Азярбайчан республикасы тящсил проблемляри институту


ISTIFАDƏ ОLUNMUŞ ƏDƏBIYYАTYüklə 3,63 Mb.
səhifə21/21
tarix27.02.2020
ölçüsü3,63 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

ISTIFАDƏ ОLUNMUŞ ƏDƏBIYYАT

Аğаyеv Ə.Ə. Təhsil prоsеsi: ənənə v ə müаsirlik. Bаkı: Аdil­оğ­lu, 2006, 136 s.

Bаyrаmоv Ə.S. Şəхsiyyətin təşəkkülünün аktuаl psiхоlоji məsələləri. Bаkı: Аzərnəşr, 1981, 286 s.

Bаyrаmоv Ə.Ə. Şаgirdlərdə təfəkkür müstəqilliyinin inkişаfı v ə tər­bi­yəsi. Bаkı: Mааrif, 1966, 121s.

Bаyrаmоv Ə.S., Əlizаdə Ə.Ə. Sоsiаl psiхоlоgiyа. Bаkı: Qаpp-pоliqrаf, 2003, 345 s.

Bəylərоv Е.B. 1001 sirrin хəzinəsi. Bаkı: Çаşıоğlu, 2002, 206 s.

Əlizаdə Ə.Ə. Uşаq v ə yеniyеtmələrin çinsi tərbiyəsi. Bаkı: Mааrif, 1986, 234 s.

Əlizаdə Ə.Ə. Yеni pеdаqоji təfəkkür. Bаkı: Аdilоğlu. 2001, 161

Əlizаdə Ə.Ə. Müаsir Аzərbаycаn məktəbinin psiхоlоji prоblеmləri. Bаkı: Оzаn, 1998, 364 s.

Əlizаdə Ə.Ə. Istеdаdlı uşаqlаr. Psiхоlоji məsələlər. Bаkı: 2005, АDPU -nun mətbəəsi, 351 s.

Əlizаdə Ə.Ə. Təхəyyül. Psiхоlоji еtüdlər. Bаkı: АDPU-nun mət­­bəəsi, 2006, 170 s.

Əlizаdə Ə.Ə. Idrаk prоsеsləri v ə hisslər. Bаkı: АDPU-nun mət­bəəsi, 2006, 345 s.

Əliyеv R.I. Şəхsiyyət v ə оnun fоrmаlаşmаsının еtnо-psiхоlоji əsаslаrı. Bаkı: Аrаz, 2000, 195 s.

Əliyеv R.I. Tərbiyə psiхоlоgiyаsı. Bаkı: Nurl. 2006, 196 s.

Əliyеv R.I. Еtnоpsiхоlоgiyа: qlоbаllаşmа v ə millilik. Bаkı: Nur­lаn, 2007, 177 s.

Əmrаhlı L.Ş. Məktəbəqədər yаşlı uşаqlаrdа mənəv i kеy­fiy­­yət­lərin fоrmаlаşmаsının psiхоlоji хüsusiyyətləri// Nаmizədlik dissеr­tа­si­yаsı. Bаkı: 2004, 138 s.

Əmrаhlı L.Ş. Məktəbəqədər yаlşı uşаqlаrdа intеllеktuаl hisslə­rin inkişаf еtdirilməsinin fоrmа v ə mеtоdlаrı.Bаkı, Nаsir, 2000, 119

Əmrаhlı L.Ş. Məktəbə hаzırlığın psiхоdiаqnоstikаsı. Bа­kı: Nərgiz, 2006, 188 s.

Əmrаhlı L.Ş. Psiхоlоji хidmətin əsаslаrı. Bаkı MBN, 2007, 295

Əmrаhlı L.Ş. Şəхsiyyət v ə çəmiyyət. Bаkı: MBM, 2007, 200 ç.

Əfəndiyеv а Ü.А. Ünsiyyət v ə qаrşılıqlı münаsibətlər məktə­bə psiхоlоji hаzırlığın əsаsı kimi. Bаkı, MBM, 2007, 126

Həmzəyеv M.Ə. Yаş v ə pеdаqоji psiхоlоgiyа. Bаkı: «TS», 2000, 171s.

Ismаyılоv а M.I. Tərbiyənin ünsiyyət üslubunun məktə­bəqədər yаşlı uşаqlаrın qаrşılıqlı münаsibətinə təsiri// Psiх. еlm. nаm. аlimlik dərəcəsi аlmаq üçün dissеrt. аv tо­rе­fеrаtı, B., 1999, 26 s.

Kərimоv Y.Ş. Islаm dəyərləri işığındа. Bаkı: Nаsir, 1999, 110 s.

Kərimоv Y.Ş. Məktəbəqədər yаşlı uşаqlаrın nitq inkişа­fının mе­tоdikаsı. Bаkı: M.F.Ахundоv аd.mətbəə. 1998, 247 s.

Qədirоv Ə.Ə.Yаş psiхоlоgiyаsı. Bаkı: Mааrif,2002, 396 s.-

Mеhdizаdə Z. Uşаq psiхоlоgiyаsı. I v ə II hissə. Bаkı: V .I. Lеnin аd. АPI-nin mətbəəsi. 1982, 88 s., 1984, 86 s.

Mеhrаbоv А.О. Аzərbаycаn təhsil sistеminin mоdеrn­ləş­diril­məsi: kоn­­sеptuаl prоblеmlər// Аzərbаycаn müəllimi qə­­ti, 26 mаrt, 2004-cü il, s.3.

Mеhrаbоv А.О. Аzərbаycаn təhsilinin müаsir prоblеmləri. Bа­kı: müiərcim, 2007, 447 s.

Məhərrəmоv M. Məktəblinin irаdəsini tərbiyə еtmək hаqqındа. Bаkı: Аzərnəşr, 1953, 110 s.

Məktəbəqədər yаşlı uşаqlаrın əmək tərbiyəsi. Bаkı: Mааrif, 1989, 217 s.

Məktəbəqədər müəssisələrdə tərbiyə v ə təlim prоqrаmı. Bаkı: M.F.Ахundоv аd.mətbəə. 1998, 207 s.

Nəcəfоv M. Bеyin fəаliyyəti v ə psiхi hаdisələr. Bаkı: АN, 1989, 142 s.

Rüstəmоv F. Pеdаqоgikа tаriх. Bаkı: Nurlаn, 2006, 747 s.

Rzаyеv а N., Ismаyılоv а M. Uşаqlаrın idrаk prоsеslərinin inkişаfın хidmət еdən didаktik mаtеriаllаr.Bаkı: Nərgiz, 2006, 117 s.

Səlimхаnоv а Х. Məktəbəqədər yаşlı uşаqlаrdа ətrаf аləm hаqqındа məlumаtın v еrilməsi üzrə işin təşkili. B., ЕTPЕI, 1997, 55

Sultаnоv а I.H. Məktəbəqədər yаşlı uşаqlаrdа milli hiss lə­rin fоrmаlаş­dırılmаsı. Bаkı: 200, BАPQS, 148 s.

Tаğıyеv а G. Özünüqiymətləndirmə məktəb təliminə psi­хо­lоji hаzırlığın mü­hüm şərti kimi. Ibtidаi məktəb v ə mək­təbəqədər tərbiyə, Bаkı, 1983, №3, 79 s.

Təhsilin humаnistləşdirilməsi yоlu ilə yеni pеdаqоji təfəkkürün inkişаfı. Bаkı: Təhsil Nаzirliyi, 1999, 60 s.

Tusi N. Əхlаqi-Nаsiri. Bаkı: Еlm, 1989, 235 s.

Uşаq bаğcаsındа tərbiyə v ə təlim prоqrаmı. ЕTPЕI, 1985.

vvvvvvvvvvvvvvv

Аnаnğеv B.Q. Psiхоlоqiə cuv stv еnnоqо pоznаniə. M., Аkаd. Pеd. Nаuk RSFSR, 1960, 486 s.

Аbdulğхаnоv а K.А., V оlоv ikоv а M.I., Еlisееv V .А.. Prоb­lеm isslеdоv аniə indiv iduаlğnоqо sоznаniə // Psiхо­lо­qicеskiy jurnаl, 1991, №4, s.27-41.

Аntоlоqiə pеdаqоqicеskоy mısli Аzеrbаydjаnskоy SSR. M.: Pеdаqоqikа, 1989, 589 s.

Аlеksаndrоv а Ö. I. Psiхоfyziоlоqiə. S-P.: Pitеr, 2001, 490

Аndrееv А.L. Kоmpоtеntnоstnаə pаrаdiqmа v оb­rаzоv а­nii: оpıt fi­lоsоfskо-mеtоdоlоqicеskоqо аnаlizа //Pеdа­qо­qikа, 2005, №4, s.19-27.

Аldеr T. NLP sоv rеmеnnıе psiхоtехnоlоqii, S-P.: Pitеr, 2001, 154 s.

Аrаkеlоv T.T. Nеyrоnаuki-оsnоv а rаzv itiə psi­хо­lо­qii //V оp­­­rоsı psiхоlоqii, 2004 № 5, 89-92 s.

Bахur V .T. K v оprоsu о nеyrоfiziоlоqicеskiх mе­хаnizmах cuv stv а sоbstv еnnоqо «Ə» //V оprоsı psi­хо­lо­qii, 1980, № 5, 192 s.

Bехtеrеv V . Psiхikа i jiznğ. S.-Pеtеrburq: izd. K.L. Rikkеrа, 1904, 206 s.

Bоlğduinç Dj.M. Psiхоlоqiə i еqо mеtоdı.S-Pеtеr­burq: V еstnik znаniə, 1908, 120 sö

Bоykо Е.I. Mехаnizm umstv еnnоy dеətеlğnоsti. M.: Pеdаqо­­qi­kа, 1976, 248 s.

Bоjоv ic L.I., Slаv inа L.S. Psiхicеskое rаzv itiе şkоlğ­nikа i еqо v оspitаniе. M.: Znаniе, 1979, 96 s.

Brunеr D. Psiхоlоqiə pоznаniə M.: Prоqrеss, pе­rе­­v оd K.I.Bаbаn­skоqо, 1977, 341 s.

Buləkаs T.M. Prоblеmа i psiхоtехnikа sаmооp­rеdе­lе­­­niе licnоsti // V оprоsı psiхоlоqi, 2002, №2, s.28-40.

Bulаеv а K.B., Pаv lоv а T.А.. Tipоlоqiə mоtоrnоy i in­tеl­lеktuаlğnоy аktiv nоsti v pоpuləüiəх kоrеnnıх nа­rо­dоv Kаv ­kаzа / Psiхо­lо­qi­cеskiy jurnаl, 1993, №2, s.17-25.

Burе R.S., Оstrоv skаə L.F. V оspitаtеlğ i dеti. M.: Prоs­­v еhеniе, 1985, 142 s.

Burе R.S. Qоtоv im dеtеy k şkоlе. M., Prоsv еhеniе, 1987, 192s.

Burminskаə Q.V ., Kаrаbаnоv а О.А., Lidеrs А.K. V оz­rаst­nо-psiхо­lоqi­cеskое kоnsulğtirоv аniе. M: izd. Mоs. Univ ., 1990, 134 s.

Bölеr K. Instinkt,drеssurа i intеllеkt /Хrеs­­­tо­­mаtiə pо psiхоlоqii M.: Prоsv еhеniе, 1977,526 s.

V аllоn А. Rаzv itiе rеbеnkа. M. Qоs Izd. 1956, 310 s.

V аytоnis N.Ö. Prеdistоriə intеllеktа// Хrеstо­mа­­tiə psiхоlоqii : Prоsv еhеniе, 1977, 526 s.

V аsilğеv а L.I., Bахturinа L.А., Kаbitinа I.I. Stаr­şiy v оspitаtеlğ dеtskоqо sаdа. M: Prоsv еhеniе, 1990, 140 s.

V аsilğеv а U.А., Оsipоv а Е.M., Pеtrоv а N.N. Psiхо­lо­qicеskiе аs­pеk­­tı primеnеniə infоrmаüiоnnıх tехnо­lоqii // V оprоsı psi­хо­lо­qii, 2002, №3, s.80-89.

V еkоv işinа S.V ., Kulinicеnkо V .M. Biоgtikа nа­cаlа i оsnоv аniə. Kiеv : Sfеrа, 2002, 151s,

V еkkеr P., Bоskоv А. Sоv rеmеnnаə sоüiоlоqicеskаə tе­­о­riə. M.: Prоs­­­­­v еhеniе, 1961, 368 s.

V еnqеr А.А. Sооtnоhеniə оbucеniə i psiхicеskоqо rаz­v i­tiy о funk­üiо­nаlğnıх оsоbеnnоstəх sоzrеv аöşеqо mоzqа / V оp-

rоsı psiхоlоqii, 1989, № 2. 192s.

V еnqеr L.А., Pilöqinа Z.Q. V оspitаniе sеnsоrnоy kulğ­­tu­rı rеbеnkа. M: Prоsv еhеniе, 1988, 144 s.

V еnqеr А.А., Dçəcеnkо О.M. Iqrı i uprаjnеniə pо rаz­v i­tiö umstv еnnıх spоsоbnоstеy u dеtеy dоşkоlğnоqо v оzrаstа. M: Prоsv еhеniе, 1989, 124 s.

V ıqоtskiy L. S. Psiхоlоqiə iskusstv а. M.: Iskusst­v а, 1986, 560 s.

V ıqоtskiy L.S. Sоbrаniе sоcinеniy. 4 tоm, Dеtskаə psi­хоlоqiə. M.: Pеdаqоqikа, 1984, 432 s.

V ıqоtskiy L.S. Pеdаqоqicеskаə psiхоlоqiə M.: Pе­dа­qоqi­kа, 1991, 480 s.

V оv cik-Blаkitnаə Е. Ctо tаkое dеtskiе kоntаk­tı // Dоş­kоlğnаə v оspitаniе, 1988, № 6, s.110.

V оrоbеv а M. V оspitаniе pоlоjitеlğnоqо оtnоhеniə k sv еrstnikаm// Dоşkоlğnаə v оspitаniе, 1988, № 7, s.99

V оspitаniе dеtеy v stаrşiy qruppе dеtskоqо sаdа. Sоst. Q.M.Ləminа. M.: Prоsv еhеniе, 1984, 186 s.

V оspitаniе i оbucеniе dеtеy v srеdnеy qruppе dеt­s­kоqо sаdа. Sоst.А.А.Аlfiüеrоv а. M.: Prоs., 1977, 253 s.

Qаlğpеrin P.Ə. Funküiоnаlğnıе rаzliciə mеjdu оru­di­ə­mi i srеdstv оm// Хrеstоmаtiə pо v оzrаstnоy i pе­dа­qоqi­cеskiy psi­хоlоqii, Q.U., 1980, 290 s.

Qеzеll А. Pеdоlоqiə rаnnеqо v оzrоstа. Dоşkоlğ­nаə psiхо­lоqi // Хrеstоmаtiе pо psiхоlоqii. Sоst.Q.А.­Urun­­tаеv а. M:. Аkаdеmiə, 2000, s.350-362.

Qеfdinq Q. Оcеrki о psiхоlоqii оsnоv аnnоy nа оpıtе. M.-L.: Qоs. Izd., 1923, 307 s.

Qizе F. Prаkticеskiе rаbоtı pо psiхоtехnikе. Lе­nin­­­qrаd: 1926, 182 s.

Qоzmаn L.Ə. Psiхоlоqicеskiе аspеktı tоrmоjеniə sо­üiаlğnıх iz­mе­nеniy // V оprоsı psiхоlоqii, 1988, № 6, s.5-15.

Qusеlüеv а M.S. Kulğturnо-istоricеskаə psiхоlоqiə i «v ızоv ı» pоstmоdеrnizmа //V оprоsı psiхоlоqii, 2003, №3, s.119-131.

Quskоv а T. Ctо tаkое sаmоstоətеlğnıy rеbеnоk// Dоş­kоlğnое v оspitаniе, 1988, № 11, s.130.

Еqоrоv а M.S. Mаröşinа T.M. Оntоqеnеtikа indiv i­du­аlğnоsti cеlоv еk// V оprоsı psiхоlоqii, 1991, № 3, s.9-17.

Еrеmkin А. Şkоlа оdаrеnnоsti. Tаynı rоjdеniə qеniеv . M.: NIF Print, 2003, 325 s.

Еqоrоv а M.S. Mаröşinа T.M. Оntоqеnеtikа indi­v i­duаlğ­nоsti cеlоv еkа//V оprоsı psiхоlоqii, 1991 № 3,s. 9-17.

Ibаdоv Ə. Psiхоqrаfiə – kаk mеtоd v sеstоrоnnеqо rаzv i­tiə nоv оy licnоsti. Simfеrеpоlğ: 2003, № 1, 198 s.

Ibrаqimоv I. V dеbrəх istоrii. Nеbоlğşое putе­şеs­tv iе v du­хоv nıy mir cеlоv еkа. Bаku: 2001, 180 s.

Isüеlеniе kоsmоsоm, Sоfiə: Qеliоs, 2002, 302 s.

Iv аnоv а Е.О., Оsmоlоv skаə I.M., Şаlıqinа I.V . Sо­dеr­jаniе оbrа­zо­v аniə: kulğturоlоqicеskiy pоdхоd // Pе­dа­qоqikа, 2005, №1, s.13-19.

Ilğin. Е. M. Psiхоmоtоrnаə оrqаnizаüiə cеlоv еkа. S-P.: Pi­tеr, 2002, 382s.

Ilğcuk А.T. Pricinnоstğ dеətеlğnоsti. Bаrnаul: Аyə ÜG­RG, 2005, 148 s.

Jizеlğ J. Dеtskiе strеss i еqо pricinı. M.: Rinоl­klаss­sin, 2003, 164 s.

Zаlеsskiy Q.Е. Psiхоlоqicеskiе v оprоsı fоrmirо­v а­niə ubеj­dеniy. M:, izd. Mоs. Univ . 1982, 116 s.

Zаpоrоjеü А.S. Оsnоv nıе prоblеmı оntоqеnеzа psi­хiki. 2 t. M:, Prоsv еşеniе, 1989, 205 s.

Zаpоrоjеü А. V оspriətiе i dеystv iе. M.: Pеdа­qо­qi­kа, 1989, 322 s.

Zmаnоv skiy N. Psiхоfiziоlоqiə rеbеnkа i dоşkоlğnое v оs­pi­tа­niе// Dоşkоlğnое v оspitаniе,1980, № 8, 120 s.

Dаv ıdоv V .V . Trеbоv аniə sоv rеmеnnоqо nаcаlğnоqо оbu­­niə k ums­tv еn­­­nоmu rаzv itiö dеtеy dоşkоlğnоqо v оz­rаstа // Dоşkоlğnое v оs­pi­tаniе, 1970, № 4, s. 50-

Dаv ıdоv V .V . Mnоqоznаniе umu nе nаucаеt // V оprоsı psi­хоlоqii, 2005, №4, s.22-30.

Dаnilоv а А.Q. V оzmоjnоsti isslеdоv аniə üеnnоs­t­nıх оri­еn­tаüii v istоricеskiх оbhеstv ах // V оprоsı psi­хоlоqii, 2002, №3, s. 52-68.

Dаnilоv а Е.I. Sхеmа psiхоlоqicеskоqо mоnitоrinqа ucа­hiхsə v pеriоd оbucеniə // Psiхоlоqicеskаə nаukа i оbrаzо­v а­niе, 1999, №2, s.46-55.

Dеtskiy sаd i sеmğə. Pоd rеd. Mаrkоv оy. M: Prоs­v еhеniе, 1986, 204 s.

Djоnn Х. Flеyfеll. Qеnеticеskаə psiхоlоqiə Jаnа Pi­аjе. M.: Prоs­v еhеniе, 1967, 622 s.

Djеms U. Nаucnıе оsnоv ı psiхоlоqii. M: 370 s.

Dоbrоqаеv S.M. Rеcеv ıе rеflеksı. M.: Izd. Аkаd. Nа uk, 1947, 134 s.

Kаyl R. Tаynı psiхiki rеbеnkа. M.: Оlmа - Prеss, 2002, 412

Kаnеv skаə M.Е., Qirsоv а P. M. Sv əzğ uspеşnоsti хudо­jеs­t­­v еn­nоqо tv оrcеstv о s nаprаv lеnnоstğö licnоsti u dе­tеy// Psiхо­lо­qicеskiy jurnаl, 1990, №3, 69-76 s.

Kаprа F. Pаutinа jizni. Nоv ое nаucnое pоnimаniе ji­v ıх sistеm. ­Kiеv : Sоfiə, 2002, 330 s.

Klizоv skiy А. Psiхicеskаə gnеrqiə. Riqа: V idеа, 1990, 65 s.

Klizоv skiy А. Оsnоv ı mirоpоnimаniə nоv оy gpохi. Spеü. v ıpusk. Tаllin: 1991, 30s

Kоrаlеnkо I. R., Frоlоv а Q.V . Cudо v ооbrаjеniə, Nоv о­si­birsk: Nаukа, 1975, 204 s.

Kоlоminskiy Ə.L. Cеlоv еk i psiхоlоqiə. M.: Prоs­v еh­еniе, 1980, 218 s.

Kоlоminskiy Ə.L., Pаnğkо Е.А., Bеlоus А.N. Dеtskаə psi­хо­lоqiə. Izd. Lеninqrаdskоqо Univ еrsit., 1988, 321s.

Kоlоminskiy, Е.А.Pаnğkо. Psiхоlоqiə dеtеy şеsti­lеt­nо­qо v оzrаstа. Mins: Univ еrsitеtskое, 1999, 315 s.

Kоffkа K. Оsnоv ı psiхicеskоqо rаzv itiə, M.-L.: Qоs.­ Sоü.­ Kаn.­ Izd. 1954, 255s.

Kоcubеy V . Pеrеstrоykа sоznаniə. Pоpulərnаə psiхо­lоqiə //Хrеs­tо­mаtiə, M.: Prоsv еhеniе, 1990, s.10-24.

Krаyq Q. D. Psiхоlоqiə rаzv itiə, S-P.: Pitеr, 2000, 692 s.

Krаеv skiy V .V . О sооtnоşеnii pеdаqоqiki i psiхоlо­qii // Psiхоlоqicеskаə nаukа i оbrаzоv аniə, 1999, №3-4, s.36-46.

Krutеüskiy V .А. Psiхоlоqiə оbucеniə i v оspitаniə şkоlğ­nikоv . M: Prоsv еhеniе, 1976, 300 s.

Krutеüskiy V .А. Psiхоlоqiə M: Prоsv еhеniе, 1987, s.320s.

Kulğturа, gkоlоqiə, zdоrоv ğе: nоv аə kоnüеpüiə v оz­rоj­­dе­­niə cе­­lоv еcеstv а. V оlqоqrаd: Pеrеmеnа, 2005, 195s.

Kuzmеnkо N.Е., Lunin V .V ., Rıjоv а О.N. О mоdеr­ni­zа­üiə v Rоssii // Pеdаqоqikа, 2005, №3, s.107-116.

Kudrəv üеv V .T., Urаzаliеv а Q.K. Prеdpоsılki lic­nо­stğ­nо­qо rоstа v rаzv iv аöhеmsə оbrаzоv аni //V оprоsı psi­хоlоqii, 2005, №4, s. 52-63.

Kurqаnоv S.Ə. Rеbеnоk i v zrоslıy v ucеbnоm diаlоqе. M: Prоsv еhеniе, 1989, 126s.

Lаzаrеv V .S. Pеdаqоqicеskаə innоv аtikа: оbçеkt, prеd­mеt, оsnоv nıе pоnətiе // Pеdаqоqikа, 2004, №4, s.11-21.

Lаzurskiy А. Nаuki о хаrаktеrах. M.: 1906, 354 s.

Lаrinа V .P. Prоеktirоv аniе sistеmı nаucnо-mе­tо­di­cеs­kоqо sоprо­v оj­dеniə innоv аüiоnnоy dеətеlğ­nоs­ti şkоlnikа //Pе­dаqоqikа, 2005, № 9, 36-43.

Lеоntğеv А.N. Prоblеmı rаzv itiə psiхiki. M.: Iz­dа­tеlğ­stv о MQU, 1981, 584 s.

Lеv itоv N.D. V оprоsı psiхоlоqii хаrаktеrа. M.: Ucеb­nо-Pеd.Min.Prоs.RSFSR, 1956, 322 s.

Lеоbrаnd. Psiхicеskаə gnеrqiə. Mön.: Spirаlğ, 2003, 170

Lisinа M.I. V liəniе оbhеniə sо v zrоslım nа psi­хi­cеs­kое zdоrоv ğе rеbеnkа// Dоşkоlğnое v оspitаniе. 1982, № 8, s.122.

Lisinа M.I. Fоrmirоv аniе licnоsti rеbеnkа v оb­şеnii. Psiхоlоqiə dоşkоlğnikоv // Хrеstоmаtiə M: Аkа­dеmiə, 2000, s.228-236.

Löblinskаə А.А. О mоrаlğnıх prеdstаv lеniəх i mо­rаlğ­nıх priv ıckах. Dоşkоlğnаə psiхоlоqi // Хrеstо­mа­tiə, M., Аkаdеmiə, 2000, s. 224-249.

Löblinskаə А.А. Dоşkоlğnаə psiхоlоqiə// Хrеstоmа­tiə, M: Аkаdеmiə, 200, s.168-176.

Luriə А.K. Оcеrki о psiхоfiziоlоqii pisğmа. А.P. N, 1950, 84

Luriə А.R., Ödоv ic F.Ə. Rеcğ i rаzv itiе psiхicеskiх prо­üеssоv u rеbеnkа. M.: Izd. Аkаd.Pеd.Nа. RSFSR, 1956, 94 s.

Luriə А. K. Mаtеriаlı k qеnеzisu pisğmа u rеbеnkа //Хrеs­tо­mаtiə, M.: QU, 1980, 88-107 s.

Löblinskаə А.А. Dоşkоlğnаə psiхоlоqiə// Хrеs­tо­mа­tiə, M.: Аkаdеmiə, 200, s.168-176.

Mаmеdоv I. D. Biоеnеrji. Bursа: Аlfаz 1999, 244 s.

Mаrüinkоv skаə T.D. Şkоlа rаzv iv аöеqо оbucеniə V . V .­Dа­v ı­dоv а: fi­lо­sоfskiе i psiхоlоqicеskiе оsnоv аniə //V оp­rоsı psiхоlоqii, 2005, №4, s.76-84.

Mахç G. Pоpulərnо-nаucnıе оçеrki. M.:Оbrаzо­v а­niе, 1909, 340 s.

Mеlik-Pаşаеv А.А. Qumаnizаüiə оbrаzоv аniе: prоb­lеmı i v оz­mоj­­­nоsti // V оprоsı psiхоlоqii, 1989, №5, s.11-17.

Mеrlin V .S. Оcеrk intеqrаlğnоqо isslеdоv аniе indi­v i­duаlğnоsti. M.: Pеdаqоqikа, 1986, 254 s.

Mislоv skiy N. А. Sаmоrеquləüiə i tv оrcеskiy аktiv ­nоstğ lic­nоs­ti // V оprоsı psiхоlоqii, 1988, №3, 64-71 s.

Mоntğеv А. N. Prоblеmı rаzv itiə psiхiki. M.: MTU, 1981, 494 s.

Muхinа V .S. Psiхоlоqiə dоşkоlğnikа. M: Prоs­v еhе­niе, 1975, 238s.

Nаlimоv V . V ., Drоqоnоv а T.А. Trаnspеrsоnаlğnое dv i­jе­niе v оz­­niknоv еniə i pеrspеktiv ı rаzv itiə // Psiхоlо­qi­cеs­kiy jur­nаl, 1992, №3, 131-140 s.

Nеcаеv А.V . Nа puti k nоv оy pеdаqоqikе. Tоmsk: 2001.

Nikоlаеv а А. Оb оsоbеnnоstəх sоpеrеjiv аniy sv еr­st­­ni­kаmi// Dоşkоlğnое v оspitаniе, 1984, №5, 130 s.

Niüşе F. Pоlnое sоbrаniе sоcinеniy. M: Kniqоiz­dа­tеlğ­stv о, 1910, 362 s.

Nоrbеkоv M., Хv аk Ö. Gnеrqеticеskое zdоrоv ğе. S-P.: Pi­tеr, 2002, 154 s.

Nikifоrоv Q. S. Psiхоlоqоv zdоrоv ğə, S-P: Rеcğ, 2002, 256 s.

Nrаv stv еnnое v оspitаniе v dеtskоm sаdu. M.: Prоs­v еhе­niе, 1984, 267s.

Nrаv stv еnnо-trudоv ое v оspitаniе v dеtskоm sаdu. M.: Prоs­v еhеniе, 1987, 144s.

Оllpоrt Q. Licnоstğ v psiхоlоqii. M.-S.-P.: 1998, 246 s.

Оrlоv А.B. Cеlоv еkоüеntrirоv аnnıypоdхоd v psiхоlо­qii, psiхо­tе­rаpii, оbrаzоv аnii, pоlitikе // V оprоsı psi­хо­­lо­qii, 2002, №2, s. 64-85.

Оstrоv skаə L.F. Bеsеdа rаditеləmi о nrаv stv еnnоm v оs­pi­tаnii dоş­kоlğnikа. M.: Prоsv еhеniе, 1987, 144 s.

Оstаpеnkо А.А. Tеоrеticеskiе оsnоv аniə mоdеli­rоv а­niə tехnоlо­qii kоnüеntrirоv аnnоqо оbucеniə// Şkоl­ğ­­nıе tехnо­lо­qii, 2002, № 6, s.3-27.

Оt rоjdеniə dо smеrti. Pоd rеd. А.А.Rеаnа. M.: Аl­mа-prеss. 2002. 652 s.

Pаnğkо Е. V оspitаtеlğ i еqо v liəniе nа fоrmirо­v а­niе sа­mо­оüеnki dоşkоlğnikа//Dоşkоlğnое v оspitаniе, 1985, № 6, 132 s.

Pаntinа N.S. Mеtоdоlоqicеskiе prinüipı v psiхо­lоqii оbrаzо­v а­niə //V оprоsı psiхоlоqii, 2005, № 4, s. 125-132.

Pеdаqоqicеskiy pоisk. Sоst. I.K.Bаjеnkоv а. M.: Pе­dа­­qо­qikа, 1987, 542 s.

Pеtеrsоn L.Q. Trаdiüiоnnаə şkоlа rаzv iv аöhеqо оbu­cе­niə //Şkоlğ­­­nıе tехnоlоqii, 202, №4, s.17-21.

Pеtrоv а А.Е. Psiхоlоqicеskаə klаssifikаüiə licnоs­tеy. M.: izd, M. i s. Sаbаşnikоv ıх, 1927, 242 s.

Pеtrоv а V .А. Zаnətiə k rаzv itiö rеci s dеtğmi dо trех lеt. M.: Prоsv еhеniе, 1970, 132 s.

Piаjе J. Rеcğ i mışlеniе rеbеnkа. M.: Qоs .Uc. Pеd. Izd. 1932, 407 s.

Pilöqinа G.Q. Zаnətiə pо sеnsоrnоmu v оspitаniö. M., Prоsv еhеniе, 1983,. 94 s.

Plаtоnоv K.K. О sistеmе psiхоlоqii. M.: Mıslğ, 1972, 213

Pоnоmаrеv Ə. Isslеdоv аniə tv оrcеskоqо pоtеnüiаlа cеlо­v еkа// Psiхоlоqicеskiy jurnаl, 1991, №1, 3-12 s.

Prаv ilğnо li v оspitıv аеm mı mаlışа. M: Prоs­v еh­е­niе, 1979,126 s

Prохоrоv А.О. Оsоbеnnоsti psiхicеskiх sоstоəniy li­c­nоsti v оbucеnii // Psiхоlоqicеskiy jurnаl, 1991, №1, s. 47-55.

Psiхоlоqicеskаə diаqnоstikа. Prоblеmə i isslе­dо­v а­niə. Pоd rеd K.M.Qurеv icа. M.: Pеdаqоqikа, 1981, 230 s.

Pulğbеrq А.I. Mоnitоrinq kаcеstv а znаniy v uslоv iəх licnоstnо-оriеntirоv аnnоqо оbrаzоv аniə // Pеdаqоqikа, 2005, №9, s.33-36.

Rеpinа Q.А. Оtnоşеniе mеjdu sv еrstnikаmi. M: Pеdа­qо­qikа, 1977, 292 s.

Rеpinа Q.А. Sоüiаlğnо-psiхоlоqicеskаə хаrаktеris­ti­kа qrupp dеts­kоqо sаdа. M.: Pеdаqоqikа, 1983, 306 s.

Ribо T. Psiхоlоqiə cuv stv ç. M.: V .А.Iоqаnsоnа, 1897, 378 s.

Rоzin V .M. Nаucnıе intеrprеtаüi prеdmеtа psi­хо­lоqii (оt pаrа­diqmı еstеstv еnnоnаucnоy k qumаnitаr­nоy?) //Psiхо­lо­qicеskiy jurnаl, 1991, №2, s.5-16.

Rоşkа Q. Ctо i pоcеmu zаpоminаеt rеbеnо// Dоş­kоlğ­­­nое v оspitаniе, 1986, № 3, 132 s.

Rubinştеyn S.L. Оsnоv ı оbhеy psiхоlоqii. M.: Pеdа qоqikа, 1982, 484 s.

Rubinhtеyn S. L. Bıtiе i sоznаniе, cеlоv еk i mir. S-P.: Pitеr, 2003, 508 s

Rubinskiy L.I., Sоlоğеv а А.Е. Psiхоlоqiə sаmоv оs pi­tа­niə. M.: Prоsv еşеniе, 1982, 141 s.

Rubüоv V .V ., Sеləv inа L.K., Mаlıх S.B. Sistеmа psi­хоlо­qicеskоy pоddеrjki оbrаzоv аniə //Psiхоlоqicеs­kаə nаukа i оbrаzоv аniе, 1999, №2, s.5-33.

Rukоv оdstv о iqrаmi dеtеy v dоşkоlğnıх ucrеjdе­niəх. Pоd rеd.V аsilğеv оy M.D. M.: Prоsv еhеniе, 1986, 120 s.

Sаnnikоv а О. P. Sооtnоşеniе ustоyciv ı indiv idu­аlğ­nо-mis­ticеskiх оsоbеnnоstеy gmоüiо­nаlğ­­nоsti оbhitеlğ­nоs­ti// V оp­­rо­sı psiхоlоqii, 1982, №2, 109-1 15 s.

Sеnsоrnое v оspitаniе v dеtskоm sаdu. Pоd rеd. N.N. Pоd­də­kоv оy, M: Prоsv еhеniе, 1981, 192 s.

Siv оlаpоv А.V . Mоdеrnizаüiə v оspitаtеlğnıх kоnü­еpüiy: zаkо­nо­mеr­nоsti i prоtiv оrеciə//Pеdаqоqikа, 2005, №9, s. 57-65.

Sikоrskiy I.А. Nаcаtki psiхоlоqii. Kiеv : Kulğ­jеn­kо, 1909, 136 s.

Simоnоv P.V . Pоtrеbnоstnо – infоrmаüiоnnаə tеоriə gmо­üii// V оprоsı psiхоlоqii, 1982, №6, s. 44-57

Smirnоv А.D. Pricinnıе аspеktı mеtоdоlоqii v zаi­mо­dеystv iə // Аv tоrеfеrаt dissеr. nа sоisk. ucеnоy stе­­pеni kоnd. psiхоl. nаuk. M.: 2005, 37 s.

Sоkоlоv N. Nоv ıе tеndеnüii v rаzv itii psiхоlоqii, // V оp­rо­sı psiхоlоqii, 2004, №5, 87-89 s.

Sоldаtоv а Q.U. О mеtоdicеskiх prоblеmах gtnо­psi­хо­lо­qicеckоqо isslеdоv аniə //Psiхоlоqicеskiy jurnаl, 1992, № 4, Tоm 13, s. 33-43.

Sоlsо R. Kоqnitiv nаə psiхоlоqiə. S-P.: Pitеr, 2002, 590 s.

Subbоtskiy Е.V . Rеbеnоk оtkrıv аеt mir. M.: Prоs­v еhе niе, 1991, 235 s.

Subbоtski Е.V . Pеrеstrоykа psiхоlqii: prоblеmı, puti rе­şеniə// V оprоsı psiхоlоqii, 1988, №3, s.5-20.

Suхоmlinskiy V .А. Kаk v оspitıv аtğ nаstоəhеqо cе­lо­v еkа. M.: Pеdаqоqikа, 1989, 286 s.

Suхаrеv А.V . Gtnоfunküiоnаlğnıy pоdхоd k prоblеmе psi­хicеs­kо­qо rаzv itiə cеlоv еkа // V оprоsı psiхоlоqii, 2002, № 2, s. 40-57.

Suхаrеv А.V ., Timохin V .V ., Şаpоrеv а А.А. Gtnо­funk­üi­о­nаlğ­nıy pоdхоd v dеtskоy оnkоlоqii //V оprоsı psiхоlоqii, 2004, №3, s. 37-50.

Tаtаrеnkо А.N., Lеbеdеv а N.M., Kоzlоv а M.А. Rоl mо­dе­r­ni­zаüii оb­rаzа jizni v trаnsfоrmаüii gtnicеskоy idеn­tic­nоsti // V оprоsı psiхоlоqii, 2006, № 2, s.156-167.

Tеplоv B.M. Nеbıüılin V .D. Izucеniе оsnоv nıх sv оystv nеrv ­nоy sistеmı i iх znаcеniе dlə psiхоlоqii indiv i­du­аlğ­nıх rаz­li­ciy// Хrеstоmаtiə pо psiхоlоqii. Pоd rеd. А.V . Pеt­rоv ­s­kо­qо, M.: Prоsv еhеniе, 1977, s.320-326.

Titcеnеr G.B. Ucеbnik psiхоlоqii. M.: Mir, 1915, 263

Tiхоplаv V .Ö. V еlikiy pеrехоd. S-P: V еsğ, 2003, 256 s.

Tоrndаyk G. Prоüеss ucеniə u cеlоv еkа. M:, Ucpеdqiz, 1935, 74 s.

Cuprikоv а N.I. Psiхikа i prеdmеt psiхоlоqii v sv е­tе dоstijеniy sоv rеmеnnоy nеyrоnаuki //V оprоsı psi­хоlоqii., 2004, №2, s.104-119.

Fеliksğ T. V nuşеniе m еqо rоlğ v v оspitаniə. M.: izd. K.­I.­Tiхоmirоv а, 1911, 140 s.

Fеlğdştеyn D.I. Psiхоlоqicеskiе zаkоnоmеrnоsti sоüi­аlğnоqо rаzv itiə licnоsti v оntоqеnеzе // V оprоsı psiхо­lо­qii, 1985, № 6, s. 26-38.

Filоnоv Q.N. Sv оbоdа licnоsti i v оspitаniе // Pе­dа­qоqikа, 2005, № 9, s.25-33.

Frеyd Z. Psiхоаnаliz. Sаnkt-Pеtеrburq: 2001, 420 s.

Frеyd А. Lеküii pо dеtskоmu psiхоаnаlizu. M.: Аp­rеlğ -prеss, 2002, 304 s.

Frеyd А. Dеtskiy psiхоаnаliz. M-S-P, 2003, 476 s.

Frеdеrik B. Оsnоv nıе prinüipı Nаuki Rаzumа. Kişi­nеv : 1998

Frеss P., Piаjе J. Gkspеrimеntаlğnаə psi­хо­lо­qiə. M.: Prоqrеss, 1966, 426s.

Frеss P., Piаjе J. Gkspеrimеntаlğnаə psi­хо­lо­qiə. M:: Prоqrеss, 1979, 327s.

Хаnin N.L. Krоss-kulğturnıе pеrspеktiv ı diаq­nоs­­­ti­ki indi­v i­­duаlğnıх rаzliciy //V оprоsı psiхо­lо­qii, 1989, № 4, 118-125 s.

Хоn R.L. Pеdаqоqicеskаə psiхоlоqiə. Еkаtеrinburq: 2002, 734 s.

Хоlğpоv S. Tоnnеlğ v pоdsоznаniе, ili urоki silı. M.: Rеs­pеks, 2003, 190s.

Хоll. S. Sоbrаniе stаtеy pо pеdоlоqii i pеdа­qо­qiki. Mаs­kоv ­skое kniqоizdа­tеlğ­stv о, 1912, 444s.

Хоll S. Kеlv in, Litdsеy Q. Tеоrii licnоsti. M.: Аp­rеlğ-Prеss. 2000, 589 s.

Хəörönеn Ö.P. Kаk bıstrо cеlоv еk mоjеtğ izmе­nitğ­sə: nеkо­tо­rıе аspеktı, sv əzаnnıе s v rеmеni, tv оr­cеst­v оm i v lа­stğö // Psiхо­lо­qicеskiy jurnаl, 1991, № 4, s. 41-50.

Cirkоv а T. Ucеt indiv iduаlğnо-tipоlоqicеskiх оsо­bеn­nоstеy dеtеy// Dоşkоlğnое v оspitаniе. 1986, № 5, s.134.

Üv еtkоv G. Tаynıе pripüinı cеlоv еcеskоy psi­хi­ki. S.-P.: Pi­­tеr, 2002, 320c.

Üukеrmаn Q.А. Sistеmа Glğkоninа-Dаv ıdоv а kаk rе­surs pо­v ışе­niə kоmpоtеntnоsti rоssiyskiх şkоlğnikоv //V оp­rо­sı psiхо­lо­qii, 2005, №4, s.84-96.

Uоtsоn Dj.B. Psiхоlоqiə kаk nаukа о pоv еdеnii. M.:-L.: QI, 1926, 381 s.

Uоtsоn B. Dj. Psiхоlоqicеskiy uхоd zа rеbеnkоm. Dоş­kоlğ­nаə psiхоlоqiə // Хrеstоmаtiə. M: Аkаdеmiə, 2000, s.342-350.

Ucitеlö о psiхоlоqii mlаdşеqо şkоlğnikа. M: Prоs­v еhеniе, 1977, 224 s.

Şеndrik I.Q. Sаmоrеаlizаüii licnоsti v kоntеkstе prо­еkti­rо­v а­niə оbrаzоv аniə // Pеdаqоqikа, 2004, № 4, s.36-43.

Şiənоv Е.N., Rоmаеv а N.B. Pоlipаrаdiqmаlğnоstğ kаk mеtо­dоlо­qi­cеskiy prinüip sоv rеmеnnоy pеdаqоqiki // Pеdа­qо­qi­kа, 2005, № 9, s.18-25.

Ştеrn V . Psiхоlоqiə rаnnеqо dеtstv е şеstilеtnеqо v оz­rаstа. Dоşkоlğnаə psiхоlоqiə// Хrеstоmаtiə. Pоd rеd. Q.А. Uruntаеv а. M.: Аkаdеmiə, 2000, s. 314-323

Ştеrnç V ., Ştеrn Е. V оspоminаniе, pоkаzаniе i lоjğ v ç rаnnеm dеtstv е. S-P.: Izd. О.Bоqdаnоv оy, 1911, 171 s.

Şurkоv а N.Е. Nаucitğ bıtğ cеlоv еkоm. M: Znаniе, 1979, 95s.

Gbbinхаuz G.N. Оsnоv ı psiхоlоqii. M.: 1906, 391s.

Glğkоnin D.B. Izbrаnnıе psiхоlоqicеskiе trudı. M.: Pеdаqоqikа, 1989, 554 s.

Gmоüiоnаlğnое rаzv itiе dоşkоlğnikа. Pоd rеd. А.D. Kо­şе­lоv оy. M: Prоsv еhеniе, 1985, 174 s.

Gnеrqоinfоrmаüiоnnıy оbmеn i zdоrоv ğе cеlоv еkа. M.: LIGT, 1998, 70s.

Grnеst X. Nаukа rаzumа, Tаmbоv : Titul, 1996, s.

Ösupоv Q.А. Gnеrqоinfоrmаüiоnnаə mеdi­üi­nа. M.: Mоs­kоv ­skiе nоv оsti, 2000, 334 s.Kataloq: 2015
2015 -> Dərs vəsaiti, Bakı, Çaşoğlu -2003 A. M. Qafarov Standartlaşdırmanın əsasları
2015 -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
2015 -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> Mühazirə Mövzu: Sertifikasiyanın mahiyyəti və məzmunu. Plan əsas terminlər və anlayışlar
2015 -> Mühazirəçi: T. E. N., Prof. İ. M.Əliyev FƏNN: avtomatikanin əsaslari mühazirə 15
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı
2015 -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> Mühazirəçi: T. E. N., Prof. İ. M.Əliyev FƏNN: avtomatikanin əsaslari mühazirə 22 MÖvzu: telemexanik sistemləR

Yüklə 3,63 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə