B – qarışıq variantYüklə 1,05 Mb.
səhifə8/14
tarix25.02.2020
ölçüsü1,05 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

T1- 5

T2- 4

T3- 6

T4- 5


1. Kar uşaqlarda hafizənin inkişafı nəyə əsaslanır?

A) Sözlü -məntiqi hafizəyə

B). Kar uşaqlarda yadda saxlama və yada salma surət hafizəsinə əsaslanır.

C) Kar uşaqlarda hərəkət,surət,emosional hafizə üstünlük təşkil edir.

D) Kar uşaqlarda yadda saxlama və yada salma surət və hərəkət hafizəsinə əsaslanır.

E) Kar uşaqlarda İxtiyari və uzunmüddətli hafizə xüsusi təlim nəticəsində inkişaf edir2.İ.M.Solovyova görə kar uşaqlarda sözlü hafizənin neçə inkişaf mərhələsi var?

A ) I yayıllan ;II əhatə edən ,III tam yadda saxlama.

B) Yadda saxlama,əzbərləmə və yada salma.

C)Yadda saxlama və yada salma.

D) Yadda saxlama,tanıma və yada salma.

E) Yadda saxlama,tanıma,unutma və yada salma.3. Kar uşaqlarda hafizənin hansı tipləri var?

A ) Sözlü -mücərrəd.

B)Aralıq,sözlü – mücərrəd və əyani – obrazlı hafizə tipi.

C) Əyani – obrazlı və aralıq hafizə tipi.

D) İxtiyari,sözlü – mücərrəd və xatırlama tipi.

E)Xatırlama,tanıma və hifz etmə tipi.4. Kar uşaqlarda yaddasaxlama nə ilə bağlı olur?

A)I siqnal sisteminin )inkişafı ilə,

B)Kar uşaqlarda ixtiyari yaddasaxlama daha yaxşı inkişaf edir.

C)Kar uşaqlarda qeyri- ixtiyari yaddasaxlama ixtiyari yaddasaxlamaya nisbətən üstünlük təşkil edir.

D)Kar uşaqlarda qeyri- ixtiyari yaddasaxlama daha məhsuldardır.

E)Kar uşaqlarda həm qeyri- ixtiyari yaddasaxlama,həm də ixtiyari yaddasaxlama bərabər inkişaf etmiş olur.5. Kar uşaqlarda sözlü məntiqi hafizənin inkişafını ləngidən amillər hansılardır?

A)Sözlərin məna və xarici oxşarlığına görə əvəzlənməsi,lüğətin azlığı, şifahi və ya yazılı nitqə keçmə çətinliyi.

B)Ümumiləşdirmə,təhlil –tərkib çətinliyi.

C)Səs – hərf təhlilinin aparılmaması və sözün semantik mənasının dərk edilməməsi.

D) Passiv lüğətin aktiv lüğəti üstələməsi.

E)Sözlü mətnin yaddasaxlanma və yadasalma çətinliyi.6.Qeyri - ixtiyari hafizəni yaradan səbəblərə aiddir

1 - qıcıqlandırıcının xüsusiyyətləri

2 - qıcıqlandırıcının şəxsiyyətin vəziyyətinə uyğunluğu

3 - qıcıqlandırıcının şəxsiyyətin xarakterinə oxşarlığı

4 - qıcıqlandırıcının yeni tələbatlara uyğunluğu

5 - qıcıqlandırıcının adiliyi və zəifliyi

A) 1, 2, 4

B) 2, 3, 4

C) 3, 4, 5

D) 1, 3, 5

E) 2, 3, 57. Yaddasaxlamanın formalarına hansılar aiddir?

1 - Əksinialma

2 - Niyyətsiz

3 - Qeyri - ixtiyari

4 - Xüsusi

5 - Ixtiyari

6 - Niyyətli

A) 1, 3, 4

B) 2, 4, 6

C) 1, 2, 3

D) 1,3, 5

E) 2, 3, 48. Hafizənin iradi səyə görə ayrılan növlərinə aiddir :

1 - ixtiyaridən əvvəlki

2 - ixtiyari

3 - qeyri - ixtiyari

4 - ixtiyarsız

5 - ixtiyaridən sonrakı

A) 2, 3, 5

B) 1, 2, 3

C) 3, 4, 5

D) 1, 3, 5

E) 2, 3, 49. Qeyri ixtiyari yaddasaxlamanı yaradan səbəbləri göstər :

1 - qüvvəsi

2 - əhəmiyyətliliyi

3 - yeniliyi

4 - əyləncəliliyi

5 - kontrastlığı

A) 1, 3, 5

B) 2, 3, 5

C) 1, 2, 3

D) 1, 2, 4

E) 2, 3, 410. Məntiqi yaddasaxlamanın etaplarını əks ardıcıllıqla göstər:

1-materialın təhlili

2-yaddasaxlamanın məqsədinin dərk edilməsi

3-daha əhəmiyyətli fikirlərin üzə çıxması

4-yaddasaxlamanın mənasının anlaşılması

5-ümumiləşdirmə

6-ümumiləşdirmənin yadda saxlanılması

A) 4, 5, 3, 6, 2, 1

B) 5, 1, 2, 3, 4 ,6

C) 6, 5, 3, 1, 4, 2

D) 3, 4, 1, 5, 6, 2

E) 2, 6, 1, 3, 5, 411.Hafizə proseslərin mərhələlərini düz ardıcıllıqla göstər:

1-Xatırlama prosesi

2-unutma

3-tanıma


4- yadasalma

A) 4, 3, 1, 2

B) 1, 2, 3, 4

C) 2, 3, 4, 1

D) 3, 4, 1, 2

E) 2, 1, 4, 312. Hafizə proseslərin etaplarını əks ardıcıllıqla düz

1-Xatırlama prosesi

2-unutma

3-tanıma


4- yadasalma

A) 2, 3, 4, 1

B) 1, 2, 3, 4

C) 2, 1, 3, 4

D) 3, 4, 1, 2

E) 4, 3, 1, 213. Hafizə proseslərin etaplarını əks ardıcıllıqla düz:

1-Xatırlama prosesi

2-unutma

3-tanıma


4- yadasalma

A) 2, 1, 3, 4

B) 1, 2, 3, 4

C) 2, 3, 4, 1

D) 3, 4, 1, 2

E) 4, 3, 1, 214.Eşitmə qüsurlu uşaqların inkişaf dövrlərini artan ardıcıllıqla ver:

1 - gənclik

2 - məktəbəqədər

3 - çağalıq

4 - yeniyetməlik

5 - körpəlik

6 - kiçik məktəbli

A) 3, 5, 2, 6, 4, 1

B) 1, 3, 5, 2, 4, 6

C) 3, 4, 5, 1, 6, 2

D) 6, 1, 5, 3, 2, 4

E) 5, 3, 2, 6, 4, 115. Uşaq nitqinin inkişaf mərhələlərini artan ardıcıllıqla düz

1 - dilin psixi - hissi mənimsənilməsi mərhələsi

2 - hərəkətlə danışığın əlaqələndirlməsi mərhələsi

3 - nitqə yiyələnməyə hazırlıq mərhələsi

4 - dilin qrammatik quruluşuna yiyələnmək mərhələsi

5 - emosioanl ünsiyyət mərhələsi

A) 3, 1, 5, 2, 4

B) 1, 2, 3, 4, 5

C) 5, 4, 3, 1, 2

D) 4, 1, 5, 2, 3

E) 2, 5, 3, 4, 116. Hafizə proseslərini onların xarakteristikaları ilə uyğunlaşdır:

I - Yaddasaxlama prosesi

II - Yadasalma prosesi

III - Hifzetmə prosesi

IV - Unutma prosesi
1 - Zəruri informasiya izlərinin canlandırılmasından sonra itməməsini təmin etməkdir

2 - Xarici və daxili mühitin təsirlərinin beyində həkk olunmasıdır

3 - Beyinin indiki an üçün vacib olan informasiyanın canlandırmasıdır

4 - Əvvəllər hafizədə möhkəmlənmiş materialın yada salınmasının qeyri-mümkünlüyüdü

A) I-4, II-1, III-3, IV-2

B) I-1, II-2, III-4, IV-3

C) I-3, II-4, III-2, IV-1

D) I-2, II-3, III-1, IV-4

E) I-2, II-4, III-1, IV-3

17. Hafizə növlərini fəaliyyətin xarakteri, məqsədi və müddətinə görə uyğunlaşdır;

I - psixi fəallığın xarakterinə görə

II - fəaliyyətin məqsədinə görə

III - materialın saxlanılması müddətinə görə


1 - qısamüddətli

2 - emosional

3- ixtiyari

4- sözlü-məntiqi

5- surət

6- qeyri-ixtiyari

7- uzunmüddətli

8- hərəkət

9- operativ

A) I-2,4,5,8; II-3,6; III-1,7,9

B) I-1,3,6,7; II-5,9; III-2,4,8

C) I-3,5,7; II-1,4,6; III-2,8,9

D) I-2,4,8; II-3,7; III-1,5,6,9

E) I-3,4,9; II-1,2,8; III-5,6,718. Aşağıdakı hafizə proseslərini öz tərkib hissələri ilə uyğunlaşdır;

I – yaddasaxlama

II – yadasalma

1- tanıma

2- əksinialma

3- xüsusi yadasalma

4- qeyri-ixtiyari

5- ixtiyari

6- xatırlama

A) I-2,3,5; II-1,4,6

B) I-1,3,6; II-2,4,5

C) I-2,4,5; II-1,3,6

D) I-1,2,3; II-4,5,6

E) I-2,4,6; II-1,3,519. Hafizənin məhsuldarılığına təsir göstərən səbəbləri qruplara görə uyğunlaşdır:

I-obyektiv

II-subyektiv

1-yaddasaxlama tempi

2-materialın miqdarı

3-öngələn təcrübə

4-şərait

5-yönəlişlik

6-maraq

7-materialın xarakteri

8-orqanizmin vəziyyəti
A) I-2,4,7; II-1,3,5,6,8

B) I-1,3,6,7; II-2,4,5,8

C) I-3,5,7,8; II-1,2,4,6

D) I-2,4,5,8; II-1,3,6,7

E) I-3,4,5,6; II-1,2,7,8

20. Aşağıdakı hafizə xarakteristikalarını qruplara görə uyğunlaşdır:

I- hafizə növləri

II- Hafizənin funksiyaları

III- məhsuldarlıq keyfiyyətləri

1- sözlü-məntiqi

2- həcm

3- emosional

4- sürət

5- kommunikativ

6- hərəkət

7- ixtiyari

8- dəqiqlik

9- şəxsi inkişaf

10- müddət

11- yaddasaxlama

A) I-2,4,8,11; II-3,7; III-1,5,6,9,10

B) I-2,4,5,8; II-3,6,10; III-1,7,9,11

C) I-3,5,10; II-1,4,6,11; III-2,8,7,9

D) I-1,3,6,7; II-5,9,11; III-2,4,8,10

E) I-3,4,9,11; II-1,2,8,10; III-5,6,7##num=9// level= 1// sumtest=94 // name= Kar uşaqlarda təxəyyülün inkişaf xüsusiy-yətləri||


Yüklə 1,05 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə