat obyektlərini;

  6. E) qabaqcadan məlum olmayan təsərrüfat obyekt və subyektlərini  7. 491. Müflisləşmə nəyə zəmin yaradır?

  8. A) struktur dəyişikliyinə;

  9. B) məhsul çeşidinin dəyişdirilməsinə;

  10. C) məhsul çeşidinin artırılmasına;

  11. D) səmərəli sənaye siyasətinin işlənib hazırlanmasına;

  12. E) düzgün qərarların qəbul edilib, həyata keçirilməsinə  13. 492. “Müasir şəraitdə sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafını şərtləndirən ən başlıca arqument onun elmə və müasir nailiyyətlərə əsaslanması ilə bağlı olmalıdır” fikri kimə məxsusdur?

  1. Brukkerə;

  2. Şumpeyterə;

  3. Smitə;

  4. Seyə;

  5. Kontilyona

  1. 493.“Müasir şəraitdə sahibkar daha çox rəqabət şəraitində fəaliyyət göstərməli olur ki, məhz onun nəticələrini əslində iqtisadi rəqabət və bazar konyunkturasına çevik reaksiya göstərmək imkanlarını müəyyənləşdirir” fikri kimə məxsusdur?

  1. Xayekə;

  2. Şumpeyterə;

  3. Smitə;

  4. Seyə;

  5. Kontilyona

  1. 494.“Müasir şəraitdə sahibkarlıq bu və ya digər sahənin iqtisadi xarakteristikasının dəyişməsinə uyğun fəaliyyət həyata keçirmək, daha doğrusu, bazar və iqtisadi konyunkturanın dəyişməsinə adekvat reaksiya göstərmək imkanına malik olduqda müvəffəqiyyət qazana bilər” fikri kimə məxsusdur?

  1. Şumpeyterə;

  2. Xayekə;

  3. Smitə;

  4. Seyə;

  5. Kontilyona

  1. 495. Sahibkarlıq fəaliyyətinin ən aparıcı növü nə hesab edilir?

  1. istehsal sahibkarlığı;

  2. ticarət sahibkarlığı;

  3. tikinti sahibkarlığı;

  4. xidmət sahibkarlığı;

  5. kommersiya sahibkarlığı

  1. 496.Cari aktivləri nə deməkdir?

  2. A) kassadakı pul, tez reallaşdırıla bilən qiymətli kağızlar, debitor borcu və s.

  3. B) müəssisənin əsas və köməkçi fondlarının ümumi dəyəri və s.;

  4. C) maliyyə, təsərrüfat, istehsal sahələrinin məcmu kapital qoyuluşları və s.;

  5. D) müəssisənin banklarda olan nağd pul kütlələri və c.;

  6. E) müəssisənin fəaliyyət dövründə qazandığı dividentlər və s.  7. 497.Sahibkarlıq fəaliyyəti sistemli xarakter daşıyan nəyi özündə əks etdirir?

  1. təsərrüfat münasibətlərini;

  2. təsərrüfat subyektini;

  3. fərdi fəaliyyəti;

  4. fiziki və hüquqi statusu;

  5. mülkiyyət hüququnu

  1. 498.Böhranlar necə ola bilər?

  2. A) əvvəlcədən bilinən, qanunauyğun və qəfil;

  3. B) planlaşdırılan və proqnozlaşdırılan;

  4. C) taktiki, strateji və öncə görünən;

  5. D) siyasi, iqtisadi və sosial;

  6. E) məlum və naməlum  7. 499. «Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı» nə vaxt təsdiq edilmişdir?

  1. 2009-cu il aprelin 14-də;

  2. 2008-ci ilin dekabrın 23-də;

  3. 2009-cu ilin yanvarın 19-da;

  4. 2008-ci ilin noyabrın 30-da;

  5. 2009-cu ilin martın 15-də

  1. 500.Bəşəriyyətin ən yüksək nailiyyətlərindən biri nədir?

  1. pulun kəşfi;

  2. bank sistemi;

  3. maliyyə resursları;

  4. avro zonasının yaradılması

  5. istehsal sahəsi;  1. Tərtib etdi : “İnzibati idarəetmə” Babayeva U.Ə.

  2. Kafedrasının baş/müəllim  3. İnzibati idarəetmə kafedrasının

  4. müdiri: prof. Məmmədov F.Ə.


  Yüklə 0,93 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
 • 1   2   3   4   5   6   7
  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə