BibliografiYüklə 105,11 Kb.
tarix27.10.2017
ölçüsü105,11 Kb.


BIBLIOGRAFI

BIBLIOGRAFI
Al-Qur’an al-Karim.
‘Abd al-Fatta:h Fayu:d, Basyu:niyy. 2004. ‘Ilm al-Ma‘a:ni:, Dira:sat Bala:ghiyyat wa Naqdiyyat li Masa:’il al-Ma‘ani:. Kaherah: Mu’assasat al-Mukhta:r li al-Nashr wa al-Tawzi:‘.
‘Abd al-Fatu:h, Muhammad Husayn. 1995. Uslu:b al-Tawki:d fi al-Qur’a:n al-Kari:m. Beirut: Maktabat Lubna:n.
‘Abd al-Ghaniy Zaydan, Mithqa:l et al. 1991. Mala:mih min al-Lughat al-‘Arabiyyat: Sima:t wa Ada:’. Oman.
‘Abd al-Hami:d, Muhammad Muhyiy al-Di:n. t.t. Sharh Ibn ‘Aqi:l ‘ala: Alfiyat Ibn Ma:lik. Kaherah: Da:r al-Tura:th.
‘Abd Alla:h Rafi:dat, Ibra:hi:m. 1990. al-Nahw wa Kutub al-Tafsi:r. al-Jama:hi:riyyat: al-Da:r al-Jama:hi:riyyat li al-Nashr wa al-Tawzi:‘ wa al-I‘la:n.
‘Abd al-Lati:f, Muhammad Hama:sat. 1990. al-Jumlat fi: Shi‘r al-‘Arabiyy. Kaherah: Maktabat al-Kha:nijiyy.
‘Abd al-Lati:f, Muhammad Hama:sat. 1996. Bina:’ al-Jumlat al-‘Arabiyyat. Kaherah: Da:r al-Shuru:q.
‘Abd al-Mu‘tiy ‘Arafah, ‘Abd al-‘Azi:z. 1984. Min Bala:ghat al-Nazm al-‘Arabiyy, Dira:sat Tahli:liyyat li Masa:’il ‘Ilm al-Ma‘a:ni: . Beirut: ‘A:lam al-Kutub.
‘Abd al-Qa:dir Fari:d, Fathi:. 1982. Funu:n al-Bala:ghat Bayn al-Qur’a:n wa Kala:m al-‘Arab. Kaherah: Maktabat al-Nahdat al-Misriyyat.
‘Abd al-Rahi:m, ‘Abd al-Jali:l. 1981. Lughat al-Qur’a:n al-Kari:m. Amman: Maktabat al-Risa:lat al-Hadi:that.
‘Ati:q, ‘Abd al-‘Azi:z. 1985. ‘Ilm al-Ma‘a:ni: . Beirut: Da:r al-Nahdat al-‘Arabiyyat.

‘Umar Ba:zmu:l, Muhammad. 1996. al-Qira:’a:t wa Atharuha: fi: al-Tafsi:r wa al-Ahka:m. Riyad: Da:r al-Hijrat li al-Nashr wa al-Tawzi:‘.


Abdul Wahab. 1999. Posisi Semantik sebagai Pemeri Makna Bahasa. Dalam Jurnal Dewan Bahasa dan Pustaka. Edisi Jun 1999.
Abdullah Hassan dan Ainon Mohd. 2001. Teori dan Teknik Terjemahan. PTS Kuala Lumpur: Publications & Distributors Sdn. Bhd.
Abdullah Hassan. 1984. Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.
Abdullah Hassan. 2003. Tatabahasa Bahasa Melayu, Morfologi dan Sintaksis, untuk Guru dan Pelajar. Kuala Lumpur: PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd.
Abdussalam, Ahmad Shehu. 1999. Tarjamat al-Ma‘a:ni: al-Tha:niyat fi: al-Nusu:s al-Qur’a:niyyat ila: al-Injili:ziyyat. Dalam Persidangan Penterjemahan Antarabangsa ke 7, 6-8 Disember 1999. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Aboebakar Acheh. 1973. Sejarah al-Qur’an. Kuala Lumpur: Pustaka Antara.
Abu Bakar Hamid. 1964. Beberapa Cara Pengkajian Sintaksis. Dalam Rencana Linguistik 2005. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Abu: al-Qa:sim ‘Awn, ‘Aliyy. 2006. Bala:ghat al-Taqdi:m wa al-Ta’khi:r fi: al-Qur’a:n al-Kari:m. Beirut: Da:r al-Mada:r al-Isla:miyy.
Abu: Hayya:n, Muhammad Bin Yusu:f. 1993. al-Bahr al-Muhi:t. Tahqi:q ‘A:dil Ahmad ‘Abd al-Mawju:d wa A:khari:n. Beirut: Da:r al-Kutub al-‘Ilmiyyat.

Abu: Hayya:n, Muhammad Bin Yusu:f. 2001. al-Bahr al-Muhi:t. Tahqi:q ‘A:dil Ahmad ‘Abd al-Mawju:d wa A:khari:n. Beirut: Da:r al-Kutub al-‘Ilmiyyat.


Abu: Khudayri:, ‘Ari:f. K. 1994. Ta‘li:m al-Lughat al-‘Arabiyyat li Ghayr al-‘Arab: Dira:sat fi Manhaj wa Turuq al-Tadri:s. Kaherah: Da:r al-Thaqa:fat li al-Nashr wa al-Tawzi:‘.
Abu: Mu:sa, Muhammad Mahmu:d. 1988. al-Bala:ghat al-Qur’a:niyyat fi: Tafsi:r al-Zamakhshariyy, wa Atharuha: fi: al-Dira:sa:t al-Bala:ghiyyat. Kaherah: Maktabat Wahbat.
Abu: Mu:sa, Muhammad. 1980. Khasa:’is al-Tara:ki:b, Dira:sa:t Tahli:liyyat li Masa:’il ‘Ilm al-Ma‘a:ni:. Kaherah: Maktabat Wahbat.
Abu: Mu:sa:, Muhammad. 1979. Dila:la:t al-Tara:ki:b, Dira:sat Bala:ghiyyat. Kaherah: Maktabat Wahbat.
Abu: Sa‘u:d, Muhammad Bin Muhammad al-‘Uma:riyy. 1994. Tafsi:r Abi: Sa‘u:d (Irsha:d al-‘Aql al-Sali:m ila: Maza:ya: al-Qur’a:n al-Kari:m). Beirut: Da:r Ihya:’ al-Tura:th al-‘Arabiyy.
Abu: Zahrat, Muhammad. 1970. al-Qur’a:n: al-Mu‘jizat al-Kubra:. Kaherah: Da:r al-Fikr al-‘Arabiyy.
Abu: Zayd, ‘Abd al-Ra:ziq. t.t. ‘Ilm al-Ma‘a:ni: Bayn al-Nazar wa al-Tatbi:q. Kaherah: Maktabat al-Shaba:b.
Ahmad Khair Mohd. Nor. 2002. Fungsi Sintaksis dalam Ayat. Pelita Bahasa, November 2002. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Ahmad Sukri Mustaffa. 2003. Terjemahan Surah Al-Baqarah: Analisis Sintaksis dalam Tafsir Al-Azhar. Disertasi (M.M.L.S), Fakulti Bahasa dan Linguistik, Universiti Malaya.

Ahmad ‘Uma:yrat, Khali:l. 1984. Fi Nahw al-Lughat wa Tara:ki:biha:, Manhaj wa Tatbi:q. Jeddah: ‘A:lam al-Ma‘rifat.


Ahmad Nahlat, Mahmu:d. 1990. Fi: al-Bala:ghat al-‘Arabiyyat. Beirut: Da:r al-‘Ulu:m al-‘Arabiyyat.
Ahmad Badwiyy, Ahmad. t.t. ‘Abd al-Qa:hir al-Jurja:niyy wa Juhu:duhu fi: al-Bala:ghat al-‘Arabiyyat. Kaherah: al-Da:r al-Misriyyat.
Ainon Muhammad. 1994. Panduan Menterjemah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
al-‘Aqbariyy, Abu: al-Baqa:’. 1995. al-Luba:b fi: ‘Ilal al-Bina:’ wa al-I‘ra:b. Tahqi:q Mukhta:r Tulayma:t. Beirut: Da:r al-Fikr al-Mu‘asir.
al-‘Aqbariyy, Abu: al-Baqa:’. t.t. Masa:’il Khila:fiyyat fi: al-Nahw Bayn al-Basriyi:n wa al-Ku:fiyi:n.
al-Alu:siyy, Ibn al-Fadl Shiha:b al-Di:n al-Sayd Mahmu:d. 2001. Ru:h al-Ma‘a:ni: fi: Tafsi:r al-Qur’a:n al-‘Azi:m wa al-Sab‘ al-Matha:ni:. Beirut: Da:r al-Kutub al-‘Ilmiyyat.
al-Ashmu:niyy, Nur al-Di:n Abu: al-Hasan ‘Aliyy Bin Muhammad. 1998. Sharh al-Ashmu:niyy ‘ala Alfiyat Ibn Ma:lik. Beirut: Da:r Ihya:’ al-Kutub al-‘Ilmiyyat.
al-Azha:riyy, al-Shaikh Kha:lid. 2000. Sharh al-Tasri:h ‘ala al-Tawdih. Beirut: Da:r al-Kutub al-‘Ilmiyyat.
al-Baghda:diyy, Sulayma:n Bin ‘Abd al-Kari:m. 1977. al-Iksi:r fi: ‘Ilm al-Tafsi:r. Haqqaqahu Duktu:r ‘Abd al-Qa:dir Husayn. Kaherah: Maktabat al-A:da:b.
al-Banda:q, Muhammad Sa:lih. 1983. al-Mustashriqu:n wa Tarjamat al-Qur’a:n al-Kari:m. Beirut: Da:r al-A:fa:q al-Jadi:dat.

al-Bayda:wiyy, Na:sir al-Di:n Abi: Sa‘i:d ‘Abd Alla:h Bin ‘Umar Bin Muhammad. 2003. Tafsi:r al-Bayda:wiyy (Anwa:r al-Tanzi:l wa Asra:r al-Ta’wi:l). Beirut: Da:r al-Kutub al-‘Ilmiyyat.


al-Daqar, ‘Abd al-Ghaniy. 1986. Mu‘jam al-Qawa:‘id al-Lughat al-‘Arabiyyat fi: al-Nahw wa al-Sarf. Damsyiq: Da:r al-Qalam.
al-Fahriyy, ‘Abd al-Qa:dir. 1988. al-Lisa:niya:t wa al-Lughat al-‘Arabiyyat. al-Da:r al-Bayda:’: Da:r Tawbaqa:l li al-Nashr.
al-Farra:’, Abu: Zakariyya: Yahya: Bin Ziya:d. 2002. Ma‘a:ni: al-Qur’a:n. Beirut: Da:r al-Kutub al-‘Ilmiyyat.
al-Fayu:miyy, Ahmad Bin Muhammad Bin ‘Aliyy. 1987. al-Misba:h al-Muni:r. Beirut: Maktabat Lubna:n.
al-Ghala:yi:niyy, Mustafa:. 1994. Ja:mi‘ al-Duru:s al-‘Arabiyyat. Beirut: al-Maktabat al-‘Asriyyat.
al-Ha:shimiyy, Ahmad. 1999. Jawa:hir al-Bala:ghat fi: al-Ma‘a:ni: wa al-Baya:n wa al-Badi:‘. Beirut: Da:r al-Kutub al-‘Ilmiyyat.
al-Jamal, Sulayma:n ‘Umar. 1996. al-Futu:ha:t al-Ilahiyyat bi Tawdi:h Tafsi:r al-Jala:layn li al-Daqa:’iq al-Khafiyyat. Beirut: Da:r al-Kutub al-‘Ilmiyyat.
al-Jawhariyy, Isma:‘i:l Bin Hama:d. 1984. al-Siha:h, Ta:j al-Lughat wa Siha:h al-‘Arabiyyat. Beirut: Da:r al-‘Ilm li al-Mala:yi:n.
al-Jurja:niyy, Abu: Bakr ‘Abd al-Qa:hir Bin ‘Abd al-Rahma:n Bin Muhammad. 1990. Fi: al-Nahw Kita:b al- Jumal. Beirut: Da:r al-Kutub al-‘Ilmiyyat.
al-Jurja:niyy, Abu: Bakr ‘Abd al-Qa:hir Bin ‘Abd al-Rahma:n Bin Muhammad. 1992. Dala:’il al-I‘ja:z. Ta‘li:q Mahmu:d Muhammad Sha:kir. Kaherah: Matba‘at al-Madaniyy.
al-Ka:tib, ‘Aliyy Bin Khalaf. t.t. Mawa:d al-Baya:n. Tara:balis: Manshu:ra:t Ja:mi‘at al-Fa:tih.
al-Khidr Husayn, Muhammad. 1931. Naql Ma‘a:ni: al-Qur’a:n ila: al-Anjabiyyat, dalam Nu:r al-Isla:m, jil. 2 bil 2. Matba‘at al-Ma‘a:hid al-Di:niyyat al-Islamiyyat.
al-Khu:liyy, Muhammad ‘Aliyy. 1982. al-Tara:ki:b al-Sha:’i‘at fi: al-Lughat al-‘Arabiyyat: Dira:sat Ihsa’iyyat. Kaherah: Da:r al-‘Ulu:m.
al-Khu:liyy, Muhammad ‘Aliyy. 1982. Mu‘jam ‘Ilm al-Lughat al-Nazariyy. Beirut.
al-Khu:liyy, Muhammad ‘Aliyy. t.t. Qawa:‘id Tahwi:liyyat li al-Lughat al-‘Arabiyyat. Riyad: Da:r al-Mari:kh.
al-Ku:fiyy, Abu: al-Baqa:’ Ayu:b Ibn Mu:sa:. t.t. Mu‘jam al-Mustalaha:t wa al-Furu:q al-Lughawiyyat. Damsyiq: Manshura:t Wiza:rat al-Thaqa:fat wa al-Irsha:d al-Qawmiyy.
al-Kurdiyy, ‘Izz al-Di:n Muhammad al-Kurdiyy. (2007). al-Taqdi:m wa Ta’khi:r fi: al-Qur’a:n al-Kari:m. Beirut: Da:r al-Ma‘rifat.
al-Maghribiyy, Abu: al-‘Abba:s Ahmad Bin Muhammad Ibn Ya‘qu:b. 2002. Mawa:hib al-Fatta:h fi Sharh Talkhi:s al-Mifta:h. Beirut: Da:r al-Kutub al-‘Ilmiyyat.
al-Maghribiyy, Abu: al-‘Abba:s Ahmad Bin Muhammad Ibn Ya‘qu:b. t.t. Mawa:hib al-Fata:h fi: Sharh Talkhi:s al-Mifta:h, Shuru:h al-Talkhi:s. Beirut: Da:r al-Kutub al-‘Ilmiyyat.
al-Marāghiy, Ahmad Mustafā. 2001. Tafsīr al-Marāghiy. (Edisi Terjemahan oleh Muhammad Thalib). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
al-Matu:‘, Yu:suf Ahmad. t.t. al-Mawsu:‘at al-Nahwiyyat wa al-Sarfiyyat.
al-Mayda:niyy, ‘Abd al-Rahma:n Hasan Habannakat. 1996. al-Bala:ghat al-‘Arabiyyat, Ususuha: wa ‘Ulu:muha: wa Funu:nuha:. Damsyiq: Da:r al-Qalam.
Almenoar, Sharifah Rodziah Lubna. 1999. An analysis of two english language translations of the meaning of two surah of the Quran : a stylistics approach. Tesis (Ph.D), Fakulti Bahasa dan Linguistik, Universiti Malaya.
al-Mubarrid, Abu: al-‘Abba:s Muhammad Bin Zayd. 1999. al-Muqtadab. Tahqi:q Muhammad ‘Abd al-Kha:liq ‘Udaymat. Beirut: Da:r al-Kutub al-‘Ilmiyyat.
al-Mubarrid, Abu: al-‘Abba:s Muhammad Bin Zayd. t.t. al-Muqtadab. Tahqi:q Muhammad ‘Abd al-Kha:liq ‘Udaymat. Beirut: ‘A:lam al-Kutub.
al-Musayriyy, Muni:r Mahmu:d. 2005. Dila:lat al-Taqdi:m wa al-Ta’khi:r fi: al-Qur’a:n al-Kari:m, Dira:sat al-Tahli:liyyat. Kaherah: Maktabat Wahbat.
al-Na:diriyy, Muhammad As‘ad. 1997. Nahw al-Lughat al-‘Arabiyyat. Beirut: al-Maktabat al-‘Asriyyat.
al-Nasafiyy, ‘Abd Alla:h Bin Ahmad Bin Mahmu:d. 2001. Tafsi:r al-Nasafiyy, al-Musamma: Mada:rik al-Tanzi:l wa Haqa:’iq al-Ta’wi:l. Beirut: Da:r al-Kutub al-‘Ilmiyyat.
al-Qatta:n, Manna:‘. 1992. Maba:hith fi: ‘Ulu:m al-Qur’a:n. Beirut: Mu’assasat al-Risa:lat.
al-Qazwayniyy, al-Khati:b. t.t. Mukhtasar Sa‘d al-Di:n al-Taftaza:niyy ‘ala: Talkhi:s al-Mifta:h, Shuru:h al-Talkhi:s. Beirut: Da:r al-Kutub al-‘Ilmiyyat.

al-Qazwi:niyy, al-Khati:b. 1993. al-I:da:h fi: ‘Ulu:m al-Bala:ghat, al-Ma‘a:ni: wa al-Baya:n wa al-Badi:‘ (Mukhtasar Talkhi:s al-Mifta:h). Beirut: Da:r al-Ji:l.


al-Qazwi:niyy, al-Khati:b. 2001. al-I:da:h fi: ‘Ulu:m al-Bala:ghat, al-Ma‘a:ni: wa al-Baya:n wa al-Badi:‘ (Mukhtasar Talkhi:s al-Mifta:h). Beirut: Da:r al-Kutub al-Isla:miyy.
Al-Qur’an dan Terjemahannya Rasm Uthmani. 1990. Komplek Percetakan al-Qur’an al-Karim Kepunyaan Raja Fahd.
al-Ra:jihi:, ‘Abduh. 1988. al-Tatbi:q al-Nahwiyy. Beirut: Da:r al-Nahdat al-‘Arabiyyat.
al-Ra:ziyy, Fakhr al-Di:n. 1985. Niha:yat al-I:ja:z fi: Dira:yat al-I‘ja:z. Amman: Da:r al-Fikr.
al-Ra:ziyy, Muhammad al-Ra:ziyy Fakhr al-Di:n Ibn al-‘Ala:mat Diya:’ al-Di:n ‘Umar. 1981. Tafsi:r al-Kabi:r wa Mafa:ti:h al-Ghayb. Beirut: Da:r al-Fikr li al-Tiba:‘at wa al-Nashr wa al-Tawzi:‘.
al-Ra:ziyy, Muhammad Bin Abi: Bakr Bin ‘Abd al-Qa:dir. 1986. Mukhta:r al-Siha:h. Beirut: Maktabat Lubna:n.
al-Radiyy, Radiyy al-Di:n Muhammad Bin al-Hasan al-Astara:ba:dhiyy. 1998. Sharh al-Ka:fiyat fi: al-Nahw li Ibn al-Ha:jib. Beirut: Da:r al-Kutub al-‘Ilmiyyat.
al-Rika:biyy, Jawdat. 1973. Turuq Tadri:s al-Lughat al-‘Arabiyyat. Beirut: Da:r al-Fikr.

al-Sa:mirra:’iyy, Fa:dil Sa:lih. 2003. Ma‘a:ni: al-Nahw. Amman: Da:r al-Fikr.


al-Sa:mirra:’iyy, Fa:dil Sa:lih. 2006. al-Ta‘bi:r al-Qur’a:niyy. Amman: Da:r ‘Amma:r.
al-Sa:mirra:’iyy, Fa:dil Sa:lih. 2007. al-Jumlat al-‘Arabiyyat, Ta’li:fuha: wa Aqsa:muha:. Amman: Da:r al-Fikr.
al-Sa:mirra:’iyy, Fa:dil Sa:lih. Lamsa:t Baya:niyyat fi: Su:rat al-Fa:tihat. Maklumat diperolehi pada 7 April 2005 daripada http://www.islamiyyat.com/al-fateha.htm
al-Safa:qisiyy, Ibra:hi:m Muhammad. 1992. al-Maji:d fi: I‘ra:b al-Qur’a:n al-Maji:d. Tara:balis: Manshu:ra:t Kulliyyat al-Da‘wat al-Islamiyyat.
al-Sakka:kiyy, Abu: Ya‘ku:b Yu:su:f Bin Abu: Bakr Muhammad Bin al-Sakka:kiyy. 1987. Mifta:h al-‘Ulu:m. Beirut: Da:r al-Kutub al-‘Ilmiyyat.
al-Sayd Shaykhu:n, Mahmu:d. 1983. Asra:r al-Taqdi:m wa al-Ta’khi:r fi: Lughat al-Qur’a:n al-Kari:m. Kaherah: Maktabat al-Kulliya:t al-Azha:riyyat.
al-Sayra:fiyy, Abu: Sa‘i:d. 1986. Sharh Kita:b Si:bawayh li al-Sayra:fiyy. Tahqi:q al-Duktu:r Ramada:n ‘Abd al-Tawwa:b. Kaherah: al-Hay’at al-Misriyyat al-‘A:mat li al-Kita:b.
al-Sha:tibiyy, Ibra:hi:m Bin Mu:sa:. 2000. al-Muwa:faqa:t fi: Usu:l al-Shari‘at. Tahqi:q: Ibra:hi:m Ramada:n & ‘Abd Alla:h Darra:z. Kaherah: Da:r Ibn ‘Affa:n.
al-Subkiyy, Baha:’ al-Di:n Bin ‘Aliyy Bin ‘Abd al-Ka:fiy. 2001. ‘Aru:s al-Afra:h fi Sharh Talkhi:s al-Mifta:h. Beirut: Da:r al-Kutub al-‘Ilmiyyat.
al-Suyu:tiyy, Jala:l al-Di:n ‘Abd al-Rahma:n. 1973. Mu‘tarak al-Aqra:n fi: al-I‘ja:z al-Qur’a:n. Kaherah: Da:r al-Fikr al-‘Arabiyy.
al-Suyu:tiyy, Jala:l al-Di:n ‘Abd al-Rahma:n. 1991. al-Itqa:n fi: ‘Ulu:m al-Qur’a:n. Beirut: Da:r al-Kutub al-‘Ilmiyyat.
al-Suyu:tiyy, Jala:l al-Di:n ‘Abd al-Rahma:n. 1992. Ham‘ al-Hawa:mi‘ fi: Sharh Jam‘ al-Jawa:mi‘. Tahqi:q wa Sharh ‘Abd al-Sala:m Muhammad Ha:ru:n wa ‘Abd al-‘A:l Sa:lim Mukram. Beirut: Mu’assasat al-Risa:lat.
al-Suyu:tiyy, Jala:l al-Di:n ‘Abd al-Rahma:n. 1998. Ham‘ al-Hawa:mi‘ fi: Sharh Jam‘ al-Jawa:mi‘.Beirut: Da:r al-Kutub al-‘Ilmiyyat.
al-Sa:bu:niyy, Muhammad ‘Aliyy. 1980. Al-Tibya:n fi: ‘Ulu:m al-Qur’a:n. Beirut: ‘A:lam al-Kutub.
al-Sa:bu:niyy, Muhammad ‘Aliyy. 1981. al-Tibya:n fi: ‘Ulu:m al-Qur’a:n. Beirut: ‘A:lam al-Kutub.
al-Sa:hib Ibn ‘Abba:d, Isma:‘i:l Bin ‘Abba:d. 1994. al-Muhi:t fi: al-Lughat. Beirut: ‘A:lam al-Kutub.
al-Sa:wiyy, Ahmad Bin Muhammad. 1999. Ha:shiyat al-‘Ala:mat al-Sa:wiyy ‘ala: al-Tafsi:r al-Jala:layn. Beirut: Da:r al-Ihya:’ al-Tura:th al-‘Arabiyy.
al-Sabba:n, Shaikh Muhammad Bin ‘Aliyy. 1997. Ha:shiyat al-Sabba:n ‘ala Sharh al-Ashmu:niyy. Beirut: Da:r al-Kutub al-‘Ilmiyyat.
al-Saghi:r, Muhammad Husayn. 1983. al-Mustashriqu:n wa al-Dira:sa:t al-Qur’a:niyyat. Beirut: Mu’assasat al-Ja:mi‘iyyat li al-Dira:sa:t wa al-Nashr wa al-Tawzi:‘.
al-Tu:fiyy, Sulayman Bin ‘Abd al-Kari:m. 1977. al-Iksi:r fi: ‘Ilm al-Tafsi:r. Kaherah: Maktabat al-A:da:b.
al-Yamaniyy, Yahya: Bin Hamzat Bin ‘Aliyy Bin Ibra:hi:m. 1980. Kita:b al-Tara:z al-Mutadammin li Asra:r al-Bala:ghat wa ‘Ulu:m Haqa:’iq al-I‘ja:z. Beirut: Da:r al-Kutub al-‘Ilmiyyat.
al-Yamaniyy, Yahya: Bin Hamzat Bin ‘Aliyy Bin Ibra:hi:m. 1982. Kita:b al-Tara:z al-Mutadammin li Asra:r al-Bala:ghat wa ‘Ulu:m Haqa:’iq al-I‘ja:z. Beirut: Da:r al-Kutub al-‘Ilmiyyat.
al-Zabi:diyy, Muhammad Murtada:. 1966. Ta:j al-‘Aru:s. Beirut: Da:r al-Sa:dir.
al-Zamakhshariyy, Abu: al-Qa:sim Mahmu:d Bin ‘Umar al-Zamakhshariyy. 1990. Al-Kasha:f ‘an Haqa:’iq Ghawa:mid al-Tanzi:l wa ‘Uyu:n al-Aqa:wi:l fi: Wuju:h al-Ta’wi:l. Tar:ti:b wa Tashi:h Mustafa: Husayn Ahmad. Beirut: Da:r al-Fikr.
al-Zamakhshariyy, Abu: al-Qa:sim Mahmu:d Bin ‘Umar. 1987. Al-Kasha:f ‘an Haqa:’iq Ghawa:mid al-Tanzi:l wa ‘Uyu:n al-Aqa:wi:l fi: Wuju:h al-Ta’wi:l. Tar:ti:b wa Tashi:h Mustafa: Husayn Ahmad. Beirut: Da:r Kita:b al-‘Arabiyy.
al-Zamakhshariyy, Abu: al-Qa:sim Mahmu:d Bin ‘Umar. 2001. al-Mufassal fi: ‘Ilm al-Lughat. Beirut: Da:r Ihya:’ al-Tura:th al-‘Arabiyy.
al-Zarkashiyy, Badr al-Di:n Muhammad Bin ‘Abd Alla:h. 1980. al-Burha:n fi: ‘Ulu:m al-Qur’a:n. Beirut: Da:r al-Fikr.
al-Zawba‘iyy, Ta:lib Muhammad Isma:‘i:l. 1997. al-Bala:ghat al-‘Arabiyyat, ‘Ilm al-Ma‘a:ni: Bayn Bala:ghat al-Quda:ma: wa Uslu:biyyat al-Muhaddithi:n. Bangha:ziy: Manshu:ra:t Ja:mi‘at Qa:r Yu:nus.
al-Zuhayliyy, Wahbatt Bin Mustafa:. 1989. al-Fiqh al-Isla:miyy wa Adillatuh. Damsyiq: Da:r al-Fikr.
al-Zuhayliyy, Wahbatt Bin Mustafa:. 1991. al-Tafsi:r al-Muni:r. Damsyiq: Da:r al-Fikr.

Ani:s, Ibra:hi:m. 1985. Min Asra:r al-Lughat. Kaherah: Maktabat al-Anjilu: al-Misriyyat.


Arbak Othman. 1983. Permulaan Ilmu Linguistik: Satu Pengenalan Konsep dan Bidang Kajian Secara Teoritis. Kuala Lumpur: Sarjana Enterprise.
Arbak Othman. 1985. Mengajar Tatabahasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Arbak Othman. 1993. Belajar Tatabahasa dan Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.


Asmah Hj. Omar. 1986. Nahu Melayu Mutakhir (Edisi Baru). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Asmah Hj. Omar. 1991. Aspek Bahasa dan Kajiannya. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Asmah Hj. Omar. 1993. Susur Galur Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Asraf Wahab. 1981. Suatu Segi Pandangan Tentang Tatabahasa. Dewan Bahasa. Jilid 25. Bil. 1. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Asraf. 1983. Kesalahan dalam Penggunaan Ayat dan Frasa. Dalam Jurnal Dewan Bahasa Edisi Julai 1983. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Awang Sariyan. 2002. Ceritera Bahasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Awang Sariyan. 2007. Tertib Mengarang, Asas Retorik untuk Pelajar dan Pendidik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Azhar M. Simin. 1993. Sintaksis Wacana “Yang” dalam Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Baker, M. 1992. In Other Words a Coursebook on Translation. Chicago: University of Chicago.
Balhabi:b, Rashi:d. 1994. al-Taqdi:m wa al-Ta’khi:r fi: al-Tura:th al-Nahwiyy wa Bala:ghiyy. Wajdat: Kulliyyat al-A:da:b wa al-‘Ulu:m al-Insa:niyyat.

Balhabi:b, Rashi:d. Dila:lat al-Utur al-Uslu:biyyat wa Silatuha: bi Taqdi:m Mukawwina:t al-Jumlat. Maklumat diperolehi pada 17 November 2005, daripada http://faculty.uaeu.ac.ae/~rachid/research/dallalat%20alottor%20.htm


Bambang Kaswanti Purwo. 1984. Deiksis dalam Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
Beeston, A.F.L. 1982. Written Arabic: An Approach to The Basic Structures. London, New York & Sydney: Cambridge.
Bloomfield, Leonard. 1933. Language. London: Allen & Unwin.
Bloomfield, Leonard. 1992. Bahasa. (Edisi Terjemahan oleh Alias Mahpol et al.). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Bu:hamdi: Muhammad. 1993. Za:hirat al-Taqdi:m wa al-Ta’khi:r fi: Shi‘r al-Mutanabbi:, Dirasat Uslu:biyyat. Fa:s: Kulliyyat al-A:da:b wa al-‘Ulu:m al-Insa:niyyat, Ja:mi‘at Sayyidi: Muhammad Bin ‘Abd Allah.
Catford, J.C. 1965. A Linguistic Theory of Translation. London: OUP.
Catford, J.C. 1996. Teori Linguistik Bagi Penterjemah. Edisi Terjemahan oleh Uma A/P Iyavoo & Koh Chung Gaik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Darwis Harahap. 1989. Struktur Sintaksis Ayat Selapis dalam Bahasa Malaysia, Satu Analisis Tranformasi Generatif. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Darwis Harahap. 1991. Persoalan Bahasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Darwis Harahap. 1994. Binaan Makna. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Darwis Harahap. 2004. Pembinaan Kata Kerja dari Sudut Makna. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Darwis Harahap. 2005. Pembicaraan Bahasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.


Ghari:b ‘Aliyy ‘Ala:m, ‘Abd al-‘A:tiy. 1993. al-Bala:ghat al-‘Arabiyyat Bayn al-Na:qidayn al-Kha:lidayn, ‘Abd al-Qa:hir al-Jurja:niy wa Ibn Sina:n al-Khaffa:jiyy. Beirut: Da:r al-Ji:l.
H. Zainuddin Hamidy dan Fachruddin Hs. 1987. Al-Qur’an dan Terjemahan. Pulau Pinang: Percetakan al-Nahdi.
Haki:m Zaina:l. 1996. Tarjamat Ma‘a:ni: al-Qur’a:n bi al-Lughat al-Ma:liziyyat. Amman: Kulliyyat al-Dira:sa:t al-‘Ulya:, Ja:mi‘at al-Urduniyyat.
Hamka, Abdul Malik Karim Amrullah. 1984. Tafsir al-Azhar. Jakarta: Yayasan Nurul Islam.
Harimurti Kridalaksana. 1983. Kamus Linguistik. Jakarta: Penerbit PT Gramedia.
Hartmann, R.R.K. dan Strok, F.C. 1972. Dictionary of Language and Linguistics. London: Applied Science Publisher.
Hashim bin Musa & Ong Chin Guan. 1998. Pengantar Ilmu Makna. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Hashim Musa. 1993. Binaan dan Fungsi Perkataan dalam Bahasa Melayu – Satu Huraian dari Sudut Tatabahasa Generatif. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Hashim Musa. 1994. Pengantar Falsafah Bahasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Hifni Bek Dayyab et al. 1993. Kaedah Tatabahasa Arab. (Edisi Terjemahan oleh Drs. H. Chatibul Umam et al.). Kuala Lumpur: Golden Books Centre Sdn. Bhd.
Hockett, C. F. 1958. A Course in Modern Linguistics. New York: The MacMillan Company.
Ha:tim, ‘Ima:d. 1980. al-Lughat al-‘Arabiyyat Qawa:‘id wa Nusu:s. Beirut: Manshu:ra:t al-Mansha’at al-Sha‘biyyat li al-Nashr wa al-Tawzi:‘ wa al-I‘la:n.
Hasan ‘Abba:s, Fadl. 1992. al-Bala:ghat, Funu:nuha: wa Afna:nuha:, ‘Ilm al-Ma‘a:ni:. Irbid: Da:r al-Furqa:n.
Hasan Buhayriyy, Sa‘i:d. 2005. Dira:sa:t Lughawiyyat Tatbi:qiyyat fi: ‘Ala:qat Bayn al-Bunyat wa al-Dala:lat. Kaherah: Maktabat al-A:da:b.
Hasan, ‘Abba:s. t.t. al-Nahw al-Wa:fiyy. Kaherah: Da:r al-Ma‘a:rif.
Hasan, Tama:m. 1985. al-Lughat al-‘Arabiyyat Ma‘na:ha: wa Mabna:ha. Kaherah: al-Hay’at al-Misriyyat al-‘A:mat li al-Kita:b.
Hasan, Tama:m. 1993. al-Baya:n fi: Rawa:’i‘ al-Qur’a:n, Dira:sat Lughawiyyat wa Uslu:biyyat li al-Nas al-Qur’a:niyy. Kaherah: ‘A:lam al-Kutub.
Hasan, Tama:m. t.t. al-Lughat al-‘Arabiyyat Ma‘na:ha: wa Mabna:ha:. al-Da:r al-Bayda:’: Da:r al-Thaqa:fat.
Husayn, ‘Abd al-Qa:dir. 1998. Athar al-Nuha:t fi: al-Bahth al-Bala:ghiyy. Kaherah: Da:r Ghari:b li al-Tiba:‘at wa al-Nashr wa al-Tawzi:‘.
Hasan, Muhammad ‘Aliyy. 1983. al-Mana:r fi: ‘Ulu:m al-Qur’a:n. Riyad: Ja:mi‘at al-Malik Sa‘u:d.
Ibn ‘A:shu:r, Muhammad al-Ta:hir Bin ‘A:shu:r. 2000. Tafsi:r al-Tahri:r wa al-Tanwi:r. Beirut: Mu’assasat al-Ta:ri:kh.
Ibn ‘A:shu:r, Muhammad al-Ta:hir Bin ‘A:shu:r. t.t. Tafsi:r al-Tahri:r wa al-Tanwi:r. al-Da:r al-Tu:nisiyyat li al-Nashr - al-Da:r al-Jama:hi:riyyat li al-Nashr wa al-Tawzi:‘ wa al-I‘la:n.
Ibn ‘A:shu:r, Muhammad al-Ta:hir Bin ‘A:shu:r. Tafsi:r al-Tahri:r wa al-Tanwi:r. Maklumat diperolehi pada 3 Mac 2008 daripada http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=54&tSoraNo=2&tAyahNo=167&tDisplay=yes&Page=3&Size=1
Ibn ‘Aqi:l, ‘Abd Alla:h Bin ‘Aqi:l. 2004. Sharh Ibn ‘Aqi:l. Tahqi:q Muhy al-Di:n ‘Abd al-Hami:d. Kaherah: Da:r al-Tala:’i‘.
Ibn al-Athi:r, Diya:’ al-Di:n Bin al-Athi:r. 1998. al-Mathal al-Sa:’ir fi: al-Adab al-Ka:tib wa al-Sha:‘ir. Taqdi:m wa Tahqi:q wa Ta‘li:q al-Duktu:r Ahmad al-Hu:fiy wa al-Duktu:r Badwiy Taba:nat. Beirut: Da:r al-Kutub al-‘Ilmiyyat.
Ibn al-Sarra:j, Abu: Bakr Muhammad Bin Sahl Bin al-Sarra:j. 1999. al-Usul fi: al-Nahw. Beirut: Mu’assasat al-Risa:lat.
Ibn Fa:ris, Abu: al-Hasan Ahmad Bin Faris Bin Zakariyya:. 1998. Maqa:yi:s al-Lughat. Beirut: Da:r al-Fikr.
Ibn Hisha:m, Abu: ‘Abd Alla:h Jama:l al-Di:n Bin Hisha:m. 1957. Sharh Shudhu:r al-Dhahab fi: Ma‘rifat Kala:m al-‘Arab. Kaherah: Maktabat al-Sa‘a:dat.
Ibn Hisha:m, Abu: ‘Abd Alla:h Jama:l al-Di:n Bin Hisha:m. 1974. Awdah al-Masa:lik ila: Alfiyat Ibn Ma:lik. Tahqi:q Muhammad Muhyi: al-Di:n ‘Abd al-Hami:d. Beirut: Da:r al-Fikr.
Ibn Hisha:m, Abu: ‘Abd Alla:h Jama:l al-Di:n Bin Hisha:m. 1992. Mughniy al-Labi:b ‘an Kutub al-A‘a:ri:b. Beirut: Da:r al-Fikr.
Ibn Hisha:m, Abu: ‘Abd Alla:h Jama:l al-Di:n Bin Hisha:m. 2001. Sharh Qatr al-Nada: wa Bal al-Sada:. Beirut: Da:r al-Ma‘rifat.
Ibn Jinni:, Abu: al-Fatah ‘Uthma:n Bin Jinni:. 1986. al-Muhtasab fi: Tabyi:n Wuju:h Shawa:dh al-Qira:’a:t wa al-I:da:h ‘Anha:. Tahqi:q ‘Aliyy al-Najdiyy wa A:khari:n. Kaherah: al-Majlis al-a‘la: li al-Shu’u:n al-Isla:miyyat.
Ibn Jinni:, Abu: al-Fatah ‘Uthma:n Bin Jinni:. 2001. al-Khasa:’is. Tahqi:q Muhammad ‘Aliyy al-Najja:r. Beirut: Da:r al-Kutub al-‘Ilmiyyat.
Ibn Juzziy, Muhammad Bin Ahmad Bin Juzziy. 2004. Kitab al-Tashi:l li ‘Ulu:m al-Tanzi:l. Beirut: Da:r al-Ihya:’ al-Tura:th al-‘Arabiyy.
Ibn Kathi:r, Abu: Fida:’ Isma:‘i:l Bin Kathi:r. 1990. Tafsi:r al-Qur’a:n al-‘Azi:m. Kaherah: Da:r al-Hadi:th.
Ibn Khati:b, Muhammad ‘Abd al-Lati:f. t.t. al-Furqa:n. Beirut.
Ibn Ma:lik, Abu: ‘Abd Alla:h Jama:l al-Di:n Muhammad Bin ‘Abd Alla:h. 2001. Tashi:l al-Fawa:’id wa Takmi:l al-Maqa:sid. Tahqi:q Muhammad Ka:mil Baraka:t. Beirut: Da:r al-Kutub al-‘Ilmiyyat.
Ibn Ma:lik, Abu: ‘Abd Alla:h Jama:l al-Di:n Muhammad Bin ‘Abd Alla:h. t.t. Sharh al-Ashmu:niyy bi Ha:shiyat al-Sabba:n. Beirut: Da:r al-Fikr.
Ibn Manzu:r, Muhammad Bin Mukram Bin Manzu:r al-Misriyy. 1990. Lisa:n al-‘Arab. Kaherah: Da:r al-Sa:dir.
Ibn Qayyim, Shams al-Di:n Abu: ‘Abd Alla:h Ibn Abi: Bakr al-Dimashqiyy Ibn Qayyim. 1988. al-Fawa:’id al-Mashu:q ila: ‘Ulu:m al-Qur’a:n wa ‘Ulu:m al-Baya:n. Beirut: Da:r al-Kutub al-‘Ilmiyyat.
Ibn Qayyim, Shams al-Di:n Abu: ‘Abd Alla:h Ibn Abi: Bakr al-Dimashqiyy Ibn Qayyim. 1949. al-Tafsi:r al-Qayyim. Matba‘at al-Sunnat al-Muhammadiyyat.
Ibn Ya‘ish, Muwaffaq al-Di:n Ya‘ish Bin ‘Aliyy Bin Ya‘ish. 1970. Sharh al-Mufassal. Beirut: ‘A:lam al-Kutub.
Ismail Ibrahim. 1990. Dira:sat Taqa:buliyyat Bayna al-Lughatayn al-‘Arabiyyat wa al-Ma:li:ziyyat ‘ala: Mustawa: al-Tara:ki:b. Kertas Kerja. Nadwat Tatwi:r Ta‘li:m al-Lughat al-‘Arabiyyat fi: Ma:li:ziya:. Anjuran UIAM dan Kementerian Pendidikan Malaysia. 25-28 Ogos. 1990.
Kamus Dewan. 1997. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Kamus Linguistik. 1997. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Kempson, Ruth M. 1991. Teori Semantik. (Edisi Terjemahan oleh Zaiton Ab. Rahman). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Kharofa, Ala’Eddin. 1999. The Translation of al-Qur’a:n is a Necessity. Dalam Persidangan Penterjemahan Antarabangsa ke 7, 6-8 Disember 1999. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
La:shi:n, ‘Abd al-Fata:h. 1978. al-Ma‘a:ni: fi: Daw’ Asa:li:b al-Qur’a:n. Kaherah: Da:r al-Ma‘a:rif.
Lado, Robert. 1980. Mengajar Bahasa. (Edisi Terjemahan oleh Abdullah Hassan). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Lefevere, Andre. 1992. Translating Literature: Practice and Theory in a Comparative Literature Context. New York: The Modern Language Association of America.
Liaw Yock Fang dan Abdullah Hassan. 1994. Nahu Melayu Moden. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Liaw Yock Fang. 1969. Penelitian Sintaksis Bahasa Melayu / Indonesia. Dewan Bahasa. Jilid 14:3,4,5 & 6. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.


Lim Lay Lin. 2003. Adakah Cara untuk Mengatasi Unsur-unsur yang Tidak Boleh Diterjemah. Dalam Dewan Bahasa. Edisi April.
Luthfi, Atabik. 2004. Penterjemahan Dan Pentafsiran Al-quran Di Indonesia: Kajian Terhadap Perkembangan Metodologi Dan Penyelewengan Pentafsiran. Tesis (Ph.D), Universiti Kebangsaan Malaysia.
Magha:lasat, Mahmu:d Husayni:. 1991. al-Nahw al-Shafiyy. Amman: Da:r al-Bashi:r.
Mashudi Kader. 1993. Aspek Semantik dalam Pembentukan Kata dan Istilah dalam Bahasa Melayu. Jurnal Dewan Bahasa, Jilid 37, Bil. 4. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Matlu:b, Ahmad. 1987. Buhu:th Lughawiyyat. Amman: Da:r al-Fikr.
Maulānā ‘Abdullāh Yūsuf ‘Ali. 1992. al-Qur’ānu ’l-Karīm, Terjemahan dan Huraian Maksud. Penterjemah dan kata pengantar Abu Salah Muhammad ‘Uthman El-Muhammady. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Maheram Binti Ahmad. 2008. Permasalahan Penterjemahan Arab-Melayu: Satu Analisis Teks Sastera. Tesis (Ph.D). Universiti Malaya.
Mohd. Azemi Mohd. Yusoff. 1999. Makna Kata Kerja dalam Binaan Ayat: Satu Analisis. Jurnal Dewan Bahasa, Jilid 43, Bil. 1. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Mohd. Bakhir Hj. Abdullah. 1999. al-Tarjamat min al-Lughat al-‘Arabiyyat ila: al-Lughat al-Ma:li:ziyyat: Ba‘d al-I‘tiba:ra:t al-Lughawiyyat. Dalam Persidangan Penterjemahan Antarabangsa ke 7, 6-8 Disember 1999. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohd. Mokhtar Ahmad & Basil Wijasuria. 1987. Masalah dan Kesalahan-kesalahan dalam Terjemahan. Dalam Kesalahan Bahasa dalam Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.


Mohd. Shukri Hanapi. 2000. Menterjemah al-Qur’an: Antara Tuntutan dan Realiti. Tesis Sarjana Sastera. Universiti Sains Malaysia.
Muhammad Bukhari Lubis, Mohd. Fauzi Jumingan & Khairunnawa Mohamed. 1998. Penerjemahan Arab Melayu Arab, Peraturan & Dasar. Penerbit Universiti Putra Malaysia.
Muhammad Nur Lubis Abd Razak. 2004. Penterjemahan makna al-Qur'an : kajian ke arah melahirkan kaedah penterjemahan makna al-Qur'an. Tesis (Ph.D), Jabatan Al-Quran dan al-Hadith, Bahagian Pengajian Usuluddin, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.
Muhammad, Rukn al-Di:n Muhammad Bin ‘Aliyy. 2002. al-Isha:ra:t wa al-Tanbi:ha:t fi: ‘Ilm al-Bala:ghat. Beirut: Da:r al-Kutub al-‘Ilmiyyat.
Muja:wir, Muhammad Sala:h al-Di:n ‘Aliyy. 1983. Tadri:s al-Lughat al-‘Arabiyyat bi al-Marhalat al-Ibtida:’iyyat: Asa:suhu wa Tatbi:qa:tuhu. Beirut: Da:r al-Qalam.
Mustafa:, Ibra:hi:m et al. 1985. al-Mu‘jam al-Wasi:t. Kaherah: Majma‘ al-Lughat al-‘Arabiyyat.
Nathesan, S. 1995. Beberapa Persoalan Penggunaan Bahasa Melayu dan Penyelesaiannya. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Nathesan, S. 1997. Semantik dalam Bahasa Melayu: Satu Pandangan. Dalam Jurnal Dewan Bahasa dan Pustaka. Edisi Jun 1990.
Nathesan, S. 2001. Makna dalam Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Nathesan, S. 2004. Kata Bersinonim dalam Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.


Newmark, Peter. 1988. Approaches Translation. Hemel Hempstead: Prentice Hall.
Nida, Eugene A & de Waard, J. 1986. From One Language to Another. Camden: Nelson.
Nida, Eugene A. & Taber, Charles. 1969. The Theory and Practice of Translation. Leiden: Brill.
Nida, Eugene A. 1996. Menerokai Struktur Semantik. (Edisi Terjemahan oleh Mashudi Kader). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Nida, Eugene. A. 1964. Towards a Science of Translation with Special Reference to Principles and Procedures Involved in Bible Translation. Leiden: Brill.
Nida, Eugene. A. 1975. Componential Analysis of Meaning: An Introduction to Semantic Structures. The Hague: Mouton.
Nik Safiah Karim, Farid M. Onn, Hashim Hj. Musa, Abdul Hamid Mahmood. 1993. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Nik Safiah Karim. 1986. Bahasa Melayu: Persoalan & Pergolakan. Kuala Lumpur: Gateway Publishing House Sd. Bhd.
Oemar Bakry. 1979. Polemik H. Oemar Bakry dengan H.B Jassin tentang al-Qur’an al-Karim Bacaan Mulia. Jakarta: Mutiara.
Palmer, F.R. 1989. Semantik. (Edisi Terjemahan oleh Abdullah Hassan). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Parker, Frank. 1994. Linguistik untuk Bukan Ahli Linguistik. Edisi Terjemahan oleh Raja Rahawani Raja Mamat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Pickthall, Muhammad Marmaduke. 1971. The Meaning of The Glorius Quran. Beirut: Da:r al-Kita:b al-Lubna:niyy.
Ramli Bin Salleh. 1987. Sebab-sebab Kesalahan di dalam Penterjemahan. Dalam Kesalahan Bahasa dalam Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Ramli Haji Salleh. 1995. Sintaksis Bahasa Melayu, Penerapan Teori Kuasaan dan Tambatan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Robbins. R.H. 1997. A Short History of Linguistics. Addison Wesley Publishing Company.
Roselan Baki. 2003. Pengajaran dan Pembelajaran Penulisan Bahasa Melayu, Senario, Teori dan Panduan untuk Guru dan Pelajar. Shah Alam: Karisma Publications Sdn. Bhd.
Sato Hirobumi @ Rahmat Abdullah. 1997. Analisis Nahu Wacana Bahasa Melayu Klasik Berdasarkan Teks Hikayat Hang Tuah, Suatu Pandangan dari Sudut Linguistik Struktural-Fungsian. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Sayd Qutb. 1992. Terjemahan Tafsi:r fi: Zila:l al-Qur’a:n (Dalam Bayangan Al-Qur’an). Penterjemah Yusuf Zaki Haji Ya‘qub. Kota Baharu: Diyan Darul Naim Sdn. Bhd.
Sharf al-Di:n Bin Muhammad al-Taybiyy. 1987. al-Tibya:n fi: ‘Ilm al-Ma‘a:ni: wa al-Badi:‘ wa al-Baya:n. Beirut: ‘A:lam al-Kutub, Maktabat al-Nahdat al-‘Arabiyyat.
Sheikh Abdullah Basmeih. 2001. Tafsir Pimpinan Ar-Rahman, kepada Pengertian al-Qur’an. Kuala Lumpur: Darul Fikir.

Si:bawayh, Abu: Bashar ‘Amru: Bin ‘Uthma:n Bin Qanbar. 1999. al-Kita:b. Tahqi:q wa Sharh ‘Abd al-Sala:m Muhammad Ha:ru:n. Beirut: Da:r al-Kutub al-‘Ilmiyyat.


Sperber, D. & Wilson, D. 1986. Relevance: Communication and Cognition. Oxford: Blackwell.
Suat Yildirim. 1999. Asba:b al-Ishka:l fi: Tarjamat Ma‘a:ni al-Qur’a:n al-Kari:m. Dalam Persidangan Penterjemahan Antarabangsa ke 7, 6-8 Disember 1999. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Sulaiman Masri dan Ahmad Khair Mohd Nor. 2004. Seni Mengarang. Shah Alam: Karisma Publications Sdn. Bhd.
Sulta:n, Muni:r. 1993. Bala:ghat al-kalimat wa al-jumlat wa al-jumal. Iskandariah: Mansha’at al-Ma‘a:rif.
Sulta:n, Muni:r. t.t. Bala:ghat al-kalimat wa al-jumlat wa al-jumal. Iskandariah: Mansha’at al-Ma‘a:rif.
Syed Arabi Idid. 2002. Kaedah Penyelidikan Komunikasi dan Sains Sosial. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Syed Nurul Akla. 1999. Faktor Leksiko-Budaya dalam Penterjemahan Karya Rihlah Ibn Battutah. Dalam Persidangan Penterjemahan Antarabangsa ke 7, 6-8 Disember 1999. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Tesaurus Umum Bahasa Melayu. 1991. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Taba:nat, Badwi:. 1975. Mu‘jam al-Bala:ghat al-‘Arabiyyat. Tara:balas: Manshura:t Ja:mi‘at Tara:balas, Kulliyyat al-Tarbiyat.


Tabal, Hasan. t.t. Dira:sa:t fi: al-Ma‘a:ni: wa al-Badi:‘. Kaherah: Maktabat al-Zahra:’.

Umar Junus. 1989. Stilistik, Satu Pengantar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Venuti, L. 1995. The Translator’s Invisibility: A History of Translation. London: Routledge.
Zakariyya:, Mi:sha:l. 1982. al-Alsuniyyat al-Tawli:diyyat wa al-Tahwi:liyyat wa Qawa:‘id al-‘Arabiyyat, al-Nazariyyat al-Alsuniyyat. Beirut: al-Mu’assasat al-Ja:mi‘iyyat li al-Dira:sa:t wa al-Nashr wa al-Tawzi:‘.
Zakariyya:, Mi:sha:l. 1986. al-Alsuniyyat al-Tawli:diyyat wa al-Tahwi:liyyat wa Qawa:‘id al-‘Arabiyyat, al-Jumlat al-Basi:tat. Beirut: al-Mu’assasat al-Ja:mi‘iyyat li al-Dira:sa:t wa al-Nashr wa al-Tawzi:‘.Yüklə 105,11 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə