Bedelsiz arsa tahsis sözleşmesi 1 -taraflar: Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi ile katılımcıYüklə 23,12 Kb.
tarix07.04.2018
ölçüsü23,12 Kb.

BEDELSİZ

ARSA TAHSİS SÖZLEŞMESİ
1 -TARAFLAR:

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi ile katılımcı; ………………………………….. arasında aşağıdaki koşullarda bu Bedelsiz Arsa Tahsis Sözleşmesi düzenlenmiştir.

Aşağıdaki sözleşme maddelerinde Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi; “OSB” bedelsiz tahsis yapılan katılımcı : …………………………………………………………. 29/01/2004 tarih ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun: “KANUN” , Organize Sanayi Bölgesinde Yer alan Parsellerin Gerçek veya Tüzel Kişilere Bedelsiz Tahsisine İlişkin Yönetmelik “YÖNETMELİK” diye ifade edilmiştir.


2 – KONU :

Bu sözleşmenin konusu ; Kanun gereğince, kalkınmada öncelikli yöreler kapsamındaki iller ve Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca 2001 yılı için belirlenen fert başına gayri safi yurt içi hasıla tutarı 1500 ABD Doları veya daha az olan illerdeki organize sanayi bölgelerinde, fiili ve sürekli olarak en az on kişilik istihdamı olan ve/veya öngören yatırımlar için organize sanayi bölgelerinin karar almaları halinde bedelsiz parsel tahsisi yapmak üzere, 3.madde belirlenen arsanın tahsisidir.


3 – ARSA YERİ VE YÜZÖLÇÜMÜ:

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi - OSB içindeki ………………………………………… numaralı parsel, bu sözleşmenin konusunu teşkil etmektedir.

Parselin yerini, taraflar bölge haritası (İmar Planı) üzerinde imzalayarak belirtmişlerdir. Bölge İmar planı bu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır.

4 – TAPU KAYDINA KONULACAK ŞERH :

Bu sözleşmeye konu parselin devir işlemleri sırasında taraflar, tapu kütüğünün beyanlar hanesine aşağıda yer verilen şerhin konmasını kabul ve taahhüt ederler.

“Bu taşınmazı 29/01/2004 tarih ve 5084 sayılı kanunun geçici 1’inci maddesine göre, devir alan ; ……………………………………………………………. söz konusu Kanun ve Kanunun uygulaması ilgili Yönetmelik ve taahhütnamede belirtilen devir amaç ve koşularına uymak zorundadır.

Bu şerh kaldırılmadığı sürece taşınmaz hiçbir şekilde başkalarına devredilmez, haczedilmez, ipotek edilemez, teminat verilemez. İflas ve konkordato ile diğer ayni ve şahsi haklara da konu edilemez."5 – YATIRIM VE İSTİHDAM KOŞULLARI:

Altyapı inşaatının durumuna göre OSB. Yönetimi tarafından yapılacak duyuru tarihinden itibaren yapı ruhsatı alınarak yatırımın iki yıl içinde üretime geçirilmesi ve yatırımın faaliyete geçmesinden itibaren beş yıl süre ile yatırımcı, Kanunun öngördüğü en az 10 kişilik istihdam yükümlülüğünü yerine getirmek zorundadır.

İstihdamın fiili, sürekli ve üretime katkı sağlayıcı olması gerekir.

Kanun yayımı tarihinden önce yapılan tahsislerden, üretime geçen gerçek veya tüzel kişilerde bu şartlar aranmaz.


-2-6 - TAAHHÜTNAME ALINMASI:


Parsel tahsisinden önce, Yönetmenlik ekinde yer alan taahhütname Yatırımcı tarafından notere tasdik ettirilerek OSB’ne verilir.
7 – DEVREDİLEN TAŞINMAZIN TAHLİYESİ VE GERİ ALINMASI:

Yatırımcının iflas dahil yatırımına devam etmediğinin, OSB tarafından öngörülen sürede yatırımı tamamlamadığının veya tahsis edilen parsel ile ilgili olarak yapılan denetimler ve düzenlenen raporlar sonucunda, Kanun, Yönetmelik ve taahhütnamede belirtilen şartlara uyulmadığının tespiti halinde herhangi bir yargı kararı aranmaksızın yapılan tahsis iptal edilir ve Yatırımcı taşınmazı en geç 30 gün içinde tahliye eder.

8 – HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER:

Bölgede altyapı ile ilgili hizmetler bitirilmeden önce yapılmış olan tesislerin iptali, değiştirilmesi, tadili ve genel projeye uygun hale getirilmesi gibi hususlardan dolayı yatırımcı hiçbir bedel yada hak talep etmeksizin OSB’nin kararlarına aynen uymayı kabul eder .

Yatırımcı projesini tasdik ettirmeden ve bölgenin iznini almadan inşaata başlayamaz. Bu hususta Yönetmelik ve İmar Kanunun bütün hükümleri yatırımcı tarafından yerine getirilecektir.

Yatırımcı,: inşaatını OSB. tarafından verilen ruhsata aykırı yapamaz yapının mevzuata ve plana aykırı yapıldığının tespit edilmesi durumunda OSB.’ce uygulanacak her türlü cezai müeyyideyi kabul eder.

Yatırımcı, inşaatı anılan sürede bitirmiş olsa dahi, bu haliyle OSB. tahsisi iptal etmek veya tapusu verilmiş ise bu takdirde iştira hakkını kullanmak hakkına sahiptir. Bu iştira hakkı tapu verilmesi sırasında tapu kütüğüne kayıt konularak sağlanacaktır.

OSB. Bölgede inşa edilen tesislerin gurup işletmelerini sağlayabilecek ekonomik ve teknik bir ortamın oluşumundan başlamak üzere üretilen mal ve hizmetlerin, saptayacağı tarifelerle yatırımcının ve Bölgedeki diğer yatırımcıların birleşik yararlarına sunacağını kabul ve taahhüt eder.

OSB. tesis olunduğunda yatırımcı ile elektrik ve içme ve kullanma suyu ve diğer altyapı hizmetlerinin kullanımı için ayrı bir satış sözleşmesi yapabilir. Bu sözleşmeler hükümleri; Yatırımcının kurulu gücünü, tüketimini veya kirlilik miktarını esas alarak düzenlenir. Yatırımcı alınan sözleşmeler hükümlerine ve buna bağlı OSB. uygulamalarına, Yargı kararı ile durdurulmadığı yada iptal edilmediği sürece uymak zorundadır.

Yatırımcı, bu sözleşmeye konu taşınmazın OSB tarafından istenilen sürede geçerli olacak resmi senede bağlı “Vefa Hakkı Sözleşmesi” yapmayı kabul ve taahhüt eder.
9 – HİZMETLERDEN YARARLANMA HAKKININ KALDIRILMASI:


Yatırımcı, bölgedeki işletmesinde; prensiplere, özelikle bu sözleşme ve eklerinde uymayı taahhüt ettiği esaslara ve yüklenimlere aykırı düşen hareketlere OSB. tarafından süre tayini suretiyle yapılacak yazılı bildirilere rağmen devamda ısrar ettiği takdirde; OSB, Yatırımcının tesis ve işletmelerinin bölge genel tesislerinden üretilen veya iletilen su, elektrik, doğalgaz ve yol kanalizasyon v.b. genel hizmetlerden yararlanmasından kısmen ve tamamen yoksun bırakacak önlemleri alır ve uygular.

-3-
10 - MEVZUUATA UYMA ZORUNLULUĞU:

Taraflarca bu sözleşme hükümleri, hiçbir surette Kanun ve buna bağlı olarak çıkarılan Yönetmelikler hükümlerine ve bunların değişikliklerine aykırı bir biçimde yorumlanamaz.
11 - YÖNETİM AİDATLARI VE DİĞER MASRAFLAR:

Yatırımcı OSB. tarafından belirlenen yönetim aidatlarını hizmetlerden yararlanmadığı gerekçesi ile ödenmekten kaçınamaz.

Devir ve tapuya ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve katılma payı ile diğer masraflar yatırımcı tarafından karşılanır.
12 – TEBLİGAT VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:

Yatırımcı bu sözleşmede belirttiği adresini OSB’ye yazılı bildirimde bulunarak değiştirmediği sürece, OSB’nin bu adrese yapacağı tebligatları kendisine ulaşmış kabul eder.

Uygulamada çıkacak anlaşmazlıkların çözümü bölge yönetim kurulu kararıyla sağlanacaktır. Bu surette çözümüm mümkün olmaması halinde anlaşmazlıkların çözümünde Adıyaman Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
13 – SÖZLEŞMENİN DÜZENLENMESİ VE GEÇERLİLİK :

13 Maddeden oluşan bu sözleşme tarafların anlaşması sonucu OSB.Bölge Müdürü iki tanık huzurunda tanzim ve imza olunmuştur.

Tahsis; Yönetim Kurulu Kararıyla ile geçerlilik kazanır ve katılımcılık vasfı teşekkül eder yatırımcının şahıs olması halinde; kimlik belgesi ve imza sirküleri, adi ortaklık ise ortaklık mukavelesinin bir nüshası ve imza sirküleri, şirket ise yetki belgesi ve imza sirküleri sözleşmeye eklenecektir.

EK : 1- Yetki Belgesi

2- İmza Sirküleri

3- Bölge LejantıADRES : Petrol Mahallesi TPAO Civarı Organize Sanayi Bölgesi 31 Ada 54 Parsel

Tel. (0.416) 213 31231 Faks. 213 02 06 ADIYAMAN
YATIRIMCI Adıyaman O.S.B.


TANIK TANIK

……………. tarih ………… numaralı müteşebbis heyet kararı ile tahsis edilen parsel ……………. tarih ve ………….. sayılı yönetim kurulu kararı ile devri onaylanmıştır.
Kataloq: wp-content -> uploads -> 2017

Yüklə 23,12 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə