Azərbaycan Texnologiya Universiteti "İnzibati idarəetmə" kafedrasıYüklə 0,93 Mb.
səhifə2/7
tarix17.06.2018
ölçüsü0,93 Mb.
#53898
1   2   3   4   5   6   7

66. Müəssisə geniş təkrar istehsala malik olmaq üçün nəyə sahib olmalıdır? 1. kapitalla təchiz olunmalıdır

 2. Maliyyə vasitələrindən imtina etməlidir

 3. Əsas diqqəti rəqiblərin sıradan çıxarılmasına verməlidir

 4. Doğru cavab yoxdur

 5. Bunların hamısı

67. Qanuna görə sanasiyanın müddəti neçə aydan çox ola bilməz.

A) 24 aydan

B) 3 aydan

C) 12 aydan

D) 6 aydan

E) 2 aydan
68. Müəssisənin mənfəətlilik potensialının yüksəlməsi nədən asılıdır?


 1. İstehlakçıların miqdarından

 2. Müəssisə rəhbərliyindən

 3. Bazardakı inhisarlaşma səviyyəsindən

 4. Doğru cavab yoxdur

 5. Bunların hamısı

69. İstehsal və mənfəət arasındakı hansı əlaqə mövcuddur? 1. Düz mütənasib

 2. Tərs mütənasib

 3. Korleasiya

 4. Onların tamamilə fərqli və əlaqəsiz anlayışlardır

 5. Doğru cavab yoxdur

70. İstehsalın artması mənfəətə necə təsir göstərir? 1. Mənfəət də artır

 2. Mənfəətin həcmində tərəddüdlər yaşanır

 3. Mənfəət azalır

 4. Mənfəət istehsaldan asılı deyil

 5. Doğru cavab yoxdur

71. Rəqabətin uğurla aparılması mənfəətin ........səbəb olur. Doğru cavabı tapın. 1. Artımına səbəb olur

 2. Azalmasına səbəb olur

 3. Dəyişiklik olmur

 4. Mənfəət və rəqabət əlaqəsiz elementlərdir

 5. Doğru cavabı seçin.

72. Biznes fəaliyyətini çərçivəyə salan amillərdəndir: 1. Bunların hamısı

 2. Mülkiyyət

 3. Vergi

 4. Kredit

 5. Antiinhisar

73 Qanunlar biznesin fəaliyyətini yaxşılaşdırmırsa, onda hansı hal baş verir? 1. Zəncirvari neqativ halların baş verir

 2. Yaxşılaşma qeydə alınır

 3. Tarazlıq əldə olunur

 4. Bunların hamısı

 5. Bunların heç biri

74. Son illər dolayı amillərə hansı parametrlər təsir göstərir? 1. İqtisadi vəziyyəti nizamlayan parametrlər. Beynəlxalq vəziyyəti nizamlayan parametrlər

 2. İqtisadi vəziyyəti nizamlayan parametrlər

 3. Beynəlxalq vəziyyəti nizamlayan parametrlər

 4. Lokal vəziyyəti nizamlayan parametrlər

 5. İqtisadi vəziyyəti nizamlayan parametrlər və Lokal vəziyyəti nizamlayan parametrlər

75. Qiymətlərin sürətlə artması: 1. Məcmu tələbi azaldır

 2. Məcmu tələbi artırır

 3. Tələbdə dəyişikliklər müşahidə olunmur

 4. Təklifdə müsbət təsir göstərir

 5. Doğru cavab yoxdur

76. Rəqabət mübarizəsində uğur qazanmaq üçün firma hansı suallara cavab verməlidir?
 1. Bunların hamısı

 2. Anoloji məhsulun ən böyük istehlakçısı kimdir

 3. Onların işləri necə gedir

 4. Rəqib şirkətin məhsulunun əsas texniki xarakteristikası haqda rəy necədir

 5. Rəqib məhsulların qiymət səviyyəsi necədir

77. İşsizliyin artması səbəb olur: 1. Alıcılıq qabiliyyətinin yüksəlməsinə

 2. Rifahın yüksəlməsinə

 3. Ucuz qiymət taktikasına keçməyə

 4. Keyfiyyətli istehsalatı təmin etməyə

 5. Alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsinə

78. İşsizliyin dolayı təsirlərindəndir:

 1. Müəssisələrin satış həcminin azalması. Mənfəətin həcminin azalması

 2. Müəssisələrin satış həcminin azalması

 3. Mənfəətin həcminin azalması

 4. Mənfəətin həcminin yüksəlməsi

 5. Qiymətlərin aşağı düşməsinə

79. Valyuta məzənnəsinin süni şəkildə saxlanılması firmalara necə təsir edir?

 1. müflisləşməyə səbəb olur

 2. Varlanmaya səbəb olur

 3. Haqsız rəqabəti gücləndirir

 4. İctimai rifah halını yaxşılaşdırır

 5. Doğru cavab yoxdur

80. Müəssislərin müflisləşməsinin xarici səbəblərinin təsirinin azaltmaq üçün hər bir müəssisənin idarəetmə reaksiyası necə olmalıdır? 1. Aktiv şəkildə. Planlı şəkildə

 2. Reaktiv şəkildə

 3. Hiperaktiv şəkildə

 4. Aktiv şəkildə

 5. Planlı şəkildə

81. İstehsal sisteminin funksional sahələrinə aiddir:

 1. Bunların hamısı

 2. Kadr funksiyası

 3. Maliyyə və mühasibat uçotu

 4. Maddi-texniki təchizat

 5. Məhsulun yayılması və ya satışı

82. İstehsal sisteminin funksional sahələrinə aiddir:

 1. Bunların hamısı

 2. Kadr funksiyası

 3. Marketinq

 4. Istehsal

 5. Maliyyə və mühasibat uçotu

83 İstehsal sisteminin funksional sahələrinə aid deyil.

 1. Kadr funksiyası

 2. Maliyyə və mühasibat uçotu

 3. İdarəetmə təhlili

 4. Məhsulun yayılması və satışı

 5. Marketinq

84. İstehsal lazım olan işçi qüvvəsi və digər insan resursları ilə təmin olunan

istehsal sisteminin hansı funksiyasıdır?


 1. Kadr funksiyası

 2. Maddi-texniki təchizat funksiyası

 3. Məhsulun yayılması və ya satışı funksiyası

 4. Marketinq funksiyası

 5. Istehsal funksiyası

85. Əmək müqaviləsinin bağlanması, həmin müqavilənin öyrənilməsi, əmək

şəraiti və əmək kollektivinin formalaşması istehsal sisteminin hansı

funksiyasıdır? 1. Kadr funksiyası

 2. Maddi-texniki təchizat funksiyası

 3. Məhsulun yayılması və ya satışı funksiyası

 4. Marketinq funksiyası

 5. Istehsal funksiyası

86. İşçi qüvvəsini çıxmaqla istehsal sistemini bütün resurslarla təmin edən hansı

funksiyadır?


 1. Maddi-texniki təchizat funksiyası

 2. Kadr funksiyası

 3. Məhsulun yayılması və ya satışı funksiyası

 4. Marketinq funksiyası

 5. Istehsal funksiyası

87. Məhsul və xidmətlərin istehsalçılara çatdırılması istehsal sisteminin hansı

funksiyasıdır?


 1. Marketinq funksiyası

 2. Maddi-texniki təchizat funksiyası

 3. Məhsulun yayılması və ya satışı funksiyası

 4. Kadr funksiyası

 5. Istehsal funksiyası

88. Məhsul hazırlanmasının təmin olunması, ehtiyatların yaradılması, istehsalın

planlaşdırılması, keyfiyyətə nəzarət və texnologiya sahəsində qərarların qəbul olunması istehsal sisteminin hansı funksiyasıdır?


 1. Istehsal funksiyası

 2. Marketinq funksiyası

 3. Məhsulun yayılması və ya satışı funksiyası

 4. Maliyyə və mühasibat uçotu funksiyası

 5. Elmi-tədqiqat və təcrübə konstruktor işləri funksiyası

89. Yeni yaranmış müəssisələrin müflisləşməsi daha çox hansı amillərdən asılıdır? 1. Daxili

 2. Xarici

 3. Beynəlxalq

 4. Istehsal

 5. Qeyri istehsal

90 Xarici ölkə tədqiqatçılarının fikrincə, bazar iqtisadiyyatında müəssisənin

müflisləşməsinin günahının hansı hissəsi xarici amillərin üzərinə düşür?


 1. 1/3-i

 2. 1/2-i

 3. 1/4-i

 4. 1/5-i

 5. 2/3-i

91. Xarici ölkə tədqiqatçılarının fikrincə, bazar iqtisadiyyatında müəssisənin

müflisləşməsinin günahının hansı hissəsi daxili amillərin üzərinə düşür?


 1. 2/3-si

 2. 1/4-i

 3. 1/3-i

 4. 1/2-i

 5. 1/5-i

92. Hansı amillərin neqativ təsiri nəticəsində biznes müəssisəsinin

müflisləşməsinin əlamətləri görünməyə başlayır?


 1. Biznesin xarici və daxili mühitinə aid olan

 2. Biznesin beynəlxalq mühitinə aid olan

 3. Biznesin qarşılıqlı mühitinə aid olan

 4. Biznesin iqtisadi və maliyyə mühitinə aid olan

 5. Biznesin ödəmə qabiliyyəti zəif olması mühitinə aid olan

93. Maddi – texniki təminatın mahiyyəti nədir? 1. İşçi qüvvəsini çıxmaqla istehsal sisteminin resursla təminatı

 2. Ucuzlaşmış xammalın alınması

 3. Yeni işçilərin işə qəbulu

 4. Bazarın araşdırılması

 5. Doğru cavab yoxdur.

94. Elmi-tədqiqat və təcrübə-konstruktor işlərinin mahiyyəti nədən ibarətdir? 1. Məhsul və istehsalın tərəqqisinin sürətləndirilməsi

 2. İşçi qüvvəsini çıxmaqla istehsal sisteminin resursla təminatı

 3. Ucuzlaşmış xammalın alınması

 4. Yeni işçilərin işə qəbulu

 5. Bazarın araşdırılması

95. Maliyyə və mühasibat uçotunun mahiyyəti nədən ibarətdir? 1. Doğru cavab yoxdur

 2. İşçi qüvvəsini çıxmaqla istehsal sisteminin resursla təminatı

 3. Ucuzlaşmış xammalın alınması

 4. Yeni işçilərin işə qəbulu

 5. Biznesin pul təsərrüfatına aid olan aspektləri

96. Marketinqin mahiyyəti nədən ibarətdir? 1. Bazarın araşdırılması

 2. İşçi qüvvəsini çıxmaqla istehsal sisteminin resursla təminatı

 3. Ucuzlaşmış xammalın alınması

 4. Yeni işçilərin işə qəbulu

 5. Doğru cavab yoxdur

97. “Böhrandan çıxmağın əsas yolu birgə tələbin yüksək səviyyəsini təmin etməkdən ibarətdir”-fikri kimə aiddir?

A) Keynsə

B) Mertona

C) Vebsterə

D) Amstronqa

E) Samuelsona
98. Yeni müəssisələrdə sahibkarlıq bacarıqlarının zəif olması nə ilə nəticələnir


 1. Müflisləşmə ilə

 2. Ucuzlaşma ilə

 3. Infilyasiya ilə

 4. Qiymətlərin artımı ilə

 5. İflas ilə

99. Müəssisənin bazarla işinin düzgün qurulmaması nəyə səbəb olur? 1. Maliyyə çətinliklərinin yaranmasına

 2. Rəqabətdən yaxa qurtarmağa

 3. Varlanmaya

 4. Qiymətdən düşməyə

 5. Doğru cavab yoxdur

100. Xarici mütəxəssislər müəssisənin müflisləşməsində amillərin payını necə dəyərlən-dirirlər? 1. 1/3 – xarici amillər, 2/3 – daxili amillər

 2. 2/3 – xarici amillər, 1/3 – daxili amillər

 3. ½ - xarici amillər, ½ -daxili amillər

 4. Xarici və daxili amillərin təsiri yoxdur

 5. Doğru cavab yoxdur

101.Azərbaycan şəraitində isə müflisləşmədə amillərin payı necə bölüşdürülür? 1. 2/3 – xarici amillər, 1/3 – daxili amillər

 2. 1/3 – xarici amillər, 2/3 – daxili amillər

 3. ½ - xarici amillər, ½ -daxili amillər

 4. Xarici və daxili amillərin təsiri yoxdur

 5. Doğru cavab yoxdur

102. Xarici ölkələrin təcrübəsinə əsasən, böhran daxili səbəblərdən əmələ gələrsə, onda hansı addım atılır? 1. Rəhbərliyə kənardan mütəxəssis dəvət edilir

 2. Rəhbərlik işdən azad edilir

 3. Rəhbərliyə mükafat təyin edilir

 4. Müəsissənin borcları ləğv edilir

 5. Rəhbərliyə ümumi töhmət verilir

103. Xarici ölkələrin təcrübəsinə əsasən, böhran xarici səbəblərdən əmələ gələrsə, onda hansı addım atılır? 1. qabiliyyətli işçi firmanın öz kadrları arasından seçilir

 2. Kənardan mütəxəssislər dəvət edilir

 3. Rəhbərlik işdən azad edilir

 4. Rəhbərliyə mükafat təyin edilir

 5. Müəsissənin borcları ləğv edilir

104. Yeni rəhbər seçərkən önəm verilən əlamətlərdəndir: 1. özünə inamlı olması

 2. Onun skeptik insan olması

 3. Heç kimə etibar etməməsi

 4. Heç kimə borc verməməsi

 5. Heçkimin fikrinə əhəmiyyət verməməsi

105.Yeni rəhbər ilk öncə müəssisədə hansı addımı atmalıdır? 1. yeni strategiyanı tərtib və təsdiq etməli

 2. Köhnə qərarların icrasına önəm verməli

 3. Borcluların daha biraz başını qatmalı

 4. Qiymətləri tənzim etməli

 5. Köhnə işçi heyəti işdən azad etməlidir

106. Xarici və daxili mənfi faktorların təsiri özünü ilk öncə nədə göstərir? 1. Müflisləşmənin əlamətləri yaranmağa başlayır

 2. Varlanmanın ilkin əlamətləri yaranır

 3. Qiymətlər aşağı düşməyə başlayır

 4. Bunlardan heç biri

 5. Bunların hamısı

107. Müəssisənin gələcək böhran vəziyyəti haqda ilk ciddi xəbərdarlıq aşağıdakılardan hansıdır? 1. Bunların hamısı

 2. Sahibkar iflas edir

 3. Müəssisə bağlanır

 4. müxtəlif maliyyə quruluşlarının və alıcıların mənfi reaksiyası

 5. Xarici faktorların təsiri zəifləməyə başlayır

108. Böhran haqqında məlumat verən əlamətlərdəndir: 1. Idaretmə strukturlarında baş verən dəyişikliklər. Yuxarı təbəqələrdə psixoloji iqlimin dəyişilməsi

 2. Idaretmə strukturlarında baş verən dəyişikliklər

 3. Yuxarı təbəqələrdə psixoloji iqlimin dəyişilməsi

 4. Ucuzlaşmanın təsirinin güclənməsi

 5. Idaretmə strukturlarında baş verən dəyişikliklər. Ucuzlaşmanın təsirinin güclənməsi

109. Müəssisənin iflasının ilk xəbərçisidir: 1. Yuxarı təbəqələrdə baş verən münaqişələr

 2. Sahibkarın ölkəni tərk etməsi

 3. Qiymət artımı

 4. Sahibkarın ölkəni tərk etməsi. Qiymət artımı

 5. Bunların hamısı

110. AR qanunvericiliyinə əsasən hansı müddətə öhdəliklərini yerinə yetirməyə müəssisə müflisləşməyə başlamış hesab olunur? 1. 3 ay

 2. 2 həftə

 3. 16 iş günü

 4. 5 qeyri-iş günü

 5. 5 ay

111. Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyinə görə biznes müəssisəsi cari ödəmələri hansı müddətə yerinə yetirə bilmirsə, həmin müəssisəyə müflisləşmə qaydası tətbiq edilməlidir?

 1. Üç ay ərzində

 2. Beş ay ərzində

 3. Altı ay ərzində

 4. Yeddi ay ərzində

 5. On iki ay (bir il) ərzində

112. Firmanın (müəssisənin) tədiyyə qabiliyyətliliyi nə kimi müəyyən olunur? 1. Firmanın (müəssisənin) uzunmüddətli öhdəlikləri ödəmə bacarığı kimi

 2. Firmanın (müəssisənin) balansının aktiv hissəsinin müsbət olduğu kimi

 3. Firmanın (müəssisənin) balansının passiv hissəsinin müsbət olduğu kimi

 4. Firmanın (müəssisənin) qeyri-stabil işləməsi kimi

 5. Firmanın (müəssisənin) balansının aktiv və passivlərinin tarazlığı kimi

113. Firmanın (müəssisənin) tədiyyə qabiliyyətliliyi qiymətləndirilərkən əsas diqqət nəyə yetirilməlidir? 1. Xüsusi kapitala

 2. Fərdi kapitala

 3. Maliyyə vəziyyətinə

 4. Əsas fondlara

 5. Maliyyə vəziyyətinə və əsas fondlara

114. İqtisadi fəaliyyət prosesi nəticəsində firmada (müəssisədə) baş verən zərər və borclar nəyin hesabına ödənilə bilər? 1. Xüsusi kapitalın

 2. Əsas fondların

 3. Fərdi kapitalın

 4. Maliyyə imkanlarının

 5. Maliyyə imkanlarının və əsas fondların

115. Müəssisənin böhranlı vəziyyətinə dəlalət edən amillərdəndir: 1. Mühasibat və maliyyə hesabatlarının göndərilməsi

 2. Mühasibat balansı elementlərinin dəyişilməsi

 3. Aktiv və passiv arasındakı proporsionallığın itməsi

 4. Məhsullara qeyri real qiymətlərin təyin edilməsi

 5. Bunların hamısı

116. Aşağıdakılardan hansı daha çox şübhə doğurur? 1. Eyni auditor firması ilə uzunmüddətli əməkdaşlıq

 2. Sahibkarın varlanması

 3. İnhisarçılıq təhsilinin alınması

 4. Sahibkarın ölkəni tərk etməsi

 5. Doğru cavab yoxdur

117. Müəssisədə debitor borclarının səviyyəsinin yüksəlməsi nəyin xəbərdarlığı ola bilər? 1. Vəziyyətin ciddi olmasının

 2. Böhranın keçib-getməsini

 3. Qiymət artımının gözlənildiyini

 4. İnhisarçılığın səviyyəvi artımını

 5. Doğru cavab yoxdur

118. Müəssisənin maliyyə vəziyyətinin əsas meyarlarındandır? 1. Tədiyyə qabiliyyəti. Likvidlik

 2. Likvidlik əmsalının əhəmiyyətsizləşməsi

 3. Tədiyyə qabiliyyəti

 4. Likvidlik

 5. Likvidlik əmsalının əhəmiyyətsizləşməsi. Likvidlik

119.Müəssisənin tədiyyə qabiliyyəti haqda fikir söyləmək üçün əsas diqqət nəyə verilməlidir? 1. tədiyyə qabiliyyəti əmsalına

 2. Sahibkarın şəxsiyyətinə

 3. Sahibkarın beynəlxalq əlaqələrinə

 4. Beynəlxalq investisiyaların həcminə

 5. Xarici yatırımlara

120.Tədiyyə qabiliyyəti necə hesablanır? 1. Xüsusi kapitalın aktivlərə faiz nisbəti tapılır

 2. Tədiyyə əmsalları toplanır

 3. Tədiyyə əmsalları çıxılır

 4. Xüsusi kapital aktivlərə vurulur

 5. Xüsusi kapitaldan 100 çıxılıb, fərq aktivlərə vurulur

121. Müəssisənin tədiyyə əmsalı neçə faizdən yüksək olarsa, narahatçılığa əsas yoxdur? 1. 50%

 2. 40%

 3. 30%

 4. 70%

 5. 95-99%

122. Böhranlı vəziyyətlərdə dövlətin tənzimləyici rolunun güclənməsinin zəruriliyi kim tərəfindən tərəfindən açılmışdı?

A)Pitirimom Sorokin

B) Karl Marks

C) Adam Smit

D) Maykl Armstronq

E) Keyns

123. Likvidlik nəyə imkan yaradır? 1. Müəssisənin öhdəliklərini yerinə yetirə bilməsi

 2. Müəssisənin qiymət artımının gözlənildiyi

 3. Müəssisənin öhdəliklərini yerinə yetirə bilməməsini

 4. Gözlənilən böhranın yetişdiyini

 5. Dəyərdən düşmə

124 Aşağıdakılardan hansılar arasında asılılıq mövcuddur? 1. Doğru cavab yoxdur

 2. Müsəssisənin gəlirliliyi ilə likvidliyi

 3. Varlanma ilə müflisləşmə arasında

 4. Müsəssisənin gəlirliliyi ilə likvidliyi. Varlanma ilə müflisləşmə arasında

 5. Likvidlik ilə dəyərsizləşmə əmsalları arasıda

125. Müəssisənin tədiyyə qabiliyyəti necə müəyyən olunur

 1. Onun uzun müddətli öhdəliklərini ödəmə qabiliyyəti

 2. Onun qısa müddətə olan borclarına olan maliyyə qarşılığı

 3. Çətin vəziyyətlərdən çıxa bilməsi

 4. Dəyərsizləşməyə qarşı alına biləcək tədbirlərin məcmusu

 5. Onun qısa müddətə olan borclarına olan maliyyə qarşılığı. Çətin vəziyyətlərdən çıxa bilməsi

126. Müəssisənin maliyyə vəziyyətində likvidliyinin yüksək, gəlirliliyinin az olduğu hal ola bilərmi?

 1. Ola bilər

 2. Ola bilməz

 3. Sahibkarın istəyi ilə ola bilər

 4. İdarəçilik qərarlarından asıldır

 5. Sahibkarın istəyi ilə ola bilər. İdarəçilik qərarlarından asıldır

127 . Riski “İtki və zərərlərdən müdafiəsizlik; təhlükə” kimi kim izah edir?

A) Vebster lüğəti;

B) Bernar lüğəti;

C) Köllinin lüğəti;

D) Bodi lüğəti;

E) Merton lüğəti
128. Riski – “qeyri-müəyyənlik elementi - həyata keçirilən iqtisadi proseslərdə və ya təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətində əksini tapan qeyri-müəyyənlik elementi”kimi kim şərh edir?

A) Bernar və Köllinin lüğəti;

B) Vebster lüğəti;

C) Smitin lüğəti;

D) Bodi lüğəti;

E) Merton lüğəti


129. Riski “əlverişsiz maliyyə nəticələrinin baş verməsi” kimi kim xarakterizə edir?

A) A.Blank;

B) A.Smit;

C) C.Bodi;

D) E.Merton;

E) A.Vebster


130.Risklər tam müəyyən edilərsə və müvafiq tədbirlər görülərsə o zaman böhran nə ola bilir?

A) fürsət;

B) maddi zərər;

C) qanunauyğunluq;

D) mənfəət;

E) iflas
131. Böhran dövrlərində müəssisə necə olur?

A) zamanın təzyiqi altında;

B) məkanın təzyiqi altında;

C) inkişaf yollarını axtarır;

D) iflasdan çıxış yolları axtarır;

E) müəssisəni ucuz qiymətə hərraca çıxarır

132. Böhran dövrlərində müəssisə necə olur?

a) zamanın təzyiqi altında;

b) məkanın təzyiqi altında;

c) inkişaf yollarını axtarır;

d) iflasdan çıxış yolları axtarır;

e) müəssisəni ucuz qiymətə hərraca çıxarır
132. Böhran dövrlərində idarəedicilər və müəssisə rəhbərləri hansı vəziyyətdə olurlar?

a) təzyiq və gərginlik içində;

b) ətalət və qorxu içində;

c) müəssisənin iflasa uğraması vəziyyətində;

d) çarəsiz idarəedilmə içində;

e) yaranmış vəziyyətdə gəlir əldə etmək niyyətində


133. Böhran dövrlərində hansı dəyişmələr meydana çıxır?

a) gözlənilməyən və ani dəyişmələr;

b) planlaşdırılan dəyişmələr;

c) proqnozlaşdırılan dəyişmələr;

d) əvvəlcədən düşünülmüş dəyişmələr;

e) savadlı kadr personalı dəyişmələri


134. İqtisadi sistem və onun vəziyyəti nəyə təsir edə bilir?

a) sərmayə qoyma qərarına;

b) müəssisənin fəaliyyət mexanizminə;

c) daxili mühit faktorlarına;

d) strateji idarəetmə sisteminə;

e) müəssisənin tam iflasa uğramasına


135. Hansı sosial-mədəni faktorlar müəssisələri böhran vəziyyətinə sala bilər?

a) cəmiyyətin istəklərinin dəyişməsi, müştərilərin maraqlarının azalması;

b) sosial mədəni sistemdə idarəetmə mexanizmlərinin pis təşkil edilməsi;

c) rəhbər işçilərin və kadr personalının əmək haqlarının aşağı salınması;

d) müəssisə sosial-mədəni sferada zəif idarəetmə sistemi təşkil etdikdə;

e) sosial-mədəni bazanın rəqabət qabiliyyətinə tab gətirmədiyi hallarda


136. Müəssisədə hansı bölmələrin təhlili müflisləşmə haqqında məlumat verir?

 1. Maliyyə vəziyyəti. Komersiyya vəziyyəti. Istehsal vəziyyəti

 2. Maliyyə vəziyyəti

 3. Komersiyya vəziyyəti

 4. Istehsal vəziyyəti

 5. Mühasibat vəziyyəti

137. Dəqiq qiymətləndirmə düsturu kimin adı ilə bağlıdır? 1. E.Altman

 2. Artur Konan Doyl

 3. Albert Enşteyn

 4. Adam Smitt

 5. David Rikardo

138. Müəssisənin müflisləşmədən uzaqlaşma əmsalının daha yüksək götürülməsinin səbəbi aşağıdakılardan hansıdır?Yüklə 0,93 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə