Binalarda isi yalitimi yönetmeliĞİYüklə 157,43 Kb.
tarix26.07.2018
ölçüsü157,43 Kb.
#59121

BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ

   


    Bayındırlık ve İskan Bakanlığından

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 08/05/2000

    Yayımlandığı Resmi Gazete No: 24043

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç ve Kapsam, Dayanak

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1 - Bu yönetmelik, binalardaki ısı kayıplarının azaltılması, enerji tasarrufu sağlanması ve uygulama esaslarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

    Bu yönetmelik, 3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun kapsamındaki belediyeler dahil, bütün yerleşim birimlerindeki binalarda uygulanır.

    Münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl ve benzeri binalarda bu yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 209 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 32 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları, katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler bu yönetmeliğe uymak ve uygulamakla yükümlüdürler.

    Dayanak

    Madde 2 - Bu yönetmelik, 180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 209 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 2/n maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

    İKİNCİ BÖLÜM : Projelendirme Genel Esasları

    Isı Bölgeleri

    Madde 3 - Yurdumuz, binalarda ısı yalıtımı uygulamaları bakımından dört ısı bölgesine ayrılmış ve bu bölgelere giren il ve ilçeler (EK: 1-A)'daki listede ve (EK: 1-B)'de harita üzerinde dört grupta gösterilmiştir.

    Listede yer almayan belediyeler, bağlı oldukları ilçe değerlerini esas alacaklardır. Birinci bölgede yapılacak binalarda, merkezi klima sistemi uygulanacak ise bu binalarda yapılacak ısı yalıtım projesinde ikinci bölge için verilmiş olan sınır değerler geçerli olacaktır.

    Yıllık Isıtma Enerjisi İhtiyacı

    Madde 4 - Binalar, ısı kayıpları bakımından çevre şart ve gereklerine uygun düzeyde yalıtılacaktır. Binaların hesaplanan yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı, (Tablo 1)'de bölgelere göre verilen yıllık ısıtma enerjisi değerlerini aşmamalıdır.

    Isıl İletkenlik Değeri ve Isıl İletkenlik Direnci

    Madde 5 - Hesaplamalarda kullanılacak çeşitli yapı malzeme ve bileşenlerinin ısıl iletkenlik hesap değerleri ile iç ve dış yüzeysel ısıl iletkenlik direnç değerleri TS 825'den, hava tabakalarının ısıl geçirgenlik dirençleri ile pencere ve dış kapıların ısıl geçirgenlik katsayıları TS 2164'den alınacaktır.

    Zemine Oturan Döşemenin Isıl Geçirgenlik katsayısı

    Madde 6 - Isı yalıtımı hesabı yapılan yeni binalarda, ısıtılan hacimlerindeki toprağa oturan döşemeler için alınacak Ut değeri, standartta tavsiye edilen Ut değerinden en fazla % 25 düşük seçilebilir.

    Proje Zorunluluğu

    Madde 7 - Bu yönetmelik hükümleri uyarınca TS 825 standardında belirtilen hesap metoduna göre yetkili makina mühendisi tarafından hazırlanan "ısı yalıtımı projesi" imara ilişkin mevzuat gereğince yapı ruhsatı verilmesi aşamasında tesisat projesi ile birlikte ilgili idarelerce istenir.

    Özel Durum

    Madde 8 - Belediye hudutları ve mücavir alanlar dışında, köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanların köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yaptıracağı iki kata kadar olan ve ısıtılan toplam döşeme alanı 100 m

    'den küçük (dış havaya açık balkon, teras, merdiven, geçit, aydınlık vb. hariç) yeni binalar ile, bu alanlardaki mevcut binalarda;

    a) Yapı bileşenlerinin ısıl geçirgenlik katsayılarının, (Tablo 2)'de belirtilen yapı bileşenlerine ait (U) değerlerine eşit veya daha küçük olması,

    b) Toplam pencere alanının, ısı kaybeden dış duvar alanının %12'sine eşit veya daha küçük olması,

    c) Bu şartları sağlayan konstruksiyon ve detayların mimari projede gösterilmesi ve makina tesisat raporunda belirtilmesi,halinde 7 nci maddede belirtilen ısı yalıtımı projesi yapılması şartı aranmaz. Bu durumda yukarıdaki şartların sağlandığını gösteren bir ısı yalıtım raporu düzenlenmesi yeterli olur. Ancak, herhangi bir "U" değerinin (Tablo 2)de verilen değerlerden daha büyük olması durumunda, bu binalar için ısı yalıtımı projesi hazırlanmalıdır.

    Belediye sınırları ve mücavir alanlar içindeki mevcut binalarda ısı yalıtımı yapılması durumunda da TS 825'de belirtilen hesap metodu kullanılarak binanın yalıtım projesi hazırlanmalıdır.

    Projede Bulunması İstenilen Bilgiler

    Madde 9 - Isı yalıtımı projesinde aşağıda belirtilen bilgiler bulunmalıdır.

    a) Isı kayıpları, ısı kazançları, kazanç/kayıp oranı, kazanç kullanım faktörü, aylık ve yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacının büyüklükleri, TS 825'de verilen "binanın özgül ısı kaybı" ve "yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı" çizelgelerindeki örneklerde olduğu gibi çizelgeler halinde verilmeli ve hesaplanan yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacının (Q), (Tablo 1)'de verilen yıllık ısıtma enerjisi (Q') formülünden elde edilecek sınır değerden büyük olmadığı gösterilmelidir.

    b) Konutlar dışında farklı amaçlarla kullanılan binalarda yapılacak hesaplamalarda binalardaki farklı bölümler arasındaki sıcaklık farkı 4 K'den daha fazla ise ve bu binada birden fazla bölüm için yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı hesabı yapılacaksa, bu bölümlerin sınırları şematik olarak çizilmeli, sınırların ölçüleri ve bölümlerin sıcaklık değerleri proje üzerinde gösterilmelidir.

    c) Binanın ısı kaybeden yüzeylerindeki dış duvar, tavan ve taban/döşemelerde kullanılan malzemeler, bu malzemelerin imalat içindeki sıralanışı ve kalınlıkları, duvar, tavan ve taban/döşeme elemanlarının alanları ve "U" değerleri belirtilmelidir.

    d) Pencere sistemlerinde kullanılan cam ve çerçevenin tipi, bütün yönler için ayrı ayrı pencere alanları ve "U" değerleri ile çerçeve sistemi için gerekli olan hava değişim sayısı (nh) belirtilmelidir.

    e) Havalandırma tipi belirtilmelidir.

    f) Isı yalıtım projesinde, binanın ısı kaybeden yüzeylerinde oluşabilecek yoğuşma TS 825 EK 6'da belirtildiği şekilde tahkik edilmelidir.

    g) Dış yüzeylerde yer alan bütün betonarme elemanlar (kolon, kiriş, hatıl ve perde duvar vb.) mutlaka yalıtılmalıdır. Dolgu duvarlar ise hesap sonuçlarına göre gerekiyorsa yalıtılacaktır.

    h) Binanın tümünde veya bağımsız bölümlerinde esaslı tamir, tadil ve eklemelerde de bu yönetmelik hükümleri uygulanır.

    ı) Bitişik nizam olarak projelendirilmiş alanlarda (sıra evler, ikiz evler) yapılacak binaların, ısıtma enerjisi ihtiyacı (Q) hesabı yapılırken, bitişik duvar olan bölümleri de dış duvar gibi değerlendirilir ve hesaba katılır.

    i) Bu Yönetmelikte belirtilmeyen diğer hususlarda TS 825'e uyulacaktır.

    Isı Yalıtımı Prensip Detayları

    Madde 10 - Isı yalıtımı prensip detayları EK: 2/1-24'de verilmiştir.

    a) Detaylar ısı yalıtımı projesinin hazırlanmasında yol gösterici olması amacıyla verilmiştir.

    b) Yapılacak hesaplar sonucunda bulunan malzeme kalınlıklarına göre detaylar kesinleştirilecektir.

    c) Detaylarda temel prensip, ısı köprülerinin oluşmasını önlemektir. Bunun için gereken tedbirler alınmalıdır.

    d) Teknolojik gelişmelere göre standartlarda yer alacak yeni malzemeler de detaylarda kullanılabilir.

    Mimari Uygulama Projesi

    Madde 11 - Mimari uygulama projesi ve sistem detayları, ısı yalıtımı projesindeki malzemelere ve nokta detaylarına uygun olmalı ve ısı yalıtımında sürekliliği sağlayacak şekilde, çatı-duvar, duvar-pencere ve taban/döşeme-duvar bileşim detaylarını ihtiva etmelidir.

    Isı İhtiyacı Kimlik Belgesi

    Madde 12 - (Tablo 3)'de örneği verilen "ısı ihtiyacı kimlik belgesi", yetkili ısı yalıtımı projecisi ve uygulamayı yapan makina mühendisleri tarafından doldurulup imzalandıktan ve belediye veya valilikçe onaylandıktan sonra yapı kullanma izin belgesine eklenmelidir. Isı ihtiyacı kimlik belgesi, bina yöneticisinin dosyasında bulunmalı ve bir kopyası bina girişine asılmalıdır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Kaloriferli Binalarda Uygulama Esasları

    Kazan Daireleri, Bacalar

    Madde 13 - Kazan dairesi ve bacaların yapımında aşağıdaki hususlara uyulur.

    A) Kazan daireleri:

    a) Kazan daireleri yakıt cinsine göre boyutlandırılmalıdır.

    b) Kazan daireleri içe ve dışa açılan iki adet kapısı olacak şekilde düzenlenmelidir.

    c) Kazan dairesinin kapıları yanmaz malzemeden yapılmalı ve direkt merdiven boşluğuna açılmamalıdır. Koku, sızıntı ve yangın halinde dumanın bina içine girmesini engellemek için arada küçük bir giriş odası yapılmalı, bu odanın kapıları sızdırmaz olmalı ve alta eşik konulmalıdır.

    d) Kazanların önü ve arkası ile sağ ve sol yanında her türlü bakım-onarım ve müdahalenin yapılmasına imkan sağlayacak açıklık bulunmalıdır.

    e) Kazan dairesinde kullanılan yakıt türüne göre gerekli olan temiz havanın temini ve egzost havasının atılabilmesi için yeterli havalandırma sağlanmalıdır. Bu işlemin sağlıklı olması için kuranglez yapılmalıdır. Bu uygulama ile gaz yakıtlı cihazlar için kanal yapma imkanı da sağlanmış olacaktır.

    f) Kazan dairesinin dış duvarı olması veya ısı merkezinin ayrı bir binada bulunması halinde, kazan dairesi taban alanının 1/12 si kadar dış duvarlara pencere konulmalıdır.

    g) Temiz hava giriş bacası ağzının zemin düzeyinde, pis hava atma bacası ağzının ise tavan düzeyinde olması sağlanmalıdır.

    h) Katı ve sıvı yakıt kullanılan tesiste taze hava emiş menfez kesiti, duman bacası kesitinin %50 sinden az olmamak üzere 50 kW'a (43 000 kCal/h) kadar 300 cm

    , sonraki her kW için 2.5 cm

    ilave edilerek bulunan değerde, egzost baca kesiti ise duman bacası kesitinin %25'i kadar olmalıdır.

    ı) Gaz yakıtlı kazanlarda ise taze hava emiş menfezi duman bacası ve egzost bacası kesitleri gaz firmaları ve ilgili gaz dağıtım kuruluşlarının istediği usul ve hesap değerlerine göre belirlenmelidir. Kazan dairelerinde doğal havalandırmanın yapılamadığı durumlarda cebri havalandırma uygulanmalıdır. Bu durumda;

    1 - Sıvı yakıtta bu havalandırma kapasitesi kazanın her Kw'ı için 0.5 m

    /h olmalıdır.

    2 - Cebri havalandırmalı sıvı yakıtlı kazan dairelerinde;

    Vantilatör kapasitesi = (Brülör fan kapasitesi + aspiratör kapasitesi) x 1,1 olmalı ve fanın brülörle aynı anda birlikte çalışması sağlanmalıdır.

    3 - Katı yakıtlılarda mutlaka doğal havalandırma yapılmalıdır.

    4 - Gaz yakıtlı kazan dairelerinde bu seçimler, gaz firmaları ile gaz dağıtım kuruluşlarının kriterlerine göre yapılacaktır. Sadece emiş veya egzost yapılan yarı cebri havalandırmalı kazan dairelerinde negatif basınç oluşacağından bu tür sistem uygulanmaz.

    i) Kazan dairesinde farklı yakıtlı kazan varsa en yüksek değerdeki baca ve havalandırma kriterleri esas alınmalıdır.

    k) Soğuk bölgelerde ve sürekli kullanılmayan kazan dairelerinde donmaya karşı tedbir olarak havalandırma panjurlarını otomatik kapayan donanım yapılmalıdır.

    l) Kazan dairesinin yüksekliği TS 2192'ye göre hesaplanmalıdır.

    m) Kazan kullanıcılarının kullanılan yakıt cinsine göre eğitimleri yaptırılarak sertifikalandırılmaları sağlanmalıdır.

    n) Sıvı ve gaz yakıt kullanılması durumlarında kazan daireleri, gerekli tedbirleri almak koşuluyla çatıda tesis edilebilir. Bu durumda;

    1 - Statik hesaplarda kazan dairesindeki yüklemenin etkisi dikkate alınmalıdır. (Yaklaşık 1000-2000 kg/m

    )


    2 - Çatının altında ve yanındaki mahallere rahatsızlık verebilecek etkileri aktarmamak için yeterli akustik yalıtım uygulanmalıdır. Kazanların altına titreşim izoleli kaide yapılmalıdır.

    3 - Kazan dairesinden çıkış için uygun merdiven yapılmalıdır. Kapı ve pencereler kaçış yönünde, kilitsiz ve kolay açılabilecek şekilde düzenlenmelidir.

    4 - Yakıt boru hattı doğal havalandırmalı, kolay müdahale edilebilen bir dikey tesisat kanalı veya merdiven boşluğunda duvara yakın olacak şekilde düzenlenmelidir.

    5 - Havalandırma ve diğer kriterler bodrum kazan daireleri ile aynı olmalıdır.

    B) Bacalar:

    a) Her kazan için standardına uygun ayrı bir baca yapılmalıdır. Ancak gaz yakıtlı kazan bacalarında, gaz firmaları veya gaz dağıtım kuruluşlarınca önerilen kriterlere göre ortak baca uygulanabilir.

    b) Kazan bacalarına şofben, kombi, kat kaloriferi ve jeneratör gibi başka cihaz bacalarının bağlantısı yapılamaz.

    c) Bacalar mümkünse bina içinde olmalıdır. Zorunlu hallerde, bacanın bina dışında yapılması gerekirse soğumaması için yeterli ısı yalıtımı ve dış koruması yapılmalıdır.

    d) Katı ve sıvı yakıtlı tesis bacaları dolu tuğla (içi sıvalı) veya ateş tuğlası ile, gaz yakıtlı kazanlarda ise baca ısıya, yoğuşma etkilerine dayanıklı malzemelerden ve uygun üretim teknikleri ile yapılmalıdır. Metal bacalarda yanma sesinin yukarılara iletilmemesi için gerekli tedbirler alınmalı ve baca topraklaması yapılmalıdır.

    e) Bacaların en altında bir temizleme kapağı bulunmalıdır.

    f) Gaz yakıtlı kazanlarda temizleme kapağına ek olarak drenaj düzeni yapılmalıdır.

    g) Bacalar, yanlarındaki bina ve engellerden etkilenmeyecek şekilde tesis edilmeli, bu engellerin en üst noktasından veya münferit binalarda mahya kotundan en az 1 m yükseklikte olmalı ve üzerine şapka yapılmalıdır.

    h) Bacalar mümkün olduğunca dik yapılmalı, zorunlu hallerde ise yatayla en az 60

    açıda tek sapmaya izin verilmelidir.

    ı) Duman kanalları, çelik malzemeden yapılarak izole edilmelidir. Gaz yakıtlı kazanlarda paslanmaz çelik tercih edilmelidir. Kanallar, kolayca temizlenecek şekilde düzenlenmeli, gaz analizi için üzerinde ölçüm delikleri bırakılmalıdır. Duman kanallarının yatay uzunluğu dikey bacanın 1/4 ünden daha fazla olmamalı, kanal ana bacaya direkt ve %5'lik yükselen eğimle bağlanmalı, 2 adet 45

    'lik dirsekten fazla sapma olmamalı ve 90

    'lik dirsek kesinlikle kullanılmamalıdır.

    i) Baca ve duman kanallarında TS 901'e uygun yalıtım malzemeleri kullanılmalıdır.

    k) Yüksek binaların bacalarında, genleşme ve bacanın kendini taşıması için gerekli tedbirler alınmış olmalıdır.

    l) Baca kesiti zorunlu olmadıkça dairesel olmalıdır.

    Radyatörler

    Madde 14 - Dış duvarlara monte edilen radyatörlerin arkasına, üzeri yansıtıcı levha veya film kaplanmış yalıtım panelleri konulmalıdır.

    Otomatik Kontrol

    Madde 15 - Yakıt tasarrufu için sıvı ve gaz yakıtlı kazanlarda otomatik kontrol sistemi tercih edilmelidir. Gaz firmaları ve ilgili gaz dağıtım kuruluşlarınca belirlenen esaslara göre ayrıca gaz kaçak kontrol sistemi oluşturulmalıdır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Yapı ve Yalıtım Malzemelerinin Standarda Uygunluğu

    Madde 16 - Yapı ve yalıtım malzemelerinin ısıl iletkenlik hesap değerleri ([]h) TS 825'de verilmiştir. Bina yapımında kullanılacak yapı ve yalıtım malzemelerinde TSE markası ve Türk Standardına Uygunluk Belgesi aranmalı, kullandırılacak malzemelere ait []h ısıl iletkenlik hesap değerlerinin ısı yalıtımı projesinde alınan []h değerine uygunluğu, gerektiğinde TSE veya TSE tarafından akredite edilmiş laboratuvarlardan alınacak bir rapor ile belgelendirilmelidir. Ancak, bahsedilen kurumlardan alınacak ısıl iletkenlik hesap değerleri TS 825 EK-5'teki değerlerden daha küçük olması durumunda hesaplamalarda TS 825 EK-5'teki []h değerleri kullanılmalıdır.

    Isı Yalıtımı Denetimi

    Madde 17 - İnşaatın her safhasında ısı yalıtımı ile ilgili denetimler, belediye sınırları içinde ve mücavir alanlarda belediyeler, bu sınırlar dışındaki yerleşim birimlerinde valilikler tarafından yapılır. Binanın ısı yalıtımının kontrolü ile ilgili teknik sorumlu, inşaatın taban/döşeme, duvar ve tavan aşamalarında uygulanan yalıtımın, projede verilen detaylara uygunluğunun kontrolünü yaparak belediye veya valiliğe rapor verir.

    Yürürlükten Kaldırma

    Madde 18 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile; 16/01/1985 tarihli ve 18637 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Bazı Belediyelerin İmar Yönetmeliklerinde Değişiklik Yapılması ve Bu Yönetmeliklere Yeni Maddeler Eklenmesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

    Geçici Madde

    Geçici Madde 1 - 14/06/2000 tarihine kadar yapım işi ihalesi ilan edilmiş kamu binalarında ve inşaat ruhsatı alınmış özel binalarda bu Yönetmelik hükümleri aranmaz.

    Yürürlük

    Madde 19 - Bu Yönetmelik 14/06/2000 tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 20 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

    Tablo 1: Bölgelere göre Atop/Vbrüt oranlarına bağlı olarak yıllık ısıtma enerjisi (Q') ihtiyacı sınır değerleri

    --------

    --------------------------------------------------

    AN ile ilişkili Q' = 46,62 A/V

    17,38 [Kwh/m

    ]

    1. Bölge    --------------------------------------------------

    Vbrüt ile ilişkili Q' = 14,92 A/V

    5,56 [kwh/m

    ]


    --------

    --------------------------------------------------

    AN ile ilişkili Q' = 68,59 A/V

    32,30 [kwh/m

    ]

    2. Bölge    --------------------------------------------------

    Vbrüt ile ilişkili Q' = 21,95 A/V

    10,34 [kwh/m

    ]


    --------

    --------------------------------------------------

    AN ile ilişkili Q' = 67,29 A/V

    50,16 [kwh/m

    ]

    3. Bölge    --------------------------------------------------

    Vbrüt ile ilişkili Q' = 21,74 A/V

    16,05 [kwh/m

    ]


    --------

    --------------------------------------------------

    AN ile ilişkili Q' = 82,81 A/V

    87,70 [kwh/m

    ]

    4. Bölge    --------------------------------------------------

    Vbrüt ile ilişkili Q' = 26,50 A/V

    28,06 [kwh/m

    ]


    --------

    --------------------------------------------------

    Tablo 2: Bölgelere göre tavsiye edilen ısıl geçirgenlik kat sayıları (U değerleri)

    --------

    -------

    -------

    -------

    -------

    UD

    UT


    Ul

    UP


    --------

    -------

    -------

    -------

    -------

    (W/m


    K)

    (W/m


    K)

    (W/m


    K)

    (W/m


    K)

    --------

    -------

    -------

    -------

    -------

    1. Bölge

    0,80


    0,50

    0,80


    2,8

    --------

    -------

    -------

    -------

    -------

    2. Bölge

    0,60


    0,40

    0,60


    2,6

    --------

    -------

    -------

    -------

    -------

    3. Bölge

    0,50


    0,30

    0,45


    2,6

    --------

    -------

    -------

    -------

    -------

    4. Bölge

    0,40


    0,25

    0,40


    2,4

    --------

    -------

    -------

    -------

    -------

    : Up olarak verilen ısı iletim katsayıları tabloda bir cam türü için verilmiştir. Diğer kapı ve

    pencere türleri için ısı iletim katsayıları TS 2164'den alınarak hesaba katılır.

    Tablo 3

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------

    ISI İHTİYACI KİMLİK BELGESİ

    Ada/Parsel ......................:

    Binanın tanımı ..................:

    Cadde ve bina numarası ..........:

    Semt/İlçe/İl ....................:

    Kullanılacak yakıt türü .........:

    --------------------------

    --------------------------------

    ----------------------------------------

    Müsaade edilen maksimum

    Hesaplanan

    Yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı

    Yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı

    --------------------------

    --------------------------------

    ----------------------------------------

    Atop = .......... m

    QI = .................... kWh/m

    Qyıl = .................... kWh/m

    Vbrüt = .......... m

    A/V = .......... m-1

    veya

    veya

    An = .......... m

    QI = .................... kWh/m

    Qyıl = .................... kWh/m

    --------------------------

    --------------------------------

    ----------------------------------------

    Birim hacim veya birim alan başına tüketilecek yakıt miktarı [kg, m

    ]

    860 x Qyıl/(Yakıtın kalorifik değeri x Sistem verimi) [Kcal/(kg, m    ] = .......... [kg veya m

    ] yakıt

    Önemli Not: Buradaki hesaplama sonucu elde edilen yakıt miktarı, binanın TS 825'deki

    kabullerine göre yalıtılması sonucu elde edilmektedir. Yerleşim birimlerindeki iklimsel koşullara

    göre değişiklik gösterebilecek olan bu değer her zaman gerçek tüketimi vermeyebilir.

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------

    Atop : Dış duvar, tavan, taban/döşeme, pencere kapı vb. yapı bileşenlerinin ısı kaybeden yüzey

    alanlarının toplamı olup, dış ölçülere göre bulunur. Birimi "m

    " dir.

    Vbrüt: Binayı çevreleyen dış kabuğun ölçülerine göre hesaplanan hacimdir. Birimi "m

    tür.

    A/V : Isı kaybeden toplam yüzeyin (Atop) ısıtılmış yapı hacmine (Vbrüt) oranıdır. Birimi "m-1" dir.

    QI : A/V oranına bağlı olarak müsaade edilen maksimum yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacıdır. Birimi

    KWh/m

    , kWh/m

    " tür.

    Qyıl : Bu bina için hesaplanmış olan yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı. Birimi "kWh/m

    , kWh/m

    " tür.

    An : Binanın net kullanım alanıdır. (An = 0.32 x Vbrüt formülü ile hesaplanır).

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------

    Binanın enerji verimliliği indeksi

    --------------------------

    --------------------------------

    ----------------------------------------

    -


    C Tipi Bina

    -


    B Tipi Bina

    -


    A Tipi Bina

    -


    -

    -


    Normal enerji verimli bina

    İyi enerji verimli bina

    Süper enerji verimli bina

    --------------------------

    --------------------------------

    ----------------------------------------

    Not: Qyıl

    = 0.99 x QI ise C tipi bina

    Qyıl

    = 0.90 x QI ise B tipi bina

    Qyıl

    = 0.80 x QI ise A tipi bina bölümü işaretlenmelidir.

    -----------------------------------------------------------

    ----------------------------------------

    Düzenleyenler

    ONAY

    --------------------------

    --------------------------------

    ----------------------------------------

    Adı Soyadı, Ünvanı

    Adı Soyadı, Ünvanı

    ..........................

    ................................

    ..........................

    ................................

    İmza: ....................

    İmza: ..........................

    --------------------------

    --------------------------------

    ----------------------------------------

    EK: 1-A

    İllere Göre Derece Gün Bölgeleri

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------

    1. BÖLGE DERECE GÜN İLLERİ

    ADANA AYDIN İÇEL OSMANİYE

    ANTALYA HATAY İZMİR

    İli 2. Bölgede olupta kendisi 1. Bölgede olan Belediyeler

    AYVALIK (Balıkesir)DALAMAN (Muğla FETHİYE (Muğla)KÖYCEĞİZ (Muğla)

    BODRUM (Muğla)DATÇA (Muğla)GÖKOVA (Muğla) MARMARİS (Muğla)

    MİLAS (Muğla)

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------

    2. BÖLGE DERECE GÜN İLLERİ

    ADAPAZARI ÇANAKKALE İSTANBUL ORDU TEKİRDAĞ

    ADIYAMAN DENİZLİ KAHRAMANMARAŞ RİZE TRABZON

    AMASYA DİYARBAKIR KİLİS SAMSUN YALOVA

    BALIKESİR DÜZCE KOCAELİ SİİRT ZONGULDAK

    BARTIN EDİRNE MANİSA SİNOP

    BATMAN GAZİANTEP MARDİN ŞANLIURFA

    BURSA GİRESUN MUĞLA ŞIRNAK

    İli 3. Bölgede olupta kendisi 2. Bölgede olan Belediyeler

    HOPA (Artvin) ARHAVİ (Artvin)

    İli 4. Bölgede olupta kendisi 2. Bölgede olan Belediyeler

    ABANA (Kastamonu) BOZKURT (Kastamonu) ÇATALZEYTİN (Kastamonu)

    İNEBOLU (Kastamonu) CİDE (Kastamonu) DOĞANYURT (Kastamonu)

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------

    3. BÖLGE DERECE GÜN İLLERİ

    AFYON BURDUR KARABÜK MALATYA

    AKSARAY ÇANKIRI KARAMAN NEVŞEHİR

    ANKARA ÇORUM KIRIKKALE NİĞDE

    ARTVİN ELAZIĞ KIRKLARELİ TOKAT

    BİLECİK ESKİŞEHİR KIRŞEHİR TUNCELİ

    BİNGÖL IĞDIR KONYA UŞAK

    BOLU ISPARTA KÜTAHYA

    İli 1. Bölgede olupta kendisi 3. Bölgede olan Belediyeler

    POZANTI (Adana) KORKUTELİ (Antalya)

    İli 2. Bölgede olupta kendisi 3. Bölgede olan Belediyeler

    MERZİFON (Amasya) DURSUNBEY (Balıkesir) ULUS (Bartın)

    İli 4. Bölgede olupta kendisi 3. Bölgede olan Belediyeler

    TOSYA (Kastamonu)

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------

    4. BÖLGE DERECE GÜN İLLERİ

    AĞRI ERZURUM KAYSERİ

    ARDAHAN GÜMÜŞHANE MUŞ

    BAYBURT HAKKARİ     SİVAS

    BİTLİS KARS VAN

    ERZİNCAN KASTAMONU YOZGAT

    İli 2. Bölgede olupta kendisi 4. Bölgede olan Belediyeler

    KELES (Bursa) ŞEBİNKARAHİSAR (Giresun) ELBİSTAN (K.Maraş) MESUDİYE (Ordu)

    ULUDAĞ (Bursa)AFŞİN (K.Maraş) GÖKSUN (K.Maraş)

    İli 3. Bölgede olupta kendisi 4. Bölgede olan Belediyeler

    KIĞI (Bingöl) PÜLÜMÜR (Tunceli) SOLHAN (Bingöl)

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------

    EK: 1-B

    Ek I-B- Derece Gün Bölgelerine Göre İllerimiz

    Not: B "Derece Gün Bölgelerine Göre İllerimizi Gösteren Harita" için ilgili Resmi Gazeteye bakınız.

    1. Bölge

    2. Bölge

    3. Bölge

    4. Bölge

    -------------

    -------------

    --------------

    --------------

    ------------

    ------------

    -------------

    -------------

    1- ADANA

    11- BİLECİK

    21- DİYARBAKIR

    31- HATAY

    41- KOCAELİ

    51- NİĞDE

    61- TRABZON

    71- KIRIKKALE

    -------------

    -------------

    --------------

    --------------

    ------------

    ------------

    -------------

    -------------

    2- ADIYAMAN

    12- BİNGÖL

    22- EDİRNE

    32- ISPARTA

    42- KONYA

    52- ORDU

    62- TUNCELİ

    72- BATMAN

    -------------

    -------------

    --------------

    --------------

    ------------

    ------------

    -------------

    -------------

    3- AFYON

    13- BİTLİS

    23- ELAZIĞ

    33- İÇEL

    43- KÜTAHYA

    53- RİZE

    63- Ş.URFA

    73- ŞIRNAK

    -------------

    -------------

    --------------

    --------------

    ------------

    ------------

    -------------

    -------------

    4- AĞRI

    14- BOLU

    24- ERZİNCAN

    34- İSTANBUL

    44- MALATYA

    54- SAKARYA

    64- UŞAK

    74- BARTIN

    -------------

    -------------

    --------------

    --------------

    ------------

    ------------

    -------------

    -------------

    5- AMASYA

    15- BURDUR

    25- ERZURUM

    35- İZMİR

    45- MANİSA

    55- SAMSUN

    65- VAN

    75- ARDAHAN

    -------------

    -------------

    --------------

    --------------

    ------------

    ------------

    -------------

    -------------

    6- ANKARA

    16- BURSA

    26- ESKİŞEHİR

    36- KARS

    46- K.MARAŞ

    56- SİİRT

    66- YOZGAT

    76- IĞDIR

    -------------

    -------------

    --------------

    --------------

    ------------

    ------------

    -------------

    -------------

    7- ANTALYA

    17- ÇANAKKALE

    27- GAZİANTEP

    37- KASTAMONU

    47- MARDİN

    57- SİNOP

    67- ZONGULDAK

    77- YALOVA

    -------------

    -------------

    --------------

    --------------

    ------------

    ------------

    -------------

    -------------

    8- ARTVİN

    18- ÇANKIRI

    28- GİRESUN

    38- KAYSERİ

    48- MUĞLA

    58- SİVAS

    68- AKSARAY

    78- KARABÜK

    -------------

    -------------

    --------------

    --------------

    ------------

    ------------

    -------------

    -------------

    9- AYDIN

    19- ÇORUM

    29- GÜMÜŞHANE

    39- KIRKLARELİ

    49- MUŞ

    59- TEKİRDAĞ

    69- BAYBURT

    79- KİLİS

    -------------

    -------------

    --------------

    --------------

    ------------

    ------------

    -------------

    -------------

    10- BALIKESİR

    20- DENİZLİ

    30- HAKKARİ

    40- KIRŞEHİR

    50- NEVŞEHİR

    60- TOKAT

    70- KARAMAN

    80- OSMANİYE

    -------------

    -------------

    --------------

    --------------

    ------------

    ------------

    -------------

    -------------

    81- DÜZCE

    -------------

    EK: 2/1

    Not: "Çatı Arası Kullanılmayan Kırma Çatılar (Çift Yönlü Kırma Çatılar) Şekli için ilgili Resmi Gazeteye bakınız.

    EK: 2/2

    Not: "Çatı Arası Kullanılmayan Kırma Çatılar (Tek Yönlü Kırma Çatılar) Şekli için ilgili Resmi Gazeteye bakınız.

    EK: 2/3

    Not: Çatı Arası Kullanılan Kırma Çatılar (Isı Yalıtımı Mertek Arasında Çatı Arasında Çatı Katı)Şekli için ilgili

    Resmi Gazeteye bakınız.

    EK: 2/4

    Not: Çatı Arası Kullanılan Kırma Çatılar (Isı Yalıtımı Mertek Arasında Çatı Arası Oda) Şekli için ilgili Resmi

    Gazeteye bakınız.

    EK: 2/5

    Not: Çatı Arası Kullanılan Kırma Çatılar (Isı Yalıtımı Mertek Veya Çatı Tahtası Üzerinde) Şekli için ilgili Resmi Gazeteye bakınız.

    EK: 2/6

    Not: Çatı Arası Kullanılan Kırma Çatılar (Betonarme Plak Veya Asmolen Döşeme Veyagazbeton Çatı Paneli Üzeri) Şekli İçin ilgili Resmi Gazeteye bakınız.

    EK: 2/7

    Not: Teras Çatılar (3a- Yürünen Teras Çatılar - 3b- Yürünmeyen Teras Çatılar) 3c- Yürünmeyen Teras Çatılar) Şekli için ilgili Resmi Gazeteye bakınız.

    EK: 2/8

    Not: Ters Teras Çatılar (3d- Yürünen Teras Çatılar - 3e- Yürünmeyen Teras Çatılar) Şekli İçin İlgili Resmi Gazeteye Bakınız.

    EK: 2/9

    Not: Eğimli Metal Çatılar (Yerinde Montaj Eğimli Metal Çatılar) Şekli İçin İlgili Resmi Gazeteye Bakınız.

    EK: 2/10

    Not: EĞİMLİ METAL ÇATILAR ŞEKLİ için ilgili Resmi Gazeteye bakınız.

    EK: 2/11

    Not: Eğimli Metal Çatılar (Isı Yalıtımlı Hazır Sandviç Panel Çatılar) Şekli için ilgili Resmi Gazeteye bakınız.

    EK: 2/12

    Not: Düşük Eğimli Metal Çatılar (Düz Metal Çatılar) Şekli İçin İlgili Resmi Gazeteye Bakınız.

    EK: 2/13

    Not: Duvarlar (Yalın Duvarlar) Şekli İçin İlgili Resmi Gazeteye Bakınız.

    EK: 2/14

    Not: Duvarlar (Dış Yüzeyi Yalıtımlı Duvarlar) Şekli için ilgili Resmi Gazeteye bakınız.

    EK: 2/15

    Not: Duvarlar (İçten Yalıtımlı Duvarlar) Şekli için ilgili Resmi Gazeteye bakınız.

    EK: 2/16

    Not: Duvarlar (Sandviç Duvarlar) Şekli için ilgili Resmi Gazeteye bakınız.

    EK: 2/17

    Not: Duvarlar (Havalandırmalı Duvarlar Şekli için ilgili Resmi Gazeteye bakınız.

    EK: 2/18

    Not: Duvarlar (Kolon, Betonarme Perde Duvarlar) Şekli için ilgili Resmi Gazeteye bakınız.

    EK: 2/19

    Not: Duvarlar (Beton Perde Duvarlar Toprak Temaslı) Şekli için ilgili Resmi Gazeteye bakınız.

    EK: 2/20

    Not: Döşemeler (Çıkmalar) Şekli için ilgili Resmi Gazeteye bakınız.

    EK: 2/21

    Not: Döşemeler (Çıkmalar) Şekli için ilgili Resmi Gazeteye bakınız.

    EK: 2/22

    Not: Döşemeler (Zemine Oturan Döşemeler) Şekli için ilgili Resmi Gazeteye bakınız.

    EK: 2/23

    Not: Döşemeler (Merkezi Isıtması Olmayan Ara Kat Döşemesi Şekli için ilgili Resmi Gazeteye bakınız.

    EK: 2/24    Not: Döşemeler Isıtılmayan Hacim Üstü Döşemeler-Açık Geçitler Üzeri Döşemeler Şekli için ilgili Resmi Gazeteye bakınız.

Yüklə 157,43 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə