B – qarışıq variantYüklə 1,05 Mb.
səhifə11/14
tarix25.02.2020
ölçüsü1,05 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

T1- 5

T2- 5

T3- 4

T4- 6


1. Kar uşaqda təfəkkür inkişafının ümumi xarakteristikası necədir?

A)Sözlü nitqin inkişafsızlığı və ona yiyələnmənin ləngliyi təfəkkürü n inkişafını ləngidir.

B)Kar uşaqda təhlil ,tərkib və ümumiləşmə prosesləri ləng formalaşır.

C) Kar uşaqda idrak prosesləri inkişaf etmir.

D) Kar uşaqda sözlü məntiqi təfəkkür ləng formalaşır .

E)Kar uşaqda əyani əməli və əyani- obrazlı təfəkkür inkişaf etmiş olur.2.Kar uşaqda tərkib proseslərinin eşidənlərdən fərqi nədədir?

A ) Kar uşaqda fikri,mücərrəd tərkib inkişaf etməmiş olur.

B.)Tərkibl proseslərinə görə eşidənlərdən fərqlənmir.

C.)Kar uşaqlarda fikri və məntiqi tərkib üstünlük təşkil edir.

D.)Kar uşaqda görmə qavraması əsasında əməli tərkib üstünlük təşkil edir.

E)Kar uşaqda əməli tərkib inkişaf etmiş olur.3.Eşitmə qüsurlu uşaqlarda təfəkkür və psixi proseslərin inkişafı nə ilə bağlı olur?

A)Təfəkkür və psixi proseslərin inkişaf ləngliyi nitqin inkişafsızlığı ilə bağlı olur.

B)Uşaqlarda nitq,təfəkkür,emosional –iradi sahə çatışmamazlığı özünü göstərir.

C)Eşitmə qüsurlu uşaqlarda eşitmə duyğularının pozulması və ya olmaması görmə,takltil - vibrasiya və hərəkət duyğu və qavrayışlarının inkişafını daha da sürətləndirir.

D) Uşaqlarda nitq, və idrak fəaliyyətinin inkişafı pozulmuş olur.

E) Uşaqlarda nitq, idrak fəaliyyəti və şəxsiyyətin inkişafı pozulmuş olur.4. “Süjetli əlavələr” metodundan istifadə etməklə kar uşaqlarda nəyi öyrənirlər?

A)Uşağın situasiya üzərində düşünmək bacarığını

B)Hadisələrin ardıcıllığını müəyyən etmək bacarığını

C)Situasiyadan asılı olaraq hadisələri əlaqələndirmək bacarığını

D)Situasiyaları təhlil edib nəticə çıxarmaq bacarığını

E)Oliqofren uşağın intellektual inkişafını5.Kar uşaqlarda əyani – obrazlı təfəkkürün inkişafı necə olur?

A)Sözlü məfhumların olmaması səbəbindən ləng inkişaf edir.

B)Əlləri ilə toxunmaqla əyani –obrazlı təfəkkür çox tez inkişaf edir.

C)Təfəkkürlə əməli hərəkətlər arasında əlaqə və nitqin inkişafı əyani –obrazlı təfəkkürü inkişaf etdirir.

D)Karlarda əyani -əməli təfəkkür inkişaf etmir.

E)Əyani –hissi təcrübə əsasında əyani –obrazlı təfəkkür yaranır6.Eşitmə qüsurlu uşaqların psixi inkişafında böyük yarımkürələr qabığının hansı sahəsi daha böyük rol oynayır?

1-Alın payı

2- ənsə payı

3- gicgah payı

4-Əmgəg payı

5-Bütün sahələri

A)1,2

B)1,3


C)2,4

D)3,4


E)2,3

7. Təfəkkürün formasına görə ənənəvi növlərini ayırd et:

1)Əyani - əməli, əyani – obrazlı və............ təfəkkür ;

2)Əyani - obrazlı və ........... təfəkkür ;

3) Məntiqi təfəkkür və .......... təfəkkür ;

4) Dialektik təfəkkür və .................təfəkkür;

a) texniki təfəkkür; b) riyazi; c)sözlü - məntiqi (mücərrəd); d) bədii təfəkkür; e) əyani – obrazlı;

A) 1- d, c
B) 4- b, e
C) 1- e, c
D) 3-a, d
E) 2- a, c

8. Təfəkkürün növlərini ayırd edin:

1 - sintetik

2 - əyəni-əməli

3 - sensor

4 - əyani-obrazlı

5 - xüsusi

6 - texniki

7 - praktik

A) 2, 4, 6, 7

B) 1, 2, 3, 4

C) 3, 4, 5, 6

D) 1, 3, 5, 7

E) 2, 3, 4, 5

9. İntellekt pozulmalarına aiddir

1 - paramneziya

2 - oliqofreniya

3 - metomorfopsiya

4 - demensiya

5 - hiperbuliya

6 - psevdodemensiya

A) 2, 4, 6

B) 1, 2, 3

C) 1, 3, 5

D) 2, 3, 4

E) 4, 5, 610. Təfəkkürün əsas proseslərini ayırd edin:

1 - tərkib

2 - əqli nəticə

3 - təhlil

4 - ümumiləşdirmə

5 - məfhum

6 - müqayisə

A) 1, 3, 4, 6

B) 2, 3, 4, 5

C) 1, 2, 5, 6

D) 2, 3, 4, 5

E) 1, 2, 4, 511. Loqopediyanın vəzifələrinin ardıcıllığını müəyyən edin:

1 - nitqin inkişaf pozğunluqları olan uşaqların xüsusi təlim - tərbiyə qanunauyğunluqlarının öyrənilməsi

2 - nitq qüsurlarının diaqnostikası, aradan qaldırılması, metod və vasitələrin öyrənilməsi

3 - eşitmə analizatorlarının müayinəsi və qüsurların aradan qaldırılması

4 - əqli cəhətdən geri qalan uşaqların tədqiqi

5 - əhaliyə lazımi loqopedik köməyin təşkil edilməsi

A) 1, 2, 5

B) 1, 3, 4

C) 2, 4, 5

D) 3, 4, 5

E) 1, 2, 412.Kar uşaqlarda fəaliyyətin əsas növlərini müəyyən et və ardıcıllığı tap:

1-iş


2-istək

3-oyun


4-motiv

5-təlim


6-ünsiyyət

7-maraq


8-tapşırıq

9-əmək


10-arzu

A) 3 5 9


B) 2 3 4

C) 4 5 6


D) 6 7 8

E) 8 9 1013.Təfəkkür və nitqin ontogenezdəki inkişaf mərhələlərini əks ardıcıllıqla ver

1 - “sadəlövh psixologiya” mərhələsi

2 - “yetişdirmə” mərhələsi

3 - xarici əməliyyat mərhələsi

4 - primitiv natural mərhələsi

A) 4, 1, 3, 2

B) 1, 2, 3, 4

C) 4, 1, 2, 3

D) 2, 4, 3, 1

E) 3, 1, 4, 214. Eşitmə qüsurlu uşağın xarakterində iradi keyfiyyətlərin əmələ gəlmə mərhələlərinə görə ardıcıllıqla yerləşdir

1 - qətiyyətlilik

2 - məsuliyyətlilik

3 - iradi səy

A) 3, 1, 2

B) 1, 2, 3

C) 1, 3, 2

D) 2, 1, 3

E) 2, 3, 115. Aşağıdakı təfəkkür növlərini onların izahı ilə uyğunlaşdır

I - Bədii təfəkkür

II - Praktik təfəkkür

III - Sözlü - məntiqi təfəkkür

IV - Nəzəri təfəkkür

1 - Cisim və hadisələrin xassələrinə, qanunauyğunluqların kəşfinə yönələn təfəkkür

2 - Anlayışların, məntiqi quruluşların istifadə olunması ilə əlaqədar olan təfəkkür

3 - Varlığı obrazlı sürətdə əks etdirməklə əlaqədar olan təfəkkür növüdür

4 - Əməli məsələlərin həlli ilə əlaqədar olan təfəkkür növüdür

A) I - 3, II - 4, III - 2, IV - 1

B) I - 1, II - 2, III - 4, IV - 3

C) I - 2, II - 3, III - 1, IV - 4

D) I - 4, II - 1, III - 3, IV - 2

E) I - 2, II - 4, III - 1, IV - 316. Uyğunluğu göstərin:

l - l blok

ll - ll blok

lll - lll blok

1 - tonusun requlyasiyası

2 - beyin çevikliyi

3 - nəzarəti

4 - təhlili

5 - tənzimlənməsi

6 - psixi funksiyaların proqramlaşdırılması

7 - ətraf mühitdən daxil olan informasiyanın qəbulu

8 - mühafizəsi

A) l - 1, 2; ll - 3, 5, 6; lll - 4, 7, 8

B) l - 3, 4; ll - 5, 7, 8; lll - 1, 2, 6

C) l - 5, 6; ll - 1, 3, 5; lll - 4, 7

D) l - 1, 4, 5; ll - 2, 7; lll - 3, 6, 8

E) l - 2, 4; ll - 1, 5, 7; lll - 3, 6, 817. Tədqiqatçılarla təqdim olan təsnifatları uyğunlaşdırın:

l - O. N. Usanova

ll - V. A. Lapşin, B. P. Puzanov

lll - V. P. Kaşenko

lV - Bir sıra tədqiqatçılar

1 - üzvü pozulmalarla əlaqəli inkişaf qüsurlu uşaqlar

2 - sensor pozulmaları olan uşaqlar

3 - insanlara qarşı şiddətli simpatiya və antipatiya

4 - psixopatik davranış formalı uşaqlar

5 - disharmonik inkişafı olan uşaqlar

A) l - 1; ll - 2, 5; lll - 3; lV - 4

B) l - 3; ll - 5; lll - 2, 4; lV - 1

C) l - 4; ll - 1, 2; lll - 3; lV - 5

D) l - 5; ll - 3; lll - 1, 2; lV - 4

E) l - 2; ll - 4, 5; lll - 1; lV - 418. Eşitmə qüsurlu uşaqlarda təfəkkürün xarakterinə görə növlərinin uyğunluğunu tap:

1 - Əyani - əməli;

2 - Nəzəri;

3 - Diskursiv;

4 - Reproduktiv;

a) intuitiv; b) əyani – obrazlı; c) mücərrəd – məntiqi; d) produktiv; e) praktik;

A) 1- b

B) 3-a

C) 4-d

D) 2-e

E) 1-c

19. Aşağıdakı təfəkkür növlərini onların izahı ilə uyğunlaşdır

I - Bədii təfəkkür

II - Praktik təfəkkür

III - Sözlü- məntiqi təfəkkür

IV - Nəzəri təfəkkür
1 - Cisim və hadisələrin xassələrinə, qanunauyğunluqların kəşfinə yönələn təfəkkür

2 - Anlayışların, məntiqi quruluşların istifadə olunması ilə əlaqədar olan təfəkkür

3 - Varlığı obrazlı sürətdə əks etdirməklə əlaqədar olan təfəkkür növüdür

4 - Əməli məsələlərin həlli ilə əlaqədar olan təfəkkür növüdür

A) I-3, II-4, III-2, IV-1

B) I-1, II-2, III-4, IV-3

C) I-2, II-3, III-1, IV-4

D) I-4, II-1, III-3, IV-2

E) I-2, II-4, III-1, IV-3

20. Təfəkkürün formalarını düzgün uyğunlaşdır:

I - məfhum

II - hökm

III - əqli nəticə

1 - induksiya

2 - fərdi

3 - sadə

4 - ümumi,

5 - mürəkkəb

6 - konkret

7 - modal

8 - deduksiya

9 - mücərrəd

10 - analogiya

11 - qəti

A) I - 2, 4, 6, 9; II - 3, 5, 7, 11; III - 1, 8, 10

B) I - 1, 4, 7, 10; II - 2, 5, 6, 8; III - 3, 9, 11

C) I - 3, 5, 8, 11; II - 1, 4, 7, 10; III - 2, 6, 9

D) I - 1, 2, 3, 4; II - 5, 6, 7, 8; III - 9, 10, 11

E) I - 2, 6, 8, 10; II - 1, 5, 7, 11; III - 3, 4, 9##num=12 // level= 1// sumtest=94 // name= Kar uşaqlarda hisslər//

T1- 9


Yüklə 1,05 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə