B – qarışıq variantYüklə 1,05 Mb.
səhifə7/14
tarix25.02.2020
ölçüsü1,05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

T2- 4

T3- 5

T4- 5


1. Diqqət nədir?

A)Psixikanın şəxsiyyət üçün davamlı və ya situativ əhəmiyyətə malik olan müəyyən obyektlər üzərinə yönəlməsidir.

B)Psixikanın yüksək səviyyəsini tələb edən psixi prosesdir.

C)Psixi fəaliyyətin mərkəzləşməsindən obyekt üzərində cəmləşməsidir.

D)Psixikanın bir xassəsidir.

E) Psixi prosesdir.2. Kar uşaqlarda diqqətin məktəb yaşı dövründə inkişafı üçün əsas şərtlər hansılardır?

A)İdraki maraqların formalaşması,iradi diqqətin şüurlu təşkil və nəzarətediçi diqqət kimi inkişafı,

B)Diqqətin tərbiyə edilməsi və inkişafı.

C)Əyanilik ,sinifdə şagirdlərin sayının azlığı və müəllimin şəxsi nümunəsi.

D)Sinifdə şagirdlərin sayının azlığı ,əyanilik və müəllimin şəxsi nümunəsi.

E) Sözlü nitqi qavrama , iradi diqqətin şüurlu təşkil və nəzarətediçi diqqət kimi inkişafı3. Kar uşağın ixtiyari diqqətin inkişafı üçün əsas olan nədir?

A ) Şifahi nitqin inkişafı

B)Kar uşaqlarda ixtiyari diqqət olmur.

C)Başqa növlərinə nisbətən onun daha zəif olmasıdır.

D) Nitqin mühüm rol oynaması və saxlanma şəraiti

E) Nitqin jest –mimiki və dasktil növlərinin inkişafı4.Təlim prosesində kar uşaqlarda diqqətin tərbiyəsi və inkişafı üçün əsas şərtlər:

A)İdraki maraqların formalaşması, iradi diqqətin şüurlu təşkil

B)Diqqətin tərbiyə edilməsi və inkişafı.

C)Əyanilik ,sinifdə şagirdlərin sayının azlığı və müəllimin şəxsi nümunəsi.

D)Əyanilik və müəllimin şəxsi nümunəsi.

E) Davamlılıq,keçirilməsi ,paylanması və s.keyfiyyətlərinin tərbiyəsi.5.Kar uşaqlarda diqqətin tərbiyəsi qarşısında duran əsas tələblər hansılardır?

A)Təlim fəaliyyətinə şüurlu və məsuliyyətli münasibət,idraki maraqların formalaşdırılması,

B)Xüsusi təlim – tərbiyə prosesinin təşkili.

C)Sözlü nitqin xüsusi təlim – tərbiyəsinin təşkili..

D) İxtiyari və qeyri –ixtiyari diqqətin inkişaf etdirilməsinin təşkili..

E)İxtiyari və davamlı diqqətin formalaşdırılması və inkişafının təşkili6. Kar uşaqlarda diqqətin inkişafında böyük rol oynayır:

A) Kollektiv davranış

B)Tələbkarlıq

C) Təşkilatlanma və intizam

D)İstifadə edilən müxtəlif əyani vəsaitlər

E)Fəallıq və müstəqillik7.Diqqətin iradi səyə görə ayrılan növlərinə aiddir :

1 - ixtiyaridən əvvəlki

2 - ixtiyari

3 - qeyri - ixtiyari

4 - ixtiyarsız

5 - ixtiyaridən sonrakı

A) 2, 3, 5

B) 1, 2, 3

C) 3, 4, 5

D) 1, 3, 5

E) 2, 3, 48. Hansı halları nəzərə alaraq psixo-korreksiya işi aparılır?

1 - vərdişlərini

2 - psixo - motor inkişafını

3 - boyunu

4 - fərdi xüsusiyyətlərini

5 - əqli inkişafını

6 - yaş xüsusiyyətlərini

A) 3, 6

B) 1, 3, 5

C) 1, 2, 6

D) 4, 6

E) 2, 3, 59. Yaddasaxlamanın formalarına hansılar aiddir?

1 - Əksinialma

2 - Niyyətsiz

3 - Qeyri - ixtiyari

4 - Xüsusi

5 - Ixtiyari

6 - Niyyətli

A) 1, 3, 5

B) 2, 4, 6

C) 1, 2, 3

D) 3, 4, 5

E) 2, 3, 410.Aşağıdakı diqqət xassələrinin formalarını göstər:

1 - ixtiyari

2 - xarici

3 - qeyri - ixtiyari

4 - daxili

a - aktivlik xassəsi

b - istiqamətlilik xassəsi

A) a - 1, 2; b - 3, 4

B) a - 1, 4; b - 2, 3

C) a - 1, 3; b - 2, 4

D) a - 2, 3; b - 1, 4

E) a - 3, 4; b - 1, 211. Surdopsixologiyanın vəzifələrinin ardıcıllığını müəyyən edin:

1 – Eşitmə qüsurlu uşaqların psixi inkişaf qanunauyğunluqlarının öyrənilməsi

2 - Eşitmə qüsurlarının diaqnostikası, aradan qaldırılması, metod və vasitələrin öyrənilməsi

3 - eşitmə analizatorlarının müayinəsi və qüsurların aradan qaldırılması

4 - əqli cəhətdən geri qalan uşaqların tədqiqi

5 - əhaliyə lazımi defektoloji köməyin təşkil edilməsi

A) 1, 2, 5

B) 1, 3, 4

C) 2, 4, 5

D) 3, 4, 5

E) 1, 2, 412. İxtiyari səviyyəsinə görə fərqlənən diqqət növlərini mürəkkəbdən sadəyə doğru ardı-cıllıqla düz:

1 - ixtiyaridən sonrakı diqqət

2 - ixtiyari diqqət

3 - qeyri - ixtiyari diqqət

A) 1, 2, 3

B) 3, 2, 1

C) 1, 3, 2

D) 2, 3, 1

E) 2, 1, 313.Diqqət xassələrinə uyğun olan diqqət formalarını ardıcıl yerləşdir:

1 - davamlı

2 - həcm

3 - paylanma

4 - davamsız

a - genişlik xassəsi

b - davamlılıq xassəsi

A) a - 1, 2; b - 3, 4

B) a - 1, 4; b - 2, 3

C) a - 2, 3; b - 1, 4

D) a - 1, 3; b - 2, 4

E) a - 3, 4; b - 1, 214. İntellektual - idrak imkanlarını inkişaf etdirən aparıcı fəaliyyət tiplərini yaş dövrlərin artmasına görə ardıcıllıqla göstər

1 - tədris peşə fəaliyyəti

2 - əşyavi - manipulyativ fəaliyyət

3 - təlim fəaliyyəti

A) 2, 3, 1

B) 1, 2, 3

C) 1, 3, 2

D) 2, 1, 3

E) 3, 1, 215. Diqqət növlərini onların yaranma şəraitləri ilə uyğunlaşdırın;

1 - ixtiyaridən sonrakı diqqət

2 - qeyri - ixtiyari diqqət

3 - ixtiyari diqqət

a - qüvvətli, kontrast, yaxud əhəmiyyətli və emosional cavab doğuran qıcıqlandırıcının təsiri

b - fəaliyyətə qoşulma və bununla əlaqədar yaranan maraq

c - məsələnin qoyuluşu, borc və məsuliyyət hissi

A) 1 - c, 2 - a, 3 - b

B) 1 - a, 2 - b, 3 - c

C) 1 - b, 2 - a, 3 - c

D) 1 - b, 2 - c, 3 - a

E) 1 - a, 2 - c, 3 - b16.Diqqət xassələrinə uyğun olan diqqət formalarını uygün yerləşdir:

1 - davamlı

2 - həcm

3 - paylanma

4 - davamsız

a - genişlik xassəsi

b - davamlılıq xassəsi

A) a - 2, 3; b - 1, 4

B) a - 1, 4; b - 2, 3

C) a - 1, 2; b - 3, 4

D) a - 1, 3; b - 2, 4

E) a - 3, 4; b - 1, 217. Uşağın eşitmə funksiyasının normal inkişaf prosesinin mərhələlərini və onlara aid uyğunluğu seçin:

1 - doğulduqdan sonra ilk saatlarda

2 - 3 ayında

3 - 10 - 11 ayında

I - səsi ucalığına və tembrinə görə fərqləndirmə bacarığı formalaşır

II - ritminə və intonasiyasına görə söz və ifadələri fərqləndirək bacarığı formalaşır

III - hər hansı bir sadə səsə reaksiya verir

A) 1 - III; 2 - I; 3 - II;

B) 1 - II; 2 - III; 3 - I;

C) 1 - III; 2 - II; 3 - I;

D) 1 - I; 2 - III; 3 - II;

E) 1 - I; 2 - II; 3 - III;18. Tədqiqatçılarla təqdim olan təsnifatları uyğunlaşdırın:

l - O. N. Usanova

ll - V. A. Lapşin, B. P. Puzanov

lll - V. P. Kaşenko

lV - Bir sıra tədqiqatçılar

1 - üzvü pozulmalarla əlaqəli inkişaf qüsurlu uşaqlar

2 - sensor pozulmaları olan uşaqlar

3 - insanlara qarşı şiddətli simpatiya və antipatiya

4 - psixopatik davranış formalı uşaqlar

5 - disharmonik inkişafı olan uşaqlar

A) l - 5; ll - 3; lll - 1, 2; lV - 4

B) l - 3; ll - 5; lll - 2, 4; lV - 1

C) l - 4; ll - 1, 2; lll - 3; lV - 5

D) l - 1; ll - 2, 5; lll - 3; lV - 4

E) l - 2; ll - 4, 5; lll - 1; lV - 419. Verilən tələbatları növlərinə görə uyğunlaşdır

I - təbii

II - maddi

III - mədəni

IV - mənəvi

1 - evi bəzəmək

2 - yemək

3 - kitab oxumaq

4 - dişləri yumaq

5 - içmək

6 - geyim

7 - yuxu

8 - menzil

9 - qorunmaq

10 - ünsiyyət

A) I - 2, 5, 7, 9; II - 6, 8; III - 1, 4; IV - 3, 10

B) I - 1, 2, 3, 4; II - 5, 6; III - 7, 8; IV - 9, 10

C) I - 1, 3, 5, 7; II - 2, 8; III - 4, 10; IV - 6, 9

D) I - 3, 6, 8, 10; II - 1, 9; III - 2, 5; IV - 4, 7

E) I - 2, 8, 9, 10; II - 4, 7; III - 3, 6; IV - 1, 520. Uyğunluğu göstərin:

l - l blok

ll - ll blok

lll - lll blok

1 - tonusun requlyasiyası

2 - beyin çevikliyi

3 - nəzarəti

4 - təhlili

5 - tənzimlənməsi

6 - psixi funksiyaların proqramlaşdırılması

7 - ətraf mühitdən daxil olan informasiyanın qəbulu

8 - mühafizəsi

A) l - 1, 2; ll - 3, 5, 6; lll - 4, 7, 8

B) l - 3, 4; ll - 5, 7, 8; lll - 1, 2, 6

C) l - 5, 6; ll - 1, 3, 5; lll - 4, 7

D) l - 1, 4, 5; ll - 2, 7; lll - 3, 6, 8

E) l - 2, 4; ll - 1, 5, 7; lll - 3, 6,##num=8 // level= 1// sumtest=94 // name= Kar uşaqlarda hafizənin inkişafı//


Yüklə 1,05 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə