Bazar iqtisadiyyatı Mikroiqtisadiyyatı iqtisadi münasibәt kimi niyә öyrәnirik?


D.Rikardonun iqtisad elminin metodologiyasına gәtirdiyi yenilikYüklə 0,77 Mb.
səhifə3/6
tarix27.06.2018
ölçüsü0,77 Mb.
1   2   3   4   5   6

179. D.Rikardonun iqtisad elminin metodologiyasına gәtirdiyi yenilik:

A))müqayisәli tәhlil metodu

B)iqtisadi tәhlil metodu

C) elmi abstraksiya

D)eksperiment metodu

E)statistic-iqtisad metodu


180. Merkantilistlәr sәrvәtin hansı yolla artırılmasını әsas götürürdülәr?

A)) ixracın idxaldan üstünlüyü

B)idxalın ixracdan üstünlüyü

C) xarici investisiyaların artımı

D)xәrclәrin azaldılması

E)istehsalın üstünlüyü


181. Tәlәbatın artması istеhlak üçün zәruri olan hәyat sәrvәtlәrinin hәcmini daim üstәlәyirbu:
A)) iqtisadi resursların mәhdudluğu qanunu

B)tәlәb qanunu

C) әmәk bölgüsü qanunu

D)hamısı düzdür

E)tәklif qanunu
182. Müasir iqtisad elminin çoxlu mәktәb vә istiqamәtlәri tәrәfindәn metodoloji әsas kimi istifadә olunmuşdur:

A)) faydalılıq hәddi nәzәriyyәsi

B)iqtisadi artım nәzәriyyәsi

C)neoklassik sintez nәzәriyyәsi

D) keynsçi nәzәriyyә

E)iqtisadi rifah nәzәriyyәsi


183. Maliyyә münasibәtlәri nәyi әks etdirir?

A)) pul vәsaitlәri fondunun yaradılması, bölgüsü vә istifadәsi münasibәtlәrini

B) dövlәt büdcәsinin gәlirlәri vә xәrclәri arasında olan münasibәtlәri

C)dövlәtlә müәssisәlәr arasında pul vәsaitlәrinin bölgüsü münasibәtlәrini

D)pul vәsaitlәrinin dövlәtlә vәtәndaşları arasında bölgüsü

E)müәssisәlәrin pul vәsaitlәrinin yaradılması üzrә münasibәtlәri


184. Geri qaytarılmaq şәrti ilә büdcәdәn müәssisә, tәşkilat vә idarәlәrә onların xәrclәrinin müәyyәn hissәsini vә yaxud tam ödәnilmәsini tәmin etmәk üçün verilәn pul vәsaiti:

A)) büdcә maliyyәlәşdirilmәsi

B)büdcә dotasiyası

C)büdcә ödәnişi

D) büdcә gәliri E)büdcә kәsiri

185. Tәqdim olunma xarakterinә görә kreditin növlәri:

A)) dövlәtlәrarası, dövlәt, kommersiya, ipoteka, bank vә istehlak krediti

B) dövlәtlәrarası, dövlәt, kommersiya, ipoteka krediti

C)dövlәtlәrarası, bank, dövlәt, kommersiya, ipoteka krediti

D)dövlәtlәrarası, dövlәt, bank, kommersiya, istehlak krediti

E)dövlәtlәrarası, dövlәt, kommersiya istehlak krediti186. Kreditlәşmә müddәtinә görә kreditin formaları:

A)) qısamüddәtli, ortamüddәtli, uzunmüddәtli, uzunmüddәtli xüsusi

B) qısamüddәtli, ortamüddәtli xüsusi, uzunmüddәtli

C)qısamüddәtli xüsusi, ortamüddәtli, uzunmüddәtli

D)uzunmüddәtli, uzunmüddәtli xüsusi, qısamüddәtli

E)qısamüddәtli, uzunmüddәtli xüsusi, ortamüddәtli


187. Dövlәtin yerli büdcәlәrә vә hüquqi şәxslәrә maliyyә dәstәyinin formaları:

A)) büdcә ssudaları, dotasiya, subvensiya, subsidiya

B) gәlirlәr, dotasiyalar, subsidiyalar

C)gәlirlәr, büdcә ssudaları, subvensiya, subsidiya

D) büdcә ssudaları, xәrclәr, subvensiyalar

E)subvensiya, dotasiya, xәrclәr, büdcә ssudaları


188. Büdcә sistemi vasitәsilә büdcәnin hansı funksiyaları reallaşır:

A)) bölüşdürücü, nәzarәtedici

B)hәvәslәndirici, bölüşdürücü

C)nәzarәtedici, hәvәslәndirici

D)tәkrar istehsal, tәnzimlәyici

E) tәnzimlәyici, nәzarәtedici


189. Müasir dövrdә kreditin aşağıdakı formalarından biri yanlışdır:

A))sәnaye krediti

B)dövlәt krediti

C)kәnd tәsәrrüfatı krediti

D)kommunal kredit

E)beynәlxalq kredit


190. Kreditlәşmә üsuluna görә kreditin formaları:

A)) pul formasında natural formada

B)pul formasında, mәhsuldar formada

C)mәhsuldar formada, natural formada

D)mәhsuldar formada

E) natural formada191. Bankın öz müştәrisinә pula olan öhdәliyinin yerinә yetirilmәsi haqqında zәmanәt vermәsi:

A)) bank zәmanәti

B)bankın pul sәnәdi

C) bank öhdәliyi

D)bank mәktubu

E)bank aktivi


192. Kredit siyasәti nәdir?

A)) Milli Bank vә dövlәt tәrәfindәn pul-kredit sferasında hәyata keçirilәn tәdbirlәr

B)maliyyә reformaları

C)dövlәt reformaları

D) Mәrkәzi Bank tәrәfindәn faiz dәrәcәlәrinin müәyyәn edilmәsi E)dövlәt tәrәfindәn pul tәdavülü әmәliyyatlarının tәnzimlәnmәsi
193. Dövlәt xәrclәrinin gәlirlәrdәn üstün artması:

A)) büdcә kәsiri

B)büdcә mәsrәflәrinin azalması

C)büdcә tarazlığının pozulması

D) büdcә tarazlığının pozulması

E)büdcә daxilolmalarının azalması


194. Maliyyә sisteminin başlıca hәlqәsi:

A))dövlәt büdcәsi

B)Maliyyә Nazirliyi

C)Mәrkәzi Bank

D)büdcәdәnkәnar dövlәt fondları

E)dövlәt müәssisәlәri


195. Tam mәşğulluq nә demәkdir?

A)) әmәk qabiliyyәti olan vә işlәmәk istәyәn hәr bir şәxs işlә tәmin olunmuşdur

B)ölkәdә işsizliyin olmadığı bir dövr

C) bütün әmәk qabiliyyәtli әhali işlә tәmin edilmişdir

D)yuxarıda göstәrilәnlәrin heç biri doğru deyil

E)yuxarıda göstәricilәrin hamısı doğrudur
196. Uzunmüddәtli dövrdә iş qüvvәsinin tәrkibindә işsizlәrin payını ifadә edir:

A))işsizliyin tәbii sәviyyәsi

B)tәbii özümәşğulluq

)işsizliyin tәbii norması

D)cavablardan heç biri düz deyil

E)tәbii ikili mәşğulluq


197. Sәmәrәli gözlәmә nәzәriyyәsi hansı iqtisadi siyasәti nәzәrdә tutmur?

A)) mәşğulluğun tәnzimlәnmәsini

B)gözlәmәnin mümkün tәsirini

C)iqtisadi siyasәtin nәticәsinin dәyişmәsini

D) makro vә mikro iqtisadi әlaqәlәndirmәni

E)dövlәtin iqtisadiyyata mәhdud müdaxilәsini


198. ÜMMun (ümumi milli mәhsul) dinamikası vә mәcmu tәklif әyrisi cәmiyyәtdә nәyin hәcmi haqda tәsәvvür yaradır?

A))cәmiyyәtdә mәşğulluğun hәcminin dәyişmәsi haqda

B)cәmiyyәtdә әmәk haqqının hәcminin dәyişmәsi haqda

C)cәmiyyәtdә işsizliyin hәcminin dәyişmәsi haqda

D)cәmiyyәtdә xәrclәrin hәcminin dәyişmәsi haqda

E)cәmiyyәtdә gәlirlәrin hәcminin dәyişmәsi haqda


199. Aşağıdakı amillәrdәn hansı tәlәb inflyasiyasını yarada bilәr?

A))dövlәt büdcә kәsirinin artması

B)istehlaka meyllilik hәddinin azalması

C)neftin qiymәtinin artması

D)kommunal xidmәt qiymәtlәrinin artırılması

E)әhalidәn tutulan gәlir vergisinin artırılması


200. İstehsal xәrclәrinin yüksәlmәsi ilә qiymәtlәrin artması nәticәsindә baş verәn inflyasiya:

A)) tәklif inflyasiyası

B)açıq inflyasiya

C)struktur inflyasiya

D) tәlәb inflyasiyası E)xәrclәr inflyasiyası

201. Makroiqtisadi bazarları müәyyәnlәşdirin:

A)) әmtәә vә xidmәtlәr, maliyyә, iqtisadi resurslar vә valyuta bazarı

B)istehlak malları, istehsal vasitәlәri, xidmәtlәr vә maliyyә bazarı

C) tәlәb vә tәklif, istehsal vasitәlәri, xidmәtlәr vә valyuta bazarı

D)tәlәb, tәklif, valyuta vә xidmәtlәr bazarı

E)qiymәtli kağızlar, istehlak malları vә xidmәtlәr bazarı


202. Istehlakın hәcminә tәsir edәn әsas amillәr:

A)) gәlirlәrin sәviyyәsi, qiymәtlәrin sәviyyәsi, psixoloji amil

B)alıcının zövqü, psixoloji vә sosioloji amil

C) yığımın hәcmi, gәlirlәrin sәviyyәsi

D)gәlirin sәviyyәsi, alıcının zövqü, qiymәt

E)qiymәt, alıcının zövqü, gәlirlәrin sәviyyәsi


203. Aşağıdakılardan hansılar ÜDMin xәrclәrә görә hesablanmasında nәzәrә alınmır?

A))amortizasiya

B)dividendlәr

C)investisiya xәrclәri

D)hamısı düzdür

E)dövlәt xәrclәri


204. Ölkәnin istehsalının inkişaf dәrәcәsini, onun әhalisinin rifah halını әn real müәyyәn edәn göstәrici:

A))adambaşına düşәn ümumi milli mәhsul

B)ümumi daxili mәhsul

C)ümumi milli mәhsul

D) milli gәlir

E)xalis milli mәhsul


205. Mövcud bazar qiymәtlәri ilә hesablanan ÜMM (ümumi milli mәhsul) necә adlanır:

A)) nominal ÜMM

B) qiymәt indeksi

C)real ÜMM

D)xalis milli mәhsul

E)ÜMM deflyatoru


206. Bütün iqtisadi subyektlәrin fәaliyyәtinin ümumilәşmiş nәticәsinin predmeti hansı yanaşma üsulu vasitәsilә öyrәnilir?

A)) makroiqtisadi

B)mikroiqtisadi

C) meqoiqtisadi

D)dünya iqtisadiyyatı

E)mezoiqtisadi


207. Xammal resursları hansı qrupa bölünür:

A))tükәnәn vә yenilәşәn resurslara

B)tükәnmәz resurslara

C) tәkrar istehsal olunan vә bәrpa olunan resurslara

D)tükәnәn vә tәkrar istehsal olunan resurslara

E)tükәnmәz vә tәkrar istehsal olunan resurslara


208. İl әrzindә istehsal vә istehlak edilmiş әmtәә vә xidmәtlәrin dәyәri:

A))XMM (xalis milli mәhsul)


B) XG (xalis gәlir)

C) ÜMM (ümumi milli mәhsul)

D)İG (izafi gәlir)

E)MG (milli gәlir)


209. illi gәlirdәn şәxsi gәlirlәrә keçәrkәn hansılar nәzәrә alınmır?

A)) fәrdi vergilәr

B)müәssisәlәrdәn tutulmuş vergilәr

C)transfert ödәmәlәri

D)dolayı vergilәr

E) sosial sığorta ödәmәlәr


210. İstehsal imkanları nәdir?

A)) resurslardan tam istifadә şәraitindә mәhsul buraxılışının әn yüksәk hәcmidir

B)idarәetmәdә iqtisadi qәrarların müәyyәn edilmәsi vә tәhlili prosesindә istifadә olunan mәlumatlardır

C) mәhduddur vә tәkrar istehsal olunmayan resursdur D)istehsal proseslәrinin yerinә yetirilmәsinin üsul vә vasitәlәri haqqında biliklәrin mәcmusudur

E)bunların hamısı doğridir
211. Iqtisadi mәktәblәr içәrisindә ilk dәfә olaraq öz tәhlilini tәdavül dairәsindәn

A)) fiziokratlar

B)keynsçilik

C)marksizm

D) merkantilizm

E) istehsalbdairәsinә keçirәn:


212. Institutsional iqtisadiyyat nәdir?

A)) formal vә qеyriformal qaydaların mәcmusudur

B)qlobal problеmdir

C) sosial cәrәyandır

D)standart mәhdudiyyәtdir

E)bunların hamısı doğrudur


213. Әgәr rәqabәtli әmәk bazarında minimum әmәk haqqının sәviyyәsini әmәk haqqının taraz dәrәcәsindәn yüksәk müәyyәnlәşdirsә, onda әmәk haqqının sәviyyәsi:

A)) defisit yaranacaq

B)azalacaq

C)necә olubsa elә qalacaq

D)nominal әmәk haqqı real әmәk haqqına bәrabәr olacaq

E) artacaq


214. Firmanın davranış nәzәriyyәsi hansı ölkәdә geniş yayılmışdır?

A))Yaponiyada

B)Almaniyada

C) ABŞda


D)Italiyada

E)Fransada


215. Iqtisadi nәzәriyyәdә formalaşmış firma haqqında konsepsiyalar:

A))neoklassik, institusional, bixeviorist, tәkamül

B)sahibkar, kapitalist, dövlәt, direktor

C)iqtisadi artım, mәnfәәtin maksimumlaşması

D)HerfindalXrişman indeksi

E)tәmәrküzlәşmә indeksi
216. Rәqabәtin tiplәri:

A)) tәkmil vә qeyritәkmil rәqabәt

B) azad bazar rәqabәti

C)duapoliya

D)inhisar rәqabәti

E)inhisar rәqabәti


217. Oliqopoliya” mәfhumunu iqtisadi tәdqiqatlarında ilk dәfә kim işlәtmişdir:

A)) E.Çemberlin

B)A.Marşal

C)İ.Bentam

D)U.Cevons

E) C.K.Helbreyt


218. ”Faydalılıq” mәfhumunu elm alәminә ilk dәfә kim daxil etmişdir:

A)) İ.Bentam

B)U.Cevons

C) A.Smit

D)K.Menger

E)K.Marks


219. İstehsalçı vә istehlakçının şәxsi mәnafeyi reallaşır:

A)) bazarda

B) sahibkar müәssisәsindә

C)firmada

D)şәrik müәssisәdә

E)ev tәsәrrüfatında


220. Bazarda tәlәbin formalaşmasını әks etdirir, onun kәmiyyәt dәyişkәnliyinin parametrini müәyyәn edir:

A)) istehlakçı davranışı

B) istehlakçı tәlәbatı

C)istehlakçı tәklifi

D)istehlakçı tәlәbi

E)hamısı düzdür
221. Iqtisadi nemәtlәrin yaradılması prosesi:

A)) istehsal

B)tәlәbat

C) istehlak

D)tәlәb

E)tәklif
222. Ilk dәfә iqtisadi nәzәriyyәyә sahibkarlıq anlayışını kim gәtirmişdir?A)) R.Kantilyon

B)J.B.Sey

C) A.Smit

D)D.Rikardo

E)C.Keyns
223. Bazar iqtisadiyyatına xarakterikdir:

A))gәlirlәrin qeyribәrabәrliyi

B)gәlirlәrin yüksәk sәviyyәsi

C)gәlirlәrin aşağı sәviyyәsi

D)gәlirlәrin sәviyyәsindә sәrbәst tәrәddüdlәr

E)gәlirlәrin tәqribәn eyniliyi


224. İdarәеtmә sistеmi әsasәn hansı prinsiplәrә әsalanır?

A))sistеmlik vә komplеkslik prinsipinә

B) rәhbәrlik prinsipinә

C)plan prinsipinә

D)proqnoz prinsipinә

E)normativ prinsipә


225. Insan üçün zәruri olan sәrvәtin yaradılması vә istifdәsi insan fәaliyyәtinin bütün sfеrası:

A)) iqtisad еlminin obyеkti

B) iqtisad еlminin istitutisional nәzәriyyәsi

C)iqtisadi nәzәriyyәnin obyеkti

D)qеyriiqtisad еlminin nәzәriyyәsi

E)hеç biri düz dеyil


226. Bazar iqtisadi sisteminin xarakterik xüsusiyyәtlәrinә aid deyil:

A)) iqtisadiyyatın çox ukladlığı

B)azad sahibkarlıq vә seçim prinsiplәrinә әmәl edilmәsi

C)nә alınırsa, onu istehsal etmәk prinsipinin hökm sürmәsi

D) istehsal vasitәlәri üzәrindә xüsusi mülkiyyәt

E)hәr bir tәsәrrüfat subyektinin maksimal mәnfәәt götürmәyә can atması


227. Bazar:

A)) әmtәә vә xidmәtlәrin alqı vә satqısı proseslәrinin baş verdiyi mәkan

B)tәklifin mәcmusudur

C) satış proseslәrinin mәcmusudur

D)alıcılar arasında qarşılıqlı münasibәtlәrdir

E)mülkiyyәt münasibәtlәridir


228. Azad bazar tәsәrrüfatının sәciyyәsi hesab olunur:

A)rәqabәt iştirakçılarının qeyrimәhdud sayı

B)bazar informasiyasının azad әldә olunması

C)iqtisadiyyatda hökumәtin mәhdud rolu

D)sәrbәst daxil olma

E)bütün cavablar doğrudur


229. Bazar iqtisadiyyatının sosial yönümlüyünü әks etdirәn model

A)Amerika modeli

B)Isveç modeli

C)Alman modeli

D)Yapon modeli

E)heç biri doğru deyil


230. Bazar iqtisadiyyatının әsas xarakterik cәhәtlәri hansılardır?

A)xüsusi sahibkarlıq, әmtәә istehsalı, mübadilә

B)ticarәt, mübadilә, gәlir bölgüsü

C)xüsusi sahibkarlıq, iqtisadi azadlıq, azad rәqabәt, tәşәbbüskarlıq

D)azadlıq, bәrabәrlik, iqtisadi әdalәt

E)pulun istifadәsi vә alqı-satqısı


231. Bazar infrastrukturunun hansı elementi әmtәә bazarında vasitәçi funksiyasını yerinә yetirir?

A)banklar

B)xidmәtlәr

C)birjalar

D)yarmarkalar

E)auksionlar


232. Bazar infrastrukturunun tәrkib hissәsinә aid olmayanını müәyyәn edin:

A)әmtәә birjası

B)fond birjası

C)valyuta birjası

D)kommersiya bankları

E)müәssisәlәr


233. Bazar tarazlığı nәdir?

A)normal qiymәtdir

B)tәklif qiymәtidir

C)tәlәb vә tәklifin üstüstә düşmәsi ilә yaranan müvazinәtlikdir

D)dövlәtin tәnzimlәyici qiymәtlәridir

E)istehsal xәrclәridir


234. Hansı amil azad rәqabәtin zәiflәmәsini şәrtlәndirir?

A)) iqtisadiyyatda inhisarçılıq

B)mәhsulun miqdarının artması

C) alıcıların sayının artması

D)dövlәtin iqtisadi siyasәti

E)alıcıların davranışı


235. İqtisadi tәlәbatlar bunlardır:

A)) maddi nemәtlәr vә xidmәtlәrin alınması yolu ilә ödәnilә bilәn tәlәbatlar

B)insan üçün zәruri olan nemәtlәr

C) insanın bütün tәlәbatları

D)bütün cavablar doğrudur

E)tәbii resurslar, kapital vә әmәk


236. әvәzetmә efekti göstәrir ki, qiymәtlәrin dәyişmәsi ilә alıcının istehlakının quruluşunda dәyişlik baş verir?

A)) әvәzetmә effekti qiymәtlәrin dәyişmәsi ilә istehlakın quruluşunda dәyişiklik baş verir

B)әvәzetmә effekti istehsalın strukturundakı dәyişikliyi göstәrir

C) әvәzetmә effekti bazara daxil olan istehlakçıların sayının çoxluğunu göstәrir D)әvәzetmә effekti bazara daxil olan hәm istehsalçıların, hәm dә istehlakçıların sayının artmasını göstәrir

E)әvәzetmә effekti bazara daxil olan istehsalçıların sayının çoxluğunu göstәrir
237. Bütün istеhsal amillәrinin sәmәrәlliyini özündә әks еtdirәn, istеhsal amillәrinin komplеks göstәricisi:

A)) mәnfәәt

B) gәlir

C)rеnta


D)әmәk haqqı

E)faiz
238. Istеhsal amillәrindәn birinin qiymәti dәyişәrsә nә dәyişәr?

A))orta xәrclәr

B)xarici xәrclәr

C)daxili xәrclәr

D)dәyişәn xәrclәr

E) istеhsal xәrclәri

239. İstehsal imkanları әyrisindә ehtiyatların tam istifadә olunmasını göstәrәn:

A))istehsal imkanları әyrisinin üzәrindә yerlәşәn nöqtәdir

B)istehsal imkanlarından kәnarda yerlәşәn nöqtәdir

C)istehsal imkanları daxilindә yerlәşәn nöqtәdir

D)bütün cavablar doğru deyil

E)bütün cavablar doğrudur


240. İstehsal sәmәrәlidirәgәr:

A)) bütün resurslardan tam istifadә edilib

B)istehsal resurslarından tam istifadә olunub

C) әmәk resurslarından tam istifadә olunması tәmin olunub

D)tәbii resurslardan tam istifadә olunması tәmin olunub

E)istehsal amillәrinin mәhsuldarlığının azalması qanunu istehsalda fәaliyyәt göstәrir


241. Qiymәtli kağızların buraxılması vә satılması yolu ilә formalaşan mülkiyyәt:

A))sәhmdar cәmiyyәti

B)kredit kartı

C)order


D)çek

E)elektron pullar


242. Alternativ xәrclәrin artması qanunun fәaliyyәt göstәrmәsi üçün istehsal imkanları әyrisinin forması necә olmalıdır?

A))qabarıq

B)batıq

C)düz


D)heç biri doğru deyil

E)hәr hansı


243. Özәllәşdirmә – bu:

A)) dövlәt mülkiyyәtinin xüsusi mülkiyyәtә verilmәsidir

B) dövlәtsizlәşdirmә ilә üstüstә düşәn prosesdir

C)müxtәlif tәsәrrüfat formalarının yaranmasıdır

D)xarici kapitalın ölkәyә axınıdır

E)investisiya qoyuluşunu sürәtlәndirmәkdir


244. әgәr hәr binanı bir mülkü icarәyә götürürsә, onda icarәçi:

A))mülkün bütün dәyәrlәrinin sәrәncamçısıdır (onu sata bilәr, yaxud bağışlaya bilәr)

B)mülkün istehlak dәyәrinә sәrәncamçı olur

C)potensial mülkiyyәtçi hesab olunur

D)bütün cavablar düz deyil

E)mülkün sahibi hesab olunur


245. Engel qanununa әsasәn insanların hәyat sәviyyәsi yüksәk olduqca:

A))onların әrzaq mәhsullarına mәsrәflәri nisbәtәn azalır

B)onların әrzaq mәhsullarına mәsrәflәri nisbәtәn artır

C)geniş istehlak olunan sәnaye mәmulatlarına tәlәb nisbәtn azalır

D)yüksәk keyfiyyәtli әmtәәlәrin alınması әhәmiyyәtli dәrәcәdә azalır

E)bunların hamısı doğrudur


246. C.M.Keyns bazar konsepsiyasında tәnzimlәmә siyasәt kimi nәyi әsas hesab etmişdir?

A)) büdcәvergi siyasәti

B)xarici ticarәt siyasәti

C)sosial siyasәt

D)qiymәt siyasәti

E)Pulkredit siyasәti247. Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә iqtisadiyyatın tәnzimlәnmәsi mәqsәdlәrinә aid deyil:

A))istehsal vasitәlәrinin inkişafının üstün artımı

B) iqtisadi müvazinәt

C)iqtisadi sabitlik

D)istehlakın artımı

E)iqtisadi artım


248. Dövlәt xәrclәri vә vergi ilә bağlı tәnzimlәmә sistemi:

A))fiskal siyasәt iqtisadi

B)pul-kredit siyasәti

C) maliyyә siyasәti

D)tәnzimlәmә siyasәti

E)dövlәt siyasәti


249. İqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsinin metodları:

A)) inzibati vә iqtisadi

B) mәqsәdli vә inzibati

C)rәqabәtqabiliyyәtlilik vә inzibati

D)dolayı vә mәcburi

E)mәcburetmә vә iqtisadi


250. İşsizliyin iş qüvvәsinә faizlә olan nisbәti:

A)) işsizlik norması

B)işsizliyin sәviyyәsi

C)işsizliyin әyrisi

D) işsizliyin kәmiyyәti

E)işsizlik


251. Amerikan iqtisadçısı A.Oukenin hesablamasına görә faktiki işsizlik mәşğulluğun tәbii sәviyyәsindәn 1% olunması, bu ÜDMun hәcminin aşağıdakı qәdәr itirilmәsidir:

A)) 2,5%


B) 1,5%

C)2%


D)3,5%

E)3%
251. İş axtarmaqla, iş yeri gözlәmәklә vә yaxın gәlәcәkdә işlә tәmin olunan әmәk qabiliyyәtli adamlar aiddir:

A)) friksion işsizliyә

B)tәbii işsizliyә

C) tsiklik işsizliyә

D)struktur işsizliyә

E)institutsional işsizliyә
252. İşsizlik nәticәsindә potensial әmtәә vә xidmәtlәrin itkisinin hesablanması kimin işlәdiyi qanuna әsasәn hәyata keçirilir?

A)) alimi A.Ouken amerikan

B)amerikan iqtisadçısı M.Fridmen

C) amerikan alimi X.Berner

D)amerikan alimi P.Samuelson

E)ingilis iqtisadçısı A.Filiks


253. İş qabiliyyәtli әhalinin hәrәkәtini vә istifadәsini xarakterizә edәn qanun necә adlanır?

A))әhali mәşğulluğu qanunu

B) әhalinin hәrәkәt vә istifadәsi qanunu

C)әhalinin yerdәyişmәsi qanunu

D)әhalinin hәrәkәt vә yerdәyişmә qanunu

E)belә bir qanun yoxdur


254. Mövsümi işsizlik hansı növ işsizlik daxilindә öyrәnilir?

A)) friksion işsizlik

B)tsiklik işisizlik

C) hamısı daxilindә

D)natamam işsizlik

E)struktur işsizlik


255. Aşağıdakılardan hansılar inflyasiyanın sosialiqtisadi nәticәlәrinә daxildir?

A))mülayim inflyasiya şәraitindә istehsalın tәnәzzülü, pulun alıcıq qabiliyyәtinin aşağı düşmәsi, sürәtli inlyasiya şәraitindә istehsalın artımı

B)pulun alıcıq qabiliyyәtinin aşağı düşmәsi

C)mülayim inflyasiya şәraitindә istehsalın tәnәzzülü

D)heç biri düz deyil

E)sürәtli inlyasiya şәraitindә istehsalın artımı


256. Gözlәnilәn inflyasiya:

A))әvvәlcәdәn nәzәrә alınan, proqnozlaşdırılan inflyasiyadır

B)tәlәb inflyasiyasıdır

C)tәbii inflyasiyadır

D)açıq inflyasiyadır

E)tәklif inflyasiyasıdır


257. İnflyasiyanın mövcudluğunu vә sәviyyәsini müәyyәnlәşdirәn vacib, mühüm

A)) qiymәt indeksi

B) iqtisadi göstәrici

C)qiymәtin dövlәt tәnzimlәnmәsi qiymәt sәviyyәsi

D)bazar qiymәtlәri

E)qiymәtin bazar tәnzimlәnmәsi


258. Tәklif inflyasiyasını yarada bilәn sәbәb:

A)) әmәk haqqı sәviyyәsinin artması

B) dövlәt büdcә kәsirinin artması

C)ölkә tәdiyyә balansının kәsirinin artması

D)ticarәt balansının mәnfi saldosu

E)xalis ixracın çoxalması


259. Ölkә iqtisadiyyatının әksәr sahәlәrindә tәlәblә tәklif arasında uzun¬müddәtli tarazlığın pozulması ilә әlaqәdar qiymәtlәrin ümumi sәviyyәsinin artması:

A)) inflyasiya

B) deflyasiya

C)tarazlığın pozulması

D)tәnzimlәnmәnin pozulması

E)inhisarçılıq


260. Mәcmu tәlәb mәcmu tәklifdәn yüksәk olan zaman baş verәn inflyasiya:

A)) tәlәb inflyasiyası

B) tәklif inflyasiyası

C)xәrclәr inflyasiyası

D)açıq inflyasiya

E)struktur inflyasiya


261. Qiymәtlәrin aşağıdakı hansı artım sürәti sürәtli inflyasiyaya aiddir?

A)) 10%dәn 50%ә qәdәr

B)50%dәn 500%ә qәdәr

C) il әrzindә qiymәtlәrin artım sürәti 10%ә qәdәr

D)10%dәn 500%ә qәdәr

E)500%dәn yuxarı


262. Aşağıda sadalanan indekslәrdәn hansı inhisar hakimiyyәtin ölçüsüdür?

A))Larner

B)Fişer

C)Olin


D)Laffer

E)Cini
263. Monopolist rәqabәtli bazar modelinin tәkmil rәqabәtli modeldәn fәrqli cәhәti:

A)) firmanın mәhsuluna tәlәb әyrisinin elastikliyinin olmaması

B)başqa kapitalların axınına şәraitin olmaması

C)tәk bir mәhsulun istehsal olunması

D) bazarda çoxlu sayda firmaların iştirakı

E)müxtәlif bazarlarda güclü rәqabәtin olması
264. Hesab edilir ki, mükәmmәl rәqabәt anlayışı:

A)) bazar haqqında satıcılar vә alıcıların informasiyası mәhduddur

B)buraxanların sayı çoxdur buraxılan mәhsulun ancaq bir alıcısı var

C)çoxlu sayda firmaların buraxdığı әmtәәlәr standartlaşdırılıb

D) ölkәdә fәaliyyәt göstәrәn әmtәә istehsalçılarının, qeyri hәmcins mәhsul

E)bazara giriş maneәsizdirYüklə 0,77 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə