Bibliyografya 8 İSTİVÂNÂme 8Yüklə 1,3 Mb.
səhifə37/37
tarix30.12.2018
ölçüsü1,3 Mb.
#88458
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37

544 Bulletin de l'Ac-ademie des Sciences de Si. Petersboıırg, VI119I7] s. 359-386

545 Memoirsofthe Asiatic Society of Bengal, V1I1 ILondon 1922],s. 1-76

546 Musned, III, 156; İbn Mâce, "Ce-nâ'iz", 55

547 bk. Faiz

548 bk. gabn

549 Müsned, II, 292; 111, 144, 156; VI, 360; Buhârî, "Hiyel", 14, "Ta­lâk", 20; İbn Mâce, "Cenâ3iz", 55;Tirmizî, "Menâkıb", 74

550 Bu­hârî, "Merdâ", 7

551 Şerhu'l-üşûli'l-hamse, s. 494; a.mlf., el-Muğnl, XIII, 505-507

552 Şer-fru'l-üşûli'l-hamse, s. 497

553 Eş'arî, Makâlât, I, 318-319

554 Müsned, 1, 72; II, 235

555 Buhârî, "Dİyât", 28; Müslim, "Hudûd", 45, 46

556 KâdîAbdülcebbâr, el-Muğnî, XIII, 475-482

557 Şerhu'l-üşûin-hamse, s. 485-493

558 KâdîAbdülcebbâr, el-Muğ-m, XIII, 448-454, 520-523

559 Şerhu'l-üşûli'l-hamse, s. 495; a.mlf., el-Mu^m, XIII, 508-519

560 el-'Aklfiu.şû.li'd-dln.s. 367;Hehcü'l-hak,s. 137-138

561 Fahreddin er-Râzî, MefâÜhu'l-ğayb,XXX\, 26; İbn Kesîr, IV, 466

562 Gazzâlî, s. 90; Şehristânî, s. 411

563 Kelâm'a Giriş, s. 201

564 meselâ bk. el-Baka-ra 2/155-157; er-Ra'd I 3/22-24; ez-Zümer 39/10

565 Buhârî, "Merdâ", 7; bk. Miftâhu fcü-nûzi's-sünne, "Maraz" md

566 Peçuylu İbrahim. 1, 364

567 Atâî, s. 291

568 Se-iânikî, s- 141

569 a.g.e., s. 1 74

570 Ayvansarâ-yî, i, 147

571 Atâî, s. 292

572 bk. ivaz efendi ca­mii

573 Atâî, s. 689-690

574 bk. Hacı İvaz Paşa

575 bk. Hacı İvaz Paşa

576 KitabelerII, s. 80-81

577 fotoğrafları için bk. Yüksel, s. 348, rs. 529

578 bk, İbrahim Beyefendi, İvazpaşazâde

579 16 Cemâziyeievvel 1152/21 Ağustos 1739

580 TSMA, nr. H. 1648, vr. 3b; BA, MD, nr. 168, s. 80: Topkapı Sarayı Müzesi Osmanlı Saray Ar­şivi Katalogu: Fermanlar adıyla ilk cildi yayımlanmış olan TSMA belgeleri katalo-gundaki [nr. E 79131 belge Özetinde. İvaz­zâde Halil Paşa'ya 26 Şaban 1182/ŞOcak 1769'da vezâretleHotin sancak beyliği ve­rildiği belirtilmişse de, bu zatın bir başka İvazzâde olduğu tesbit edilmiştir

581 BA, MD, nr. 167, s. 3

582 DM, VİN, 288-289

583 Sadullah Enverî, I, I I8a-121lJ

584 TSMA, nr. E ! 850/6

585 İÜ Ktp.,TY, nr. mükerrer419/I, vr. lb-lla

586 BA, MD, nr. 168, s. 1

587 BA, MD, nr. 169. s. 2

588 BA, D. BŞM, Mu-hallefât Halîfesi, dosya nr. 59/68

589 Müri'l-teuâ-rih, [l/B, s. 58

590 Târih, 11, 133

591 a.e., vr. 49a

592 Hulâsa-tü'l-i'übâr, s. 47

593 BA, D. BŞM, Muhaüefât Halîfesi, dosya nr. 59/ 68

594 Küfe-Basra arasında bir mevki

595 İbnü'l-Kelbî, Putlar Kitabı, s. 45

596 bk. Ziyaret

597 Lisânü'l-cArab, "cayf" md.; Tacü't-'arüs, "cayf"md

598 Bu-hârî, "Enbiyâ"', 9

599 Müsned, IH, 477; V, 60; Ebû Dâvûd, "Tıb", 23

600 Lisânü'l-cArab, "cayf" md

601 El2 |İng.), IV, 290

602 Cevâd Ali, VI, 788-798

603 Câhiz, İli. 444-445, 458

604 a.g.e., III, 449-450

605 Kalkaşendî, I, 399

606 Lisâ-nü'l-cArab, "cavf' md.

607 Sıddîk Hasan Han, II, 436-437

608 Müs­ned, III, 477; V, 60; Ebû Dâvûd, "Tlb", 23

609 Buhârî, "Tıb", 19; Müslim, "Selâm", 106-107

610 Ebû Dâvûd, "Edâhî", 21; Müsned, VI, 381

611 bk. Âyise

612 beynûnet-i kübrâ

613 el-Fihrist, s. 117

614 Câmia-tü'1-lmâm Muhammed b. Suûd el-İslâmiy-ye el-ma'hedü'l-âlî li'l-kazâ, 1409 h.


Yüklə 1,3 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə