Bankalar kanunlari


Kanun No: 36 Kabul tarihi: 27/7/1960Yüklə 2,92 Mb.
səhifə82/83
tarix31.10.2017
ölçüsü2,92 Mb.
növüYazı
1   ...   75   76   77   78   79   80   81   82   83

Kanun No: 36 Kabul tarihi: 27/7/1960Madde 1 - 18 sayılı Geçici Kanuna aşağıdaki geçici 3 üncü madde eklenmiştir:
Geçici Madde 3 - Bu kanunun 9 uncu maddesine göre tâyin edilecek faiz nispetleri ile temin edilecek sair menfaatlerin ve tahsil edilecek masrafların mahiyet ve âzami hadleri mevzuunda Bakanlar Kurulunca ilk defa ittihaz olunacak karar hakkında bu kanunun 2 nci maddesi hükmü uygulanmaz ve bu husustaki Bakanlar Kurulu Kararı 1 Ağustos 1960 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 2 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3 - Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

2.1.5. 2279 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Kanununun 9 uncu Maddesinin Tadiline ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun

(18 Mayıs 1961 tarih ve 10810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır)Kanun No: 302 Kabul Tarihi:12/05/1961Madde 1- 2279 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Kanununun 3399, 5841 ve 18 sayılı kanunlarla değiştirilen 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir:
Madde 9- Ödünç para verme iţlerinde ve mevduat kabulünde alınacak ve verilecek âzami faiz nispetleri ile temin edilecek sair menfaatlerin ve tahsil edilecek masrafların mahiyet ve âzami hadlerini tâyine ve bunların mer’iyet zamanlarını tesbite Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Bu hususta, memleketin iktisadi faaliyetlerini devamlı surette takip, gereken tedbirlerin ittihazını temin, vâde müddetlerinin ve buna göre verilecek faiz nispetlerinin tesbit ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca mevduat karşılıkları mukabilinde verilecek faiz nispetlerinin tâyini maksadiyle Banka Kredilerini Tanzim Komitesi, Bakanlar Kuruluna Maliye Bakanlığı yolu ile tekliflerde bulunmakla mükelleftir.
Madde 2- 2279 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Kanununa aşağıdaki madde eklenmiştir:

Ek Madde 1- Bankalar, bu kanunun 2, 3, 4, 5 ve 8 inci maddeleri hükümlerinden istisna edilmiţtir.


Madde 3- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 4- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

2.1.6. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu*

(26 Ocak 1970 tarih ve 13409 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.)Kanun No: 1211 Kabul tarihi : 14/1/1970

Yürürlükten kaldırılan kanunlar

Madde 69- 2 /6/1929 tarih ve 1514 sayılı Evrakı Nakdiyenin İhtiyatları ile Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun ve 11/6/1930 tarihli 1715 sayılı T.C.Merkez Bankası Kanunu ile bu kanunu değiştiren veya buna eklenen 12/2/1937 tarihli, 3133 sayılı, 12/6/1943 tarihli, 4431 sayılı, 4/2/1948 tarihli, 5167 sayılı, 8/7/1948 tarihli, 5256 sayılı, 2/5/1949 tarihli, 5377 sayılı, 27/4/1955 tarihli, 6544 sayılı, 18/5/1955 tarihli, 6571 sayılı, 25/6/1956 tarihli, 6758 sayılı, 24/2/1961 tarihli, 260 sayılı, 3/1/1963 tarihli, 142 sayılı, 21/4/1965 tarihli, 583 sayılı kanunlar ile 7129 sayılı Bankalar Kanununun 33 üncü ve 47 nci maddeleri, 2279 sayılı Ödünç Para Verme Kanununun 302 sayılı Kanunla değişik 9 uncu maddesinin 2 nci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştı


12 Mayıs 1964 tarihli ve 468 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kamu İktisadî Teşebbüsü sayılmaz ve bu kanunla konulan denetime tabi değildir. Bu Bankanın Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi, Anayasa’nın 94 üncü maddesinde söz konusu millî bütçenin incelenmesi yoluyla yapılır.
12 Mayıs 1964 tarihli ve 468 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
1 inci ve 2 inci fıkralarda yazılı idareler, kurumlar ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, 1 inci fıkra anlamında kamu tüzel kişisi sayılırlar.


*İlgili maddesi alınmıştır.

Yürürlükteki kanunların işbu kanuna uymıyan hükümleri Banka hakkında uygulanmaz.
Yürürlük
Madde 70- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 71- Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.2.1.7. 2279 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

(15.09.1981 tarih ve 17459 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)


Kanun No: 2520 Kabul Tarihi: 11.09.1981
Madde 1- 2279 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Kanununun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 1- Bankalar Kanununa tabi kuruluşlar ile özel kanunlarına göre yetkili kılınan kuruluşlar dışında, faizden para kazanmak için ödünç para verme işleriyle uğraşan ve menkul kıymetlerin satışına aracılık eden gerçek ve tüzelkişiler bu kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığından ruhsat almak mecburiyetindedirler.
Bunların faaliyet sahaları, sermayeleri ve çalışma usulleri ile uyacakları diğer şartlar Maliye Bakanlığınca tespit ve ruhsatlarda gösterilir.
Maliye Bakanlığı, bu gerçek ve tüzelkişilerin ödünç para verme işlerinde uygulayacakları faiz oranları ile alacakları sair menfaat ve masrafların nitelikleri ile azami ve asgari miktarlarını belirlemeye ve gerektiğinde bunları kısmen veya tamamen serbest bırakmaya yetkilidir.

Madde 2- 2279 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Kanununun bu Kanunla değiştirilmeyen maddelerinde yer alan Bakanlar Kurulu dışındaki mercilere ait görev ve yetkiler Maliye Bakanlığına devredilmiştir.
Madde 3- Geçici maddeler dahil olmak üzere bu Kanunda yazılı zorunluluk ve yükümlülüklere uymayanlar hakkında 2279 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Kanununun 17 nci maddesinde gösterilen hapis cezası ile birlikte 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar ağır para cezası uygulanacağı gibi, yargı yoluna başvurma hakları saklı olmak üzere, işyerleri Maliye Bakanının talebi üzerine valilerce 1 ay süreyle geçici olarak kapatılır.

Madde 4- 2279 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Kanununa 2 nci ek madde olarak aşağıdaki madde eklenmiştir.Yüklə 2,92 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   75   76   77   78   79   80   81   82   83
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə