Belediyeler İçin


Part-Time (Kısmi) ÇalışmaYüklə 0,56 Mb.
səhifə7/9
tarix11.09.2018
ölçüsü0,56 Mb.
#80344
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Part-Time (Kısmi) Çalışma : İşgören ile işveren arasında karşılıklı anlaşma ile oluşan ve normal iş süresinden daha kısa süreli, düzenli ve sürekli çalışması.

Patojen Atık : Hastalık yapıcı etken taşıyan atıklar.

Patolojik Atık : Patojen olan veya olma riski taşıyan organlar, vücut parçalar, hayvan cesetleri, kan ve vücut sıvıları.

Pavyon : Genellikle geceleri faaliyet gösteren, gazino özelliği taşımakla birlikte kadınların konsomasyon yapabildiği müzikli-içkili eğlence yeri.

Paydaş : 1) Bir bütünün belli bir kısmından (paydan) yararlanan; hissedar. 2)Kurumun hedeflerine ulaşmasında ve faaliyetlerinde ilgisi olan kişi veya kurumdur. 3)Kurumdan doğrudan veya dolaylı olarak, olumlu veya olumsuz yönde etkilenen kişi, grup veya kurumlardır.

Pazarlık Usulü : İlgili Kanunda belirtilen hallerde kullanılabilen, ihale sürecinin iki aşamalı olarak gerçekleştirildiği ve idarenin ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü usul.

Performans : Amaçlara/hedeflere ulaşım çabalarının etkinlik ve verimlilik seviyesidir. Bu tanıma paralel olarak, belediyeler açısından performans; belediyelerin belirlediği stratejik amaçları gerçekleştirmek üzere giriştikleri faaliyetlerin ve personelin iş ve işlemlerinin sonucunun etkinlik ve verimlilik açısından belirlenmesi, böylece belediyenin genel olarak başarısının tespit edilmesi olarak tanımlanabilir.

Performans Denetimi : Yönetimin bütün kademelerinde gerçekleştirilen faaliyet ve programların plânlanması, uygulanması ve kontrolü aşamalarında ekonomikliğin, verimliliğin ve etkililiğin denetlenmesi.

Performans Ölçümü : Performans ölçümü, kurumun bir bütün olarak genel çerçevede ve ayrıca çalışanlar, süreçler ve birimler yönünden çalışmalarını değerlendirmek için oluşturduğu ölçüm modelidir.

Performans Planlama : Performans seviyesinin artırılması için gereken çalışmaların yapılması.

Pergola : Ahşap dikmeler ve sık kirişleme (mertekleme) ile yapılan, üzerine yeşillik sardırılan gölgeliktir, çardak.

Personel : Bir hizmet veya kuruluşun görevlileri, bir iş yerinde çalışanların tümü.

Peyzaj Mimarisi : Bahçe mimarlığının günümüzdeki tanımı; bir toprak parçasını bitki, su, taş gibi doğa öğeleri ile düzenleme sanatı.

Piknik ve Eğlence (Rekreasyon) Alanları : Kentin açık ve yeşil alan ihtiyacı başta olmak üzere, kent içinde ve çevresinde günü birlik kullanıma yönelik ve imar planı kararı ile belirlenmiş; eğlence, dinlenme, piknik ihtiyaçlarının karşılanabileceği lokanta, gazino, kahvehane, çay bahçesi, büfe, otopark gibi kullanımlar ile, tenis, yüzme, mini golf, otokros gibi her tür sportif faaliyetlerin yer alabileceği alanlar.

Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı : Doğrudan temin usulüyle yapılacak alımlarda; alımı yapmakla görevlendirilen kişi veya kişilerce yapılan piyasa fiyat araştırması sonucunda alınan teklifleri, uygun görülen fiyat ile yükleniciyi gösteren ve söz konusu kişi veya kişilerce imzalanan tutanak.

Plaj / Havuz : Deniz, göl veya nehir kıyısında veya yüzme havuzu şeklinde, dinlenme veya eğlence amaçlı olarak içinde soyunma, giyinme ve duş alma imkanı bulunan yerler.

Plan : Belli bir yerin bir ölçekte kuşbakışı çizimi.

Plan ve Proje Tasdik Harcı : Proje tasdik işlemleri karşılığı belediyece alınan harç.

Plankote : Parsel bazında ya da belirli bir alan üzerinde sabit bir noktaya bağlanarak ya da itibari olarak belirli aralıklarla arazi kotlarını alıp, üzerindeki mevcut ağaç vb. tesislerin tersim edilerek belirli ölçekte çizilip hazırlanması.

Poligon : Nirengi ağına dayalı olarak arazide tesis edilen ve harita yapımında kullanılan, önceden bulundukları yerler hesaplanmış olan ikinci derecede yer kontrol noktaları.

Popüler Kültür : Yaşadığımız günlük hayattaki spor, müzik ve sinema gibi bizi etkileyen faaliyetler bütünü.

Pozisyon : Hizmet akdi ile sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin hizmetini ifa etmesini sağlamak amacıyla ödev, hak, yetki ve sorumlulukları belirlenmiş görev mevkii.

Prefabrike Yapı : Birleştiklerinde bir taşıyıcı sistemi meydana getiren ve atölyelerde önceden imal edilmiş olan betonarme veya öngerilmeli betonarme kısımlardır.

Prim : İşçinin bireysel olarak veya bir grup içinde üstün çaba göstererek başarılı bir şekilde yapmış olduğu işi ödüllendirmek için ödenen ek bir ücrettir.

Proje : Bir yapının gerçekleştirilebilmesi için gerekli plan, kesit, görünüş gibi çizimlerin tümü.

Proje Müellifi : Projeyi tasarlamış olan ve bu nedenle telif haklarına sahip bulunan (mimar).

Projesine Aykırı İnşaat : Kendi arsası üzerine belediyeden usulüne uygun inşaat ruhsatı alarak başlanılan, ancak tasdikli projesine uymadan değiştirilerek yapılan inşaatlar.

Puantaj : Bir şeyin denetlendiğini veya görüldüğünü belirtmek için işaretleme, işaret koyma.
R

Rapor : Bir konu ya da bir sorun nedeniyle yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda, ilgili yerlere bilgi vermek amacıyla yazılan yazılar.

Raportör : Üstleri tarafından havale edilen konularda araştırmalar yapan, raporlar hazırlayan kişi.

Rayiç : Sürüm değeri; geçerli olan.

Rayiç Değer : Varlık ve yükümlülüklerin değerleme günündeki normal alım satım değeri.

Raylı Sistem : Ray üzerinde hareket eden banliyö treni, otoray, hafif ve hızlı tramvay, tünel, metro, füniküler, teleferik gibi toplu taşıma ve ulaşım sistemleri.

Re’sen : Doğrudan, kendiliğinden; herhangi bir talebe gerek olmaksızın.

Rehabilitasyon : Esenlendirme olarak da ifade edilebilecek kavram; onarma, yeniden kazandırma, alıştırma yönünde; tıbbi, mesleki ve sosyal bir içerikle irdelenebilir. Sakatlanan yetenekleri onarmak, yeniden kazandırmak ve kişiyi sakatlığı ile birlikte yaşamaya alıştırmak.

Rekreaktif Alanlar : Halkın eğlence ve dinlenme gereksinimlerini karşılamaya dönük, açık olarak düzenlenen oturma ve yemek yerleri, yemek pişirme yerleri, çeşmeler, oyun ve açık spor alanları, açık gösteri alanları ve yeşil bitki örtüsü bulunan alanlar.

Re-Organizasyon : Bkz. Yeniden Yapılanma.

Resmi Belge : Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla oluşturdukları, gönderdikleri veya sakladıkları belirli bir standart ve içeriği olan belgeler.

Resmi Bilgi : Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimleri sırasında metin, ses ve görüntü şeklinde oluşturdukları, gönderdikleri veya sakladıkları bilgiler.

Resmi Bina : Genel, katma ve özel bütçeli idarelerle, il özel idaresi ve belediye'ye veya bu kurumlarca sermayesinin yarısından fazlası karşılanan kurumlara, kanunla veya kanunun verdiği yetki ile kurulmuş kamu tüzel kişilerine ait bina ve tesisler.

Resmi Gazete : Başbakanlık tarafından çıkarılan ve kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin, tüzüklerin ve bazı yönetmeliklerin yayımlandığı gazete.

Resmi Kurum Alanları : Kamu hizmetlerinin görülmesi, toplumun sosyal donatı ve teknik altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla ayrılmış ve kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilmiş alanlar.

Resmi Yapı : Genel, katma, özel bütçeli idarelerce sermayesinin yarısından fazlası bu kurum veya idarelerce karşılanan kurumlara ait olan ve kamu hizmetine tahsis edilen yapılar.

Resmi Yazı : Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla yazılan yazı, resmî belge, resmî bilgi ve elektronik belge.

Restitüsyon Projesi : Kültür varlıklarının ve yakın çevresinin analizi, benzer yapılarla karşılaştırılması, özgün veya belli bir döneme ilişkin belgeleri ve çizimleri olan öneri projesi.

Restorasyon Projesi : Kültür varlıklarının onarımı, özgün işlevi ve yeni kullanımı için getirilen müdahale biçimlerinin rapor ve projesi.

Revizyon İmar Planı : Gerek nazım ve gerekse uygulama imar planlarının ihtiyaca cevap vermediği ve uygulamasının problem olduğu durumlarda, planın tümünün veya büyük bir kısmının plan yapım teknikleri uygulanarak yenilenmesi sonucu elde edilen planlar.

Richter Ölçeği : Depremin büyüklüğünü tanımlayan matematiksel bir formül.

Röleve : Bir yapının bütün boyutlarını ölçerek o yapının plan, kesit ve görünüşünü yeniden çıkarmaya denir.

Röleve Projesi: Kültür varlıkları ve yakın çevresinin mevcut durumlarının rapor ve ölçekli projesi.

Röperli Kroki : Ada veya parsellerin yeri değişmeyen sabit tesislere bağlı olarak zeminden alınan ölçülerinin yazılı olduğu kroki.

Ruhsat : İzin, müsaade, yetkinlik.

Ruhsat Projesi : Yapıya başlama izni alabilmek üzere belediyeye verilen kesin proje veya uygulama projesi.

Rücu : Geri dönme.

Rüçhan : Öncelik; üstünlük; imtiyaz.

Rüsum : Resimler; devlet dairelerinde ve diğer kamu kuruluşlarında görülen hizmet ve harcamaların karşılığı olarak alınan vergiler.
S – Ş

Saçak Seviyesi : Binaların son kat tavan döşemesi üst kotu.

Sağlık Belgesi Harcı : Belediye Gelirleri Kanununa göre, yaptıkları işler ve gördükleri hizmetler dolayısıyla özel mevzuatı gereğince, belediyelerden sağlık belgesi almak mecburiyetinde olan kişilere verilecek bu tür belgeler ile bunların belli aralıklarla yenilenmeleri karşılığı alınan harç.

Sağlık Koruma Bandı : Müessesenin çevreye olan zararlı etkisi dikkate alınarak, tesis etrafında ve(ya) ilgili mevzuata göre gerekli ise ünite, tank, depo vb. etrafında bırakılması gereken iskan dışı alanı.

Sahil Şeridi : Deniz, tabiî ve sunî göllerin kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak en az 100 metre genişliğindeki alan.

Sakat : Fiziksel ya da düşünsel yeteneklerde bir eksiklik, bozukluk ya da yoksunluk bulunan kişi.

Sanayi Alanı : İmar Planlarında her türlü sanayi tesisleri için ayrılmış bölgeler.

Sanayi Bölgesi : İmar planlarında her türlü sanayi tesisleri için ayrılmış alanlardır. Bu bölge içerisinde amaca göre hizmet görecek diğer yapı ve tesisler de yapılabilir.

Sanayi Sitesi : Belirli üretim alanlarında çalışan küçük ve orta büyüklüklerdeki sanayi kuruluşlarının toplu olarak bulundukları, öncelikle kendi çalışma türünde kurulan tesisleri kapsayan site.

Sathi Kaplamalar : Asfaltın (bitüm) bağlayıcı malzeme olarak yüzeye yerleştirilip, hemen sonra bunun üzerine agreganın serilip sıkıştırılmasıyla yapılır. Karıştırma söz konusu değildir.

Saydamlık : Bkz: Şeffaflık.

Sayısal Harita : Değişik yöntem ve cihazlarla doğrudan sayısal olarak veya mevcut çizgisel haritalardan sayısallaştırıcılar kullanılarak elde edilen, çeşitli standart veya formatlarda vektör veya raster yapıdaki sayısal değerler ile bunların işlenmesi, zenginleştirilmesi veya genelleştirilmesi ile elde edilen, çeşitli katmanlara ayrılabilen sayısal bilgilerdir.

Sayıştay : Devletçe harcanan paranın hesaplarını denetleyen yüksek kurul.

Sayıştay Denetimi : Sayıştay tarafından yapılan düzenlilik ve performans denetimi.

Sayman (Muhasip) : Gelirleri toplama, nakit ve malları saklama, giderleri hak sahiplerine ödeme ve teslim ve bu işlere ilişkin her türlü göndermeler ile bunlara bağlı bütün nakit ve mal işlemleri yapan ve Sayıştay’a yönetim dönemi hesabı verenler.

Sayman Mutemedi : Veznedar, tahsil memuru, tahsildar, ambar memuru, tevzi memuru, şehbender, kançılar gibi adlarla sayman adına ve hesabına geçici olarak almaya ve harcamaya yetkili memurlar.

Seçici Yıkım : Konut, bina, köprü, yol ve benzeri alt ve üst yapıların yıkımı öncesinde ve sırasında içindeki yabancı ve geri kazanımı mümkün olmayan maddelerden ayıklanması ve yıkımın belirli ölçülerde ve kontrollü olarak yapılması.

Sel : Normalde kuru olan yerlerin yağışlara bağlı olarak yükselen yüzey suları, gel–git olayları veya nehir yükselmesi nedeniyle geçici bir süre sular altında kalması.

Sembol : İnsanların iletişimde kullandıkları, anlam ifade eden her şey.

Sendika : İşçi ve işverenlerin kendi hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek üzere oluşturdukları, örgütlendikleri sınıfsal ve toplumsal örgütler.

Serbest Bölge : İhracatı, yatırım ve üretimi artırmak, yabancı sermaye ve teknoloji girişini hızlandırmak, ekonominin girdi ihtiyacını ucuz ve düzenli şekilde temin etmek, dış finansman ve ticaret imkanlarından daha fazla yararlanmak üzere mal ve hizmetlerin üretilip satıldığı, arazi kullanımı ve işletilmesi özel mevzuat hükümlerine tabii bölge.

Serbest Meslek Erbabı : Serbest meslek faaliyetini (avukatlık, doktorluk, muhasebecilik gibi) bağımsız, bir işverene tabi olmadan ve sürekli olarak yapanlar.

Servis İstasyonu : Karayolunda seyreden araçların bakım – onarım, yağlama ve yıkama gibi işlerin yapıldığı tesislerdir. Bu istasyonların akaryakıt sağlayacak şekilde düzenlenmiş olanları akaryakıt istasyonu sayılır ve akaryakıt istasyonu ile ilgili hükümler uygulanır.

Sıhhi İşyerleri : Halkın yiyip içmesine, taranıp temizlenmesine, yatıp kalkmasına, eğlenmesine mahsus yerler.

Sicil : Defter ve kütük anlamına gelir.

Sicil Amiri : Memurlar hakkında sicil raporu vermeye yetkili amir. Sicil amirleri, kurumlarca, Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü alınmak suretiyle, genel yönetmeliğe uygun olarak hazırlanacak yönetmeliklerle belirlenir. Kurumların taşra teşkilatlarında bulunan memurların sicil amirleri vali ve kaymakamlardır.

Sicil Raporu: Sicil amirlerinin,mesleki ehliyetin belirlenmesini sağlayan soruları not usulüyle, şahsiyetle ilgili konuları mütalaa şeklinde değerlendirerek memurların mesleki ehliyetleriyle şahsi meziyet ve kusurlarını belirledikleri form.

Sismik Boşluk : Bir fay hattının daha önce deprem meydana getirmiş ancak belirli bir süredir hareketsiz olan kısmıdır. Uzun süreli hareketsizlikler ileride güçlü bir deprem olacağı ihtimalini arttırır.

Sismoloji : Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalı.

Sistem : Belirli bir amacı bulunan, çeşitli parçalardan oluşan, parçaları arasında düzenli ilişkiler bulunan, ayrı ayrı parçaların ve sistemin tümünün dış çevre ile ilişkisi bulunan bir bütün.

Sit : Tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olup, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları, kültür varlıklarının yoğun olarak bulunduğu sosyal yaşama konu olmuş veya önemli tarihi hadiselerin cereyan ettiği yerler ve tespiti yapılmış tabiat özellikleri ile korunması gerekli alanlar.

Sivil : Askeri yani üniformalı olmayan anlamında kullanılır. Batı dillerinden Türkçe'ye geçen bu kelime, etimolojik olarak her ne kadar medenî ve medeniyet kavramlarını karşılıyor ise de, modern hayatta silahlı güçlere (asker – ordu – polis – militan örgütler) karşıt olarak millî bir topluluğun üyesi olarak ele alınan vatandaş ve(ya) onun konumunu karşılayan bir kavram olarak kullanılmaktadır.

Sivil Savunma : Tabii afetlerden doğabilecek tehlikelere karşı sivillerin hayatını – mülkiyetini ve üretim araçlarını korumaya yönelik organizeli hazırlık. Ülkenin karadan, havadan, denizden ve özellikle de nükleer silahlarla saldırıya uğraması halinde sivil halkı korumaya yönelik tedbirler. Harp veya tabiî âfet (zelzele, fırtına, sel felaketi vb.) gibi olağanüstü durumlarda halkın, can ve mal kaybının önlenmesi için alınan önlemlerin bütünü.

Sivil Toplum : Çok yaygın ve değişik hükümet dışı örgüt ve kuruluşlarda teşkilatlanan veya bunlara katılan insanlar.

Sivil Toplum Örgütleri (STK) : (Civil Society Organization) Sivil toplum üyeleri, yani vatandaş – yurttaş tarafından meydana getirilen gönüllü kuruluşlar. Belirli hedeflere kavuşabilmek için, hür bir ortamda teşkilatlanabilmiş insanlar ve(ya) sosyal gruplar.

Siyasi Yerinden Yönetim : Eskiden ‘siyasi adem-i merkeziyet’ denilen bu sistem, daha çok, federal devletlerde, anayasalarca, ulusal kimliğe sahip olmayan yerel birimlere tanınmış olan özerk ya da yarı özerk statüye dayanan bir yönetim biçimidir. Not: ABD, Almanya, İsviçre gibi ülkeler bu sistemle idare edilmektedir. Bu sistemde yerinden yönetim kapsamında oluşturulan eyalet, kanton ve benzeri adlarla anılan yönetim birimlerinin kısmi de olsa yerel mahiyette yasama, yargı alanında yetkileri bulunmaktadır.

Son Kat : Çatı altında bulunan normal katların en üstte olan katı.

Sosyal : Toplumla ilgili, toplumsal, içtimaî.

Sosyal Altyapı : Kent insanlarının ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla; imar planlarında ayrılan eğitim, sağlık, dini tesis alanı, yeşil alan, otopark alanları.

Sosyal Analiz : Sosyal Fayda – Maliyet analizinde gelir dağılımına etkinin göz önüne alınması.

Sosyal Belediyecilik : Mahalli idareye sosyal alanlarda planlama ve düzenleme işlevi yükleyen bir modeldir. Bu çerçevede; kamu harcamalarını konut, sağlık, eğitim ve çevrenin korunması alanlarını kapsayacak şekilde, sosyal amaca kanalize eden; işsiz ve kimsesizlere yardım yapılması, sosyal dayanışma ve entegrasyonun tesis edilmesi ile sosyo – kültürel faaliyet ve çalışmaların gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan altyapı yatırımlarının yapılmasını öngören; bireyler ve toplumsal kesimler arasında zayıflayan sosyal güvenlik ve adalet mevhumunu güçlendirmeye yönelik olarak mahalli idarelere sosyalleştirme ve sosyal kontrol işlevleri yükleyen bir modeldir.

Sosyal Bütünleşme : İktisadî büyüme ve gelir dağılımında adâleti sağlamak hedeflerinden sonra sosyal gelişmenin üçüncü hedefidir. Kişilerin, birden fazla grubun veya sosyal alt grupların, belirli hedeflerin gerçekleştirilebilmesi maksadıyla, önceki hususiyetlerini ve davranış biçimlerini terk ederek, yeni ve ortak bir kimlikte buluşmaları.

Sosyal Çevre : Aile, akraba, komşular ve bireyin içinde bulunduğu toplum.

Sosyal Devlet : Sosyal siyaseti, kendi başına veya katılımcı demokrasi çerçevesinde sivil toplum örgütleri ile birlikte uygulayan devlet. Sosyal siyasetin unsurlarından olan sosyal güvenlik yöntemlerinin her hangi birisini, bir kaçını veya hepsini, toplumun bütün kesimlerine, değişik sosyal gruplara ve özellikle muhtaçlara yönelik uygulayan bir devlettir.

Sosyal Fayda : Planlanan ve hayata geçirilen bir sosyal faaliyetin – etkinliğin – hareketin – programın olumlu neticelerinden, hedef grup veya kitlenin, maddî veya manevî yönleriyle istifade etmesi – menfaat (yarar) sağlamasıdır.

Sosyal Fayda Maliyet Analizi : Projelerin sosyal faydası ile maliyetlerinin karşılaştırılması. Literatürde, iki tür SFMA yöntemi vardır. İlkinde gelir dağılımına etkileri dikkate alınmazken, diğerinde bu etkiler içerilmektedir.

Sosyal Güvenlik Sistemi : Bir toplumda yaşayan bireylerin sosyal güvenliklerini sağlamak üzere devletçe düzenlenen kurumlar topluluğu.

Sosyal Rehabilitasyon : Kişinin; duygu, düşünce ve davranışların onarılarak iyileştirilmesi, toplumsal ilişkilerinin güçlendirilmesi ve bu yolla toplumsal yaşama hazırlanması.

Sözleşmeli Personel : Devletin, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve diğer kamu tüzel kişilerinin yürütmekle yükümlü oldukları ve memurlarca yerine getirilmesi gerekmeyen kamu hizmetlerinin ifası amacıyla, bu Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde sözleşme ile tam zamanlı veya kısmi zamanlı olarak çalıştırılan ve işçi sayılmayan personel.

Spor Ve Oyun Alanları : Spor ve oyun ihtiyaçlarını karşılayan alanlardır. Bu alanlarda kent ölçekleri hiyerarşisine göre gerekli spor ve oyun alanları bulunur. Bunlar futbol, basketbol, voleybol, tenis, yüzme, atletizm, buz pateni v.b. gibi spor faaliyetlerini ihtiva eden açık ve kapalı tesis alanları.

Stabilize : Düz, engebesiz, pürüzsüz duruma getirmek. Sağlamlaştırmak.

Standardizasyon : Uluslararası Standardizasyon Örgütü'nün (ISO) tanımına göre; belirli bir faaliyetten ekonomik fayda sağlamak üzere, bütün ilgili tarafların katkı ve işbirliği ile belirli kurallar koyma ve kuralları uygulama işlemi.

Statü : Bireyin toplum içindeki pozisyonu.

Strateji : 1) Bir amaca ulaşmak için eylem birliği sağlama ve düzenleme sanatıdır. 2) Yeniliği, ilerlemeyi ve işletmenin çevreye uyumunu sağlayan hareket tarzı.

Stratejik Planlama : 1) Stratejik Planlama, amaç ve hedeflere ulaşabilmek amacıyla gerekli olan strateji ve politikaların belirlenme sürecidir. Stratejik planlama, örgütün ne olduğu, ne yaptığı ve neyi yaptığına şekil veren ve yol gösteren kararları ve eylemleri üretmek için disipline edilmiş çabalar bütünüdür. 2) Bir örgütün misyonunun ve geleceğe yönelimli, uzun ve kısa dönemli performans hedeflerinin ve stratejilerinin bir taslağının oluşturulmasıdır.

Stratejik Yönetim : Uzun vadede organizasyonel performansı istenen ölçüde geliştirebilmek için misyon, amaç ve hedef belirleme, bu çerçevede alternatif stratejiler oluşturma, en uygun stratejiyi seçme, uygulama ve doğrulama ile bu kapsamdaki ayarlamaları gerektiği zamanda yapma çalışmalarını kapsayan bir yönetim yaklaşımıdır.

Stres : 1) Gerginlik. 2) Bir kişinin kendi istekleri ile çatışan, onu zorlayan ve aynı zamanda fırsatlar da sunan, bir dinamik durumla karşı karşıya kalması ve sonucun kendisi için hem belirsiz hem de önemli olması. 3) Birey üzerinde, karşı koyma yeteneklerini ve kaynaklarının aşan istekler olduğunda ortaya çıkan, bireysel özelliklerin ya da psikolojik süreçlerin de dolaylı olarak etkilediği, fizyolojik ya da psikolojik tepkiler bütünü.

Su Kaynakları Yönetimi : Su kaynaklarının sağlanması, kullanılması, korunması ve dağıtım gibi etkinlikleri içeren yönetim.

Su Kirliliği : Suyun yararlı kullanımını etkileyecek miktarlarda kimyasal, fiziksel ya da biyolojik maddelerin katılmasıyla kalitesinin bozulması. Su kirlenmesinin en yaygın kaynakları; yetersiz evsel atık su arıtma tesisleri, endüstriyel atıkların boşaltılması, yüzeysel akış, madencilik faaliyetleri ve sulamadır.

Su Koruma : Konutların, sanayinin ve tarımın tükettiği su miktarının azaltılmasına yönelik programlar ve yöntemler. Uygulama örnekleri genellikle yüzeysel akışın yeniden kullanılması, rezervuarlardaki buharlaşmanın azaltılması ve yeniden işlenmiş suyun endüstriyel amaçlarla kullanılması gibi alanlarda görülür. Çifte boru tesisatı sisteminin, gelecek yıllarda suyun yeniden işlenme yüzdesinin artması sonucunu doğurması beklenmektedir.

Su Sağlama Sistemi : İçme suyunun kaynaktan tüketiciye kadar toplanması, işlenmesi, depolanması ve dağıtımı.

Su Sertliği : Suda kalsiyum karbonat ve diğer kimyasal maddelerin bulunmasından kaynaklanan sertlik.

Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı : Belediye Gelirleri Kanununa göre, belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce beldede aşağıdaki şekillerde su tesisleri yapılması halinde, dağıtımın yapıldığı saha dahilindeki gayrimenkullerin sahiplerinden alınan bedel.


Yüklə 0,56 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə