Bazar iqtisadiyyatı Mikroiqtisadiyyatı iqtisadi münasibәt kimi niyә öyrәnirik?


Açıq iqtisadiyyatda stabillәşmә siyasәtinin strateji mәqsәdiYüklə 0,77 Mb.
səhifə6/6
tarix27.06.2018
ölçüsü0,77 Mb.
1   2   3   4   5   6

443. Açıq iqtisadiyyatda stabillәşmә siyasәtinin strateji mәqsәdi:

A)cari ödәnişlәrin qalığı – xalis ixrac

B)statistik hesabat – satış vә maliyyә әmәliyyatları

C)idxalixracın tarazlığı

D)“ikili tarazlığı” әldә etmәk tam mәşğulluq şәraitindә ümumi tarazlıq

E)әmtәә vә xidmәtlәrin beynәlxalq mübadilәsi


444. Müxtәlif ölkәlәrin milli tәsәrrüfatlarının әmәkdaşlıq etmәk yolu ilә onların ya tam vә yaxud qismәn vahid hala salınması:

A)) iqtisadi inteqrasiya

B)iqtisadi tәnzimlәnmә

C)iqtisadi mühit

D) iqtisadi sistem

E)iqtisadi stimullaşdırma


445. Dünya tәsәrrüfatının strukturuna bunlardan hansı daxildir?

A))transmilli korporasiyalar

B)mülkiyyәtin iqtisadi reallaşması

C)elmi-texniki tәrәqqinin sürәtli inkişafı

D)tәdiyyә balansının tәmin olunması

E)mәhsuldar qüvvәlәrlә istehsal münasibәtlәri arasında olan ziddiyyәtlәrin hәlli


446. Ümumi daxili mәhsul hansı qiymәtlәrlә ölçülür?

A)) bazar qiymәtlәri ilә

B)istehsalçı qiymәtlәri ilә

C) müqayisәli qiymәtlәr ilә

D)istehlakçı qiymәtlәri ilә

E)istehsalçı vә istehlakçı qiymәti ilә


447. İqtisadi sistem nәzәriyyәsi kim tәrәfindәn işlәnib?

A)) K.MarksB) U.Rostou

C)P.Samuelson

D)E.Sluçkim

E)A.Marşal


448. Azәrbaycanda neçәnci ildәn ÜDM vә ÜMM hesablanmasına keçilmişdir?

A))1988


B)1987

C)1989


D)1986

E)2000
449. iqtisadiyyatın iqtisadi vә siyasi müstәqillik sәviyyәsinә görә formaları:

A))asılı vә müstәqil milli iqtisadiyyatiqtisadiyyat

B)açıq vә qapalı milli iqtisadiyyat

C)zәif inkişaf etmiş vә inkişaf etmiş milli iqtisadiyyat

D)sәnaye yönümlü vә aqrar yönümlü milli iqtisadiyyat

E)qapalı vә asılı milli iqtisadiyyat
450. İstehsal funksiyası nә demәkdir?

A))әmәk vә kapital mәsrәflәrinin mәhsulun hәcminә tәsiri

B)inflyasiya vә işsizliyin qarşılıqlı әlaqәsi

C)ÜDM vә milli gәlirin nominal hәcmi

D)xalis milli mәhsulun istehsalı amillәri

E)ÜMMun nominal hәcmi


451. Aşağıdakılardan hansılar ÜDMin xәrclәrә görә hesablanmasında nәzәrә alınmır?

A)) amortizasiya

B)dividendlәr

C)dövlәt xәrclәri

D) investisiya xәrclәri

E)B+Q
452. İqtisadi artım nәdir?

A)) real ÜMMin mütlәq hәcminin vә adambaşına düşәn real ÜMMin artımı

B)amortizasiya ayırmaları hesabına istehsalı genişlәndirmәkÜDMin amillәrinin kәmiyyәtinin saxlanması

C)istehsal amillәrinin sahәlәr arasında bölgüsü

D) bank faizlәrini aşağı salıb, istehsalı genişlәndirmәk

E)resursların sahәlәr arasında bölgüsü


453. Aşağıdakılardan hansı iqtisadi artımın tәklif amillәrinә daxil deyildir?

A)) әsas kapitalın hәcmi

B) tәbii resurslar

C)mәcmu xәrclәr

D)әmәk resursları

E)iqtisadi resurslar


454. Aşağıdakı göstәricilәrdәn hansılar iqtisadi artmın amillәrinә aiddir?

A)işçilәrin sayının artması

B)mәhsulların qiymәtinin artması

C)әmәk mәhsuldarlığının artması

D)becәrilәn torpaqların hәcminin genişlәnmәsi

E)A+D+C
455. İqtisadi tsikl nәdir?

A)) iqtisadi inkişafın artım vә enmәlәrlә müşahidә olduğu dövr

B)iqtisadi inkişafın tempinin aşağı düşmәsi dövrü

C) iqtisadi inkişafın daimi artım dövrü

D)iqtisadi inkişafın durğunluq dövrü

E)iqtisadi inkişafın böhran dövrü
456. İşsizlik haqqında mәlumat ona görә doğru deyil:

A)) A+B+C düzdür

B)gizli iqtisadiyyat mövcuddur

C)tsiklik işsizlik mövcuddur

D) qismәn mәşğulluq mövcuddur

E)bütün cavablar sәhvdir


457. Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı F.Xayekә mәxsusdur:

A)bazarın tәnzimi konsepsiyasıiqtisadiyyatın hәr dövlәt tәnziminin әleyhinәdir

B)tәdavülә lazım olan pulun miqdarının hәmin anda konkret statistik materiallar

әsasında hesablanması ideyası

C)sosial bazar tәsәrrüfatı modelinin yaradılması

D)iqtisadiyyatın liberallaşdırılması

E)faydalılıq hәddi nәzәriyyәsinin müәyyәn edilmәsi
458. Azәrbaycan xalqının iqtisadi fikirlәri haqqında ilk mәlumatı hansı mәnbәdәn alırıq?

A))«Avesta»dan

B) nağıllardan

C)Mәzdәkizmdәn

D)«QuraniKәrim»dәn

E)Xürrәmilәr hәrәkatından


459. Klassik iqtisadın nümayәndәsi A.Smitә görә kapital:

A))toplanmış, maddilәşmiş әmәkdir

B)әşya deyil, ictimai münasibәtdir

C)başqa nemәt vә xidmәtlәr istehsalına sәrf olunan nemәtlәr ehtiyatıdır

puldur

D)insanın әmtәә vә xidmәtlәr istehsalında istifadә olunan biliyi vә tәcrübәsi, enerjisidir


460. A.Smitin bazar haqqında tәliminin әsas müddәası:

A))görünmәz әl nәzәriyyәsi

B)әmәk bölgüsü

C)iqtisadi ehtiyatların mәhdudluğu

D)әmәk dәyәr nәzәriyyәsi

E)yeniliklәrin tәtbiqi


461. Bazar konsepsiyasında inhisar vә rәqabәt problemini tәdqiq etmәmişdir:

A)) C.Keyns

B)E.Çemberlin

C)C.Robinson

D) Şumpeter

E)Robinson vә Çemberlin


462. Sosial bazar tәsәrrüfatı ifadәsi ilk dәfә kim tәrәfindәn istifadә olunub?

A)) A.MyüllerArmak

B) C.Keyns

C)M.Fridmen

D)P.Samuelson

E)K.Marks


463. Ticarәt, xidmәtlәr vә transfertlәr balansının mәcmusu tәdiyyә balansının:

A)) cari hesabıdır

B)valyuta ehtiyatıdır

C) pul daxilolmalarıdır

D)ödәniş balansının saldosudur

E)ölkәnin xalis eksportudur


464. Müasir makroiqtisadiyyatın banisi:

A)) C.Keyns

B) A.Kondratyev

C)A.Marşal

D)B.Sey

E)B.Baverk


465. Milli iqtisadiyyatın iqtisadi vә siyasi müstәqillik sәviyyәsinә görә formaları:

A)) asılı vә müstәqil milli iqtisadiyyat

B) qapalı vә asılı milli iqtisadiyyat

C)açıq vә qapalı milli iqtisadiyyat

D)zәif inkişaf etmiş vә inkişaf etmiş milli iqtisadiyyat

E)sәnaye yönümlü vә aqrar yönümlü milli iqtisadiyyat


466. Milli iqtisadiyyatın modellәri:

A))liberal milli iqtisadiyyat, dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnәn milli iqtisadiyyat, qarışıq modelli milli iqtisadiyyat

B)qarışıq iqtisadi model

C)heç biri düz deyil

D)sosial vә liberal modeli iqtisadiyyat
467. Milli iqtisadiyyatın beynәlxalq inteqrasiya sәviyyәsinә görә formaları:

A)) açıq vә qapalı milli iqtisadiyyat

B) açıq vә inkişaf etmәkdә olan iqtisadiyyat

C)qapalı vә sәnaye yönümlü iqtisadiyyat

D)asılı vә müstәqil milli iqtisadiyyat

E)asılı vә zәif inkişaf etmiş milli iqtisadiyyat


468. Milli iqtisadiyyatın beynәlxalq inteqrasiya sәviyyәsinә görә formaları:

A) )açıq vә qapalı milli iqtisadiyyat

B)qapalı vә sәnaye yönümlü iqtisadiyyat

C) açıq vә inkişaf etmәkdә olan iqtisadiyyat

D)asılı vә müstәqil milli iqtisadiyyat

E)asılı vә zәif inkişaf etmiş milli iqtisadiyyat


469. Milli iqtisadiyyatın әsas mәqsәdlәri:
A)) iqtisadi artım, mәşğulluğun tәmin olunması, qiymәtlәrin stabillik sәviyyәsi, iqtisadi sәmәrәlilik, tәdiyyә balansının tarazlığı, cәmiyyәtdә sosial әdalәt

B)iqtisadi inteqrasiya, milli iqtisadi stabillik, işsizliyin lәğv edilmәsi, xidmәt sahәlәrinin inkişafı

C)iqtisadi sәmәrәlilik, idxalixrac

D)balansının sabitliyi, sosial әdalәt, beynәlxalq dünya tәsәrrüfatına inteqrasiya

E) iqtisadi artım, işsizliyin lәğv edilmәsi, ticarәt balansının tarazlığı, sosial әdalәt

mәşğulluq, işsizliyin lәğv edilmәsi, ticarәt balansının sabitliyi


470. Milli iqtisadiyyatın modellәri:

A)) liberal milli iqtisadiyyat, dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnәn milli iqtisadiyyat, qarışıq modelli milli iqtisadiyyat

B)sosial vә liberal modeli iqtisadiyyat

C)liberal milli iqtisadiyyat, inzibati milli iqtisadiyyat, tәnzimlәnәn milli iqtisadiyyat

D) heç biri düz deyil

E)qarışıq iqtisadi model


471. Maliyyә bazarının tәrkib hissәlәridir :

A)) pul bazarı vә qiymәtli kağızlar bazarı

B) tәbii resurslar bazarı

C)hamısı düzdür

D)torpaq bazarı

E)әmәk bazarı


472. İnflyasiyanın sәbәblәri hansılardır:
A)) istehsalçılar arasında rәqabәtin pozulması

B)sabit templi iqtisadi artim

C)әmәk haqqının әmәk mәhsuldarlığına nisbәtәn üstün artımı

D)istehsalın sürәtli inkişafı

E) hamısı düzdür
473. Aşağıdakılardan hansılar inflyasiyanın sürәtli artım növünә aid deyil?

A)) gözlәnilәn

B) qәfil

C)sürәtli

D)mülayim

E)ifrat (hiper)


474. Aşağıdakılardan hansılar iqtisadi tsikl fazalarına aid deyil?

A)) büdcә kәsirinin artımı

B)yüksәliş

C)durğunluq

D)böhran

E) canlanma475. Aşağıdakı iqtisadçılardan hansı iqtisadiyyata dövlәt müdaxilәsinin tәrәfdarı olmuşdur?

A)) S.Sismondi

B)D.Rikardo

C) P.Buagilber

D)J.B.Sey

E)A.Smit
476. İnflyasiya nәyә gәtirir?

A)) hamısı düzdür

B)mәcmu tәlәbin azalmasına

C)ev tәsәrrüfatlarının alıcılıq qabiliyyәtinin aşağı düşmәsinә

D)real gәlirlәrin azalmasına

E) düzgün cavab yoxdur
477. İqtisadi tsiklin sәbәblәrindәn biri:
A)) elmi-texniki tәrәqqi

B) heç biri doğru deyil

C)mәcmu xәrclәrdәki dәyişiklik

D)tәbii resurs yataqlarının tapılması

E)hamısı düzdür
478. Maliyyә sisteminin subyektlәrinә görә formaları:

A)) dövlәtin (mәrkәzlәşdirilmiş) maliyyәsi, tәsәrrüfat subyektlәrinin maliyyәsi, әhalinin maliyyәsi


B)sosial, әmlak vә şәxsi sığorta fondları

C)müxtәlif sәviyyәli büdcәlәr

D)dövlәtin valyuta ehtiyatları

E) Qeyridövlәt mülkiyyәtindә olan müәssisәlәrin maliyyәsi479. Maliyyә münasibәtlәri nәyi әks etdirir?

A)) pul vәsaitlәri fondunun yaradılması, bölgüsü vә istifadәsi münasibәtlәrini

B)dövlәt büdcәsinin gәlirlәri vә xәrclәri arasında olan münasibәtlәri

C) pul vәsaitlәrinin dövlәtlә vәtәndaşları arasında bölgüsü

D)dövlәtlә müәssisәlәr arasında pul vәsaitlәrinin bölgüsü münasibәtlәrini

E)müәssisәlәrin pul vәsaitlәrinin yaradılması üzrә münasibәtlәri


480. Aşağıdakı göstәricilәrdәn hansılar iqtisadi artmın amillәrinә aiddir?

A)) işçilәrin sayının artması, әmәk mәhsuldarlığının artması, becәrilәn torpaqların hәcminin azalması

B)işçilәrin sayının artması

C)becәrilәn torpaqların hәcminin azalması

D) mәhsulların qiymәtinin artması

E)әmәk mәhsuldarlığının artması


481. İqtisadi maraqların vә ictimai tәkrar istehsalın normal gedişatının pozulmasına şәrait yaradır:

A)) iqtisadi tәhlükә

B)iqtisadi maraq

C)ölkәdaxili maraqlar

D)geopolitik tәhlükә

E) zәif iqtisadi siyasәt


482. C.M.Keyns bazar konsepsiyasında tәnzimlәmә siyasәt kimi nәyi әsas hesab etmişdi?

A) büdcәvergi siyasәti

B)pulkredit siyasәti

C)sosial siyasәt

D)xarici ticarәt siyasәti

E) qiymәt siyasәti483. Aşağıdakılardan hansı dövlәtin iqtisadi tәnzimlәmә funksiyasına daxil deyildir?
A)) büdcә gәlirlәri vә xәrclәri nisbәtinin tәnzimlәnmәsi

B)rәqabәtin qorunub saxlanması

C)işsizliyin vә inflyasiyanın tәnzimlәnmәsi

D) rәqabәtin qorunması vә gәlirlәrin yenidәn bölgüsü

E)gәlir vә sәrvәtlәrin yenidәn bölüşdürülmәsi
484. Dünya bazarında reallaşan әmtәәlәrin dәyәrinin pulla ifadәsi:

A)) dünya qiymәtlәri

B) tarazlıq qiymәtlәri

C)istehlak sәbәti qiymәti

D)qiymәt indeksi

E)bazar qiymәtlәri


485. әmtәә bazarında tarazlıq әyrisidir.

A)) İS-әyrisi

B) hamısı düzdür

C)ASәyrisi

D)AD әyrisi

E)LM әyrisi


486. Aşağıdakılardan hansı kredit mexanizminin quruluşuna aid deyil?

A)) bank hesablarında vәsaitlәrin toplanması

B)kreditlәşmәnin obyektlәri

C)kredit planlaşması

D) heç biri düz deyil

E)hamısı düzdür


487. Әmanәtin (yığımın) hәcminә tәsir edәn amillәr:

A))gәlirin hәcmi, istehlakın hәcmi, faiz norması, psixoloji amil

B)gәlirin hәcmi vә yığıma gedәn hissәsi

C)faiz norması, istehlakın vә yığımın hәcmi

D)heç biri düz deyil

E)hamısı düzdür


488. Bütün makroiqtisadi göstәricilәr dәyişikliyә uğrayır vә işgüzar aktivliyin dәyişmәsi iqtisadiyyatın bütün bölmә vә sahәlәrini әhatә edir:
A)) tsiklik dәyişikliklәr

B)firma sәviyyәsindә dәyişikliklәr

C) Qeyri-tsiklik dәyişikliklәr

D)bir sahәdә olan dәyişikliklәr

E)antitsiklik dәyişikliklәr
489. Maliyyә münasibәtlәri nәyi әks etdirir?
A)) pul vәsaitlәri fondunun yaradılması, bölgüsü vә istifadәsi münasibәtlәrini

B) dövlәtlә müәssisәlәr arasında pul vәsaitlәrinin bölgüsü münasibәtlәrini

C)dövlәt büdcәsinin gәlirlәri vә xәrclәri arasında olan münasibәtlәri

D)müәssisәlәrin pul vәsaitlәrinin yaradılması üzrә münasibәtlәri

E)pul vәsaitlәrinin dövlәtlә vәtәndaşları arasında bölgüsü
490. Aşağıdakı hansı vergi növü birbaşa vergiyә aid deyil?

A))әlavә dәyәr vergisi

B) gәlir vergisi

C)fiziki şәxslәrdәn gәlir vergisi

D)mәnfәәt vergisi

E)әmlak vergisi


491. Makroiqtisadi sabitliyin mәqsәdi:

A)) MG-in artımı, işsizliyin saxlanılması, xalis ixrac vә qiymәt sәviyyәsi

B)işsizliyin sәviyyәsini sabit saxlamaq

C) istehsalı genişlәndirmәk

D)idxala üstünlük vermәk

E)idxalla ixrac balansını sabitlәşdirmәk


492. İqtisadi tәlükәsizliyin formaları:

A)) daxili vә xarici tәhlükәsizlik

B)iqtisadi vә geopolitik tәhlükәsizlik

C)geopolitik vә xarici tәhlükәsizlik

D) siyasi tәlükәsizlik

E)geopolitik vә daxili tәhlükәsizlik


493. Açıq iqtisadiyyatda stabillәşmә siyasәtinin strateji mәqsәdi:

A))“ikili tarazlığı” әldә etmәk tam mәşğulluq şәraitindә ümumi tarazlıq

B)statistik hesabat – satış vә maliyyә әmәliyyatları

C)idxal-ixracın tarazlığı

D) cari ödәnişlәrin qalığı – xalis ixrac

E)әmtәә vә xidmәtlәrin beynәlxalq mübadilәsi


494. Makroiqtisadi sәviyyәdә infrastrukturun formaları:

A))istehsal vә sosial infrastruktur

B)iqtisadi infrastruktur

C)sosial infrastruktur

D)istehsal infrastrukturu

E)yarmarka vә әmtәә bazarı


495. iqtisadiyyatın iqtisadi vә siyasi müstәqillik sәviyyәsinә görә formaları:

A))asılı vә müstәqil milli iqtisadiyyatiqtisadiyyat

B)açıq vә qapalı milli iqtisadiyyat

C)zәif inkişaf etmiş vә inkişaf etmiş milli iqtisadiyyat

D)sәnaye yönümlü vә aqrar yönümlü milli iqtisadiyyat

E)qapalı vә asılı milli iqtisadiyyat


496. Tәkrar istehsal nәzәriyyәsinin müәllifi kimdir?

A)) F.Kene

B)K.Marks

C)F.Akvinski

D) U.Petti

E)A.Smit
497. İstehsal proseslәrinin daimi bәrpası vә tәkrarlanması:


A))tәkrar istehsal

B)fәrdi tәkrar istehsal

C)sadә tәkrar istehsal

D)geniş tәkrar istehsal

E)üç bәnd düzdür
498. Ümumi daxil mәhsul nә demәkdir?

A)) istehlak üçün nәzәrdә tutulmuş bütün hazır mәhsulların kәmiyyәti

B)bütün satılmış әmtәә vә xidmәtlirn hәcmi

C) bütün istehsal edilәn әmtәә vә xidmәtlәrin cәmi

D)bütün son mәhsul vә xidmәtlәrin bazar dәyәri

E)B vә C doğru deyil


499. Ümumi daxil mәhsul hansı qiymәtlәrlә ölçülür?

A)) bazar qiymәtlәri ilә

B)istehsalçı qiymәtlәri ilә

C) müqayisәli qiymәtlәr ilә

D)istehlakçı qiymәtlәri ilә

E)istehsalçı vә istehlakçı qiymәti ilә


500. Qiymәt indeksinin növlәri:
A)) istehlak şeylәrinin, istehsalın topdansatış vә real ümumi milli mәhsulun qiymәt

indeksi


B)real ümumi milli mәhsul göstәricisi

C)istehlak şeylәrinin vә milli mәhsulun qiymәt indeksiD)istehsalın vә xidmәtin qiymәt indeksi

E) istehsal sәviyyәsinin vә istehlak sәviyyәsinin qiymәt indeksi

Yüklə 0,77 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə