Bilirkişilik YönetmeliğiYüklə 27,38 Kb.
tarix15.01.2019
ölçüsü27,38 Kb.

BİLİRKİŞİLİĞE BAŞVURU VE KABUL ŞARTLARI

03/08/2017 tarih ve 30143 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bilirkişilik Yönetmeliği”

Bilirkişiliğe başvuru ve kabul şartları

MADDE 38 – (1) Bilirkişilik başvurusunda bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:

a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.

b) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.

c) Daha önce kendi isteği dışında sicilden ve listeden çıkarılmamış veya bilirkişilik yapmaktan yasaklanmamış olmak.

ç) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak.

d) Başka bir bölge kurulunun listesine kayıtlı olmamak.

e) Bilirkişilik temel eğitimini başarıyla tamamlamak.

f) Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak ya da Daire Başkanlığınca daha fazla çalışma süresi belirlenmiş ise bu süre kadar fiilen çalışmış olmak.

g) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için ilgili mevzuat gereği aranan şartları haiz olmak ve mesleğini yapabilmek için gerekli olan uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak.

ğ) Daire Başkanlığının bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarına göre belirlediği yeterlilik koşullarını taşımak.

(2) Özel hukuk tüzel kişilerinde birinci fıkradaki şartları taşıyan ve sicile kayıtlı gerçek kişilerin istihdam edilmesi gerekir.

(3) Daha önce yaptığı başvurusu, meslekî olarak yeterli nitelikte bulunmadığı gerekçesiyle reddedilenler, bir yıl geçmedikçe yeniden bilirkişilik yapmak için başvuruda bulunamazlar.

(4) Hukuk öğrenimi görmüş kişiler, hukuk alanı dışında ayrı bir uzmanlığa sahip olduğunu ve birinci fıkradaki şartları taşıdığını belgelendirmediği takdirde, sicile ve listeye kaydedilemez.

(5) Sermaye Piyasası Kanununa göre yetkilendirilen gayrimenkul değerleme uzmanları ile taşınmaz geliştirme konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış uzmanlar için, Kamulaştırma Kanununun 15 inci maddesi gereğince sadece kamulaştırma alt uzmanlık alanında görev yapmak kaydıyla, bilirkişiliğe kabul şartları bakımından fiilen beş yıl görev yapma şartı aranmaz.JEOLOJİ MÜHENDİSLERİNİN BİLİRKİŞİLİK UZMANLIK ALANLARI

 1. Genel jeoloji ve saha jeolojisi, jeolojik harita üretimi, yerkabuğunun yapısını, kayaları, iç ve dış kuvvetlerle meydana gelen fiziksel, kimyasal ve biyolojik her türlü değişiklikleri inceler, sahadaki jeolojik gözlemleri (fay, yer altı suyu, kütle hareketleri vs.) haritaya aktarılır.

 2. Mineraloji-petrografi,

Mineraloji: Yerkabuğunda bulunan çeşitli minerallerin tariflerini ve sınıflamalarını yapan; kristal yapılarını, fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceleyen, nasıl başka minerallere dönüştüklerini anlatan bilimdir.

Petrografi: Yerkabuğunda bulunan ve minerallerin birleşmesinden meydana gelmiş olan taşların, meydana geliş sebeplerini araştıran, sınıflamalarının yapan bir ilimdir.

 1. Sedimantoloji-stratigrafi,

Sedimantoloji: Sedimanter (tortul) kayaçları ve onları oluşturan mekanizmaları bilimsel olarak araştırmak sınıflandırmak, kaynağını sorgulamak ve yorumlamak olarak tanımlanır

Stratigrafi: Yerkabuğunun kısımları olarak ele alınan tabakalı kayaların formasyonlardan, bileşimlerden, istiflenmelerden ve korelasyonlarından söz açan jeoloji koludur. Bir alan veya bölgedeki kayaları nitelik, kalınlık, istiflenme, yaş ve korelasyon yönlerinden ele alan tasvirci jeoloji bölümüdür.

 1. Tektonik, Dünyanın kabuğunda kırılma, kıvrılma, takım halinde yükselme ve çökme olaylarını kapsar. (yer kabuğundaki hareketleri inceler)

 2. Jeokimya, Dünyanın kimyasal bileşimlerini, kaya ve toprakları etki altında tutan kimyasal süreçleri ve tepkileri, Dünyanın kimyasal bileşenlerine ilişkin maddi ve enerjetik döngüleri ve bunların atmosfer ve hidrosfer ile etkileşimlerini yer ve zaman bakımından konu alan bir yerbilim dalıdır. 

 3. Paleontoloji, Fosilleri veri olarak kullanarak dünyada yaşamın tarihini (jeolojik zamanlarda yaşayan canlıların fosillerini inceleyerek onların yaşadıkları devirleri ve o devrin özelliklerini belirler) yazmak amacını taşıyan bilim dalı.

 4. Amaca yönelik olarak jeolojik modelleme, değişik ölçeklerde jeolojik harita üretimi, jeolojik kesit hazırlanması, Sahanın jeolojik özelliklerini çeşitli bilgisayar programlarına girerek jeolojik harita yapmak, zemine ilişkin üç boyutlu kesitler ve blok diyagramları yaparak amaca yönelik yorumu derinleştirmek.

 5. Maden ve mineral kaynakların aranması, araştırılması, geliştirilmesi ve işletilmesi kapsamındaki arama, araştırma, sondaj, yarma galeri açılması ile işletilmesi kapsamında mühendislik jeolojisi, hidrojeoloji, jeoteknik, jeokimya ve çevre jeolojisi çalışmaları ile kaynak ve rezerv raporları ile fizibilite raporları hazırlamak.

 6. Endüstriyel hammaddeler, Sanayide hem hammadde olarak, hem de herhangi bir mamul maddenin elde edilmesinde, katkı maddesi, bunların üretiminde kullanılan araç ve gereçlerin üretildiği maddelerin özelliklerini ve doğadaki bulunuşlarını konu alır. Örneğin cam üretiminde kuvars doğrudan doğrudan cam hamurunun ana bileşeni olarak, aynı kuvars cam üretildikten sonra kumlama yapılmasında, yine aynı kuvars kum olarak cam fırının yapıldığı tuğlaların içerisinde katkı olarak kullanılır. 


 7. Petrol ve doğalgaz jeolojisi, Sıvı ve gaz yakıtların araştırılması ve bulunması, bunların özelliklerinin ortaya çıkartılması üzerinde araştırmalar yapar.

 8. Jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli suların aranması, araştırılması, geliştirilmesi, sondaj, enjeksiyon, reenjeksiyon, jeolojik ve hidrojeolojik modelleme çalışmaları Jeotermal enerji yerkürenin iç ısısıdır. Bu ısı merkezdeki sıcak bölgeden yeryüzüne doğru yayılır Yer kürenin içerisinde mağmaya yakın olan bölgelerdeki sıcak sulardan ve buharlardan elde edilen enerji. Sıcak suların aranması, araştırılması, geliştirilmesi, sondajlarının-haritalarının yapılması işlerini kapsar. Bu kapsamda arama, araştırma , geliştirme, enjeksiyon ve reenjeksiyon ve sondaj iş ve işlemleri yürütür ve bunlara ilişkin her türlü raporu hazırlar.

 9. Kömür jeolojisi, asfaltit ve bitümlü şeyl, Isınma ve elektrik enerjisinde kullanılan kömürün aranması, sondajlar-haritalarının yapılmasını vb. kapsar.Bu kapsamda arama, araştırma ve işletme süreçlerine ilişkin raporlar ile rezerv ve kaynak raporlarını hazırlar.

 10. Hidrojeoloji, yeraltısuyu jeolojisi anlamına gelip, yeraltısuyunun özellikleri, kökeni, yeraltındaki hareketi ve yüzey sularıyla olan etkileşimini inceler.Bu kapsamda her türlü hidrojeolojik etütkapsamında, harita, plan, kuyu açımı ve loğu hazırlama ile hidrojeolojik akım ve modelleri ile bunlara ilişkin raporları hazırlar.

 11. Mühendislik jeolojisi ve jeoteknik araştırmalar, Mühendislik işlerinin yerleştirilmesi, tasarlanması, yapılması, işletilmesi ve bakılmasına etkiyen jeoloji faktörlerinin tanınmasını ve elverişli bir yolda ele alınmasını sağlamak amacıyla jeoloji biliminin mühendislik olayına özgülenmesidir. Yani Bayındırlık işlerine uygulanmasıdır. Uygulamalı jeoloji yol, baraj, bina gibi mühendislik yapılarının yapılması için gerekli jeolojik parametreleri inceler.

 12. Jeoteknik çalışmalar kapsamındaki jeoloji mühendisliği hizmetleri, Mühendislik jeolojisi, Jeofizik uygulamalar, Hidrojeoloji, Kaya ve/veya Zemin mekaniğine ait deneylerin birlikte kullanıldığı bilimsel çalışmaların bütünü Jeoteknik kapsamın içindedir.

 13. Çevre jeolojisi, Su ve toprak kaynaklarının korunması, çevresel olarak, uygun şekilde kullanımı, kaynakların değerlendirilmesi ve envanterlerin hazırlanması *Atık alanlarının belirlenmesi *Doğal afetlerin önceden tespiti ve olabilecek zararın azaltılması *İnsanların neden, oldukları çevresel değişikliklerin önceden tespiti, sınırlandırılması ve geri dönüştürülmesi (çevre etki değerlendirmesi) *Enerji ve maden kaynaklarının korunması, çevresel olarak uygun şekilde kullanımı, kaynakların değerlendirilmesi ve envanterlerin hazırlanması *Bu konuda gerekli elemanların eğitimi.

 14. Kıyı ve deniz jeolojisi, Kıyıların ve sular altındaki yeryüzünün tarihçesini, jeolojik yapıların şekillendirilmesindeki etkenleri, deniz kaynaklı doğal afetleri ve kıyı alanlarına etkisini, denizel çökellerdeki kirliliği, denizlerin cansız kaynaklarını, kıyı kenar çizgisi belirlenmesi çalışmaları ve benzeri konuları araştıran bilim dalıdır.

 15. Doğal afetler/Doğal tehlikeler, büyük oranda veya tamamen insanların kontrolü dışında (kısa sürede) gerçekleşen, mal ve can kaybına neden olabilecek tehlikeli ve genellikle büyük çaplı doğal olay. Örneğin deprem, heyelan, çığ, sel, donma.

 16. Tıbbi jeoloji, Çevremizdeki kayaçlar, mineraller ve elementler gibi jeolojik unsurlarla depremler ve volkanlar gibi jeolojik süreçlerin insan sağlığı üzerindeki olumlu ya da olumsuz etkileri ve bu etkilerin coğrafik dağılımlarını ortaya koyan, sorunların çözümüne çareler arar.

 17. Süs taşları jeolojisi, Süs taşları oluşumunda insan eli değmemiş, yer kabuğunun doğal gelişimi sürecinde oluşmuş malzemelerdir. Kıymetli taşları inceleyen, arayan, araştıran bilim olarak tanımlanır.

 18. Jeo-sit, jeolojik miras, jeoarkeoloji,

Jeo-sit: En geniş kapsamıyla, güncel veya eski herhangi bir jeolojik süreci, olayı veya özelliği ifade eden kaya, mineral, fosil topluluğu, yapı, istif, yer şekli veya arazi parçasıdır.

Jeolojik Miras: Önemli bilimsel veya görsel değeri olan, doğal veya insan eliyle yok olma tehdidi altındaki jeosittir.

Jeoarkeoloji, yer, doğa araştırmalarında elde edilen bilgilerin arkeolojik araştırmalarda ve bulguların değerlendirilmesinde kullanılmasıyla yeni olgunlaşmaya başlayan yeni bir bilimsel yöntemdir. Arkeolojik yerleşim yerleri ile o bölgenin jeolojisi arasındaki ilişkiyi araştırır.

Her türlü Sondajın planlanması, açılması, teçhiz edilmesi, koyu loğunun hazırlanması, rapor edilmesi,

Sondaj; Bir delici uç yardımı ile yeryüzünden itibaren içeriye doğru belirli çap ve derinlikte dönen borular ile veya darbeli tel, halat ve delici uç ile kuyular açılmasıdır. Su, Maden, Petrol aramada kullanıldığı gibi zemine ait parametrelerin belirlenmesi amacıyla da kullanılır. Yeraltında inilen derinliklerin litoloji ve özelliklerine göre kuyu logları hazırlanır.

 1. Zemin, çevre ve su laboratuvarının kurulması, işletilmesi, denetçilik yapılması gibi hizmetler, Jeolojiyle ilgili hazırlanacak raporlara veri oluşturacak numunelere ait laboratuvar deneylerinin yapılması, sonuçların değerlendirip, yorumlanmasıdır.

 2. İş güvenliği; İş riski ve güvenliği ve yönetimi, Yapılan işle ilgili tehlikeleri bilip, önlemleri önceden tespit etme ve iş güvenliğinin sağlanması amaçlanır.

 3. Kamulaştırma ve Adli Bilirkişilik hizmetleri,

 4. Mülk Bilirkişiliği.

 5. Şantiye şefliği, LPG sorumlu müdür, laboratuvar denetçiliği, fenni mesul, proje müellifliği, teknik sorumlu veya teknik eleman hizmetleri,

 6. Plana esas jeolojik-jeoteknik hizmetler: Yeraltının dinamik esneklik direnişleri ve yerin dayanımı, taşıma gücü, yer altı suyu varlığı, yer altı yapısı, deprem bölgelemesi, yer kırıklıklarının hareketleri, oturma, sıvılaşma ve yer kaymalarının boyutları gibi zeminin fizikî özelliklerini belirleyen çalışmalar ile sondajlar, arazi çalışmaları, zemin ve kaya mekaniği, laboratuvar çalışmaları

 7. Zemin ve temel etüt (jeoteknik),büro ve arazi çalışmaları, arazi ve laboratuvar deneyleri, araştırma inceleme ve değerlendirme raporını hazırlama, İnşa edilmesi düşünülen mühendislik yapıları için yeryüzü ve yer altı zemin koşullarını belirlemeye yönelik arazide ve laboratuvarda yapılan çalışmalar, bu kapsamda hazırlanan raporları kapsar.

 8. Çevre mevzuatı kapsamında, toprak ve su kirliliğinin önlenmesi veya azaltılması kapsamındaki çevre jeoloji araştırmaları, deponi alanlarının yer seçimi, çevre düzeni harita planları kapsamındaki jeoloji mühendisliği çalışmaları, arazi kullanımı planlarının hazırlanması ve çevresel etki analizleri açısından değerlendirilmesi. Yerküreyi oluşturan malzemelerin (kaya, toprak, su, mineral, element, vb.) hammadde olarak ya da atık depolama alanları olarak potansiyellerinin belirlenmesi. Atık depolama alanlarının yer seçimi ve insan sağlığına etkilerinin tespiti ve konuda hazırlanan çed raporu vb. hizmetlerdeki jeoloji mühendisliği hizmetleri.

 9. Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemlerine ilişkin iş ve işlemler


Yüklə 27,38 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə