Başbakanlik devlet planlama teşKİlati ab eğitim ve Gençlik Programları Merkezi BaşkanlığıYüklə 376,1 Kb.
səhifə3/5
tarix22.01.2019
ölçüsü376,1 Kb.
1   2   3   4   5

CLEONARDO da VINCI (en fazla 5 sayfa)

Stratejik yönetim

1. Mesleki eğitim ve öğretim alanında ulusal bağlam ve hedefler (en fazla 1 sayfa)

Sosyal ve ekonomik değişikliklere ayak uydurabilmek ve ülkenin ihtiyaçlarını karşılamak için “Hayatboyu Öğrenme” kavramı Türkiye’de genel olarak ve mesleki eğitim ve öğretim bağlamında önemli görülmektedir. Bu, ülkenin gelecek kalkınma vizyonunun belirlendiği stratejik belgesi olan 2007-2013 9. Kalkınma Planında da açıkça belirtilmektedir. Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan Kalkınma Planları, başlıca ekonomik ve sosyal sorunlarının çözümü için Türkiye’nin yaklaşımını belirleyen temel belgelerdir. Önceki Planlar beş yıllık dönemler için hazırlanmış olmalarına rağmen, halihazır 9. Kalkınma Planı, Avrupa Birliği mali takvimi doğrultusunda tasarlanmıştır ve “Türkiye’nin üyelik sürecine katkı sağlayacak temel stratejik belge” vazifesi görmektedir.
Planın “Eğitim Sisteminin Gelişimi” başlıklı eğitim hakkındaki bölümü, ülkenin insan kaynaklarının geliştirilmesinin bir yöntemi olarak açık bir şekilde hayatboyu öğrenme kavramını benimsemektedir. Yüksek niteliklere sahip ve becerili insan kaynaklarına olan ihtiyacın altı çizilmektedir. Mesleki eğitim ve öğretim (MEÖ) kurumları, işgücü piyasasının ihtiyaçlarına cevap vermelidir. Plan ayrıca eğitim sisteminin modern işgücü piyasasının talebine cevap verme yeteneği ile hayatboyu öğrenme kavramı arasında açık bir şekilde bir bağ tesis etmektedir: “Gelişen ekonominin ve işgücü piyasasının gereksinimlerini karşılamak için, hayatboyu öğrenme stratejisi, insanların istihdam becerilerini artırma amacı ile geliştirilecektir. İnsanların becerilerini ve yeterliklerini geliştirmek için bu strateji şunları içerecektir: örgün ve yaygın öğrenme imkanlarının artırılması, bu iki eğitim biçimi arasındaki yatay ve dikey ilişkilerin güçlendirilmesi, çıraklık eğitiminin ve halk eğitiminin buna göre yapılandırılması ve bu alandaki özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının katılımını destekleyecek mekanizmalar”.
Türkiye’deki MEÖ sistemi teorik (okul eğitimi) ve uygulamalı (şirket içi eğitim) boyutlara sahiptir. Mesleki öğretim politikaları ve faaliyetleri çoğunlukla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1986’da yürürlüğe giren 3308 sayılı Kanun ve 2001 yılında çıkarılan, sisteme sanayi ve ticaret arasında yeni ve güçlü işbirliği bağları tesis eden değişiklikler getiren 4702 sayılı Kanun çerçevesinde yürütülür. Mesleki eğitim sistemi aşağıdakileri içerir:

 • 130’dan fazla meslek dalında eğitim veren ve uzman işçi ve teknisyen vasfına erişim sağlayan veya sonuçlanan mesleki ve teknik liseler;

 • Çoğunlukla işletmelerde verilen uygulamalı eğitim ve mesleki eğitim merkezlerinde verilen teorik eğitimin bir kombinasyonu olan çıraklık eğitimi;

 • Çoğunlukla mesleki eğitim merkezleri vasıtasıyla verilen gayri resmi eğitim.

Türkiye’nin MEÖ sistemini iyileştirme ve işgücünün kalitesini artırma çabaları, “bilgi toplumunun ve AB üyeliği için uyumlaştırma sürecinin gereklerini karşılayan küresel olarak rekabetçi bir ekonomi” öngören Kalkınma Planının temel vizyonu ile belirlenen ekonomik ve sosyal amaçlarda yansıtılmıştır. Bu hedefler, AB için “daha fazla ve daha iyi işler ve daha büyük sosyal uyum ile sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlayabilen, dünyanın en rekabetçi ve dinamik, bilgiye dayalı ekonomisi” olma hedefini belirleyen AB Lizbon hedefleri ile aynı doğrultudadır.
2. Programın uygulanması ile ilgili hedefler ve UA tedbirleri

2.a Leonardo da Vinci için genel
(LLP Kararı Madde 1.3’e ve 2007 Genel Teklif Çağrısına atıfta bulununuz)

TR UA, Leonardo da Vinci ve ulusal düzeydeki tüm diğer sektörel Programları aşağıdakilere uygun olarak uygulayacaktır:

 • LLP Kararı;

 • Komisyon ile TR UA arasındaki anlaşma;

 • LLP’nin uygulanmasındaki Üye Devletlerin, Komisyonun ve Ulusal Ajansların karşılıklı sorumlulukları ile ilgili Komisyon Kararı;

 • Başvuru Rehberi ve 2007 LLP genel Teklif Çağrısı ile programla ilgili olarak Topluluk düzeyinde mutabık kalınan diğer teklif çağrıları;

 • UA organizasyonu ve operasyonları, programın merkezi olmayan faaliyetlerinin UA tarafından yönetimi ve UA’nın raporlama yükümlülükleri ile ilgili olarak “2007-2013 UA Rehberi”nde yer alan hükümler.

Bu bağlamda TR UA, aşağıdaki uygulama tedbirlerini alacaktır: • Ulusal web sitesi, bilgilendirme toplantıları, seminerler, yayınlar ve medyanın kullanımı yoluyla Programın yaygınlaştırılmasının sağlanması.

 • Kamuoyuna proje tekliflerinin hazırlanması konusunda bilgi verilmesi, potansiyel başvuru sahiplerine diğer Üye Devletlerde potansiyel ortaklar belirleme ve temas kurma konusunda yardımcı olunması ve Teklif Çağrısına uygun olarak proje tekliflerinin alınması;

 • Merkezi olmayan fonların Komisyon ile TR UA arasındaki Anlaşma’ya göre yönetimi;

 • Mesleki eğitim ve öğretim alanında deneyimli profesyonellerden oluşan bağımsız dış uzmanların ve TR UA tarafından kurulan Değerlendirme Komitesi yoluyla proje kabul sürecinin objektif olmasını temin etme;

 • 2007-2013 UA’lar için Rehberin şartlarına uygun olarak, bir bütün olarak Program ile ilgili izleme;

 • Ulusal ve uluslararası düzeyde kıymetlendirme faaliyetleri;

 • LdV Programının İkinci Aşaması ile ilgili görevlerin uygulanmasını sağlama.

LLP Kararının Madde 1.3’te ve 2007 genel Teklif Çağrısında belirtilen hedeflere uygun olarak, kaliteli Hayatboyu Öğrenmenin gelişimine katkıda bulunmak ve mesleki eğitim ve öğretim alanındaki sistemler ve uygulamalarda yüksek performansı, yeniliği ve Avrupa boyutunu desteklemek, TR UA’nın hedeflerindendir.

Ulusal öncelikler, 2007-2013 9. Kalkınma Planında, “Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Ekseni” çerçevesinde seçilmiştir:


 • Bilişim teknolojilerinin yayımı

 • İşgücü piyasasının iyileştirilmesi

 • Eğitim ve öğretimin işgücü piyasasının taleplerine cevap verme yeteneğinin artırılması

 • Eğitim sisteminin iyileştirilmesi

 • Rekabet gücünün ve istihdam oranının artırılması

2007 yılında, LLP/LdV Programının LLP Kararı, Madde 1.3’te belirtilen hedeflerine ilave olarak, Karar taslağı, Madde 25’te tanımlanan LdV’nin özel hedefleri dikkate alınacak ve tüm gerekli faaliyetler bu hedeflere uygun olacaktır.

LdV’nin alt faaliyetleri ile ilgili projelerin uygulaması, UA için LLP Rehberi, Bölüm 3.1’de bahsedilen hedefler ve proje tanımına göre yapılacaktır.

2007 yılında yeni nesil AB Eğitim Programları ile, TR UA, yeni yararlanıcıların programa erişimini kolaylaştıracaktır. Konsey Karar Taslağı, Madde 24’te bahsedilen çeşitli gruplar ve kurumlar, LdV Programına proje teklifleri sunabilecektir.

Tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri

2007 yılında, ulusal web sitesinin ve yayınların yanısıra, TR UA, potansiyel yararlanıcılara telefon görüşmesi, e-posta ve gazeteler yoluyla doğrudan bilgi sağlayacaktır. Gerekli bilgillendirme materyallerini üretmeye devam edecektir. Yararlanıcıları, rehberler ile yerleştirmeler ve değişimlerin hazırlanması, organizasyonu ve takibi, başarılı uygulamalar dokümanları ve iyi uygulamalar (hareketlilik rehberi, idari ve mali rehber, yararlanıcılar için giriş formaliteleri rehberi), bölgesel bilgilendirme toplantıları, konulu çalıştaylar, TR UA tesislerinde başvuru öncesi toplantıları, dış uzmanlar için eğitim panelleri, tekliflerin hazırlanması için kapsamlı danışmanlık (birey ve grup istişareleri), başarılı başvuru sahipleri için eğitim seminerleri, grup izleme toplantıları, sürekli istişareler ve projelerin uygulanması sırasında sorun çözme (telefon, e-posta, toplantılar, yerinde ziyaretler ile) konusunda destekleyecektir.

Bölüm 2.a’da bahsedilen ilgili başvuru belgeleri Türkçe’ye tercüme edilecek ve hem elektronik hem de basılı kopyalar olarak yayımlanacaktır. TR UA, potansiyel Türk yararlanıcıların katılımcı ülkelerden yeterli ortaklıklar kurmasına yardımcı olmak için en az 2 ortak bulma semineri düzenleyecektir.

TR UA, vize ve çalışma izni konularında sorunlar yaşayan yararlanıcılar için LLP’ye katılan Avrupa ülkelerinin Elçiliklerini ve temsilcilerini bilgilendirmeye devam edecek ve Ankara’da katılımcı ülkelerin konsoloslukları ile en az bir toplantı yapılacaktır.

TR UA, yeni nesil programlara göre www.ua.gov.tr web sitesini yeniden tasarlayacaktır. Web sitesi ayrıca Avrupa Dil Etiketi ile ilgili bilgi ve Euroguidance’a bir link içerecektir. İlave olarak, TR UA, bir ortak arama veritabanı geliştirmek için Komisyon ve Türk kurumlar ile işbirliği yapacaktır.

Projelerin seçilmesi ve hibelerin verilmesi

Tüm proje teklifleri Topluluk düzeyinde belirlenen ve ilgili tüm belgelerde açıklanan resmi kriterler (uygunluk ve dışlama kriterleri) ve kalite kriterleri (seçim ve hibe verme kriterleri) temelinde değerlendirilecektir. Proje tekliflerinin kalite değerlendirmesi bir eğitim panelinden sonra bağımsız dış uzmanlar tarafından yapılacaktır. Gerektiği takdirde, TR UA, 2007 yılının başında uzmanlar için bir teklif çağrısı yapacaktır. Değerlendirme Komitesi, dış uzmanlar tarafından yapılan kalite değerlendirmeleri ve ilgili ulusal öncelikler temelinde çalışacaktır. Hibelerin verilmesi ile ilgili nihai karar UA Başkanı tarafından alınacaktır.

Başvuruların değerlendirilmesinde, LdV programının genel kurallarına ve kriterlerine ilave olarak, uygulanabilir olduğunda, aşağıdaki temel kriterler de dikkate alınacaktır:


 • mesleki eğitim sistemi ve standartlarının AB ülkelerindekiler ile karşılaştırılması

 • onaylanma/belgelenmelerinin yeni yöntemlerinin geliştirilmesi, test edilmesi ve analiz edilmesi yoluyla kilit yeterlik dahil, yeni beceriler ve niteliklerin edinilmesi;

 • eğitim ve öğretim işletmeleri ve girişimleri arasında daha yakın bağlar oluşturmak;

 • özellikle işgücü piyasasında dezavantajlı konumda olanlar için dışlamalar ile mücadele;

 • başka bir devlette önemli bir dönemin ve profesyonel tecrübe ve becerilerin tanınması ile sonuçlananlar başta olmak üzere, eğitim ve öğretim işletmeleri ve girişimleri arasında her seviyede yeni öğretim biçimlerinin geliştirilmesi;

 • mesleki yönelimli dil öğretim uzmanlarının geliştirilmesi;

 • Türkiye’de ilk ve devamlı mesleki eğitimin geliştirilmesi;

 • öğretmenlerin ve eğitmenlerin yeni mesleki eğitim yöntemleri ve modülleri oluşturma ve değerlendirmesine dahil edilmesi;

 • Öğretim kurumları ve işletmeler, özellikle KOBİ’ler, arasında işbirliği;

 • KOBİ’lerin programın hareketlilik bölümüne dahil edilmesi.

Proje başına destek tutarı, hibe verilmesine karar verilen teklif sayısına bağlıdır. Kaliteli tekliflerin sayısının yüksek olması ve Leonardo desteğinin tüm fon taleplerini karşılamak için yeterli olmaması durumunda, hibe verilen projelerin bütçesi ve dolayısıyla yararlanıcı sayısı veya proje başına yerleştirme/değişim süresi azaltılabilir.

18 yaşın altındaki öğrenciler ve kursiyerler, doktor gözetimi altında bulunması gerekenler, fiziksel veya duyusal bir engeli olanlar, ciddi sorunları olan gençler vb. için refakatçiler olacaktır.

Yerleştirme projeleri, özellikle de işgücü piyasasındaki kişileri hedefleyen projeler için hazırlık ziyaretleri olacaktır.

Kadın ve erkeklerin fırsat eşitliğini desteklemek için refakatçiler için hibeler, hazırlık ziyaretleri için finansman ve kadın ve erkeklerin fırsat eşitliğini hedefleyen teklifler için finansman ayrılmıştır.

Dezavantajlı insanların sosyal içindelenmesi desteklemek için refakatçiler için hibeler, başta iaşe/ibate giderleri olmak üzere dezavantajlı kişiler için kişi başı ortalamadan yüksek bir hibe ve hazırlık ziyaretleri için finansman ayrılmıştır.

TR UA engellilerin hareketlilik projelerine katılımını teşvik etmektedir. Engellilerin sosyal içindelenmesini desteklemek için refakatçiler için hibeler, başta iaşe/ibate giderleri olmak üzere engelli kişiler için kişi başı ortalamadan yüksek bir hibe ve hazırlık ziyaretleri için finansman ayrılmıştır.İzleme

TR UA, projeleri Komisyon kurallarına göre hedefleri karşısında düzenli olarak izleyecek ve değerlendirecektir. Komisyon ile merkezi olmayan faaliyetlerle ilgili olarak yapılan Anlaşma’da belirlenen Topluluk kurallarına uyum için gerekli adımları atacaktır. Hareketlilik için, UA personeli, sunulan belgelerin ve kanıtların uygunluğu ile ilgili yerinde ziyaretler ve kontroller gerçekleştirecektir. UA’lar için Rehbere uygun olarak sektörel program başına yıllık bazda TR UA tarafından gerçekleştirilecek asgari izleme ziyareti sayısı. TR UA, 3 grup izleme toplantısı (sektör, bölge ve konu) gerçekleştirecektir.

TR UA, programın uygulanması ile ilgili istatistiki ve nitel bilgiler sağlayacaktır. Rapor modülü olarak da kullanılan Rap4leo veritabanı, yararlanıcıların izlenmesine de kısmen olanak sağlamaktadır.

Projelerin yayımı ve faydalanılması

TR UA, paydaşlar ile kuruluşlar arasında kapsamlı bir işbirliği tesis etmek için Türkiye’deki proje sonuçlarının kıymetlendirilmesi ile ilgili olarak Bölüm 3’te belirtilen gerekli eylemleri gerçekleştirecektir.

TR UA, ayrıca AB çapında bir ürün veritabanı hazırlamak için AB ülkeleri ile yakın ilişkiler sürdürecektir. TR UA, kıymetlendirme potansiyellerini geliştirmek ve sonuçlarının orijinal ortaklıklar dışında kullanımını teşvik etmeye yardımcı olmak için iki Konulu İzleme Grubuna aktif katılımda bulunmuştur.

Hareketliliğin desteklenmesi için Avrupa Eylem Planına pratik bir katkı olarak, TR UA, Ulusal Otorite ve ilgili bakanlıklar ile işbirliği için bir LdV kıymetlendirme konferansı düzenlemeyi planlamaktadır.2.b … için özel:
(LLP Kararı Madde 25’e ve 2007 genel Teklif Çağrısına atıfta bulununuz)

2.b.i Leonardo Eğitim Yerleştirmeleri Temel Mesleki Eğitim

Bu hedef grup için olan projelerin uygulaması, UA için LLP Rehberi, Bölüm 3.1’de bahsedilen proje hedefleri ve tanımına göre yönetilecektir.

Yerleştirmeler ve değişimlerin süresi Konsey Kararına uygun olacak olmasına rağmen, UA, başka bir eğitim kuruluşu veya bir firmada 4 haftalık yerleştirme projelerini ya da programın daha yüksek sayıda öğrenci ve çırağa yararlı olabilmesi için yüksek derecede kalite temin eden ikisinin bileşimini destekleyecektir. Nadir durumlarda, amaçlanan yararlanıcıların engelli veya dezavantajlı olması halinde asgari 2 haftalık süreye istisnalar kabul edilebilir.2.b.ii Leonardo Eğitim Yerleştirmeleri İşgücü Piyasasındaki İnsanlar

Kısa dönemli projeler kabul edilebilir, ancak profesyonel niteliklerin edinilmesini kolaylaştırmak için, uzun dönemli yerleştirmeler (özellikle iş arayanlar ve yeni mezunlar için) daha makbuldur. Bu hedef gruplar için tavsiye edilen süre, yeni kişisel beceriler geliştirmelerine, farklı çalışma yöntemlerini tanımalarına ve bu nedenle Türkiye’de istihdam edilebilirliklerini artırmalarına fırsat sağlamak için, en az 4 haftadır.

2.b.iii MEÖ profesyonelleri için Leonardo Hareketliliği

Değişimler, çarpan etkileri sayesinde, LdV Programının iyileştirilmesinde çok önemli bir rol oynamalıdır. Ancak, yüksek talep nedeni ile, bir değişim projesi teklifi hazırlamak isteyen kurumlar, 2007 Teklif Çağrısının ulusal önceliklerine ve ilgili kriterlere çok dikkat etmelidir. Sadece mükemmel notlara sahip olan teklifler, Değerlendirme Komitesinin onayına sunulacaktır. Dezavantajlılar ve engelliler için karşılık ayrılacaktır.

2.b.iv Leonardo Yenilik transferi projeleri

Karar’da Madde 5 (1) (c)’de anıldığı gibi bu tür projeler özellikle ülkelerarası yenilik transferi yolu ile eğitim ve öğretim sistemlerinde kaliteyi desteklemeyi hedeflemektedir. Farklı bağlamlarda geliştirilen yenilikçi ürünlerin ve süreçlerin ulusal ihtiyaçlara dilsel, kültürel ve hukuki adaptasyonu dahil, yenilik transferine odaklanırlar. TR UA’nın teklif çağrısı, çağrıda açıkça belirtilen ulusal önceliklere ilave olarak Komisyonun önceliklerine de uygun olacaktır. İzleme faaliyetleri idare, içerik ve mali konulara odaklanacak ve tüm başarılı yararlanıcılar için düzenlenecek ilk seminer ile birlikte, seçim sonuçlarının duyurulmasından hemen sonra başlayacaktır.

3. Hayatboyu Öğrenme Programının başka projeleri ve diğer AB programları ve girişimleri ile tamamlayıcılık niteliği

LLP ve Gençlik Programlarının tek UA’sı olarak, TR UA, sektörel programlar ve yatay birimler ile işbirliği içinde tüm bilgilendirme ve tanıtım toplantılarını gerçekleştirecektir. Potansiyel yararlanıcılar sadece LdV değil, LLP’nin diğer faaliyetleri (Comenius, Erasmus, Grundtvig, Ortak Konulu, Jean Monnet) ve Gençlik Programı hakkında bilgilendirilecektir. Bu alt programların işbirliği aşağıdakileri içerecektir:

 • İlgili programlar arasında desteklenen projelerle ilgili bilgilerin değişimi,

 • Ulusal ve uluslararası fuarlar dahil eğitimle ilgili etkinliklere ortak katılım

 • Hareketliliğin önündeki yasal engelleri ortadan kaldırma yönündeki eylemlerde işbirliği,

 • Başarılı yararlanıcı kurumların listelerinin kontrol edilmesi suretiyle çifte finansmanın önüne geçilmesi,

 • Ortak bilgilendirme toplantıları ve farkındalık konferansları düzenlenmesi.

TR UA, “Eğitim & Öğretim 2010” çalışma programı ve başta kültür, medya, gençlik, araştırma ve geliştirme, istihdam, niteliklerin tanınması, girişim, çevre, bilişim ve iletişim teknoloji alanlarında ve Topluluğun istatistik programı olmak üzere, diğer ilgili Topluluk politikaları, belgeleri ve faaliyetleri ile genel tutarlılık ve tamamlayıcılığı temin edecektir.

Hedeflerde bahsedildiği gibi, niteliklerin şeffaflığını hedefleyen projeler teşvik edilecektir. Türk yararlanıcıların kullanımına sunulduğu andan itibaren Europass kullanımı teşvik edilecektir. Her halükarda, yararlanıcılara, evsahibi kuruluşlardan yararlanıcılar için bir sertifika almaları tavsiye edilir.

TR UA, ekonominin farklı sektörleri de dahil olmak üzere, ulusal düzey ve AB düzeyinde Hayatboyu Öğrenme Programı ve sosyal diyalog arasında uygun koordinasyon geliştirmeye çalışacaktır.

TR UA, çalışma ziyaretleri ile ilgili olarak CEDEFOP ile ve LLP’nin uygulanmasında diğer ilgili Avrupa eğitim ve öğretim kurumları ile işbirliği yapmaya devam edecektir.


Merkezi olmayan faaliyetler için tahsis edilen fonların yönetimi

1. Hibe tahsisatı (uygun görüldüğü şekilde projelere göre)

2007 yılı için LdV Programının uygulanması için tahmini mali tutar, yaklaşık 15 milyon Avro olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede, tahsisatlar aşağıdaki şekilde öngörülmüştür:LdV PROJELERİ

%


Tutarlar 2007

(Avro)


Yararlanıcı/Proje Sayısı

IVT

%30

4.500.000

2800 Yararlanıcı

PLM

%20

3.000.000

1300 Yararlanıcı

VETPRO

%15

2.250.000

1400 Yararlanıcı

YENİLİK TRANSFERİ

%35

5.250.000

20 Proje

Toplam

%100

15.000.000

5500 Hareketlilik Yararlanıcısı

20 Yenilik Transferi Projesi

UA projelerde hareketlilik fonlarının kullanımını izleyecek ve harcanmamış tutarların yeniden tahsis edilmesini sağlayacaktır. İlave fon olasılıkları anlaşması devam eden ve ilk olarak istenen Leonardo hibesinin fonların sınırlı olması nedeniyle seçim sürecinde düşürüldüğü projelere duyurulacaktır. Alternatif olarak, yedek listedeki projeler ile anlaşma yapılacaktır.

Hareketlilik ve yenilik transferi projelerinin yararlanıcıları için ulusal hibe seviyeleri/sınırları ile ilgili olarak aşağıdaki açıklama geçerlidir: IVT ve PLM hedef grupları için haftalık tutar, Topluluk düzeyinde belirlenen ortak kriterlere uyularak, tahmini asgari 99€ ile tahmini azami 400€ arasında olacaktır. Gerçek eş finansmanın yararlanıcının makul maddi koşullarda bir yerleştirme almasına olanak tanıması halinde tahmini tutar azaltılabilecektir. LdV hibesi, engelli katılımcılar için artırılabilecektir. IVT yerleştirmeleri için asgari süre 2 hafta, azami süre 39 hafta; PLM yerleştirmeleri için asgari süre 2 hafta, azami süre 26 haftadır.

VETPRO hedef grubu için, haftalık LdV hibesi, Topluluk düzeyinde belirlenen ortak kriterlere uyularak tahmini asgari 425€ ile tahmini azami 875€ arasında olacaktır. Gerçek eş finansmanın yararlanıcının makul maddi koşullarda bir değişim almasına olanak tanıması halinde LdV hibelerinin tahmini haftalık tutarları azaltılabilecektir. VETPRO değişimi için asgari süre bir hafta, azami süre 6 haftadır.

“Yenilik Transferi” projeleri için iaşe/ibate ve personel giderleri, Topluluk düzeyinde belirlenen sınırlar içinde, kabul edilebilir birim giderler ölçüleri temelinde hesaplanacaktır.

LdV Hareketlilik projeleri için de Yenilik Transferi projeleri için de bir geçiş yılı olan 2007 yılında Ortaklık projeleri beklenmemektedir.


2. Tamamlayıcı finansman

LdV Programı için tamamlayıcı finansman yoktur.Yüklə 376,1 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə