Bəxtiyar Tuncay İdil bulqarlarının mənşəyi və qısa tarixi


Üzərində türkcə Kuban tipli runik yazılar olan gümüş qab və saxsı qab qulpuYüklə 499,06 Kb.
səhifə3/3
tarix16.06.2018
ölçüsü499,06 Kb.
#53798
1   2   3


Üzərində türkcə Kuban tipli runik yazılar olan gümüş qab və saxsı qab qulpu


İslamın qəbulundan sonra bulqarlar ərəb qrafikasına keçmiş və həmin əlifba ilə ana dillərində bir çox önəmli əsərlər yaratmışlar. Bu baxımdan Tacəddin əl-Bulqarinin zəhərlənməyə qarşı istifadə edilən dərmanlara həsr etdiyi tibb kitabı, bulqarların tarixinə həsr edilmiş əsəein müəllifi Yaqub ibn Nuğmanın adını xüsusi çəkmək lazımdır. Qül-Qalinin «Qissəye-Yusif» adlı poemasının üzərində isə xüsusi durmaq və qeyd etmək lazımdır ki, bu poema türkdilli ədəbiyyatın şah əsərləri sırasındadır. Onu qiymətli edən əsas xüsuslardan biri də odur ki, o, Türk dilinin bulqar ləhcəsində qələmə alınmışdır.


Qül-Qalinin «Qissəye-Yusif» adlı poemasının əlyazması
Qül-Qali XII əsrin sonları – XIII əsrin əvvəllərində yaşamış, əsərlərini Bilər şəhərində qələmə almışdır.Bulqar memarlığının dövrümüzədək salamat yetişmiş iki şah əsəri: Xan türbəsi və came kompleksi
Xan türbəsi və cami kompleksini dövrümüzədək yetişən bulqar mədəniyyəti abidələrindəndir. Bu abidələr Bulqar şəhərinin əski əzəmətindən xəbər verməkdədir.

Qaynaqça


 1. Ağasıoğlu F. Azər xalqı, Bakı: 2005.

 2. Anna Juras and so on. Diverse origin of mitochondrial lineages in Iron Age Black Sea Scythians // Scientific reports, 07 March 2017.

 3. Joachim Burger. Ancestry and demography and descendants of Iron Age nomads of the Eurasian Steppe // Nature Communications, 8, 03 March 2017.

 4. Elhaik E., Tatarinova T. V., Klyosov A. A., Graur D. The ‘extremely ancient’ chromosome that isn’t: a forensic bioinformatic investigation of Albert Perry’s X-degenerate portion of the Y chromosome // European Journal of Human Genetics September 2014, No. 1, p. 18-37.

 5. Encyclopaedia Britannica; or, a Dictionary of Arts and Sciences, compiled upon a new Plan. In which the different Sciences and Arts are digested into distinct Treatises or Systems; and the various Technical Terms, etc. are explained as the occur in the order of the Alphabet. Illustrated with one hundred and sixty copperplates». By a Society of Gentlemen in Scotland. In three volumes. – Edinburgh: Printed for A.Bell and C.Macfarquhar. M.DCC.LXXI (1771)., с.682-684.

 6. Eran Elhaik. The Missing Link of Jewish European Ancestry: Contrasting the Rhineland and the Khazarian Hypotheses // Oxford Academik. GBE Genome Biology and Evolution, 14. 12. 2012.

 7. Esma Öz. Asur ticaret kolonileri döneminde Anadolunun etnik və sosyal yapısı (Yüksek lisans tezi). Ankara 2005. 138 s.

 8. Gavaachimed Lkhagvasuren, Heejin Shin, Si Eun Lee, Dashtseveg Tumen, Jae-Hyun Kim, Kyung-Yong Kim, Kijeong Kim, Ae Ja Park, Ho Woon Lee, Mi Jin Kim, Jaesung Choi, Jee-Hye Choi, Na Young Min, Kwang-Ho Lee.  Molecular Genealogy of a Mongol Queen’s Family and Her Possible Kinship with Genghis Khan // «PLOSone», 14. 09. 2016.

 9. Golden Peter B. The peoples of the Russian forest belt // The Cambridge History of Early Inner Asia. Cambridge Univ. Press, 2008. P. 229–255.

 10. Golden Peter B. Some Notes on the Etymology of Sabir // ΚΟΙΝΟΝ ΔΩΡΟΝ : сб. ст. к 60-летию В.П. Никонорова. СПб. : Филфак СПбГУ, 2013. С. 49–55.

 11. Haak W., Lazaridis İ., Patterson N., Rohland N. and so on. Massive migration from the steppe is a source for Indo-European languages in Europe // BioRxiv, Posted February 10, 2015.

 12. İain Mathieson, et al. Eight thousand years of natural selection in Europe, 2015 (http://www.biorxiv.org/content/early/2015/10/10/016477?%3 Fcollection=).

 13. İain Mathieson, et al. The Genomic History of Southeastern Europe. 2017.

 14. İnan A. Çingizname. Azerbaycan Yurt Bilgisi. Lll, 1934.

 15. İslam Ansiklopedisi, XII cüz, Milli Egitim Bakanlığı, İstan­bul, 1950.

 16. Jean-Paul R. Orta Asyada kutsal bitkiler ve hayvanlar. İstanbul, 2005.

 17. Qasımova S. Ə. Böyük Bulqar dövləti // Qədim dövr və orta əsrlər Тarix və onun problemləri, № 1 2014, s. 65-70.

 18. Kalankaytuklu M. Alban tarixi. Bakı: Elm, 1993.

 19. Mallory J. P., Adams Q. Encyclopedia of İndo-European Culture.  London, 1997. 829 p.

 20. Məmmədov K. Qars şəhərini salmış qədim türk boyu – bulqarlar (http://news.lent.az/news/257731).Материалы по истории Туркмении, Ашхабад, 1939.

 21. Mommsen Theodorvs, ed. Monvmenta Germaniae Historica. Chronicaorvm Minorum Saec. IV.V.VI.VII. Vol. I: Accedvnt Tabvlae Dvae. Berolini : Apvd Weidmannos, 1892. XII, 756 p.

 22. Morten E. Allentoft et al. Population genomics of Bronze Age Eurasia // Nature.  2015. Vol. 522, p. 167–172.

 23. Németh Gyula. A honfoglalό magyarság kialakulása. Közzéteszi Berta Árpád. Budapest : Akadémiai Kiadό, 1991. 399 p.

 24. Pankratov V., Litvinov S., Kassian A., Shulhin D., Tchebotarev L., Yunusbayev B., Möls M., Sahakyan H., Yepiskoposyan L., Rootsi S., Metspalu E., Golubenko M., Ekomasova N., Akhatova F., Khusnutdinova E., Heyer E., Endicott P., Derenko M., Malyarchuk B., Metspalu M., Davydenko O., Villems R., Kushniarevich A. East Eurasian ancestry in the middle of Europe: genetic footprints of Steppe nomads in the genomes of Belarusian Lipka Tatars. Sci Rep. 2016 Jul 25.

 25. Róna-Tas András. A honfoglaló magyar nép. Budapest : Balassi, 1996. 412 p.

 26. Sabitov Zh., Baimukhanov N. The Niruns and the Subclade С2а3-F4002 (the starcluster) // The Russian Journal of Genetic Genealogy (Русская версия) Т. 6, №2, 2014 (https://www.researchgate.net/publication/271138659_The_ Niruns_and_the_Subclade_S2a3-F4002_the_starcluster).

 27. Salmin Anton. Savirs – Bulgars – Chuvash / ed. P. Golden. Saarbrücken : Lambert Academic Publishing, 2014. 147 p.

 28. Tuncay B. Etnoqonik miflər (ümumtürk mate­rial­ları əsasında). Bakı, “Nurlan”, 2013, 308 səh.

 29. Tuncay B. Tatarların gizlədilmiş tarixi və ya Turanın gerçək xəritələri. 4 mart 2016 (https://bextiyartuncay.wordpress.com/2016/03/04/tatarlarin-gizl%C9%99dilmis-tarixi-v%C9%99-ya-turanin-gerc%C9%99k-x%C9%99rit%C9%99l%C9%99ri/).

 30. Veenhof K. R. The Old Assyrian Merchants and Their Relations With The Native Population of Anatolia/ CRRAI XXV. 1982, s 147-160.

 31. Veenhof K. R. Geschichte des Alten Orients bis zur Alexaders des Grossen (ATD Erganzungsreihe II), Göttingün, 2001.

 32. Аннинский С. А. Известия венгерских миссионеров XIII и XIV вв. о татарах и Восточной Европе // Исторический архив. М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1940. Т. III. С. 71–112.

 33. Арутюнян А. Х. К вопросу территории расселения древневосточных славян согласно трудам Мовсеса Хоренаци // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2012. № 2 (31).

 34. Балаганская О. А., Балановский О. П., Лавряшина М. Б., Кузнецова М. А., Романов А. Г., Дибирова Х. Д., Фролова С. А., Захарова Т. А., Баранова Е. Е., Сабитов Ж., Нимадава П., Балановская Е. В. Генетическая структура по маркерам Y хромосомы народов Алтая (России, Казахстана, Монголии) // Вестник Московского университета. Серия XXIII. Антропология. 2011. С. 25-39.

 35. Бартольд В. Введение // Худyд ал-Aлем. Рукопись Туманского / С введением и указателем В. Бартольда. Л. : Изд-во АН СССР, 1930, c. 1–32.

 36. Бартольд В.В. Сочинения. М. : Наука, 1968. Т. V. 757 с.

 37. Белорыбкин Г.Н. Западное Поволжье в средние века. Пенза : ПГПУ, 2003. 199 с.

 38. Бичурин Н. Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Т. 1-3, М.-Л., 1950-1953.

 39. Велиев М. Г. Население Азербайджана. Музей этнографических сокровищ. «Азербайджанский настольный календарь». — Баку, 1924.

 40. Гаджиев М. С. К этнокарте Северо-Западного Прикаспия в позднесарматский период (в контексте сообщения Хоренаци о походе хазир и басил в 216 г.) // Нижневолжский археологический вестник. Волгоград : ВГУ, 2010. Вып. 11.

 41. Гаплогруппы татар, башкир, чувашей, удмуртов, марийцев, мордвы и народов коми: геном и генетика (http://haplogroup.narod.ru/tatar.html).

 42. Генетики и антропологи о скифах // Генофонд РФ, 10. 03. 2017.

 43. Генинг В.Ф., Халиков А.Х. Ранние болгары на Волге, М., 1964, 176 с.

 44. Гмыря Л. Б. Правовые нормы в Хазарском каганате на раннем этапе истории (середина VII — первая треть VIII в.) // Вестник Института ИАЭ ДНЦ РАН. 2012. № 2. С. 3–20.

 45. Городцов В. А. Результаты археологических исследований в Изюмском уезде Харьковской губернии, 1901 года // Труды XII АС. М., 1905. Т. 1, c. 174-341.

 46. Грумм-Гржимайло Г. Е. Западная Монголия и Урянхайский край. Л. : Изд. Учен. комитета МНР, 1926. Т. 2 : Исторический очерк этих стран в связи с историей Средней Азии. VI, 898 с.

 47. Гумилев Л. Н. Открытие Хазарии. М. : Айрис-пресс, 2007. 411 с.

 48. Давлетшин Г. М. Волжская Булгария: духовная культура. Казань, 1990.

 49. Джувейни Ала-ад-дин. История завоевателя мира // Тизенгаузен В. Сост. сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. М. ; Л.: Изд-во АН СССР, 1941. Т. II : Извлечения из персидских сочинений. С. 20–24.

 50. Димитриев В. Д. Чебоксары: Очерки истории города конца XIII–XVII вв. Чебоксары : ЧГИГН, 2003. 180 с.

 51. Думин С. В., Волков В. Г., Сабитов Ж. М. Этногенетические связи литовских татар: Исторические корни литовско-татарского дворянства // Золотоордынская цвилизация. № 9, 2016, с. 309-325.

 52. Захария Ритор. Хроника // Пигулевская Н.В. Сирийская средневековая историография. Исследования и переводы / сост. Е.Н. Мещерская. СПб. : Дмитрий Буланин, 2011. С. 570–597.

 53. Ибн-Даста. Известия о хозарах, буртасах, болгарах, мадьярах, славянах и руссах. СПб. : Тип. Имп. ун-та, 1869. XIII, 199 с.

 54. Ибн-Фадлан. Книга // Ковалевский А.П. Книга Ахмеда Ибн-Фадлана о его путешествии на Волгу в 921–922 гг. / ст., пер. и коммент. Харьков : Харьков. ун-т, 1956. С. 119–148.

 55. Ибн Хаукал Абу-л-Касым. Книга путей и стран / пер. Т.М. Калининой // Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия. М. : Русский фонд содействия образованию и науке, 2009. Т. III. С. 86–94.

 56. Иванов В. Три стадии кочевания в истории средневековых племен Урало-Волжских степей. // Новое в средневековой археологии Евразии. Самара, 1993, с. 95-101.

 57. Иванов В. А. Откуда ты, мой предок? (Взгляд археолога на древнею историю Южного Урала). ТОО «Грань» - УНЦ РАН СПб, 1994.

 58. Иванова С. В. Об истоках формирования Буджакской культуры // Державний вищий навчальный заклад «Запарıзький нацıональний университет» Мıнıстерства освıти ı науки, молодı та спортуУкраiни. Старожитностı степового Причорноморя ı Криму. ХVI збıрник нукових праць. Запорiжжя, 2012, c. 18-47.

 59. Иванов В. А., Кригер В. А. Курганы кыпчакской времени на Южном Урале (ХII-ХIV вв.). М.: Наука,1988.

 60. Иванов В. А., Крыласова Н. Б. Взаимодействие леса и степи Урало-Поволжья в эпоху средневековья (по мате риалам костюма). Пермь: Издво Пермского гос пед. унита, 2006.

 61. Иванов В. А., Яминов А. Ф. Погребальный обряд золотоордынского времени в Южном Приуралье (сравнительно-типологическая характеристика). // Кочевники Урало-Казахстанских степей. Екатеринбург, 1993, с.154-161.

 62. Ивик О., Ключников В. Хазары (http://www.hagahan-lib.ru/library/ivik-kluchnikov-hazari.html).

 63. Измайлов И. Л. Некоторые аспекты становления и развития этнического самосознания населения Золотой Орды в XIII-XV вв. // Из истории Золотой Орды. Казань, 1993, с.17-32.

 64. Измайлов И. Мозаика из осколков истории. // “Татарстан”, 1996, N12, с.68-82.

 65. Израильский генетик: ашкеназы — потомки хазар // İSRAELİNFO Израильские новости, 21. 12. 2012.

 66. Иордан, О происхождении и делениях гетов. Пер. Е.Ч. Сарижинский, М., 1960, 436 с.

 67. Казаков Е. О типологии и периодизации древностей Болгарии: VIII–X вв. // Симпозиум «Славяни и прабългари»: докл. София : БАН, 1982. С. 388–391.

 68. Кызласов И.Л. Рунические письменности евразийских степей. М., 1994.

 69. Кызласов И.  Татарская археология, 1-2 (6-7), Казан, 2000.

 70. Клейн Л. С. И др. Катакомба скифского и салтовский курган на Нижнем Дону // АО-1971. М., 1972.

 71. Клейн Л. С. Реценцзия на: Курганы степной части междуречья Дуная и Днестра. МАСП. Одесса, 1970. Вып. 6 // Советская археология. 1975, № 1, c. 297-304.

 72. Клейн Л.С. Древние миграции и происхождение индоевропейских народов. СПб., 2007, сс. 94-95.

 73. Клёсов, А. А. Гаплотипы группы R1a на Алтае: «автохтоны» и «индоевропейцы». Вестник Академии ДНК-генеалогии, т. 5, № 12, 2012, c. 1511-1525.

 74. Клесов А. Анализ ДНК: Хазары не евреи // Вестник Академии ДНК-генеалогии, 2016, декабрь, том 9, № 6, стр. 913-922.

 75. Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Государства и народы Евразийских степей: От древности к новому времени. СПб. : Петер. востокове- дение, 2009. 432 с.

 76. Ковалевский А.П. Книга Ахмеда Ибн-Фадлана о его путешествии на Волгу в 921-922 гг., Харьков, 1956, 345 с.

 77. Комит Марцеллин. Хроника / пер., ред. Н.Н. Болгов. Белгород : БелГУ, 2010. 230 с.

 78. Кузеев Р. Г. Народы Среднего Поволжья и Южного Урала. Этногенетический взгляд на историю. М.: Наука, 1992, 346 с.

 79. Кузеев Р. Г. Кыпчакско-золотоордынский компонент в составе тюркских народов лесостепной Евразии. // Этнологические исследования в Башкортостане. Уфа, 1994, с.43-61.

 80. Кульпин Э. С. Взлет и падение Золотой Орды. Социоестественная гипотеза. // Генетические коды цивилизаций. Материалы Третьей научной конференции «Человек и природа - проблемы социоестественной истории» (сентябрь 1994, г.Феодосия, Республика Крым). М.: «Московский лицей», с.55-73.

 81. Мадуров Д. Ф. Традиционное декоративное искусство и праздники чувашей. Чебоксары, Чуваш. кн. изд-во, 2004, 287 с.

 82. Мажитов Н. А. Курганы Южного Урала VIII-XII вв. M., Наука, 1981. 164 с.

 83. Мажитов Н. А. К изучению истории и культуры Урала золотоордынского времени. // Россия и Восток: проблемы взаимодействия. Тезисы докладов и сообщений. Уфа, 1993, с.98-100.

 84. Мажитов Н., Султанова А. История Башкортостана с древнейших времен до XVI в. Уфа: Китап, 1994, 360 с.

 85. Марко Поло. Книга / прим. М.Б. Горнунг // Карпини Джованни дель Плано. История монгалов ; Рубрук Гильом де. Путешествие в Во- сточные страны ; Поло Марко. Книга. М. : Мысль, 1997. С. 192–393. Мерперт Я. Я. Древнейшие болгарские племена в Причерноморье. В кн.: Очерки истории СССР, III—IX вв. М., 1958.

 86. Мерперт Н. Я. Древнейшая история степной полосы Восточной Европы III — начало II тыс. до н. э.: Автореф. дис. … д-ра ист. наук. М., 1968. 84 с.

 87. Могильников В. А. Тюрки. Памятники кочевников Сибири и Средней Азии XIII-XIV вв. // Степи Евразии в эпоху средневековья. М.: Наука, 1981, с. 29-42, 194-199.

 88. Новосельцев А. П. Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и Кавказа. М. : Наука, 1990. 263 с.

 89. Оллсен Т.Т. Прелюдия к западным походам: монгольские военные операции в Волго-Уральском регионе в 1217–1237 годах // Степи Евра- зии в Средневековье. Донецк : ИА НАНУ, 2008. Т. 6. С. 351–362.

 90. Отрощенко В. В. О двух линиях развития культур племён срубной общности // Проблемы скифо-сарматской археологии Северного Причерноморья.  Запорожье, 1994. Вып. 2, c. 150-153.

 91. Пагирев Д. Д. Алфавитный указатель к пятиверстной карте Кавказского края. — Тифлис, 1913.

 92. Панкратов В. С., Кушнеревич Е. И., Давыденко О. Г. Полиморфизм маркеров У-хромосомы в популяции белорусских татар // Доклады Национальной Академии Наук Белорусии.   2014. Т. 58. № 1, с. 94-100.

 93. Пантин В. И. Тюрки Поволжья и становление российского суперэтноса (XIII-XVI вв.). // Генетические коды цивилизаций. Материалы Третьей научной конференции “Человек и природа - проблемы социоестественной истории” (сентябрь 1994, г.Феодосия, Республика Крым). М.: “Московский лицей”, 1995, с. 47- 54.

 94. Пигулевская Н.В. Сирийские источники по истории народов СССР, М.Л., 1941

 95. Плетнева С. А. Хазары, М., 1976.

 96. Плетнёва С. Древние болгары в восточноевропейских степях // Татарская археология. 1997. № 1. С. 31–60.

 97. Плетнева С. А. Очерки хазарской археологии / Научная редакция и послесловие В. Я. Петрухина.. М.: Мосты культуры, 1999. 375 с.

 98. Поздняков Д. Скифы оказались предками тюрков // Индикатор (https://indicator.ru/news/2017/03/03/skify-okazalis-predkami-tyurkov/).

 99. Полное собрание русских летописей. М. : Языки славянской культуры, 2001. Т. 1.

 100. Полное собрание русских летописей. М. : Языки славянской культуры, 2001. Т. 2.

 101. Полное собрание русских летописей. М. : Языки рус. культуры, 2001. Т. 6.

 102. Полное собрание русских летописей. М. : Языки рус. культуры, 2000. Т. 11.

 103. Полное собрание русских летописей. СПб. : Тип. М.А. Александрова, 1910. Т. 19.

 104. Полное собрание русских летописей. СПб. : Тип. М.А. Александрова, 1910. Т. 20.

 105. Полное собрание русских летописей. СПб. : Тип. М. А. Александрова, 1913. Т. 21.

 106. Полное собрание русских летописей. М. : Языки славянской культуры, 2004. Т. 25.

 107. Полное собрание русских летописей. СПб. : Тип. М.А. Александрова, 1963. Т. 28.

 108. Рашид-ад-дин. Сборник летописей. Т. II / пер. с персид. Ю.П. Верховского ; прим. Ю.П. Верховского и Б.И. Панкратова ; ред. И.П. Петрушевский. М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1960. 253 с.

 109. Рона-Таш Андраш. Хазары и мадьяры // Хазары. М. : Мосты культуры; Jerusalim: Gesharim, 2005. С. 111–124.

 110. Рона-Таш Андраш. От Урала до Карпатского бассейна (Новые результаты исследований по ранней истории венгров) // Алтаистика и тюркология. 2011. № 4 (4). С. 131–139.

 111. Сабитов Ж. Гаплогруппа R1b-M343 и Чингиз-хан. Генофонд.рф, 21. 09. 2016.

 112. Салмин А. К. Краткая история булгар // Вестник Томского Государственного Университета. 2015, с. 116-122.

 113. Сириец Михаил. Хроника / пер. Р.А. Гусейнов // Сирийские источники XII–XIII вв. об Азербайджане. Баку : Изд-во АН АзССР, 1960. С. 15–53.

 114. Смирнов А.П. Волжские булгары, М., 1951, 275 с.

 115. Срубная культура // Археологический словарь. М., 1990. 368 с.

 116. Токарев С.А. К постановке проблем этногенеза // Советская этнография. 1949. № 3. С. 12–36.

 117. Тюрин А.М. Имеются ли генетические следы монгольских завоеваний 13 века? // Сборник статаей по новой хронологии. Вып. № 10 «Популяционные реконструкции»», 24 мая 2010 г. (http://new.chronologia.org/volume10/turin_mongoly.php).

 118. Фахрутдинов Р. Г. Золотая Орда и ее роль в истории татарского народа. // Из истории Золотой Орды. Казань, 1993, с. 5-17.

 119. Федоров-Давыдов Г. А. Кочевники Восточной Европы под властью золотоордынских ханов. М.: Наука, 1966.

 120. Федоров-Давыдов Г. А. Золотоордынские города Поволжья. М.: Изд. МГУ, 1994, 232 с.

 121. Федорова-Давыдова Э. А. Погребение знатной кочевницы в Оренбургской области // Древности Восточной Европы. М., 1989. c. 262-266.

 122. Феофан Исповедник. Хронография // Текст на др.-греч. и рус. яз. / пер. и коммент. И.С. Чичурова // Чичуров И.С. Византийские историче- ские сочинения. М.: Наука, 1980. С. 24–144.

 123. Фехнер М. В. Великие Бул гары. Казань. Свияжск. – М., "Искусство", 1978. – 280с.

 124. Фоменко А. Т., Носовский Г. В. Петр и Пугачев. Где зарыта собака русской истории. Часть 2. Глава 1. (http://ruvera.ru/researches/gde_zaryta_sobaka_russkoiy_istorii_2_chast)

 125. Хара-Дабан Э. Чингис хан как полководец и его наследие. На стыке континентов и цвилизаций… «Инсан», Москва, 1996, 767 с.

 126. Халиков А.Х. Булгар, Казань, татары Поволжья и Приуралья в истории России. 500 русских фамилий булгаро-татарского происхождения. Казань: “Казань”, 1992, 192 с.

 127. Халиков А.Х. Монголы, татары, Золотая Орда и Булгария. Казань: «Фэн», 1994, 164 с.

 128. Хоренаци Мовсес. История Армении / пер. с древнеармян., введ. и примеч. Гагика Саркисяна. Ереван : Айастан, 1990. - 291.

 129. Черных Е. Н. Древнейшая металлургия Урала и Поволжья // Материалы и исследования по археологии СССР. 1970. № 172. 180 с.

 130. Чичуров И. С. Византийские исторические сочинения. М. : Наука, 1980. 215 с.

 131. Шопен И. Исторический памятник состояния Армянской области в эпоху ее присоединения к Российской империи. — СПб., 1852.


Yüklə 499,06 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə