Bankalar kanunlari


Kanun No: 153 Kabul tarihi : 6/12/1960Yüklə 2,92 Mb.
səhifə19/83
tarix31.10.2017
ölçüsü2,92 Mb.
növüYazı
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   83

Kanun No: 153 Kabul tarihi : 6/12/1960


(13 Aralık 1960 tarih ve 10679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.)
Madde 1- 7129 sayılı Bankalar Kanununun 33 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir:
Fevkalâde hallerde vâkı olacak mevduat çekilişi dolayısiyle bankaların üçer aylık hesap hulâsalarına mütenazır olarak tanzim edecekleri aylık hesap vaziyetlerine istinaden mevduat azalmasına tekabül eden karşılığın serbest bırakılması Amortisman ve Kredi Sandığından istenebilir.
Bu halde Amortisman ve Kredi Sandığınca tediyenin yapılması, fevkalâde hallerin mevcudiyetinin Maliye Bakanlığınca kabulüne mütevakkıftır.
Madde 2- 7129 sayılı Bankalar Kanununun 60 ıncı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir:
Maliye Bakanı tarafından yukardaki fıkrada yazılı salâhiyetin istihsalini mütaakıp bu maddede yazılı hale duçar olmuş bankaların, faaliyetlerine devamları mümkün görülmediği takdirde, tedricen tasfiyelerine karar verilebilir.
Tedricen tasfiye karar ve muamelâtında Türk Ticaret Kanunu ve Bankalar Kanununun tasfiyeye mütaallik hükümleri tatbik edilmez.
Bu tasfiye, Maliye Bakanının ödenmiş sermaye ve ihtiyatları yekûnu 50 milyon liradan fazla olan bankalar arasından, tâyin edeceği bir bankanın nezaretinde ve malî ve teknik yardımı ile icra edilir.
Tasfiye neticesinde tahassul edecek nihai ve katî açık (Hissedarların sermaye hisseleri hariç olmak üzere bankanın pasifi ile aktifi arasındaki fark) bu kanunun ek birinci maddesi gereğince tesis edilecek fondan, tasfiyeye nezarete memur bankaya ödenir.
Madde 3- 7129 sayılı kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir:
Ek Madde 1- Haklarında bu kanunun 60 ıncı maddesi uyarınca tedrici tasfiye kararı verilen bankaların katî ve nihai açıklarının karşılanması için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde bir fon tesis edilmiştir.
Bankalar, yıl sonu bilânçolarındaki tasarruf ve ticari mevduat toplamının binde yarımı nispetinde bir meblâğı ertesi yılın beşinci ayı sonuna kadar bu fona yatırırlar. Bu mükellefiyeti yerine getirmiyen bankalar hakkında işbu kanunun 69 uncu maddesi hükmü uygulanır.
Bu fondan tediyeler Banka Kredilerini Tanzim Komitesi kararına müsteniden Maliye Bakanlığınca yaptırılır. Tasfiyeye nezarete memur edilecek bankaya, tesbit olunacak ihtiyaç nispetinde, bahis konusu fondan Maliye Bakanlığınca aynı esas dâhilinde avans verilebilir.
Fonun âzami limiti, toplanan mebaliğin limiti tecavüzü veya tediyeler dolayısiyle mevcudun limitin dununa düşmesi halinde yapılacak muamele yukarıdaki esaslar dâhilinde Banka Kredilerini Tanzim Komitesince tesbit edilir.
Fon mevcudu maksadı temine yetmediği zaman; Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından fona, Banka Kredilerini Tanzim Komitesince tesbit olunacak miktarda ve tâyin edilecek tediye ve itfa şekil ve şartları dâhilinde ikrazda bulunulur.
Ek Madde 2- 1 inci ek madde gereğince bankalar tarafından fona yapılacak tediyat Kurumlar Vergisi matrahının tesbitinde masraf addolunur.
Madde 4- Bu kanun neşri tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 5- Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

3.1.2. 7129 sayılı Bankalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun
Kanun No: 301 Kabul Tarihi: 12/5/1961


(18 Mayıs 1961 tarih ve 10810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır)
Madde 1- 7129 sayılı Bankalar Kanununun 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Madde 28- Bir bankanın kabul edebileceği tasarruf mevduatı yekûnu, tediye veya Türkiye’ye fiilen tahsis edilmiş sermayesiyle ihtiyat akçeleri mecmuunun:
1. 2 milyon liradan 5 milyon liraya kadar olan bankalarda 7 mislini,

2. 5 milyon liradan 10 milyon liraya kadar olan bankalarda 8 mislini,


3. 10 milyon liradan 25 milyon liraya kadar olan bankalarda 10 mislini,
4. 25 milyon liradan 50 milyon liraya kadar olan bankalarda 12 mislini,
5. 50 milyon liradan daha fazla olan bankalarda 15 mislini geçemez.
Ancak; % 50 karşılığı 33 üncü madde hükümleri dahilinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki karşılık hesabına yatırılmak şartiyle, bankalar yukarıdaki nispetler fevkinde mevduat kabul edebilirler. Bu nevi mevduat için ayrıca 33 üncü madde mucibince karşılık aranmaz.
Madde 2- 7129 sayılı Bankalar Kanununun 153 sayılı kanunla muaddel 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Madde 33- Bankalar taahhütlerine karşı bulunduracakları umumi disponibilitenin asgari nispeti Banka Kredilerini Tanzim Komitesince tâyin olunur.
Bankalar yukarıdaki fıkra mucibince tesis edecekleri umumi disponibiliteden başka Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde açılacak hususi bloke birer hesapta nakten munzam karşılık tesis etmekle mükelleftirler. Bu munzam karşılığın, işbu kanunun 51 inci maddesinde zikri geçen aylık mevduat cetvellerinde umumi mevduattan bankalar mevduatının tenzilinden sonra kalacak bakiyeye nispeti vâdeli mevduatta % 10 dan aşağı ve % 35 den fazla, vâdesiz mevduatta % 20 den aşağı ve % 45 ten fazla olmamak üzere memleketin umumi iktisadi durumu gözönünde bulundurularak zaman zaman Banka Kredilerini Tanzim Komitesince tespit olunur.
Karşılık nispetlerinin artırılmasına mütaallik Banka Kredilerini Tanzim Komitesince alınacak kararlar ancak kararın tekemmül ederek mer’iyete girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren vâkı olacak mevduat artışlarına tatbik olunur.
Bankalar, aylık mevduat cetvellerine göre bu mevduatlarında vâkı artışa tekabül eden munzam karşılıkları, mezkûr aylık cetvellerinin verilme müddeti içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasındaki hususi hesaba yatırmak mecburiyetindedirler.
Yukarıdaki fıkra gereğince Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına yatırılacak munzam karşılıkların en çok % 20 si, Banka Kredilerini Tanzim Komitesince tespit ve Bakanlar Kurulunca tasvip edilecek esaslar dairesinde Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası zirai finansmanlarına tahsis edilebilir.
Aylık mevduat cetvellerine göre mevduatın azalması halinde ilgili bankalar keyfiyeti Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirerek azalmaya tekabül eden karşılığın iadesini talep edebilirler. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu talepleri derhal yerine getirmekle mükelleftir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mevduatı olağanüstü çekilmekte olan ilgili bankanın talebi halinde, aylık mevduat cetvelinin verilmesini beklemeksizin azalmaya tekabül eden karşılığı derhal iade eder.
Karşılık nispetlerinin indirilmesi halinde yeni nispetler kararın tekemmül ederek mer’iyete girdiği ayın başından itibaren vâkı mevduat artışlarına tatbik olunur. İşbu karar aynı zamanda karşılıkların da iadesini mutazammın bulunuyorsa, kararda tesbit olunacak esaslara göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gerekli iadeyi derhal yapar.
Karşılık nispetlerinin indirilmesi veya mevduat azalışı dolayısiyle gerekli iadenin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasındaki hesaptan karşılanmaması halinde bu madde gereğince zirai finansmana tahsis edilen karşılıklardan iade zarureti hâsıl olduğu takdirde bu tediye Hazinenin kefaleti altında Amortisman ve Kredi Sandığındaki karşılık hesabından derhal yapılır.
Madde 3- 7129 sayılı Bankalar Kanununun 69 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Madde 69- Kanunun 28, 35 ve 36 ıncı maddelerinde yazılı hükümlere ve hadlere riayet etmiyen bankalar, Maliye Bakanlığınca ve 33 üncü madde hükümlerine riayet etmiyen bankalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca kendilerine yapılacak tebligat üzerine ve bir aydan az olmamak kaydıyle bildirilecek müddetler içinde bu durumlarını ıslâh etmedikleri takdirde bankaların vazife ve alâkalarına göre İdare Meclisi Reisi veya âzaları veya Umum Müdür veya Umum Müdür muavinleri veya memurları 10.000 liradan az olmamak üzere ağır para cezalarına mahkûm edilirler.
Madde 4- 7129 sayılı Bankalar Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir:
Geçici Madde 10- Bu kanunun yürürlüğe girmesinden evvel Amortisman ve Kredi Sandığı adına yatırılmış olan munzam karşılıklar Hazinenin kefaleti altında mezkûr Sandıkta kalır ve bu karşılıklar hakkında aşağıdaki hükümler tatbik olunur.
a) Amortisman ve Kredi Sandığı bu hesaptaki karşılıklara Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının aynı karşılıklar için bu kanun mucibince tatbik edeceği faiz nispetini uygular.
b) Mevduatın azalması veya karşılık nispetlerinin indirilmesi dolayısiyle bankalara iade gerektiği ahvalde karşılık farkları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hesaplarında mevcut imkânlardan karşılanamadığı takdirde fazlası Hazinenin kefaleti altında Amortisman ve Kredi Sandığındaki hesaptan iade olunur.
Madde 5- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 6- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

3.1.3. 7129 sayılı Bankalar Kanununun 47 nci Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Madde Eklenmesi Hakkında Kanun
Kanun No: 123 Kabul tarihi : 29/11/1962

(7 Aralık 1962 tarih ve 11276 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.)


Madde 1- 7129 sayılı kanunun 47 nci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Bu komite; Maliye, Ticaret, Sanayi ve Çalışma Bakanları, Hazine Genel Müdürü, İç Ticaret Genel Müdürü, Sanayi Dairesi Reisi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genel Müdürü, Amortisman ve Kredi Sandığı Genel Müdürü, Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Genel Sekreteri, ödenmiş sermaye ve ihtiyatları yekûnu beş milyon liradan fazla bankaların genel müdürlerinin kendi aralarında iki sene için seçecekleri dört genel müdür ile ödenmiş sermaye ve ihtiyatları yekûnu beş milyon liradan az olan banka genel müdürlerinin kendi aralarından iki sene için seçeceği bir genel müdür ile Kalkınma ve Yatırım Bankaları Genel Müdürlerinin kendi aralarından iki sene için seçecekleri bir Genel Müdürden ve Bankalar Birliği Genel Sekreterinden teşekkül eder.
Madde 2- 7129 sayılı kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir:
Ek Madde 3- Kalkınma ve Yatırım Bankalarının kuruluş ve faaliyetlerine, Maliye ve Ticaret Bakanlıklarının müşterek teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca mezuniyet verilir ve statüleri Bakanlar Kurulunun tasdikinden geçirilir.
Bu bankaların statülerinde yapılacak değişiklikler de Bakanlar Kurulunun tasvibine bağlıdır.
Ek Madde 4- Kalkınma ve Yatırım Bankalarının kuruluş ve faaliyetleri, bu kanunun 1, 3, 5, 8, 9, 10, 41, 42, 47, 57, 58 ve 61 inci maddeleri hükümlerine tabidir.
Bu hükümlere riayet etmiyen bankaların yetkilileri hakkında, bu kanunun, tutumlarına uyan 66, 67, 68, 70, 80 ve 81 inci maddeleri uygulanır.
Mevduat kabul etmemeleri kaydı ile, Kalkınma ve Yatırım Bankalarının kuruluş ve faaliyetleri hakkında bu kanunun yukarıda sayılan maddeleri dışındaki hükümleri uygulanmaz.
Madde 3- 7129 sayılı kanunun 48 inci maddesinin 3 üncü fıkrasındaki “Yatırım bankalarına ait hükümler hususi kanunla tanzim edilir” hükmi kaldırılmıştır.
Madde 4- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 5- Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

3.1.4. 7129 sayılı Bankalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 28 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

T.C.


Başbakanlık

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 31.8.1979

Dairesi Başkanlığı

Sayı: 101 - 1/20/02414


Millet Meclisi Başkanlığına
“7219 sayılı Bankalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Karaname” bugünkü Resmi Gazetede yayımlanmış ve Anayasanın 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilişik olarak gönderilmiştir.
Gereğinin yapılmasını izinlerine saygıyla sunarım.

Bülent Ecevit Başbakan


7129 Sayılı Bankalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin

Kanun Hükmünde Karararname Tasarısı


Yüklə 2,92 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   83
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə