Bankalar kanunlari


Bankalar Kanununun 10 uncu Maddesi Uygulamasına İlişkin 13 Aralık 1974 Tarih ve 5283-29/58875 sayılı GenelgeYüklə 2,92 Mb.
səhifə36/83
tarix31.10.2017
ölçüsü2,92 Mb.
#23971
növüYazı
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   83

3.4.1. Bankalar Kanununun 10 uncu Maddesi Uygulamasına İlişkin 13 Aralık 1974 Tarih ve 5283-29/58875 sayılı Genelge

1. Bankaların yeni şube açmak üzere, Bankalar Kanununun 10 ve 11 inci maddelerine göre yapacakları müracaatlara bu genelgeye ekli örneğe uygun olarak düzenleyecekleri formüllerle 3 nüsha olarak eklenir.


2. Müracaatların incelenip sonuçlandırılmasında uygulanacak kıstasların başlıcaları aşağıda açıklanmıştır. Şube açılacak yerin veya bankanın özellikleri dikkate alınarak bunların dışında da şartlar aranabilir.
Bankalarca açılacak ilk şubeler için (a), (b) ve (c) kıstasları aranmaz.
(a) Uzaklık; bir şehir veya kasaba (belediye) sınırları içinde bir bankaya ait şubeler arasında en az 1 km. uzaklığın bulunması esastır. Bu uzaklıktan daha yakın aralıklarla

yeni şube açmak için yapılan müracaatlar kabul edilmez.


Bir bankanın bu genelgenin yürürlüğe girmesinden önce açılmış olan ve aralarında 1 km. den daha az aralık bulunan iki veya daha çok şubesi varsa bu şubelerden herhangi birinden itibaren 3 km. uzaklığı kapsayan alanda yeni şube müsaadesi verilmez; ancak, 1 km. uzaklık içindeki şubelerden birinin bu alana nakline izin verilebilir.
Bu ölçülerin uygulanmasını sağlamak üzere, müracaatlara, şube açılmak istenen yeri ve civarını gösteren basit bir kroki eklenir. Bu krokide, şubenin içinde çalışacağı bina belli ise kesin yeri cadde ve sokak üzerinde gösterilir; belli değil ise şubenin içinde bulunacağı cadde veya sokak kısmı, her iki baştan, bu cadde veya sokağı kesen yollar, kapı numaraları ve tereddüde yer bırakmayacak diğer sabit noktalarla sınırlandırılır. Şube açılacak cadde ve sokak kesiminin herhangi bir noktasından 3 km. uzaklıkda aynı bankanın başka şube veya şubeleri varsa bunların yeri kroki üzerinde işaretlenir. Bu şekilde işaretlenen şubelerden herhangi birine 1 km. uzaklıkta başka şube veya şubeler varsa kroki üzerinde bunlar da, gerektiğinde zincirleme olarak, belirtilir ve yeni şube yerine kapatılması tercih edilen şube ayrıca gösterilir. Bütün bu hususları aynı kroki içinde anlaşılır şekilde belirtmek mümkün olmaz ise, birbiriyle kolayca irtibatlandırılabilecek şekilde birden çok krokiler düzenlenebilir.
(b) Tasarruf Mevduatı: Bir şehir veya kasaba (belediye) sınırları içinde en az bir şubesi bulunan bir bankaya aynı sınırlar içinde yeni şube müsaadesi verilmesi için o şehir veya kasabada söz konusu bankanın toplamış olduğu tasarruf mevduatının şube başına ortalaması aynı yerde bulunan bütün banka şubelerine ait tasarruf mevduatı ortalamasının % 60 ından daha az olmaması gereklidir. Aynı şehir sınırları içinde birden çok ilçe bulunduğu takdirde ortalamalar belediye sınırları içindeki ilçeler itibariyle nazara alınır.
Şube açılacak şehirin nüfusu 100 binden fazla ise şube açacak bankanın o şehir veya ilçedeki şube başına tasarruf mevduatı ortalaması Türkiye’deki genel tasarruf mevduatı toplamının Türkiyedeki bütün banka şubeleri sayısına bölünmesiyle bulunacak genel ortalamanın da % 60 ından daha az olmamalıdır.
(c) Öz Kaynak: Bir şehir veya kasaba (belediye) sınırları içinde birden çok şube ile faaliyette bulunan bankaların günün koşullarına uygun mali güce, yeterli öz kaynağa sahip bulunmaları esastır. Bu gereği yerine getirmek için, şube açma müracaatları incelenirken söz konusu bankanın, Bankalar Kanununun 6. maddesinde belirtilen asgari öz kaynak (sermaye ve ihtiyatlar) miktarlarına ilâveten, aynı şehir sınırı içindeki her şubesi için, bu maddede gösterilen miktarların en az yüzde 10 una sahip olması aranır.
Öz kaynaklar hesaplanırken, bankalar yeminli murakıplarınca bankadaki incelemeler sırasında yapılan değerlendirmeler göz önünde bulundurulur.
(d) Yeni Şube sayısı: Bir bankanın bir takvim yılı içinde açabileceği şubelerin sayısı bir önceki yılın sonunda faaliyet halinde bulunan şubeleri sayısının beşte birini geçemez. Bu sayının üzerinde şube açmaya müncer olacak talepler nazara alınmaz.
(e) Diğer Ölçüler: Yeni şube müracaatları incelenirken, söz konusu bankanın kanuni yükümlülüklerini (mevduat munzam karşılıkları, disponibilite, asgari sermaye, bilgi verme v.s.) yerine getirmekteki tutumu; genel müdürlüğün şubeler üzerindeki yönetim ve denetim bakımından etkenliği; kredi politikası; faaliyetlerinin ve bünyesinin sağlıklı bankacılık ilkelerine uygunluğu; faaliyetlerinin ödemeler dengesi üzerindeki etkisi gibi hususlar ayrıca gözönünde tutulur.
3. Şubelerin müsaade tarihinden itibaren bir yıl içinde açılmaları esastır. Maliye Bakanlığınca kabul edilecek sebeplerin bulunması halinde, binaları kiralanmış olmak kaydı ile bu süre altı aya kadar uzatılabilir. Daha çok süreye zorunluk görüldüğü takdirde, bina, personel v.s konularda herhangi bir bağlantıya girmeden önce Maliye Bakanlığının tasvibinin alınması gereklidir.
4. Bu genelgeye uygun olarak yapılacak şube açma talepleri Maliye Bakanlığınca 1 Ocak 1975 den itibaren kabul edilmeğe başlanacaktır. Daha önce yapılmış, fakat kabul edilmemiş talepler için de aynı esaslara göre yeniden başvurulması gereklidir.

Şube açma müracaat formülleri


Bankanın adı:……………………………………………..
1. ŞUBENİN ADI VE YERİ


1. 1 Şubenin adı: :
1. 2 Şehir veya kasabanın (Belediyenin) :

1.2.1 Adı:


1.2.2 Nüfusu :
1.2.3 Hangi köy, bucak, ilçe veya il

merkezinde olduğu: bu merkezin bağlı

olduğu üstmülki bölümleri :
1.3 Belediye sınırları içinde birden

çok ilçe varsa şube açılacak ilçenin adı :


1.4 Şubenin açılacağı semt ve mahalle

nin adı :


1.5 Şube binası temin imkânları ve bu

konuda yapılmış temaslar hakkında bilgi :
2. ŞEHİR VEYA KASABA (BELEDİYE)DEKİ BANKA ŞUBELERİ


2.1 Müracaatçı bankanın

2.1.1 0 Belediyedeki Şubeleri sa-

yısı :

2.1. 2 Belediye sınırları içinde birden

çok ilçe varsa şube açılacak ilçedeki

şubelerin sayısı :

2.1. 3 Şube açılacak yere 1 km.

uzaklığa kadar uzaklıkta şubeleri

varsa adları 1 :

2.1.4 Şube açılacak yere 3 km. uzaklığa 1/ :

kadar uzaklıkta şubeleri varsa adları


2.2 Diğer Bankaların

2 2 1 0 Belediyedeki Şubeleri sayısı :

2.2.2 Belediye sınırları içinde birden çok

ilçe varsa şube açılacak ilçedeki şubeleri

sayısı :

2.2.3 Şube açılacak yere 1 km. uzaklığa :

kadar uzaklıktaki şubelerin adları 1/


2.2.4 Şube açılacak yere 3 km. uzaklığa 1/

kadar uzaklıktaki şubelerin sayısı :


3. MÜRACAATÇI BANKADAKİ TASARRUF MEVDUATI
3.1 Bankanın Türkiye’deki 2/ :

3.1.1 Tasarruf mevduatı genel toplamı


3.1.2 Şube sayısı :
3.1.3 Şube başına mevduat ortalaması :
3.2 Şube açılacak belediye sınırları içinde 2/

3.2.1 Tasarruf mevduatı toplamı :


3.2.2 Şube sayısı :
3.2.3 Şube başına mevduat ortalaması :
3.3 Şube açılacak belediye sınırları içinde 2/

birden çok ilçe varsa şubenin bulunacağı

ilçedeki


3.3.2 Şube sayısı :


3.3.3 Şube başına mevduat ortalaması :
3.4 Son üç yıl içinde açılmış şubelerden :

3.4.1 Yukarıda 3.2.2 ye giren her bir

şubedeki son üç bilânço rakamlarına göre

tasarruf mevduatı
3.4.2 Yukarıda 3.3.2 ye giren her bir şube

deki son üç bilânço rakamlarına göre

tasarruf mevduatı :
3.5 İlk üç bilânço döneminde toplanacağı :

tahmin edilen tasarruf mevduatı


4. PLASMANLAR 2/
4.1 Bankanın bütün şubeleri tarafından ve-

rilen 4.1 1 Bir yıla kadar vadeli nakdi

krediler :
4.1.2 Bir yıldan beş yıla kadar vadeli nakdi

krediler :


4.1.3 Beş yıl ve daha çok vadeli nakdi

krediler :


4.1.4 Limit içi teminat mektupları :
4.1.5 Limit dışı teminat mektupları :
4.2 Şube açılacak belediye sınırları içinde

mevcut şubeleri tarafından verilen

4.2.1 Bir yıla kadar vadeli nakdi krediler :
4.2.2 Bir yıldan beş yıla kadar vadeli nakdi

krediler :


4.2.3 Beş yıl ve daha çok vadeli nakdi

krediler :
5. ÖZKAYNAKLAR 2/


5.1 Ödenmiş sermaye ve ihtiyatlar toplamı :

(Bankalar K.Md.2)


5.2 Bankalar K.nun 6 ncı maddesine göre

şubelere tahsisi gerekli sermaye 5.2.1

Mevcut Şubeleri için :
5.2.2 Henüz açılmamış, fakat müsaadesi

alınmış veya müracaatı yapılmış şubeler için :


5.3 Genelgenin 2 (c) maddesine göre hesap

lanan ek öz kaynak toplamı :

5.3.1 Mevcut şubeler için :
5.3.2 Henüz açılmamış, fakat müsaadesi alın

mış veya müracaatı yapılmış şubeler için :


6. SABİT KIYMETLER VE İŞTİRAKLER 2/ 3/
6.1 Gayri - menkuller toplam değeri :

6.1.1 Banka ihtiyaçlarında kullanılan


6.1.2 İhtiyaç Fazlası :

(İktisap tarihleri itibariyle)


6.2 Menkul Kıymetler
6.3 İştiraklere ayrılan sermaye miktarı :

6.3.1 ödenmiş miktar


6.3.2 Taahhüt edilmiş fakat ödenmemiş

miktar :


7. PERSONEL
7.1 Şubede çalıştırılacak personelin :

unvan ve sayıları


7.2 Bu personelin nasıl temin edileceği :
8. BANKALAR K.NUN 11 NCİ MADDESİNE GÖREHAZIRLANAN RAPOR
1/ Genelge: Md. 2 (a)
2/ Son yılsonu itibariyle
3/ Amortismanlar düşüldükten sonra

3.4.1.1. 7129 Bankalar Kanunu’nun 10’ncu Maddesi Uygulamasına İlişkin 13

Aralık 1974 Tarih ve BNK: 52/83-29/58875 sayılı Genelgede Değişiklik

Yapan Maliye Bakanlığının 20 Temmuz 1978 Tarih ve 5283-29/40008

sayılı Yazısı
3 yılı aşan uygulama sonuçlarına göre yapılan değerlendirmede, söz konusu Genelgede yer alan kıstaslarda, aşağıda belirtilen değişikliklerin yapılmasına gerek görülmüştür.
I- Madde 2- (a) Uzaklık :
aa) Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde bir bankaya ait şubeler arasında en az 3 km. uzaklığın bulunması esastır.
Bu kıstasın uygulanmasında:
Ankara ili; Merkez, Altındağ, Çankaya ve Yenimahalle ilçe Merkezlerini,
İstanbul ili: Adalar, Bakırköy, Beşiktaş, Beykoz, Beyoğlu, Eminönü, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Sarıyer, Şişli, Üsküdar ve Zeytinburnu İlçe Merkezlerini,
İzmir ili; Merkez ve Karşıyaka İlçe Merkezlerini, kapsar.
Ayrıca, bu illerin yukarıda yazılı İlçe sınırlarına bitişik diğer İlçe veya kasaba (Belediye) sınırları içinde açılacak yeni Şubelerin de bu İllerde mevcut o banka şubelerine en az 2 km. mesafede bulunması şarttır.
Bir bankanın bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden önce açılmış veya açılmasına müsaade edilmiş olan ve aralarında 3 km. mesafeden daha az aralıklı iki veya daha çok sayıda şubesi varsa bu şubelerden herhangi birinden itibaren 5 km. uzaklığı kapsayan alanda yeni şube müsaadesi verilmez; ancak, birbirine 3 km. uzaklık içindeki şubelerden birinin bu alana nakline izin verilebilir.
bb) Yukarıda yazılı İller dışında kalan ve nüfusu 100.000 in üzerinde olan diğer İl, İlçe veya Belediye sınırları içinde bir bankaya ait şubeler arasında en az 2 km. uzaklığın bulunması esastır.
Bir bankanın bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden önce açılmış veya açılmasına müsaade edilmiş bulunan ve aralarında 2 km. mesafeden daha az aralıklı iki veya daha çok sayıda şubesi varsa bu şubelerden herhangi birinden itibaren 3 km. uzaklığı kapsayan alanda yeni şube müsaadesi verilmez; ancak, birbirine 2 km. uzaklık içindeki şubelerden birinin bu alana nakline izin verilebilir.
cc) Nüfusu 100.000 in altında olan diğer şehir veya kasaba (Belediye) sınırları içinde bir bankaya ait şubeler arasında ise en az 1 km. uzaklığın bulunması esastır.
Yukarıda (aa), (bb) ve (cc) bentlerinde belirtilen uzaklıklardan daha yakın aralıklarla yeni şube açmak için yapılacak müracaatlar kabul edilmez.
Bu ölçülerin uygulanmasını sağlamak üzere, müracaatlara, Şube açılmak istenen yeri ve civarını gösteren ölçekli ve tasdikli bir kroki eklenir. Bu krokide, şubenin içinde çalışacağı bina belli ise kesin yeri cadde ve sokak üzerinde gösterilir; belli değil ise, şubenin içinde bulunacağı cadde ve sokak kısmı, her iki baştan bu cadde veya sokağı kesen yollar, kapı numaraları ve tereddüde yer bırakmıyacak sabit noktalarla sınırlandırılır.
Şube açılacak cadde ve sokak kesiminin herhangi bir noktasından yukarıda (aa), (bb) ve (cc) fıkralarında belirtilen uzaklıklarda aynı bankanın mevcut veya müsaadesi alınmış fakat henüz açılmamış banka şube veya şubeleri varsa, bunların yeri kroki üzerinde işaretlenir. Bu şekilde işaretlenen şubelerden herhangi birine yine aynı uzaklıklarda başka şube veya şubeler varsa kroki üzerinde bunlar da gerektiğinde zincirleme olarak belirtilir ve yeni şube yerine kapatılması tercih edilen şube ayrıca gösterilir. Bütün bu hususları aynı kroki içinde anlaşılır şekilde belirtmek mümkün olmaz ise, birbirleriyle kolayca irtibatlandırılabilecek şekilde birden çok krokiler düzenlenebilir.
(d) Yeni şube sayısı:
Bir bankaya bir takvim yılı içinde verilebilecek şube müsaade sayısı, o bankanın bir önceki takvim yılı sonunda faaliyet halinde bulunan şubeleri sayısının:
aa) Toplam şube sayısı 500 ün üzerinde olan bankalarda % 5 ini,
bb) Toplam şube sayısı 200-500 arasında olan bankalarda % 15 ini,
cc) Toplam şube sayısı 200 ün altında olan bankalarda % 25 ini
geçemez.
Ancak Bankalarca gerice yörelerde açılacak şubelerin toplamının % 50 si oranında yine gerice yörelerde olmak kaydıyla şube açmalarına izin verilebilir. Bu hesaplamanın yapılmasını sağlamak amacıyla, Bankalar taleplerinde gerice yörelerde açmayı planladıkları şubeleri ayrıca belirteceklerdir.
Gerice Yöreler için yıllık programların ekindeki kalkınmada öncelikli yöreler listesi esas alınır.
Bu sayıların üzerinde şube açmaya müncer olacak talepler nazara alınmaz. Daha önceki yıllarda müsaadesi verilipte yılı içinde açılmayan şubeler sayısı yukardaki miktarlardan ayrıca düşülür.
Bankalar yeni yıl şube açma müracaatlarını bilançolarının onaylanmasını takip eden ilk üç ay içinde ve toplu olarak yapacaklardır.
II- Bu değişikliklere uygun olarak yapılacak şube açma talepleri Bakanlığımızca 1 Ağustos 1978 tarihinden itibaren kabul edilmeye başlanacaktır. Daha önce yapılmış, fakat kabul edilmemiş veya halen Bakanlığımızda mevcut talepler için de aynı esaslara göre yeniden başvurulması gereklidir.
Yukardaki hususların Birliğiniz aracılığı ile bütün Bankalarımıza duyurulması rica olunur.    1. Banka Kredilerini Tanzim Komitesi

7129 sayılı Bankalar Kanunu’nun 47’nci maddesinde yer alan Banka Kredilerini Tanzim Komitesi, ilk defa Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki 14 sayılı Karar’a ek 4/6620 sayılı Karar* ile kurulmuştur. Komiteye Bankalar Kanunu’nun söz konusu maddesi ile verilen görevler;
  1. Bankalar Kanunu’nun çeşili maddeleri ile Komitece yapılması istenilen işleri yapmak,

  2. banka plasmanları üzerinde keyfiyet ve kemiyet bakımından düzenlemeler yapmak,

  3. genel kredi tutarları ile genel kredi tutarı içinde çeşitli kredi türlerinin sektörler ve konularına göre dağılım tarzını ayarlamaya yönelik kararlar almak,

  4. Bankalar kanununun uygulaması ile veya bankacılık ve kredi konuları ile ilgili hususlarda Hükümete görüş bildirmek

olarak sayılabilir.
*Türk Parası Kıymetini Koruma Kararı

(14.2.1956 tarih ve 9233 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır)
Madde: 1- 28.7.1955 tarih ve 4/5842 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 14 sayılı Kararın sonuna aşağıdaki madde eklenmiştir.
Ek Madde 1- Maliye Vekili, İktisat ve Ticaret Vekili, Maliye Vekâleti Müsteşarı, İktisat ve Ticaret Vekâleti Müsteşarı, Hazine Umum Müdürü, İç Ticaret Umum Müdürü, T.C. Merkez Bankası Umum Müdürü, Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği, Umumi Katibi, ödenmiş sermaye ve ihtiyatları yekûnu 5 milyon liradan fazla bankaların umum müdürlerinin kendi aralarında iki sene için seçecekleri 3 umum müdürden müteşekkül bir Banka Kredileri Tanzim Komitesi kurulmuştur. Bu Komite memleketin iş ve istihsal hacminin icaplarına ve iktisadi faaliyetlerin arzettiği ihtiyaçlara göre umum kredi hacminin sektörler, mevzular ve neviler itibariyle tevezzü tarzını ayarlamaya matuf kararlar almaya ve lüzumu halinde yıllık bir kredi tevzi planı yapmaya salahiyetlidir.
Bu kredi tevzi planında yapılacak tadiller de aynı Komite tarafından karara bağlanır.
Bankalar kredi kaynaklarını Komite kararlarının ve kredi tevzi planının umumi esaslar dahilinde kullanmaya her faaliyet sahasına taalluk eden kredi için kendilerine tayin edilen had ve nispetleri tecavüz etmeye mecburdurlar.
Banka kredilerini tanzim komitesine Maliye Vekili bulunmadığı zamanlarda İktisat ve Ticaret Vekili riyaset eder. Komitenin umumi katipliği Merkez Bankası Umum Müdürü tarafından ifa olunur.
Banka kredilerini tanzim komitesi resmi daire ve teşekküllerden ve bankalardan lüzum göreceği malumatı almaya salahiyetlidir.
Bu komite kararlarına muhalefet 14 sayılı Karar hükümlerine muhalefet sayılır.

(İlgili maddesi alınmıştır.)


Banka kredilerini tanzim komitesinin Bankalar Kanununun bu maddesinde verilen görevlerle ilgili olarak alacağı kararlar Bakanlar Kurulu onayını gerektirmektedir. Komiteye Bankalar Kanunu’nun 47’nci maddesi dışındaki maddeleri ile verilen görevler de bulunmaktadır. Bu görevleri aşağıdadır.
Kanunun 13’üncü maddesine göre mevduat kabul etmelerinde sakınca görülen bankaların Bakanlar Kurulunca mevduat kabul etme yetkilerinin kaldırılmasından önce Komite görüşü alınır. Kanunun 38 inci maddesinde belirtilen % 10 oranının Bakanlar Kurulunca % 25 oranına yükseltilmeden önce Komite görüşü alınır.
Kanunun 38 inci maddesinin 2 nci fıkrasına ödenmiş sermaye ve ihtiyatların %25 oranına kadar verilebilecek kredilerin Bakanlar Kurulunca belirlenmesinden önce Komite görüşü alınır.
Kanunun 38 inci maddesinin istisnalarla ilgili hükümlerinde bankaların memleketin kalkınması ile ilgili iştiraklerine açacakları kredilerin %25 sınırından muaf tutulması hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararından önce Komite görüşü alınır.
Kanunun 60 ıncı maddesine göre mali bünyeleri taahhütlerini karşılamayacak derecede zaafa uğrayan bankalar hakkında gerekli önlemleri alma konusunda Bakanlar Kurulu kararından önce Komite görüşü alınır.
Kanunun 32 nci maddesine göre bankalarca tasarruf mevduatı sahipleri için tertip edecekleri tasarrufu teşvik ikramiyelerinin tasarruf mevduatı toplamına veya yeni kurulan bankalarda ödenmiş veya Türkiye’ye tahsis edilmiş sermaye ve ihtiyatlar toplamına oranını ve verilecek ikramiyelerin şekil, şart, içerik ve türlerini saptamak görevi Komiteye verilmiştir.
Kanunun 33 üncü maddesi gereğince kanuni karşılıkların genel mevduat toplamına oranını kanunun vazettiği azami ve asgari oranlar dahilinde saptamak ve uygulamaya koymak görevi Komiteye verilmiştir.
Kanunun 50 nci maddesi gereğince, bankalar ile iştiraklerinin ve iştiraklerinin ortak olduğu kuruluşların gereksinmelerinin üzerinde taşınmaz mal edinebilmeleri için Banka Kredilerini Tanzim Komitesinin bu hususta olumlu karar alması gerekmektedir.
Banka Kredilerini Tanzim Komitesine Bankalar kanunu dışında,
2279 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Kanununun 302 sayılı Kanun ile değişik 9 uncu maddesi,
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesine 18.2.1963 tarih ve 199 sayılı Karar ile eklenen 7 nci bendi uyarınca
görev verilmiştir.
7129 sayılı Bankalar Kanunu’nun 47’nci maddesinde belirtilen Komite 1211 sayılı Merkez Bankası Kanunu’nun 69’uncu maddesi ile kaldırılmıştır. 1211 sayılı Kanun’un 40’ıncı maddesi II-e bendi gereğince Kanun’un yürürlük tarihi olan 26 Ocak 1970 tarihinde Banka Kredilerini Tanzim Komitesi’nin görev ve yetkileri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na devredilmiştir.
Banka Kredilerini Tanzim Komitesince alınan kararlar, Bankaca aksine karar alınmadıkça, hüküm ifade etmektedir.      1. Banka Kredilerini Tanzim Komitesi Kararları


3.5.1.1. 5/184 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Ek Banka Kredilerini Tanzim Komitesi KararıYüklə 2,92 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   83
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə