Bazar iqtisadiyyatı Mikroiqtisadiyyatı iqtisadi münasibәt kimi niyә öyrәnirik?


İqtisadiyyat sahәlәrinin üstün inkişaf xarakterinә görә milli iqtisadiyyatın formalarıYüklə 0,77 Mb.
səhifə2/6
tarix27.06.2018
ölçüsü0,77 Mb.
1   2   3   4   5   6

94. İqtisadiyyat sahәlәrinin üstün inkişaf xarakterinә görә milli iqtisadiyyatın formaları:

A)sәnaye yönümlü, regional xarakterli milli iqtisadiyyat

B)sәnaye yönümlü, infrastruktur xarakterli milli iqtisadiyyat

C)sәnaye yönümlü, aqrar yönümlü vә xidmәt sahәlәrinin üstün inkişaf etdiyi milli D)iqtisadiyyat sәnaye vә aqrar yönümlü, regional inkişafa üstünlük verәn milli iqtisadiyyat

E)aqrar yönümlü, sәnaye yönümlü, infrastruktur xarakterli milli iqtisadiyyat
95. Milli gәlirdәn xalis gәlirә keçәrkәn nә nәzәrә alınmır?

A)) fәrdi vergilәr

B)müәssisәlәrdәn tutulan vergi

C)nәqliyyat ödәmәlәri

D)dolayı vergilәr

E) sosial sığorta ödәmәlәr


96. Bütün iqtisadi subyektlәrin fәaliyyәtinin ümumilәşmiş nәticәsinin predmeti hansı yanaşma üsulu vasitәsilә öyrәnilir?

A)) makroiqtisadi

B)meqoiqtisadi

C)mezoiqtisadi

D)mikroiqtisadi

E) dünya iqtisadiyyatı97. Texnologiyanın tәkmillәşdirilmәsi necә yerdәyişmәyә sәbәb olur:

A)) tәklif әyrisinin aşağı vә sağa

B)tәlәb әyrisinin aşağı vә sağa

C)tәklif әyrisinin aşağı vә sola

D) tәlәb әyrisinin yuxarı vә sağa

E)tәklif әyrisinin yuxarı vә sola


98. әmtәә vә xidmәtlәr bazarında müvazinәt yaratmaq üçün:

A)) tәlәbin hәcmi tәklifin hәcminә bәrabәr olmalıdır

B)qiymәt istehsal xәrclәri ilә mәnfәәtin cәminә bәrabәr olmalıdır

C)tәlәbin hәcmi tәklifin hәcminә bәrabәr olmamalıdır

D) tәlәb tәklifә bәrabәr olmalıdır

E)texnologiyanın sәviyyәsi tәdricәn dәyişmәlidir99. Aşağıdakılardan hansı bazarın funksiyasına aiddir:

A)) bunların hamısı

B)sistem әmәlә gәtirici

C)vasitәçilik

D)bölüşdürücü

E)tәnzimlәyici


100. Ilk fond birjası neçәnci ildәn fәaliyyәt göstәrir?

A) 1531ci il

B) 1831ci il

C)1431ci il

D)1631ci il

E)1731ci il


101. әgәr inhisarçının son xәrclәri müsbәtdirsә, onda o, öz istehsalını başlayır orada, harada ki:

A)) tәlәbin elastikliyi birdәn böyükdür

B)tәlәbin elastikliyi birdәn kiçikdir

C) tәlәbin elastikliyi sıfra bәrabәrdir

D)tәlәbin elastikliyi vahidә bәrabәrdir

E)bunların hamısı doğrudur


102. Tәlәb әyrisi göstәrir ki:

A)) alıcıların gәlirlәri azalmaqla istehlak aşağı düşür

B) qiymәtlәrin yüksәlmәsi ilә istehlak artır

C)qiymәtlәrin yüksәlmәsi ilә istehlak azalır

D)gәlirlәrin vә istehlakın sәviyyәsi sabit qalır

E)gәlirlәrin vә istehlakın sәviyyәsi sabit qalmır


103. Dünya ticarәtindә әmtәә birjalarının rolu nәdәn ibarәtdir:

A)) dünya ticarәtinin müxtәlif bazarlarının vәziyyәti vә inkişafı haqqında mәlumat verir

B)mühüm dünya әmtәәlәrinin müvazinәt qiymәtlәrinin müәyyәnlәşdirir

C)dünya iqtisadiyyatının daha sәmәrәli sahәlәrinә pul axınını tәmin edir

D) әsas dünya әmtәә dövriyyәsini tәmin edir E)bütün cavablar doğrudur

104. Milli pul vahidinin mәzәnnәsindә baş verәn dәyişikliklәr harada qeydә alınır?

A)) valyuta birjalarında

B)yarmarkalarda

C) fond birjalarında

D)banklarda

E)reklam kompaniyalarında


105. Broker:

A)) әmtәә, qiymәtli kağızlar vә valyuta birjasında vasitәçilik edәn şәxsdir

B)qanunla sahibkarlıq fәaliyyәti hüququndan mәhrum edilmiş fiziki şәxsdir

C) birja bülleteni vә reklam informasiyalarını dәrc etdirәn şәxsdir

D) müstәqil hüquqi şәxsdir

E)yerli dövlәt hakimiyyәti vә idarәetmә orqanının nümayәndәsidir


106. Pul tәdavülü qanunu nәyi ifadә edir?

A)) tәdavül üçün zәruri olan pulun miqdarını

B)pulun funksiyalarını

C)pul aqreqatlarının cәmini

D)pulun sistemlәrini

E) tәdavüldәn çıxan pul kütlәsini


107. Azad bazar tәsәrrüfatının sәciyyәvi xüsusiyyәti hesab olunur:

A))bütün cavablar doğrudur

B)bazar informasiyasının azad әldә olunması

C)rәqabәt iştirakçılarının qeyrimәhdud sayı

D)bütün cavablar doğru deyil

E)iqtisadiyyatda hökümәtin mәhdud rolu


108. Bazarın yaranma şәrtlәrinә nә aiddir:

A)) ictimai әmәk bölgüsü, pulun yaranması

B)pulun yaranması

C)ictimai әmәk bölgüsü

D) mәrkәzlәşdirilmiş dövlәtlәrin yaranması

E)xüsusi mülkiyyәtә әsaslanan әmtәә istehsalçılarının iqtisadi cәhәtdәn әsaslandırılması
109. Bazar iqtisadiyyatının әsas xarakterik cәhәtlәri hansılardır?

A))xüsusi sahibkarlıq, iqtisadi azadlıq, azad rәqabәt, tәşәbbüskarlıq

B)ticarәt, mübadilә, gәlir bölgüsü

C)xüsusi sahibkarlıq, әmtәә istehsalı, mübadilә

D)pulun istifadәsi vә alqısatqısı

E) azadlıq, bәrabәrlik, iqtisadi әdalәt


110. Bazar anlayışının mәzmununa uyğun gәlmәyәn tәrifi müәyyәnlәşdir:

A)) bazar – sosial әdalәt yaradan fәaliyyәtdir

B)bazar – ayrıayrı әmtәәlәr vә xidmәtlәr üzrә bir qrup adamların sövdәlәşmәsi ilә baş verәn sıx fәaliyyәt münasibәtlәridir

C)bazar – iqtisadi münasibәtlәrdә tәlәblә tәklifin mәcmusudur

D) bazar – әmtәәpul mübadilәsidir

E)bazar – ticarәt aparmaq üçün adamların birbirilә hәr hansı qarşılıqlı fәaliyyәtidir


111. Aşağıdakılardan hansı bazar iqtisadiyyatının xarakterik cәhәtlәrinә aid deyil:

A))iqtisadi asılılıq

B)bәrabәrlik

C)çoxmülkiyyәtçilik

D)ictimai әmәk bölgüsü

E)azadlıq


112. Azad bazar tәsәrrüfatının sәciyyәsi hesab olunur:

A)) bütün cavablar doğrudur

B)iqtisadiyyatda hökumәtin mәhdud rolu

C)bazar informasiyasının azad әldә olunması

D) rәqabәt iştirakçılarının qeyrimәhdud sayı

E)sәrbәst daxil olma


113. Bazar hansı çәtin problemi asanlıqla hәll edir?

A))nәlәrin, necә vә kim üçün istehsal edilmәsi

B) müxtәlif dövlәtlәr arasında ticarәtin hәyata keçirilmәsi

C)insanların maddi tәlәblәrinin ödәnilmәsi

D)optimal әrazi proporsiyalarının müәyyәn edilmәsi

E)müxtәlif mәhsul növlәrinin istehsalını
114. Bazar konsepsiyasında inhisar vә rәqabәt problemini tәdqiq etmәmişdir:

A)) C. Keyns

B)C. Robinson

C)E. Çemberlin

D)Robinson vә Çeniberlin

E) Şumpeter


115. İqtisadi modellәri formalaşdıran prinsiplәr hansılardır:

A)) bunların hamısı doğrudur

B)sosial

C)siyasi


D) Iqtisadi

E)ideoloji


116. Sosialdemokratik bazar iqtisadiyyatı modeli üçün aşağıdakı amillәrdәn hansı xarakterikdir:

A)sosial xidmәtlәrin pulsuz ödәnilmәsi

B)dövlәt mülkiyyәtin yüksәk xüsusi çәkisi

C)dövlәt mülkiyyәtin yüksәk xüsusi çәkisi

D)dövlәt büdcәsindә sosial yönümlü vәsaitlәrin xüsusi çәkisi

E)dövlәtin aktiv sosial siyasәti


117. L.Valrasın iqtisadi tarazlıq problemindә başlıca cәhәt:

A))bazar qiymәti son xәrclәrә bәrabәrdir

B)әmtәә vә xidmәtlәrin tәlәb vә tәklifi bәrabәrdir

C)istehsal amillәrilә tәlәb vә tәklif bәrabәrdir

D)әmtәәlәrin qiymәti istehsal xәrclәrinә uyğun gәlmir

E)әmtәәlәrin qiymәti istehsal xәrclәrilә uyğun gәlir


118. Bazar iqtisadi münasibәtlәrin bütün tәrәflәrini özündә birlәşdirәn kateqoriya kimi nәyә gorә o iqtisadi nәzәriyyә elminin tәdqiqat obyektinә vә predmetinә çevrilir?

A)) iqtisadi münasibәtә çevrilәrәk bütünlükdә iqtisadi hadisә vә proseslәri mәcmu halında әhatә etdiyinә gorә

B)bölgü ilә mәşğul olduğuna görә

C)әmtәәnin alqı-satqısını yerinә yetirdiyinә görә

D) istehsal prosesilә mәşğul olduğuna görә E)istehlaka görә
119. Bazar iqtisadi sisteminin xarakterik xüsusiyyәtlәrinә aid deyil:

A))iqtisadiyyatın çox ukladlığı

B)nә alınırsa, onu istehsal etmәk prinsipinin hökm sürmәsi

C)azad sahibkarlıq vә seçim prinsiplәrinә әmәl edilmәsi

D)hәr bir tәsәrrüfat subyektinin maksimal mәnfәәt götürmәyә can atması

E) istehsal vasitәlәri üzәrindә xüsusi mülkiyyәt

120. İnzibatimәrkәzlәşdirilmiş sistemin xarakterik xüsusiyyәtlәrinә aid deyil:

A)) istehlakçıların istehsalçılar üzәrindә suverenliyi

B)nemәtlәrin istehsalının ictimai tәlәbatdan geri qalması

C)istehsalçının istehlakçı üzәrindә hökmranlığı

D) istehsal vasitәlәri üzәrindә ictimai mülkiyyәt

E)istehlak predmetlәrinin bölgüsünün mәrkәzlәşdirilmәsi


121. әhali gәlirlәri:

A))milli gәlirin pul, mәhsul vә xidmәtlәr şәklindә ev tәsәrrüfatlarının sәrәncamına keçәn hissәsidir

B)pul gәlirlәrindәn ibarәtdir

C)әmәk haqqından ibarәtdir

D)natural gәlirlәrdәn ibarәtdir

E)nominal vә real gәlirlәrdәn ibarәtdir


122. Kapitalın dövriyyәsi:

A)) kapitalın fasilәsiz tәkrar vә bәrpa olunan dövranına

B) kapitalın mәhsuldar forma alan hәrәkәtinә

C)kapitalın üç mәrhәlәni әhatә edәn vә әvvәlki mәrhәlәyә qayıdan hәrәkәtinә

D)bunların hamısına

E)birdәfәlik әmәliyyat kimi nәzәrdәn keçirilәn hәrәkәtinә


123. Kapitalın dövriyyә sürәti:

A)) kapitalın bir dövrünә sәrf olunan vaxtın miqdarıdır

B) әsas kapitalın bir ildәki dövrlәrinin sayıdır

C)dövriyyә vәsaitlәrinin bir ildәki dövrlәrinin sayıdır

D)bunların hamısıdır

E)avans edilmiş kapitalın bir ildәki dövriyyәlәrinin sayıdır
124. Torpağın qiymәti hansı amillәrdәn asılıdır?

A))torpağa tәlәb vә tәklif, rentanın hәcmi, borc kapitalının faizi

B)torpaqda olan tәlәb vә tәklif, bank ssudasının faizi

C)torpaq üzәrindә inhisar, borc faizinin, faiz dәrәcәsinin sәviyyәsi

D)borc kapitalının faizi, torpağın keyfiyyәti

E)torpağın keyfiyyәti, bank faizi, rentanın hәcmi


125.Differensial rentanın hәcmi:

A))istehsalın ictimai vә fәrdi dәyәrlәri arasındakı fәrq

B)son hәdd xәrclәri ilә istehsal xәrclәri arasındakı fәrq

C)son hәdd xәrclәri ilә qiymәt arasındakı fәrq

D)heç biri düz deyil

E)istehsal xәrclәri ilә orta xәrclәr arasındakı fәrq


126. Differensial renta II formalaşır:

A))tәsәrrüfatın intensiv metodlarla aparılması hesabına

B)icarәdarlar arasındakı rәqabәtlә

C)torpağın qiymәtinin yüksәk olması ilә

D)heç biri düz deyil

E)dövlәtin dotasiyaları hesabına127. Qısamüddәtli dövrdә torpağa tәklif:

A))tam qeyrielastikdir

B)qismәn elastikdir

C) tam elastikdir

D)heç biri düz deyil

E)qismәn qeyrielastikdir


128. әgәr diferensial rentanın hәcmi mütlәq rentanın hәcmindәn aşağı olarsa, onda torpaq sahibi:

A))torpaqdan istifadәetmәyi dayandırır

B)torpağa kapital qoyuluşu artırılır

C)torpağa investisiya cәlb etmәyә çalışır

D)torpaq dincә qoyulur

E)torpaq әrazisi genişlәndirilir
129. Kapital bazarının tәsnifatı hansı kriteriyalara әsaslanır:

A)) bütün cavablar doğrudur olunubolunmamasına görә

B)bazarda alınıbsatılan qiymәtli kağız növlәrinә görә

C)kapital bazarlarının fәaliyyәt formaları vә müәyyәn bir bazar yerinin olubolmamasına görә

D) bazarda dövriyyә edәn qiymәtli kağızların bazara ilk dәfә tәklif

E)bütün cavablar sәhvdir


130. Aşağıdakı tәriflәrdәn hansı tәkrar kapital bazarını xarakterizә edir:

A))yenidәn dövriyyәyә buraxılan vә hәlә dә dövriyyәdә olan qiymәtli kağızların tәdavül edildiyi bazar


B)birjada katirovkaya alınmış qiymәtli kağızların birja xaricindә alınıbsatılması

ilә formalaşan bazar

C) ilk dәfә dövriyyәyә çıxarılan uzunmüddәtli qiymәtli kağızların tәdavül edildiyi bazar

D)bunların hamısı doğrudur

E)qiymәtli kağızların fasilәsiz alınıbsatılması ilә formalaşan bazar

131. Torpağa әlavә kapital qoyuluşunun formalaşdırdığı renta:

A)) differensial renta II

B)inhisar rentası

C)mütlәq renta

D)hamısı

E) differensial renta I


132. Torpaq rentasını kim ödәyir?

A))torpaq mülkiyyәtçisinәicarәdar

B)torpaq mülkiyyәtçisinәmuzdlu fәhlә

C)torpaq mülkiyyәtçisinәdövlәt

D)hamısı

E)torpaq mülkiyyәtçisinә idarәedici


133. Kapitalın hәrәkәti nәdәn başlayır?

A))pulun investisiya edilmәsindәn

B)әmtәә yığımından

C)istehsal vasitәlәri yığımından

D)sahibkarlıq tәşәbbüsünün göstәrilmәsindәn

E)muzdlu işçi qüvvәsinin cәlb edilmәsi


134. Kapitalın hansı hissәsi aşınır?

A)) әsas kapital

B) hamısı

C)dövriyyә kapitalı

D)heç biri

E)intellektual kapital


135. Differensial renta kimә aiddir?

A)) torpaq mülkiyyәtçisinә

B) yeraltı müәssisәlәrә

C)dövlәtә

D)torpağı icarәyә götürәnә

E)torpağı satmayana


136. Torpağa olan tәlәb әyrisi:

A)) mәnfi әyridir

B) müsbәt әyridir

C)müvazinәtlidir

D)üfüqi istiqamәtlidir

E)horizontal şәkildәdir


137. Torpağın gәtirdiyi gәlir necә adlanır?

A))renta

B)faiz

C)mәnfәәtD)әmәk haqqı

E)divident


138. Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı әmәk birjasının fәaliyyәtini xarakterizә edir:

A))işsizlәrin qeydiyyatı

B) investisiyanın genişlәndirilmәsi vasitәsi ilә iş yerlәrinin yaradılması

C)boş iş yerlәrin qeydiyyatı

D)işsizliyә görә yardımın ödәnilmәsi

E)peşәkarlıq sәmtini bilәn vә iş axtaranların işә düzәldilmәsi139. Firmanın istiqraz vasitәlәrini aid edin:

A))bank vә kommersiya kreditlәri

B )mәnfәәt hesabına yaranan әmanәtlәr

C)aşınmalar üçün tәyin olunan pullar

D)hamısı düzdür

E)sәhmlәrin vә istiqrazların satışından daxil olan kapital


140. Kapital bazarının subyektlәrinә aiddir:

A)) bütün cavablar doğrudur

B)dövlәt

C)birjalar

D) banklar vә onların müştәrilәri

E)şirkәtlәr vә xüsusi firmalar


141.Bütün gәlirlәrin mәnbәyinin, o cümlәdәn torpaq rentasının da izafi dәyәr olduğunu söylәyәn iqtisadi nәzәriyyә:

A) marksizm

B) marjinal

C)merkantilizm

D)monetarist

E)keynsçi


142. Firmanın fәaliyyәt aktivliyinin artmasına tәkan verәn xarici şәrtlәr hansılardır?

A)) mükәmmәl rәqabәt

B) bazarın inhisara alınması

C)qeyri-mükәmmәl rәqabәt

D)qiymәtin dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnmәsi

E)bazarın dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnmәsi


143. Müәyyәn sahәdә istehsal bazara nәzarәt edәn bir neçә firma arasında bölünürsә, bu hansı bazar modelidir?

A))inhisarçı rәqabәt

B)tәkmil rәqabәt

C)xalis rәqabәt

D)azad rәqabәt

E)heç biri düz deyil144. Ümumi daxili mәhsul hansı qiymәtlәrlә ölçülür?

A)) bazar qiymәtlәri ilә

B) müqayisәli qiymәtlәr ilә

C)istehsalçı qiymәtlәri ilә

D)istehsalçı vә istehlakçı qiymәti ilә

E)istehlakçı qiymәtlәri ilә


145. Sabit xәrclәrbu:

A))idarә işçilәrinin әmәk haqqında, mühafizәyә görә, avadanlığın amortizasiyasına sәrf olunan itkilәr, kredit faizinә görә

B)işçilәrin әmәk haqqına, avadanlığın aşınmasına, renta ödәnişlәrinә sәrf olunan itkilәr

C)fәhlәlәrin әmәk haqqına, mühafizәyә, avadanlıqlara vә xammalın dәyәrinә sәrf okunan itkilәr

D)bütün sadalananlar

E)xammala, elektron enerjisinә, rentaya, kredit faizinә sәrf olunan itkilәr


146. Dәyişәn xәrclәrә aid olan amillәr:

A)) xammal

B)hamısı doğrudur

C) elektrik enerjisi

D)yanacaq

E)heç biri doğru deyil


147. Ümumi mәsrәflәrbu:

A))mühasibat mәsrәflәri

B)sabit mәsrәflәr

C)iqtisadi mәsrәflәr

D)sabit vә dәyişәn mәsrәflәr

E)dәyişәn mәsrәflәr


148. Orta sabit mәsrәflәrbu:

A)) mәhsulun hәr bir vahidinә sәrf olunan sabit xәrclәr

B)xammala, avadanlığa, әmәk haqqına sәrf olunan itkilәr

C)hamısı düzdür

D) mәhsul vahidinә sәrf olunan iqtisadi mәsrәflәr

E)mәhsulun vahidinә sәrf olunan mühasibat xәrclәri149. Dәyişәn mәsrәflәrbu:

A)) istehsal hәcminin dәyişmәsi ilә dәyişәn xәrclәr

B)aşkar vә mәxfi xәrclәr

C) istehsal hәcminin dәyişilmәsindәn asılı olmayaraq sәrf edilәn xәrclәr

D)idarә işçilәrinin әmәk haqqı

E)istehsalın alternativ mәsrәflәri


150. Mühasibat mәnfәәti:

A)) ümumi gәlir – mövcud (xarici) xәrclәr

B)ümumi gәlir – bütün resursların iqtisadi xәrclәri

C) ümumi gәlir – istehsal xәrclәri

D)mühasibat mәnfәәti – iqtisadi mәnfәәt

E)gәlir hәddi – xәrc hәddi152. Aşağıdakılardan hansı kollektiv mülkiyyәt hesab olunur?

A)) ailә mülkiyyәti ic

B)icarә mülkiyyәti

C)paylı mülkiyyәt

D) sәhmdar cәmiyyәtin mülkiyyәti

E)timai birliklәrin mülkiyyәti


153. Mikroiqtisadiyyat – iqtisad elminin (iqtisadi nәzәriyyәnin) tәdqiqat obyektinә çevrilmәk üçün hansı sәviyyәdә (çәrçivәdә) fәaliyyәt göstәrmәlidir?

A)) müәssisә vә firma

B)milli

C)dünya


D) ölkә

E)regional


154. Mikroiqtisadiyyatın subyektlәri:

A))ev tәsәrrüfatı, firma, bank, dövlәt

B)müxtәlif tәşkilatlar, dövlәt orqanları

C)ayrı-ayrı insanlar, insan qrupları, tәşkilatlar

D)heç biri doğru deyil

E)hamısı doğrudur
155. Aşağıdakılardan hansı mikroiqtisadiyyatın predmetinә aid deyil:

A)) iqtisadi mәqsәdlәr

B)iqtisadi davranış

C)iqtisadi subyektlәr

D) iqtisadi nemәtlәr

E)iqtisadi anlayış


156. Mikroiqtisadiyyat nәyi öyrәnir?

A))tәsәrrüfat vahidi sәviyyәsindә iqtisadiyyatı

)yüksәk göstәricisi olan iqtisadiyyatı

C)dövlәt sәviyyәsindә tәşkil olunan iqtisadiyyatı

D)kiçik hәcmli iqtisadiyyatı

E)iri hәcmli iqtisadiyyatı


157. Şәxsi yardımçı tәsәrrüfatda yaradılan vә әhalinin şәxsi istehlakına natural şәkildә daxil olan vәsaitlәrin dәyәrini әks etdirir:

A)) natural gәlirlәr

B)pul gәlirlәri

C)nominal gәlirlәr

D) şәxsi sәrәncamda qalan gәlirlәr

E)real gәlirlәr


158. Müxtәlif ölkәlәrdә vә әhali qrupları arasında gәlirlәrin bölgüsündәki bәrabәrsizliyi ölçmәk üçün istifadә olunan әyri:

A)) Lorens әyrisi

B) Laffer әyrisi

C)Lyukas әyrisi

D)Engel әyrisi

E)Filips әyrisi


159. İqtisadiyyatın tәnzimlәnmәsinin hansı tiplәri var?

A))mәrkәzlәşmiş planlaşma, dövlәt tәnzimlәnmәsi

B)heç biri düz deyil

C) qeyrimәrkәzlәşmә

D)dövlәt tәnzimlәnmәsi

E)mәrkәzlәşmiş planlaşma
160. Firma nәzәriyyәsi hansı prinsiplәrә әsaslanır?

A)) hәm qısa, hәm uzun müddәtli dövrdә maksimal gәlir әldә etmәk

B)bütün cavablar düzgündür

C)qısamüddәtli dövrdә maksimal gәlir әldә etmә

D) heç biri düz deyil

E)uzunmüddәtli dövrdә maksimal gәlir әldә etmәk


161. Xalis iqtisadi mәnfәәt:

A)) ümumi gәlir – mövcud xәrclәr

B)ümumi gәlir – bütün resursların iqtisadi xәrclәri

C) ümumi gәlir – istehsal xәrclәri

D) mühasibat mәnfәәti – istehsalın qeyrimövcud(daxili) xәrclәri

E)gәlir hәddi – xәrc hәddi


162. Uzunmüddәtli dövrdә sabit xәrclәr dәyişilmәz qalır?

A)) uzunmüddәtli dövrdә sabit xәrclәr dәyişilmәz qalır

B)texnologiya dәyişilmәz qaldıqda sabit xәrclәr dәyişilmәz qalır

C)uzunmüddәtli dövrdә işçilәrin sayı dәyişilmәz qaldıqda sabit xәrclәr dәyişilmәz qalır

D) qısamüddәtli dövrdә sabit xәrclәr dәyişilmәz qalır

E)minimum әmәk haqqı yüksәldikdә sabit xәrclәr dәyişilmәz qalır


163. Gәlir effekti göstәrir ki:

A)) qiymәtlәrin aşağı düşmәsi ilә istehlakçıların nisbi varlanması baş

B)gәlir effekti istehlakçıların varlanmasını göstәrir

C) gәlir effekti istehsalçıların gәlirlәrinin çoxalmasını göstәrir

D)verir gәlir effekti yoxsulluğun azalmasını göstәrir

E)gәlir effekti qiymәtlәrin aşağı düşmәsini göstәrir


164. Istehsal xәrclәri ilә mәnfәәt arasında hansı asılılıq mövcuddur?

A))tәrs mütәnasib asılılıq

B) sabit asılılıq

C)heç bir asılılıq

D)daima dәyişәn asılılıq

E)düz mütәnasib asılılıq


165. Aşağıdakılardan hansı I.Fişerin mübadilә düsturudur?

A)) M x V = P x Q

B) M x V = P x V

C)M x P = V x Q

D)heç biri doğru deyil

E)M x Q= P x V


166. Inhisarların yaranması sәbәblәri hansılardır?

A))kapitalın tәmәrküzlәşmәsi vә mәrkәzlәşmәsi

B)sahibkarların gәlirlәrinin artması

C)iqtisadiyyatın inkişafı

D)dövlәtin iqtisadi siyasәti

E)alıcıların sayının artması


167. Dövlәt hansı yolla inhisarların fәaliyyәtinә mane olur?

A))antiinhisar siyasәti hәyata keçirmәklә

B)qiymәtlәri tәnzimlәmәklә

C)bazarı tәnzimlәmәklә

D)iqtisadiyyatın әrazi quruluşunu tәkmillәşdirmәklә

E) iqtisadiyyatın sahә quruluşunu tәnzimlәmәklә


168. Azad rәqabәt mexanizminin başlıca müsbәt sәmәrәsi nәdә istifadә olunur?

A))istehsalın stimullaşdırılmasında

B) dövlәtin gәlirlәrinin artmasında

C)istehlakın artmasında

D)gәlirlәrin yenidәn bölgüsündә

E)müәssisәnin normal fәaliyyәtindә


169. Inhisarçılığın güclәnmәsi iqtisadiyyatın inkişafına necә tәsir göstәrir?

A))mәnfi

B)müsbәt

C)tәsir etmir

D)әmәk mәhsuldarlığını artırır

E)mәhsul istehsalını artırır


170. Hansı amil azad rәqabәtin zәiflәmәsini şәrtlәndirir?

A)) iqtisadiyyatda inhisarçılıq

B)mәhsulun miqdarının artması

C)alıcıların sayının artması

D)alıcıların davranışı

E) dövlәtin iqtisadi siyasәti171. Bazarda alıcı vә satıcılar arasında iki növ mübarizә mövcuddur:

A)) rәqabәt vә inhisarçılıq uğrunda

B)yüksәk qiymәtlәr uğrunda

C)mülkiyyәt uğrunda

D) Birbirindәn asılı olmamaq uğrunda

E)aşağı qiymәtlәr uğrunda mübarizә


172. Antiinhisar qanunvericiliyi ilk növbәdә istiqamәtlәnib:

A))rәqabәtlilik şәraitinin yaradılmasına

B)tәlәbin artırılmasına

C)ÜDM artırılmasına

D) mәnfәәtin tәnzimlәnmәsinә

E)vergilәrin azaldılmasına


173. Rәqabәtin tiplәri:

A)) tәkmil vә qeyritәkmil rәqabәt

B) inhisar rәqabәt

C)azad bazar rәqabәti

D)monopoliya

E)duapoliya


174. Reklam üçün yüksәk xәrclәr hansı rәqabәt quruluşuna xasdır?

A)) inhisarçı rәqabәt

B )haqsız rәqabәt

C)rәqabәt tәkmil

D)sahәdaxili rәqabәt

E)sağlam rәqabәt


175. Yaxın әvәzedicilәri olmayan әmtәәlәrin yalnız bir satıcı tәrәfindәn satıldığı bazar strukturu:

A))xalis inhisar

B)inhisarçı rәqabәt

C) oliqopoliya

D)duopoliya

E)tәkmil rәqabәt
176. İstehsal funksiyası nә demәkdir?

A)) әmәk vә kapital mәsrәflәrinin mәhsulun hәcminә tәsiri

B)ÜMMun nominal hәcmi

C) xalis milli mәhsulun istehsalı amillәri

D)ÜDM vә milli gәlirin nominal hәcmi

E)inflyasiya vә işsizliyin qarşılıqlı әlaqәsi


177. Sosial yönümlü bazar modeli digәrlәrindәn hansı әlamәtinә (xüsusiyyәtinә) görә fәrqlәnir?

A)) güclü sosial siyasәt sisteminә malik olmasına

B)sosial xәrclәrin qalıq xarakterindә olmasına

C)xüsusi mülkiyyәtin çox olmasına

D)dövlәt mülkiyyәtinin payının çoxluğuna

E) ümumi milli mәhsulda dövlәt büdcәsinin xüsusi çәkisinin az olmasına


178. A.Smit vә D.Rikardonun iqtisadi insan anlayışı nәyi ifadә edir?

A)) şәxsin maraqları

B) hamısı doğrudur

C)gәlirin maksimumlaşdırpılması

D)şәxsin sәriştәliliyi

E)әmәk bölgüsüYüklə 0,77 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə