Bazar iqtisadiyyatı Mikroiqtisadiyyatı iqtisadi münasibәt kimi niyә öyrәnirik?


Y=C+İ+NX, burada Y – milli gәlir, C – son istehlak, İ – yığım (investisiya), NX – әmtәә vә xidmәtlәrin xalis ixracı. BuYüklə 0,77 Mb.
səhifə5/6
tarix27.06.2018
ölçüsü0,77 Mb.
#54994
1   2   3   4   5   6

356. Y=C+İ+NX, burada Y – milli gәlir, C – son istehlak, İ – yığım (investisiya), NX – әmtәә vә xidmәtlәrin xalis ixracı. Bu:
A)) әsas makroiqtisadi bәrabәrlikdir

B) istehlak vә investisiya funksiyasıdir

C)daxili xarici bәrabәrlik modelidir

D)investisiyaya nisbәtin gәlirin dәyişmә koefisientidir

E)gәlirә nisbәtәn investisiyanın dәyişmә koefisientidir
357. Ümumi milli mәhsul ilә ümumi daxili mәhsul arasında nominal fәrq adәtәn neçә faiz tәşkil edir:

A))1%dәn artıq olmur

B)4%dәn artıqdır

C)milli iqtisadiyyatın qloballaşma vә inteqrasiyası nәticәsindә 1%dәn çox artmağa meyllidir

D) 6%dәn artıqdır

E)5%dәn artıqdır


358.Ümumi daxili mәhsul (ÜDM) vә Ümumi milli mәhsul (ÜMM) hansı metodla hesablanır?

A))gәlir, sahә vә xәrc metodu

B)hesab metodu

C)balans metodu

D)hesab vә xәrc metodu

E)balans vә gәlir metodu


359. Ümumi daxil mәhsul nә demәkdir?

A)) istehlak üçün nәzәrdә tutulmuş bütün hazır mәhsulların kәmiyyәti

B)bütün istehsal edilәn әmtәә vә xidmәtlәrin cәmi

C)heç biri doğru deyil

D)bütün son mәhsul vә xidmәtlәrin bazar dәyәri

E) bütün satılmış әmtәә vә xidmәtlirn hәcmi360. ÜDMnin real hәcmini müәyyәn etmәk üçün istifadә olunan qiymәt

indeksi:

A)ÜDM deflyatoru

B)ÜMM deflyatoru

C)yığım deflyatoru

D)qiymәt deflyatoru

E)mәcmu gәlir deflyatoru


361. ÜDMdan xalis milli mәhsula (XMM) keçmәk üçün nә etmәk lazımdır?

A)) amortizasiya xәrclәrini çıxmaq lazımdır

B)xalis investisiya xәrclәrini әlavә etmәk lazımdır

C) birbaşa vergilәri çıxmaq lazımdır

D)әsas fondların aşınması dәyәrini ÜDMa әlavә etmәk lazımdır

E)müstәqim (dolayı) vergilәri cıxmaq lazımdır


362. ÜDM neçә metodla hesablanır?

A))gәlirlәrә görә, xәrclәrә görә, әlavә dәyәrә görә

B) maya dәyәrinә görә

C)әmәk haqqına vә istehsal xәrclәrinә görә

D)sabit vә dәyişәn xәrclәrә görә

E)ümumi vә dәyişәn xәrclәrә görә


363. ÜDM aşağıdakılardan hansılarla sәciyyәlәnir?

A)) ÜDM dәyәr ifadәsindә әks olunur

B) ÜDM kәmiyyәt ifadәsindә әks olunur

C)hamısı düzdür

D)yuxarıda göstәrilәnlәrdәn heç biri düz deyil

E)ÜDM hәm dәyәr, hәm dә kәmiyyәt ifadәsindә әks olunur


364. Tәlәb vә tәklif balansı tam mәşğulluq şәraitindә inflyasiya olmadıqda:

A))daxili tarazlıq

B)beynәlxalq tarazlıq

C) heç biri düz deyil

D)mübadilә kursu siyasәti

E)xarici tarazlıq


365. әhali gәlirlәri:

A)) milli gәlirin pul, mәhsul vә xidmәtlәr şәklindә ev tәsәrrüfatlarının sәrәncamına keçәn hissәdir

B)nominal vә real gәlirlәrdәn ibarәtdir

C) natural gәlirlәrdәn ibarәtdir

D)әmәk haqqından ibarәtdir

E)pul gәlirlәrindәn ibarәtdir


366. Gәlirin istehlak edilmәyәn, yığıma yönәldilәn hissәsi:

A)) әmanәt

B) istehlak

C)izafi dәyәr

D)gәlirin hәcmi

E)izafi mәhsul


367. әmәyin ictimai әrazi bölgüsünün yüksәk forması olub, ayrıayrı

ölkәlәrin mübadilә etdiklәri müәyyәn növ mәhsul istehsalı üzrә ixtisaslaşma:

A)) beynәlxalq әmәk bölgüsü

B)beynәlxalq iqtisadi әmәkdaşlıq

C) beynәlxalq hәrrac

D)beynәlxalq hesablaşmalar

E)beynәlxalq dünya bazarı


368. әmәk bazarının rasional cәlbetmә, bölüşdürmә, tәnzimlәyici vә әmәkdәn istifadә funksiyası:

A)) iqtisadi

B) sosial

C)hamısı düzdür

D)tәnzimlәyici

E)bölüşdürücü


369. Domar vә Xarrodun iqtisadiyyatının keynsian modelindә әsas diqqәt nәyә yönәlir:

A)) investisiyalara


B) inflyasiyaya

C)dövlәt xәrclәrinә

D)dövlәt gәlirlәrinә

E)vergilәrә


370. Tarazlığın istәnilәn mәşğulluq, qiymәt vә gәlirlәr sәviyyәsindә tәnzimlәnmәsi:

A)) dövlәtin sabitlәşdirmә siyasәtidir

B) dövlәtin monetar siyasәtidir

C)dövlәtin qiymәt siyasәtidir

D)dövlәtin tәnzimlәmә siyasәtidir

E)dövlәtin fiskal siyasәtidir


371. әmәk bazarının funksiyaları:

A)) sosial vә iqtisadi

B)sosial vә bölüşdürücü

C) tәnzimlәyici vә bölüşdürücü

D)iqtisadi vә bölüşdürücü

E)iqtisadi vә bölüşdürücü


372. әgәr әmtәәyә tәlәbin qiymәt elastikliyi 1ә bәrabәrdirsә on da bu o demәkdir ki, firma öz әmtәәsinә qiymәti yüksәltdiyi halda әmtәәnin satışından ümumi pul gәliri.

A)) dәyişmәz

B)artar

C)dicgәr amillәrdәn asılıdırD)elastikdәn asılı deyildir

E) azalar

373. әgәr әmtәәyә tәklif vә tәlәb artırsa,onda:

A)) әmtәәnin tarazlı hәcmi artar

B) tarazlı qiymәt artar

C)әmtәәnin tarazlı hәcmi azalar

D)tarazlı qiymәt azalar

E)heç nә dәyişmәz


374. İstehlakın hәcminә tәsir edәn amillәr:

A)) gәlirlәrin sәviyyәsi, qiymәtlәrin sәviyyәsi, psixoloji amil

B)psixoloji amil, alıcının zövqü

C) psixoloji amil, yığımın hәcmi

D)gәlirlәrin sәviyyәsi, alıcının zövqü, qiymәt

E)qiymәtlәrin sәviyyәsi, alıcının zövqü


375. Cinni әmsalının daha da çox olması:

A)) әhali gәlirlәrindә bәrabәrsizlik daha da çoxalır

B) әhali gәlirlәrindә bәrabәrsizlik daha da azalır

C)әhali gәlirlәrindә bәrabәrsizlik sabitdir

D)әhali gәlirlәrindә bәrabәrsizlik sıfra bәrabәr olur

E)әhali gәlirlәrindә bәrabәrsizlik bәrabәrlәşir


376. İstehlakın hәcminә tәsir edәn amillәr:

A)) gәlirlәrin sәviyyәsi, qiymәtlәrin sәviyyәsi, psixoloji amil

B)psixoloji amil, alıcının zövqü

C) psixoloji amil, yığımın hәcmi

D)gәlirlәrin sәviyyәsi, alıcının zövqü, qiymәt

E)qiymәtlәrin sәviyyәsi, alıcının zövqü


377. Cinni әmsalının daha da çox olması:

A)) әhali gәlirlәrindә bәrabәrsizlik daha da çoxalır

B) әhali gәlirlәrindә bәrabәrsizlik daha da azalır

C)әhali gәlirlәrindә bәrabәrsizlik sabitdir

D)әhali gәlirlәrindә bәrabәrsizlik sıfra bәrabәr olur

E)әhali gәlirlәrindә bәrabәrsizlik bәrabәrlәşir


378. әmanәtin (yığımın) hәcminә tәsir edәn amillәr:

A)) gәlirin hәcmi, istehlakın hәcmi, faiz norması, psixoloji amil

B)gәlirin hәcmi vә yığıma gedәn hissәsi

C)hamısı düzdür

D) faiz norması, istehlakın vә yığımın hәcmi

E)heç biri düz deyil


379. kapitalın beynәlxalq hәrәkәti dünya tәsәrrüfatı çәrçivәsindә ilk növbәdә:

A)) әmtәә кapitalını deyil, pul кapitalını nәzәrdә tutur

B)dövlәt deyil, хüsusi кapitalı nәzәrdә tutur

C)mәhsuldar deyil, әmtәә кapitalını nәzәrdә tutur

D)maliyyә әmәliyyatı deyil, fiziкi daşınmanı nәzәrdә tutur

E) hamısı düzdür


380. A.Smit beynәlxalq ticarәtin mövcudluğunu vә faydalılığını:

A)) müxtәlif ölkәlәrdә mәhsul istehsalındakı mütlәq xәrclәrdәki fәrqdә görürdü

B) müxtәlif ölkәlәrdә mәhsul istehsalındakı orta son hәdd xәrclәrdәki fәrqdә görürdü

C)üxtәlif ölkәlәrdә mәhsul istehsalındakı zәruri xәrclәrdәki fәrqdә görürdü

D)müxtәlif ölkәlәrdә mәhsul istehsalındakı son hәdd xәrclәrdәki fәrqdә görürdü

E)müxtәlif ölkәlәrdә mәhsul istehsalındakı ümumi xәrclәrdәki fәrqdә görürdü


381. Pul vәsaitlәrinin hәcmi ilә müәyyәn olunur ki, tәsәrrüfat agentlәri ondan ödәniş vәsaitlәri kimi istifadә etmәk istәyirlәr:

A)) pula olan tәlәb

B) pul bazası

C)pul aqreqatı

D)pula olan tәklif

E)pul kütlәsi


382. Pul bazarının fәaliyyәt mexanizminin elementlәrini müәyyәnlәşdir:

A))pula olan tәlәb, pula tәklif vә pulun qiymәti (faiz dәrәcәsi)

B)M1, M2 pul aqreqatları

C)pula olan tәlәb, dövlәt istiqrazları, faiz dәrәcәsi

D)pulun qiymәti, dövlәt istiqrazları, faiz dәrәcәsi

E)pula olan tәlәb, tәklif, pul aqreqatları


383. Nәğd pullar (banknotlar vә sikkәlәr) + müәssisә vә tәşkilatların kassalarında olan nәğd pul qalıqları:

A))pul aqreqatı M0

B)pul aqreqatı M1

C)pul aqreqatı M2

D)pul aqreqatı M3

E)pul aqreqatı 1384. Dövlәtin mәcmu tәlәb vә mәcmu tәkliflә әlaqәdar siyasәti, bunlar arasında olan tarazlığı istәnilәn mәşğulluq sәviyyәsindә, qiymәt vә gәlir sәviyyәsindә tәnzimlәmәk – bu:

A)) dövlәtin sabitlәşdirmә siyasәtidir

B) dövlәtin qiymәt siyasәtidir

C)dövlәtin monetar siyasәtidir

D)dövlәtin fiskal siyasәtidir

E)dövlәtin tәnzimlәmә siyasәtidir


385. Hansı istiqamәt mәcmu vә dövlәt xәrclәrinin hәcminin dәyişmәsi ilә, pulvergi tәklifi ilә, stabillәşmәni hәyata keçirmәyi tәklif edir:

A))кeynsçi istiqamәt

B) cavabların heç biri düz deyil

C)monetar istiqamәt

D)marъinal istiqamәt

E)neoкlassiк istiqamәt


386. Dövlәtin mәcmu tәlәb vә mәcmu tәkliflә әlaqәdar siyasәti, bunlar arasında olan tarazlığı istәnilәn mәşğulluq sәviyyәsindә, qiymәt vә gәlir sәviyyәsindә tәnzimlәmәk – bu:

A))dövlәtin sabitlәşdirmә siyasәtidir

B) dövlәtin qiymәt siyasәtidir

C)dövlәtin monetar siyasәtidir

D)dövlәtin fiskal siyasәtidir

E)dövlәtin tәnzimlәmә siyasәtidir


387. Makroiqtisadi siyasәtin әn vacib vәzifәsi:

A))mәcmu tәlәbin stabillәşmәsi

B) mәcmu tәкlifin stabillәşmәsi

C)müvazinәtli qiymәti stabillәşdirmәк

D)mәcmu хәrclәrin stabillәşmәsi

E)mәcmu tәlәbatın stabillәşmәsi


388. İqtisadi inkişaf sәviyyәsinә görә milli iqtisadiyyat:

A))zәif inkişaf etmiş vә inkişaf etmәkdә olan milli iqtisadiyyat

B)zәif vә yarımasılı inkişaf etmәkdә olan milli iqtisadiyyat

C)asılı, inkişaf etmәkdә olan milli iqtisadiyyat

D) asılı vә inkişaf etmәkdә olan milli iqtisadiyyat

E)asılı vә zәif inkişaf etmәkdә olan milli iqtisadiyyat


389. Milli gәlirin istehlaka getmәyәn hissәsi:

A)) ümumi yığım (әmanәt)

B)ümumi gәlir

C)ümumi daxili mәhsul

D) mәcmu tәlәb

E)ümumi xәrclәr


390. Institutsional iqtisadiyyat nәdir?

A)) formal vә qеyriformal qaydaların mәcmusudur

B)qlobal problеmdir

C) sosial cәrәyandır

D)standart mәhdudiyyәtdir

E)bunların hamısı doğrudur


391. Әgәr rәqabәtli әmәk bazarında minimum әmәk haqqının sәviyyәsini әmәk haqqının taraz dәrәcәsindәn yüksәk müәyyәnlәşdirsә, onda әmәk haqqının sәviyyәsi:
A)) defisit yaranacaq

B)azalacaq

C)necә olubsa elә qalacaq

D)nominal әmәk haqqı real әmәk haqqına bәrabәr olacaq

E) artacaq
392. Iqtisadi nәzәriyyәdә formalaşmış firma haqqında konsepsiyalar:
A))neoklassik, institusional, bixeviorist, tәkamül

B)sahibkar, kapitalist, dövlәt, direktor

C)iqtisadi artım, mәnfәәtin maksimumlaşması

D)HerfindalXrişman indeksi

E)tәmәrküzlәşmә indeksi
393. Rәqabәtin tiplәri:

A))azad bazar rәqabәti

B)tәkmil vә qeyritәkmil rәqabәt

C)duapoliya

D)inhisar rәqabәti

E)inhisar rәqabәti


394. Oliqopoliya” mәfhumunu iqtisadi tәdqiqatlarında ilk dәfә kim işlәtmişdir:

A)) E.Çemberlin

B)A.Marşal

C)İ.Bentam

D)U.Cevons

E) C.K.Helbreyt


395. İstehsalçı vә istehlakçının şәxsi mәnafeyi reallaşır:

A)) bazarda

B) sahibkar müәssisәsindә

C)firmada

D)şәrik müәssisәdә

E)ev tәsәrrüfatında


396. Bazarda tәlәbin formalaşmasını әks etdirir, onun kәmiyyәt dәyişkәnliyinin parametrini müәyyәn edir:

A)) istehlakçı davranışı

B) istehlakçı tәlәbatı

C)istehlakçı tәklifi

D)istehlakçı tәlәbi

E)hamısı düzdür


397. Iqtisadi nemәtlәrin yaradılması prosesi:

A)) istehsal

B)tәlәbat

C) istehlak

D)tәlәb

E)tәklif
398. Ilk dәfә iqtisadi nәzәriyyәyә sahibkarlıq anlayışını kim gәtirmişdir?A)) R.Kantilyon

B)J.B.Sey

C) A.Smit

D)D.Rikardo

E)C.Keyns
399. Bazar iqtisadiyyatına xarakterikdir:

A))gәlirlәrin qeyribәrabәrliyi

B)gәlirlәrin yüksәk sәviyyәsi

C)gәlirlәrin aşağı sәviyyәsi

D)gәlirlәrin sәviyyәsindә sәrbәst tәrәddüdlәr

E)gәlirlәrin tәqribәn eyniliyi


400. Cinni әmsalının kәmiyyәti asılıdır:

A)) gәlirlәrin bölgüsündәn

B)gәlirlәrin orta sәviyyәsindәn

C)nominal vә real gәlirlәrin nisbәtindәn

D) gәlirlәrin mütlәq sәviyyәsindәn

E)gәlirlәrin minimal sәviyyәsindәn


401. «Hәyat sәviyyәsi» kateqoriyasını ilk dәfә hansı iqtisadçı işlәtmişdir?

A)) K.Marks

B)C.M.Keyns

C) A.Smit

D)T.Veblen

E)A.Laffer


402. Gәlәcәkdә baş verәcәk hadisәlәr haqqında informasiya çatışmazlığı:
A)) iqtisadiyyatda qeyrimüәyyәnlik

B) riskә olan tәlәb

C)riyazi gözlәmә

D)riskә üstünlük verilmәsi

E)riskә olan tәklif
403. İdarәеtmә sistеmi әsasәn hansı prinsiplәrә әsalanır?

A)) sistеmlik vә komplеkslik prinsipinә

B) rәhbәrlik prinsipinә

C)plan prinsipinә

D)proqnoz prinsipinә

E)normativ prinsipә


404. Mikroiqtisadi tәnzimlәmә mexanizmi:

A))müәssisәdә istehsalın tәşkilinin vә idarәedilmәsinin forma vә metodlarının

mәcmusudur

B)işgüzar fәaliyyәtin hәyata keçirilmәsinә tәsir göstәrәn şәraitin vә hüquqi, iqtisadi, tәşkilati vә sosial amillәrin mәcmusudur

C)öz imkanlarını, cәlb edilmiş resursları vә maliyyә vәsaitlәrini düzgün qiymәtlәndirә bilmәkdir

D)işçinin әmәk haqqını ölkә qanunvericiliyi ilә müәyyәn olunmuş minimum mәblәğdәn az olmayan sәviyyәdә ödәmәkdir

E)qanunvericilikdә müәyyәn edilmiş vergilәri, dövlәt sığorta, sosial müdafiә vә digәr fondlara ayırmaları ödәmәkdir
405. Iqtisadi nәzәriyyәnin ilkin inkişaf mәrhәlәlәrini tarixi ardıcıllıqla göstәrin:
A))qәdim dövr, orta әsrlәr, merkantilizm, fiziokratizm

B)fiziokratizm, klassik mәktәb, marksizm, merkantilizm

C)merkantilizm, fiziokratizm, klassik mәktәb, marksizm

D)merkantilizm, marksizm, klassik mәktәb, fiziokratizm

E)klassik mәktәb, marksizm, merkantilizm, fiziokratizm
406. Aşağıdakılardan hansı iqtisadi nәzәriyyәnin prеdmеti hеsab еdilә bilәr?
A)) istеhsal münasibәtlәri vә iqtisadi qanunlar

B)mәhsuldar qüvvәlәr

C) istеhsal amillәri

D)ölkәnin sәrvәti

E)iqtisadi rеsurslar
407. Ekonomiksın inkişaf mәrhәlәlәrinә aid deyil:

A)neoklassik istiqamәt

B)keynsçilik vә onun tәkamülü

C)monetarizm, tәklif iqtisadiyyatı

D)merkantilizm

E)ekonomiksın tәnqidiinstitusionalizm vә neoinstitusionalizm


408. Insan üçün zәruri olan sәrvәtin yaradılması vә istifdәsi insan fәaliyyәtinin bütün sfеrası:

A)) iqtisad еlminin obyеkti

B) iqtisad еlminin istitutisional nәzәriyyәsi

C)iqtisadi nәzәriyyәnin obyеkti

D)qеyri-qtisad еlminin nәzәriyyәsi

E)hеç biri düz dеyil


409. Әgәr ölkә özünün bütün maddi vә әmәk ehtiyatlarını istifadә edәrsә, hәr hansı mәhsuldan coxlu miqdarda:

A)) ehtiyatların yenidәn bölgüsü ilә istehsal oluna bilәr

B)mümkün ehtiyatları artırmaqla istehsal oluna bilәr

C)mümkün ehtiyatları artırmaqla istehsal oluna bilmәz

D) istehsal oluna bilmәz

E)yalnız başqa ölkәlәrlә ticarәtin artırılması әldә oluna bilәr


410. İqtisadi tәlәbatlar bunlardır: (Çәki: 1)

A))maddi nemәtlәr vә xidmәtlәrin alınması yolu ilә ödәnilә bilәn tәlәbatlar

B)insan üçün zәruri olan nemәtlәr

C)tәbii resurslar, kapital vә әmәk

D)insanın bütün tәlәbatları

E)bütün cavablar doğrudur


411. İqtisadi model sәciyyәlәnә bilәr, bu hesabla ki:
A)) hökümәtin iqtisadi üsulların tәtbiqi ilә

B)dövlәtin iqtisadi rolu ilә

C)mülkiyyәt formasının olması ilә

D)iqtisadi sistemdә bazarların rolu vә yolu ilә

E) tәsәrrüfat forması ilә

412. İqtisadi sistem aşağıdakı mәsәlәlәri hәll edir:

A)) nә, necә, kimin üçün

B) nә, harada, kimin üçün

C)nә vaxt, niyә, harada vә kim

D)işsizliyin vә inflyasiyanın sәbәsi nәdәn ibarәtdir

E)niyә, harada, nә vaxt
413. Bazar iqtisadi sisteminin xarakterik xüsusiyyәtlәrinә aid deyil:

A)) iqtisadiyyatın çox ukladlığı

B)azad sahibkarlıq vә seçim prinsiplәrinә әmәl edilmәsi

C)nә alınırsa, onu istehsal etmәk prinsipinin hökm sürmәsi

D) istehsal vasitәlәri üzәrindә xüsusi mülkiyyәt

E)hәr bir tәsәrrüfat subyektinin maksimal mәnfәәt götürmәyә can atması


414. Bazar:

A)) әmtәә vә xidmәtlәrin alqı vә satqısı proseslәrinin baş verdiyi mәkan

B)tәklifin mәcmusudur

C) satış proseslәrinin mәcmusudur

D)alıcılar arasında qarşılıqlı münasibәtlәrdir

E)mülkiyyәt münasibәtlәridir


415. Azad bazar tәsәrrüfatının sәciyyәsi hesab olunur:

A)) bütün cavablar doğrudur

B)bazar informasiyasının azad әldә olunması

C)iqtisadiyyatda hökumәtin mәhdud rolu

D)sәrbәst daxil olma

E) rәqabәt iştirakçılarının qeyrimәhdud sayı

416. Bunlardan hansını milli bazara aid hesab etmәk olar?
A))daxili bazar

B)xarici bazar

C)dünya bazarı

D)beynәlxalq bazar

E)rәqabәtli bazar
417. Azәrbaycanda bazar iqtisadiyyatına keçid dövrünә başlanmışdır:

A))1991


B)1989

C) 1990


D)1988

E)1992
418. Bazar iqtisadiyyatının sosial yönümlüyünü әks etdirәn model (Çәki: 1)

A)) Alman modeli

B)Isveç modeli

C) Amerika modeli

D)Yapon modeli

E)heç biri doğru deyil
419. Sosial-iqtisadi mahiyyәtinә görә bazarı funksiyasına görә necә başa düşmәk olar?

A))istehsalçıların vә istehlakçıların görüşdüyü yer, mәkan

B)resursların (әmәk vasitәlәrinin vә predmetinin) daşınması

C)әmtәә vә xidmәt nemәtlәrinin saxlanması

D)әmtәәlәrin bölüşdürülmәsi

E)әmtәәlәrin növ vә çeşidlәnmәsi


420. Bazar iqtisadiyyatının әsas xarakterik cәhәtlәri hansılardır?

A)) xüsusi sahibkarlıq, iqtisadi azadlıq, azad rәqabәt, tәşәbbüskarlıq

B)ticarәt, mübadilә, gәlir bölgüsü

C) xüsusi sahibkarlıq, әmtәә istehsalı, mübadilә

D)azadlıq, bәrabәrlik, iqtisadi әdalәt

E)pulun istifadәsi vә alqısatqısı


421. Bazar infrastrukturunun hansı elementi әmtәә bazarında vasitәçi funksiyasını yerinә yetirir?

A)) birjalar

B)xidmәtlәr

C) banklar

D)yarmarkalar

E)auksionlar


422. Birjanın aşağıdakı növlәrindәn biri yanlışdır:

A)) istehlak birjası

B)fond birjası

C) әmtәә birjası

D)valyuta birjası

E)әmәk birjası423. Bazar infrastrukturunun tәrkib hissәsinә aid olmayanını müәyyәn edin:

A)) müәssisәlәr

B)fond birjası

C)valyuta birjası

D)kommersiya bankları

E) әmtәә birjası424. Aşağıdakı amillәrin hansı tәlәbi daha çox stimullaşdırılır? (Çәki: 1)

A))qiymәtin aşağı olması

B)әmtәәlәrin bolluğu

C)әmtәәlәrin çatışmazlığı

D)dövlәtin sosial yardımı

E)insanların tәlәbatı


425. Hansı amillәr bazar tәklifini daha yaxşı stimullaşdırır?

A)) yüksәk qiymәtlәr

B)istehsal imkanları

C)әmtәәlәrin çatışmazlığı

D) әmtәәlәrin bolluğu

E)aşağı qiymәtlәr


426. Tәklif qeyrielastikdir:

A))tәklif olunan әmtәәnin kәmiyyәti istәnilәn qiymәtә satılmaq üçün dәyişmәzsә

B)tәklif olunan әmtәәnin kәmiyyәti qiymәt artıqca artarsa]

C)qiymәtin cüzi azalması ilә tәklif sıfıra enirsә

D)qiymәtin sәviyyәsi vә tәklif sabit qalırsa

E)qiymәt dәyişmәsinә uyğun tәklif dәyişirsә


427. Tәlәb elastikdir:

A)) qiymәtin aşağı düşmәsindәn tәlәbin hәcmi sabit qalır

B)әmtәәnin qiymәtinin hәr hansı dәyişmәsi tәlәbin hәcminә tәsir göstәrmir

C)qiymәtin aşağı düşmәsi tәlәbin artmasına sәbәb olur

D)qiymәtin aşağı düşmәsindәn tәlәb daha sürәtlә artır

E) әmtәәnin qiymәti artdıqca tәlәb artır


428. Qiymәt nәyә deyilir?

A)) әmtәә dәyәrinin pulla ifadәsinәB) alıcının әmtәә üçün tәklif etdiyi pulun mәblәğinә

C)әmtәәnin maya dәyәrinin pulla ifadәsinә

D)satıcının öz әmtәәsi üçün tәlәb etdiyi pulun mәblәğinә

E)bütün xәrclәrin cәminә


429. Qiymәtin hansı funksiyası bazarda lazımsız әmtәә vә xidmәtlәrin artmasına mane olur?

A)) sanitar tәnzimlәyici

B)bölüşdürücü

C)stimullaşdırıcı

D) tәnzimlәyici

E)uçot
430. Bazar tarazlığı nәdir?

A)) tәlәb vә tәklifin üstüstә düşmәsi ilә yaranan müvazinәtlikdir

B)tәklif qiymәtidir

C) normal qiymәtdir

D)dövlәtin tәnzimlәyici qiymәtlәridir

E)istehsal xәrclәridir
431. Inhisarların yaranması sәbәblәri hansılardır?

A)) kapitalın tәmәrküzlәşmәsi vә mәrkәzlәşmәsi

B)sahibkarların gәlirlәrinin artması

C)alıcıların sayının artması

D) iqtisadiyyatın inkişafı

E)dövlәtin iqtisadi siyasәti


432. Dövlәt hansı yolla inhisarların fәaliyyәtinә mane olur?

A)) antiinhisar siyasәti hәyata keçirmәklә

B)qiymәtlәri tәnzimlәmәklә

C) bazarı tәnzimlәmәklә

D)iqtisadiyyatın sahә quruluşunu tәnzimlәmәklә

E)iqtisadiyyatın әrazi quruluşunu tәkmillәşdirmәklә


433. Azad rәqabәt mexanizminin başlıca müsbәt sәmәrәsi nәdә istifadә olunur?

A)) istehsalın stimullaşdırılmasında

B) istehlakın artmasında

C)müәssisәnin normal fәaliyyәtindә

D)dövlәtin gәlirlәrinin artmasında

E)gәlirlәrin yenidәn bölgüsündә


434. Firmanın fәaliyyәt aktivliyinin artmasına tәkan verәn xarici şәrtlәr hansılardır?

A)) mükәmmәl rәqabәt

D)bazarın dövlәt tәrәfindәn

B)qeyri-mükәmmәl rәqabәt

C) bazarın inhisara alınması

tәnzimlәnmәsi

E)qiymәtin dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnmәsi
435. Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı xalis rәqabәtin şәrti hesab edilmir:

A))firma bazara hakim deyil

B)firma maksimum mәnfәәt almağa meyllidir

C)firma uzunmüddәtli vaxtda mәnfәәt götürür

D)hamısı düzdür

E)hamısı sәhvdir


436. Qeyritәkmil bazara daxil olmayan seqmentlәr hansılardır?

A)) tәkmil bazar

B)oliqapolik bazar

C)inhisarçı-rәqabәt bazarı

D) tәmiz inhisarçı bazar

E)dövlәt inhisarçı bazarı437. Bazar münasibәtlәrinin daha geniş yayılmış növü:

A)) inhisar rәqabәti

B)duopoliya

C)inhisar

D)mükәmmәl rәqabәt

E) oliqopoliya


438. Istehsal amillәri üzrә gәlirlәr:

A)) әmәk haqqı, renta, mәnfәәt (faiz), sahibkar gәliri

B)kapital, mәnfәәt, renta

C) sahibkar gәliri, faiz

D)kapital, әmәk, sahibkar gәliri

E)әmәk, kapital, renta


439. Kapital bazarının subyektlәrinә aiddir:

A)) bütün cavablar doğrudur

B)birjalar

C)dövlәt


D)şirkәtlәr vә xüsusi firmalar

E) banklar vә onların müştәrilәri


440. Kәnd tәsәrrüfatında gәlirin bölgüsü vә tәkrar istehsalını tәhlil edәn ilkin iqtisadi mәktәb:

A)) fiziokrat

B)neoklassik

C) marjinalizm

D)merkantilizm

E)marksizm


441. Qiymәt artımı vә işsizlik dinamikası arasında qrafik asılılıq:

A)) Filips әyrisi

B) Laffer әyrisi

C)Lorens әyrisi

D)Valras әyrisi

E)Engel әyrisi


442. Klassik mәktәbin iqtisadiyyatın tәnzimlәnmәsi haqqında tәlimi nәyә әsaslanır?

A))iqtisadiyyatın özözünü tәnzimlәmәsi

B)dövlәt tәrәfindәn iqtisadiyyatın idarә edilmәsi

C)fiskal


D)pul-kredit

E)sosial sahәnin
Yüklə 0,77 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə