Bankalar kanunlari


Karar sayısı: 95 Karar Tarihi: 29.8.1960Yüklə 2,92 Mb.
səhifə38/83
tarix31.10.2017
ölçüsü2,92 Mb.
#23971
növüYazı
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   83

Karar sayısı: 95 Karar Tarihi: 29.8.1960


(12.10.1960 tarih ve 10627 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır)

Madde 1- 9.7.1960 tarih ve 91 sayılı Banka Kredilerini Tanzim Komitesi Kararının

1 inci maddesinin b fıkrası aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir:

b- Senedat mukabili krediler


Komüsyon
1- Senet tutarı üzerinden, senetlerin tahsilini müteakip tahakkuk ve tahsil edilmemek kaydiyle, senevi % 3

2- Teminata kabulünü müteakip iadesi veya bilabedel borçlularına teslimi istenen senetler için komüsyon nispetinin üçte ikisi tatbik olunur.

3- Beher senet için asgari tahsil ve iade komüsyonu (3) liradır.
Madde 2- 9.7.1960 tarih ve 91 sayılı Banka Kredilerini Tanzim Komitesi kararına 3 üncü madde olarak aşağıdaki hususlar eklenmiştir:

Madde 3-

Aşağıda gösterilen hizmetler bankalar tarafından ödünç para verme işleri ile alakalı olarak ifa edildikleri takdirde karşılarında kayıtlı bulunan nispet ve hadlerden başka menfaat temin olunamaz


I

AzamiKomüsyon

Maktu

Muamelenin mahiyeti

Nispeti

Ücret

  1. Teminat mektubu

-Muvakkat mektuplar %o 5 15 TL.

-Kati ve avans teminat mektupları %o10

a) Muvakkat mektuplar bir ay zarfında iade edilmedikleri takdirde ikinci ayın iptidasından itibaren kati teminat mektupları gibi komisyona tabi olurlar.

b) Kati ve avans teminat mektupları komüsyonları her üç ayda bir peşin olarak tahsil olunur. Üç aylık devre tam itibar olunur.
  1. Senet tahsili

-Aynı mahalde %o 3 3 TL.

-Başka mahalde

- Adi %o 4 3 TL.

- Vesikalı %o 6 6 TL.


3- Havale ve keşideler %o 4 2,5 TL.
4- Esham ve tahvilat muhafazası

-Muhafaza (İtibari kıymeti üzerinden senevi) %o 2 3 TL.

-Kupon tahsili (Kupon bedeli üzerinden) %o 5 1 TL.


  1. Altın muhafaza ücreti

-Piyasa rayici üzerinden senevi %o 2 1 TL.


  1. Kapalı zarf ve çıkın muhafaza ücreti

-Tevdi olunan kapalı zarf veya çıkınlardan (Senevi) -.- 10 TL.


  1. Memleket dahili akreditifler

-Banka nezdinde açtırılan akreditifler %o 4 10 TL.

-Banka tarafından açtırılan akreditifler %o 4 10 TL.
  1. Borsa emirleri

-Hisse senedi ve tahvil alış ve satışlarında bosa fiyatından

hesaplanacak baliğ üzerinden %o 2 2,5 TL.


9- Bankalar lehine verilen aval ve ciro %o10 25 TL.
10- İtibar mektupları (Kredi mektupları) %o 5 5 TL.
11- İhbarat (Firma başına) -.- 25 TL.
12- Kiralık Kasalar

-Büyük boy (Senevi) -.- 100 TL.

-Orta boy (Senevi) -.- 75 TL.

-Küçük boy (Senevi) -.- 50 TL.


13- Giden kambiyo havaleleri %o 5 10 TL.
14- Gelen kambiyo havaleleri %o 1 5 TL.
15- Şirket teşkili veya sermaye artırılması için verilen mektuplar -.- 50 TL.
16- Harici garanti mektupları

İlk üç aylık devre için %o15 50 TL.

Müteakip üç aylık devreler ve kesirler için %o10 50 TL.
17- Serbest emtia

Ardiye, manipilasyon ücreti merhun emtiadaki

ücretin % 25 fazlasını geçemez.
18- Seyyah çekleri satışı % 5 5 TL.
19- Gayrimenkul ekspertizi

-Ekspertiz değeri üzerinden % 4 50 TL.


20- A.C.H. müşterilerine gönderilen ekstreler 1 TL.

-Ekstre föyü başına


21- Memleket harici akreditifler (% 100 karşılıklı)

A-İthalat akreditifleri:


Açılış komüsyonu:

Akreditif tutarı üzerinden maktuen %o15

Temdit komüsyonu:

Temdit edilen miktar üzerinden maktuen %o10

B- İhracat akreditifleri %o 5

II - UMUMİ HÜKÜMLER

1- Miktarları yukarıda tespit olunan komüsyon ve ücretler dışında muamelenin gerektirdiği posta, telgraf, telefon ücretleriyle muhabir masrafları, tahakkuk edecek sigorta ücretleri, kurtaj ve bilümum vergi, resim, harç ve sair masraflar müşteriden aynen tahsil olunur.

Ancak, bankalar kendi aralarında bu tarifede tesbit edilmiş bulunan komüsyon hadlerinin yüzde ellisini tatbik ederler.
2- Mahiyeten yukarıdaki muamelelerle ithali mümkün olup da değişik namlarla yapılmakta olan muamelelerde, muamelenin adına değil mahiyetine itibar edilir.
3-Yalnız imzalattırılmak veya kabule arzedilmek üzere tevdi edilen senetlerle, tahsiline tevdiini müteakıp iadeleri veya bilabedel borçlularına teslimi istenen senetler için tahsil senetlerine ait azami komüsyon nispetlerinin üçte ikisi tatbik olunur.
4- Herhangi bir muamelenin tarifede gösterilen azami komüsyon nispetine göre hesaplanacak ücreti, tarifenin maktu ücret sütununda yazılı meblağın dünunda kaldığı takdirde kaldığı takdirde banka, maktu ücreti tahsil emek hakkına haizdir.
Madde: 3 – Bankaların 7129 sayılı Bankalar Kanununun 52 nci maddesi mucibice tasarruf mevduatı sahiplerine tevzi edilmek üzere tertip edecekleri tasarrufu teşvik ikramiyeleri aşağıdaki şekilde tesbit edilmiştir.

Bankaların 7129 sayılı Bankalar Kanununun 32 nci maddesi mucibince tasarruf mevduatı sahiplerine tevzi edilmek üzere tertip edecekleri tasarruf teşvik ikramiyeleri
Madde 1- Teşvik ikramiyelerinin miktar ve nispetleri:
Mevduat kabulüne mezun olan bankaların 7129 sayılı Bankalar Kanununun 32 nci maddesi hükümlerine göre 1961 yılında verebilecekleri tasarrufu teşvik ikramiyelerinin yekûnen bâliği, kabul etmiş bulundukları tasarruf mevduatı yekûnunun (0/00 7,5) ile tasarruf mevduatının miktarı ile mukayyet olmaksızın her banka için seyyanen kabul edilen (Yedi yüz elli bin) liralık sabit plâfonun mecmuunu geçemez.
Madde 2- İkramiye nispetinin hesaplanması esasları:
1961 yılı için tasarruf mevduatını teşvik ikramiyesi tertip edecek bankalar (1) inci maddede yazılı (Binde yedi buçuk) nispetinin hesaplanmasında, 30 Eylûl 1960 tarihi itibariyle tanzim edecekleri üç aylık umumi vaziyetlerinde yer alan tasarruf mevduatı yekûnunu esas ittihaz edeceklerdir.
Ancak, bankaların (Tasarrufu Teşvik İkramiyesi) plânlarını ihzar ettikten sonra kabul ettikleri tasarruf mevduatında üçer aylık umumi vaziyetlerine göre tesbit olunacak artışlar, kendilerine ikramiye plânlarının artırılması imkânını sağladığı takdirde artan miktarın (Binde yedi buçuğunu) geçmemek üzere bundan faydalanabilirler.
(1) inci madde ile bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları hükümleri dairesinde hesaplanan tasarrufu teşvik ikramiyesi tutarlarından bir kısmının veya tamamının 1961 yılı içinde kullanılmayarak müteakip senelerde yürürlüğe girecek kararnameler hükümlerine göre tesbit edilecek ikramiye plâfonları fevkinde tevzi edilmek üzere bir provizyon olarak ayrılması caiz değildir.Yüklə 2,92 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   83
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə