Azerbaycan’da Müstakil Hanlıklar Devrine Umumî Bir BakışYüklə 12,93 Mb.
səhifə1/107
tarix17.11.2018
ölçüsü12,93 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   107TÜRKLERCİLT 7
ORTA ÇAĞYENİ TÜRKİYE YAYINLARI
2002
ANKARA

YAYIN KURULU

DANIŞMA KURULU

KISALTMALAR

İÇİNDEKİLER (LİNKLENDİRİLMİŞ)


TÜRKLER

YAYIN KURULU

DANIŞMA KURULU

KISALTMALAR

TÜRKLER 1

YAYIN KURULU 3

DANIŞMA KURULU 4

KISALTMALAR 5

İÇİNDEKİLER (LİNKLENDİRİLMİŞ) 6

C. AZERBAYCAN HANLIKLARI 11

Azerbaycan'da Müstakil Hanlıklar Devrine Umumî Bir Bakış / Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Çakmak [s.15-21] 11

Azerbaycan Türkmenleri Tarihi / Yrd. Doç. Dr. Ali Sinan Bilgili [s.22-43] 22

Baku Hanlığı / Dr. Merziye İskenderova [s.44-56] 44

Beylerbeylikten Hanlığa: Gence - Karabağ / Dr. Hüsamettin Memmedov [s.57-63] 66

İrevan (Revan) Türk Hanlığı ve Osmanlı Devleti İle İlişkileri / Saide Hacieva [s.64-72] 77

Şeki Hanlığı ve Osmanlı İmparatorluğu İle İlişkileri / Prof. Dr. Refik Hüseynoğlu İbadov [s.73-81] 91

Guba Hanlığı / Prof. Dr. Tofiq Teyyuboğlu Mustafazade [s.82-93] 105

Nahçıvan Hanlığı / A. Nuru Alekperoğlu - A. Faride Aliyoldaşkızı [s.94-100] 124

Talış (Lenkeran) Hanlığı / İrade Memmedova [s.101-112] 135

Tebriz Hanlığı / Aynur Emenova [s.113-122] 154

Makı Hanlığı / Dr. Ruhengiz A. Sultanova [s.123-132] 169

Urmiye Hanlığı / Dr. Gövher N. Memmedova [s.133-148] 186

OTUZSEKİZİNCİ BÖLÜM 211

TÜRKİYE SELÇUKLULARI VE BEYLİKLER DÖNEMİNDE TEŞKİLÂT 211

Türkiye Selçukluları ve Anadolu Beyliklerinde Teşkilât / Prof. Dr. Refik Turan [s.151-168] 211

Türkiye Selçuklularında Devlet Yapısının Şekillenmesi / Prof. Dr. Mikâil Bayram [s.169-175] 240

Türkiye Selçuklularında Ordu ve Donanma / Ayşe Dudu Erdem Kuşçu [s.176-188] 250

Türk Hakimiyet Tecrübesine XV. Yüzyıldan Bir Örnek: Akkoyunlu Hakimiyet Anlayışı ve Yönetim Yapısı / Doç. Dr. Seyfettin Erşahin [s.200-211] 287

Akkoyunlular Devlet Teşkilatı / Kâzım Paydaş [s.212-220] 309

Türkiye Selçuklu Döneminde Toplum ve Ekonomi / Prof. Dr. Tuncer Baykara [s.223-257] 324

Türkiye Selçkluları Döneminde Bilimsel Ortam ve Ahiliğin Doğuşuna Etkisi / Prof. Dr. Mikâil Bayram [s.258-263] 379

Fütüvvet Teşkilâtının Kökeni, Teşekkülü ve Türkiye Selçuklularındaki Durumu / Ahmet Demir [s.264-271] 388

Türkiye Selçuklu Vakıfları / Yrd. Doç. Dr. Mustafa Demir [s.272-280] 401

Selçuklu Vakfiyeleri ve İçerdikleri Sosyal Motifler / Prof. Dr. İsmet Kayaoğlu [s.281-285] 416

Afşin'de Eshab-I Kehf Vakıfları / Yaşar Baş [s.286-300] 424

Sosyal Hizmetler Açısından Selçuklu Kervansarayları / Hülya Yiğit [s.301-307] 449

Türkiye Selçuklularında Dinî Hayat / Seyfullah Kara [s.308-319] 461

Anadolu Selçukluları Zamanında Evhadî Dervişler / Prof. Dr. Mikâil Bayram [s.320-327] 483

Bektâşîliğin Sosyo-Kültürel Çevresi / Dr. Hüseyin Özcan [s.328-332] 496

Ortaçağ Anadolu Kentleri / Yrd. Doç. Dr. Osman Eravşar [s.333-343] 503

B. EKONOMİ 520

Türkiye Selçuklu Sultanlarının İzledikleri Ekonomik Politikalar / Prof. Dr. Salim Koca [s.344-353] 520

Türkiye Selçuklularında Toprak Hukuku, Mîrî Topraklar ve Hususî Mülkiyet Şekilleri / Prof. Dr. Osman Turan [s.354-364] 536

Anadolu Selçuklu Devleti'nin Ticaret Politikası / Yrd. Doç. Dr. Sezgin Güçlüay [s.365-374] 552

Selçuklu Türkiyesi'nde Ticaret / Yrd. Doç. Dr. M. Said Polat [s.375-385] 568

Selçuklu Türkiyesi'nde Para / Yrd. Doç. Dr. Ahmet Altıntaş [s.386-392] 586

XIV. Yüzyılda Anadolu'da Uç Beyliklerinin Siyasî ve İktisadî Faaliyetleri / Dr. Cafer Çiftçi [s.393-406] 597

Osmanlılardan Önce Türklerde Madencilik / Doç. Dr. Fahrettin Tızlak [s.407-414] 621

Anadolu Beyliklerinin Sosyo-Ekonomik Tarihine Bir Örnek: Saruhan Beyliği / Yrd. Doç. Dr. Mustafa Korkmaz [s.415-425] 633

KIRKINCI BÖLÜM 650

TÜRKİYE SELÇUKLULARI VE BEYLİKLER DÖNEMİNDE DÜŞÜNCE VE BİLİM 650

A. DÜŞÜNCE 650

Selçuklular ve Beylikler Devrinde Düşünce / Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak [s.429-438] 650

Anadolu Selçuklularında Hoşgörü Ortamı / Doç. Dr. Ahmet Sevgi [s.439-449] 665

Türklerin Sosyal ve Kültürel Hayatında Tasavvuf ve Tarikatlar / Yrd. Doç. Dr. Necmettin Bardakçı [s.450-461] 682

Anadolu Selçukluları Zamanında Tasavvuf Düşüncesi / Dr. Hasan Basri Öcalan [s.462-470] 701

Hacı Bektaş Veli'nin Makâlâtına Göre İnsan ve Toplum Hayatı / Prof. Dr. Mehmet Şeker [s.471-476] 714

Bektaşilik / Kemal Üçüncü [s.477-485] 723

Mevlânâ'da Eylem Boyutuyla İnsan / Doç. Dr. İbrahim Emiroğlu [s.486-499] 733

Yûnus Emre / Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tatçı [s.500-515] 757

Nasreddin Hoca / Dr. Nükhet Tör [s.516-521] 784

Bir Eğitimci Olarak Nasreddin Hoca / Prof. Dr. Abdullah Özbek [s.522-535] 793

Akkoyunlular Döneminde Tasavvuf / Yrd. Doç. Dr. Himmet Konur [s.536-539] 815

B. BİLİM 821

Türkiye Selçuklularında Bilimsel Çalışmalar / Prof. Dr. Esin Kaya [s.540-559] 821

Beylikler Döneminde Anadolu'da Ulema-Ümera Münasebetleri / Prof. Dr. Mustafa Baktır [s.560-568] 853

El-Cezerî'nin Makine Yapımında Yararlı Bilgiler ve Uygulamalar Adlı Eseri / Yrd. Doç. Dr. Yavuz Unat [s.569-575] 869

Osmanlılar Zamanına Ulaşan Selçuklu Medreseleri ve Müderrisleri / Yrd. Doç. Dr. Zeki Atçeken [s.576-584] 880

Sadru'd-Dîn Konevî Kütüphanesi ve Kitapları / Prof. Dr. Mikâil Bayram [s.585-] 893

KIRKBİRİNCİ BÖLÜM 900

TÜRKİYE SELÇUKLULARI VE BEYLİKLER DÖNEMİNDE DİL VE EDEBİYAT 900

A. DİL 900

Selçuklular ve Beylikler Devrinde Türk Dili / Prof. Dr. Mustafa Özkan [s.593-608] 900

Anadolu Beylikleri Döneminde Türk Dili / Yrd. Doç. Dr. Ali Akar [s.609-616] 926

XIII-XVI. Asır Dil Yadigârlarının Anadolu Sahasında Türkçe Yazılış Sebepleri ve Bu Devir Müelliflerinin Türkçe Hakkındaki Görüşleri / Prof. Dr. Kemal Yavuz [s.617-635] 939

B. EDEBİYAT 974

Selçuklular ve Beylikler Devrinde Edebiyat / Prof. Dr. Mustafa Özkan [s.636-670] 974

Yûnus'un Dîvanı / Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tatçı [s.671-681] 1031

Anadolu'da Farsça Şiir Söyleyen Türk Şairleri (Xı-XVI. Yüzyıllar) / Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kartal [s.682-695] 1050

Karakoyunlu ve Akkoyunlu Türkmenlerinin Edebî Faaliyetleri / Doç. Dr. Muhsin Macit [s.696-701] 1074

KIRKİKİNCİ BÖLÜM 1084

TÜRKİYE SELÇUKLULARI VE BEYLİKLER DÖNEMİNDE KÜLTÜR VE SANAT 1084

Anadolu Selçukluları ve Beylikler Devri Kültür Sanatı / Prof. Dr. Oktay Aslanapa [s.705-723] 1084

A. KÜLTÜR VE SANAT HAYATI 1110

Selçuklu Dönemi Kültür Ortamından Bir Kesit: XII. Yüzyıl / Prof. Dr. Aynur Durukan [s.724-742] 1110

Türklerin Akdeniz Kültürel Bölgesine Entegrasyonu / Prof. Dr. Xénia Celnarova [s.743-747] 1139

Anadolu'da Selçuklu Dönemi Sanat Ortamı / Yrd. Doç. Dr. Kenan Bilici [s.748-754] 1147

Selçuk Kervansarayları / Prof. Dr. Osman Turan [s.755-765] 1156

Tasvirlere Göre Anadolu Selçuklularında Giyim ve Kuşam / Prof. Dr. Özden Süslü [s.766-784] 1173

Geleneksel Türk Takıları / Prof. Tevhide Özbağı [s.785-799] 1185

Büyük Bir Kültür ve Sanat Merkezi Ahlat / Prof. Dr. Halûk Karamağralı [s.800-806] 1203

B. TÜRKİYE SELÇUKLULARI SANATI 1212

Anadolu Selçuklu Sanatı / Prof. Dr. Gönül Öney [s.807-819] 1212

Türkiye Selçukluları Mimarlığı / Prof. Dr. Ara Altun [s.820-827] 1230

Anadolu Selçuklu Mimarisinde Süreklilik ve Değişim / Prof. Dr. Ömür Bakırer [s.828-835] 1240

Türk Mimarisinde Külliye / Prof. Dr. Gönül Cantay [s.836-853] 1252

Selçuklu Kervansarayları / Yrd. Doç. Dr. İsmail Aytaç [s.854-864] 1278

XIII. Yüzyıl Anadolu Selçuklu Cami Mimarisinde Gelişim ve Beylikler Dönemine Etkileri / Yrd. Doç. Dr. Rabia Özakın [s.865-871] 1290

Anadolu Türk Mimarisinda Çeşmeler / Doç. Dr. Mustafa Denktaş [s.872-877] 1300

Türk Sanatında Kale Mimarisi / Yrd. Doç. Dr. Ali Boran [s.878-892] 1308

Ortaçağ Anadolu Türk Mimarisinde Süsleme / Dr. Yıldıray Özbek [s.893-910] 1329

Ortaçağ Anadolu Türk Ahşap Sanatında Kündekârî Tekniği / Yrd. Doç. Dr. Rüstem Bozer [s.911-917] 1352

Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi Sikkelerinde Görülen Geçme Motifler / Gündegül Parlar [s.918-922] 1360

Anadolu Selçuklu Dönemi Halı ve Düz Dokuma Yaygıları / Prof. Dr. Bekir Deniz [s.923-932] 1367

Anadolu Selçuklu Cild Sanatı / Yrd. Doç. Dr. Ahmet Saim Arıtan [s.933-943] 1383
Yüklə 12,93 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   107
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə