Bina ve sabit tesislerin bakim, onarim ve tamiRİne aiTYüklə 78,3 Kb.
tarix01.11.2017
ölçüsü78,3 Kb.
#25039

BİNA ve SABİT TESİSLERİN BAKIM, ONARIM ve TAMİRİNE AİT

1803 NUMARALI GENEL EMİR

Genel Müdürlüğün 22.12.2011 tarih ve 86628 sayılı oluru ile yürürlüğe girmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE1–(1)Bu Genel Emrin amacı; TCDD ye ait bina ve sabit tesislerin bakım ve onarımları ile bakım niteliğindeki basit tadillerinin en ekonomik şekilde ve tekniğine uygun olarak yapılmalarını, TCDD ye ait bina ve sabit tesislerin sağlam ve temiz bir durumda bulunmalarını, hasar ve yangından korunmalarını sağlamaktır.

Kapsam

MADDE2–(1)Bu Genel Emir; TCDD İşletmesine ait bütün bina ve sabit tesisler ile her türlü bina içi ve bina dışı tesisatın korunma, bakım ve onarım işleri ile bakım niteliğindeki basit tadillerinin ne şekilde ve hangi birimlerce yürütüleceği, yıllık kontrolleri, devir ve teslimleri, bu konuda yapılacak işlemler ile kullanılacak modeller, gerek işyeri ve gerekse hizmet evi veya lojman olarak binayı kullananların ve yolcu ihtiyaçlarını karşılamak üzere lokanta büfe, büvet gibi benzeri hizmetler ile resmi hizmetler için kiralayanların veya kendilerine kirasız çalışma yeri tahsis edilenlerin uymaya zorunlu oldukları kurallar, yangından korunmak için yapılması gerekli işlerin kimler tarafından yapılacağı, binalarda oturanların bina bakımı konularında, başvuracakları kullanıcı birimler ve bu kullanıcı birimlerin yapacakları/yaptıracakları, işleri kapsar.

Tanımlar

MADDE3–(1)Bu Genel Emirde geçen;

a)Kuruluş; TCDD’ yi,

b)TCDD; Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünü,

c)Binalar; TCDD İşletmesi bünyesindeki gar, istasyon, ambar, depo, revizörlük, atölye, mağaza, hizmet evi, lojman, CTC ve Telekomand Kumanda Binaları, Sinyal Teknik Binaları, Trafo Merkezleri, Elektrifikasyon Posta Binaları, Telekominikasyon Binaları, makasçı ve bekçi kulübeleri, umumi WC’ler gibi her türlü hizmet binalarını, su depoları, ısı merkezleri, arıtma ve atık tesislerini,

ç)Sabit tesis; TCDD İşletmesi bünyesindeki tüm rampa, peron gibi hizmet tesislerini,

d)Kullanıcı birimler; demirbaş ve bütçesi kendisinde olan bütün birimleri,

ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

Binaların, Sabit Tesislerin Bakım ve Onarımları İle İlgili

Yapılacak İşler ve Alınacak Önlemler

Yapılacak işler ve ilgili kullanıcı birimler

MADDE4–(1)Her türlü bina, sabit tesisler ile bina içi ve bina dışı elektrik ve su tesisatlarının iyi bir durumda bulunmaları için korunmalarının, bakım ve onarım işlerinin sağlanması için ödenek talebinde bulunmak, gerektiğinde bunlarda yapılacak bakımla ilgili her türlü bakım onarım ve tadil işlerine ait önerilerde bulunmak, sabit kıymetin kayıtlı olduğu servis, liman, vangölü, fabrika ve grup/teşkil müdürlüklerinin; genel müdürlük, bölge müdürlüğü lojmanlar gibi ortak kullanılan yerler için ise Emlak ve İnşaat Servis Müdürlüğünün görevlerindendir.

(2)Bu genel emirle Bölge Müdürlüklerine verilen yetkiler, Merkez Dairelerine bağlı fabrika liman, vangölü ve grup/teşkil Müdürlüklerine de tanınmış olup, kendileri veya bağlı birimlerince kullanılan her türlü bina ve sabit tesis ile bina içi ve bina dışı tesisatın korunma, bakım ve onarımları ile diğer işleri Merkez Dairelerine bağlı Fabrika, teşkil ve Liman İşletme Müdürlükleri tarafından yürütülür.
Yapılacak işlerden

a)Her türlü bina, bina içi ve bina dışı tesisat ile sabit tesislerin korunması ve temiz tutulması (çatıdan, temele kadar) öncelikle kullananlar tarafından, ısıtıcı ve soğutucu cihazların bakım ve onarımı da kullanan işyerleri tarafından sağlanır;

b)Gar, istasyon ve duraklardaki bina ve sabit tesislerin bakım ve onarım hizmetleriyle ilgili envanterinin kayıtlı olduğu Müdürlüğe ait olmak üzere, bütün bina ve sabit tesislerin onarımı ile bina içi ve bina dışı su tesisatları, su depoları, ısı merkezlerinde kazanın çıkışından itibaren bütün kalorifer sistemi ile doğalgaz iç tesisatlarının bakım ve onarımı Emlak ve İnşaat Servis Müdürlüğünce;

c) Gar, İstasyon ve duraklardaki bina ve sabit tesislerin haricinde, İşletmeciliği Cer Müdürlüğüne ait olan Isı Merkezinde yer alan kalorifer kazanları ile bu kazanların brülörleri, diğer ateşleme ve yakma sistemleri ile bunlara ilişkin elektrik tesisatı ve yakıt besleme devrelerinin bakım ve onarımları Cer Müdürlüğünce; Gar, İstasyon ve duraklardaki bina ve sabit tesislerin aydınlatma hizmetleri haricinde, bina içi ve bina dışı elektrik tesisatı bakım ve onarımı Tesisler Müdürlüğünce; asansörlerin bakım ve onarım işleri Cer Müdürlüğünce (Değişik -2- Genel Müdürlüğü 10.04.2012 t. 27256 sayı ile - Değişik -1- Genel Müdürlüğü 06.03.2012 t. 19044 sayı ile)

ç)Binalardaki asansörlerin, yürüyen merdiven/bantların ve saire periyodik bakımları kullanıcılar tarafından yaptırılacaktır.

d)Gar, İstasyon ve duraklardaki bina ve sabit tesislerin ısıtma ve aydınlatma hizmetleri Trafik Servis Müdürlüğünce, bina içi ve bina dışı telefon tesisatı, zil tesisatı, paratoner tesisatı ve anten tesisatının bakım ve onarımları ile bağlantılarının yapılması Tesisler Servis Müdürlüğünce;

e)Fabrika, liman, vangölü ve grup Müdürlüklerine ait bina ve sabit tesislerin basit bakım ve onarımları ilgili Müdürlüklerince;

f)Merkez Dairelerine bağlı Fabrika, liman, vangölü Müdürlükleri ve Grup/Teşkil Müdürlükleri bünyesinde yukarıda belirtilen bakım ve onarım işlerini yürütecek bir iş birimleri yoksa sipariş açılmak suretiyle yine işin cinsine göre ilgili birimlerce; sağlanır.

(3)İşin kontrolü, yapılan işin cinsine göre uzmanı olan Servis Müdürlükleri tarafından yürütülür.

Bina ve sabit tesislerin bakım, onarım ve tadilatlarının yapımı

MADDE5–(1)Kuruluşumuza ait tüm binaların bakım onarımları (büyük onarım, küçük onarım bakılmaksızın) proje yaptırılması zorunlu olan hallerde her türlü proje ve keşifleri Bölge Müdürlüğü, Liman İşletme Müdürlüğü tarafından hazırlanıp ve/veya hazırlatılıp Bölge Müdürlüğünce onaylanmasını müteakip yapılacaktır.

(2)Ancak; bu kapsamdaki bakım onarım işlerinde binanın genel yapısı, mimari ve betonarmesini etkileyecek statik inceleme gerekliliği ortaya çıktığı takdirde güçlendirme ve değişiklik projelerinin Emlak ve İnşaat Dairesi Başkanlığınca onaylanmasını müteakip ilgili mercilerden onay almak suretiyle yaptırılacaktır. Söz konusu bakım ve onarımların yapımında Emlak ve İnşaat Servis Müdürlüklerine veya kendi inşaat birimlerine yaptırmaya, Bölge Müdürleri ve liman Müdürleri yatırım ve işletme bütçesi ödenekleri dahilinde yetkilidir.Üçüncü şahıslara, resmi ve özel kuruluşlara kiralanan veya kirasız tahsis edilen TCDD binalarında kiralayanın veya kullananın isteği üzerine

yapılacak tadilat

MADDE6–(1)3üncü şahıslara, Resmi ve Özel Kuruluşlara kiralanan veya kirasız tahsis edilen TCDD binalarında, kiralayan veya kullanan, Bölge Müdürlüğü veya Emlak ve İnşaat Dairesinin yazılı iznini almadan hiç bir şekilde iç tadilat yapamaz, dış tadilat talebinde bulunamaz.

(2)İstenen iç tadilatlar; Bölge Müdürlüğünün onayı alınması kaydıyla; tasdikli projeye göre, tadilat isteğinde bulunan 3 üncü şahıs, Resmi veya Özel Kuruluş tarafından yaptırılır. Onaylı projelere göre, gerçekleştirilecek olan söz konusu tadilat, gerekli görülmesi halinde TCDD teknik elemanlarının kontrollüğü altında yaptırılabilir ve bu durumda kontrollük masrafı işi yaptırana fatura edilir.


Bina ve sabit tesisler için yapılan bakım ve sabit kıymet artışı giderleri veya bakım ve yatırımı birbirinden ayıran hususlar

MADDE7–(1) Vergi usul yasasına göre; normal bakım, onarım ve temizleme giderleri dışında, gayrimenkulü genişletmek veya değerini devamlı olarak arttırmak amacıyla yapılan giderlerin maliyet bedeline eklenmesi gerekir.

Buna göre;

a)Gayrimenkulün sahasını genişletecek nitelikteki tadillerle,

b)Gayrimenkulün devamlı olarak değerini arttıracak aşağıda yazılı masraflar,

1)Isıtma ve soğutma tesisleri ilaveleri,

2)Elektrik ve sıhhi tesisatlarda yapılan ilaveler,

3)Gayrimenkulün, belirli teknik ömrünün uzatılması için yapılan takviye masraflar,

4)Binanın devamlı olarak değerini artıracak iç ve dış tadiller (odaların banyo, mutfak ve tuvalete çevrilmesi veya bu gibi tesislerin ilavesi ve lambri yapılması gibi) sabit kıymet ilavesi olup, yatırım ödeneği ile yapılması gerekir. Ancak; binanın ekonomik değerine etki etmeyen bina içi ve bina dışı tadil işleri için yapılan masraflar, 5inci maddede belirtildiği şekilde, Bölge, Liman ve diğer müdürlükler ile genel yetki verilen birimlere tanınan parasal yetkileri aşmayacak şekilde bu Genel Emir esaslarına göre tadilatın yapılmasını talep eden ilgili ünitelerin bakım ödeneği mali kalemlerinden ödenekler dahilinde yapılır.

c) Bunlar dışında kalan ve yalnız teknik ömrün belirli bir zaman içinde devamını sağlayan boya, badana, kiremit aktarması, elektrik, su tesisatı, kalorifer tamirleri ve buna benzer diğer onarım ve mozaik ve mermer temizliği gibi normal idame masrafları, bakım masrafları olarak kabul edilecektir.

ç) Mevcut bir binaya, diğer bir kuruluştan devir veya 3 üncü şahıstan alınması suretiyle sahip olunması halinde, bu binanın herhangi bir hizmette kullanılmasından önce, o hizmete uygun şekle getirilmesi için tadil, takviye, onarım gibi hizmete hazır hale getirmeye yönelik olarak yapılan tüm masraflar, o binanın maliyet bedeline giren yani alım bedeline ilavesi gereken masraflardır.

d) Devir veya satın alınan bir binanın hizmete girmesinden önce veya sonra çeşitli nedenlerden acil olarak yapılması gereken ve bu maddenin “ç” bendinde belirtilen işler dışında kalan küçük çapta onarımlar ile boya, badana, kiremit aktarması ve cam takılması gibi işlerin masrafları binayı kullanacak olan ilgili birimin bakım ödeneğinden karşılanır.

Bina ve sabit tesislerde ivedi olarak yaptırılacak onarımlar

MADDE8–(1)TCDD inşaat yapım işleri kapsamına giren işlerde her yıl Kuruluşumuzca belirlenen ve Bölge ve Liman Müdürlerine tanınan parasal yetki kadar olan bakım ve onarım işleri Bölge Müdürünün onayı ile Emlak ve İnşaat Servis Müdürlüğünce gerçekleştirilir.

a)Ayrıca, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22/d maddesine göre doğrudan temin usulü ile yapılacak olan mal ve hizmet alımlarında. Kamu İhale Kurumu tarafından her yıl yayımlanan tebliğde, Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde yer alan idareler ile diğer idareler için belirlenen tutarlara kadar yapılacak harcamalarda Emlak ve İnşaat Bölge Kısım Şefleri yetkilendirilmiş olup, yapılacak harcamalar bütçe ödenekleri kapsamında ve ilgili servislerle koordineli olarak gerçekleştirilecektir. Hükmü gereği yapılacak mal ve hizmet alımları, Emlak ve İnşaat Bölge Kısım Şefi, İstasyonun durumuna göre Gar Müdürü/ Gar Şefi/İstasyon Şefi, Yol Bakım Onarım Şefi'nden (yokluklarında yedeklerinden) oluşacak komisyon marifetiyle gerçekleştirilecektir.

b)Yöresel piyasa imkanlarına sahip il ve ilçelerde bulunan istasyonlardaki bina ve tesislerde genel revizyon programına girmeyen hallerde veya yapılması ivedi ve zorunlu olan yöresel yaptırılmasının daha ekonomik olacağı işyeri amirlerince anlaşılan ve her yıl Kuruluşumuzca belirlenen Genel Müdür Yetki devrinde tanınan parasal yetkiye kadar olan çeşitli onarım işlerinin yaptırılması ve malzemenin satın alınması hususunda, bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğünün onayı ile işyeri amirleri yetkilidir.

c)Kuruluşumuz imajı açısından; cam kırılması, kapı kolu, değişimi vb küçük çaplı bakım onarımların en kısa sürede gerçekleştirilmesini teminen; her yıl Kuruluşumuzca belirlenen Genel Müdür Yetki devrinde tanınan parasal yetkiler kadar Bölge Müdür Yardımcıları, Yol, Cer, Yolcu, Yük, Tesisler, Emlak ve İnşaat ile Banliyö Müdürleri (YHT Servis Müdürleri dahil), Gar Müdürleri, Lojistik Müdürleri, Gar Şefi, İstasyon Şefi, Lojistik Şefi yetkilendirilmiştir.

(2)Plansız bakım ödeneğinin tecavüzüne meydan verilmemesi için, bu şekildeki sarfiyatlar Emlak ve İnşaat Servis Müdürlüğünce devamlı olarak kontrol edilir. Yıl sonunda yapılan işlere ilişkin liste hazırlanarak bilgi için Emlak ve İnşaat Dairesi Başkanlığına gönderilir.

Planlı bakım ve onarımların ne şekilde yapılacağı

MADDE 9 – (1)Bina ve sabit tesislerin hayatiyetleri ile ilgili bakım ve onarım işlerinin zamanında ihtiyaca en uygun şekilde yürütülerek; bina ve sabit tesislerin bakım ve onarım işleri, kendi mevcut bakım ödeneklerine göre, ilgili Müdürlüklerce yapılacak teklifler doğrultusunda Emlak ve İnşaat Servis Müdürlüğünce hazırlanacak ve Bölge Müdürü tarafından onaylanan bakım programlarına göre yine Emlak ve İnşaat Servis Müdürlüğünce yürütülür.

a) Planlı bakım programına göre söz konusu bakım ve onarımların yapılmasında, sene başında yapılması öngörülen planlı bakım ve onarım işlerine ait Bayındırlık Bakanlığı veya diğer resmi kurumların birim fiyatlarına veya işin özelliğine göre yapılacak analizler sonucu bulunacak birim fiyatlarıyla hazırlanacak keşif özetleri (Bakım ve onarımı yapılacak işin özelliği, ulaşım şartları, bina ve tesisin tescilli yapı olup olmadığı, tescilli yapı ise Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurullarından izin alınması vs. hususlar göz önüne alınarak) ile gerekli plan, proje ve keşifler Emlak ve İnşaat Servis Müdürlüğü tarafından hazırlanacak olup Bölge Müdürünün onayına sunulacaktır.

Emlak ve İnşaat Servis Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen planlı bakım, onarım işleri yıl sonunda Emlak ve İnşaat Dairesi Başkanlığına bildirilir.  1. Liman İşletme Müdürlükleri ve Merkez Dairelerine bağlı Fabrika Müdürlükleri ve Grup/Teşkil Müdürlükleri de kendilerine ait bina ve tesislerin bakım ve onarım işlerinin yapılmasında, varsa kendi inşaat birimleri, eğer inşaat birimleri yoksa ilgili Liman İşletme Müdürleri ve Merkez Dairelerine bağlı Fabrika ve/veya Grup Müdürünün teklifi ve Bölge Müdürünün onayı ile Emlak ve İnşaat Servis Müdürlüğünce gerçekleştirilecek olup, meydana gelecek masraflar kendilerine ait mali kaleminden karşılanacaktır.

Binaların etrafının temiz halde tutulacağı

MADDE 10–(1)Gerek hizmet evi, gerek lojman ve gerekse işyeri olarak TCDD binasını kullananlar, kullandığı binayı ve etrafını temiz ve iyi bir durumda tutmaya zorunludur. Kullananın ilgisizliği ve ihmali yüzünden binada ve çevresinde meydana gelecek her türlü hasar, tutarı ne olursa olsun ilgiliye ödettirilir.

(2)Hizmet evlerinin ve lojmanların etrafındaki bahçenin bakım ve korunması hizmet evinde ve lojmanda oturanlarca, müştereken işyerlerinin etrafındaki bahçelerin korunması o iş yerinde çalışanlarca yapılacaktır.


Zararlı böceklerle mücadele


MADDE11–(1)TCDD binalarında zararlı böceklerin barındırılmaması için gerekli önlemler alınacaktır. Hizmet evlerinde ve lojmanlarda bulunan zararlı böcekler, oturanlar tarafından imkânlar ölçüsünde yok edilecektir.

(2)Ancak, zararlı böceklerle mücadelenin imkânlar dışında olması halinde, TCDD binalarındaki zararlı böceklerin yok edilmesi envanterin kayıtlı olduğu servis, liman, vangölü, fabrika ve grup/teşkil müdürlüklerinin; Genel Müdürlük, Bölge Müdürlüğü, lojmanlar gibi ortak kullanılan yerler için ise Emlak ve İnşaat Servis Müdürlüğünün görevlerindendir.Bina ve tesislerdeki aksaklıkların bildirilmesi

MADDE12–(1)Bina ve tesislerde TCDD’nin zararına sebep olacak aksaklığın meydana gelmesi halinde, bu aksaklığın giderilmesi için binada oturanlar ve tesislerde çalışanlar tarafından durum bağlı bulunduğu işyeri amirine, ilgili servis müdürü ile Bölge Müdürlüğüne, Liman İşletme Müdürlüklerine ve Merkez Dairelerine bağlı Fabrika Müdürlüğüne bildirilecektir.

Bina ve tesislerin etrafında ot temizliği


MADDE13–(1) Bina, baraka ve sabit tesislerin, hizmet evi görevi gören vagonların yangından korunmaları için, en çıkıntılı yerlerinden ölçülmek suretiyle bina ve tesislerin etrafı en az 3 metre mesafeye kadar yangına sebep olacak kuru otlardan temizlenecek ve buralara kolayca yanacak eşya konmayacaktır. Bu temizlik;

  1. Bölgelerde ot temizliği hesabından,

b)Liman İşletme, Merkez Dairelerine bağlı Fabrika, Mağaza ve Eğitim birimlerinde temizlik bütçesinde,

c)Tren Teşkil Memuru, Güvenlikçi ve geçit bekçisi kulübelerinin etrafı buralarda görevli olanlar tarafından,

ç)İşçi takım merkezi olmayan duraklarda varsa Tren Teşkil Memurları tarafından, Tren Teşkil Memurları yoksa Yol bakım işçileri tarafından, onların da bulunmadığı yerlerde hizmet alımıyla,

d)Binaların etrafında bahçe yapılmış ise temizlik, bahçeden yararlananlara aittir. Ancak kuru otların temizlenmemesi nedeniyle meydana gelecek yangın dolayısıyla olacak hasardan binada oturan sorumludur. Bu işlerin zamanında yapılmasının sağlanması için Bölge Müdürleri, Liman İşletme, Merkez Dairelerine bağlı Fabrika Müdürleri, ot temizliğini yakinen takip ettireceklerdir.Bina içinde hayvan beslenemeyeceği

MADDE14–(1) Genel Müdürlükten müsaade alınmadıkça hiçbir şekilde teşkilat garları, il ve ilçe merkezlerindeki istasyonlar ile banliyö duraklarındaki ve Liman ve Merkez Dairelerine bağlı Fabrika komplekslerindeki yapılı binalara ek olarak veya tek olarak kümes, fırın, ahır gibi tesis yapılmayacaktır.

(2)Personelin başka bir yere nakli halinde de yapılmış olan kümes fırın ve ahır gibi tesisler yıkılmadan aynı şekilde bırakılır.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


TCDD Binaları ve Sabit Tesislerinin Yıllık Denetimleri

Yıllık denetimlerin kimler tarafından yapılacağı

a)Yol Kontrolörleri veya Şube Şefleri ile birlikte Yol Müdürlüğüne ait bütün binalar (İşçi barakaları, geçit bekçisi barakaları, Şube Kısım binaları ve diğer bütün binalar),

b)Cer Kontrolörleri, Depo Müdürü veya Depo Şefleri ile birlikte Cer Müdürlüğüne ait binalar (depolar, sundurmalar, revizörlükler, alimantasyonlar ve diğer bina ve tesisler)

c)Merkez Dairelerine bağlı Fabrika Müdürleri veya yardımcıları ile birlikte Fabrikalara ait bütün bina ve tesisler,

ç)Trafik Bölge Kontrolörleri, Gar Müdürü veya istasyon Şefleri ile birlikte Trafik Servis Müdürlüğüne ait binalar (istasyon ve sınırları içinde bulunan yatakhane ile diğer bina ve sabit tesisler.),

d)Tesisler Kontrolörleri, Tesisler Şefleri ile Tesisler Servis Müdürlüğüne ait binalar (İstasyon ve hat boylarındaki trafo merkezleri, sinyalizasyon, telekominikasyon, elektrifikasyon teknik binaları)

e)Sağlık Müdürlüğü veya Sağlık Müdürünün görevlendireceği bir doktorla birlikte Kısım Hekimliklerinin yer aldığı binalar,

f)Tesellüm ve Sevk Lojistik Müdürleri veya görevlendirecekleri memurlarıyla birlikte bu birimlere ait binalar ve diğer sabit tesisler,

g)Liman İşletme Müdürlükleri veya Teknik amiri ile birlikte limanlara ait bina, ambar, antrepo, iskele, rıhtım ve Limanlara ait diğer bina ve sabit tesisler,

ğ)Trafik Bölge Kontrolörleri ile beraber Lojistik Müdürü veya Lojistik Şefleri ve bu Müdürlüğe ait bina, ambar, rampa, sundurma, hangar ve diğer bina ve sabit tesisler,

h)Emlak ve İnşaat Servis Müdür yardımcısı veya ilgili personel ile birlikte Gar ve İstasyonlardaki büfe, büvetler ve bu Müdürlüğe ait binalar,

ı)Bölgelerinde Personel ve İdari İşler Müdür yardımcısı ve Misafirhane Müdürü veya ilgili memurla birlikte bu Müdürlüğe ait misafirhane, bina, tesis, hizmet evi ve lojmanlar,

i)Eğitim Müdür Yardımcısı, Eğitim Merkezi Müdürü veya yardımcıları ile birlikte eğitim merkezi, yurt, pansiyon binaları Eğitim Dinlenme Tesisleri ile eğitim ve öğretimle ilgili diğer bina ve tesisler,

j)Genel Müdürlük Merkezinde ve Bölgelerdeki önemli binaları, yukarıda belirtilen servis yetkili elemanları ile birlikte Emlak ve İnşaat Servis Müdürleri kontrol edecektir.1418 modelin tutulması

MADDE16 –(1) Bina ve tesislerin bu kontrollerinde aşağıda yazılı açıklamaya göre 1418 sicil defterleri düzenlenir.

a) 1418 Modeller 10 yıllık kontrolleri göstermek üzere defter şeklinde olup, bu defterler Emlak ve İnşaat Şeflerince plan numarası alan her çeşit bina için birer tane tutulacak ve bunlardan her Emlak ve İnşaat Bölge Kısım Şefi mıntıkasına ait olanı muhafaza etmekle yükümlüdür. Bir binaya ait 1418 model olduğu zaman son sayfasının arka yüzü resmi mühür ile mühürlendikten sonra, tarih yazılacak ve Emlak ve İnşaat Servis Müdür Yardımcısı tarafından imzalanarak kapatılacaktır. Yeni 1418 Model açılırken bütün sayfaları, numaralanarak, resmi mühür ile ayrı ayrı mühürlenecek, Emlak ve İnşaat Servis Müdür Yardımcısı tarafından bir önceki 1418 model kontrol edildikten sonra, yeni modelin yine mühürlenecek olan son sayfasının arka yüzüne açılış tarihi yazılarak imzalanacak ve ancak bundan sonra kullanılmaya başlanacaktır.

Bir binaya ait birden fazla 1418 Modellere de ayrıca numara verilecek ve bu modeller buna göre bir deftere veya cetvele kaydedilecektir.

b) Bina kontrolleri yapılırken bu modeller Emlak ve İnşaat Şeflerinin yanlarında bulunacak, her bina için o yıla ait kısmın birinci sayfasındaki (onarımına gerek görülen kısımlar için ayrılan ) bölümlerde yazılı olan bakım ve onarım gerekli işlerin miktarları, bu görevli tarafından kesin ölçüye gidilmeden yerinde görülecek yaklaşık olarak yazılacak onarımı gerektirmeyen işlerin karşısı çizilecektir.

c)Diğer onarımlar bölümüne girecek işler varsa, onlarda yazıldıktan sonra oturanın bir kusuru olup olmadığı da yerinde belirlenerek, bu husustaki işlemler tamamlanacak ve ilgili müdürlük üyesi ile birlikte imzalanacaktır.

ç) Yaptırılan bakım ve onarım işleri tamamlanmasına müteakip, Emlak ve İnşaat Bölge Kısım Şefince işin mahiyeti modelin ikinci sayfasına yazılarak altı imzalanacaktır. Onarımı yapılmayan binalara ait 1418 modellerin 2 inci sayfaları da gerekçesi yazılmak suretiyle yine Emlak ve İnşaat Bölge Kısım Şefince imza edilecektir.

d)Bakım ve onarımı yapılmış bir binada ertesi yıl aynı cins bakım ve onarım işinin yapılmasına gerek görülürse, sebebi araştırılacak ve gerekçesi ilgili bölümüne kısaca yazılacaktır.

e) 10 Yılın sonunda tamamen doldurulmuş olan 1418 Modellerin yerine yenilerinin düzenlenmesi ve eskilerinin de inceleme ve karşılaştırmaya hazır olmak üzere beş yıl süreyle saklanacaktır.

(2)Tespiti yapılarak 1418 Modellere işlenen bakım onarım işleri bu genel emrin 8 ve 9’uncu maddesi esaslarına göre yürütülür.

Bütün bina ve tesisleri gezme yetkisi

MADDE17–(1) Emlak ve İnşaat Dairesi Başkan ve Yardımcıları, Emlak ve İnşaat Dairesi ilgili ünite Müdürleri ile Bölge Müdürlüklerindeki ilgili Müdürlükler ve kontrolörleri ile Genel Müdürlük Müfettişleri, şebeke üzerindeki görev gezilerinde lüzum görmeleri halinde bütün TCDD binaları ve diğer tesisleri, ya kendileri veya gerekli görecekleri yetkili elemanları ile birlikte inceler ve kontrol edebilirler.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Binaların Devir ve Teslimlerinde Tutulacak Modeller ve Yapılacak İşlemler


Devir teslim modellerinin tutulması

MADDE18–(1) İşyeri, hizmet evi ve lojman olarak kullanılan bütün TCDD binalarının devir ve tesliminde Kamu Konutları Giriş Tutanağı Emlak ve İnşaat Şefleri tarafından düzenlenerek teslim edilecektir. Modelin düzenlenmesinde bir önceki Kamu Konutları Giriş Tutanağının Emlak ve İnşaat Şefliğinde bulunan nüshası dikkate alınır.

(2)Kamu konutları giriş tutanağı hizmet evini veya lojmanı yeni kullanacak olan ve teslim eden Emlak ve İnşaat Bölge Kısım Şefi tarafından imzalanır. Tutanağa, konutta bulunan demirbaş eşya ve mefruşatın bir listesi eklenir. Bu tutanakların aslı ve bir sureti Emlak ve İnşaat Şefliği tarafından doğruca Emlak ve İnşaat Servis Müdürlüğüne gönderilir, bir örneği de konutta oturana verilir. Kamu Konutları Giriş Tutanağı Emlak ve İnşaat Servis Müdürlüğünce bir evvelki model ile kontrol edilir. Gerekirse eldeki bilgi ve belgelere göre düzeltilir. Emlak ve İnşaat Servis Müdürlüğünce kontrol edilen tutanakların aslı konut tahsis dosyasında saklanmak üzere Personel ve İdari İşler Servis Müdürlüğüne gönderilir.

(3)Konut tahsis edilmeden ve tahsis kararı bildirilmeden, konutun anahtarı teslim edilmez ve konuta girilmez.

(4)Konutları boşaltanlar, konutu ve anahtarını, “Kamu Konutlarını Geri Alma Tutanağı” düzenlemek suretiyle Emlak ve İnşaat Bölge Kısım Şefine teslim etmek zorundadır. Teslim sırasında konutta bulunan demirbaş eşya ve mefruşat listesi idarece kontrol edilir ve noksansız teslim alınır.(5)Binada zararı ödemeyi gerektiren hasarın olup olmadığına göre;

Her türlü bina hizmet evi ve lojmanın korunması, hasarsız ve temiz bulundurulması öncelikle kullananlar tarafından sağlanır. Ayrıca, bu şekilde devir, teslim etmesi zorunludur.

a)Hizmet evi ve hizmet evine, lojman ve lojmana ait eklentide boşaltanın veya herhangi bir kimsenin sorumlu olduğu hasar ve demirbaş noksanlığı ile sabit tesisatta hasar ve noksanlık yoksa, kontrolden sonra Kamu Konutlarını Geri Alma Tutanağının bir sureti Emlak ve İnşaat Bölge Kısım Şefliğinde bırakılarak, bir sureti Emlak ve İnşaat Servis Müdürlüğüne, bir sureti Mali İşler Servis Müdürlüğüne, bir sureti Personel ve İdari İşler Servis Müdürlüğüne gönderilir.

b)Hizmet evi ve hizmet evine, lojman ve lojmana ait eklentide hasar ve noksanlık varsa, onarım ve ikmal işleri için Kamu Konutlarını Geri Alma Tutanağın bir sureti Emlak ve İnşaat Servis Müdürlüğünce Emlak ve İnşaat Şefliğine gereği için gönderilir.

(6)Emlak ve İnşaat Bölge Kısım Şefince gereken onarım ve ikmal işleri tahliye tarihinden itibaren 10 gün içerisinde hizmet evi veya lojmanı boşaltan tarafından yaptırılması sağlanır. Ancak, hizmet evini ve lojmanı boşaltan tarafından söz konusu bakım ve onarım işi verilen süre içerisinde gerçekleştirilmediği takdirde, Emlak ve İnşaat Bölge Kısım Şefi tarafından gerekli bakım ve onarım yaptırılarak, işin faturası ilgiliden tahsil edilmek üzere Emlak ve İnşaat Servis Müdürlüğüne gönderir. Faturanın bir nüshasını da bir dosyada saklar.

(7)Bu onarım ve ikmal işlerinde boşaltanın sorumlu olduğu veya hiç kimsenin sorumlu olmadığı kısımlar ayrı ayrı belirtilerek düzenlenen rapor Emlak ve İnşaat Bölge Kısım Şefince imzalanır. Rapora ait düşünce ve itirazlar dikkate alınır. Gerekirse bu itirazlar ayrıca incelettirilerek bir sonuca bağlanır. Bu şekilde işlemi tamamlanan Kamu konutlarını geri alma tutanağı ve fatura, Emlak ve İnşaat Servis Müdürlüğünde bırakılır. Faturalardan üç tanesi takip bakımından Mali İşler Müdürlüğüne (iki tanesi Tahakkuk Bürosuna verilmek üzere )saklanır. Masrafların ödettirilmesi için maaş tediye emrine eklenen bu faturalardan biri ödeme sırasında ilgiliye (hizmet evi veya lojmanı boşaltana ) verilir.

(8)TCDD Binalarının devir ve teslimi ile hasarların onarımında tahsisatlar tüzüğü ve yönetmelik esaslarıyla Kamu Konutları Yönetmeliğinin bu hususlarla ilgili maddeleri ve bunlara göre çıkarılmış diğer tamim ve emirler daima dikkate alınacaktır.

(9) Devir teslim esnasında; su elektrik ve doğalgaz sayaç numaraları ile endeksleri Kamu Konutları Giriş Tutanağının ilgili bölümüne mutlaka yazılacaktır.Sabit tesislerin aylık kontrolleri ve düzenlenen model

MADDE19– (1)5521 modeller istasyonların yalnız hat ve makasları ile sinyaller ve emniyet tesisatı, elektrifikasyon ve telekominikasyon tesisleri, döner köprüler, rampalar ve diğer seyrüseferle ilgili sabit tesislerin kontrollerine ait olup, defter halinde Gar ve İstasyon yetkililerinin ve Tesisler Bakım Şeflerinin yanında bulunur ve her ayın 10’una kadar 774 No.lı Tamimde belirtildiği şekilde yapılacak kontrollerde görülenler arıza ve eksiklikler bu defterlere yazıldıktan sonra görülen eksikliklerin onarılması ve giderilmesine ilgililer tarafından derhal başlanır. Kontrol sonucu istasyon memurları tarafından 5579 modelden kopya edilerek 7 gün içinde Trafik/Tesisler/Cer Servis Müdürlüğüne bildirilir.

1403 bina sicil fişlerinin düzenlenmesi

MADDE20–(1) Yeni inşa edilerek hizmete giren veya 3 üncü şahıslar ile diğer kuruluşlardan devir alınan bina ve tesisler ile mevcut bina ve tesislerde yapılan tadilat ve ilaveler için düzenlenecek (1403 Bina sicil fişi) belgeler inşaatın bitirildiği veya bina ve tesisin devir alındığı tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde işi yapan veya tesisi 3 üncü şahıs ve diğer teşekküllerden devir alan ilgili müdürlüklerce Emlak ve İnşaat Servis Müdürlüğüne bildirecek olup vaziyet planındaki yeri, plan kroki çizilmek ve gerekli bilgiler belirtilmek suretiyle sicil fişleri Emlak ve İnşaat Servis Müdürlüklerince noksansız olarak düzenlenerek, onay işlemi tamamlandıktan sonra Mali İşler Dairesi ve Emlak ve İnşaat Dairesine gönderilecektir.

BEŞİNCİ BÖLÜM


Hasar ve Eksikliklerin Onarım Masrafının Mahsubu
TCDD hesabına yapılacak onarım, boya ve badana yapım süresinin belirlenmesi

MADDE21–(1) Malzemenin teknik ömrünü doldurması, imalat ve işçilik hatası nedeniyle, bir kimsenin suçu ve kusuru olmadan meydana gelen ufak noksan ve bozukluklar için Emlak ve İnşaat Şefliğince ortak bir tutanak tutularak Emlak ve İnşaat Servis Müdürlüğüne gönderilecektir. Bu Genel Emrin 4üncü maddesinde açıklanan bina ve tesislerde; deprem, heyelan, fırtına ve benzeri tabiat olayları nedeniyle meydana gelen büyük hasarlar Servis Müdürlükleri yetkili elemanları veya Emlak ve İnşaat Bölge Kısım Şefi tarafından yerinde belirlenerek, bir raporla Bölge Müdürlüğüne bildirilecektir. Her iki halde de gerekli onarım TCDD hesabına yapılacaktır.

(2)Ayrıca, 1418 modeldeki en son iç badana ve yağlı boya yapılma tarihine göre, badana için üç yıl, yağlı boya için beş yıl süre tanınmış olup, bu süreler dolmuş ise badana ve yağlı boya ilgili hesaptan Emlak ve İnşaat Servis Müdürlüğü tarafından yaptırılacaktır. Hizmet evi ve lojmanlarda ise iç mekanların boya ve badanaları Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilen esaslara göre binada oturanlar tarafından yapılır.Masrafı hizmet evinde veya lojmanda oturanlar tarafından karşılanması zorunlu onarımlar

MADDE22–(1) Hizmet evi veya lojmanda oturanlar tarafından yapılan hasarlar sebebi ve hasar miktarı ne olursa olsun, oturanlarca yapılır.

(2)Kuruluşumuz kullanımındaki Hizmet Evleri ve Lojmanlar ile ilgili olarak Kamu Konutları Yönetmeliği, TCDD Kamu Konutları Yönergesi ve bu konuda hazırlanan Milli Emlak Genel Tebliğleri ile mevzuat çerçevesinde, küçük bakım ve onarım giderleri hizmet evlerinde ve lojmanlarda oturanlarca yapılacaktır.

(3)Ancak, Kamu Konutları Yönetmeliği, TCDD Kamu Konutları Yönergesi ve bu konuda hazırlanan Milli Emlak Genel Tebliğleri ile mevzuat çerçevesinde; konutların tahsis edilenlerce karşılanacak giderleri dışındaki “esaslı bakım ve onarım” giderleri TCDD tarafından karşılanacaktır.
3 üncü şahıslara, resmi ve özel kuruluşlara kiralanan veya tahsis edilen TCDD binalarında yapılacak bakım ve onarımlar

MADDE23–(1) Kendi hizmetlerinde kullanılmak üzere, Kamu ve İktisadi Devlet Teşekkülleri gibi Resmi Kuruluşlar ile Kuruluşumuz ihtiyacını karşılamak amacıyla özel teşebbüs ve şahıslara kiralanan TCDD binalarında, periyodik olarak yapılan normal bakım ve onarım işleri dışında çıkan her türlü tamir ve onarımlar kiralayan veya tahsis edilen tarafından yapılır.

(2)3 üncü şahıs ve Kuruluşlara kiralanan bina ve tesislerin iç badanaları ile yağlı boya masrafları tamamen kiralayana aittir. TCDD tarafından bu genel emirde belirtilen zaman aralığında sadece dış badana ve boyaları yapılır.

(3)Lokanta, çay salonu, berber salonu, büfe, büvet ve benzeri hizmetler için Kuruluşumuz ihtiyaçlarında kullanılmak üzere, özel şahıs ve kuruluşlarca kiralanan TCDD binaları veya bina bölümleri, kiralayanlar tarafından daima bakımlı ve temiz tutulacak ve 21inci maddede belirtilen sürelere bakılmaksızın gerektikçe iç boya ve badanaları yenilenecektir.

(4)Kira mukavelelerine bu husustaki özel şartlar mutlaka yazılacaktır. Bu şekilde kullanılan binaların badana ve boyalarında, TCDD tarafından emirlerle belirlenen renkler dışında başka bir renk kullanılamaz ve mevcut renk değiştirilemez.

(5)Gümrük, MSB, Emniyet Teşkilatı gibi resmi Kurumlara kirasız tahsis edilen TCDD binalarında, normal bakım ve onarım işleri dışında, yapılan her türlü onarım işleri ile iç badana ve boya işleri de 23üncü maddedeki esaslara göre yapılır.

Hasarın bildirilmesi ve onarım isteği

MADDE24–(1) Gar ve istasyonlarda bulunan binalarda yapılan hasarlar Gar müdürü, Gar şefi, Emlak ve İnşaat Bölge Kısım Şefi, Depo ve İstasyon Şefi, Tesisler Şefi yada Sürveyanlar gibi görevlilerce doğrudan doğruya, personelleri tarafından kendilerine sözlü olarak iletilen hasar durumu ve tamir isteklerini yazı ile Emlak ve İnşaat Şefliğine ve Emlak ve İnşaat Servis Müdürlüğüne bildirerek gerekli onarımın yaptırılmasını isteyeceklerdir.

Hasar masrafının ödettirilmesi

MADDE25–(1)21inci madde de yapımı istenen onarım masrafları, onarımın bitiminde gerekli bilgilerle birlikte Emlak ve İnşaat Servis Müdürlüğüne bildirecek ve onarım tutarı hasara sebep olanlara ödettirilecektir.

Zamanında yapılmayan hasarlar

MADDE26-(1)23üncü maddede yer alan bir hasarın aynı maddede belirtildiği şekilde zamanında yapılmamış olduğu gerek yapılacak kontrolde ve gerekse devir ve teslim sırasında meydana çıkarsa, 1418 veya Kamu Konutları Giriş Tutanağına bu hususta gerekli açıklama yazılır. Açıklamanın altı, binayı kullanan tarafından imzalanır. Açıklamanın altı, imza edilmediği takdirde bu husus modelde ayrıca belirtilir. Bu suretle zamanında yapılmayan ve ancak heyetin birlikte hazırladığı tutanak ile meydana çıkan hasarın onarım masrafı, sebebi ne olursa olsun itiraz hakkı olmamak üzere binada oturana veya binayı boşaltana ödettirilir.

TCDD binalarında kullanılacak boya badanada renk seçimi

MADDE27–(1)Şebekede; yeni yapılmakta olan veya mevcut eski binaların badana ve boyası ile ilgili olarak kullanılan çeşitli renklerin gerek kendi gar ve istasyon kompleksimiz içinde ve gerekse çevrede tezat teşkil etmemesine ve estetik görünüşü bozmamasına dikkat etmek ve uygulamayı yapacak görevli teknik elemanların görüşü de dikkate alınmak suretiyle iç ve dış boya renklerinin uygulaması gerekmektedir.

a) Mevcut tüm binalarımızın badana ve boyasının yenilenmesi (periyodik bakımı) esnasında; dış badana ve boya uygulamasında aynı istasyon içerisinde değişmemek üzere çevre ile renk uyumu dikkate alınacaktır.

b) 09.05.2006 tarih ve 7457 sayılı Genel Müdürlük Emriyle; Kurumsal renk olarak, BETEK Amphisilan Silikon Esaslı Dış Cephe Boyası renk kataloğundaki 1 S2 nolu renk tespit edilmiştir.(Binalar bu renk tonuna uygun veya muadili renginde boyanacaktır.)

c) İçişleri Bakanlığı TEM Karayolları üzerinde bulunan binaların beyaz renge boyanmasını istediğinden, TEM Karayolları üzerinde bulunan binalar beyaz renge boyanacaktır.

ç) Eski eserler kapsamında olan binaların renkleri olduğu gibi muhafaza edilerek hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.

d) Yeni yapılacak binaların renkleri ise yukarıda belirtilen esaslar dikkate alınarak dış cephe boya, badana ve kaplama renk ve cinsleri projelerinde mutlaka belirtilecek ve uygulama buna göre yapılacaktır.Bina ve sabit tesislerin yıkım ve hizmet dışı bırakılması

MADDE28–(1)Onarım ve takviye suretiyle artık kullanılmasına imkan görülmeyen veya hizmetine ihtiyaç kalmayan bina ve sabit tesislerin TCDD’ye yükledikleri bakım ve diğer masraflardan kurtulmak üzere Mali İşler Dairesince gerek görüldüğünde çıkarılan yetkilerin artırılması ve devrine ait emre göre belirlenen yetki sınırları içerisinde yapılacak yıkım tekliflerinde (Bina ve tesisin tarihi yapı olup olmadığının tespitini müteakip)

a) Bina ve sabit tesisin çok eski ve yıpranmış olması nedeniyle kullanımının ve onarımının imkansız olması veya teknik bakımından onarımı mümkün olsa bile, yapılacak onarımın ekonomik olmaması. Ayrıca deprem, heyelan gibi tabiat olayları nedeniyle önemli ölçüde hasar gören bina ve sabit tesisin teknik bakımdan onarımının imkansız görülmesi gibi hallerde biri İnşaat Mühendisi veya Mimar olmak üzere en az 3 Mühendis tarafından hazırlanacak rapor gönderilecektir.

b) Yapılan herhangi bir hizmetin ortadan kalkması, o hizmet için ihtiyaca uygun olarak yeni bir bina ve sabit tesis yapılması veya gar planlama uygulaması nedeniyle, eski bina ve sabit tesise o gün için ve gelecekte ihtiyaç kalmaması veya ihtiyaç dışı olan bina ve sabit tesisin kiraya verilmesi ile satışına talip çıkmaması veya kira ve satışının uygun görülmemesi gibi hallerde;

Emlak ve İnşaat Servis Müdürü ya da Yardımcıları ve binanın kullanılması ile ilgili ayrıca 2 Müdür ya da Yardımcısı olmak üzere 3 yetkilinin verdiği rapor,

Merkez Dairelerine bağlı Fabrikalarda ilgili 3 Müdürün vereceği ve Merkez Dairelere bağlı Fabrika Müdür ve Yardımcılarının onayladığı rapor,

c) Genel Müdürlükçe Bölge Müdürlükleri ile Merkez Dairelerine bağlı Fabrika Müdürlüklerine devredilen yetki sınırları içerisinde yapılacak bina ve sabit tesislerin yıkımı için durumlarına göre bu maddenin a ve b bendinde belirtilen raporlar düzenlenecektir.

ç) Yıkımı müteakip elde edilen kullanılabilecek durumdaki malzemenin Emlak ve İnşaat Servis Müdürlüğünce fiyat takdiri yapılarak, mağaza kaydına alınacak ve gerekli yıkım modeli Mali İşler Dairesi ve Emlak ve İnşaat Dairesine gönderilecektir.

Bir yerde hizmetine ihtiyaç kalmayan ahşap saç ve beton plak barakaların ihtiyaç olan yerlere nakledilmesi

MADDE29–(1) Demiryolları şebekesinde herhangi bir istasyonda belirli bir hizmet için kurulmuş olan ve hizmetin kalkması ile ihtiyaç dışı kalan nakledilebilecek nitelikte ahşap, saç ve beton plak barakaların ihtiyaç duyulan yerlere nakilleri Bölge Müdürünün onayı ile yapılır. Nakilden sonra ve yeni kurulduğu yere ait 1403 modeller, en geç bir ay içinde düzenlenerek Mali İşler Dairesi ve Emlak ve İnşaat Dairesine gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Bina Bacalarının Temizliği ve Sobaların KurulmasıSoba kurulması, boru ve baca temizliği

MADDE30–(1)TCDD Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında Kullanılan Binaların Yangından Korunması İçin Alınacak Önlemlere Ait 713 Numaralı Genel Emre uygun olarak hareket edilecektir.

Boru ve bacaların gerektiğinde daha sık temizlenmesi
MADDE31–(1)Yörenin özelliğine ve yakılan yakıtın cinsine göre gerek boru, gerekse bacaların temizliği, Bölge Müdürlüğünce uygun görüldüğü taktirde, daha önce de yapılabilir.

TCDD binalarında oturanların uymaya zorunlu oldukları hususlar

MADDE32–(1) TCDD Binalarında oturanlar aşağıda belirtilen hususlara uymak zorundadırlar.

a) TCDD Binalarının tamamı veya bir kısmı oturanlar tarafından başkalarına kira ile veya her hangi bir şekilde devir olunamaz.

b) Gerek yıllık kontroller ve normal bakımlar sırasında ve gerekse tamir ve tadilatlarda binada oturanlar, gelen görevlilere kolaylık göstermek zorundadırlar.

c) TCDD Binalarının esaslı bakım ve onarımı planlı bakım programına göre TCDD tarafından yapılacağından, bunun dışında kalan küçük tamir ve değiştirme giderleri binada oturanlarca yaptırılır. Hatalı ve dikkatsiz kullanmadan dolayı; kırılan camların, bozulan pencere, kapı, kilit, avadanlıkların, tüm sıhhi tesisatla, elektrik, doğalgaz, kalorifer ve kanalizasyon tesisatında meydana gelen arızaların giderilmesi ve belirlenen süreden önce bozulan, kirlenen badana ve boyanın yenilenmesi küçük onarım ve değişiklik olarak kabul edilir.

ç) Binaları tahsise yetkili olanların izni alınmadan kalorifer, elektrik, doğalgaz, su, telefon ve kanalizasyon tesisatlarına ek veya yenisi yapılamaz. Binanın inşa şekli, tesisatı, dış sıva ve boyası değiştirilemez.

d) TCDD binalarının bahçelerinin bakımı çim, çiçek ve ağaçların sulanması ile korunması oturanlarca, çiçek ve ağaçların dikimi, ağaçların budanması ve ilaçlanması gibi işler ise Yol Servis Müdürlüğü Tarım Şefliği tarafından yapılır.e) Kiracı olarak veya kirasız tahsisli olarak TCDD bina ve sabit tesislerini işgal eden 3üncü Şahıslar ile Resmi ve Özel Kuruluşlarda, TCDD personelinin uymak zorunda bulunduğu hususlara aynı şekilde riayete mecburdurlar.
YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE33–(1)1Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe giren “Bina ve Sabit Tesislerin Bakım, Onarım ve Tamirine Ait 101 Numaralı Genel Emir” yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük

MADDE34– (1)Bu Genel Emir 01.01.2012 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE35–(1) Bu Genel Emir hükümlerini TCDD Genel Müdürü yürütür.
Kataloq: Upload -> files -> ContentFiles -> 2010 -> mevzuat -> emirler
emirler -> Demiryolu üzerinde, kenarinda ve yakininda üÇÜNCÜ Şahislar tarafindan yapilacak, yol bakim ve iNŞaat çalişmalarinda uyulacak emniyet kurallarina daiR
mevzuat -> Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 1 Aralık 2007 cumartesi Sayı: 26717
emirler -> 207 no. Lu genel emiR (Genel Müdürlüğün 17. 06. 2004 tarih ve 2005 sayılı oluru ile kabul edilerek, 01. 01. 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.)
emirler -> İÇİndekiler konu sayfa no birinci Bölüm
mevzuat -> Tülomsaş, TÜvasaş, TÜdemsaş genel müDÜRLÜkleri İŞyerlerine iLİŞKİn olarak
mevzuat -> Tcdd iNŞaat iŞleri
emirler -> Yol müDÜRÜ, yol müDÜr yardimcisi, yol baş kontrolöRÜ VE YOL kontrolöRÜ, yol bakim onarim müDÜRÜ, yol bakim onarim şEFİ, aplikasyon şEFİ, kaynak şEFİ, KÖPRÜler şEFİ, tarim şEFİ, yol sürveyani, hat bakim ve onarim memuru, yol ve geçİt kontrol memurunun

Yüklə 78,3 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə