B – qarışıq variantYüklə 1,05 Mb.
səhifə10/14
tarix25.02.2020
ölçüsü1,05 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

T1- 6

T2- 6

T3- 4

T4- 4


1. Kar uşaqda nitqin formalaşmasının hansı mərhələləri var?

A )Jest- mimiki nitq;.daktil nitqi;.şifahi və yazılı nitqə yiyələnmə mərhələsi

B)Dodaqdan oxu,jest – mimiki nitq,şifahi nitq mərhələsi.

C) Jest- mimiki nitq,sözlü nitqə yiyələnmə mərhələsi.

D)1.Passiv lüğətin formalaşması mərhələsi;2.Aktiv lüğətin inkişaf mərhələsi.

E)Tələffüzün formalaşması,sözün lüğət ehtiyatının zənginləşməsi və fikrin qrammatik cəhətdən qurulması mərhələsi.2.Kar uşaqlarda nitqin hansı forması daha yaxşı inkişaf edir?

A)Jest – mimiki nitq

B) Jest – mimiki,daktil nitqi

C)Şifahi nitq

D)Yazılı və şifahi nitq

E)Yazılı və daktil nitqi3. Eşitmə qüsurlu uşaqlarda hansı nitq qüsurları müşahidə olunur?

A)Səs,tələffüz,lüğət və qramatikanın inkişafdan qalması.

B)Dislaliya,oxu və yazı qüsurları

C)Səs tələffüz qüsurları

D)Nitqin prosodik tərəfinin inkişafdan qalması.

E)Niqin tam inkişafsızlığı.4.Daktilologiya nədən bəhs edir?

A)Nitqin xarakterinə görə sözlü nitqə yaxın olan kar uşaqların istifadə etdikləri xüsusi

formasından

B)Jest və mimikadan.

C) Barmaq əlifbasıdır.

D) Hərflərin qrafik işarələrinin barmaqla ifadəsindən

E) Hərflərin əllə ifadəsindən.

5. Jest -mimiki nitq necə formalaşır?

A)Görmə və hərəkət duyğularının əsasında

B)Taktil -vibrasiya və hərəkət duyğularının əsasında

C)Görmə,taktil -vibrasiya və hərəkət qavrayışları əsasında

D)Daktil əsasında

E)Daktil və yazılı nitq əsasında6. Kar uşaqların sözlü nitqin qavraması necə olur?

A )Görmə analizatoruna əsaslanan dodaqdan oxu vasitəsi ilə

BGörmə obrazlarına əsaslanır .

C) Eşitmə duyğularına əsaslanır .

D) Fonematik eşitməyə əsaslanır .

E) Görmə,taktil –vibrasiya hərəkət və fonematik eşitməyə əsaslanır .7. Kar uşaqlarda lüğətin formalaşdırılması və zənginləşdirilməsi asılıdır:

1- Erkən dövrdə söz surətlərinin əşya və hadisələrlə əlaqələndirilməsindən

2- Həyat və fəaliyyətinin təşkilindən

3- Həyat və təlim fəaliyyətindən

4- Eşitmə qalığının inkişafından

5- Sözlü nitqə yiyələnmə mərhələsindən

6- Erkən dövrdə əşya və hadisələrin söz surətlərinin mənalandırılmasından

A) 1,6


B) 2,4

C) 3,5


D) 1,5

E) 1,3


8. Nitqin növlərinə uyğun olanları seçin:

1-Dialoji nitq; 2- Monoloji nitq; 3-Daxili nitq; 4- Yazılı nitq; 5- Şifahi nitq

a-nitq ünsiyyətinin ən qədim növü olub, iki və ya bir neçə şəxsin bilavasitə ünsiyyəti prosesidir.

b- insanın öz - özünə fikirləşməsi.

c- bir adamın öz fikir və mülahizələrini ardıcıl şərh etməsi

d-fikirlərin yazılı mətndə ifadəsi

e-başqaları ilə ünsiyyətə doğru yönəldilən nitqdir

A) 1-a; 2-c; 3-b; 4-d; 5-e

B) 1-c; 2-d; 3-a; 4-e; 5-b

C) 1-d; 2-a; 3-d; 4-c; 5-d

D) 1-e; 2-b; 3- e; 4- b; 5-a

E) 1- b; 2- e; 3-c; 4-a; 5-c9. Nitqin xüsusiyyətləri hansılardır?

1 - məzmunluluğu

2 - anlaşıqlılığı

3 - keyfiyyətliliyi

4 - təsirliliyi

5 - ifadəliliyi

6 - ötürücülüyü

7 - genişliyi

A) 1, 2, 4, 5

B) 1, 2, 3, 4

C) 3, 5, 6, 7

D) 2, 3, 5, 6

E) 1, 3, 5, 710. Hansı analizatorlar arasında nitq fəaliyyətinin gələcək normal inkişafını təmin edən şərti reflektor əlaqə təyin edilir?

1 - hiss

2 - hərəki

3 - duyğu

4 - eşitmə

5 - görmə

A) 2, 4, 5

B) 2, 5

C) 3, 5

D) 1, 4, 5

E) 1, 2, 311. Nitq orqanlarının hərəkətini təmin edən mərkəzi hissə harada yerləşir?

1 - bir yarımkürənin qabıq hissəsində

2 - iki yarımkürədə

3 - sol yarımkürədə

4 - gicgah payında

5 - qabıq hissəsində

6 - ön mərkəzi qırışda

7 - aşağı mərkəz qırışda

8 - bir yarımkürənin əmgək payında

A) 2, 5, 7

B) 1, 3,7

C) 4,6, 8

D) 3, 4, 5,

E) 3, 5, 612. Ünsiyyətin ekspressiv - mimiki vasitələri hansilardir?

1. Təbəssüm; 2. tərs baxiş; 3. başqa adamlara yaxinlaşma və uzaqlaşma 4. mimika; 5. kinayə, 6. əl və bədənin hərəkətləri; 7. lokomotor və əşyavi hərəkətlər; 8. vokal mimika, 9. poza; 10. etiraz

A) 1, 2, 4, 6, 8

B) 3, 6, 7, 9,10

C) 1, 3, 4, 8, 9

D) 3, 4, 7, 8, 10

E) 2, 5, 6, 7, 10

13. Nitq pozğunluqlarının öyrənilməsi və korreksiyası zamanı istifadə edilmiş didaktik prinsiplərin ardıcıllığını müəyyənləşdirin:

1 - Aparılan işlərin tərbiyəedici xarakterliliyi

2 - Uşaqların şüursuzluğu

3 - Kollektiv iş şəraitində fərdi yanaşma

4 - Uşaqların şüursuzluğu və fəallığı

5 - Uşaqların fəaliyyətsizliyi

6 - Kollektiv iş şəraitində kollektiv yanaşma

7 - Təlimdə əyanilik

8 - Təlim prosesində müəllimin həlledici rolu

A) 1, 4, 3, 7, 8

B) 2, 3, 4, 5, 7

C) 3, 4, 5, 6, 7

D) 4, 5, 6, 7, 8

E) 1, 5, 4, 3, 814. Şəxsiyyətin sosializasiya prosesində keçdiyi dövrləri artan ardıcıllıqla göstər:

1 - əmək dövrü

2 - əmək və fəaliyyətdən əvvəlki dövr

3 - əməkdən sonrakı dövr

A) 2, 1, 3

B) 1, 2, 3

C) 3, 2, 1

D) 1, 3, 2

E) 2, 3, 115. İnsanın əsas nitq orqanlarının yerləşmə sxemini ağızdan başlayan ardıcıllıqla ver

1 - damaq pərdəsi

2 - dodaq

3 - udlaq borusu

4 - dişlər

5 - qırtlaqüstü

6 - dil

7 - qırtlaq

A) 2, 4, 6, 1, 3, 5, 7

B) 2, 6, 4, 7, 5, 1, 3

C) 1, 3, 5, 7, 6, 4, 2

D) 2, 4, 6, 7, 5, 3, 1

E) 2, 3, 4, 5, 1, 7, 616. L. S. Vıqotskinin “Uşaqlarda dairəvi inkişaf dövrləri” adlanan mərhələləri ardıcıl göstər:

1 - ilkin yaşlara keçid

2 - məktəb yaşına keçid

3 - cinsi yetkinliyə keçid

4 - uşaqlıq dövrünə keçid

5 - məktəbəqədər yaşa keçid

A) 4, 1, 5, 2, 3

B) 1, 5, 4, 2, 3

C) 5, 1, 4, 3, 2

D) 1, 2, 5, 3, 4

E) 5, 4, 1, 3, 217. A. A. Leontyevə görə ünsiyyətin növlərinin tərifini uyğunluq üzrə tap:

1 - ritual

2 - sosial - meylli

3 - manipulyativ

4 - predmet - meylli

5 - şəxsi - meylli

a - insan qrupunun psixoloji xarakteristikasının dəyişdirilməsinə istiqamətlənir

b - dini ayinlərə əsaslanır

c - insanın birgə fəaliyyətinin tənziminə istiqamətlənir

d - hər bir şəxsiyyətin ayrılıqda dəyişilməsinə yönəlmişdir

e - insanların idarə olunmasına əsaslanır

A) 2a, 4c, 5d

B) 1a, 2c, 4d

C) 2b, 3a, 5e

D) 2d, 3c, 4a

E) 3a, 4b, 5c18. Ünsiyyətin funksiyalarının tərifləri arasında uyğunluğu tap:

1 - təmas

2 - informasiya

3 - təhrikedici

4 - anlama

5 - təsir göstərmək

a - fəallığa yönəltmək

b - fikir mübadiləsi

c - qarşılıqlı əlaqəni gözləmək

d - tərəf müqabilinin təsəvvürlərini, fəallığını və s. - ni dəyişdirmək

e - tərəf müqabilinin bir - birini anlaması

A) 1c, 2b, 3a, 4e, 5d

B) 1a, 2c, 3b, 4d, 5e

C) 1e, 2a, 3c, 4d, 5b

D) 1b, 2e, 3d, 4a, 5c

E) 1d, 2a, 3e, 4b, 5c19. Uyğunluğu tap :

I - dilin əsas funksiyaları

II - nitqin funksiyaları

1 - ictimai - tarixi

2 - siqnifikativ

3 - kommunikativ

4 - semantik (məna)

5 - intellektul fəaliyyəti silahı

6 - ümumiləşdirmə

A) I - 1, 3, 5; II - 2, 3, 4, 6

B) I - 1, 2, 3; II - 4, 5, 6

C) I - 2, 3, 5; II - 1, 2, 4, 6

D) I - 4, 5, 6; II - 1, 2, 3, 4

E) I - 2, 3, 4, 5; II - 1, 3, 5, 620. Yazılı nitq formasının tiplərini mənalarına görə uyğunlaşdır:

I - xülasə

II - bildirmək

III - baxış

IV - müddəa

V - qeyd

1 - tezis

2 - konspekt

3 - referat

4 - annotasiya

5 - resenziya

A) I - 2, II - 3, III - 5, IV - 1, V - 4

B) I - 1, II - 2, III - 4, IV - 5, V - 3

C) I - 5, II - 1, III - 3, IV - 4, V - 2

D) I - 4, II - 5, III - 2, IV - 3, V - 1

E) I - 3, II - 4, III - 1, IV - 2, V - 5##num=11 // level= 1// sumtest=94 // name= Kar uşaqlarda təfəkkürün inkişaf xüsusiy-yətləri //


Yüklə 1,05 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə