Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Mayıs 1996 cumartesi Sayı: 22640Yüklə 304,99 Kb.
tarix01.11.2017
ölçüsü304,99 Kb.
#26152

T.C
RESMİ GAZETE

Kuruluş tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336) 7 Ekim 1920group 162


Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
18 Mayıs 1996

CUMARTESİ
Sayı: 22640


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar

Karar Sayısı:96/8145

Ekli “Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı’na (HABİTAT-II) İlişkin Düzenlemeler Hakkında Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Arasındaki Anlaşma” ve ekleri ile Anlaşma’nın mütemmim cüzünü teşkil eden güvenlikle ilgili mektup metninin, imza tarihinden geçerli olmak üzere onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 24/4/1996 tarihli ve TAGY/685 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/5/1996 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Mesut YILMAZ
Başbakan

N.MENTEŞE


DevletBak. ve Başb.Yrd.

H.U.SÖYLEMEZ Devlet Bakanı


A.GÖKDEMİR Devlet Bakanı
U.ERKAN Devlet Bakanı
M.O. SUNGURLU Milli Savunma Bakanı
T.TAYAN
Milli Eğitim Bakanı

İ.ATİLLA
Tarım ve Köyişleri Bakanı

A.O. GUNER Kültür Bakanı

R.SARACOĞLU Devlet Bakanı


R.AŞIK
Devlet Bakanı

C.ÇİCEK Devlet Bakanı


E.TARANOĞLU Devlet Bakanı
U.G.GÜNEY İçişleri Bakanı
M.KEÇECİLER
Bayındırlık ve İskan Bakanı

E.KUL
Çalışma ve Sos.Güv.Bakanı

İ.SAYGIN Turizm Bakanı

A.YILMAZ Devlet Bakanı


Y.TORUNER Devlet Bakanı
İ.Y.DEDELEK Devlet Bakanı
M.H.DAĞLI Devlet Bakanı
N.MENTEŞE Dışişleri Bakanı V.
Y.AKTUNA Sağlık Bakanı
Y.EREZ
Sanayi ve Ticaret Bakanı

N.ERCAN Orman BakanıSüleyman DEMİREL Cumhurbaşkanı

A.AKSU Devlet Bakanı


R.SARACOĞLU Devlet Bakanı V.
A.T.ÖZDEMİR Devlet Bakanı
M.AĞAR Adalet Bakanı
İ.KAYALAR Maliye Bakanı
O.BARUTÇU Ulaştırma Bakanı
H.H.DOĞAN
Enerji ve Tabii Kay.Bakanı

M.R.TAŞAR Çevre BakanıÖnemli Uluslar arası Kombine Taşımacılık Hatları ve Bağlı Tesisleri Avrupa Anlaşması

(AGTC)
Aktif Taraflar,
-Uluslararası yük taşımacılığının kolaylaştırılmasını ARZU EDEREK,
-Gelişen uluslar arası ticaretin sonucunda uluslar arası yük taşımacılığında beklenen artışın

FARKINDA OLMAK,


-Bu gelişmelerin çevre üzerindeki olumsuz sonuçlarının BİLİNCİNDE OLARAK,
-Kombine taşımacılığın, Avrupa karayolu şebekesinin, özellikle trans-Alp trafiğinin yükünü hafifletmede ve çevre tahribatını düşük düzeyde tutmada önemli bir rolü olduğunu VURGULAYARAK,
-Avrupa’da uluslararası kombine taşımacılığın daha etkin olması ve müşteriler için daha cazip hale getirilmesi amacıyla kombine taşımacılık hizmetlerinin geliştirilmesi ve faaliyetlerin yürütülmesi için üzerinde anlaşmaya varılan uluslar arası performans parametreleri ve standartları temel alınarak hazırlanan altyapı çalışmalarını koordineli bir plan çerçevesinde ortaya koyacak bir hukuksal çerçeve oluşturulmasının gerekliliğine İNANARAK;
AŞAĞIDAKİ HUSUSLARDA MUTABAKATA VARMIŞLARDIR:
I.Bölüm GENEL HÜKÜMLER Madde I

TANIMLAR
Bu Anlaşma bağlamında;
a)“Kombine taşımacılık” terimi, birden fazla taşımacılık türü kullanılarak malların bir ve aynı taşıma birimi ile taşınması anlamına gelecektir;
b)“Önemli Uluslar arası Kombine Taşımacılık Hatları Şebekesi” terimi ile aşağıdaki durumlarda uluslararası kombine taşımacılık için önemli olduğu düşünülen tüm demiryolları kastedilecektir;
(i)Bu hatlar halihazırda düzenli uluslar arası kombine taşımacılık için kullanılmakta iseler

(ayrılabilir karoser, konteyner, yarım römork gibi);


(ii)Uluslar arası kombine taşımacılık için önemli tali yol olarak hizmet vermekte iseler;
(iii)Yakın gelecekte (i) ve (ii) tanımlanan biçimde önemli uluslararası kombine taşımacılık hatları olmaları bekleniyorsa;
c)“Bağlı tesisler” terimi uluslar arası kombine taşımacılık için önemli olan kombine taşımacılık terminalleri, sınır geçiş noktaları, vagon değişim istasyonları, dingil değiştirme istasyonları ve feribot bağlantıları ve limanları anlamındadır.
Madde 2
ŞEBEKENİN OLUŞTURULMASI
Her bir ülkenin kendi milli programları çerçevesinde ele alacakları, “uluslar arası kombine taşımacılık şebekesi” olarak anılan uluslar arası kombine taşımacılık hatları ve bağlı tesislerinin geliştirilmesi ve işletilmesinde akit taraflar Anlaşma hükümlerini eşgüdümlü uluslar arası bir plan gibi kabul edeceklerdir. Uluslar arası taşımacılık şebekesi, bu Anlaşmanın 1. Eki kapsamsındaki demiryolu hatlarıyla, 2. Eki kapsamındaki uluslar arası kombine taşımacılık için önemli kombine taşımacılık terminalleri, sınır geçiş noktaları, dingil değiştirme istasyonları feribot limanlarından

oluşur.

Madde 3
ŞEBEKENİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Uluslar arası kombine taşımacılık şebekesinin demiryolu hatları, bu Anlaşmanın 3.Ekinde belirtilmiş özelliklere uyacak veya ulusal programlara uygun olarak sürdürülecek gelecekteki iyileştirilmiş çalışmaları ile bu Ek’in hükümlerine uygun şekle getirilecektir.


Madde 4
İŞLETME HEDEFLERİ
Uluslar arası kombine taşımacılık şebekesi üzerinde uluslararası taşımacılık hizmetlerini kolaylaştırmak için akit taraftarlar bu Anlaşmanın 4.Ekinde belirtilen kombine taşımacılık trenleri ve bağlı tesislerin performans parametreleri ve azami standartlarına ulaşabilmek için gerekli önlemleri alacaklardır.
Madde 5
EKLER
Bu Anlaşmanın ekleri, Anlaşma ile bir bütünlük oluşturur. Kombine taşımacılığın diğer yönlerini içeren yeni ekler 12. Maddede belirtilen tadilat prosedürü dahilinde Anlaşmaya eklenebilir.
II. Bölüm NİHAİ HÜKÜMLER Madde 6

YEDDİ- EMİN’İN TAYİNİ
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bu Anlaşmanın yeddi-eminidir.
Madde 7
İMZA
1.Bu Anlaşma BM Cenevre Ofisi’nde, Birleşmiş Milletler Ekonomik Komisyonu’na üye devletler veya 1 Nisan 1991’den 31 Mart 1992’ye kadar olan süre içinde, Komisyon şartnamesinin 8. ve 11. Paragrafına uygun olarak Komisyona danışman sıfatıyla kabul edilen ülkelerin imzasına açılacaktır.
2.Bu imzalar, tasdik kabul veya onaya tabidirler.
Madde 8
TASDİK, KABUL VEYA ONAY
1.Bu Anlaşma, 7. maddenin 2. paragrafı uyarınca tasdik, kabul veya onaya tabi olacaktır.
2.Tasdik, kabul veya onay, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nde resmi belgenin verilmesiyle geçerli olacaktır.
Madde 9
KATILIM
1.Bu Anlaşma 1 Nisan 1991 tarihinden itibaren 7. Maddenin 1.paragrafında belirtilen devletlerin katılımın açılacaktır.
2.Katılım Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne resmi belgenin tevdi edilmesi ile gerçekleşecektir.

Madde 10
ANLAŞMANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ
1.Bu Anlaşma 8 ülke hükümetinin tasdik, kabul onay ve katılım bildirimini yapmasından 90 gün sonra, söz konusu uluslar arası kombine taşımacılık şebekesi hatlarından bir veya daha fazlasının, bildirimde bulunan ülkelerin en az dördünün topraklarını kesintisiz bir şekilde bağlamasının sağlanması şartıyla yürürlüğe girecektir.
2.Eğer yukarıdaki şart sağlanamaz ise; Anlaşma bu şartın yerine getirilmesi tasdik, kabul, onay veya katılım bildiriminden 90 gün sonra yürürlüğe girecektir.
3.Bu maddenin 1. ve 2. Paragraflarında belirtilen 90 günlük sürenin başlangıcından sonra tasdiki kabul, onay veya katılım bildiriminde bulunan her bir devlet için Anlaşma sözkonusu bildirimin yapılmasından 90 gün sonra yürürlüğe girecektir.
Madde 11
ANLAŞMANIN UYGULANMASINA İLİŞKİN KISITLAMALAR
1.Bu Anlaşmadaki hiçbirşey Anlaşma taraflarından birini iç ve dış güvenliği için gerekli olduğu düşünülen, Birleşmiş Milletler Anlaşmanın hükümlerine uygun ve durumun gerektirdiği zorunluluklarla sınırlı bir harekette bulunmasından alıkoyar şekilde yorumlanmayacaktır.
2.Geçici olması gereken böyle önlemler hemen yeddi emine bildirilmesi ve içeriği belirtilmelidir.
Madde12
ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
1.İki veya daha fazla akit taraf arasında bu Anlaşmanın yorum veya uygulanmasına ait ve tarafların müzakere veya diğer yollardan çözemediği herhangi bir anlaşmazlık durumunda, anlaşmazlık içindeki herhangi bir tarafında talebiyle hakemlik kurumuna müracaat edilecek ve olay tarafların karşılıklı mutabakatıyla seçilecek bir veya daha fazla hakeme iletilecektir. Hakem talebinden itibaren 3 ay içinde taraflar hakem veya hakemlerin seçiminde anlaşmaya varamazlarsa, taraflardan herhangi biri Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nden anlaşmazlığın iletebileceği tek bir hakem seçmesini talep edebilir.
2.Bu maddenin 1.paragrafına göre belirlenen hakem veya hakemlerin kararı anlaşmazlıktaki akit tarafları bağlayıcı olacaktır.
Madde 13
İTİRAZ KAYDI
Herhangi bir devlet bu Anlaşmayı imzalarken veya tasdik, kabul, onay veya katılım bildiriminde bulunurken yeddi emine bu Anlaşmanın 12. maddesi ile kendini bağlı görmediğini bildirebilir.
Madde 14
ANLAŞMANIN TADİLATI
1.Bu Anlaşma, 15. Ve 16. Maddelerde belirtilen hükümler hariç, bu maddede belirtilen prosedüre uygun olarak tadil edilebilir.
2.Akit, taraflardan birinin talebi ile bu Anlaşma hakkında teklif edilecek herhangi, bir tadilat, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu’nun Kombine Taşımacılık Çalışma Grubu tarafından değerlendirilecektir.
3.Tadilat, mevcut ve oylamaya katılan akit tarafların üçte iki çoğunluğu ile kabul edilirse, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tadilatı kabul için bütün akit taraflara tebliğ edecektir.

4.Bu maddenin 3.fıkrası uyarınca tebliğ edilmiş herhangi bir tadilat teklifi, tebliğ tarihi izleyen

12 aylık bir sürenin bitiminden itibaren, bu oniki aylık süre zarfında taraf devletlerce Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine tadilat teklifi hakkında bir itirazda bulunulmadığı takdirde, üç ay sonra bütün akit taraflar bakımından yürürlüğe girecektir.


5.Tadilat teklifine bu maddenin 4. Paragrafına uygun olarak bir itiraz bildirilmişse, tadilat kabul edilmemiş olacak ve herhangi bir geçerliği olmayacaktır.
Madde 15
I. VE II. EKLERİN TADİLATI
1.Bu Anlaşmanın I. ve II. Ekleri bu maddede belirtilen prosedüre uygun olarak değiştirilebilir.
2.Akit taraflardan birinin talebi ile, I. ve II. Ekler için teklif edilen herhangi bir değişiklik Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu’nun Kombine Taşımacılık Çalışma Grubu tarafından incelenecektir.
3.Eğer teklif edilen tadilat, hazır bulunan ve oylamaya katılan akit tarafların çoğunluğu tarafından kabul edilmiş ise; sözkonusu tadilat kabul için Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından doğrudan ilgili akit taraflara tebliğ edilecektir. Bu maddenin amacına uygun olarak, yeni bir hattın, önemli bir terminalin, sınır geçiş noktasının, dingil değiştirme istasyonunun veya feri bağlantısı/limanının dâhil edilmesi veya bunların değiştirilmesinde; topraklarından bu hattın geçtiği veya toprakları direkt olarak bu önemli terminal ile bağlanan veya bahsekonu önemli terminal, sınır geçiş noktası, dingil değiştirme istasyonu veya feri bağlantısı/limanının sözkonusu topraklarda bulunması durumunda akit taraf doğrudan ilgili kabul edilir.
4.Bu maddenin 2. ve 3. Paragrafına uygun olarak yeddi-emin tarafından tebliğ edilen herhangi bir değişiklik teklifine, tebligatı izleyen 6 aylık süre içinde doğrudan ilgili akit taraflardan Birleşmiş Milletler Sekreteri’ne bir itirazda bulunmadığı takdirde değişiklik kabul edilmiş sayılır.
5.Bu şekilde kabul edilen her bir değişiklik Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nce tüm taraflara kabulü için tebliğ edilir ve bu tebliğden 3 ay sonra yürürlüğe girer.
6.Bu maddenin 4. Paragrafına uygun olarak bir itiraz bildirilmişse, değişiklik geçersiz ve kabul edilmemiş sayılır.
7.Avrupa Ekonomik Komisyonu sekreterliği, yedi-emin’i değişiklik teklifi ile doğrudan ilgili akit taraflar konusunda vakit kaybetmeksizin haberdar edecektir.
Madde 16
III. VE IV. EKLERİN TADİLATI
1.Bu anlaşmanın III. Ve IV. Ekleri bu maddede belirtilen prosedüre uygun olarak tadil edilir.
2.Akit taraflardan birinin talebi ile III. Ve IV. Ekler için teklif edilen herhangi bir değişiklik Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu’nun kombine taşımacılık çalışma grubu tarafından incelenecektir.
3.Tadilat teklifi, oylamaya katılan mevcut tarafların üçte iki çoğunluğunca kabul edilmiş ise; sözkonusu tadilat, kabulü için Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından doğrudan ilgili akit taraflara tebliğ edilecektir.
4.Bu maddenin 3. Paragrafına uygun olarak tebliğ edilmiş herhangi bir tadilat teklifi, akit taraflardan beşte birinin Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine itirazlarını bildirmedikleri takdirde, tebliğ tarihini izleyen 6 ay içinde yürürlüğe girecektir. Aksi takdirde, sözkonusu tadilat yürürlük tarihinden önce Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne tadilat teklifini kabul etmediklerini bildirenler hariç, diğer tüm akit taraflar itibarıyla yürürlüğe girecektir.

5.Kabul edilen herhangi bir tadilat Birleşmiş Milletler Genel Sekreterince tüm taraflara tebliğ edilecek ve tebliğ tarihinden 3 ay sonra yürürlüğe girecektir.
6.Bu maddenin 4. paragrafına uygun olarak tebliğ edilen tadilat teklifine herhangi bir itiraz bildirilmişse, tadilat geçersiz ve kabul edilmemiş sayılacaktır.
Madde 17
TEMİNAT HÜKMÜ
Bu anlamanın hükümleri, bazı devletlerinin, AET’yi kuran 1957 Roma Anlaşması gibi, diğer çok taraflı anlaşmalar uyarınca kendi aralarında uygulamak zorunda oldukları anlaşmaların üzerinde olamaz.
Madde 18
FESİH
1.Herhangi bir akit taraf Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine yazılı bir bildirim ile anlaşmayı fesh edebilir.
2.Fesih, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin sözkonusu bildirimi aldığı tarihten 1 yıl sonra geçerli olacaktır.
Madde 19
ANLAŞMANIN SONA ERMESİ
Bu anlaşmanın yürürlüğe girişinden sonra, birbirini takip eden 12 aylık herhangi bir süre içinde akit tarafların sayısı 8’in altına düşerse; bu anlaşma 8 devletin akit taraflıklarının sona erdiği tarihten 12 ay sonra sona erecektir.
Madde 20
YEDDİ-EMİN’İN BİLDİRİM VE TEBLİĞLERİ
Bu anlaşmada belirtilen bildirim ve tebliğlere ek olarak, Yeddi-Emin olan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin görevleri 23 Mayıs 1969 tarihinde Viyana’dan yapılan Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi’nin 7. bölümünde gösterildiği şekilde olacaktır.
Madde 21
ASIL METİNLER
Bu anlaşmanın eşit derece muteber olan İngilizce, Fransızce ve Rusça metinlerinin orijinali Birleşmiş Milletler Genel Sekreterince muhafaza edilecektir. Şahit sıfatıyla teyid edip imza altına alanlar işbu anlaşmayı tam yetkili olarak imzalamışlardır.
1 Şubat 1991 tarihinde Cenevre’de yapılmıştır.
EK 1
ULUSLAR ARASI KOMBİNE TAŞIMACILIK İÇİN ÖNEMLİ DEMİRYOLU HATLARI
(1)Portekiz */
C-E 05 (Fuentes De onoro) Vilar Formoso-Pampilhosa
Coimbra-Lisbon
Porto

C-E 90 Lisbon-Entrocamento-Marvao (Valencia de Alcantara


-------------------------------------------------------------------------------
(2) İspanya */
C-E 05 (Hendaye-) Irun-Burgos-Medina Del Campo-Fuentes de Onoro (Vilar Formoso) C-E 07 (Hendaye-) Irun-Burgos-Avila-Madrid

Aranda De Duero


C-E 053 Madrid-Cordoba-Boabadilla-Algeciras
C-E 90 (Marvao-) Valencia de Alcantara- Madrid –Barcelona-Port Bou (-Cerbere) C 9-1 Valencia-Barcelona

(3)İzlanda */
C-E 03 (Larne-Belfast) Dublin
Genel Not ve Hat Numaralarının açıklanması
“C-E”, 1985 AGC (Uluslar arası Ana Demiryolu Hatları Hakkında Avrupa Anlaşması)nın ilgili

E hatları hakkında demiryolu hatları anlamındadır.


“C”, Uluslar arası kombine taşımacılıkta önemli diğer hatlar anlamındadır. C hattı numaraları en yakınındaki E hattınınkiyle aynıdır.

E Numaraları AGCde mevcut karşılaştırma yapılması için AGC’ye akit taraf olduğunu göstermez. Hatlar ile daha kolay bir ilgi ve yerleştirilmiştir. Bir devletin veya akit taraf olma niyetini

göstermez.
*/ Kullanılan Semboller
( ) = Sözkonusu ülke dışındaki istasyonlar (Örn.(Hendaye-)
= Alternatif güzergahlar (örn. Avila ) Arando de Duero

--------- = Uluslararası kombine taşımacılık için önemli bir AGC hattı bölümü (sadece C-E

hatlarıyla ilgili)
…………. = ilgili AGC hatlarının parçası olmayan kombine taşımacılık için önemli hat kesimleri

(sadece C-E hatlarıya ilgili)


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(4)Birleşik Krallık *
C-E 03 Glasgow Stranraer Larne-Belfast (-Dublin)-Holyhead
Carlisle
…………. Crewe- Londra-Folkstone- Dover (-Calais)

C 03 – 1 Londora Cardiff


C 03 – 2 Cleyeland – Doncaster-Londra
C-E 13 Londra-Harwich (-Zeebrugge)
…………..

(5)Fransa * /
C-E 05) Paris-Bordeaux-Hendayel(-Irun) C-E 07)

C 07 Paris-Toulouse


C-E 15 (Oueyy-) Feignies – Aulnoye-Paris- Diion
(Erquelinnes-) Jeumont Le Creusot
………………………
-Lyon-Avignon-Tarascon-Marsilya
C 20 Lille-Tourcoing ( Mouscraon)
C-E 23 Dunkerque-Aulnoye- Thionville- Metz – Frouard- Toul-Culmont-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Chalindrey-Dijon (-Vallorbe)

-----------------------


C-E 25 (Bettembourg_)Thionville-Metz-Strasbourg-Mulhouse
(-Base)) Belfort

Belfort-Besançon-Dijon


…………………………………… C 25 Thionville-Apach (-Perl)

C-E 40 Le Havre-Paris-Lerouville-Onvillel-Metz-Remilly-Forbach(Saarbrücken) C 40 Paris- Le Mans-Nantes

Rennes
C-E 42 Paris-Lerouville-Nancy-Sarrebourg-Reding-Strasbourg(-Kehl) C 51 (Dover-) Calais-Lille-Paris

C-E 70 Paris-MAcon-Amberieu-Culoz-Modane(-Torino) C-E 700 Lyon-Amberieu

C-E 90 (Port Bou-) Cerbere-Narbonne-Tarascon-Marsilya-Menton )-Ventimiglia) C 90-2 Bordeaux-Toulouse-Narbonne

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


(6)Hollanda
------------
C-E 15 Amsterdam-Lahey-Rotterdam Roosendal (-Anvers)
---------------------------- C-E 35 Amsterdam-Utrecht-Arnhem (-Emmerich)

---------------------

C 10-1 Utrecht-Amersfoort-Hengelo (-Bad Bentheim)
C-E (Harwich-) Hoek Van Holand –Rotterdam-Utrecht
------------------------- C 16 Rotterdam-Tilburg-Venlo(-Köln)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


(7)Belçika */
C-E 10 ) (Dover-) Oostende-Brüksel-Liege(-Aachen) C-E 20)

C 20 (Tourcoing-) Mouscron-Liege-Montzen (-Aachen)


C-E 15 (Roosendaal-) Anvers-Brüksel-Quevy(-Peignies) C 15 (Jeumont-) Erquelinnes-Charleroi

C-E 25 Brüksel-Arlon-Sterpenich (-Kleinbettingen) C-E 22 (Harwich-) Zeebrugge-Brugge

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(8) Lüksemburg */
C-E 25 (Sterpenich)-Kleinbettingen-Lüksemburg-Bettemburg(-Thionville)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(9) Almanya */
C 16 (Venlo-) Moenchengladbach-Klön
C 25 (Apach-) Perl-Trier-Köblenz
C-E 35 (Arnhem-) Emmerich-Duisburg-Düsseldorf- Düsseldorf- Neuss

………………….. Köln-Mainz-Mannheim-Karsruhe (-Basel)

C-E 43 Frankfurt (M) Heidelberg – Bruchsal-Stutgart-Ulm
Mannheim
Augsburg-Münih-Freilassing (-Salzburg)
C-E 45 (Rodby-) Puttgarden-Hamburg-Hannover-Bebra-Gemünden-Nürnber-Augsburg- Münih (-Kufstein)
C 45/1 (Fredericia-) Flensburg-Hamburg C 45/2 Bremerhaven-Bremen-Hannover C 45/3 Travemünde-Lübeck

C-E 451 Nürnberg-Passau (-Wells)


C-E 51 (Gedser-) Rostock-Berlin/Seddin-Leipzing-Plauen-Hof Nürnberg
C-E 55) (Trelleborg-) Sassnitz Hafen-Stralsund-Pasewalk- Neustrelitz

C-E 61)

Berlin/Seddin-Dresden-Bad Schandau(-Decin)

C-E 10 (Liege-) Aachen-Köln-Düsseldorf-Dortmund-Münster-Osnabrück-Bremen-Hamburg- Lübeck(-Hanko)


C10/1 (Hengelo-) Bad Bentheim-Osnabrück
C-E 18 Hamburg-Büchen-Berlin/Seddin
C-E 20 (Liege-)Aachen-Köln-Duisburg-Dortmund-Hannover-Helmstedt-Berlin/Seddin- Frankurt (0) (-Kunowice)
C-E 30 Dresden-Görlitz (Zgorzelec)
C-E 40 (Forbach-) Saarbrücken-Ludwingshafen- Mannheim- Frankfurt (M)-Gemünden- Nürnberg-Schirnding(-Cheb)

C-E 42 (Strasbourg-) Kehl-Appenweier- Karlsruhe-Mühlacker- OffenburgStuttgart
C-E 46 Mainz-Frankfurt(M)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(10) İsviçre*/
C-E 23 (Dijon-) Vallorbe-Lausanne-Brig
------------------------------
C-E 25 (Mulhouse-) Basel-Olten-Bern-Brig (-Domodossoia) C-E 35 (Karlsruhe-) Basel- Olten-Chiasso(-Milano)

C 35 (Karlsruhe-) Basel-Brugg-Immensee-Bellinzona- (-Luino)

Chiasso (-Milano)
C-E 50 (Culoz-) Cenevre-Lausanne-Bern-Zürich-Buchs
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (-Innsbruck)

- - - - - - - - -


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(11) İtalya*/
C-E 25 (Brig-) Domodossola-Novara-Milano-Genova)
C-E 35 (Chiasso-) Milano-Bologna-Firenze-Roma-Napoli-Salerno-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Villa S. Giovanni-Messina

C35 (Bellinzona-) Luino-Gallarete-Rho-MilanoC-E 45 (Innsbruck-) Brennero-Verona-Bologna-Ancona-Foggia-Bari-Brindisi
. . . . . . .
C-E 55 (Arnoldstein-) Tarvisio-Udine- Venedik-Bologna
Trieste
. . . . . . .
C-E 70 (Modane-) Torino-Rho-Milano-Verona-Trieste-Villa Opicina (-Sezana) C-E 72 Torino-Cenova

C-E 90 (Menton-) Ventimiglia-Cenova-Pisa-Livorno-Roma


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C 90/1 La Spezia-Fidenza-Parma

C 90/2 Livorno-Pisa-Firenze


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(12) Norveç */
C-E 45 Oslo-(Kornsjo)
C 61 Oslo(-Charlotterberg-Stockholm)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(13) İsveç*/
C 10/2 Stockholm(-Turku)
C-E 45 (Kornsjo-) Göteborg-Helsinborg (-Helsingor) C 45/1 Göteborg(-Frederikshavn)

C 45/3 Malmö (-Travemünde)


C-E 53 Helsingborg-Hassleholm
C-E 55) Stockhol-Hassleholm-Malmö-Trelleborg (-Sassniztz Hafen) C-E 61)

C 55 Hallsberg-Göteberg


C-E 59 Malmö-Ystad (-Szczecin)
C 61 (Oslo-) Charlottenberg-Karlstad-Hallsberg-Stockholm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(14) Danimarka*/
C-E 45 (Helsingborg-) Helsingor-Kopenhag-Nykobing-Rodby (-Puttgarden) C 45/1 (Göteborg-)Frederikshavn-Arhus-Fredericia (-Flensburg)

C-E 530 Nykobing-Gedser (-Rostock)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(15) Avusturya*/
C-E 43 (Freilassing-) Saizburg
C-E 45 (Münih-) Kufstein-Wörgl-Innsbruck (Brennero)

C-E 451 (Nürnberg-Passau-)Wels


C-E 55 Linz-Salzburg-Schwarzach St. Veit-Villach-Arnolgstein (-Tarvisio) C-E 551 (Horni-Dvoriste-) Summerau-Linz-Selzthal-St-Michael

C-E 65 (Breclav-) Bernhardsthal-Viyana-Semmering-Bruch a.d. Mur-Klagenfurt-Villach- Rosenbach(-Jesenice)


C-E 67 Bruck a.d. Mur-Graz-Spielfeld Strass(-Sentilj)
C-E 50 (Bchs-) Innsbruck-Wörgl- Kufstein (-Rosenheim- Freilassing)- Sazlburg-Schwarzach

St. Veit Linz-Viyana (Hegyeshalom) Ebenfurt (-Sopron)

. . . . . . . . . . . . . . . .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(16) Polonya */
C-E 59 Swinoujscie-Szczecin-Kostrzyn-Zielona-Gora-Wroclaw-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Opole-Chalupki

- - - - -


C 59 Wroclaw-Miedzylesie(-Lichkov)
C-E 65 Gdynia-Gdansk-Tczew-Varsova-Katowice-Zebrzydowice
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Bydgoszcz

. . . . . . . . . .
(-Petrovice U. Karvine)
C 65 Nowa Sol-Zagan- Wegliniec – Zawidow (Frydlant)
C- E 20 (Frankfurt(0)-) Kunowice-Poznan-Lowicz-Varsova
Skierniewice
. . . . . . . . . . . .
Lukow-Terespol (-Brest)
C-E 30 (Görlitz) Zgorzelec Wroclaw-Katowice-Krakow-Przemysl-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Medyka (-Mostiska)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


(17) Çek ve Slovak Federal Cumhuriyeti */
C-E 55 (Bad Schandau-) Decin-Prag
C-E 55 Prag-Horni Dvoriste (-Summerau)
C 59 (Miedzylesie-) Lichkov-C.Trebova)

C-E 61(Bad Schandau-)Decin-Nymburk-Kolin-Brno-Breclav-Bratislava-Komarno- (-Komarom) Rusovce (-Hegyeshalom). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C-E 63 Zilina-Bratıslava
C-E 65 (Zebrzydovice-) Petrovice u. Karvine-Ostrava-Breclav
(-Bernhardstahl)
C 65 (Zawidow-) Frydlant-Turnov-Prag
C-E 40 (Schirnding-) Cehp- Pizen-Prag-Kolin-Hranicie na Morave-Ostrava-Zilina-Paprad

Tatry- Kosice-Cierna nad Puchov


. . . . . . . Tisou(-Cop)

C-E 52 Bratislava-N.Zamky-Sturovo (-Szob)


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(18) Macaristan */
C-E 61 (Bratislava-Komarno-) Komarom-Budapeşte
Hegyeshalom
. . . . . . . . . . . . .
C-E 69 Budapeşte-Murakeresztur-Gyekenyes (-Botovo-Koprivnica) C-E 85 Budapeşte-Kelebia (-Subotica)

C-E 50 (Viyana-) Hegyeshalom-Györ-Budapeşte-Miskolc- Sopron

Nyiregyhaza-Zahony(-Cop)
. . . . . . . . . .
C-E 52 (Sturovo-) Szob-Budapeşte-Cegled-Szolnok-Debrecen-Nyiregyhaza
C-E 56 Budapeşte-Rakos-Ujszasz-Szolnok-Lököshaza(-Curtici)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(19) Yugoslavya*/
C-E 65 (Rosenbach-) Jesenice-Ljubljana-Pivka-Rijeka
C-E 67 (Spielfeld Strass-) Sentilj-MAribor-Zidani Most
C-E 69 (Murakeresztur-) – Kotoriba-Pragersko-Zidani Mostljubljina-Divaca-Koper
C-E 71 (Gyekenyes-) Botovo-Koprivnica-Zagreb-Karlovac-Rijeka
C-E 85 (Kelebia-) Subotica-Belgrad- Nis- Üsküp-Gevgelia
Kraljevo
(-Idomeni)
C-E 70 (Villa Opicina-) SezenLjubljana-Zidani Most-Zagreb-Belgrad-Niş-Dimitrovgrad

(-Dragoman)(20) Yunanistan */
C-E 85 (Gevgelia-) Idomeni-Selanik-Atina
C-E 885 (Kulata-) Promachon-Selanik
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(21) Romanya */
C-E 95 (Ungeni-)Iasi-Pascani-Buzau-Ploiesti-Bükreş-Videle-Giurgiu(-Ruse) C95 Craiova-Calafat (-Vidin)

C-E 54 Arad-Deva-Teıus-Vınatori-Brasov-Bükreş


C-E 56 (Lökoshaza-)Curtici-Arad-Timisoara-Craiova-Bükreş
C-E 562 Bükreş-Köstence
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(22) Bulgaristan*/
C-E 95 (Giurgiu-)Ruse-Gorna Oriahovıtza-Dimitrovgrad
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C 95 (Calafat-) Vidin-Sofya

C-E 680 Sofya-Mezdra-Gorna Oriahovıtza-Kaspican-Sındel-Varna


C-E 70 (Dimitrovgrad)-Dragoman-Sofya-Polvdiv-Dimitrovgrad-Sever-Svilengrad (-Kapıkule) C-E 720 Piovdiv-Zımintza-Karnobat-Burgaz

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C-E 855 Sofya-Kulata(-Promachon)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(23) Finlandiya */
C-E 10 Hanko-Helsinki-Riihimakı- Kouvola- Vainikkala
(-Luzhaika)
C 10/2 (Stockholm-) Turku-Helsinki
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(24) Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği*/
C-E 95 (Iasi-) Ungeni-Kichibev-Benderi-Kiev-Moskova
C-E 10 (Vainikkala-) Luzhaika-Leningrad-Moskova
C-E 20 (Terespol-) Brest-Moskova
C-E 30 (Medyka-)Mostiska-Lvov-Kiev-Moskova
C-E 40 (Cierna N. Tis-) Cop-Lvov
C-E 50 (Zahony-) Copl-Lvov-Kiev-Moskova
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(25) Türkiye */
C-E 70 (Svilengrad-) Kapıkule-İstanbul—Haydarpaşa-Ankara
C-E 702 Ankara -Kapıköy-(Razi(İran)) Bandırma-Anmara

C-E 702 Samsun-Sivas-Malatya-Kapıköy-(Razi(İran))


C-E 704 Ankara -Nusaybin-(Kamishli(Suriye)- Mersin-Adana-İskenderun
Tel Kotchet (Irak))
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ek II
ULUSLAR ARASI KOMBİNE TAŞIMACILIK İÇİN ÖNEMLİ TESİSLER A.Uluslararası Kombine Taşımacılık için Önemli Terminaller

AVUSTURYA Graz-Messendorf Linz

Salzburg Villach-Fürnitz Wels

Viyana BELÇİKA Anvers Bressoux(Liege) Brüksel

Chatelet Lauwe LAR Zeebrugge BULGARİSTAN Burgaz Dimitrovgard Sever Gorna ORiahovitza Filipe

Ruse
Sofya
Stara Zagora
Varna

ÇEK VE SLOVAK FEDERAL CUMHURİYETİ
Bratislava
Brno
Ceske Budejovice
Cheb
Cierna n.Tisou
Decin Jihlava Kolin Kosice Lovosice Ostrava Plzen

Praha Zizkov


Prerov Zilina DANİMARKA Arhus

Glostrup Kopenhag Padborg FİNLANDİYA Helsinki-Pasila FRANSA

Avignon-Courtine Bordeaux-Bastide Dunkerque Hendaye

Le Hacre
Lille-St.Sauveur Lyon-Venissieux Marsilya-Canet Paris-La Chapelle Paris-Noisy-Le-Sec Paris-Pompadour

Paris-Rungis Paris-Valenton Perpignan Strasbourg

Rouen-Sootteville Toulouse ALMANYA

Augsburg-Oberhausen
Basel Bad GBF Berlin

Bielefeld Ost


Bochum-Langendreer Bremen-Grolland Roland Bremerhaven-Nordhafen Dresden

Düssedorf-Bilk


Duisburg-Ruhrort Hafen Frankfurt(Breisgau) GBF Hagen HBF

Hamburg-Wilhelmsburg Hamburg-Rothenburgsort Hamburg-Süd

Hamburg-Waltershof Hannover-Linden Ingoldstadt Nord Karlsruhe HBF

Kiel HGBF Köln Eifeltor Leipzig Lübeck HBF Ludwisburg

Mainz Gustavsburg Mannheim RBF Münih HBF

Neuss


Neu Ulm Nürnberg HGBF Offenburg Regensburg Rheine

Rostock Saarbrücken HGBF Schweinfurt HBF Wuppertal-Langefeld YUNANİSTAN

Aghil Anargyri (Atina) Selanik MACARİSTAN Budapeşte

Sopron Zahony Szeged Debrecen IRLANDA

Dublin-North Wall
İTALYA
Bari-Lamasinata Bologna-İnterporto Busto Arsizio Brindisi

Livorno
Milano-G.Pirelli Milano-Rogoredo Modena

Napoli-Granili Napoli Traccia Novara

Padova-Interporto Pescara-P.N. Pomeiza-S.P.

Rivalta-Scrivia Torino-Orbassano Trieste

Verona-O.E LÜKSEMBURG Bettembourg HOLLANDA Rotterdam-Haven Rotterdam-Noord Venlo

Ede NORVEÇ Oslo-Alnabru POLONYA Gdansk Gdynia Krakow

Lodz Malaszewicze Poznan Sosnowiec Szczecin Swinoujscie Varsova Wroclaw PORTEKİZ

Alcantara(Lizbon) Espinho

Leixoes
Lizbon-Beirolas ROMANYA Bükreş

Köstence Craiova Oradea

İSPANYA Algeciras Barcelona Irun Madrid Port-Bou Tarragona

Valencia(-Silla) İSVEÇ Göteborg Helsinborg Malmö

Stockholm-Arsta
İSVİÇRE Aarau-Birrfeld Basel SBB Bern

Chiasso
Cenevre


Luganao-Vedeggio
Luzern Renens Zürih TÜRKİYE Bandırma Derince İskenderun İstanbul Mersin Samsun

SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETLER BİRLİĞİ
Brest Cop Kiev

Moskova-LvovBİRLEŞİK KRALLIK
Belfast Birmingham Bristol Cardiff Cleveland

Coatbridge(Glasgow) Glasgow

Harwich Holyhead Ipswich Leeds

Liverpool-Garston Londra-Stratford Londra-Willesden

Manchester-Trafford Park
Southampton Tilbur YUGOSLAVYA Belgrad

Koper Ljubljana Rijeka ZagretB.Uluslararası Kombine Taşımacılık için Önemli Sınır Geçiş Noktaları 1/
Vilar Formoso(CP)-Funtes de Onoro (RENFE) Marvao(CP)-Valencia de Alcantara (RENFE) Irun(RENFE)-Hendaye(SNCF)

Port Bou (RENFE)- Cerbere(SNCF) Dublin (CIE) –Holyhead(BR) Dundalk(CIE)-Newry(NIR) Dover(BR) -Calais(SNFC)

-Dunkerque (SNFC)
- Oostende(SNCE)

Harwich(BR) –Zeebrugge (SNCE) Menton(SNCF)-Ventimiglia(FS) Modane(SNCF)-Bardonecchia(FS)

Brig(SBB-CFF)-Domodossola(FS) Bale(SNCF) – Basel (SBB-CFF) Strabourg (SNCF)-Kehl(DB) Forbach (SNCF)-Saarbrücken(DB) Apach(SNCF)-Perl(DB)

Thionville(SNCF)-Bettembourg (CFL) Peignies(SNCF)-Quevy(SNCB) Jeumont (SNCF)-Erquelinnes (SNCB) Tourcoing (SNCF)- Mouscron(SNCB) Roosendaal (NS)-Essen(SNCB)

Emmerich(DB/NS) Verilo(NS/DB)

Bad Bentheim(DB/NS) Montzen(SNCB)-Aachen(DB)

Sterpenich (SNCB)-Kleinbettingen(CFL)

Basel (DB/SEB-CFF)


Flensburg (DB)- Padborg (DSB) Puttgarden (DB)- Rodbye(DSB) Schirnding(DB)- Cheb(CSD) Passau(DB/OBB) Salzburg(DB/OBB) Kufstein(DB/OBB)

Buchs(SBB-CFF/OBB) Luino(SBB-CFF/FS) Chiasso (SBB-CFF/FS)

Brennero(FS/OBB)
Villa Opicine (FS) –Sezana (JZ)

Tarvisio (FS) –Arnoldstein (OBB) Charlottenberg(NSB/SJ) Kornsjö(NSB/SJ)

Helsingborg(SJ)-Kopenhag (DSB) Trelleborg(SJ)-Sassnitz (DR) Ystad(SJ)- Swinoujscie (PKP) Göteborg (SJ)-Frederikshavn (DSB) Malmö (SJ) –Travemünde(DB)

Geser (DSB)-Rostock(DR) Rosenbach(OBB)-Jesenice(JZ) Spielfeld-Strass(OBB)- Sentily(JZ)

Ebenfurt(OBB) –Sopron (GYSEV/MAV) Nickelsdorf(OBB)-Hegyshalom(MAV)

Bernhardsthal(OBB)-Breclav(CSD) Summerau(OBB)-Horni Dvrosite(CSD) Frankfurt/o. (DR) –Kunowice(PKP) Görlitz(DR)-Zgorzelec(PKP)

Bad Schandau(DR)-Decin(CSD)

Terespol(PKP)-Brest(SZD) Medyka(PKP)-Mostiska(SZD) Zebryzdovice(PKP)- Petrovice(CSD) Zavidow(PKP)-Frylant(CSD) Medyzylesie(PKP)-Lichkov(CSD)

Cierna(CSD)-Cop(SZD) Komarno(CSD)-Komarom(MAV) Sturovo(CSD)-Szob(MAV) Rajka(MAV)-Rusovce(CSD) Murakeresztur(MAV)-Kotoriba(JZ)

Gyekenyes(MAV)-Botovo(JZ)

Keleba(MAV)-Subotica(JZ) Zahony(MAV)- Cop(SZD) Lököshaza(MAV)-Curtici(CFR) Dimitrovgrad(JZ)-Dragoman(BDZ)

1/ Herbir sınır geçiş noktasından sonra istasyonu kullanan ilgili demiryolu idaresi parantez içinde gösterilmiştir. Listede tek bir sınır geçiş noktası gösterilmişse, bu sözkonusu noktanın iki demiryolu idaresi tarafından ortak kullanıldığını ifade eder.

Gevgelia(JZ)-Idomeni(CH) Iasy(CFR)-Ungeny(SZD) Giurgiu(CFR)-Ruse(BDZ) Svilengrad(BDZ)-Kapıkule(TCDD) Vidin(BDZ)- Calafat(CFR)

Kulata(BDZ)- Promachon(CH) Vainikkala(VR)-Luzhaika(SZD) Turku(VR)-Stockholm(SJ) Kapıköy(TCDD)-Razi(RAI) Nusaybin(TCDC)-Kamischli(CFS)C.Uluslararası Kombine Taşımacılık için Önemli Dingil Değişim İstasyonları */
Irun - Hendaye (İspanya-Fransa) Port Bou - Cerbere (İspanya-Fransa) Hanko - (Finlandiya) Terespol - Brest (Polonya-SSCB) Przemysl - Mostiska (Polonya-SSCB)

Cierna - Cop (Çek ve Slovak Federal Cumhuriyeti-SSCB) Zahony - Cop (Macaristan-SSCB)

IASİ - Ungeny (Romanya-SSCB) Not: Dingil değişim istasyonları aynı zamanda sınır geçiş noktasıdırlar.

- - - - - -


*/ Dingil değişimi veya yükleme biriminin ray genişliği değişik vagonlara aktarılma işlemi sadece bir istasyonda yapılmışsa, bu istasyon altı çizili olarak gösterilmiştir.
D.Uluslararası Kombine Taşımacılık Şebekesini Oluşturulan Feribot Bağlantıları/ Limanları
Holyhead - Dublin (Birleşik Krallık-Irlanda)


Calais

- Dover

(Fransa-Birleşik Krallık)

Oostende

- Dover

(Belçika-Birleşik Krallık)

Dunkerque

- Dover

(Fransa-Birleşik Krallık)

Stanrear

- Harwich

(Belçika-Birleşik Krallık)

Zeebrugge

- Dover

(Belçika-Birleşik Krallık)

Puttgarden

- Rodby

(Almanya-Danimarka)

Kopenhag

- Helsingborg

(Danimarka-İsveç)

Lübeck-Travemünde

- Hanko

(Almanya-Finlandiya)

Gedser

- Rostok

(Danimarka-Almanya)
(Warnemünde)
Göteborg

- Frederikshavn

(İsveç-Danimarka)

Malmö

- Travemünde

(İsveç-Almanya)

Trelleborg

- Sassnitz

(İsveç-Almanya)

Ystad

- Swinoujscie

(İsveç-Polonya)

Helsinki

- Gdynia

(Finlandiya-Polonya)

Helsinki

- Stockholm

(Finlandiya-İsveç)

Turku

- Stockholm

(Finlandiya-İsveç)

Samsun

- Köstence

(Türkiye-Romanya)

Mersin

- Venedik (

Türkiye-İtalya)

Not: Feribot bağlantıları, Stanrear-Larne ve Messina-Villa S. Giovanni dışında, aynı zamanda sınır geçiş noktasıdır.


-- - - - - - -
EK III

ÖNEMLİ ULUSLAR ARASI KOMBİNE TAŞIMACILIK HATLARI ŞEBEKESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Başlangıç Notları
Parametreler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Sütun A’da gösterilen değerler ulusal demiryolu kalkınma planları çerçevesinde ulaşılacak hedefler olarak görülmelidir. Bu değerlerde herhangi bir sapma istisna olarak kabul edilecektir.
Hatlar iki ana kategoriye bölünmüştür:
a)Uygun bulunan durumlarda iyileştirilebilecek mevcut hatlar; genelde hatların geometrik özelliklerini değiştirmek çok zor bazen de imkansızdır. Bu hatlar için şartlar hafifletilmelidir.
b)İnşa edilecek yeni hatlar
Aşağıdaki tablodaki özellikler, kıyas yoluyla, uygun durumlarda demiryolu şebekesinin bütünleyici parçası olan feribot hizmetleri için geçerli olur.

ÖNEMLİ ULUSLAR ARASI KOMBİNE TAŞIMACILIK HATLARI ŞEBEKESİ İÇİN ALTYAPI PARAMETRELERİ

A. B. ALT YAPI ŞARTLARINI KARŞILAYACAK

MEVCUT HATLAR VE İYİLEŞTİRİLECEK YENİ HATLAR VEYA YENİDEN İNŞA EDİLECEK HATLAR

MEVCUT DURUM HEDEF DEĞERLER


1.Hat Sayısı (belirtilmemiş) 2
2.Araç yükleme UICD2/ UIC CI2/
ölçüsü
3.Hat merkezleri arasındaki

asgari uzaklık 4.0 m. 4.2 m.


4.Normal asgari 100 km/h3/ 120 km/h3/ 120 km/h3/
hız
5.Resmi dingil ağırlığı

Vagonlar= 100 km/h 20 t 22.5 t 22.5 t


= 120 km/h 20 t 20 t 20 t
6.Azami (belirtilmemiş) 12.5 mm/m
Meyil 1/
7.Asgari kullanılabilir 600 m 750 m 750 m
Sayding uzunluğu
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1/ Kombine Taşımacılık ile doğrudan ilgisi olmayan fakat etkili uluslararası kombine taşımacılık için tavsiye edilir.
2/ UIC Uluslararası Demiryolları Birliği
3/ Kombine taşıma trenleri için asgari standartlar (bak.Ek.IV) Yukarıdaki Tablodaki Parametrelerin Açıklaması:

1. Hat Sayısı: Uluslararası Kombine Taşımacılık hatları yüksek kapasite sağlamalı ve hassas bir işletim zamanlamasına imkan vermelidir.
Genelde her iki ihtiyacı en az iki hatta sahip hatlar ile karşılamak mümkün olmakla beraber anlaşmanın diğer parametrelerine uygun olduğu sürece tek hatlı yollar da uygun görülebilir.
2.Araç Yükleme Ölçüsü: Bu Uluslararası Kombine Taşımacılık hatları için asgari yükleme ölçüsüdür.
Yeni hatlarda, yüksek bir yükleme ölçüsü kullanılarak sadece küçük bir marjinal yatırım maliyetine maruz kalınır. UIC C1 ölçüsü bu nedenle seçilmiştir.

C1 Ölçüsü:


- Ray seviyesinden 60 cm yukarıda yükleme ölçüsü olan (yükseklik 4m.genişlik 2,5 m) özel vagonlarda Avrupa karayolu yükleme ölçüsüne uygun karayolu yük araçları ve karayolu trenleri (treylerli kamyon, mafsallı araç; çekici ve yarı treylerli) taşınmasına;
- Normal bojili “recess” vagonlarda 2,5 m. Genişliğinde ve 4 m. Yüksekliğinde normal karayolu yarı treylerinin taşınmasına;
- Genişliği 2,44m. ve yüksekliği 2,9 m. olan ISO konteynerlerinin düz normal taşınmasına;
- Normal düz (flat) vagonlarda 2,5 m. genişliğinde hareketli kasaların taşınmasına,
- Uygun vagonlarda 2.6 m. genişlik ve 2.9 m yüksekliğindeki konteyner ve hareketli kasaların taşınmasına izin verir.
Pireneler, Massif Central,Alpler, Jura, Apenin,Karpatlar gibi dağlık bölgelerden geçen mevcut hatlarda teknik ünite yükleme ölçüsüne veya hat merkezinden biraz daha yüksek ölçülere uygun pek çok tünel vardır. Bunu UIC C1 ölçüsüne uygun olarak artırmak hemen hemen bütün durumlarda mali ve ekonomik açılardan imkansızdır.
Bu nedenler bu hatlar için UIC B ölçüsü seçilmiştir. Bu da:
- Ray seviyesinden 1.18m yükseklikte yükleme kapasiteli düz konteyner vagonlarda 2.44 m genişlik ve 2.90 m yüksekliğinde ISO konteynerlerinin taşınmasını;
- Düz vagonlarda(yükleme yüksekliği 1.246m) 2.5 m genişlik ve 2.6 m yüksekliğinde hareketli kasaların taşınmasını;
- “Recess” vagonlarda semi-treylerin taşınmasını;
- Özel düşük yükleme vagonlarında 2.6 m genişlik ve 2.9 m yüksekliğindeki konteyner/hareketli kasaların taşınmasını mümkün kılar.
Mevcut uluslararası kombine taşımacılık hatlarının çoğu en az UIC B ölçüsüne sahiptir. Diğerlerinin durumunda bu standardı iyileştirmek normal olarak büyük yatırımlar gerektirmez.
4. Normal Asgari Hız: Nominal asgari hız bölgenin geometrik özelliklerini (kurp yarıçapları ve eğim) emniyet tertibatlarını (fren yapa mesafesi) ve çeken-çekilen araçların fren katsayısını belirler.
5. Resmi Dingil Ağırlığı: Uluslararası Kombine Taşımacılık hatlarının çekebileceği resmi dingil ağırlığıdır.
Uluslararası kombine taşımacılık hatları şu an ve gelecekte mevcut taşıt trafiğini, özellikle de aşağıdaki dingil ağırlıkları ve azami hızlar çerçevesinde kaldırabilecek kapasitede olmalıdır.
UIC C sınıfı, 20 ton dingil ağırlıklı vagonlar; yine UIC’ye göre dingil ağırlığı 22.5 tonluk

100 km/h hızına adapte edilen vagonlar dingil ağırlığı 20 ton ve 120 km/h sınırlamaları UICtarafından konulmuştur.
Belirtilen dingil ağırlıkları, UIC kurallarına uygun olarak, çapı 840 mm’den az olmayan tekerlekler içindir.
7. Asgari Kullanılabilir Sayding Uzunluğu: Uluslararası kombine taşımacılık hatlarındaki asgari kullanılabilir sayding uzunluğu, kombine taşıma trenleri için önemlidir(bak.Ek.IV)
- - - - - - - -

EK IV
TRENLERİN PERFORMANS PARAMETLERİ VE ASGARİ ALTYAPI STANDARTLARI

A.Verimli Uluslararası Kombine Taşıma Hizmetleri İçin Gerekli Şartlar :
1. Modern üretim metodları ve mal dağıtımın gerektirdiği etkin ve süratli bir taşıma akışının güvenceye alınması için, uluslararası kombine taşıma hizmetleri özellikle aşağıdaki şartları yerine getirmelidir:
a) Müşterilerin isteklerine uygun kalkış-varışlar (özellikle, yüklemenin geç saatler, boşaltmanın erken saatlerde mümkün olması), düzenli servisler,
b) Kısa süreli kapıdan-kapıya taşımacılık, yüksek dakiklik özelliği, güvenilir taşıma

saatleri,

c) Taşıma işlemi hakkında güvenilir ve zamanında bilgi, basit dökümantasyon, düşük

hasar riski;
d) Uluslararası Avrupa yol taşımacılığıyla taşınabilecek bütün yükleme birimleri ve her çeşit standart konteyneri taşıma kapasitesine sahip olmak, bu bağlamda yükleme birimlerinin ağırlık ve ebatları konusundaki gelişmeler göz önünde tutulmalıdır.
2. Bu şartlar:
a) Karayolu ulaşımındakine eşit veya muhtemelen daha yüksek bir taşıma hızı(tüm durmalarla birlikte, hareket mahalli ve varış mahalli arasında ölçülen);
b) Mesai harici saatlerin değerlendirilmesi (taşımanın gece yapılması) böylece malların müşterilerin istediği gibi sabah kullanıma yetiştirilmesi;
c) Uygun ve yeterli teçhizat ve altyapı kapasitesi (örneğin; uygun yükleme ölçüsü);
d) Mümkün olduğu ölçüde (yüklerin diğer trenlere yolda aktarımını asgariye indirerek veya hiç yapmayarak) direkt trenlerin kullanılması yoluyla yerine getirilmelidir.
e) Modern haberleşme sistemleri kullanarak taşıma akışını hızlandırmak amacıyla organizasyona ilişkin önlemler.
3. Yukarıda belirtilen şartların sağlanabilmesi için altyapı ve trenlerin tatmin edici verimlilikte olmaları gerekir. Yani ilgili tüm makamlarca uygulanması gerekli minimum standartların sağlanması gerekmektedir.
4. Aşağıdaki performans parametreleri ve standartları, özellikle büyük uluslararası taşıma hacimleri için (düzenli direkt tren seferi veya en azından çok vagonlu taşımalar için) belirlenmiştir. Tek vagonlu veya özel taşımalar ilgili demiryolunu veya müşterilerini tatmin ettiği sürece konvansiyonel yük trenleri ile işletilebilir.
B. Trenlerin Performans Parametreleri:
5. Uluslararası Kombine Taşımacılıkta kullanılan trenler aşağıdaki asgari standartları

kaşılamalıdır.
Asgari Standartlar

Mevcut durum

Hedef Değerler*/

Asgari nominal Hız

100 km/h

120 km/h

Tren uzunluğu

600 m.

750 m.

Tren ağırlığı

1200 t.

1500 t.

Dingil ağırlığı(vagon) 20 t. 20 t.
(120 km/h hızda
22.5 ton)
Eğer direk trenler işletilmiyorsa, trenler mümkünse her biri aynı istikamete gidecek birkaç vagondan oluşturulmalıdır. Eğer mümkünse, işletime ait nedenlerden veya sınır geçiş kontrollerinden dolayı yolda durmalar olmamalıdır.
6. Çeken ve çekilen araçlar dingil ağırlığı ve hız konusunda yukarıdaki şartları karşılayacak ve ağırlıkları ile ebatları açısından dikkate alınması gereken bütün bu yükleme birimlerini taşıyabilecek kapasitede olacaktır.
7. Kombine taşıma trenleri en yüksek öncelikli trenler olarak değerlendirileceklerdir. Tarifeleri, düzenli ve güvenilir bir taşıma hizmeti sağlaması için müşterilerin isteklerine uygun şekilde oluşturulacaktır.
- - - - - - - - - - - -
*/ Bu değerlere yaklaşık olarak 2000 yılından önce ulaşılmalıdır. Bu değerler, kombine taşımacılıktaki uluslararası gelişmeleri engellemeyen yüksek standartlara daha önce ulaşılmasını da ihtimal dışı tutmayacaktır.
C.Demiryolu Hatları İçin Asgari Standartlar :
8.Kombine Taşımacılıkta kullanılacak demiryolu hatları, kombine taşıma trenlerinin beklemelerin önlenmesini teminen yeterli günlük tren kapasitesinde olacaktır.
9. Demiryolu hatlarının iyileştirilmesi için Ek III’te belirtilen altyapı parametreleri uygulanabilir.
D.Terminaller İçin Asgari Standartlar :
10. Terminallerdeki konsimento işlemlerinin etkin hale getirilmesi için aşağıdaki şartlar yerine getirilmelidir:
a) Müşterilerin malların en geç kabul ve boşaltımına ilişkin istekleri diğer yollarla karşılanamadığı durumlar dışında, malların en geç kabul zamanından trenin kalkışına ve trenin varışından vagonların boşaltılabilir hale gelmesine kadar ki süre, bir saati geçmiyecektir.
b) Karayolu araçlarının yükleme birimlerinin teslimatı ve teslim alınması için bekleme süreleri mümkün olduğunca kısa olacaktır (azami 20 dk.)
c) Terminal bölgeleri:
- Ekonomik merkezlerden karayolu ile ulaşım kolay ve çabuk olacak,
- Demiryolu şebekesi içinde, vagon akışlı taşıma bağlantıları için kombine taşımacılığın hızlı yük trenlerine geçişinin iyi, uzun mesafe hatlarıyla sıkı bağlantılı olacak şekilde seçilmelidir.
11. Ara istasyonlar için aşağıda tayin edilen asgari standartlar terminaller içinde geçerlidir.
E.Ara İstasyonlar İçin Asgari Standartlar:
12.Kombine taşıma trenlerinin, vagon gruplarının değişimi veya dingil değiştirme istasyonlarındaki gibi, işletme veya teknik nedenler için yol üzerinde durmaları gerekli ek duruşlar gerektirecek diğer işlerin de (sınır kontrolleri, lokomotif değiştirme) aynı zamanda tamamlanmasında kullanılacaktır. Ara istasyonların alt yapıları aşağıdaki şartlara uygun olmalıdır:
- Kombine taşımacılıktaki tren gecikmelerini önlemek amacıyla besleyici (feeder) hatlarda yeterli günlük tren kapasitesi bulundurulması,

- Feeder hatlara giriş-çıkışlar trenlerin gecikmeden gidiş-gelişlerini sağlayacaktır. Kapasiteleri kombine taşıma trenlerinin varış ve kalkışlarındaki gecikmeleri önleyecek büyüklükte olacaktır.


-İstasyonlardaki çalışmalar için gerekli olan özellikle varış-kalkış yolları, triyaj garlarının yolları, ayırma ve dönüş yolları, yükleme hatları ve dingil değiştirme hatları için yeterli yol kapasitesi sağlanacaktır.
- Yukarıda bahsedilen yolların taşıma için kullanılan demiryolu hatlarıyla eşit yükleme açıklığına sahip olmaları gerekmektedir. (UIC B veya UIC C1)
- Hattın uzunluğu kombine taşıma trenini alacak yeterlikte olacaktır:
- Elektrikli ceri durumunda yollar elektrikli çeken araçların ulaşabileceği yerde olacaktır. (Sınır istasyonlarda: ilgili bağlantı demiryolu elektrikli çekicilerine)
- Aktarma, vagon gruplarının değişimi, dingil değişimi ve sınır kontrolleri gibi zorunlu işlemlerinin mümkün olan en kısa zamanda yapılması temin edilmelidir.
a) Vagon gruplarının değişimi için istasyonlar
13. Kombine taşımacılık, sevk ve teslimat istasyonları arasında direkt trenlerle yapılacaktır. Eğer düşük hacimli eşya trafiği yüzünden bu ekonomik olamıyorsa ve bu nedenle eşyanın aktarılması kaçınılmaz bir zorunluluk ise bu iş en azından vagon gruplarıyla yapılmalıdır.
Bu işlemler için gerekli stop-over süresi her birinde 30 dakikayı aşmayacaktır. Bu da uygun bir tren formasyonu (mümkün olduğunca uzun mesafede gidebilecek) ile yeterli bir altyapıya sahip vagon değişim istasyonlarıyla beraber başarılır.
b)Sınır geçiş noktaları:
14. Kombine taşıma trenleri yol üzerinde durmadan varacakları yere kadar veya her durumda vagon grup değişiminin gerekli olduğu istasyonlara kadar gideceklerdir. Eğer mümkünse sınırda durmalar olmayacak veya kaçınılmazsa 30 dakikayı aşmayan çok kısa durmalar olacaktır. Bu da;
- Normalde, sınırda durmayı gerektirecek işlemleri yapmayarak taşımama veya bu kaçınılmazsa, trenlerin teknik ve/veya idari nedenlerle herhalükarda durmaları zorunlu olan iç mevkilerde yaparak,
- Ortak sınır istasyonlarında sadece bir kerelik duruşlar şeklinde gerçekleştirilebilir.
c)Dingil değiştirme istasyonları:
15. Gelecekteki ihtiyaçları karşılayabilmek için zaman ve maliyet kazandırıcı yöntemler geliştirilmelidir. Yükleme birimlerinin diğer dingil vagonlarına aktarılmasında, yukarıda terminal içi mal aktarımları için geliştirilmiş şartlar uygulanacaktır. Bu istasyonlarındaki durmalar mümkün olduğunca kısa zamanlı olmalıdır. Mevcut dingil değiştirme veya transfer kapasitesi kısa durmaları mümkün kılabilecektir.
d)Feribot bağlantıları/Limanlar
16. Taşıma hizmetleri sunulmakta olan feribot hizmetleri ile uyumlu olmalıdır. Kombine taşımacılıkta konşimento için limanlardaki durmalar mümkün olduğunca kısa olmalıdır (mümkünse bir saatten az) Bu, feribot ve feribot istasyonları için uygun bir altyapı yanında, aşağıdaki şartlar ( aşağıdaki 17’inci paragrafa bakınız) ile sağlanabilecektir:
- Zorunlu sınır kontrol önlemleri için 14. Paragraftaki şartlar uygulanacaktır.
- Feribot ve demiryolları için tarifeler tenzim edilmeli, gemi ve /veya trenlerin yüklenmesini hızlandırmak için önbilgiler sağlanmalıdır.
17. Kombine taşımacılıkta kullanılan feribotlar aşağıdaki şartlara uygun olmalıdır:

- İlgili yükleme birimleri /yük vagonlarına uygun ölçü ve tiplerdeki gemiler,


- Mütekip demiryolu taşımasının gerekleri doğrultusunda feribotların çabuk yükleme-boşaltma ve yükleme üniteleri/vagonların muhafazası.
Feribotla geçişte vagonlarda olan yükleme birimleri kolayca erişilebilir olduğundan zaman yitirici tasnif işlemlerine(time-consuming marshalling) gerek yoktur. Yükleme açıklığı, dingil ağırlığı ve III. Ekte belirtilen parametrelere uygun olmalıdır.
Yüklerin transferi vagonsuz gerçekleştirilecekse, feribot ile demiryolu terminalleri arasındaki ulaşımı sağlayacak karayolu en kısa ve iyi bağlantılıları olan bir yol olmalıdır.
Kataloq: upload -> files -> ContentFiles -> 2010 -> mevzuat -> anlasma -> resmi
mevzuat -> Limanlar yönetmeliĞİ BİRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç madde 1
resmi -> Mevzuatı Geliştirme ve Ya- yın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÜRÜtme ve idare böLÜMÜ Karar Sayısı: 92/2926
mevzuat -> Bina ve sabit tesislerin bakim, onarim ve tamiRİne aiT
resmi -> Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 1 Aralık 2007 cumartesi Sayı: 26717
mevzuat -> 207 no. Lu genel emiR (Genel Müdürlüğün 17. 06. 2004 tarih ve 2005 sayılı oluru ile kabul edilerek, 01. 01. 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.)
mevzuat -> İÇİndekiler konu sayfa no birinci Bölüm
mevzuat -> Tülomsaş, TÜvasaş, TÜdemsaş genel müDÜRLÜkleri İŞyerlerine iLİŞKİn olarak
mevzuat -> Tcdd iNŞaat iŞleri

Yüklə 304,99 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə