Azərbaycan Texnologiya Universiteti "İnzibati idarəetmə" kafedrasıYüklə 0,93 Mb.
səhifə4/7
tarix17.06.2018
ölçüsü0,93 Mb.
#53898
1   2   3   4   5   6   7


 1. 6

 2. 2

 3. 3

 4. 4

 5. 5

216. Firma hansı üsullarla öz istehsal gücünü artıra bilər 1. Bunların hamısı

 2. Daxili maliyyə vasitələrindən istifadə etməklə

 3. Lisenziya vasitəsilə

 4. Digər firmalarla birləşmə ilə

 5. Əlavə işçi qüvvəsi və avadanlığın cəlb edilməsi

217. Firma hansı üsullarla öz istehsal gücünü artıra bilər 1. Daxili maliyyə vasitələrindən istifadə etməklə lisenziyaların vasitəsilə artıra bilər

 2. Daxili maliyyə vasitələrindən istifadə etməklə

 3. Lisenziya vasitəsilə

 4. Digər firmalara müharibə elan etməklə

 5. İnhisarçılığa başlamaqla

218.Antiböhran idarəetmənin predmeti nədir?

A)böhranlı vəziyyətin gərginləşməsinə və onun baş verməsinə səbəb olan ziddiyyətlər

B) müflisləşmə və iflas

C) insan fəaliyyəti

D) böhran yaradan insanlar

E) pis idarəetmə sistemi

219.Firmanın sağlamlaşdırılması prosesində aşağıdakılardan hansı təkmilləşdirilmə

lidir


 1. İdarə etmə sistemi

 2. Maliyyələşmə mənbələri

 3. Yeniləşmə

 4. İnnovasiyalardan imtina

 5. Bunlardan heç biri

220. “Risk sadəcə qeyri müəyyənlik deyil” fikri kimlərə aiddir.

A)Bodi və Merton

B) Blank və Merton

C) Kolli və Merton

D) Bodi və Kolli

E) Blank və Kolli
221. İ.A.Blank riskinə kimi xarakterizə edir.

A) «əlverişsiz maliyyə nəticələrinin baş verməsi»

B) «İtki və zərərlərdən müdafiəsizlik; təhlükə»

C) «qeyri-müəyyənlik elementi”

D) “Müəyyənlik və təhlükə”

E) “zəmanət və zərər”

222. Vebster lüğəti riski necəizah edir.

A)«İtki və zərərlərdən müdafiəsizlik; təhlükə»

B) «qeyri-müəyyənlik elementi”

C) “Müəyyənlik və təhlükə”

D) “zəmanət və zərər”

E) «əlverişsiz maliyyə nəticələrinin baş verməsi»


223. Müəssisədə sanasiya planı nə üçün hazırlanır

 1. Müflisləşdirmənin qarşısının alıması üçün

 2. Yeni maliyyə mənbələri tapmaq üçün

 3. Yeni firma birlikləri formalaşdırmaq üçün

 4. Balans nəticələrini dəqiqləşdirmək üçün

 5. Firmanın ləğvi üçün

224. Müflisləşdirmənin qarşısının alınması üçün müəssisədə nə hazırlanır 1. Gələcək 2 il üçün biznes-planları

 2. Sanasiya planı

 3. Maliyyələşdirmə anketləri

 4. Balans çıxarışları

 5. Son 2 il üçün biznes-planları

225. Obyektlərin investisiya cazibədarlığını neçə mərhələ ilə hesablayırlar 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6

226. Bazar münasibətlərinə keçid şəraitində nələr xüsusi rol oynayır? 1. spekulyativ risklər;

 2. təxirəsalınmaz addımlar;

 3. strateji planlaşdırmalar;

 4. strateji proqnozlaşdırmalar;

 5. insan kapitalına qoyulan məbləğlər

227. Obyektlərin investisiya cazibədarlığınının birinci mərhələsində nə baş verir 1. Obyektlərin cazibədarlıq dərəcəsi müəyyənləşdirilir

 2. Yeni maliyyə mənbələri tapılır

 3. İnvestisiyadan imtinaya cəhd olunur

 4. Müəssisənin fəaliyyəti dayandırılır

 5. Bunlardan heç biri

228. İnvestisiya cazibədarlığının qiymətləndirilməsinin ikinci mərhələsində nələr baş verir? 1. İnvestorların həmin müəssisəyə sərmayə qoyulmasının daha səmərəli olması

 2. Böhrandan çıxış yollarının araşdırılması

 3. Yeni innovasiyaların tətbiqi

 4. Lisenziyanın ləğvi

 5. Bunların hamısı

229. Ekspert qiymətləndirilməsi ilə nə müəyyənləşdirilir 1. Müəssisənin potensialını göstərən göstəricilər

 2. Müəssisənin aktivləri

 3. Müəssisənin passivləri

 4. Büdcə kəsri

 5. Bunlardan heç biri

230. Statistik məlumatların müxtəlif əməliyyatların köməyi ilə işlənməsinə əsaslanan üsul hansıdır?

A) analitik üsul

B)statik üsul;

C) ekspert üsulu;

D) xətti və dinamik proqramlaşdırma üsulu;

E) modellərin köməyilə diaqnostika üsulu.
231. Əgər mülkiyyətçinin fərdi səmərəliliyi orta səmərəlilikdən yüksəkdirsə


 1. Onda bu səhmin mülkiyyətçisi yüksək mənfəət götürməyi nəzərdə tutmalıdır

 2. Mənfəət az olacaqdır

 3. Əlavə maliyyələşməyə ehtiyac var

 4. Mənfəət çox olacaqdır

 5. Bunlardan heç biri

232. Əgər müəssisənin investisiya cazibədarlığı 0-dırsa, onda 1. Müflisləşmiş hesab olunur

 2. Müəssisə böhranla qarşı-qarşıyadır deməkdir

 3. Əlavə nizamnamə kapitalına ehtiyac vardır

 4. Əlavə maliyyələşməyə ehtiyac var

 5. Bunlardan heç biri

233. Baza parametrləri dedikdə nə başa düşülür.

A)diaqnoz qoyulan obyektin vəziyyətinin düzgün qiymətləndirilməsi üçün istifadə olunan meyarlar sistemi

B)diaqnoz qoyulan obyektin vəziyyətinin düzgün qiymətləndirilməsi üçün istifadə olunan amillər sistemi

C) diaqnoz qoyulan obyektin vəziyyətinin düzgün qiymətləndirilməsi üçün istifadə olunan cihaz və avadanlıqlar

D) kəmiyyət xarakteristikası

E) keyfiyyət xarakteristikası
234. Obyektin investisiya cazibədarlığının qiymətləndirilməsində əsas parametr hansıdır


 1. İstehlakçı sifarişi

 2. Istehsal gücü

 3. ƏDV

 4. Likvidlik əmsalı

 5. Bunlardan heç biri

235.“ Diaqnostika” sözünün mənası nədir?

A) dərketmə, müəyyənetmə

B) təcrübə

C) tibbi müayinə

D) proqnoz və analiz

E) dərketmə, qeyri-müəyyənlik
236. ABŞ fond birjası tarixinə "qara bazar ertəsi" kimi düşən hadisə nə vaxt baş verib?

A)1987-ci il 19 oktyabrda

B) 1988-ci il 19 oktyabr

C) 1888-ci il 19 oktyabr

D) 1987-ci il 16 sentyabr

E) 1887-ci il 16 sentyabr


237.Müəssisənin rəqabət üstünlüyü səviyyəsi necə müəyyən olunur

 1. Müqayisəli üstünlüklər

 2. Bazar gücləri ilə

 3. Təklif səviyyəsi ilə

 4. Tələb səviyyəsi ilə

 5. Bunların hamısı

238."Dassler" brendinin varlığına hansı səbəbdən son qoyulmuşdur?

A)ata Dasslerin vəfatı

B) Almaniyadakı böran

C) birinci dünya müharibəsi

D) oğul Dasslerin vəfatı

E) müflisləşmə
239.Offşor sözünün iqtisadi cəhətdən mənası nədir?

A) Vergidən uzaq

B) sahildən uzaq

C) dənizdən uzaq

D) puldan uzaq

E) okeandan uzaq


240. Müəssisənin həyat tsikli neçə fazadan ibarətdir

 1. 5

 2. 4

 3. 3

 4. 6

 5. 7

241. Müəssisənin həyat tsiklinin ilk mərhələsi hansıdır 1. Yaranma

 2. Artımın sürətləndirilməsi mərhələsi

 3. Artımın yavaşladılması mərhələsi

 4. Yetkinlik

 5. Tənəzzül (Sönmə)

242. Müəssisənin həyat tsiklinin ikinci mərhələsi hansıdır ? 1. Artımın sürətləndirilməsi mərhələsi

 2. Artımın yavaşladılması mərhələsi

 3. Yetkinlik

 4. Tənəzzül (Sönmə)

 5. Yaranma

243. Müəssisənin həyat tsiklinin üçüncü mərhələsi hansıdır 1. Artımın yavaşıması mərhələsi

 2. Artımın sürətləndirilməsi mərhələsi

 3. yaranma

 4. Yetkinlik

 5. Tənəzzül (Sönmə)

244. Müəssisənin həyat tsiklinin dördüncü mərhələsi hansıdır 1. Yetkinlik

 2. Yaranma

 3. Artımın sürətləndirilməsi mərhələsi

 4. Artımın yavaşıması mərhələsi

 5. Tənəzzül (Sönmə)

245. İsveçrənin iqtisadiyyatı 2009-cu ildə neçə faiz aşağı düşmüşdür?

A) 2,5%

B) 5%


C) 3,5%

D) 1%


E) 15%

246. Müəssisənin böhranlı vəziyyətdən çıxarılmasında mühüm rol oynayır? 1. İdarəetmənin təşkilati quruluşunun dəyişdirilməsi

 2. Maliyyə bazarı

 3. Lisenziyanın verilmə şərtləri

 4. Firmanın ləğvi

 5. Bunlardan heç biri

247.“Müəssisənin rəhbərliyi kafi diaqnoza, əsaslandırılmış proqnoza, həmçinin ona təsir üçün vasitələrə malikdir” - bu ifadə hansı kadr siyasətini izah edir.

A) Fəal kadr siyasəti

B) passiv kadr siyasəti

C) Önləyici kadr siyasəti

D) Reaktiv kadr siyasəti

E) Geriləyən kadr siyasəti
248. İnkarı və münaqişəni özünə daxil edən böhranları ümumi prinsiplərə kim ayırmışdır?

A) Armstronq

B) Samuelson

C) Smit


D) Vebster

E) Keyns
249. Gözlənilən və gözlənilməyən böhranlar başqa cür necə adlanır?

A) qanunauyğun və təsadüfi

B) gözlənilən və təsadüfi

C) qanunauyğun və gözlənilməyən

D) həqiqi və təsadüfi

E) qaunsuz və təsadüfi
250. Təşkilati quruluşu formalaşdırmaq üçün təklif olnunan neçə qayda var ?


 1. 12

 2. 3

 3. 4

 4. 9

 5. 2

251. Təşkilati quruluşu formalaşdırmaq üçün təklif olnunan qaydalara aiddir . 1. Bunların hamısı

 2. Idarəetmə quruluşu imkan çərçivəsində sadə olmalıdır

 3. İdarəetmənin təşkilati quruluş sxemi mümkün qədər aydın olmalıdır

 4. Hər bir işçiyə yazılı iş təlimatları verilməlidir

 5. Əlaqə sistemi səmərəli olmalıdır

252. Təşkilati quruluşu formalaşdırmaq üçün təklif olnunan qaydalara aid deyil 1. İdarəetmə quruluşu imkan çərçivəsində mürəkkəb və qarışıq olmalıdır

 2. İdarəetmə quruluşu imkan çərçivəsində mürəkkəb olmalıdır

 3. İdarəetmənin təşkilati quruluş sxemi mümkün qədər qarışıq olmalıdır

 4. Hər bir işçiyə yazılı iş təlimatları verilməlidir

 5. Əlaqə sistemi səmərəli olmalıdır

253.Müəssisənin təşkilati quruluşu xidmət etməlidir: 1. Müəssisənin təşkilati potensialından səmərəli istifadəyə

 2. Sahibkara daha çox gəlir gətirməyə

 3. Rəqibləri kənarlaşdırmaya

 4. Idarəetmə əməyinin texniki təminatı

 5. Əlaqə sistemi səmərəli olmalıdır

254. Təşkilati potensiala daxildir: 1. Bunların hamısı

 2. Idarəetmə heyəti

 3. Idarəetmə əməyinin texniki təminatı

 4. İnformasiya təminatı

 5. Bunların heç biri

255. İdarəetmə potensialının qiymətləndirilməsi nəticəsində rəhbərlik təşkilati quruluşun dəyişdirilməsi haqda hansı qərarları ala bilər? 1. Bunların hamısı

 2. Müəsissənin saxlanacağı, ləğv olunacağı ya da birləşdiriləcəyi ilə bağlı qərarlar

 3. Müəsissənin yeni kadrlarla möhkəmləndirmək

 4. Idarəetmə əməyini yeni hesablama və təşkilati texnika ilə təmin edilməsi

 5. Müəssisənin bazar paylarının satılması

256.Sistemin təkmilləşdirilməsi üçün seçilən məsləhətçilər nələrin həllinə kömək edə bilərlər? 1. Bunların hamısı

 2. Müəssisənin ümumi vəziyyətinin öyrənilməsi

 3. Müəssisənin səmərəli inkişaf problemlərinin üzə çıxarılması

 4. Problemlərin həll olunmasın istiqamətlərinin axtarılması

 5. Bunların heç biri

257. Sistemin təkmilləşdirilməsi üçün seçilən məsləhətçilər aşağıdakılardan nələrin həllinə kömək edə bilərməzlər? 1. Bunların heç biri

 2. Müəssisənin ümumi vəziyyətinin öyrənilməsi

 3. Müəssisənin səmərəli inkişaf problemlərinin üzə çıxarılması

 4. Problemlərin həll olunmasın istiqamətlərinin axtarılması

 5. Bunların hamısı

258. Müəssisənin idarə edilməsi sisteminin təkmilləşdirilməsi nə əsasında qəbul olunur? 1. Sistemli yanaşma

 2. Müqayisəli yanaşma

 3. Reqressiv yanaşma

 4. Proqressiv yanaşma

 5. Doğru cavab yoxdur

259.İdarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi lahiyəsinin tətqbiqini kim həyata keçirməlidir? 1. Müəssisə rəhbəri

 2. Maliyyə institutu

 3. Kreditorlar

 4. İnvestorlar

 5. Doğru cavab yoxdur

260. İdarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi lahiyəsinin tətqbiqini kim həyata keçirilə bilməz? 1. Bunların hamısı

 2. Müəssisə rəhbəri

 3. Maliyyə institutu

 4. Kreditorlar

 5. İnvestorlar

261. Mövcud idarəetmə sisteminin təhlili bizə hansı məlumatları verir? 1. Bunların hamısı

 2. Mövcud sistemin qiymətləndirilməsi

 3. Təşkilari quruluş strukturunun inkişaf prioritetlərini

 4. Idarəetmə sisteminin uzunmüddətli konsepsiyalarını

 5. Bunların heç biri

262. Mövcud idarəetmə sisteminin təhlili bizə hansı məlumatları verə bilməz? 1. Rəhbərliyin fəaliyyətsizliyini

 2. Mövcud sistemin qiymətləndirilməsi

 3. Təşkilari quruluş strukturunun inkişaf prioritetlərini

 4. İdarəetmə sisteminin uzunmüddətli konsepsiyalarını

 5. Mövcud sistemin səmərəliyinin qiymətləndirilməsinə

263. Təhlil zamanı əsas diqqət nəyə verilməlidir?

 1. Bunların hamısı

 2. Mövcud sistemin səmərəliyinin qiymətləndirilməsinə

 3. Qabaqçıl təcrübənin önə çıxarılmasına

 4. Idarəetmə sisteminin mövcud inkişaf istiqamətlərinin öyrənilməsi

 5. İdarəetmə sisteminin uzunmüddətli konsepsiyalarını

264. Idarəetmə sisteminin əsasını təşkil edir: 1. Təşkilati quruluşun məqsəd və vəzifələrini müəyyənləşdirmək

 2. Təşkilati quruluş

 3. Maliyyələşmə

 4. İnvestisiyalaşma

 5. Bunlardan heç biri

265. İdarəetmənin təşkilati quruluşunun lahiyələndirilməsinin beşinci mərhələsində nə baş verir? 1. idarəetmənin təşkilati quruluşunun variantları hazırlanır

 2. Rəhbərlik dəyişdirilir

 3. Yeni maliyyə mənbələri axrarılır

 4. Bunların hamısı

 5. Bunlardan heç biri

266. İdarəetmənin təşkilati quruluşunun lahiyələndirilməsinin yeddinci mərhələsində nə baş verir? 1. təşkilati quruluş lahiyəsinin tətbiqi proqramı hazırlanır

 2. Rəhbərlik dəyişdirilir

 3. Yeni maliyyə mənbələri axrarılır

 4. idarəetmənin təşkilati quruluşunun variantları hazırlanır

 5. Bunlardan heç biri

267. Azərbaycanda formalaşdırılan bank sistemi neçə səviyyəlidir? 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6

268. Azərbaycandakı bank sisteminin 1-ci səviyyəsini nə təşkil edir? 1. Azərbaycan Mərkəzi Bankı

 2. Azərbaycan Beynəlxalq Bankı

 3. Digər bütün özəl banklar

 4. Dünya Bankı

 5. Doğru cavab yoxdur

269. Azərbaycanın bank sisteminin 2-ci səviyyəsinə aiddir: 1. Kommersiya bankları və maliyyə-kredit qurumları

 2. Kommersiya bankları

 3. Maliyyə-kredit qurumları

 4. Dünya Bankı

 5. Bunların hamısı

270. Sərbəst pul vəsaitlərinin bir yerə cəmləşdirilməsi və onların bölüşdürülməsi nələr vasitəsilə həyata keçirilir? 1. Kommersiya bankları

 2. Dünya Bankı

 3. İnvestisiya Bankı

 4. Beynəlxalq Bank

 5. Bunların hamısı

271. Azərbaycandan neçə növ bank fəaliyyət göstərir 1. 4

 2. 3

 3. 2

 4. 5

 5. 6

272. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bank növlərindəndir

 1. bunların hamısı

 2. aqrar sənaye bankları

 3. əmanət bankları

 4. sənaye – investisiya bankları

 5. beynəlxalq banklar

273. Aşağıdakılardan hansı Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bank növlərindən deyil 1. Qlobal miqyaslı banklar

 2. Əmanət bankları

 3. Sənaye - investisiya bankları

 4. Beynəlxalq banklar

 5. Bunların hamısı

274. Aşağıdakılardan hansı bankların iflasa uğramasının səbəblərindəndir 1. Bunların hamısı

 2. Yeni kapital iştirakçılarının uğursuz axtarılması

 3. Bank xərclərinin artması

 4. Bankların ali rəhbərliyinin rüşvətxorluğu

 5. Qeyri-peşəkar idarəedici orqan

275. Aşağıdakılardan hansı bankların iflasa uğramasının səbəblərindən deyil 1. Bank xərclərinin artması

 2. Yeni kapital iştirakçılarının uğursuz axtarılması

 3. Bankların ali rəhbərliyinin rüşvətxorluğu

 4. Qeyri-peşəkar idarəedici orqan

 5. Uğurlu unvestisiya qərarları

276. Azərbaycan banklarının müflisləşmə səbəblərindəndir 1. Likvidlik və aktivlər problem

 2. Likvidlik problemləri

 3. Aktivlər problemi

 4. İnvestor problemi

 5. Marketinq bazarının yaxşı araşdırılmaması

277.Azərbaycan bankları, adətən, neçə səbəbdən iflasa uğruyur

 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6

278. Bank biznesi riskinin spesifik xüsusiyyəti 1. İdarəolunun risk növü olması

 2. Çoxlu maliyyələşmə tələb etməsi

 3. Rəhbərlik səbəbindən baş verməsi

 4. İnvestorların uğursuz cəhdləri

 5. Bunların hamısı

279. Bank biznesinin daxili və xarici mühitini əhatə edən səbəblərdəndir 1. Bunların hamısı

 2. Sosial-siyasi şərait

 3. Ümumiqtisadi vəziyyət

 4. Menecmentin səviyyəsi

 5. Bankın strategiyası

280. Bank biznesinin daxili və xarici mühitini əhatə edən səbəblərlərı aid deyil

 1. İnvestorların uğursuz cəhdləri

 2. Sosial-siyasi şərait

 3. Ümumiqtisadi vəziyyət

 4. Menecmentin səviyyəsi

 5. Bankın strategiyası

281. Ölkədaxili ümumiqtisadi vəziyyət hansı parametrlərlə müəyyən olunur 1. Bunların hamısı

 2. Tədiyyə balansının vəziyyəti

 3. Məcmu istehsal

 4. Dövlət istehlakı

 5. Infliyasiyanın səviyyəsi

282. Ölkədaxili ümumiqtisadi vəziyyət hansı parametrlərlərlə müəyyən olunmur

 1. Likvidlik səviyyəsinin yüksək olması

 2. Tədiyyə balansının vəziyyəti

 3. Məcmu istehsal

 4. Dövlət istehlakı

 5. Infliyasiyanın səviyyəsi

283. Bankların fəaliyyətinə daha çox hansı risklər təsir göstərir 1. Bunların hamısı

 2. İnfliyasiya

 3. Faiz dərəcələri

 4. Valyuta riskləri

 5. Kapital riskləri

284. Qiymətli kağızların risk əmsalının 1-ə bərabər olması nəyi göstərir?

 1. Riskin orta olduğunu

 2. Riskin yüksək olduğunu

 3. Riskin aşağı olduğunu

 4. Bunların hər biri

 5. Bunların heç biri

285. Iqtisadi (işgüzar) tsikl : 1. Yuxarıdakıların hamısı.

 2. Milli məhsul,gəlir və məşğulluğun tərəddüdlü hərəkətidir.

 3. Adətən iki-on il müddətində davam edir.

 4. Iqtisadiyyatın əksər sektorlarında iqtisadi aktivliyin geniş miqyaslı artması ilə səciyyələnir.

 5. Azalması ilə səciyyələnir.

286. Tsiklik tərəddüdlər nə zaman baş verir ? 1. işgüzar aktivlik dəyişdikdə

 2. hər gün

 3. mütləq hər il

 4. heç vaxt

 5. işgüzar aktivlik sabit qaldıqda

287. Bazar münasibətlərinə keçid şəraitində nələr xüsusi rol oynayır? 1. spekulyativ risklər;

 2. təxirəsalınmaz addımlar;

 3. strateji planlaşdırmalar;

 4. strateji proqnozlaşdırmalar;

 5. insan kapitalına qoyulan məbləğlər

288. ABŞ-da müşahidə edilən iqtisadi tsiklilərin ümumi cəhətlərinin öyrənilməsi yolunda ilk ciddi addımları atmışlar : 1. Artur Brens və Kler Mitçell

 2. Artur Brens

 3. Kler Mitçell

 4. Şumpeter

 5. Şumpeter və Adam Smit

289. İqtisadi tsikillərəaiddir : 1. Hamısı aiddir.

 2. Millətlərin məcmu iqtisadi aktivliyində tərəddüdlərin tipidir.

 3. Çoxsaylı iqtisadi fəaliyyət növlərində müşahidə edilən yüksəliş periodudur.

 4. Bütün iqtisadiyyatın tənəzzül və bir müddətdən sonra yüksəliş mərhələsinə qədəm qoyduğu fazaya keçir.

 5. Iqtisadi tsikillərin davamlılığı bir neçə illə on-oniki il arasında olur.

290. İqtisadi tsikil fazalarının : 1. Bir-birini əvəz etməsi həmişə təkrarlanan,lakin həmişə dövri deyildir.

 2. Bir-birini əvəz etməsi həmişə təkrarlanan və dövridir.

 3. Bir-birini əvəz etməsi həmişə təkrarlanmayan,lakin dövridir.

 4. Bir-birini əvəz etməsi həmişə təkrarlanmayan və dövri deyildir.

 5. Bir-birini əvəz etmir.

291. “ Öz təbiətinə görə iqtisadi tsikl daha çox epidemik xəstəliklər dalğası,hava tərəddüdləri və ya uşağın hərarətinin tərəddüdünü xatırladır.” fikirləri kimə məxsusdur? 1. Samuelson

 2. Darvin

 3. Keyns

 4. Mitçell

 5. Humboldt

292. İn-yan nəzəriyyəsi nəyi iddia edirdi? 1. Kainatda birtərəfli heç nə yoxdur.

 2. Kainatda hər şey yalnız birtərəflidir.

 3. Kainatda heç nə bir-biri ilə əlaqədar deyil.

 4. Kainatda heç nə bir-birin tamamlamır.

 5. Hamısı düzdür.

293. U-sin nəzəriyyəsinə zidd olan fikri göstərin. 1. Dini cərayan idi.

 2. Şərqdə mövcud olub.

 3. In-yan nəzəriyyəsi ilə sıx əlaqədardır.

 4. Nəzəriyyənin nümayəndələri əksliklərin iki növünü qeyd edirlər.

 5. Emprik materializmin təzahürüdür.

294. İn-yan nəzəriyyəsi sutka tsiklini necə əks etdirirdi?


Yüklə 0,93 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə