Beynəlöalq əlaqələrin ən etibarlıYüklə 1,2 Mb.
səhifə1/77
tarix10.01.2022
ölçüsü1,2 Mb.
#107536
növüDərs
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   77

Vəliyulla Cəfərov

DANIŞIQLARIN

APARILMASI

TEXNOLOGiYASI
Vəliyulla Cəfərov


DANIŞIQLARIN APARILMASI

TEXNOLOGİYASI

(dərs vəsaiti)Bakı Dövlət Universitetinin

31 0ktyabr 2016-cı il tarixli R-92 saylı əmri

ilə nəşr (qrif) hüququ verilmişdir
Бакы - 2О16
Мцяллиф:

Вялийулла Ъяфяров БДУ-нун «Дипломатийа вя мцасир

iнтеграсийа просесляри кафедрасынын

досенти, филолоэийа елмляри üzrə

fəlsəfə doktoru

Елми редактор:

Кярям Мяммядов БДУ- нун «Дипломатийа вя мцасир

интеграсийа просесляри» кафедрасыnın

досенти,сийаси елмляр üzrə fəlsəfə

doktoru

Ряйчиляр:

Məcid Əfəndiyev БДУ-нун «Politologiya və sosiolo-

giya» кафедрасынын dosenti, fəlsəfə

üzrə fəlsəfə doktoru
Şirinbəy Əlyev Bakı Slavyan UniversitetiDiploma-

tiya və xarici siyasət” kafedrasının

müdiri, tarix елмлярi üzrə fəlsəfə

doktoru , dosent

Beynəlxalq münasibətlər” – 050213 ixtisasıüzrə bakalavr hazırlığı dövlət standartı ilə müəyyənləşmişdir (İPFS-BO3)
Mündəricat

1. Ön söz ------------------------------------------------------3

2 Danışıqlar anlayışı və modelləri ------------------------6

3. Danışıqlar, ünsiyyət və kommunikasiya ------------17

4. Danışıqların funksiyası---------------------------------30

5. Danışıqların təsnifatı------------------------------------39

6. Danışıqların taktika və strategiyası ------------------50

7. Danışıqların dialektikası--------------------------------61

8. Danışıqların mərhələləri---------------------------------70

9. Danışıqların milli üslubları -----------------------------86

10 Beynəlxalq münaqişələr və danışıqlar --------------101

11.Danışıqlar və vasitəçilik-------------------------------111

12.Beynəlxalq müqavilələr------------------------------ 125

13.Qeyri-verbal ünsiyyət və danışıqlar -----------------140

14.Ədəbiyyat -----------------------------------------------158

15.Əlavə-----------------------------------------------------161

16.Terminlər------------------------------------------------165

Ön söz
Danışıqların öyrənilməsini aktuallaşdıran əsas amillər sırasında yaşadığımız dövrün, sözün həqiqi mənasında,“danışıqlar əsri” kimi səciyyələnməsidir. XX əsrin sonuna doğru və XXI əsrin davamında bey-nəlxalq danışıqlar boy artımı ilə diqqəti çəkməkdədir. Etiraf etməliyik ki, bu səbəbdən hər birimiz «данышан адам» (щомо логуенс) дюврцнцн сакинляриyik Елми-техники тярягги, эцълц информасийа системляри, йени вя мцасир технолоэийалар да, чох тяясцф ки, инсанлары да-нышмаг язабындан хилас етмякдя аъиздир. Щяр бири-мизя илащидян гисмят пайы олан данышмаг габилиййяти ян етибарлы васитя кими щяйатын доланбаъларында бизи аддым-аддым мцшаийят едир вя инсанлыг зирвясиня чякир.

Məzmun və keyfiyyət baxımından yeni-yeni çalar-la zənginləşən danışıqlar prosesi az öyrənilən bir elm və tətbiqi biliklər sahəsidir. İnkarolunmaz həqiqət budur ki, danışıqlar insan həyatının, beynəlxalq ün-siyyətin, diplomatiyanın əvəzolunmaz alətidir. Da-nışıqlar prosesində nələrin baş verə biləcəyini və bu-nun səbəbıərini qabaqcadan proqnozlaşdirmaq xeyli çətindir.Данышыг инсан фяалиййятинин бцтцн сферaларыны ящатя едир. Бу заман данышыг йардымчы васитя йох, инсанын конкрет фяалиййятиндян асылы олараг формала-шан мягсядйюнлц вя шцурлу просесдир.

Dövlətin xarici-siyasi və diplomatik fəaliyyəti-nin səmərəliliyinin təmin olunması, bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən dövlət orqanlarının işinin təkmil-ləşdirilməsi məhz danışıqların aparılmasında peşə-karıq, çevik vərdiş və bacarıqlar kompleksinin vəh-dətini tələb edir. Bеля бир фикирля разылашmalıyıq ки, danışıqlar щяйатын нябзидир və danışıqların aparılma-sının özünəməxsus texhologiyası mövcuddur.

Çoxillik təcrübəyə malik tədqiqatcı- alım V.Cəfəro-vun metodikı prinsiplərı rəhbər tutmaqla hazırladığı ki-tab tələbələrə müasir dünya nizamının formalaşması, dünya siyasətinin inkişaf istiqamətləri, dövlətlərarası münasibətlərin modifikasiyası, bəşəri problemlərin həl-li yollarının öyrənilməşi, danışıqların təşkilı və aparıl-ması, qarşılıqlı birgə qərarın qəbul olunduğunu əks etdidirən yekun sənədin işlənib hazırlanması problem-ləri ilə bağlı biliklər verilməsində, vərdiş və bacarıqla-rın formalaşmasənda əvəzsiz mənbə olacaq.


Yüklə 1,2 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   77
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə