Bankalar kanunlariYüklə 2,92 Mb.
səhifə58/83
tarix31.10.2017
ölçüsü2,92 Mb.
növüYazı
1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   ...   83

Karar Sayısı: 85/10128


(11 Aralık 1985 tarih ve 18955 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.)

Madde 1- Bankalarca, bu kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra açılan kredilerden doğan alacaklarından temerrüde düşen kısmı için temerrüt tarihinden itibaren aşağıda gösterilen süreler sonunda ve karşılarında gösterilen oranlarda karşılık ayrılır ve bu karşılıklar, 3 aylık hesap özetleri ve bilânçolarında gösterilir:
A- Genel Olarak
a) 9 uncu ayın sonunda en az % 25
b) 15 inci ayın sonunda en az % 50
c) 21 inci ayın sonunda en az % 75
d) 27 nci ayın sonunda en az % 100’dür.
B- Tarımsal Kredilerde
Tarımsal kredilerde karşılık oranları:
a) 12 nci ayın sonunda en az % 5
b) 24 üncü ayın sonunda en az % 6
c) 36 ncı ayın sonunda en az % 16
d) 48 nci ayın sonunda en az % 26’dır.
Müteakip yıllarda karşılık oranları, % 100’e ulaşıncaya kadar, her yıl en az 10’ar puan artırılır.
C- Teminatlı Kredilerde
Teminatlı kredilerde bu oranların yarısı uygulanır.
Madde 2- Bu Kararnamenin uygulanmasında alacağın teminatlı sayılabilmesi için karşılığında; banka teminat mektubu, gayrimenkul ipoteği, gemi ipoteği, ticari işletme rehni, menkul rehni, borsada kote hisse senedi ve tahvil rehni, gelir ortaklığı senedi rehni, kamu kuruluşlarından ve bankalardan olan doğmuş alacakların rehni, temliki veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca belirlenecek sair teminatın bulunması gereklidir. Şu kadar ki; gayrimenkul ipoteği, gemi ipoteği ve ticari işletme rehninde ipotek veya rehnin limiti, derecesi ve ekspertiz değerinin; menkul rehninde ekspertiz değerinin, hisse senedi ve tahvil rehninde borsada belirlenen değerinin banka alacağını karşılayan miktarına itibar edilir.
Ancak, yukarıda belirtilen şekilde ayrılan karşılıkların toplamı bankalarca fiilen kullandırılan nakdi ve gayrinakdi krediler ile tahsili gecikmiş alacaklar toplamının yüzde ikisinden az ise, aradaki fark yıl sonunda serbest karşılık olarak ayrılır. Tarımsal kredilerde bu oran, binde bir’dir. Serbest karşılıklar bilançonun pasifinde gösterilir.
Madde 3- Bu kararnamenin uygulanmasında temerrüt hali, cari hesaplarda hesabın kat edilmesiyle, diğer alacaklarda ise, alacağın tahsili gereken tarihte ödenmemesiyle teşekkül eder.
Tahakkuk ettirilmeyen faizler ve temerrüt faizleri için karşılık ayrılmaz. Temerrüt faizleri ancak tahsil edildiği tarihte kâr-zarar hesabına intikal ettirilir.
Madde 4- Bu kararname uyarınca ayrılacak karşılıkların tamamı, bankalarca gider yazılır. Teminatlı alacaklar dışındaki alacaklar için gider yazılan meblağlar, Kurumlar Vergisi yönünden de gider sayılır.
Madde 5- İlgili Kanun, kararname ve tebliğlerle teşkil edilmiş fonlardan yetkili mercilerin talimatı ile tahsis olunan ve riski aracı bankalara ait bulunmayan krediler ile tarımsal destekleme kredilerinde bu kararname hükümleri uygulanmaz.
Geçici Madde 1- Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış kredilerden doğan temerrüde düşmüş alacaklar için aşağıda gösterilen süre ve oranlarda karşılık ayrılır;
a) 18 inci ayın sonunda en az % 5
b) 24 üncü ayın sonunda en az % 8
c) 30 uncu ayın sonunda en az % 12
d) 36 ıncı ayın sonunda en az % 16
e) 42 nci ayın sonunda en az % 25
f) 48 inci ayın sonunda en az % 35
g) 54 üncü ayın sonunda en az % 50
h) 60 ıncı ayın sonunda en az % 65
ı) 66 ıncı ayın sonunda en az % 80
i) 72 nci ayın sonunda en az % 100
Teminatlı krediler ile tarımsal kredilerde bu oranların yarısı uygulanır. Tarımsal kredilerde müteakip yıllar için karşılık oranları, % 100 oranına ulaşıncaya kadar her yıl en az 25 puan artırılır.
Geçici Madde 2- 83/7242 Sayılı Kararname ile tasfiye için Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına intikal eden alacaklar için bu kararname hükümleri uygulanmaz.
Geçici Madde 3- 2 nci maddenin ikinci fıkrasındaki % 2 serbest karşılık oranı;
a) 1986 yılında % 1.00,
b) 1987 yılında % 1.25,
c) 1988 yılında % 1.50,
d) 1989 yılında % 1.75,
olarak uygulanır.
Madde 6- Bu karar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 7- Bu kararı Bakanlar Kurulu yürütür.

4.2.6.1. 2/2/1987 Tarihli ve 87/11440 sayılı Kararnamenin Eki Karar

Karar Sayısı: 87/11440


(11 Şubat 1987 tarih ve 19369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.)
Madde 1- 5/12/1985 tarihli ve 85/10128 sayılı Kararnamenin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 2- Bu Kararname’nin uygulanmasında alacağın teminatlı sayılabilmesi için karşılığında, banka teminat mektubu, gayrimenkul ipoteği, gemi ipoteği, ticari işletme rehni, menkul rehni, borsada kote hisse senedi ve tahvil rehni, gelir ortaklığı senedi rehni, kamu kuruluşlarından ve bankalardan olan doğmuş alacakların rehni, temliki ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca belirlenecek sair teminatın bulunması gereklidir. Şu kadar ki; gayrimenkul ipoteği, gemi ipoteği ve ticari işletme rehninde ipotek veya rehni limiti, derecesi ve ekspertiz değerinin, menkul rehninde ekspertiz değerinin, hisse senedi ve tahvil rehninde borsada belirlenen değerinin banka alacağını karşılayan miktarına itibar edilir.
Ancak, yukarıda belirtilen şekilde ayrılan karşılıkların toplamı, bankalarca fiilen kullandırılan nakdi ve gayrinakdi krediler ile tahsili gecikmiş alacaklar toplamının yüzde ikisinden az ise, aradaki fark yıl sonunda serbest karşılık olarak ayrılır. Tarımsal kredilerde bu oran binde birdir. Gayrinakdi krediler, bu fıkranın uygulanmasında % 40 oranında nazara alınmıştır.
3182 sayılı Bankalar Kanunu’nun 38 inci maddesinin 5 inci fıkrasındaki kredi işlemleri için bu maddedeki karşılıklar ayrılmaz.
Serbest karşılıklar bilançonun pasifinde gösterilir.”
Madde 2- Bu Karar 31/12/1986 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3- Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.

4.2.6.2. Bankalarca Tesisi Gereken Karşılıklar Hakkında KararKarar Sayısı: 88/12937

(23.5.1988 tarih ve 19820 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.)


Amaç:
Madde 1- Bu Karar'ın amacı, nakdi ve gayrinakdi krediler için bankaların ayıracakları karşılıkları belirlemek, kredilerde bu Karar açısından kredi değerliliğinin yitirilmesi ve temerrüt hallerini tanımlamak ve bunların uygulanmasına ilişkin esas ve şartları düzenlemektir.
Tanımlar:
Madde 2- Bu Karar'da geçen bazı kavramlar aşağıda açıklanmak­tadır.

a) Kredi değerliliğinin yitirilmesi hali


Bu Karar'ın uygulanmasında kredi değerliliğinin yitirilmesi hali, borçlunun özkaynaklarının borcun vadesinde ödenmesini karşılamada yetersiz bulunması, borçlunun borç ödeme gücünden önemli ölçüde yoksun olması, borçlunun işletme sermayesinin işletme ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalmasını ifade eder.
b) Temerrüt Hali
Bu Karar'ın uygulanmasında temerrüt hali, borçlu cari hesap şeklinde çalışan kredilerde,
- Kullandırılan kredinin belirlenen vade tarihinden veya hesabın kat edilmesinden itibaren bir ay içinde ödenmemesi,
- Hesap limitinin en çok bir ay sürekli olarak aşılması,
- Üçer aylık dönemler itibariyle tahakkuk ettirilecek devre sonu faizinin bir ay içinde ödenmemesi,
- Devre sonu faizlerinin ve vadesi gelen ana paranın bankaca tekrar finanse edilmesi veya herhangi bir şekilde kredi limitinin aşımı halinde yeni kredi açılarak aşımın giderilmesi,
- Vade bitiminden önce kredi limitlerinin artırılması,
hallerinden birinin veya birkaçının birlikte bulunması; diğer kredilerde ise, ana para ve/veya faizinin tahsil edilmesi gereken tarihten itibaren bir ay içinde ödenmemesi sonucu teşekkül eder.
Borçlu cari hesap şeklindeki çalışan kredilerde, devre sonu faizleri ile kanuni yükümlülüklerden doğan kesintiler ancak hesabın kat edilmesinde ana paraya ilave edilebilir.
c) Özel Takip
Bankaca borçlunun kredi değerliliğinin yitirdiğinin tesbiti halinde, alacakların tümü özel takibe alınarak gerekli kayıtlar tesis edilir. Özel takibe alınan borçlunun kredi değerliliğini yeniden kazandığının tesbiti halinde, bu alacaklar özel takipten çıkarılabilir.
d) İdari Takip
Temerrüt halinin doğması ile alacağın tamamı idari takibe alınır.
e) Kanuni Takip
Bu Karar'ın uygulanmasında, idari takibe intikal ettirilmiş bir alacağın idari takibe intikal ettirildiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde kısmen veya tamamen tahsil edilememesi halinde, alacağın tahsil edilemeyen kısmı bu süre için tahakkuk ettirilecek kredi faiziyle birlikte kanuni takipteki krediler hesabına alı­nır. Bu hesaplara temerrüt faizleri dışında faiz yürütülemez; tahakkuk ettirilen faizler nakden tahsil edilmediği sürece gelir yazılamaz.
Temerrüde düşen alacaklar, bankalarca gerekli görülen hal­lerde, idari takibe alınmaksızın doğrudan kanuni takibe de alına­bilir.
Karşılıklar
Madde 3- Bankalarca bu Karar'ın yürürlüğe girdiği tarihten sonra;
a) Özel takibe alınan kredilerde, özel takibe alınma tarihin­den itibaren en az %15 den başlayarak,
i) 12 nci ayın sonunda % 50

ii) 24 üncü ayın sonunda % 100,


b) İdari takibe alınan kredilerde, idari takibe alınma tari­hinden itibaren 2 nci ayın sonunda % 15,
c) Kanuni takibe alınan kredilerde, idari takibe alınma tarihinden itibaren,
i) 6 ncı ayın sonunda % 25,

ii) 12 nci ayın sonunda % 50,

iii) 18 inci ayın sonunda % 75,

iv) 24 üncü ayın sonunda % 100,


oranında karşılık ayrılır.
Kurumlar Vergisi Yönünden Gider Sayılma
Madde 4- Bu Karar uyarınca ayrılacak karşılıkların tamamı bankalarca gider yazılır. Bu Kararın uygulanmasında nakit, hamiline yazılı mevduat sertifikası, Devlet İç Borçlanma Senedi, gelir ortaklığı senedi, borsaya kote edilmiş hisse senedi ve tahvil rehni şeklindeki teminatlı alacaklar dışında kalan alacak­lar için gider yazılan meblağlar, Kurumlar Vergisi yönünden de gider sayılır.
Aktiften Silme
Madde 5- Kanuni takibe intikal ettirilen bir alacak, % 100 karşılık ayrıldığı tarihten sonra, tahsil edilemediği takdirde, bankaca aktiften silinebilir.
İstisnalar
Madde 6- İlgili Kanun, Kararname ve Tebliğle teşkil edilmiş fonlardan, yetkili mercilerin talimatı ile tahsis olunan ve riski aracı bankalara ait bulunmayan krediler, tarımsal destekleme kredileri, 70 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 3182 sayılı Bankalar Kanunu'nun ilgili maddelerine göre tasfiye yoluyla başka bir bankaya intikal eden alacaklar ile 25/3/1987 tarihli ve 3332 sayılı Kanun çerçevesinde yapılan işlemler için bu Karar hüküm­leri uygulanmaz.
Düzenleme
Madde 7- Bu Karar'ın uygulama esasları Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerle düzenlenir.
Yürürlükten Kaldırılan Kararlar
Madde 8- 5/12/1985 tarihli ve 85/10128 ve 2/2/1987 tarihli ve 87/11440 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1- Bankalarca, 2/2/1987 tarihli ve 87/11440 sayılı Kararnamenin eki Kararla değişik 5/12/1985 tarihli ve 85/10128 sayılı Kararnamenin eki Karara göre İdari ve kanuni takibe intikal ettirilmiş krediler için ayrılmış bulunan karşılıklar, toplam olarak dikkate alınarak, eksik olan kısımlar, bu Kararın yürürlük tarihinden itibaren 24 ay içinde aşağıda yer alan şekilde, bu Kararda belirtilen esaslara uygun hale getiri­lir.
- Birinci üç ayın sonunda, bu tarihte bulundurulması gereken karşılık tutarının 1/8'i,
- İkinci üç ayın sonunda, bu tarihte bulundurulması gereken karşılık tutarının 2/8'i,
- Üçüncü üç ayın sonunda, bu tarihte bulundurulması gereken karşılık tutarının 3/8'i,
- Dördüncü üç ayın sonunda, bu tarihte bulundurulması gereken karşılık tutarının 4/8'i,
- Beşinci üç ayın sonunda, bu tarihte bulundurulması gereken karşılık tutarının 5/8'i,
- Altıncı üç ayın sonunda, bu tarihte bulundurulması gereken karşılık tutarının 6/8'i,
- Yedinci üç ayın sonunda, bu tarihte bulundurulması gereken karşılık tutarının 7/8'i,
ayrılarak 24 üncü ayın sonunda, bu Karar uyarınca bulun­durulması gerekli karşılık tutarı tamamlanır.
Geçici Madde 2- Bankalarca 87/11440 sayılı Kararla değişik 85/10128 sayılı Karara göre tesis edilen serbest karşılıklar, bu Karar hükümlerine göre, ayrılacak karşılıklardan düşülür.

Yürürlük
Madde 9- Bu Karar 31/3/1988 tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme
Madde 10- Bu Karar'ı Bakanlar Kurulu yürütür.

4.2.6.3. Banka Kredilerinin Niteliklerine Uygun Olarak Muhasebeleştirilmesi, Değerlendirilmesi ve Kredi Karşılıkları Hakkında 97/10497 sayılı Karar
(11.01.1998 tarih ve 23227 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.)
Amaç
Madde 1- Bu Karar’ın amacı, bankalarca verilen kredilerin niteliklerine uygun olarak muhasebeleştirilmesi ve değerlendirilmesini düzenleyerek mali tabloların açıklık ve doğruluk ilkelerine göre hazırlanmasını sağlamaktır.
Temerrüd ve Hükümleri


Madde 2- Bu Karar’ın uygulanmasında;
1. Borçlu cari hesap şeklinde kullandırılan nakdi kredilerde
a) Hesap limitinin en az 30 gün sürekli olarak aşılması
b) Dönem faizleri ile fer’ilerinin faiz tahakkuk tarihini izleyen 30 gün içinde tahsil edilememesi,
c) Ana para ve faizlerinin hesabın vade veya katedildiği tarihi izleyen 30 gün içinde ödenmemesi,
d) Zamanında tahsil edilemeyen faizlerle ana paranın tasfiyesi amacıyla kredinin yenilenmesi veya limitinin arttırılması,
2. Diğer nakdi kredilerde ana para ve faizlerin vadeyi izleyen 30 gün içinde tahsil edilememesi,
3. Taksitli kredilerde, aylık taksitlerden birbirini izleyen iki taksidin ödenmemesi veya bir taksidin vadesinden itibaren 60 gün içinde tahsil edilememesi,
4. Gayrinakdi kredilerin tazmin edilen bedellerinin tazmin tarihinden itibaren 30 gün içinde tahsil edilememesi,
hallerinden birinin veya bir kaçının vukuu halinde verilmiş olan kredi temerrüde uğramış sayılır.
Bankalar, temerrüde uğrayan nakdi kredilerini bulundukları kredi hesabından çıkarıp, Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesabına aktarmak zorundadırlar. Bu zorunluluk, gayrinakdi kredilerin 30 gün içinde tahsil edilemeyen tazmin bedelleri için de geçerlidir. Temerrüde neden olan kısmın bir ay içinde tahsili halinde alacak ilgili kredi hesabına aktarılır.
Yenilenen ve İtfa Planına Bağlanan Krediler
Madde 3- Temerrüdün münhasıran likidite sıkıntısından kaynaklanmış olması halinde, borçluya likidite gücü kazandırmak ve banka alacağının tahsilini sağlamak amacıyla temerrüde konu alacağın, gerektiğinde ilave kredi de açılarak bir defaya mahsus olmak üzere, bu Karar’ın 9 uncu maddesine göre belirlenecek esas ve usullere uyulmak kaydıyla itfa planına bağlanması ya da yenilenmesi mümkündür. Bu durumda sözkonusu alacak Krediler-Yenilenen ve İtfa Planına Bağlanan Krediler Hesabına aktarılır ve vadesinde veya itfa planına göre tahsil edildiği sürece özel karşılığa tabi tutulmaz.
Tasfiye Olunacak Alacaklar
Madde 4- Bankalar 3 üncü maddeye göre işleme tabi tutulmamış alacaklarını müteakip maddede belirtilen teminat grupları itibariyle sınıflandırarak takip etmek zorundadırlar.
Teminat Grupları
Madde 5- Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesabında kayıtlı alacakların tasnifine esas olacak teminatlar 4 ana grup halinde aşağıda gösterilmiştir.
i- I inci Grup Teminatlar:
- Hazine ve Kamu Ortaklığı İdaresi’nce veya bunların kefaletiyle çıkarılan bono ve tahviller,
- Altın ve diğer kıymetli madenler,
- Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların kendi kredi sınırları dahilinde verecekleri kefaletler ve teminat mektupları,
- OECD ülkelerinde faaliyet gösteren ve Bankalar Kanunu’nun 38/5-h bendine göre belirlenen bankaların bu maddeye göre tespit olunan limitler dahilindeki garantileri,
- OECD ülkeleri merkezi yönetimleri ile merkez bankalarının kefaletleri,
- OECD ülkeleri merkezi yönetimleri ile merkez bankalarınca ya da bunların kefaletiyle ihraç edilen menkul kıymetler,
- Firmaların kamu kurumları nezdindeki doğmuş istihkak alacaklarının temliki,
ii- II nci Grup Teminatlar:
- Borsaya kote edilmiş hisse senetleri,
- Varlığa dayalı menkul kıymetler,
- Özel sektör tahvilleri,
- Paraya tahvili kolay menkul kıymetler ile emtiayı temsil eden kıymetli evrak, piyasa değerini aşmayan tutarda rehinli her türlü emtia ile menkuller,
- Ekspertiz kıymeti yeterli olmak kaydıyla, belediye sınırları ve mücavir alan dahilindeki tapulu gayrimenkullerin ipotekleri,
iii- III üncü Grup Teminatlar:
- Kredibilitesi yüksek gerçek ve tüzel kişilerin kefaletleri,
- Gerçek müşteri senetleri,
iv- IV üncü Grup Teminatlar:
İlk üç grup dışında kalan teminat türleri.
Kredi Karşılıkları
Madde 6- a) Genel Karşılık: Bankalar, nakdi kredileri ile 1 inci grup teminata bağlı tasfiye olunacak alacakları toplamının % 1’i ve teminat mektupları, aval ve kefaletleri ile diğer gayrinakdi kredileri toplamının % 0,2’si oranında genel karşılık ayırmak zorundadırlar. Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının son günleri itibariyle hesaplanan karşılık miktarları gider yazılarak pasifte Genel Kredi Karşılıkları Hesabında muhasebeleştirilir. Genel Kredi Karşılıkları Hesabında kayıtlı tutarların, Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesabının net bakiyesi düşüldükten sonra kalan kısmı Bankalar Kanunu’nun 56 ncı maddesine göre tesis olunan rasyoların hesabında özkaynaklardan sayılır.
b) Özel Karşılıklar: Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesabında takip edilen alacaklar için teminatlarına göre ayrılması zorunlu olan asgari karşılık oranları aşağıda gösterilmiştir. Ancak, I inci grup teminatlı alacaklar için karşılık ayrılmaz.
Teminat Grupları


Karşılığın Ayrılacağı Süre

II.

Grup

III.

Grup

IV.

Grup


Teminatsız

Alacağın Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesabına Alındığı Tarihi Takip Eden 3 üncü Ayın Sonunda5

10

15

20


6 ncı ayın sonunda

10

20

25

40


12 nci ayın sonunda


25

35

50

60

18 inci ayın sonunda


25

50

75

80

24 üncü ayın sonunda

25

50

75

100

Değersiz Alacaklar


Madde 7- Vergi Usul Kanunu’na göre değersiz veya şüpheli hale gelen alacaklar 6 ncı maddedeki süreler beklenmeksizin gider yazılır veya bu alacaklar için % 100 oranında karşılık ayrılır.
İstisnalar
Madde 8- İlgili kanun, kararname ve tebliğlerle teşkil edilmiş fonlardan yetkili mercilerin talimatı ile tahsis olunan ve riski aracı bankalara ait bulunmayan krediler, tarımsal destekleme kredileri, 70 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 3182 sayılı Bankalar Kanunu’nun ilgili maddelerine göre tasfiye yoluyla başka bir bankaya intikal eden alacaklar ile 25/3/1987 tarihli ve 3332 sayılı Kanun çerçevesinde yapılan işlemler için bu Karar hükümleri uygulanmaz.
Yetki
Madde 9- Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakanlık;
a) Bu Karar’da yeralan genel karşılık oranlarını genel olarak veya mali bünyeleri ve kredi portföylerinin niteliğine göre bankalar itibariyle % 100’e kadar arttırmaya ve azaltmaya,
b) Teminat grupları arasında günün şart ve gereklerine göre ayarlama yapmaya, ilave teminatlar belirlemeye,
c) Bu Karar’ın amaç ve ilkeleri çerçevesinde uygulamaya ilişkin usul ve esasları tesbite,
yetkilidir.
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler:
Madde 10- 04/05/1988 tarih ve 88/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1- Bankalar, krediler ve takipteki alacaklar hesaplarında izledikleri bu Karar’a konu alacaklarını, bu Karar’ın yürürlüğe girmesini takiben Tek Düzen Hesap Planında gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra en geç bir ay içerisinde bu Karar’a uygun şekilde göstermek zorundadırlar.
Geçici Madde 2- Bu Karar’ın 3 üncü maddesi, Karar’ın yürürlük tarihi itibariyle takip hesaplarında izlenmekte olan alacaklar için de uygulanır.
Geçici Madde 3- Bankalarca 88/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na göre tesis edilmiş olan karşılıklar, 31.03.1998 tarihine kadar, bu Karar uyarınca ayrılması gereken Özel Karşılıklar Hesabına ve aşan tutar ise Genel Karşılıklar Hesabına aktarılır. Genel karşılıkların eksik kalan kısmı 31.3.1998 tarihinden başlamak üzere 3’er aylık dönem sonlarında eşit taksitler halinde 2 nci yılın sonuna kadar tamamlanır.

Yürürlük


Madde 11- Bu Karar, 31.12.1997 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 12- Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.Yüklə 2,92 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   ...   83
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə