Belediyeler İçinYüklə 0,56 Mb.
səhifə5/9
tarix11.09.2018
ölçüsü0,56 Mb.
#80344
1   2   3   4   5   6   7   8   9

İlçe Belediyesi : İlçelerde kurulu olan belediye.

İlerlemenin Kısa Süreli Durdurulması Cezası: Personelin bulunduğu derecedeki ücret ilerlemesinin 6 ay için durdurulması.

İlerlemenin Uzun Süreli Durdurulması : Personelin bulunduğu derecedeki ücret ilerlemesinin bir yıl, bir buçuk yıl veya iki yıl için durdurulması.

İletişim : Düşünce ve duyguların bireyler, toplumsal gruplar, toplumlar arasında söz, yazı, görüntü vb. aracılığı ile aktarılmasını sağlayan toplumsal etkileşim süreci. Haberleşme.

İlk Kademe Belediyesi : Büyükşehir belediye sınırları içinde ilçe kurulmaksızın oluşturulan ve Büyükşehir ilçe belediyeleriyle aynı yetki, imtiyaz ve sorumluluklara sahip belediye.

İlke : Kural, Kaide. Kuruluşun temel değerlerinin bir ifadesidir. Kurumsal değerleri, yönetim biçimini ve kurumsal davranış kurallarını ifade eder.

İmâr : Bayındırlık; bayındır duruma getirme; geliştirme.

İmar Adası : İmar planındaki esaslara göre meydana gelen adadır.

İmar Affı : Ülkemizdeki yoğun nüfus artışının getirdiği konut ihtiyacına yönelik, arsa üretiminin karşılanamaması nedeniyle ortaya çıkan, kaçak ve çarpık yapılaşmayı bir plana bağlayarak, kişilerin kullanımındaki alanların mülkiyetinin belirli sınırlamalarla kullananlara dağıtımı.

İmar Durumu : Bir arsanın imar planına ve imar yönetmeliğine göre nasıl kullanılabileceğini bildiren ve belediyece düzenlenerek isteği üzerine arsa sahibine verilen belge.

İmar ile İlgili Harçlar : Belediye Gelirleri Kanunu’na göre, belediyelerce alınan harçlar.

İmar Parseli : İmar adaları içerisindeki kadastro parsellerinin İmar Kanunu, İmar Planı ve yönetmelik esaslarına göre düzenlenmiş şekli.

İmar Planı : Bir şehirde gelecekte yer alacak nüfusun çalışma, barınma, taşıma, eğlenme ihtiyaçlarına cevap verecek tesislerin yapılacağı arazinin kullanış biçimiyle, bölgelerini gösteren objektif, açık, genel ve uyulması mecburi hukuksal belgedir. Bir başka tarife göre ise; imar planı, bir mahalli idarede fiziksel gelişmelere belediye sınırları içerisinde yön veren, düzenleme sorunlarına belediye sınırları içerisinde çözüm getiren ve mahalli idareye arazi kullanma konusunda belediye sınırları içerisinde denetim imkanları veren bir düzenleme çalışması.

İmar Programı : 3194 Sayılı İmar Yasasına göre belediyelerin, imar planlarının yürürlüğe girmesinden sonra en geç üç ay içinde bu planı uygulamak üzere hazırlamakla yükümlü oldukları beş yıllık program.

İmar Sınırı : En az belediye sınırı olmak üzere varsa mücavir alanları da içine alan bölge sınırı.

İmar Uygulaması : Yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun oluşumunu sağlamak amacıyla bulunduğu yere göre; belediye veya valiliklerce yapılan ve bu yerlerde inşaa edilecek resmi ve özel bütün yapıları düzenleyen imar planı hazırlama işlemi.

İmara Aykırı Yapı : Ruhsatsız yapılar, ruhsat ve eklerine, fen ve sağlık kurallarına, kat nizamına, taban alanına, komşu mesafelerine, imar yoluna, ön cephe hattına, bina derinliğine, imar planı bölgeleme esaslarına aykırı olan komşu parsele veya imar planlarında yol, yeşil alan, otopark gibi kamu hizmet ve tesisleri için ayrılmış alanlara tecavüz eden, başkasının mülküne veya kesin inşaat yasağı olan yerlere inşa edilen yapılar.

İmza Sirküleri : Herhangi bir kuruluş veya ticari işletmeyi temsil eden şahsın imza örneğini ve imza yetkisini gösteren resmi bir belge.

İnkişaf Alanı : Nazım İmar Planında kentin gelişmesine ayrılmış olan alan.

İnsan Gücü : İnsan gücü, işgücünün hangi nitelikteki elemanlardan oluştuğunu gösteren kavram.

İnsan Kaynakları : Bir kuruluşta çalışan tüm personel.

İnsan Kaynakları Plânlaması : İşletmelerin gelecekteki net personel ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu ihtiyaçlara cevap vermek üzere gerekli seçme, eğitme ve yönlendirme fonksiyonlarının yerine getirilmesi için yapılan stratejik çalışmalar.

İnsan Kaynakları Yönetimi: Örgütün anahtar kaynağı olan insanları tedarik etme, geliştirme, motive etme ile ilgili ve onların bağlılıklarının kazanılmasına yönelik stratejik plan ve programların bütünü.

İnsani Gelişmişlik : İktisadî gelişmişliğin yanında ülkelerin insan hakları, kültürel, sosyal, hukukî ve demokratik kalkınmışlık seviyesini de esas alan uluslar arası bir ölçü.

İnsani Gelişmişlik İndeksi : Dünya ülkelerinin ilerlemesini, iktisadî ve sosyal müşirler (göstergeler) temelinde ölçmek maksadıyla, Birleşmiş Milletler – Kalkınma Programı çerçevesinde geliştirilmiş bir indeks.

İnşaat Atıkları : Konut, bina, köprü, yol ve benzeri alt ve üst yapıların yapımı esnasında ortaya çıkan atıklar.

İnşaat İstikamet Rölevesi : Kadastro parselinin imar parseline dönüştürülmesi için düzenlenen ölçülü belge.

İnşaat Mühendisliği : Strüktür tasarımı, hidrolik, sulama, su getirme, su yapıları, kanalizasyon, yol ve köprüler, demiryolu, havaalanları, zemin mekaniği, vb. dalları kapsayan mühendislik kolu.

İnternet : Dünya üzerinde yer alan bilgisayar ağlarının (eğer internet’in bir parçası olmak isterler ise) birbirine bağlanarak meydana getirdikleri ağların ağı.

İnternet Kafe : İçerisinde bulunan internet bağlantılı bilgisayarlar sayesinde, müşterilere uluslararası bilgi – iletişim ağını kullanma imkanı sunan, alkolsüz içeceklerle birlikte, hafif yiyeceklerin de verildiği ticari amaçla işletilen umuma açık yer.

İntifa Hakkı: Yararlanma Hakkı. Medeni Kanunun 717 – 747. Maddelerinde düzenlenmiştir. Bu hak, lehine tesis olunduğu hak sahibine, üzerine tesis olunduğu şeyden tamamı ile istifade etme hakkını verir.

İpotek : Hak sahibine, alacağını, bir taşınmaz malın değerinden elde etme yetkisini veren sınırlı bir ayni hak.

İrtifak Hakkı : 1) Medeni Kanunun 703-716. maddelerinde düzenlenmiştir. Bu hak, bir taşınmazın üzerine, diğer bir taşınmaz lehine yüklenen bir külfettir ki, külfet yükletilen taşınmazın sahibini, irtifak hakkına sahip kimse tarafından kullanılmaya ait bazı tasarruflara rıza göstermeye zorlar. 2) Sahiplerine, başkasına ait bir şey üzerinde sadece kullanma ve yararlanma veya hem kullanma hem de yararlanma yetkisini veren hak. Örneğin; yol geçiş hakkı gibi.

İrtikâp Suçu : Kamu görevlisinin, görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanması veya bu yolda vaatte bulunulması.

İskan Dışı Alan : Bkz: Yerleşme Alanı Dışı Alan.

İskan Ruhsatı : Yapının kullanılabilmesi, elektrik, su ve gaz gibi belediye hizmetlerinin binaya bağlanabilmesi için alınması gereken izindir.

İskan Sınırı : İmar sınırı çerisinde inşaata izin verilmiş bölge sınırı.

İstifa : Vekilin, tek taraflı irade açıklaması ile vekalet sözleşmesine son vermesi. İsteğe bağlı olarak bir görevden ayrılma.

İstihdam : Bir ülkedeki mevcut işgücünün ekonomik faaliyetler içerisinde sürekli biçimde çalıştırılması.

İstihkak : Kazanılan Şey. Hak edilen. Hakkını almak.

İstikraz : Borç Alma, Ödünç Alma. Matlup.

İstikraz : Borçlanmak. Ödünç almak. Borç almak.

İstimlak : Kamulaştırma; Devlet veya kamu tüzel kişilerinin, kamu yararının gerektirdiği durumlarda, bedelini peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmazın tamamına veya bir kısmına kanunda gösterilen yöntemlere göre kamu yararına el koyması.

İstimval : Olağanüstü durumlarda özel kişilerin taşınır mallarına el koyma.

İstinat Duvarı : Yüksek bir setin kenarına toprağı tutmak üzere örülen duvar, dayanma duvarı.

İstirahat Ve Eğlence Yeri : Halkın tek tek veya toplu halde, geçici bir süre hoşça vakit geçirmesi, eğlenmesi, dinlenmesi ve(ya) konaklaması için açılan içkili veya içkisiz umuma açık yerler.

İstisnai Memuriyet : Üst düzey devlet memuriyeti olmasına karşın, devlet memuru olabilmek için gerekli genel koşulları taşıyan herkesin atanabileceği; unvanları yasada sayılarak gösterilen; atama sırasında Devlet Memurları Kanunu’nun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümlerinin uygulanmadığı memuriyet türü. Örneğin; Başbakanlık ve Bakanlık, Müşavirlikleri Bakanlar Kurulu Sekreterliği, Valilik, Büyükelçilik.

İş : Genel olarak faydalı olan ve belirli bir maksadı gerçekleştirmek için yapılan tüm faaliyetler.

İş Akdinin Feshi : İşten Çıkarma.

İş Analizi : Bir işin görev, yetki ve sorumluluklarıyla işin gerektirdiği niteliklerin, çalışma koşullarının ve diğer işlerden farklılığının ortaya konulduğu teknik bir çalışma. İş analizi, yapılan her bir işin niteliğinin ve o işin görüldüğü çevre koşullarının gözlem ve inceleme yoluyla tespit edilip bu bilgilerin belli usullere uygun olarak yazılı hale getirilmesi süreci.

İş Başında Eğitim : Belirli bir işyerinde çalışan kişilerin veya belirli bir işte istihdam edilmek üzere o işyeri ile hukuken veya fiilen münasebeti olan kişilerin, söz konusu işyerinin özelliklerine uygun olarak eğitilmesi.

İş Bölümü : İşlerin paylaştırılması. Bir üretim sisteminin, karşılıklı iktisadî bağımlılık meydana getirecek şekilde, uzmanlaşmış işlere veya mesleklere bölünmesi.

İş Değerlendirmesi (İş Değerleme) : İş analizi verilerinin kullanımını ve özellikle işlerin, bir sistem çerçevesinde sıralı olarak ücretlendirilebilmesini sağlayan metod.

İş Disiplini : Çalışma hayatında işçinin, işyerinde geçerli olan bütün kaidelere uyması, kendisine düşen vazifeleri layıkıyla yerine getirmesi.

İş Doyumu : İş Memnuniyeti.

İş Genişletme : Aşırı iş bölümünün sebep olduğu stresi ve iş memnuniyetsizliğini yenmek için, bir çalışanı, tek ve küçük bir iş yapmak yerine, dikey ve yatay çalışma alanlarında birbirine benzer veya tamamlayan yeni işleri yapmasına imkan tanıyan idârî ve örgütsel bir düzenleme.

İş Göremezlik : Çalışamama durumu. İş kazası, meslek hastalığı veya herhangi bir hastalığın neticesi olarak, bedenî veya ruhî bir arızanın-rahatsızlığın ortaya çıkmasından dolayı çalışan kişinin çalışma gücünü, belirli bir süre için veya sürekli olarak, kısmen veya bütünüyle yitirmesi.

İş Göremezlik Ödeneği : Belirli bir süre çalışamayan sigortalıya, ücret kaybını önlemek ve belirli ekonomik güvence sağlamak maksadıyla ödenen para.

İş Güçlüğü Zammı : Niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışanlara ödenen para.

İş Güvencesi : İşçinin kapasitesine veya işin yürütümüne veya işyeri gereklerine dayalı geçerli bir son verme sebebi olmadıkça, hizmet ilişkisinin son verilmesine imkan tanımayan, işçi lehine bir güvence.

İş Kazası : Sigortalının işveren otoritesi altında bulunduğu sırada gördüğü iş veya işin gereği dolayısıyla aniden ve dıştan gelen bir etkenle, onu bedenen veya ruhen zarara uğratan kaza olayı.

İş Kolu : İktisadî faaliyetlerin sınıflandırılması neticesinde birbirine benzeyen ya da aynı nitelikte olan çalışma dalları.

İş Programı : Bir inşaatın bölümlerini ve her bölümün başlama ve bitiş zamanını göstermek üzere işin başlangıcında düzenlenen çizelge.

İş Tanımı : İş analizinin elde edilen verilerle meslek standartları ve iş gereklerinin yanında işin mâhiyeti ile ilgili olarak oluşturulan bütün bilgiler.

İşçi : İş Kanunu hükümlerine göre çalıştırılan personel. Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişi.

İşçi Hakları : İşçi statüsünde çalışan kesimin iş münasebetleri çerçevesinde elde ettiği haklar.

İşçilik Maliyeti (İşgücü Maliyeti) : İşçinin, işgücünün işletmeye olan yükü. Ürün birimi başına düşen işçilik masrafı ile ölçülen bir kıstas.

İşgal Harcı : Belediye Gelirleri Kanunu’na göre, belediye sınırları içinde bulunan ve kanunda belirtilen yerlerden herhangi birinin satış yapmak veya sair maksatlarla ve yetkili mercilerden usulüne uygun izin alınarak, geçici olarak işgal edilmesi karşılığı alınan bedel.

İşsizlik : Çalışma gücü arzu ve yeteneğine sahip olunduğu halde, emek piyasasında iş ve ücret şartlarına uygun, carî ücret karşılığında kanun veya örf ve âdetlerle belirlenmiş saatler içinde bir iş arandığı halde, kişinin iş bulamaması hâli.

İşsizlik Oranı : Bir ülkedeki işsiz miktarının o ülkedeki işgücü miktarına oranı.

İşsizlik Ödeneği : Bağımlı statülerde çalışanların, kendi iradeleri ya da kusurları dışında işsiz kalmaları durumunda, niteliklerine ve yitirdikleri işlerin koşullarına uygun yeni bir iş bulununcaya dek, kapsamı içinde yer aldıkları sosyal sigorta kurumu tarafından, yürürlükte olan hukuki düzenlemeler çerçevesinde yapılan parasal nitelikte aylık yardım.

İşveren : İşçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara denir.

İşyeri : İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birim.

İşyeri Açma İzin Harcı : Belediye Gelirleri Kanunu’na göre, belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde bir işyerinin açılması karşılığı alınan harç.

İta : Verme; ödeme.

İta Amiri : Kamu hizmetlerine ilişkin giderin geçici veya kesin surette ödenmesi hakkında saymanlara yazılı emir ve izin verenler.

İta Emri : Devlet harcamalarında harcamanın yapılması için verilen yazılı buyruk.

İtfa : Söndürme; ödeme; bir borcu, ödeme, takas, af gibi bir sebeple kapatma; sona erdirme.

İtlaf : Öldürme, Yok Etme.

İvaz : Karşılık; bedel; eder; karşı bedel; mukabil eda; fiyat.

İzale-i Şüyuu : Herhangi bir malın kendisinin veya satılarak bedelinin paylaştırılması suretiyle, bu mal üzerindeki ortaklığın (paydaşlığın) giderilmesi.
J

Jeofizik : Yer kabuğundaki hareketlerin ve oluşumların mekanik olarak incelendiği bilim dalı.

Jeofizik Etüd Raporu : İmar planı yapımı için zorunlu olan ve imar planına veri olan, yapılaşma kararlarını etkileyen, arazi yapısına göre sismik ve rezistivite çalışmalarını içeren ve ilgili idare tarafından yaptırılan, jeofizik mühendislerince hazırlanan rapor.

Jeotermal : Yer altındaki sıcak su kaynakları.

Jeodezi : Yerölçüm. 1) Yeryüzünün veya yeryüzü parçalarının şekil, büyüklük ve konum bakımından tayinidir. 2) Yeryüzünün ölçülmesi, hesabı ve çiziminde kullanılan araç ve metotların incelenmesidir.
K

Kabahat : 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na göre, söz konusu kanun hükümlerinin, karşılığında idari yaptırım uygulanmasını öngördüğü haksızlık.

Kabul Komisyonu : Satınalma Müdürlüğü tarafından ihale veya pazarlık usulü ile alınan malzeme ve hizmetlerin Teknik Şartname ve sözleşmeye uygun şekilde kabulünü yapmak üzere, üyelerinden oluşan grup.

Kaçak İnşaat : Kendi arsası veya başkasının arsasına (arsa sahibinden inşaat yapmak için muvafakat alarak) belediyeden usulüne uygun inşaat ruhsatı almadan yapılan yapılar.

Kadastro : Bir ülkedeki her çeşit arazi ve mülklerin yeryüzü üzerindeki konumlarının alanlarını, değerlerini, üzerlerindeki hal ve yükümlülükleri tespit ederek plana bağlama işi.

Kadastro Adası : Kadastro yapıldığı zaman var olan ada.

Kadastro Parseli : Kadastro yapıldığı zaman kadastro adaları içinde bulunan mülkiyeti tescilli parsel.

Kadastro Planı: Bir beldede bulunan sınırları ve alanları belirli bir şekilde tapuca tescil edilmiş arazi parçalarını gösteren haritalar.

Kademe : Kademe, derece içerisinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, personelin aylığındaki ilerleyiş adımı.

Kademe İlerlemesi : Devlet memurunun bulunduğu derece içerisinde bir kademeden bir üst kademeye geçmesi (yatay ilerlemesi) ve bu şekilde maaşının artması.

Kadro : Kadro, "bir görevin (işin) yürütülmesi için gereken, bir cinsten şeylerin topu" anlamını ifade etmektedir. Kadro sözcüğü bazı kez, bir işin yürütülmesinde bir cinsten kişilerin toplamı anlamında da kullanılmakta. Kadroyu, bir örgütte benzer nitelikteki ödevlerden oluşan bir görevin yürütülmesine olanak veren saymaca (itibari) bir yapı ile tanımlamak mümkündür. Kamu hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak üzere memurun atandığı, belirli ödev, hak, yetki ve sorumlulukla donatılmış görev mevkii.

Kadük Olma : Bir yasama dönemi içinde verilen bir kanun tasarı veya teklifinin, o yasama dönemi içinde yasalaşmaması durumunda, artık görüşülme olanağının kalmaması.

Kafeşantan / Cafe : Sahne sanatçılarının çalışabildiği, asıl olarak müşterilerine çay, kahve, gazoz, meyve suyu gibi meşrubat verilmekle beraber şarap, bira gibi içkilerin de satışı yapılabilen müzikli-içkili veya içkisiz eğlence yeri.

Kagir : Taş veya tuğladan imal edilmiş yapı; yığma yapı, kargir.

Kahvehane : Kahve, çay, nargile ve benzeri alkolsüz içkilerin içildiği, kumar kastı olmaksızın tavla, okey, domino ve benzerleri ile her türlü kağıt oyunlarının oynandığı yer.

Kaizen : Esas olarak sonuçlar iyileştirilmek isteniyorsa, o sonucu sağlayan sürecin iyileştirilmesi gerektiğini savunan bir felsefe.

KAKS : Bkz: Kat Alanı Kat Sayısı.

Kaldırım Mühendisi : İşsiz, güçsüz, sokaklarda dolaşan kimse.

Kalibrasyon : Ölçümleme.

Kalite (Kontrol) Çemberleri : Aynı birimde ve sahada çalışan, benzer işleri yapan, düzenli aralıklarla toplanan, işleri ile ilgili problemleri araştıran, belirleyen, çözüm arayan, çözen, dağılmadan yeni bir konu seçen, çalışmalarını raporlayan, sunan, kalite kontrol faaliyetlerini gerçekleştiren, gönüllülük esasına dayalı en az 5 en fazla 10 kişiden oluşan gruplar.

Kalite : Kalite, insan sağlık ve emniyetinin, hayvan ve bitki varlığının ve çevrenin korunması veya tüketicinin doğru bilgilendirilmesi gibi kriterler göz önüne alınarak, bir ürün veya hizmetin varolan veya olabilecek ihtiyaçları karşılama yeteneğine dayanan özelliklerinin toplamı.

Kalite Güvencesi : Ürün ve hizmetin kalite açısından yeterli güveni sağlayabilmesi için gerekli olan planlı ve sistematik faaliyetler bütünü.

Kalite Kontrol : Kalite isteklerini sağlamak için kullanılan uygulama teknikleri ve faaliyetleri.

Kalite Politikası : Bir kuruluşta, üst yönetim tarafından, kaliteye ulaşmak için resmi olarak belirlenen amaç ve yön.

Kalite Sistemi : Kalite yönetiminin uygulanabilmesi için gerekli olan kuruluş yapısı, sorumluluklar, prosedürler, prosesler ve kaynaklar.

Kalite Ödülü : Bazı örgütler tarafından saptanmış olan ödül kriterlerini karşılayan kuruluşlara verilen ödül.

Kalkınmakta Öncelikli Yöreler (KÖY) : Geri kalmış yörelerin kalkınmasını sağlamak ve iç göçün önüne geçmek için hazırlanan proje.

Kamp / Dinlenme Evi : Dernek, vakıf, sendika, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve benzerlerine ait dinlenme, konaklama ve eğlence amacıyla açılan ve sadece kendi personeli, kayıtlı üyeleri ve bunların yakınlarının faydalanabileceği yerler.

Kamping : Karayolları güzergahı ve yakın çevrelerinde, kent girişlerinde, deniz, göl, dağ gibi doğal güzelliği olan yerlerde kurulan ve genellikle turistlerin kendi imkanları ile geceleme, yeme-içme, dinlenme, eğlence ve spor ihtiyaçlarını karşıladıkları tesisler.

Kamu Davası : Kamu adına savcının açtığı dava, amme davası.

Kamu Düzeni : Bir ülkedeki kurum ve kuralların, devletin güvenliğini, kamu hizmetlerinin iyi işlemesini ve bireyler arasındaki ilişkilerde huzuru, hukuk ve ahlak kurallarına uygunluğu sağlamasıyla oluşan düzen.

Kamu Geliri : Kanunlarına dayanılarak toplanan vergi, resim, harç, fon kesintisi, pay veya benzeri gelirler, faiz, zam ve ceza gelirleri, taşınır ve taşınmazlardan elde edilen her türlü gelirler ile hizmet karşılığı elde edilen gelirler, borçlanma araçlarının primli satışı suretiyle elde edilen gelirler, sosyal güvenlik primi kesintileri, alınan bağış ve yardımlar ile diğer gelirler.

Kamu Gelirleri : Devletin kamu harcamalarını karşılamak amacıyla vergi, harç, resim, para cezaları, mülk-teşebbüs gelirleri, borçlanmalar, yardım-bağış, devalüasyondan doğan fark gibi gelirlerden oluşur.

Kamu Gideri : Kanunlarına dayanılarak yaptırılan iş, alınan mal ve hizmet bedelleri, sosyal güvenlik katkı payları, iç ve dış borç faizleri, borçlanma genel giderleri, borçlanma araçlarının ıskontolu satışından doğan farklar, ekonomik, malî ve sosyal transferler, verilen bağış ve yardımlar ile diğer giderler.

Kamu Giderleri : Geniş anlamda, devlet ve diğer kamu kuruluşlarının bütçe ödemeleri ile Kamu İktisadi Teşebbüsler (KİT), sosyal sigorta ödemeleri, vergi muaflık ve istisnaları ve özel kişilere yapılan teşvikleri de içerir. Dar anlamda da kamu hizmetlerinin bedeli olarak, devlet ve diğer kamu tüzelkişilerinin (belediye, il özel idaresi gibi) yaptıkları ödemeler.

Kamu Görevlisi : Kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi.

Kamu Gücü : Kural koyma, buyurma, kolluk ve silah, parasal erk gibi devletin ve diğer kamu tüzelkişilerinin sahip oldukları erklerin tümü.

Kamu Haczi : Devletin, Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi, resim, harç ve bunlara bağlı ceza, faiz ve zamlar ile kamu hizmetleri uygulamasından doğan ve ödenmeyen alacakları nedeniyle, borçlu durumundaki kişilerin mal ve haklarına el koyması.

Kamu Hakları : Şahıslar  ile devlet arasındaki ilişkiyi düzenleyen hukuk kurallarından, yani kamu hukukundan doğan haklar.

Kamu Hizmeti : Devlet ya da diğer kamu tüzel kişileri tarafından ya da bunların gözetim ve denetimleri altında, genel ve ortak gereksinmeleri karşılamak, kamu yararı ya da çıkarını sağlamak için yapılan ve topluma sunulmuş bulunan sürekli ve düzenli etkinlikler dizisi.

Kamu Hukuku : Devletin örgütlenmesi, faaliyetleri, yetki ve görevleri ile devletle kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalı.

Kamu Kaynakları : Kamuya ait veya kamu gücü kullanılarak elde edilen gelirler, taşınır ve taşınmaz mallar, para, alacak ve haklar, bağış ve yardımlar, borçlanma suretiyle elde edilenler dahil her türlü değerler.

Kamu Kurumu Alanları : Resmi veya idari tesis alanlarını, büyük alan kullanımını gerektiren kamu kuruluş ve servis alanlarını ve askeri alanları veya yapı ölçeğinde resmi, idari, dini ve umumi binaları içeren alanlar.

Kamu Malı : Kamu idare ve kurumlarının gerek kamunun doğrudan kullanımına ayrılmış, gerekse nitelikleri gereği veya hizmetin amacına uygun düzenlenmiş olmak koşulu ile kamu hizmetine özgülenmiş malların tümü.

Kamu Mali Yönetimi : Kamu kaynaklarının tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ve süreçler.

Kamu Malları : Özel mülkiyete konu olamayan ve doğrudan doğruya kamunun (halkın) yararlanmasına ayrılan mallar.

Kamu Personeli: Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında ve benzeri resmi kurumlarda hizmet ve faaliyet gören tüm personel.


Yüklə 0,56 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə