B – qarışıq variantYüklə 1,05 Mb.
səhifə14/14
tarix25.02.2020
ölçüsü1,05 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

T1- 8

T2- 4

T3- 4

T4- 4


1.Eşitmə qüsurları necə fərqləndirilir?

A)Mərkəzi və pereferik

B) Mərkəzi ,ötürücü və pereferik

C)Anadangəlmə və qazanılma

D)Əsas və əsas olmayan

E)Əsas və törəmə2.Eşitmə qüsurlu uşağın psixi inkişafında biogenetik amillər dedikdə nə başa düşülür?

A)Bioloji –irsi amillər

B)İrsi –genetik amillər

C)Bioloji və sosial amillər

D)Təbiət tərəfindən proqramlaşdırılma

E)İnsan təbiəti3 Kar uşağın təlimə hazırlığı dedikdə nə başa düşülür?

A) Kar uşağın təlimə hazırlığı ailə şəraitində həyata keçirilir.

B) Sözlü nitqə tam yiyələnməsi

C) Sözlü nitqdən istifadə bacarığının olması

D) Kar uşağın təlimə hazırlığı məktəbəqədər uşaq bağçalarında başlanır.

E) Kollektiv təşkil edilmiş məşğələlər şəraitində müxtəlif bilik və bacarıqları mənimsəməyə uşağın psixoloji cəhətdən hazırlığı4 . Eşitmə qüsurlu uşaqda nitq qüsurunun strukturunda nələrin olması müşahidə edilir?

A)Tələffüz,lüğət və qramatik cəhətdən cümlənin qurulmaması çatışmazlığı

B)Mürəkkəbliyin

C)Bəsitliyin

D)Əsas qüsurun

E)Yanaşı qüsurların5.Anadangəlmə eşitmə qüsurlarını yaradan səbəblər hansılardır?

A)Bətndaxili inkişafa təsir göstərən mənfi amillər:viruslu , somatik , qan xəstəlikləri,düzgün qidalanmaması,rezus amilin təsiri, fiziki və mənəvi xəsarətlər,irsi xəstəliklər,narkomaniya və alkoqolizm

B) Ananın viruslu və ya somatik xəstəliləri,qan xəstəlikləri

C) Qan xəstəlikləri,narkomaniya və alkoqolizm.

D) İrsi xəstəlilər.

E) Narkomaniya və alkoqolizm.6. Beynin fəaliyyətli vəziyyətdə olması nəyin nəticəsidir?

A) Sensor sistemlərin qarşılıqlı əlaqələrinin.

B) Emosional inkişafın.

C) İntellektual inkişafın.

D) B/B qabığının spesifik strukturlarının çatışmazlığı.

E) İkincili dərəcəli qüsurun7.Kar uşağın təlimində - tərbiyəsinin əsas şərti nədir?

A) Fərdi məşğələlərin təşkil olunması

B)Müəllimin peşəkarlığı

C)Valideynlə məktəbin sıx əlaqəsi

D) Sinifdə şagird sayının az olması.

E)Xüsusi təşkil edilmiş dərs saatlarının olması

8. Beynin fəaliyyətli vəziyyətdə olması nəyin nəticəsidir?

A) Sensor sistemlərin qarşılıqlı əlaqələrinin.

B) Emosional inkişafın.

C) İntellektual inkişafın.

D) Baş beyn qabığının spesifik strukturlarının çatışmazlığı.

E) İkincili dərəcəli qüsur9. Kar uşaqlarda duyğuların hansında adaptasiya zəif gedir?

1 - görmə

2 - eşitmə

3 - ağri

4 - taktil

5 - dadbilmə

A) 4, 5

B) 1, 2C) 3, 4

D) 2, 3


E) 1, 5

10. Hansı psixi hadisələr duyğularda baş verən həssaslıqla əlaqədardır?

1 - antisepsiya

2 - sinesteziya

3 - sensibilizasiya

4 - pesepsiya

5 - adaptasiya

A) 3, 4, 5

B) 1, 2, 3

C) 2, 3, 4

D) 2, 3, 5E) 1, 2, 4

11. Eşitmə pozuntuları uşağın fəaliyyətinə hansı təsirə malik olur?

1 - ümumi inkişafa təsir edir

2 - xarakterin formalaşmasına

3 - nitqin kommunikativ funksiyasına təsir edir

4 - Gəzməyinə

5 - Oynamağına

6 - oturmağına

7 - gülməyinə

8 - təliminə

A) 1, 8, 3, 2

B) 1, 2, 3, 4

C) 4, 5, 6, 7

D) 5, 6, 7, 8

E) 1, 2, 8, 412. Nitqin növlərinə aid olmayanlar?

1- Konkret, mücərrəd; 2- Dialoji, monoloji; 3-Xarici, daxili; 4- Vasitəli, vasitəsiz ; 5-Mənalı, ifadəli; 6- Aydin, təsirli; 7- Şifahi, yazılı

A) 1; 5; 6

B) 2; 3; 4

C) 2; 4; 7

D) 3; 4; 7

E) 2; 3; 4

13. Kar uşaqlarda aparıcı fəaliyyət tiplərini yaş dövrlərin artmasına görə ardıcıllıqla göstər

1 - tədris peşə fəaliyyəti

2 - vasitəsiz emosional ünsiyyət

3 - rollu oyunlar

4 - intim - şəxsi ünsiyyət

5 - əşyavi - manipulyativ fəaliyyət

6 - təlim fəaliyyəti

A) 3, 6, 4, 1, 5, 2

B) 1, 3, 5, 4, 2, 6

C) 6, 2, 5, 1, 3, 4,

D) 2, 5, 3, 6, 4, 1

E) 5, 4, 1, 6, 2, 314. Eşitmə qüsurlu uşaqlarda aparıcı fəaliyyət tiplərini yaş dövrün artmasına doğru ardıcıllıqla yerləşdir

1 - rollu oyunlar

2 - vasitəsiz emosional ünsiyyət

3 - intim - şəxsi ünsiyyət

A) 2, 1, 3

B) 1, 2, 3

C) 1, 3, 2

D) 2, 3, 1

E) 3, 1, 215. Elkonin tərəfindən təqdim olunan yaş dövrləşməsinin ardıcıllığını göstərin:

1 - körpəlik dövrü

2 - anadan doğulduğu zamanın böhranı

3 - erkən uşaqlıq dövrü

4 - bir yaşın böhanı

5 - məktəbəqədər uşaqlıq dövrü

6 - üç yaşın böhranı

7 - yeddi yaşın böhranı

8 - 11 - 12 yaşın böhranı

9 - kiçik yaşlı məktəbli dövrü

10 - böyük yaşlı məktəbli dövrü

11 - yeniyetmə yaş dövrü

A) 2, 1, 4, 3, 6, 5, 7, 9, 8, 11, 10

B) 1, 2, 4, 3, 5, 7, 6, 8, 10, 9, 11

C) 3, 4, 2, 5, 1, 8, 11, 9, 10, 7, 6

D) 3, 2, 5, 1, 4, 7, 6, 9, 11, 10, 8

E) 1, 3, 5, 2, 4, 7, 6, 8, 10, 9, 11

16. Anomal uşaqlarda əmək təlimi, psixi sferanın hansı pozulmalarının aradan qaldırılmasına kömək edir?

1 - Tərbiyə prosesini.

2 - Fəaliyyət çatışmazlıqlarını.

3 - Hərəkət Sferasi.

4 - Emosional - iradi sfera.

5 - Təlim prosesini.

6 - İdrak fəaliyyəti.

A) 3, 4, 6.

B) 5, 2, 1.

C) 4, 6, 2.

D) 2, 3, 5.

E) 2, 5, 6.17. Kar və zəifeşidən uşaqların fiziki tərbiyəsinin kriteriyalarını seçin:

1 - Ümumi motorikanın inkişafı.

2 - Sağlamlığın qorunması.

3 - İntellektin inkişafı.

4 - Xırda motorikanın inkişafı.

5 - Kompensator imkanların istifadəsi.

6 - Şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafı.

A) 2, 5, 6.

B) 1, 3, 6.

C) 4, 5, 1.

D) 6, 2, 4.

E) 3, 5, 118. Anomal uşaqlar üçün nazirliklərin tabeliyi və uyğun olan xüsusi müəssisələri təyin edin.

I - Təhsil nazirliyi.

II - Səhiyyə nazirliyi.

III - Əmək və sosial müdafiəsi nazirliyi.

1 - Xüsusi təhsil məktəbləri.

2 - Əmək - peşə yönümlü xüsusi uşaq evləri.

3 - İnternat məktəbləri.

4 - Tibbi komissiyalar.

5 - Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün uşaq evləri.

6 - Müalicəvi - bərpa mərkəzləri.

7 - Xüsusi təyinatlı əmək müəssisələri.

8 - Əsəb - ruhi dispanserləri.

A) I – 1, 3, 5; II – 4, 8, 6; III – 7, 2.

B) I – 1, 4, 7; II – 3, 8, 2; III – 5, 6, 1.

C) I – 5, 6, 2; II – 7, 1, 4; III – 6, 3, 8.

D) I – 8, 1, 7; II – 3, 4, 2; III – 5, 3, 4.

E) I – 6, 7, 1; II – 8, 3, 2; III – 4, 1, 5.19. Eşitmə pozulması olan uşaqların özünəməxsus inkişafının kriteriyalarını uyğunlaş-dırın :

1 - İkincili qüsurun yaranması.

2 - Eşitmə qalığının istifadəsi.

3 - Eşitmə pozulmasının vaxtı.

4 - Eşitmə funksiyasının zədələnmə səviyyəsi.

5 - Pozulmuş analizatorun fəaliyyəti.

6 - Eşitmənin itirilməsi.

7 - Nitqin inkişaf səviyyəsi.

A) 5, 3, 1

B) 1, 4, 5.

C) 6, 2, 7

D). 4, 7, 3.

E) 4, 6, 2.20. Xüsusi təhsil ehtiyaclarının komponentləri və vasitələri arasında uyğunluğu müəyyən edin.

I – 1 - ci kompanent.

II – 2 - ci kompanent.

III – 3 - ci kompanent.

1 - Sinfin quruluşuna sinifdəki şagirdlərin cəlb olunması.

2 - Materilların, tapşırıqların uşaqların psixo - fizioloji inkişafına və fərdi maraqlarına uyğun etmək.

3 - Psixo - fiziloji xüsusiyyətləri araşdırmaq.

4 - Təlim materialların şagirdlərin yaşına və inkişaflarına uyğun seçmək.

5 - Uşağın inkişafını öyrənmək.

6 - Təlim vasitələrinə, metodlarına və verilən tapşırıqlarına diqqətin yönəldilməsi.

A) I – 5, 2; II – 4, 6; III – 3, 1

B) I – 3, 6; II – 5, 1; III – 2, 4.

C) I – 2, 1; II – 6, 3; III – 5, 4.

D) I – 4, 1; II – 5, 2; III – 3, 6.

E). I – 5, 3; II – 1, 4; III – 6, 2.


##num=15 // level= 1// sumtest=94 // name=// Eşitmə qüsurlu uşaqlara defektoloji xidmətin

təşkili//

T1- 5

T2- 6

T3- 5

T4- 4


1. Xüsusi məktəbəqədər eşitmə qüsurlu uşaqlar üçün müəssisənin əsas vəzifəsi nədir?

A) Maksimal əqli, psixi və fiziki inkişaf imkanlar səviyyəsini təmin etməklə xüsusi məktəbdə təlimə hazırlamaqdır.

B) Uşağı müstəqil həyata və əməyə hazırlamaqdır.

C) Kütləvi məktəbə hazırlıqır.

D) Ətraf aləm haqqında bilik, bacarıq və vərdişlərin yaradılmasıdır.

E) Kollektivdə yaşamaq və işləmək bacarığına yiyələndirməkdir2. Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsili( xüsusi təhsili haqqında) qanun hansı

məsələləri həll edir?

A) İnkişaf qüsurları olan və sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin xüsusi təhsilinin təşkili və idarə olunmasını, xüsusi təhsil müəssisələrində çalışan işçilərin vəzifə və sosial, hüquqi mü-dafiəsinin müəyyənləşdirilməsi

B) Əlil uşaqların təhsilinin təşkili

C) Anomal uşaqların təlim –tərbiyəkorreksiya və sosial reabilitasiya və adaptasiya məsələlərini

D) Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin kütləvi təhsil müəssisələrində təlim –tərbiyə korreksiya və sosial reabilitasiya və adaptasiya məsələlərini

E) Uşaqlıqdan əlil və müharibə veteranlarının, xüsusi təhsil müəssisələrində çalışan işçilərin vəzifə və sosial, hüquqi müdafiəsinin müəyyənləşdirilməsi3.Azərbaycanda əhaliyə defektoloji xidmət hansı orqanlar tərəfindən həyata keçirilir?

A) Dövlət

B) Yerli icra orqanları

C) Ailələr

D) Təhsil,səhiyyə və əhalinin əmək və sosial müdafiəsi nazirliyi nəzdindəki

E)Təhsil və səhiyyə

4. Korreksiyaedici xüsusi məktəbdə biliyin səviyyəsi nəyin əsasında müəyyənləşir?

A) Tərtib olunmuş proqram əsasında.

B) Uşağın inellektual inkişafının əsasında.

C) Fiziki vəziyyətinin əsasında.

D) Əmək vərdişlərinin inkişafı əsasında.

E) Oliqofrenlərin psixofizioloji xüsusiyyətləri əsasında.5. Korreksiyaedici xüsusi təlim prosesinin birinci mərhələsinin məqsədi nədir?

A). Yaddasaxlamanın həcmini yoxlamaq.

B) Anlayışların inkişaf səviyyəsini yoxlamaq.

C) Eşitmə - nitq yaddasaxlamasını yoxlamaq.

D) İlk anlayışdan verilmiş materialı qavramaq və həmin materialı oyrənmək

E) Yaddasaxlamanın tempini yoxlamaq.6. Pedaqoji funksiyaları seçin:

1 - Kommunikativ funksiya.

2 - Kompensator funksiya.

3 - Təlim - idrak funksiyası.

4 - Qavrama funksiyası.

5 - İnkişafedici funksiya.

6 - Eşitmə funksiyası.

7 - Görmə funksiyası.

8 - Korreksion funksiya.

A) 4, 1, 7.

B) 1, 3, 4.

C) 2, 5, 7.

D) 6, 8, 2.

E) 3, 5, 8.7. Xüsusi məktəblərə daxil olanda zəifeşidənlərdə hansı nitq qüsurları aşkar olunur?

1 - Nitq təfəkkürünün inkişafı.

2 - Söz ehtiyyatının məhdudluğu.

3 - Nitqin tam və ya natamam itirilməsi.

4 - Şifahi nitqin məhdudluğu.

5 - Sözlərin düzgün olmayan istifadəsi və qeyri - dəqiq başa düşülməsi.

6 - Nitq motorikasının pozulması.

7 - Tələffüz pozulmaları.

A) 7, 2, 5, 4.

B) 1, 3, 6, 2.

C) 6, 3, 4, 1.

D) 7, 1, 4, 3.

E) 5, 2, 6, 4.8. Zəifeşidənlərin nitq inkişafında olan kənaraçıxmaların nəticəsində yaranan çətinlikləri seçin:

1 - İlkin savad təliminin məniməsnilməsi çətinliyi.

2 - Şifahi nitqin məhdudluğu.

3 - Müəllimin izahının başa düşülməsinin çətinliyi.

4 - Sözlərin düzgün olmayan istifadəsi və qeyri - dəqiq başa düşülməsi.

5 - Müstəqil yazı zamanı buraxılan səhvlər.

6 - Nitq motorikasının pozulması.

A) 1, 5, 2

B) 2, 5, 6.

C) 3, 2, 4.

D). 1, 3, 5.

E) 4, 3, 6.9. Məktəb psixoloji xidmətində hansı məsələlər mühüm yer tutur?

1) psixodidaktika

2) sosial

3) psixoloji

4) pedoqoji

5) psixopedaqogika

A) 1,5

B) 3,4


C) 2,4

D) 1,3


E) 3,5

10. Fiziki və psixi qüsurlar nəticəsində ümumi inkişafın pozulması olan uşaqlar necə

adlanırlar?

1 - fiziki pozulmaları olan uşaqlar

2 - sensor pozulmaları olan uşaqlar

3 - xüsisi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar

4 - nitq pozulmaları olan uşaqlar

5 - sağlamlıq imkanları məhdud olan şəxslər

6 - anomal uşaq

7 - ilkin autism

8 - oliqofren uşaqlar

A) 3, 5, 6

B) 1, 3, 7

C) 2, 4, 6, 8

D) 4, 5, 8

E) 1, 2, 5, 711. Azərbaycan Respublikasında xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün xidmətləri seçin:

1 - Maddi təminat.

2 - Pedaqoji təlim.

3 - Hüquqi müdafiə.

4 - Təlimin icbariliyi.

5 - Tibbi müdafiə.

6 - Şəxsi müdafiə.

7 - Sosial müdafiə.

A) 1, 3, 7.

B) 2, 4, 6.

C) 4, 7, 4.

D) 3, 4, 6.

E) 2, 6, 512. Aşağıda verilmiş xarakter əlamətlərini formalaşma ardıcıllığına görə yerləşdir:

1 - səliqəlilik

2 - təqidlilik

3 - mərdlik

4 - mehribançılıq

5 - kollektivçilik

A) 4, 1, 5, 2, 3

B) 1, 4, 3, 5, 2

C) 2, 3, 1, 4, 5

D) 5, 2, 4, 3, 1

E) 3, 5, 2, 1, 4

13. Məktəbdə defektolojİ xidmətin vəzifələrinə daxildir :

1) əhalinin tələbatlarının öyrənilməsi

2) şagirdlərə fərdi yanaşma

3) bayram tədbirləri təşkil etmək

4) təlim çətinliklərinin aradan qaldırılması

5) məktəblilərin təlimdə geri qalma hallarının diaqnozu

A) 2,4,5

B) 2,3,4


C) 1,4,5

D) 1,3,4


E) 1,2,4
14. Xüsusi uşaq müəssisələrini artdıcıl seçin:

1 - Yardımçı məktəblər.

2 - Kütləvi məktəbəqədər müəssisələr.

3 - İnternat məktəbləri.

4 - Xəstəxanalar.

5 - Ümumtəhsil məktəblər.

6 - Loqopedik kabinet.

A) 1, 3, 6.

B) 5, 2, 4.

C) 6, 2, 5.

D) 1, 6, 2.

E) 4, 2, 5

15. Aşağıdakı elm sahələrini məzmunlarının izahı ilə uyğunlaşdır

I - Surdopsixologiya

II - Təlim psixologiyası

III - Yaş psixologiyası

IV - Tərbiyə psixologiyası

1 - Şəxsiyyətin tərbiyəsi metodikasının psixoloji əsasları, şagird kollektivinin psixologiyası, islah - əmək pedaqoqikasının psixoloji əsaslarının öyrənən elm sahəsidir

2 - Şəxsiyyətin ontoqenezində psixi inkişaf prosesinin dinamikasını, qanunauyğunluqlarını və yaş xüsuusiyyətlərini öyrənən elm sahəsidir

3 - Təlim - tərbiyənin psixoloji qanunauyğunluqlarını öyrənən elm sahəsidir

4 - Didaktikanın, xüsusi metodikaların, proqramlaşdırılmış təlimin, əqli əməliyyətların formalaşmasının psixoloji aspektlərini öyrənən elm sahəsidir

A) I - 2, II - 3, III - 4; IV - 1

B) I - 1, II - 2, III - 3; IV - 4

C) I - 3, II - 4, III - 1; IV - 2

D) I - 3, II - 4, III - 2; IV - 1

E) I - 4, II - 1, III - 2; IV - 316 Xüsusi müəssisələrdə fiziki tərbiyənin əsas vəzifələrini və onlara aid məqsədlərin rasında uyğunluğu müəyyən edin.

I – Sağlamlıq.

II – Maarifləndirmə.

III – Tərbiyəvi.

IV – Korreksion.

1 - Kənaraçıxmaların kompensasiyası və korreksiyası.

2 - Şəxsiyyət keyfiyyətlərinin tərbiyəsi.

3 - Fiziki tərbiyə sahəsində dünyagörüşünün inkişafına şəraitin yaradılması.

4 - Uşağın orqanizminin ümumi inkişafı və möhkəmləndirilməsi.

A) I – 4; II – 3; III – 2; IV – 1.

B) I – 3; II – 2; III – 1; IV – 4.

C) I – 2; II – 1; III – 3; IV – 4.

D) I – 1; II – 4; III – 3; IV – 2.

E) I – 4; II – 2; III - 1; IV – 3.17. Yardımçı məktəbdə çalışan mütəxəssislər və onların fəaliyyətləri araslndakı uyğunluğu təyin edin.

I – Xüsusi pedaqoqlar.

II – Xüsusi psixoloqlar.

III – Loqoped.

IV – Peşə - əmək təlimi müəllimləri.

1 - Peşə yönümü vasitəsi ilə sosial adpasiyanı təmin edilməsi.

2 - Dərs prosesində bilik və bacarıqların əldə edilməsini təmin etmək.

3 - İmkanları məhdud uşaqların psixoloji statusunun müəyyən edilməsi.

4 - Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların təlim - tərbiyə prosesinin təşkili.

5 - Psixi fəaliyyətdə baş verən ləngimələrin korreksiyası.

6 - Nitq aparatı üzvlərinin müayinəsi.

7 - Sadə əmək vərdişlərinin formalaşdırılması.

8 - Xüsusi psixologiyanın metodlarından istiadə edərək psixokorreksiyanın təşkili.

9 - Nitq qüsurlarının korreksiyası.

10 - Peşə - əmək təlimi.

11 - Nitq qüsurlarının aşkarlanması.

12 - Əldə edilən biliklərin möhkəmləndirilməsi.

A) I – 2, 5, 7; II – 3, 9, 10; III – 7, 4, 1; IV – 6, 12, 8

B) I – 2, 3, 6; II – 1, 4, 9; III – 11, 5, 7; IV – 10, 12, 8.

C) I – 4, 10, 3; II – 11, 5, 2; III – 1, 12, 2; IV – 7, 2, 9.

D) I – 9, 12, 7; II – 10, 3, 4; III – 11, 8, 2; IV – 5, 3, 1.

E). I – 2, 4, 12; II – 3, 5, 8; III – 6, 9, 11; IV – 1, 7, 10.18. Müasir dövrdə Xəstəliklərin beynalxalq təsnifatı və əqli geriliyin əlamətləri arasında olan uyğunluğu müəyyən edin.

I – Yüngül dərəcəli əqli gerilik.

II – Orta dərəcəli əqli gerilik.

III – Ağır dərəcəli əqli gerilik.

IV – Çox ağır əqli gerilik.

1 - Özünə xidmət vərdişlərinin məhdudluğu.

2 - İQ 20.

3 - Çəmiyyətə fayda verə bilmək iqtidarındadır.

4 - Özünəxidmət edəcək səviyyədə qazanmaq.

5 - Adekvat ünsiyyət.

6 - Dərs vərdişlərinin mənimsənilməsi.

7 - İQ 35 - 49.

8 - Daimi yardımın zəruriliyi.

9 - İQ 20 - 34.

10 - Təhsillə bağlı çətinliklər.

11 - İQ 50 - 69.

12 - Ünsiyyət qabliyyətinin məhdudluğu.

A) I – 11, 10, 3; II – 7, 5, 4, 6; III – 9, 8; IV – 2, 1, 12.

B) I – 11, 7, 9; II – 2, 10, 5; III – 8, 1, 3; IV – 4, 12, 6.

C) I – 12, 8, 5; II – 11, 3, 9; III – 7, 10, 2; IV – 1, 4, 3.

D) I – 1, 7, 10; II – 4, 12, 11; III – 8, 12, 1; IV – 3, 5, 6.

E) I – 5, 11, 3; II – 10, 8, 2; III – 12, 9; IV – 6, 4, 1.

19. Yardımçı məktəb şagirdlərinin hərəkət sferasının əsas çatışmamazlığının sistemli izahının ardıcıllığını seçin:

1 - Fiziki inkişafın pozulması.

2 - Maraqların formalaşmaması.

3 - Əsas hərəkət keyfiyyətlərinin inkişaf pozulmaları.

4 - Şəxsiyyət keyfiyyətlərinin pozulması.

5 - Əsas hərəkətlərin inkişafının çatışmamazlığı.

6 - Təlabatların formalaşmaması.

A). 6, 2, 4.

B) 2, 1, 4.

C) 3, 6, 1.

D) 1, 3, 5

E) 4, 2, 6.20. Fiziki inkişafın pozulmalarının kriteriyalarını seçin:

1 - İradi hərəkətlərin inkişafsızlığı.

2 - Ətrafların deformasiyası.

3 - Hərəkətlərin funksional pozulması.

4 - Piylənmə.

5 - Döş qəfəsinin inkişafında pozulmalar.

6 - Hərəkətlərin üzvü pozulması.

7 - Bədənin çəkisinin və uzunluğunun geridə qalması.

A) 2, 4, 7, 5.

B) 1, 6, 7, 3.

C) 4, 3, 6, 1.D) 3, 1, 6, 2.

E) 6, 1, 7, 3. 4.


Yüklə 1,05 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə