Bazi kanun ve kanun hüKMÜnde kararnamelerde değİŞİKLİk yapilmasi hakkinda kanun (NO: 6639) b I l g I notu lisan mezunu ebelerin lisansüstü eğitim alarak uzman ebe olabilmeleri ve yetki belgesi almaları sağlanmaktadırYüklə 81,7 Kb.
tarix27.04.2018
ölçüsü81,7 Kb.
#49407

BAZI KANUN ve KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (NO:6639)

B İ L G İ N O T U
Lisan mezunu ebelerin lisansüstü eğitim alarak uzman ebe olabilmeleri ve yetki belgesi almaları sağlanmaktadır.

MADDE 1-Lisans mezunu olan ebelerin meslekleri ile ilgili olarak lisansüstü eğitim almaları durumunda diplomalarının Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilmeleri ile uzman ebe olarak çalışabilmeleri düzenlenmektedir. Ayrıca ebelerin meslekleri ile ilgili özellik arz eden birim ve alanlarda, şartları Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek ilave eğitimlerle, mesleki uygulamalarda bulunmak üzere yetki belgesi almalarına imkan tanınmaktadır.


Sosyal güvencesi olmayanların 1000 TL altındaki tedavi borçları terkin edilmekte, 1000 TL üstü borçların ise yarısının peşin veya taksitle ödenmesi halinde kalan borç faiziyle beraber silinmektedir.

MADDE 2 - Maddenin birinci fıkrasında, herhangi bir sosyal güvenliğe sahip olmayıp hastanelerden sağlık hizmeti alan ve tedavi sebebiyle ortaya çıkan borcu ödeyememiş kişilerin 1000 TL’nin altındaki borçları tamamen terkin edilmektedir. 1000 TL’nin üstündeki alacaklarda ise %50’sinin bir yıl içinde tek seferde veya taksitle ödenmesi durumunda kalan alacak tutarı faizleriyle birlikte silinmektedir. Alacak tutarının yarısının 1.000 TL’nin altında olması hâlinde 1.000 TL’sı terkin edilerek bakiye kısım tahsil edilmektedir.

Maddenin ikinci fıkrasında, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına 5 yıl süreyle, kamu kurum ve kuruluşları ile götürü bedel üzerinden sağlık hizmeti sunmaya yönelik protokol yapma imkanı sağlanmaktadır. Bu fıkra ile misafir, sığınmacı ve mülteci olarak ülkemizde bulunan yabancı uyruklu kişilerin tedavi giderlerini karşılayan AFAD, Sağlık Bakanlığı ile götürü bedel üzerinden sağlık hizmeti sunulmasına ilişkin protokol yapabilecektir.

Kamu-özel işbirliği sözleşmelerinin uygulanması sırasında milletlerarası tahkim yoluyla çözümlenebilecek hukuki ihtilaflarda, tahkim yerinin Türkiye dışında da belirlenebilmesine imkan tanınmaktadır.

MADDE 3- Değişiklik ile bir tarafında Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının, diğer tarafında özel amaçlı şirketlerin olduğu kamu-özel işbirliği sözleşmelerinin uygulanması sırasında taraflar arasında doğabilecek ve milletlerarası tahkim yoluyla çözümlenebilecek hukuki ihtilaflarda, sözleşme serbestisi çerçevesinde ve tarafların iradeleriyle (ihtilafın esasına Türk hukuku uygulanmak kaydıyla) tahkim yerinin Türkiye dışında da belirlenebilmesine imkan tanınmaktadır. Böylece, sağlık tesisi yaptırılmasına ilişkin Kamu-Özel İşbirliği modeli kapsamında yurt dışı yatırımlarının artırılması amaçlanmaktadır.


Türkiye Yeşilay Vakfına 2015 yılı için 15.000.000 TL, takip eden yıllarda ise bu tutarın yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle yardım yapılacaktır.

MADDE 4- 24.5.2013 tarihli ve 6487 sayılı Kanunun 33 üncü maddesine dayanılarak kurulan Türkiye Yeşilay Vakfının amaçlarını gerçekleştirmesini teminen her yıl Sağlık Bakanlığı bütçesine gerekli ödeneğin verilerek Vakfa bütçeden yardım yapılması öngörülmüştür. Bu kapsamda, söz konusu Vakıfa 2015 yılı için 15.000.000 TL; takip eden yıllarda ise bu tutarın yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle yardım yapılacaktır.İstanbul’da Sağlık Bilimleri Üniversitesi adıyla yeni bir Devlet Üniversitesi kurulmaktadır.

MADDE 5- Madde ile İstanbul’da Sağlık Bilimleri Üniversitesi adıyla yeni bir Devlet Üniversitesi kurulması amaçlanmaktadır.

MADDE 6, 7, 8- Kurulması amaçlanan Sağlık Bilimleri Üniversitesi 5018 sayılı Kanunun ekinde yer alan Üniversiteler cetveline eklenmiş, Sağlık Bilimleri Üniversitesinde kullanılmak üzere 2450 öğretim elemanı kadrosu ile 285 idari personel kadrosu (279 adedi Merkez, 6 adedi Döner Sermaye) ihdas edilmiştir.Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme kurslarında görev alan yönetici ve öğretmenlerin saat başına alacakları net ders ücretlerinde artış yapılmaktadır.

MADDE 9- Hali hazırda Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme kurslarında görev alacak yönetici ve öğretmenlerin saat başına alacakları net ders ücreti 9,08 TL ila 9,73 TL arasında değişmektedir. Madde ile söz konusu ücretlerin 18 TL ila 20 TL’ye çıkarılması öngörülmektedir. Ayrıca, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere ödenecek ders ücreti % 25 oranında arttırılmıştır.
Sağlık çalışanlarının nöbet ücretleri yüzde elli oranında arttırılmıştır.

MADDE 10- Sağlık çalışanlarının nöbet ücretlerinin hesaplanmasında esas alınan göstergeler artırılmıştır. Bu çerçevede 100 gösterge rakamı 150, 90 gösterge rakamı 135, 80 gösterge rakamı 120, 60 gösterge rakamı 90, 50 gösterge rakamı 75, 35 gösterge rakamı 55 olarak değiştirilmiştir.


Konya’da baraj yapımından etkilenen ailelerin mağduriyetlerinin giderilmesi için Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir.

MADDE 11- Konya ili Hadim İlçesi Dedemli Mahallesi Bozkır Barajı yapımından etkilenen ailelerin hak sahiplikleri ve borçlanmalarına ilişkin usul ve esasların belirlenmesinde Bakanlar Kuruluna düzenleme yapma yetkisi verilmektedir.Uygulamada yaşanan ihtilafların giderilmesi amacıyla 1606 sayılı Kanun kapsamındaki kurumların gelirlerinin vergilendirilmesi öngörülmektedir.

MADDE 12- 1606 sayılı Bazı Dernek ve Kurumların Bazı Vergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasına İlişkin Kanun kapsamına giren bazı dernek ve kurumların1 Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamına giren gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılacağı hususuna açıklık kazandırılmaktadır. 1606 sayılı Kanun kapsamındaki kurumların vergi muafiyeti bulunmasına rağmen; Gelir Vergisi Kanunu kapsamında kaynakta yapılan vergi kesintileri neticesinde elde ettikleri kazanç ve iratların vergilendirilmesi sonucu doğan ihtilafların giderilmesi amacıyla Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunu kapsamına giren gelirlerinin vergilendirilmesi öngörülmektedir.Türkiye Kızılay Derneğinin bazı hizmetleri KDV’den istisna edilmektedir.

MADDE 13- Türkiye Kızılay Derneğinin, tüzüğünde belirtilen amaç ve ödevlerini gerçekleştirmesine ilişkin mal ve hizmet alımları ile derneğin ulusal ve uluslararası işbirlikleri ve üyelikleri kapsamındaki teslim ve hizmetlerinin KDV’den istisna edilmesi amaçlanmaktadır.İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde trampa yolu ile kamulaştırılan taşınmazların 31.12.2018 tarihine kadar Hazine’ye devri; KDV, damga vergisi ve tapu harcı, gelir vergisi ve kurumlar vergisinden istisna edilmektedir.

MADDE 14- İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde bulunan bazı alanlarda yürütülecek iyileştirme, yenileme ve dönüşüm projeleri kapsamında trampa yoluyla kamulaştırılan taşınmazların 31.12.2018 tarihine kadar Hazine’ye devrinin KDV, damga vergisi ve tapu harcından istisna edilmiştir. Bu taşınmazların 31/12/2018 tarihine kadar Hazineye devrinden dolayı Gelir ve Kurumlar Vergisi açısından da istisna getirilmiştir.Türkiye Kızılay Derneği, Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Türkiye Yeşilay Vakfı tarafından mülkiyeti Hazineye ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde kırk dokuz yıl süre ile bedelsiz irtifak hakkının tesis edilebilecektir.

MADDE 15- Türkiye Kızılay Derneği, Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Türkiye Yeşilay Vakfı tarafından kuruluş amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere mülkiyeti Hazineye ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde kırk dokuz yıl süre ile bedelsiz irtifak hakkının tesis edilebilmesinin önü açılmaktadır. Ayrıca Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerinde bedelsiz kullanım izni verilmektedir.Türkiye Kızılay Derneği ve Türkiye Yeşilay Cemiyetinin lehine daha önce bedelli olarak tesis edilen irtifak hakları, kullanma izinleri veya kiralama işlemlerinin, 49 yıllığına bedelsiz irtifak hakkına ya da kullanma iznine dönüştürülmesi öngörülmektedir.

MADDE 16- Türkiye Kızılay Derneği ve Türkiye Yeşilay Cemiyetinin kendileri lehine daha önce bedelli olarak tesis edilen irtifak hakları, kullanma izinleri veya kiralama işlemlerinin, 1 ay içinde talep edilmesi halinde, söz konusu hakların 49 yıllığına bedelsiz irtifak hakkına ya da kullanma iznine dönüştürülmesi öngörülmüştür. Ayrıca, Kızılay ve Yeşilay tarafından kullanılan bu kapsamdaki taşınmazlara ilişkin olarak herhangi bir bedelin veya hasılat payının tahsil edilmemesi, tahsil edilenlerin ise iade edilmemesi amaçlanmıştır.


Türkiye Kızılay Derneğine bağlı iktisadi işletmelerin bu zamana kadarki kurumlar vergisi, gecikme faizi ve cezası borçları affedilmektedir.

MADDE 17- Türkiye Kızılay Derneğine ait iktisadi işletmeler adına önceki vergilendirme dönemlerine ait kurumlar vergisi, vergi kesintisi ve bunlara ilişkin gecikme zammı, gecikme cezası ve vergi cezalarının tahsilinden, bu alacaklarla ilgili olarak açılmış bulunan tüm davalar ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun Geçici 67 nci maddesinin uygulanmasına yönelik açılmış tüm davalardan 2 ay içinde vazgeçilmesi ve sonraki dönemlerde de ihtilaf yaratılmaması şartıyla vazgeçilmesi öngörülmüştür. Söz konusu şartların yerine getirilmesi halinde Kızılay’a ait iktisadi işletmelerin kazançları üzerinden sonraki vergilendirme dönemleri de dahil olmak üzere kurumlar vergisi ve kâr dağıtımına bağlı vergi kesintisi alınmaması ve bu kazançların Dernek faaliyetleri çerçevesinde kullanılması sağlanacaktır.Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna kayıp - kaçak oranlarının yeniden belirlenmesi yetkisi verilmektedir.

MADDE 18- Teknik ve teknik olmayan kayıp oranları Türkiye ortalamasının çok üzerinde olan elektrik dağıtım bölgelerinde, kayıplarla etkin mücadele edilmesi ve düşürülmesi ile ek önlemlerin alınabilmesine yasal imkan sağlanması amaçlanmıştır. Bu kapsamda ilgili dağıtım bölgeleri için 1/1/2016 tarihine kadar bölgesel bazda düzenlemeler yapabilme ve hedef kayıp - kaçak oranlarının bir önceki yılın gerçekleşmeleri dikkate alınarak ve sonraki uygulama dönemleri de dâhil olmak üzere yeniden belirlenmesi yetkisi Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna verilmektedir.Gençlik ve Spor Bakanlığının il ve ilçe düzeyinde yapması gereken iş ve işlemleri ile bağlı kuruluşlarla ilişkileri yeniden düzenlenmektedir.

MADDE 19- Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Bakanlığın bağlı kuruluşları olan Spor Genel Müdürlüğü ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü (KYK) arasındaki ilişkilere hukuki düzeyde açıklık kazandırılmaktadır. Bu kapsamda Bakanlığın; bağlı kuruluşlarınca yürütülen gençlik ve spor ile kredi ve yurt hizmetlerinin, belirleyeceği plan ve program dâhilinde ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve gözetmek, gelişmesini ve yaygınlaşmasını teşvik edici tedbirler almak ve bunların uygulama ve sonuçlarını denetlemek görev ve yetkisi açıkça düzenlenmektedir. Ayrıca, Bakanlık; yurt, spor tesisi, her türlü gençlik ve eğitim tesislerinin yapılması, kiralanması, işletilmesi, bağlı kuruluşların mülkiyetindeki taşınmazların tahsisi ve bu taşınmazlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisi iş ve işlemlerini koordine etmeye ve planlamaya yetkili kılınmaktadır.
KYK bölge müdürlüklerindeki bölge müdür ve müdür yardımcısı kadroları iptal edilmekte, yerine il müdürlüğü kadroları ihdası yapılmaktadır. Ayrıca, spor il müdürlükleri bünyesinde gençlik hizmetleri müdürlükleri kurulmasına yönelik kadro ihdası yapılmaktadır.

MADDE 20- KYK’nın taşra teşkilatının yeniden yapılanması ve Bakanlıkça yürütülen gençlik faaliyetlerinin taşradaki koordinasyonunu sağlamak üzere ihtiyaç duyulan kadrolara ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda, KYK bölge müdür ve müdür yardımcısı kadroları iptal edilmiş ve il müdürlüğüne uygun kadro ihdasları yapılmıştır. Ayrıca, spor il müdürlükleri bünyesinde gençlik hizmetleri müdürlükleri kurulmasına yönelik olarak da kadro ihdası yapılmıştır.Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bölge müdürlükleri kapatılmakta, kapatılan Bölge Müdürlüklerinin devir işlemleri için bir komisyon kurulması öngörülmektedir.

MADDE 21- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Bölge Müdürlükleri kapatılmıştır. Kapatılan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Bölge Müdürlüklerinin kullanımında olan her türlü taşınır ile taşıt, araç, gereç ve malzeme, varsa her türlü borç ve alacaklar, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve diğer dokümanlar ile personeli Kredi ve Yurtlar İl Müdürlüklerine devredilir. Bu işlemler kurulacak bir komisyon tarafından yerine getirilir.


Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez teşkilatı ile bağlı kuruluşlarının belirli düzeydeki yönetici kadrolarında bulunanlar araştırmacı kadrosuna atanmıştır.

MADDE 22,- Bakanlık merkez teşkilatı ile Spor Genel Müdürlüğü ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde; Genel Müdür Yardımcısı, Müşavir, Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Müstakil/Unvanlı Daire Başkanı, Daire Başkanı, Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü, Federasyon Genel Sekreteri, Yurt Müdürü ve Gençlik Merkezi Müdürü kadrolarında bulunanlar, Araştırmacı kadrolarına atanmaktadırlar. İlgililerin önceki kadroları ile atandıkları yeni kadro arasında mali haklar bakımından bir fark bulunması durumunda bu fark, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 91 inci maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen usul ve   esaslar   çerçevesinde  aradaki  fark  kapanıncaya  kadar  ödenecektir. Kamuda görev yapan tüm üst düzey yöneticilerin görevden alınmaları veya görev sürelerinin sona ermesi halinde atanacakları kadro ve pozisyonlar belirlenmektedir.

MADDE 23- Başbakanlık, bakanlıklar, bağlı ve ilgili kuruluşlar ile başkan ve üyeleri hariç olmak üzere düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunda görev alan tüm üst düzey yöneticilerin görevden alınmaları veya görev sürelerinin sona ermesi halinde atanacakları kadrolar belirlenmiştir.


375 sayılı KHK’ya bağlı (II) sayılı cetvelde değişiklik yapılmıştır.

MADDE 24- Gençlik ve Spor Bakanlığı ve KYK ile ilgili yapılan düzenlemeler neticesinde, ilgili personel ile alakalı ücret ve tazminat gösterge cetvelinde değişiklik yapılmıştır.Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Genel Müdürlüğünün il ve ilçe teşkilatlanmasında Valinin harcama yetkililiği kaldırılmaktadır.

MADDE 25- Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Genel Müdürlüğünün il ve ilçe teşkilatlanmasında, il ve ilçe teşkilatları arasında valinin harcama yetkililiği kaldırılmaktadır.


KYK’da görev yapan genel müdür ve genel müdür yardımcılarının müşterek kararla atanmaları düzenlenmektedir.

MADDE 26- Halihazırda 351 sayılı Kanun hükümleri gereğince KYK’da Genel Müdür, Yönetim Kurulunun teklifi ve Milli Eğitim Bakanının inhası üzerine Bakanlar Kurulunca, Genel Müdür yardımcıları; Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun inhası ile Milli Eğitim Bakanı tarafından atanmaktadır. Yapılan değişiklikle KYK’da görev yapan genel müdür ve genel müdür yardımcılarının atama usullerinin uygulamada yeknesaklık sağlamak üzere 2451 sayılı Kanun hükümlerine göre müşterek kararla atanmaları düzenlenmektedir. Bunun dışındaki kadrolara Bakan tarafından atama yapılacağı ve Bakanın gerektiğinde bu yetkisini alt kademelere devredebileceği düzenlenmiştir.KYK’ya ait binaların ve her türlü tesislerin yapım, yaptırma, donatım, bakım ve onarım işlerinin KYK tarafından da yapılabilmesi sağlanmaktadır.

MADDE 27- KYK’ya ait binaların ve her türlü tesislerin yapım, yaptırma, donatım, bakım ve onarım işlerinin ilgili Bakanlığın yanısıra doğrdudan Kurum tarafından da yürütülmesine imkan sağlanmaktadır.


Kamulaştırma yapılmaksızın tünel yapılabilmesinin önü açılmaktadır.

MADDE 28- Hali hazırda taşınmaz maliklerinin mülkiyet hakkının kullanılmasının engellenmemesi, can ve mal güvenliği bakımından gerekli önlemlerin alınması kaydıyla, kamu yararına dayalı olarak taşınmazların üstünde teleferik ve benzeri ulaşım hatları ile her türlü köprü, taşınmazların altında ise metro ve benzeri raylı taşıma sistemleri, kamulaştırma yapılmaksızın gerçekleştirilebilmektedir. Madde ile bunlara “tünel” de eklenmektedir.

Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği internet erişiminin engellenmesiyle ilgili hüküm yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 29- Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gibi sebeplerin varlığı halinde internete erişimin engellenebilmesi amacıyla 5651 sayılı Kanunun 8 inci maddesine eklenen 16 ncı fıkra, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir2. Komisyon metninin 27 nci maddesi ile söz konusu iptal kararının gerekçeleri ışığında aynı konu yeniden düzenlenmiştir. Buna göre, internet ortamında; yaşam hakkı ile kişinin can ve mal güvenliği, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması sebeplerine bağlı olarak hakim kararıyla, hakim kararının gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Başbakanlığın talebi ile, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması ile ilgili Bakanlıkların talebi üzerine Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) tarafından ilgili yayının içeriğinin internet ortamından çıkarılması veya ilgili yayınlara erişimin engellenmesi öngörülmektedir.

Kararın gereğinin derhal ve en geç kararın bildirilmesi anından itibaren 4 saat içinde yerine getirilmesi öngörülmektedir.

Başbakanlık veya Bakanlıkların talebi ile TİB tarafından verilen içeriğin çıkarılması/erişimin engellenmesi kararının 24 saat içinde sulh ceza hakiminin onayına sunulacağı, hakimin kararı 48 saat içinde açıklamaması durumunda kararın kendiliğinden kalkacağı düzenlenmektedir.

Verilen erişimin engellenmesi kararlarının, ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım veya bölüm ile ilgili olarak verilebilmesi, ancak ihlale yol açan içeriğin teknik olarak erişiminin engellenememesi durumunda internet sitesine tümüyle erişimin engellenmesi yoluna gidilebilmesi öngörülmektedir.

Suça konu internet içeriklerini oluşturan ve yayanlar hakkında TİB tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması öngörülmektedir. Suçların faillerine ulaşmak için hakim kararı ile gerekli bilgilerin yer ve erişim sağlayıcıları tarafından adli mercilere verilmesi, verilmemesi durumunda üçbin günden onbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılmaları öngörülmektedir.

İçeriğin çıkarılması/erişimin engellenmesi kararının gereğini yerine getirmeyen erişim sağlayıcılara 50.000 TL ila 500.000 TL idari para cezasının verilmesi öngörülmektedir.

Erişim Sağlayıcıları Birliğinin hizmete başlaması için imzası gereken internet sağlayıcılarının sadece abonesi bulunan mevcut internet servis sağlayıcılarından olabilmesi sağlanmaktadır.

MADDE 30- Erişim Sağlayıcıları Birliği, maddenin yürürlük tarihi itibariyle abonesi bulunan mevcut internet servis sağlayıcıları ile erişim hizmeti veren işletmecilerin en az dörtte birinin katılımıyla imzalanan Birlik Tüzüğünün Kurum tarafından incelenerek uygun bulunmasını müteakip faaliyete başlayacaktır.


Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezlerine yönelik görevler Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına verilmiştir.

MADDE 31- Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının elektronik haberleşme sektörüne ilişkin yetki ve görevleri arasına Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezlerine yönelik politika, strateji ve hedefleri belirlemek, eylem planı hazırlamak gibi hususlar eklenmektedir.


Anayasanın 20 inci maddesi çerçevesinde elektronik haberleşme sektöründe kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğine yönelik hususlar düzenlenmektedir.

MADE 32- 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun (EHK) 51'inci maddesinde kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunması hususunda usul ve esasların Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından belirleneceği belirtilmiş ve bu yetki kapsamında Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) 24/07/2012 tarihli ve 28363 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak daha sonra söz konusu Yönetmeliğe açılan dava neticesinde yargı makamlarınca 5809 sayılı Kanunun 51'inci maddesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmiştir. İptal gerekçesinde söz konusu düzenlemelerin kanunla yapılması gerekliliği vurgulanmıştır. Dolayısıyla madde ile Anayasanın 20 inci maddesi çerçevesinde elektronik haberleşme sektöründe kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğine yönelik hususlar düzenlenmiştir.Otoyollarda geçiş ücretinin ödemesiyle ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

MADDE 33- Otoyollarda geçiş ücretini ödemeden geçiş yapan araç sahiplerine hali hazırda o güzergahın en uzun mesafesine ait geçiş ücretinin 10 katı tutarında idari para cezası verilmektedir. Madde ile bu tutar, geçiş ücreti ödemeden giriş çıkış yaptığı mesafeye ait geçiş ücretinin 10 katı tutarında idari para cezası olarak hafifletilmektedir.

Geçiş ücreti ödemeden geçiş yapan araç sahipleri, ödemesiz geçiş tarihini izleyen 15 gün içinde ücreti usulüne uygun olarak öderlerse, yukarıda sözü edilen idari para cezasına çarptırılmayacaklardır. Mevcut uygulamada bu süre 7 gündür.Otoyollar ve erişme kontrollü karayolları için belirlenen geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yaptığı tespit edilen yabancı plakalı araçlara uygulanacak olan idari para cezalarının, tebligat şartı aranmaksızın Gümrük sahalarındaki giriş-çıkış kapılarında sürücünün bilgilendirilmesi suretiyle tahsil edilmesi ve tahsil işlemi yapılmadan aracın ülkeyi terk etmesine izin verilmemesi amaçlanmaktadır.Karayolları Genel Müdürlüğünün muhasebe hizmetlerini Maliye Bakanlığı personelinin görmesi işlemi beş yıl daha uzatılmıştır.

MADDE 34- Hali hazırda Maliye Bakanlığı personeli Karayolları Genel Müdürlüğünün muhasebe hizmetlerini geçici görevli olarak yürütmektedir. Genel Müdürlük Teşkilatında gerekli nitelikleri haiz personel ihtiyacının sağlanamamış olması nedeniyle ve Muhasebat Genel Müdürlüğünün uygun görüşü çerçevesinde geçici görev sürelerinin Genel Müdürlüğün kendi personel ihtiyacını karşılayabilmesi açısından 5 yıl daha uzatılarak 10 yıla çıkarılması amaçlanmaktadır.


Kanun sistematiğini sağlamak üzere bazı hükümler Karayolu Taşıma Kanunundan çıkarılarak 655 sayılı KHK’ya eklenmektedir.

MADDE 35- Hali hazırda Ulaştırma Bakanı, savaş, iç savaş, terör, kargaşa ve benzeri olağanüstü koşullara sahip ülkelerde uluslararası taşıma yaparken saldırıya uğrayıp hayatını kaybeden şoför ve beraberindeki Türk vatandaşlarının varislerine 40.000 Türk Lirası’na kadar döner sermayeden ödeme yapmaya, ayrıca ticari yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan otobüs, minibüs, kamyonet, traktör, kamyon, tanker ve çekicilerden yaşları ilgili mevzuatın getirdiği yaş sınırının üzerinde olanları devralmaya, devralınan taşıtların sahiplerine ayrıca Karayolu yatırım projelerine döner sermayeden ödeme yaptırmaya yetkilidir. Madde ile bu hükümler kanun sistematiğini sağlamak üzere Karayolu Taşıma Kanunundan çıkarılarak 655 sayılı KHK’ya eklenmektedir.


Belli nitelikteki gemilerin hurdaya ayrılmasını desteklemek ve Türkiye’de inşa edilecek ve beş yıl Türk Bayraklı işletilecek gemileri teşvik etmek amaçlı düzenleme yapılmıştır.

MADDE 36- Ulaştırma Bakanı; Bakanlık Döner Sermaye İşletmesinden, Milli Gemi Sicili veya Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı ticari yük taşımalarında kullanılan gemilerden cins ve nitelikleri Bakanlıkça belirlenenlerin hurdaya ayrılmasını desteklemek ve yerlerine asgari yüzde 35 yerli katkı oranıyla Türkiye’de inşa edilmek, asgari beş yıl Türk Bayraklı işletilmek şartıyla inşa edilecek yeni gemilerin finansmanında kullanılmak ve hurda bedelini aşmamak üzere nakdi ödeme yaptırmaya yetkili kılınmaktadır. Ancak, yeni gemi inşasının 3 yılda tamamlanamaması veya 5 yıldan önce satılması halinde verilen destek genel hükümlere göre tahsil edilecektir.

Gemi Sürvey Uzmanı" unvanlı kadrolar "Denizcilik Sörvey Mühendisi" olarak değiştirilmiştir. Mevcut "Gemi Sürvey Uzmanları", "Denizcilik Sörvey Mühendisi" kadrolarına atanmıştır.MADDE 37- 655 sayılı KHK öncesi kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalışan Gemi Sürvey Uzmanlarının, KHK ile birlikte kadro karşılığı sözleşmeleri iptal edilmiş ve aylıkları dondurulmuştur. Bu olumsuz durumu bertaraf etmek amacıyla; 190 sayılı KHK’nın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına ait bölümünde yer alan "Gemi Sürvey Uzmanı" unvanlı kadroların unvanı "Denizcilik Sörvey Mühendisi" olarak değiştirilmektedir. Mevcut "Gemi Sürvey Uzmanları", "Denizcilik Sörvey Mühendisi" kadrolarına atanmaktadır. İlgili mevzuatında mühendis kadrosu için öngörülen mali ve sosyal hak ve yardımların bunlar hakkında da aynen uygulanması, ancak, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca mühendis kadrosunda bulunanlar için dereceler itibarıyla tespit edilmiş ek ödeme oranlarının bunlar hakkında 100 puan artırılarak uygulanması hükme bağlanmıştır.


2981 sayılı Kanunun yürürlük tarihi 31/5/2018 tarihine kadar uzatılmıştır.

MADDE 38 - İmar ve gecekondu mevzuatına aykırı olarak inşa edilmiş ve inşa halindeki tüm yapılarla ilgili olarak uygulanan 2981 sayılı Kanun, 31/5/2015 tarihinde yürürlükten kalkacaktır. Bu kanuna dayalı olarak açılmış olan davalar ve kanuna dayalı olarak yapılan işlemler henüz devam etmektedir. Kanunun yürürlükten kalkması, davaların görülmesinde hak kayıplarına neden olacağından yürürlük süresi 3 yıl uzatılmaktadır.


Cumhurbaşkanlığı bütçesine örtülü ödenek konulmaktadır.

MADDE 39 – Cumhurbaşkanlığı bütçesine örtülü ödenek konulmasına imkan sağlanmaktadır.


Otoyollardaki ödemesiz geçişlere ilişkin bu kanunla yapılan düzenlemeler madde yürürlüğe girdikten sonraki geçişlerde uygulanacaktır.

GEÇİCİ MADDE 1 - Otoyollardaki ödemesiz geçişlere ilişkin yeniden belirlenen idari para cezalarının zaman bakımından uygulanmasına yönelik düzenleme yapılmıştır. Buna göre madde yürürlüğe girmeden önce gerçekleşen ödemesiz geçişlerde fiilin işlendiği tarihteki yaptırımlar geçerli olacaktır.


Yürürlük ve yürütme

MADDE 40-41 - Yürürlük ve yürütme maddesidir. Kanunun 30 uncu maddesi 19/2/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 32 nci maddesi 26/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

1 Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Yardım Sevenler Derneği ve resmi darülaceze kurumları ile Darüşşafaka Cemiyeti ve Yeşilay Derneği.

2 E. 2014/149; K. 2014/151
26.03.2015

26.03.2015 Bütçe Başkanlığı


Kataloq: docs
docs -> GƏNCƏ ŞƏHƏr məDƏNİYYƏt və turizm idarəSİ GƏNCƏ ŞƏHƏr məRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ Kİtabxana sistemi Aqrar iqtisadiyyata dair nə oxumalı?
docs -> Gəncə şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminə daxil olan yeni kitabların siyahısı: İngilis dilində
docs -> Hazırlayanlar: Arzu Hüseynova Xəyalə Məmmədova
docs -> Gəncə şəhər mks-nin fonduna 2011-ci ilin IV rübündə daxil olan Yeni kitabların siyahısı: Azərbaycan dilində : Abbas, Aqil
docs -> Dahi şair Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 870 illiyi-1141 1209 / b Metodik tövsiyə b
docs -> AZƏrbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİ Nizami Gəncəvi adına Gəncə Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi Muzeyin tarixi
docs -> Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi Qəbul edilmişdir

Yüklə 81,7 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə