Bankalar kanunlari


YÜKLENİM BELGESİ (TAAHHÜTNAME) ÖRNEĞİYüklə 2,92 Mb.
səhifə64/83
tarix31.10.2017
ölçüsü2,92 Mb.
#23971
növüYazı
1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   ...   83

YÜKLENİM BELGESİ


(TAAHHÜTNAME)

ÖRNEĞİ

3182 sayılı Bankalar Kanunu’nun 38’nci maddesinin 2’nci fıkrası hükmüne dayanarak, ödenmiş sermayenizle yedek akçeleriniz toplamının en çok % 25 (40) (75) ine kadar sınır içinde bize açacağınız kredilerin tümünü………………………………….işlerinde (ve............................................yöresinde) kullanacağımızı ve bankanızca açılmış kredilerden yararlanarak bunları yukarıda yazılı konu dışında ve özellikle üçüncü kişilerin finansmanında kullanmayacağımızı ya da kullandırmayacağımızı ve yapılacak soruşturma ve incelemeler sonucunda ve her ayda bir vereceğimiz hesap durumlarına veya istenilebilecek diğer bilgi ve belgelere göre bu yükümlülüğümüzün yerine getirilmediğinin anlaşılması halinde, (X) Bankanızın, Bankanızda bulunan kredilerimizin tümünü derhal kesmek ve alacağını muaccel olarak istemek hakkına da malik bulunacağını ve bu hususta hiçbir biçimde itiraza hakkımız olamayacağını şimdiden kabul ettiğimizi bildirir ve yükleniriz.


(X) İhracatta kullanılmak üzere kredi istenmesi halinde aşağıdaki bölüm eklenecektir. “ve İhracat Rejimi Kararında ya da bunun yerine geçmek üzere çıkarılacak Kararlarda belirtilen usulsüzlükleri yapmamız sonucunda İhracat Belgemizin ya da İhracat Belge ve Ruhsatnamemizin iptali halinde ya da İhracatı Teşvik kararında ya da bunun yerine geçmek üzere çıkarılacak Kararlarda belirtilen şartlara uygun olarak ihracatı gerçekleştiremediğimiz takdirde”

4.4.2. 3182 sayılı Bankalar Kanunu’na Dair Tebliğ No:2

(13.2.1986 tarih ve 19018 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.)


1- Basın ve yayım yoluyla satış kampanyasına iştirakçi kabul ederek satış yapan gerçek ve tüzel kişilerin bu satışlarda uyacakları esaslar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca 1211 sayılı Kanunun 4 ve 40’ıncı maddeleri uyarınca düzenlenmiş bulunmaktadır.
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca düzenlenen, yukarıda sözkonusu edilen satışlarda, uyulması gerekli esaslara aykırılıklar 3182 sayılı Bankalar Kanunu’nun 13/2’nci maddesine aykırılık teşkil eder.
3- 3182 sayılı Kanunun 13’üncü maddesindeki aykırılıklar aynı Kanunun 80’inci maddesi uyarınca müeyyidelendirilir.
3182 sayılı Bankalar Kanunu’nun 98’nci maddesi uyarınca tebliğ olunur.

4.4.3. 3182 sayılı Bankalar Kanunu’na İlişkin Tebliğ No: 3

(31.12.1986 tarih ve 19328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.)

3182 sayılı Bankalar Kanunu’na Dair 1 No.lu Tebliğin 13 üncü maddesinin (a) fıkrasının günün ekonomik koşulları dikkate alınarak aşağıdaki şekilde değiştirilmesi anılan Kanun’un 46 ncı maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca uygun görülmüştür.


A- 5 milyon lirayı geçmeyen işlemler: (Türkiye Halk Bankası’nca küçük esnaf ve sanatkârlara, esnaf kefalet kooperatifleri kefaleti ile verilen kredilerde bu sınır 500.000,-TL. dır.)
3182 sayılı Bankalar Kanunu’nun 98 inci maddesi uyarınca tebliğ olunur.

4.4.4. 3182 sayılı Bankalar Kanunu’na İlişkin Tebliğ No : 4

(23.5.1988 tarih ve 19820 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.)


“ Bankalar Kanunu’nun 32 nci Maddesi Gereğince Bankalarca Tesisi Gereken Karşılıklar Hakkında Karar” ile ilgili olarak uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermek ve uygulamaya açıklık kazandırmak amacıyla aşağıdaki hususların açıklanmasında yarar görülmüştür.
1- Tanımlar :
Karar’da yer alan bazı ifadeler aşağıda açıklanmıştır.
A- Kredi Değerliliğinin Yitirilmesi Hali :
Bu Karar’ın uygulanmasında kredi değerliliğinin yitirilmesi hali, kredi riskini etkileyen şahsi, mali ve iktisadi faktörlerin bankalarca sürekli değerlendirilerek, kredi değerliliğinin mevcut olup, olmadığının tespit edilmesini ifade etmektedir.
Buna göre; kredi borçlusunun özkaynaklarının borcun vadesinde ödenmesini karşılamada yetersiz bulunması, borçlunun borç ödeme gücünden önemli ölçüde yoksun olması, kredi borçlusunun cari aktifleri ve cari pasifleri arasındaki farka tekabül eden işletme sermayesinin işletme ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalması, borçlunun faaliyetini terk veya önemli sürede durdurması, borçlunun mali durumu hakkındaki bilgi ve belgelerin yetersiz bulunması nedeniyle kredinin normalin üzerinde risk taşıması durumlarında ve bunlara ilave olarak kredi borçlularının kredi geri ödemelerini zamanında ve tam olarak ödenmesini aksatabilecek tüm potansiyel risklerin de dikkate alınması ile kredi müşterilerinin kredi değerliliklerinin devam ettiği veya devam etmediği, belirtilen faktörlerin beraberce değerlendirilmesi sonucu banka ilgilileri tarafından yazılı olarak tespit edilecektir.
Bankalar, açılacak ve açılmış bulunan krediler için, kredi açılmadan evvel yapılacak kredi analizinden ayrı olarak, 3 aylık devrelerle veya bunlara bağlı kalmadan risk tevlit edecek gelişmenin ortaya çıktığından haberdar olunduğunda kredi müşterilerinin kredi değerliliğini inceleyecek ve kredi alacağının tamamen veya kısmen özel takibe alınıp alınmayacağına karar vereceklerdir.
Sözkonusu hususlar bankaların denetim organlarınca ilgili birimlerde yapılan denetimlerde özellikle gözönünde bulundurularak, yapılan değerlendirmeler, ilgililerce dikkate alınarak gereken işlem yapılacaktır.
B- Temerrüt Hali :
Bankalarca borçlu cari hesaplar şeklinde çalışan kredilerde ;
1- Kullandırılan kredinin belirlenen vade tarihinden veya hesabın kat edilmesinden itibaren bir ay içinde ödenmemesi,
2- Tahsis edilen her bir kredinin kullandırımlarında aşım olması ve bu aşımın bir ay devam etmesi,
3- Üçer aylık dönemler itibariyle tahakkuk ettirilecek devre sonu faizinin bir ay içinde ödenmemesi,
4- Devre sonu faizlerinin ve vadesi gelen ana paranın bankaca tekrar finanse edilmesi veya herhangi bir şekilde kredi limitinin aşımı halinde yeni kredi açılarak aşımın giderilmesi,
5- Vade bitiminden önce kredi limitlerinin artırılması,
hallerinden birinin veya birkaçının tahakkuk etmesi halinde temerrüt hali doğar ve alacağın tamamı idari veya kanuni takibe alınır.
Borçlu cari hesap dışında açılan diğer kredilerde ise, ana para ve/veya faizinin tahsil edilmesi gereken tarihten itibaren bir ay içinde ödenmemesi sonucu temerrüt hali doğar ve temerrüde düşen kısım idari veya kanuni takibe alınır.
C- Borçlu Cari Hesap Şeklinde Çalışan Kredilerde Vade :
Bu tebliğ konusu Karşılıklara İlişkin Karar’daki temerrüt halinin tanımında belirtildiği üzere, borçlu cari hesap şeklinde çalışan tüm krediler vade veya geçerlik süresi
belirlenerek tahsis edilir. Sürenin başlangıcı krediyi veren Banka şubesince kredinin tesis edildiği tarihtir. Kredi limitleri vade yerine süre belirtilerek tahsis edilmiş ise, kredi vadesi, tesis tarihine belirlenen sürenin ilavesiyle bulunur.
Tebliğ konusu Karar’ın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren açılan kredilerde vade 18 ayı geçemez. Karar’ın yürürlüğe giriş tarihinden önce açılan ve vadesi belirlenmemiş bulunan borçlu cari hesap şeklinde çalışan tüm kredilerde limit vadeleri, Karar’ın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle mevcut bulunan hesap bakiyesi üzerinden, Bankalarca en geç üç ay içinde tespit edilerek Karar hükümlerine uygun hale getirilir.
Gayrinakdi krediler için vade belirlenme zorunluluğu yoktur. Gayrinakdi krediler tazmin edilip, nakde dönüştüğü anda idari veya kanuni takip hesabına alınarak karşılık ayrılmaya başlanır.
D - Kanuni Takip Aşamasında Faiz :
Kanuni takipteki kredi hesaplarına temerrüt faizi dışında faiz yürütülemez, diğer bir ifadeyle kredilerin sözkonusu hesaba aktarılmasıyla, temerrüt faizi dışında faiz tahakkuk ve reeskontu durdurulur. Faiz tahakkuku durdurulmuş olan kredilerle ilgili olarak, faizden, ancak nakit tahsilat yapıldığında gelir yazılabilir.
II - Kanuni Yükümlülüklerden Doğan Kesintiler :
Karar’ın 2 inci maddesinin (b) fıkrasında belirtilen kanuni yükümlülüklerden doğan esintiler vergi ve fonlara yapılan kesintileri içermektedir. (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesintileri gibi)
III - Kurumlar Vergisi Yönünden Gider Sayılma :
Bu Karar uyarınca ayrılacak karşılıkların tamamı Bankalarca gider yazılır. Bu Kararın uygulanmasında nakit, hamiline yazılı mevduat sertifikası, Devlet İç Borçlanma Senedi, gelir ortaklığı senedi, borsaya kote edilmiş hisse senedi ve tahvil rehni şeklindeki alacaklar teminatlı olarak kabul edilmiştir. Yukarıda belirtilen teminatlı alacaklar dışındaki alacaklar için gider yazılan meblağlar, Kurumlar Vergisi yönünden de gider sayılacaktır.
IV - İstisnalar :
Karşılık ayrılmasının istisnaları sözkonusu Karar’da sayılmıştır.
Buna göre;
1- İlgili Kanun, Kararname ve Tebliğle teşkil edilmiş fonlardan, yetkili mercilerin talimatı ile tahsis olunan ve riski aracı bankalara ait bulunmayan krediler,
2- Tarımsal destekleme kredileri,
3- 70 sayılı K.H.K. ve 3182 sayılı Bankalar Kanunu’nun ilgili maddelerine göre tasfiye yoluyla başka bir bankaya intikal eden alacaklar,
4- 3332 sayılı Kanun çerçevesinde yapılan işlemler için,
sözkonusu Karar hükümleri uygulanmaz.
V - Yürürlük
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yüklə 2,92 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   ...   83
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə